Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser... 8 Elevtal... 8 Ressourcer... 9 Elever pr. lærer...11 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning (i %)...12 Computere...13 Elevfravær i kalenderåret 2006 opgjort i antal dage...14 Elevernes planlagte klokketimer i normalklasser pr. år - Aalborg Skolevæsens vejledende undervisningstimetal skoleåret 2007/ I hvilket omfang foretages undervisningen af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse fordelt på fag?...15 Ledelsesmæssige dispositioner i relation til forholdet mellem linjefag og undervisningsfag...16 Ledelsesmæssige dispositioner i forhold til de midler der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling...16 Pædagogiske processer: Redegørelse for tilrettelæggelse af evaluering og elevernes inddragelse...17 Pædagogiske processer: Redegørelse for arbejdet med elevplaner...19 Pædagogiske processer: Redegørelse for tilrettelæggelse af holddannelse...20 Pædagogiske processer: Redegørelse for tilrettelæggelse af skole-hjem-samarbejdet...21 Pædagogiske processer: Redegørelse for den specialpædagogiske bistand i kompetencecenterregi...22 Pædagogiske processer: Redegørelse for den specialpædagogiske bistand i specialklasser...24 Pædagogiske processer: Redegørelse for undervisning i dansk som andetsprog i modtageklasser...25 Pædagogiske processer: Redegørelse for den supplerende undervisning i dansk som andetsprog i kompetencecenterregi...26 Pædagogiske processer: Redegørelse for modersmålsstøtten i tokulturelle klasser (de tosprogede læreres / børnehaveklasselederes indsats)...27 Øvrige oplysninger...28 Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver for 9. klasserne i skoleåret 2004/ Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse i skoleåret 2005/ Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse i skoleåret 2006/ Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse i skoleåret 2006/07 (fortsat)...31 Karaktergivning i folkeskolens prøver for 10. klasserne i skoleåret 2004/ Karaktergivning i folkeskolens prøver for 10. klasserne i skoleåret 2005/ Karaktergivning i folkeskolens prøver for 10. klasserne i skoleåret 2006/ De nationale test...35 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse for 9. klasse i 2003*...36 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse for 9. klasse i 2004*...37 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse for 9. klasse i 2005*...38 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse for 10. klasse i 2003*...39 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse for 10. klasse i 2004*...39 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse for 10. klasse i 2005*...39 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 9. klasse...40 Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 10. klasse...40 Klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning...40 Kvalitetsrapporter for specialskolerne i Aalborg Kommune...41 Sammenfattende vurderinger...43 Sammenfattende vurdering af det faglige niveau, rammebetingelser og pædagogiske processer på hver af kommunens folkeskoler...43 Sammenfattende vurdering af det faglige niveau, rammebetingelser og pædagogiske processer for det samlede skolevæsen...45 Sammenfattende vurdering af særlige kommunalt besluttede indsatsområder...46 Sammenfattende vurdering af den specialpædagogiske bistand...50 Særskilt vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog...50 Handleplaner...52 Det videre arbejde...55 Bilag...56 Bilag 1: Sammenfattende vurderinger...56 Bilag 2: Sammenfattende vurderinger specialskoler...81 Bilag 3: Afkrydsning Fælles Skolebeskrivelse

3 Baggrund Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport. Byrådet skal på baggrund af kvalitetsrapporten tage stilling til status for kommunens skolevæsen og beslutte, hvordan der skal følges op på eventuel utilstrækkelig undervisningskvalitet på skolerne. I tilknytning til ændringerne i Folkeskoleloven blev der den 2. marts 2007 udsendt Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Formålet med kvalitetsrapporten er ifølge bekendtgørelsen: 1) At styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen 2) At give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå 3) At bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen 4) At bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Af bekendtgørelsen fremgår det, at kvalitetsrapporten udarbejdes for hvert skoleår og godkendes i byrådet senest den 15. oktober i det kalenderår, hvor skoleåret afsluttes (første gang den 15. oktober 2007). Forud for drøftelsen i byrådet skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne. Eventuelle opfølgende handlingsplaner skal være udarbejdet inden den 31. december samme år. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der er delegationsforbud fra Byrådet til Skole- og Kulturudvalget, idet der forudsættes offentlighed omkring den politiske drøftelse. Indhold Kvalitetsrapporten skal omfatte en kvalitetsvurdering af alle skoler under ét samt delrapporter med vurdering af hver enkelt skole. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan for den respektive skole. Kvalitetsrapporten skal indeholde: 1) Sammenfattende vurdering af det faglige niveau 2) Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport 3) Rammebetingelser herunder f.eks. elevtal, antal spor, antal elever der modtager specialpædagogisk bistand, antal tosprogede 4) Pædagogiske processer m.v. (den pædagogiske udvikling), herunder opfølgning på kommunale indsatsområder 5) Resultater af bl.a. nationale test og karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver. Rapport og eventuel handlingsplan skal offentliggøres på internettet. Eksisterende kvalitetssikring Med udgangspunkt i Målsætning for den kommunale skole i Aalborg er der gjort mange erfaringer bl.a. med handleplaner, udviklingsprojekterne under "Aalborg Skolevæsen i Bevægelse" og "Rummelighedsindsatsen". Derudover kan fremhæves en række pædagogiske og organisatoriske tiltag, som eksempelvis skolestartspolitikken, der er udmøntet i hæftet "Godt på vej", 3

4 Indholdsplan for DUS-ordningerne, teamledelse på alle skoler, skoleplaner, organisering i medarbejderteam, integrering af skolens undervisnings- og fritidsdel og ikke mindst den daglige praksis, der har fundet sted på skolerne. Med henblik på bl.a. at lave en opsamling på ovenstående initiativer vedtog Skole- og Kulturudvalget i 2005 Fælles Skolebeskrivelse. Fælles Skolebeskrivelse består af 89 handlepunkter fordelt på 14 temaer, som alle Aalborg Kommunes skoler skal leve op til. I forhold til de handlepunkter, som skolen i øjeblikket ikke lever op til, skal det i den enkelte skoles skoleplan beskrives, hvilke handlinger der igangsættes for at indfri punkterne. Skoleplanen følges op med en skoleplansrunde (dialogrunde mellem de enkelte skoler og Skoleforvaltningen med fokus på skolens skoleplan). Samtidig udarbejder Skoleforvaltningen en Skoleforvaltningsplan. Heri beskrives det, hvordan Skoleforvaltningen kan understøtte skolernes arbejde og være behjælpelig med implementeringen af Fælles Skolebeskrivelse. Fælles Skolebeskrivelse skal revideres forud for skoleåret 2008/2009. På samme tidspunkt skal der udarbejdes en ny Skoleforvaltningsplan. Skoleplaner udarbejdes hvert andet år, næste gang 1. januar Skole- og Kulturudvalget besluttede i sidste periode at samle de forskellige tiltag i et overordnet kvalitetssikringspapir, som indeholder følgende delelementer: Kvalitetsrapporten i forhold til eksisterende kvalitetssikringspraksis Den eksisterende kvalitetssikring er kendt på skolerne og har vist sig meget brugbar i forhold til dialog, opfølgning og kvalitetssikring af skolernes arbejde. Derudover indeholder den eksisterende kvalitetssikring mange af de oplysninger, som ifølge bekendtgørelsen skal indgå i kvalitetsrapporten. Derfor foreslås denne at udgøre omdrejningspunktet for implementeringen af kvalitetsrapporten. Implementering af kvalitetsrapporten Undervisningsministeriet har i en følgeskrivelse til arbejdet med kvalitetsrapporten skrevet Ministeriet er opmærksom på, at der vil være en indkøringsfase for kvalitetsrapporterne. Rapporten er et nyt redskab, hvor der naturligt vil være et behov for, at man prøver sig frem med hensyn til rapportens form og indhold samt ikke mindst de bagvedliggende procedurer i det lokale arbejde med kvalitetsudvikling. 4

5 I overensstemmelse med ovenstående foreslås en indkøringsperiode for arbejdet med kvalitetsrapporten. Dette skyldes, at bekendtgørelsen stiller krav om indsamling af oplysninger, som ikke på nuværende tidspunkt indsamles af skolerne. Den første kvalitetsrapport bliver således så fyldestgørende som det i praksis er muligt. Indhold i indeværende kvalitetsrapport Indeværende kvalitetsrapport indeholder: 1. Data fastsat ud fra bekendtgørelse om kvalitetsrapporter, herunder opsamling og begrundelse for disse data 2. Sammenfattende vurderinger af fagligt niveau, rammebetingelser og pædagogiske processer 3. Handleplaner 4. Det videre arbejde Udeladte oplysninger Bekendtgørelsen stiller krav om, at kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om følgende I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført Oplysninger om, hvordan henholdsvis elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Disse oplysninger er udeladt af denne kvalitetsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe valide data. Oplysningerne vil indgå i den næste kvalitetsrapport. Metode til indsamling af data til kvalitetsrapporten Med henblik på at sikre ensartethed i skolernes kvalitetsrapporter har Skoleforvaltningen udarbejdet en fælles skabelon. Denne skabelon er på forhånd påført oplysninger om elevtal, ressourcer, elevfravær, andel af lærernes arbejdstid, der anvendes på undervisning, elever pr. lærer, karakterer og overgangsfrekvens til efteruddannelse. Skolerne har derefter haft til opgave at kontrollere disse data, tilføje yderligere data og påføre oplysninger om helhedsvurdering af det faglige niveau, rammebetingelser og de pædagogiske processer. I perioden fra 15. august til 1. september har kvalitetsrapporten for Aalborg Kommune og den enkelte skoles kvalitetsrapport været til udtalelse i skolebestyrelserne. Rammebetingelser Kvalitetsrapportens oplysninger om rammebetingelser, dvs. ressourcer, elever pr. lærer, andel af lærernes arbejdstid, der anvendes på undervisning, er alle udregnet med udgangspunkt i skolernes bevillinger for skoleåret 2006/2007 og driftsregnskabstal fra Det har ikke været muligt kun at anvende regnskabstal. Dette skyldes bl.a., at tilgangen af 17 nye skoler med andre konteringstraditioner har vanskeliggjort anvendelsen af regnskabstal i forhold til skoleåret 2006/2007. Der er udarbejdet en ny kontoplan i KMD Matrix, der skal anvendes i skoleåret 2007/2008. Dette muliggør indsamling af sammenlignelige data til næste kvalitetsrapport. 5

6 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Helhedsvurdering af det faglige niveau Fagligt niveau = Elevevalueringer, herunder resultater af prøver, test, nationale test og afgangsprøver Skolernes svar er opgjort i % Humanistiske fag Naturfag Praktisk/musiske fag Meget under middel Under middel Middel Over middel Meget over middel Meget under middel Under middel Middel Over middel Meget over middel Meget under middel Under middel Middel Over middel Meget over middel Børnehaveklasse årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang årgang Forklar evt. hvilke kriterier, der ligger bag vurderingen (Indikatorer som er beskrevet i nogle af de andre afsnit i rapporten kan inddrages som forklaringer) Til grund for vurderingen har de fleste skoler gennemført en proces, hvor skolens lærere er blevet bedt om at vurdere egne klasser. Dette er efterfølgende samlet af skolens ledelse. Som vurderingsgrundlag nævnes af mange skoler følgende: resultater af diverse evalueringer, test, trinmål, prøver og samtaler. Folkeskolens afgangsprøver Er I tilfredse med gennemsnittene for 9. klasse elevernes afgangsprøver i skoleåret 2003/04? I høj grad I nogen I mindre grad grad 28 % 68 % 3 % Slet ikke Er I tilfredse med gennemsnittene for 9. klasse elevernes afgangsprøver i skoleåret 2004/05? I høj grad I nogen I mindre Slet ikke grad grad 32 % 59 % 5 % 3 % Er I tilfredse med gennemsnittene for 9. klasse elevernes afgangsprøver i skoleåret 2005/06? I høj grad I nogen I mindre grad grad 38 % 54 % 8 % Slet ikke 6

7 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Begrund (Indikatorer som er beskrevet i nogle af de andre afsnit i rapporten kan inddrages som forklaringer) Skolerne er generelt tilfredse med egne karakterer. Det anføres dog fra mange skoler, at den enkelte årgangs resultat ved afgangsprøven vil være afhængig af flere faktorer. Herunder hvor mange elever der har haft behov for specialpædagogisk bistand gennem skoleforløbet, social baggrund samt den generelle forældreopbakning. Flere skoler nævner endvidere, at de vægter meget højt, at alle elever får en afgangseksamen, også elever i specialklasser. Disse elever trækker ned i skolernes gennemsnit, men hensynet til, at de får en eksamen, vejer tungere end skolens karaktergennemsnit. Forhold jer til følgende udsagn De elever på skolen, der har behov for specialpædagogisk bistand, har stor indflydelse på skolens samlede faglige niveau! (se bort fra elever i specialklasser) Begrund svaret Meget Enig Uenig Meget enig uenig 8 % 31 % 53 % 8 % Der er blandt skolerne ikke enighed om dette udsagn. Typisk har skoler med få elever, der har behov for specialpædagogisk bistand, svaret uenig, mens det omvendte gør sig gældende for skoler med mange. Der er dog enighed om, at elever, der har behov for specialpædagogisk bistand, har indflydelse på karaktergennemsnittet. Flere nævner, at der i udstrakt grad undervises med udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder og kompetencer. I den forstand har eleverne ikke nogen væsentlig indflydelse på det faglige niveau, der ligger til grund for undervisningen. Andre nævner, at de stærkeste faglige elever ikke bliver påvirket i den daglige undervisning. Men de elever, der har behov for socialpædagogisk bistand, tager tiden fra de andre, så de andre i klassen når mindre. Samtidig sætter de i nogen grad grænser for hvilke undervisningsformer, der kan anvendes. Forhold jer til følgende udsagn De elever på skolen, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, har stor indflydelse på skolens samlede faglige niveau! (se bort fra elever i modtageklasser) Begrund svaret Meget Enig Uenig Meget enig uenig 7 % 19 % 30 % 44 % På samme måde som ved ovenstående er der ikke enighed om udsagnet. Skoler med få elever, der modtager dansk som andetsprog, har typisk svaret uenig eller meget uenig. Skoler, der har disse elever, svarer dog, at hvis man udelukkende kigger på karaktergennemsnit, vil det springe i øjnene, at de elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, ikke får de højeste karakterer. Derfor har de selvfølgelig indflydelse på karaktergennemsnittet. Omvendt kan den øgede og ekstra indsats også betyde, at der er flere lærerkræfter om de enkelte elever. Det betyder, at der kan opnås mere lærertid pr. elev, og det kan give bonus. Mange skoler nævner, at de har få elever, og dem de har, er velintegrerede og dygtige. Det betegnes af mange skoler som en gevinst at have elever med anden kulturel baggrund. 7

8 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Rammebetingelser Elevtal Antal klasser Antal elever Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser og elever i modtageklasser DUS-dækningsgrad Bislev Skole ,0 * Byplanvejens Skole , % Ellidshøj Skole ,1 91 % Farstrup Skole ,9 * Ferslev Skole ,4 92 % Filstedvejens Skole , % Frejlev Skole , % Gandrup Skole ,9 * Gistrup Skole ,7 99 % Gl. Hasseris Skole ,4 99 % Gl. Lindholm Skole , % Grindsted Skole ,3 96 % Gudumholm Skole ,4 4 * Gug Skole , % Hals Skole ,6 9 * Herningvej Skole ,5 91 % Hou Skole ,7 12 * Højvangskolen , % Klarup Skole ,6 93 % Kærbyskolen , % Langholt Skole , % Løvvangskolen , % Mellervangskolen , % Mou Skole ,8 * Nibe Skole ,5 28 * Nr. Uttrup Skole , % Nørholm Skole , % Nøvling Skole ,0 90 % Sdr. Kongerslev Skole ,9 * Sebber Skole ,5 * Seminarieskolen , % Skansevejens Skole , % Sofiendalskolen , % Stolpedalsskolen , % Sulsted Skole , % Svenstrup Skole , % Sønderbroskolen ,5 95 % Sønderholm Skole ,3 94 % Tofthøjskolen ,6 5 * Tornhøjskolen , % Tylstrup Skole ,1 85 % Ulsted Skole ,4 6 * Vadum Skole ,4 88 % Vejgaard Østre Skole , % Vestbjerg Skole , % Vester Hassing Skole ,5 * Vester Mariendal Skole , % Vesterkærets Skole ,8 88 % Vodskov Skole , % Vaarst/Fjellerad Skole ,1 93 % I alt , % * Skolen havde ikke DUS i skoleåret 2006/2007 8

9 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Ressourcer Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere i kr. pr. fuldtidsstilling***** Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere i timer pr. fuldstilling**** Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev*** Ressourcer afsat til undervisning i dansk som andetsprog i kr.** Ressourcer afsat til undervisning i dansk som andetsprog i timer** Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i kr.** Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i timer** Udgift til normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser pr. elev* Udgift til normalundervisning og al specialundervisning, men uden modtageklasser pr. elev* Udgift til normalundervisning og kompetencecenter pr. elev* Udgift til normalundervisning pr. elev* Bislev Skole , , , , Byplanvejen Skole , , , , Ellidshøj Skole , , , , Farstrup Skole , , , , Ferslev Skole , , , , Filstedvejen Skole , , , , Frejlev Skole , , , , Gandrup Skole , , , , Gistrup Skole , , , , Gl. Hasseris Skole , , , , Gl. Lindholm Skole , , , , Grindsted Skole , , , , Gudumholm Skole , , , , Gug Skole , , , , Hals Skole , , , , Herningvej Skole , , , , Hou Skole , , , , Højvangskolen , , , , Klarup Skole , , , , Kongerslev Skole , , , , Kærbyskolen , , , , Langholt Skole , , , , Løvvangskolen , , , , Mellervangskolen , , , , Mou Skole , , , , Nibe Skole , , , , Nr. Uttrup Skole , , , , Nørholm Skole , , , , Nøvling Skole , , , ,

10 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere i kr. pr. fuldtidsstilling***** Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere i timer pr. fuldstilli **** Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev*** Ressourcer afsat til undervisning i dansk som andetsprog i kr.** Ressourcer afsat til undervisning i dansk som andetsprog i timer** Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i kr.** Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i timer** Udgift til normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser pr. elev* Udgift til normalundervisning og al specialundervisning, men uden modtageklasser pr. elev* Udgift til normalundervisning og kompetencecenter pr. elev* Udgift til normalundervisning pr. elev* Sebber Skole , , , , Seminarieskolen , , , , Skansevejens Skole , , , , Sofiendalskolen , , , , Stolpedalskolen , , , , Sulsted Skole , , , , Svenstrup Skole , , , , Sønderbroskolen , , , , Sønderholm Skole , , , , Tofthøjskolen , , , , Tornhøjskolen , , , , Tylstrup Skole , , , , Ulsted Skole , , , , Vaarst/Fjellerad Skole , , , , Vadum Skole , , , , Vejgaard Østre Skole , , , , Vestbjerg Skole , , , , Vester Hassing Skole , , , , Vesterkærets Skole , , , , V. Mariendal Skole , , , , Vodskov Skole , , , , Gennemsnit for Aalborg Kommune Ressourcer i alt * Til beregningen er anvendt regnskabstal fra 2006, bevillingstal for skoleåret 2006/07 og elevtal fra september Det fremgår, at skoler i de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommuner ikke har specialundervisning eller dansk som andetsprog. Dette er ikke tilfældet, men skyldes at det ikke har været muligt at adskille skolernes bevillinger og regnskabstal til specialundervisning og dansk som andetsprog fra normalundervisningen. ** Til beregningen er anvendt bevillingstal for skoleåret 2006/07. Det fremgår, at skoler i de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommuner ikke har specialundervisning eller dansk som andetsprog. Dette er ikke tilfældet, men skyldes at det ikke har været muligt at adskille skolernes bevillinger og regnskabstal til specialundervisning og dansk som andetsprog fra normalundervisningen. *** Til beregningen er anvendt regnskabstal fra 2006 og elevtal fra september **** Opgørelsen for skoler i det tidligere Aalborg Kommune bygger på skolernes egne indberetninger for skoleåret 2005/2006. Opgørelsen for skoler i de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommuner bygger på skolernes egne oplysninger. En del af disse skoler har ikke kunnet fremskaffe oplysningerne. ***** Opgørelsen for skoler i det tidligere Aalborg Kommune bygger på skolernes egne indberetninger for skoleåret 2005/2006. Opgørelsen for skoler i de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommuner bygger på skolernes egne oplysninger. Udgiften er udelukkende kursusudgifter. Lønudgiften er ikke medtaget. 10

11 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Elever pr. lærer Normalundervisning* Normalundervisning og KC* Normalundervisning, kompetencecenter og Specialklasser* Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser* Bislev Skole 11,2 11,2 11,2 11,2 Byplanvejen Skole 15,4 12,5 11,5 11,5 Ellidshøj Skole 10,9 9,3 9,3 9,3 Farstrup Skole 8,7 8,7 8,7 8,7 Ferslev Skole 15,4 13,9 13,6 13,6 Filstedvejen Skole 16,7 14,4 12,3 12,3 Frejlev Skole 16,3 14,7 13,4 13,4 Gandrup Skole 19,2 19,2 19,2 19,2 Gistrup Skole 17,4 15,8 15,7 15,7 Gl. Hasseris Skole 16,9 15,5 15,5 15,5 Gl. Lindholm Skole 15,8 12,9 10,9 10,9 Grindsted Skole 15,6 13,1 13,1 13,1 Gudumholm Skole 12,1 12,1 12,1 12,1 Gug Skole 16,4 14,9 14,5 14,5 Hals Skole 18,7 18,7 19,1 19,1 Herningvej Skole 15,8 11,3 11,1 11,1 Hou Skole 9,9 9,9 11,6 11,6 Højvangskolen 13,9 11,7 8,3 8,3 Klarup Skole 16,3 14,7 14,7 14,7 Kongerslev Skole 10,7 10,7 10,7 10,7 Kærbyskolen 17,9 16,0 11,4 11,4 Langholt Skole 15,3 12,9 10,5 10,5 Løvvangskolen 13,3 10,2 7,3 7,3 Mellervangskolen 15,6 11,8 10,3 10,3 Mou Skole 12,1 12,1 12,1 12,1 Nibe Skole 11,2 11,2 11,2 11,2 Nr. Uttrup Skole 15,9 12,8 11,3 11,3 Nørholm Skole 13,6 12,2 11,8 11,8 Nøvling Skole 14,1 12,9 12,9 12,9 Sebber Skole 9,4 9,4 9,4 9,4 Seminarieskolen 14,3 12,1 10,6 10,6 Skansevejens Skole 16,6 13,6 13,6 13 Sofiendalskolen 15,6 13,3 11,2 11,2 Stolpedalskolen 16,8 14,9 13,8 13,6 Sulsted Skole 14,9 13,2 11,6 11,6 Svenstrup Skole 16,3 14,4 10,5 10,5 Sønderbroskolen 13,6 9,7 9,7 9,7 Sønderholm Skole 15,6 13,3 13,3 13,3 Tofthøjskolen 11,7 11,7 11,7 11,7 Tornhøjskolen 15,8 11,9 10,3 10,1 Tylstrup Skole 15,3 13,1 13,1 13,1 Ulsted Skole 17,7 17,7 17,7 17,7 Vaarst/Fjellerad Skole 11,0 10,0 10,0 10 Vadum Skole 16,3 14,8 14,5 14,5 Vejgaard Østre Skole 17,5 14,8 14,3 13,7 Vestbjerg Skole 15,6 14,1 10,0 10 Vester Hassing Skole 20,3 20,3 20,3 20,3 Vesterkærets Skole 15,1 13,0 13,0 13 V. Mariendal Skole 14,5 12,3 8,8 8,8 Vodskov Skole 16,5 14,8 11,2 11,2 Gennemsnit 14,8 13,2 12,3 12,3 * Der anvendes elevtal fra september Antallet af lærere beregnes ud fra antallet af normeringer i skolernes bevilling for skoleåret 2006/07. Det fremgår, at skoler i de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommuner ikke har specialundervisning eller dansk som andetsprog. Dette er ikke tilfældet, men skyldes, at det ikke har været muligt at adskille skolernes bevillinger og regnskabstal til specialundervisning og dansk som andetsprog fra normalundervisningen. 11

12 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning (i %) Normalundervisning* Normalundervisning og KC* Normalundervisning, kompetencecenter og Specialklasser* Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser* Bislev Skole 38,2 38,2 38,2 38,2 Byplanvejen Skole 40,9 40,8 40,8 40,8 Ellidshøj Skole 41,1 41, Farstrup Skole 45,5 45,5 45,5 45,5 Ferslev Skole 40,9 40, Filstedvejen Skole 41,1 41,0 40,5 40,5 Frejlev Skole 41,0 40,9 40,7 40,7 Gandrup Skole 48,6 48,6 48,6 48,6 Gistrup Skole 41,0 41,0 40,8 40,8 Gl. Hasseris Skole 40,9 40,9 40,9 40,9 Gl. Lindholm Skole 41,1 41,1 40,6 40,6 Grindsted Skole 41,1 41, Gudumholm Skole 45,1 45,1 45,1 45,1 Gug Skole 40,8 40,8 40,7 40,7 Hals Skole 46,6 46,6 46,6 46,6 Herningvej Skole 41,0 40,9 40,9 40,9 Hou Skole 30,4 30,4 30,4 30,4 Højvangskolen 40,9 40, Klarup Skole 41,1 41,1 41,1 41,1 Kongerslev Skole 40,5 40,5 40,5 40,5 Kærbyskolen 41,0 41,0 40,1 40,1 Langholt Skole 41,0 40,9 40,3 40,3 Løvvangskolen 41,2 41,1 40,1 40,1 Mellervangskolen 41,0 40,9 40,8 40,8 Mou Skole 44,9 44,9 44,9 44,9 Nibe Skole 38,2 38,2 38,2 38,2 Nr. Uttrup Skole 40,9 40,9 40,6 40,6 Nørholm Skole 41,1 41,0 40,8 40,8 Nøvling Skole 40,9 40,9 40,9 40,9 Sebber Skole 45,1 45,1 45,1 45,1 Seminarieskolen 41,2 41,1 40,5 40,5 Skansevejens Skole 40,9 40,8 40,8 40,8 Sofiendalskolen 41,1 41,0 40,6 40,6 Stolpedalskolen 40,9 40,9 40,9 40,9 Sulsted Skole 41,0 40,9 40,6 40,6 Svenstrup Skole 40,9 40, Sønderbroskolen 41,1 41, Sønderholm Skole 41,0 41, Tofthøjskolen 44,2 44,2 44,2 44,2 Tornhøjskolen 41,2 41,1 40,7 40,7 Tylstrup Skole 41,0 40,9 40,9 40,9 Ulsted Skole 41,0 41, Vaarst/Fjellerad Skole 41,1 41, Vadum Skole 40,9 40,9 40,8 40,8 Vejgaard Østre Skole 40,9 40,8 40,8 41 Vestbjerg Skole 40,9 40,9 40,1 40,1 Vester Hassing Skole 47,1 47,1 47,1 47,1 Vesterkærets Skole 40,9 40,9 40,9 40,9 V. Mariendal Skole 40,8 40, Vodskov Skole 40,9 40,8 40,1 40,1 Gennemsnit 41,5 41,4 41,2 41,2 * Til beregning er anvendt tal fra skolernes bevilling for skoleåret 2006/2007. Det fremgår, at skoler i de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommuner ikke har specialundervisning eller dansk som andetsprog. Dette er ikke tilfældet, men skyldes, at det ikke har været muligt at adskille skolernes bevillinger og regnskabstal til specialundervisning og dansk som andetsprog fra normalundervisningen. 12

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere