Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008/09

2 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere Elevfravær Elevernes planlagte klokketimer i normalklasser pr. år Linjefagsundervisning Pædagogiske processer 8 Evaluering Elevplaner Holddannelse Skole-hjem samarbejdet Specialpædagogisk bistand 15 Specialpædagogisk bistand i relation til den enkelte klasse / kompetencecenter Specialpædagogisk bistand i specialklasser Dansk som andetsprog 21 Dansk som andetsprog i modtageklasser Dansk som andetsprog i relation til den enkelte klasse / kompetencecenter Resultater 23 Karaktergivning ved FSA 2008/09 Resultater af de nationale test Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2008/09 24 Antallet af klager i kommunalbestyrelsen i henhold til Folkeskolelovens 51, stk Konkluderende vurderinger 25 Skolens faglige niveau Skolens rammebetingelser Skolens pædagogiske processer Kommunale indsatsområder: Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 29 Skolemæssige indsatsområder 30 2

3 Antal klasser Antal elever Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever, der modtager AKTbistand på kompetencecenter og/eller på klassen (hele klasser tæller også med) Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand på kompetencecenter og/eller på klassen Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Antal elever i modtageklasser Procentdel af elever i SF0 pr. 1. august (0.-3. kl.) Rammebetingelser Elevtal Bh. kl. 1. klasse klasse klasse klasse klasse 2 6. klasse 7. klasse 2 8. klasse 9. klasse 10. klasse Total Ressourcer Antal timer Udgift i kr. Udgift til normalundervisning pr. elev Beregnes ud fra skolernes samlede budget bygninger og forbrugsafgifte) Udgift til normalundervisning og kompetencecenter pr. elev (inkl. dansk som andetsprog) Beregnes ud fra skolernes samlede budget bygninger og forbrugsafgifter Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand som enkeltintegration Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i kompetencecenter 480 Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i specialklasser 3

4 Ressourcer afsat til specialpædagogisk bistand i specialskoler Ressourcer afsat til undervisning i dansk som andetsprog Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Afholdte udgifter anvendt på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere I TR2000 registreres timetallet under kurser. Kursusafgifterne beregnes uden lønudgifter. 385 Elever pr. lærer Normalundervisning Normalundervisning og KC Normalundervisning, kompetencecenter og specialklasser Normalundervisning, al specialundervisning og modtageklasser Antal elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Det snævre undervisningsbegreb Lærernes ordinære undervisningstimer I TR2000 registreres tallet under lektioner Det udvidede undervisningsbegreb Lærernes ordinære undervisningstimer samt vikartimer, specialundervisning, ekskursioner, skolebibliotek (undervisning), lejrskole, sociale og kulturelle arrangementer, elevsamtaler og anden undervisning) I TR2000 registreres tallet under lektioner, anden undervisning og lejrskole % af skolens totale timeressource 34,25 % 37,51 % Planlagte undervisningstimer I hvilket omfang bliver planlagte undervisningstimer gennemført, gennemført med vikar, aflyst? Antal gennemførte undervisningstimer (%) (*) 99 % Antal gennemførte undervisningstimer med vikar (%) 4 % Antal aflyste undervisningstimer (%) 1 % * gennemførte undervisningstimer dækker også de timer, hvor én lærer læser to klasser samtidig (f hvis en lærer skal kigge efter en klasse, samtidig med at han underviser sin egen klasse) 4

5 Sygdom (S) i alt Sygdom (S) fordelt på antal personer Sygdom (S) pr. elev Ulovligt fravær (U) i alt Ulovligt fravær (U) fordelt på antal personer Ulovligt fravær (U) pr. elev Lovligt fravær i alt Lovligt fravær fordelt på antal personer Lovligt fravær pr. elev I alt fravær Gennemsnitlig fravær pr. elev Computere Antal undervisningscomputere (højst 5 år gamle) med internetadgang i alt (kræver dog, at skolernes ITvejledere indberetter tallene på hvorfra jeg trækker tallene) Antal undervisningscomputere (højst 5 år gamle) med internetadgang pr. elev (kræver dog, at skolernes ITvejledere indberetter tallene på hvorfra jeg trækker tallene) Antal undervisningscomputere (uanset alder) med internetadgang i alt (kræver dog, at skolernes ITvejledere indberetter tallene på hvorfra jeg trækker tallene) Antal undervisningscomputere (uanset alder) med internetadgang pr. elev (kræver dog, at skolernes ITvejledere indberetter tallene på hvorfra jeg trækker tallene) Elevfravær 1 (kræver dog, at skolerne indberetter til TEA, hvorfra jeg trækker tallene) 1 Sygdom i alt = Skolens samlede antal sygedage i skoleåret 2008/09 Sygdom fordelt på antal personer = Skolens samlede antal syge elever i skoleåret 2008/09 Sygdom pr. elev = antal sygedage i alt divideret med skolens samlede elevtal, inkl. specialklassebørn og elever i modtageklasser 5

6 Elevernes planlagte klokketimer i normalklasser pr. år Fag Klassetrin Klokketimer i alt Humanistiske fag: Dansk Engelsk Tysk 90 Fransk Historie Kristendom Samfundsfag Naturfag: Matematik Natur/Teknik Geografi 60 Biologi 60 Fysik/Kemi 60 Praktisk/musiske fag: Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Valgfag Religion 10. kl Klassens tid: Klassens tid Børnehaveklasse: Børnehaveklasse 600 Minimumstimetal I alt basistimer 6

7 Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/ teknik Fysik/ kemi Sløjd Hjemkundskab Samfundsfag Kristendom Tysk Fransk Musik Billedkunst Håndarbejde Dansk som 2. sprog Specialpædagogik I hvilket omfang foretages undervisningen af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse fordelt på fag? Antal klasser på årgangen, der undervises af lærere med linjefagsuddannelse (skolerne vurderer, om den enkelte lærer har kompetencer på linjefagsniveau) NB! Da vi formoder, at billedet ikke har ændret sig væsentligt siden sidste skoleår, skal skolerne til kvalitetsrapporten i 2009 kun udfylde de rubrikker, hvor der er sket en ændring. I de øvrige fag genbruger forvaltningen tallene fra sidste skoleår (2007/08) Eksempel: Hvis der på i indeværende skoleår er sket øget linjefagsdækning i fagene engelsk og natur/teknik (på grund af enkelte læreres deltagelse i 45 timers UCN-kurser i 2007/08), udfylder skolerne kun rubrikkerne ud for disse to fag. Tilsvarende, hvis lærerne har deltaget i andre efteruddannelsesaktiviteter, der samlet set giver læreren linjefagskompetence. 7

8 Dagligt Ugentligt Sjældnere Dagligt Ugentligt Sjældnere Dagligt Ugentligt Sjældnere Pædagogiske processer I dette års kvalitetsrapport genoptages beskrivelse af skolernes pædagogiske processer (oplysningerne var udeladt i kvalitetsrapport 2007/08). Principper for evaluering JA NEJ Har skolen vedtaget strategier og principper for de måder, hvorpå elevernes udbytte af undervisningen evalueres? X Beskriv principper eller plan for udarbejdelse af principper: Målsætning og evaluering er en løbende proces, som vi jævnligt diskuterer og vurderer. Strategier og principper er ikke skriftliggjorte endnu. Hvilke evalueringsmetoder anvendes på elevniveau? Evalueringsmetode Indskoling Mellemtrin Overbygning Sæt X Hvor ofte? Sæt X Hvor ofte? Sæt X Hvor ofte? Skriftlig lærerrespons på elevers opgaver og produktioner Lærerrespons på elevers mundtlige præstationer Elevportfolio arbejdsportfolio / hverdagsportfolio Elevportfolio præsentationsportfolio Logbog for den enkelte elev Logbog for klassen (klasselogbog) Selvvurderingsark kan-kan næsten og smileys Observation v/læreren eller pædagog Spørgeskema til elever Multiple-choice-test 8

9 Dagligt Ugentligt Sjældnere Dagligt Ugentligt Sjældnere Dagligt Ugentligt Sjældnere Lærerproducerede prøver Prøver integreret i skolebogssystemer Målcirkler/målskiver til elevbrug markering af målopfyldelse Samtale med elever Udtalelser i forbindelse med skriftlige opgaver Interviews af elever Faglige tests fra Dansk- Psykologisk Forlag Andre evalueringsmetoder (beskriv) Andre evalueringsmetoder (beskriv) Det gode læseforløb LUS Evalueringsmetode Indskoling Mellemtrin Overbygning Sæt X Hvor ofte? Sæt X Hvor ofte? Sæt X Hvor ofte? Stjernemodellen (Pædagogisk Selvevaluering) SMTTE-modellen Kvalitetsstjernen (KIF) Kvalitetstrappen Udviklingsspiralen Målopfyldelsesevaluering Kompetenceevaluering Virkningsevaluering Andre evalueringsmodeller (beskriv) Andre evalueringsmodeller (beskriv) 9

10 Elevplaner JA NEJ Har skolen fastsat lokale principper for arbejdet med elevplaner? X Hvis nej, har skolen planer om at fastsætte lokale principper for arbejdet med elevplaner? X Beskriv kort, hvordan skolens lærere arbejder med elevplaner: Lærerne bruger en skabelon i programmet Word, hvor der er skriftlige udtalelser i de 4 hovedområder i fagene dansk og matematik. I de større klasser er der også skriftlige udtalelser i engelsk. I de øvrige fag bedømmes ud fra en skala fra A til E. Inden skolehjemsamtalen sendes elevplanen hjem så elever og forældre er forberedte til samtalen og til den nye aftale om fokuspunkter for eleven inden næste skolehjemsamtale. Efter skolehjemsamtalerne afleveres elevplanerne på kontoret, og skolelederen bliver informeret om eventuelle særlige tilfælde. Beskriv kort, hvilke tilkendegivelser skolen har modtaget fra skolens forældre efter indførelsen af elevplaner: Det har højnet kvaliteten af skolehjemsamtalerne i nogle tilfælde. Hvad indgår i elevplanen? Elevernes faglige kompetencer Elevernes personlige og sociale kompetencer Indskoling Mellemtrin Udskoling Evt. bemærkninger: 10

11 Holddannelse JA NEJ Har skolen fastsat skriftlige principper for arbejdet med holddannelse? X Holddannelse anvendes med udgangspunkt i følgende pædagogisk funderede kriterier: Fagligt niveau Interesser Køn Motivation og engagement Sæt kryds Alder Klassetrin Modenhed Socialpædagogiske forhold Sociale fællesskaber Læringsstile Evt. andre holddelingskriterier Holddannelse tilrettelægges i forbindelse med/af hensyn til: Emneuger Tværfaglige forløb Projekter Sæt kryds Deletimer Valgfag De fysiske rammer Faglokalers indretning/størrelse Elevtallet i klasserne 11

12 Evt. andre begrundelser: Antal klasser på årgangen, der regelmæssigt anvender holddannelse som led i undervisningen Klassetrin Antal klasser på årgangen Antal klasser, der regelmæssigt anvender holddannelse Bh.kl. 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Evt. bemærkninger: 12

13 Skole-hjem-samarbejdet JA NEJ Har skolen fastsat principper/procedurer for skole-hjemsamarbejdet? X Hvor mange klasser på skolen har et klasseforældreråd? 8 Hvor mange klasser på skolen har ikke et klasseforældreråd? 0 Hvor mange årlige møder afholdes typisk i klasseforældrerådet? 1-2 Antal skole-hjem-samtaler pr. år Indskoling 2 Mellemtrin 2 Udskoling 2 Årligt afsat lærertid til skole-hjem-samtaler pr. elev Indskoling Mellemtrin Udskoling 220 min. 220 min. 220 min. Følgende forhold har betydning for det gode skole-hjem-samabejde på din skole I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Skole-hjem-samtaler, herunder brug af elevplaner Forældremøder Klasseforældrerådets arbejde Skolebestyrelsens arbejde Åbent Hus (forældrene overværer undervisningen) Forældrenes deltagelse i praktiske gøremål på skolen, herunder årlige 13

14 arbejdsdage Sociale arrangementer, inkl. skolefester Forældreundervisning (forældrene underviser i barnets klasse en enkelt dag om året) Information fra skolen ( kontoret ) til forældrene via hjemmeside, skoleblade, nyhedsbreve osv. Information fra skolen ( kontoret ) til forældre om skolebestyrelsens arbejde korrespondance mellem lærere og forældre (ugesedler, meddelelser om udflugter osv.) Telefonisk kontakt mellem lærere og forældre Hjemmebesøg hos forældre til elever med særlige vanskeligheder Beskriv andre initiativer, som skolen har taget for at fremme skole-hjem-samarbejdet: Vi opfordrer bl. a. forældrene til at deltage i den daglige morgensang, og dermed få lidt indblik i skolens hverdag eller få en snak med klasselæreren på vej tilbage til klassen osv. Desuden har skolebestyrelsen valgt repræsentanter til alle klasser, som på forældremøderne fortæller om bestyrelsens arbejde. Væsentlige hindringer i forhold til skole-hjem-samarbejdet: 14

15 Specialpædagogisk bistand i klassen (behovstimer) og på kompetencecenter I dette afsnit stilles forskellige spørgsmål, der skal belyse skolernes specialpædagogiske bistand på klasserne og på skolernes kompetencecentre. Specialpædagogisk bistand forstås både som traditionel specialpædagogisk bistand og den AKTrelaterede del af den specialpædagogiske bistand. Der er således både tale om bistand til de elever, som har forskellige former for indlæringsvanskeligheder samt bistand til de elever, der har adfærdsmæssige problemer. JA NEJ Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand? Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor specialundervisningsområdet: Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag indenfor specialundervisningsområdet siden skolens beskrivelse af den specialpædagogiske bistand til kvalitetsrapport 2008? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2008 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan f handle om 1) ændringer i organiseringen af specialundervisningen. Herunder faglærernes ændrede muligheder for at konsultere og få sparring fra skolens ressourcelærer/akt-lærer/støttelærer/ læsevejleder eller fra PPR. 2) nye pædagogiske undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler (it-rygsæk, CD-Ord osv.) 3) øget forældresamarbejde, en tidligere og hurtigere indsats, øget bistand og konsultation fra PPR. 4) ændringer af de områder, som skolen vægter i organiseringen af specialundervisningen. Herunder om der lægges flere ressourcer til specialpædagogisk bistand i de små klasser eller om ressourcerne fordeles jævnt over hele skoleforløbet. 5) øget fokus på test, elevplaner og anden skriftlig dokumentation, der understøtter arbejdet med specialundervisningen. 15

16 Beskriv hvordan de elever, der modtager specialpædagogisk bistand, har profiteret af de forandringer og nye tiltag, som skolen eventuelt har iværksat i skoleåret 2008/09, og som er beskrevet ovenfor: 16

17 Specialpædagogisk bistand i nye specialklasser I dette afsnit stilles forskellige spørgsmål, der skal belyse kommunens nye specialklassers praksis. Spørgsmålene retter sig derfor kun til kontaktklassen på Dronninglund Skole. JA NEJ Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand i specialklassen? Hvem er målgruppen for skolens nye specialklasser? Beskriv hvordan den specialpædagogiske bistand i de nye specialklasser er tilrettelagt / organiseret. I beskrivelsen kan man også komme ind på, om specialklasserne er integreret i resten af skolens liv både i forhold til den fysiske beliggenhed, i forhold til undervisningen og i forhold til det sociale liv. Beskriv hvilke områder skolen vægter højt i tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand i de nye specialklasser: 17

18 Beskriv hvordan test, elevplaner og anden skriftlig dokumentation understøtter arbejdet med den specialpædagogiske bistand i de nye specialklasser? Beskriv hvordan I mener, eleverne profiterer af skolens måde at organisere den specialpædagogiske bistand på i de nye specialklasser. Herunder de udfordringer, som organiseringen medfører: Beskriv hvordan eleverne i de nye specialklasser profiterer af forskellige pædagogiske undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, herunder hjælpemidler der skal støtte elevernes personlige og sociale udvikling (f it-rygsæk, CD-Ord, KAT-kassen, tegneseriesamtaler, sociale historier osv.): 18

19 Specialpædagogisk bistand i specialklasser I dette afsnit stilles forskellige spørgsmål, der skal belyse kommunens specialklassers praksis. Udfyldes af specialklasserne på Dronninglund Skole (generelle indlæringsvanskeligheder + OK-klasser), Flauenskjold Skole (ADHD-klasse), Hjallerup Skole (Heldagsklassen), Søndergades Skole (generelle indlæringsvanskeligheder), Toftegårdsskolen (ADHD-klasse + Erhvervsklasse) JA NEJ Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand? Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor specialundervisningsområdet: Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag indenfor specialundervisningsområdet siden skolens beskrivelse af den specialpædagogiske bistand til kvalitetsrapport 2008? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2008 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan f handle om 1) ændringer i organiseringen af specialundervisningen. Herunder faglærernes ændrede muligheder for at konsultere og få sparring fra skolens ressourcelærer/akt-lærer/støttelærer/ læsevejleder eller fra PPR. 2) nye pædagogiske undervisningsmidler og tekniske hjælpemidler (it-rygsæk, CD-Ord osv.) 3) øget forældresamarbejde, en tidligere og hurtigere indsats, øget bistand og konsultation fra PPR. 4) ændringer af de områder, som skolen vægter i organiseringen af specialundervisningen. Herunder om der lægges flere ressourcer til specialpædagogisk bistand i de små klasser eller om ressourcerne fordeles jævnt over hele skoleforløbet. 5) øget fokus på test, elevplaner og anden skriftlig dokumentation, der understøtter arbejdet med specialundervisningen. 19

20 Beskriv hvordan de elever, der modtager specialpædagogisk bistand, har profiteret af de forandringer og nye tiltag, som skolen eventuelt har iværksat i skoleåret 2008/09, og som er beskrevet ovenfor: 20

21 Undervisning i dansk som andetsprog i modtageklasser Udfyldes kun af Skolegades Skole JA NEJ Har skolen modtageklasser? Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af basis- / modtageklasseundervisningen Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor undervisning i dansk som andetsprog i modtageklasserne: Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag inden for undervisning i dansk som andetsprog siden skolens beskrivelse af undervisningen til kvalitetsrapport 2008? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2008 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan f handle om 1) ændring i organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog i modtageklasserne. 2) nye pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningen i dansk som andetsprog i modtageklasserne. 3) ændring i den lærerprofil, der karakteriserer de lærere, der varetager undervisningen i dansk som andetsprog i modtageklasserne (klasselærere, lærere i KC, lærere med linjefag i dansk som andetsprog el. lign.) 21

22 Undervisning i dansk som andetsprog i relation til den enkelte klasse eller på kompetencecenter Udfyldes kun af de skoler, der har fået timer til dansk som andetsprog JA NEJ Tilbyder skolen supplerende undervisning i dansk som andetsprog i kompetencecenterregi? Hvis ja, har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af undervisning i dansk som andetsprog? Beskriv principper/procedurer: Hvis skolen tidligere har beskrevet principper til kvalitetsrapporten, udelades denne oplysning her Beskriv udviklingen af den faglige indsats indenfor undervisning i dansk som andetsprog. Er der sket forandringer eller på anden måde iværksat nye tiltag inden for undervisning i dansk som andetsprog siden skolens beskrivelse af undervisningen til kvalitetsrapport 2008? Det anbefales, at skolerne genlæser det de har skrevet til kvalitetsrapporten i 2008 og herudfra vurderer, om der er sket en forandring / udvikling. Hvis ikke der er sket forandringer, skriver skolen ikke noget. Udviklingen kan f handle om 1) ændringer i organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog. 2) nye pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningen i dansk som andetsprog. 3) ændringer i den lærerprofil, der karakteriserer de lærere, der varetager undervisningen i dansk som andetsprog (klasselærere, lærere i KC, lærere med linjefag i dansk som andetsprog el. lign.) 22

23 Resultater Karaktergivning ved folkeskolens afgangsprøver for 2007/08 Udfyldes og eftersendes af skolen, så snart resultaterne af FSA foreligger dog inden sommerferien FSA 9. klasse Fag DA, læsning og retskrivning(b) DA, skriftlig fremstilling (B) DA, mundtlig (B) MA, færdigheder (B) MA, problemløsning (B) ENG, skriftlig (U) ENG, mundtlig (B) TY, skriftlig (F) TY, mundtlig (U) (F) FRA, skriftlig (F) FRA, mundtlig (U) (F) Fysik / kemi - praktisk / mundtlig (B) BIO, skriftlig (U) GEO, skriftlig (U) Historie, mundtlig (U) KRI, mundtlig (U) SAMF, mundtlig (U) Håndarbejde, mundtlig (F) Sløjd, mundtlig (F) Hjemkundskab, mundtlig (F) Karakterer Karaktergennemsnit U = Prøver til udtræk B = Bundne prøver F= Frivillige prøver (valgfag) FSA 10. klasse (de 10. klasses elever, der aflægger FSA, 9, kl.) Fag DA, læsning og retskrivning (B) Da, skriftlig fremstilling (B) DA, mundtlig (B) MA, færdigheder (B) MA, problemløsning (B) ENG, mundtlig (B) ENG, skriftlig (U) TY, mundtlig (U) FRA, mundtlig (U) Fysik / kemi - praktisk/mundtlig (B) Karaktergennemsnit FSU 10. klasse Karakterer DA, skriftlig fremstiling DA, mundtlig MA, skriftlig MA, mundtlig ENG, skriftlig fremstilling ENG, mundtlig TY, skriftlig fremstilling TY, mundtlig FRA, skriftlig fremstilling FRA, mundtlig Fysik/kemi praktisk/mundtlig Karaktergennemsnit 23

24 Resultater af de nationale test aflyst i skoleåret 2008/09 Som det fremgår af Skolestyrelsens side, forventes de Nationale test først at blive genoptaget i Citeret fra Skolestyrelsens side: De nationale test vil blive lanceret i en pilotfase fra marts til maj Formålet er at sikre, at testene virker som pædagogisk værktøj for lærerne og høste erfaringer med testene, før alle skoler skal anvende dem som obligatoriske test. Sidste gang, de nationale test blev anvendt, var i En evaluering i efteråret 2007 viste, at testsystemet grundlæggende var velvalgt, men at de opgaver, der var blevet udviklet til den første udgave af testene, ikke var gode nok har derfor fungeret som et øve- og prøveår, hvor der er udviklet nye opgaver. Opgaverne har gennemgået en kvalitetssikring og er i gang med at blive afprøvet på et stort antal af landets skoler. Planen er, at de ti nye test er klar til foråret I praksis vil pilotfasen betyde, at et antal frontløberskoler fra hele landet frivilligt får mulighed for at anvende testene. De får testene stillet til rådighed på samme måde, som hvis det var en obligatorisk testgennemførelse. Skolestyrelsen har som mål, at 100 skoler melder sig som frontløberskoler. Afviklingen af testene i pilotfasen vil blive fulgt tæt af Skolestyrelsen. Der vil blandt andet være fokus på det pædagogiske udbytte af testresultaterne og på, om systemet fungerer rent teknisk. Samtidig vil de deltagende skoler blive opfordret til at registrere eventuelle problemer og rapportere dem til Skolestyrelsen. Hvis alt går vel, vil de obligatoriske test blive gennemført fra Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2007/08 Udfyldes af Ungdommens Uddannelsesvejledning Oplysninger om antallet af klager i kommunalbestyrelsen i henhold til Folkeskolelovens 51, stk. 1 (vidtgående specialundervisning) Udfyldes af forvaltningen 24

25 Konkluderende vurderinger Helhedsvurdering af skolens faglige niveau Udfyldes og eftersendes så snart resultaterne af prøver, test, evalueringer, FSA foreligger dog inden sommerferien Fagligt niveau = resultater af prøver, test, andre evalueringer og afgangsprøver Hvordan vurderer I i indeværende skoleår elevernes faglige niveau? Meget Højt Højt Middel Højt Mindre Højt Slet ikke Højt Børnehaveklasse (A) Børnehaveklasse (B) Børnehaveklasse (C) 1. klasse (A) 1. klasse (B) 1. klasse (C) 2. klasse (A) 2. klasse (B) 2. klasse (C) 3. klasse (A) 3. klasse (B) 3. klasse (C) 4. klasse (A) 4. klasse (B) 4. klasse (C) 5. klasse (A) 5. klasse (B) 5. klasse (C) 6. klasse (A) 6. klasse (B) 6. klasse (C) 7. klasse (A) 25

26 7. klasse (B) 7. klasse (C) 8. klasse (A) 8. klasse (B) 8. klasse (C) 9. klasse (A) 9. klasse (B) 9. klasse (C) 10. klasse (A) 10. klasse (B) 10. klasse (C) Forklar evt. hvilke kriterier, der ligger bag vurderingen: Indikatorer som er beskrevet i nogle af de andre afsnit i rapporten kan inddrages som forklaringer Alle læse/staveprøver er en del af hverdagen i danskundervisningen. Prøverne anvendes pædagogisk som oplæg til eleverne med henblik på deres aktive medansvar for egen læring. Derudover danner de ofte grundlag for skole/hjem samtaler om elevens læse/staveudvikling.. Efter enhver pædagogisk danskprøve afholdes læsekonference, hvor vi sætter fokus på klassens læsefærdigheder lige nu, den enkelte elevs læsestandpunkt og udvikling, samt tiltag for de elever, der ikke har gennemgået den læseudvikling, man kunne forvente. Endelig vurderer vi, om elever med særlig gode læsefærdigheder får de udfordringer, de har brug for til yderligere udvikling. I klasselæsekonferencen deltager klasselærer, læsevejleder(norma) og efter behov Kurt. Alle prøver tages, rettes og videreformidles af Norma. Alle klasselærere anvender i løbet af året en eller anden form for "elevselvvurdering" både med hensyn til det faglige standpunkt og skolegang i øvrigt. Løbende evaluering og tests i matematik ligger til grund for vurderingen Folkeskolens afgangsprøver - eftersendes inden sommerferien I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 26

27 Er I tilfredse med gennemsnittene for 9. klasseelevernes afgangsprøver i skoleåret 2008/09? Begrund: Indikatorer som er beskrevet i nogle af de andre afsnit i rapporten kan inddrages som forklaringer Stor indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Hvilken indflydelse på skolens samlede faglige niveau har de elever, der har behov for specialpædagogiske bistand? Begrund svaret: Stor indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Hvilken indflydelse på skolens samlede faglige niveau har de elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog? Begrund svaret: 27

28 Hvordan vurderes samlet set skolens faglige niveau? Vurderingen eftersendes til forvaltningen så snart resultaterne af lokale læsetest samt resultater af FSA + FS10 foreligger dog inden sommerferien Vurderingen skal supplere ovenstående oplysninger: Helhedsvurdering af skolens rammebetingelser Hvordan vurderes samlet set skolens rammebetingelser? Ligesom forrige år kan vi sige at: Skolen har gode fysiske rammer, som vi dagligt glæder os over. Der skal samlæses klasser for at få timetildelingen til at række. Det har dog også i nogle tilfælde en positiv virkning, når de rette klasser og lærere er til rådighed. Vikarkontoen er stort set reduceret til det halve. Beløbet til undervisningsmidler er for lille. Antallet af behovstimer er for lille; hvis vi fortsat skal rumme elever med særlige vanskeligheder. 28

29 Helhedsvurdering af skolens pædagogiske processer Hvordan vurderes samlet set skolens pædagogiske processer? Jeg synes stadig, at skolens pædagogiske processer er i udvikling. Vi er bevidste om, at selvom vi på mange måder er trængte og sårbare pga. vores størrelse, så er det vigtigt, at vi fokuserer på den anerkendende skole, altså gøre mere af det vi er gode til, det der lykkes, og ikke have fokus på nedskæringer, politiske direktiver og meget mere, som vi alligevel ikke har indflydelse på. Som skoleleder er det selvfølgelig en glæde at opleve, at på trods af, at lærernes gennemsnitsalder er høj, så er der stadig vilje til nytænkning og sammenhold for at sikre en god skole i fremtiden. 29

30 Kommunale indsatsområder: Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I indeværende skoleår er specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand valgt som kommunalt tema. Konkret har skolernes ledelser været samlet til temamøder i Flauenskjold den 17. april og den 28. august 2008 i Klokkerholm. I alt 8 grupper drøftede her de fornyelser (noget man syntes skulle gøres anderledes), forbedringer (noget man syntes var rimeligt, men som skulle rettes til for at blive helt godt) og forankringer (noget man syntes skulle fortsætte, som det var), der samlet set skulle forbedre skolernes specialundervisning. På baggrund af medsendte sammenfatninger af det gruppearbejde, der fandt sted på de to temamøder, bedes skolerne reflektere over, om gruppernes idéer og forslag til fornyelser og forbedringer af specialundervisningsområdet har givet anledning til nye tiltag på skolerne (velvidende at en række af gruppernes forslag kræver en større central omlægning / indsats): Det kan f.eks. være: 1) styrkelse af de konsultative metoder ( hjælp til selvhjælp ) 2) større fokus på evaluering af den indsats, der ydes på skolerne 3) øgede samarbejdsrelationer, supervision 4) mere efteruddannelse 5) større fokus på individuelle undervisningsplaner 30

31 Skolemæssige indsatsområder I dette afsnit kan skolen beskrive skolens lokale indsatsområder og/eller skolens særlige profil og den måde, hvorpå skolen løser sine lokale udfordringer. Læsebånd På vores pædagogiske dag evaluerede vi vores læsebånd, og vi kunne konstatere, at vi har nået vores første mål: Hurtige og sikre læsere, som har lyst til at læse. Det næste mål, som er illustreret med SMTTEmodellen her til højre er, at vi får større fokus på den forståelsesmæssige del af læseprocessen. Natur og teknik En anden pædagogisk proces og et fokusområde for næste skoleår bliver faget Natur og Teknik (N/T). Vi vil lave Natur og Teknik-uger, hvor vi samler undervisningen i faget. Herved opnår vi en bedre udnyttelse af lærernes forskellige kompetencer, idet vi laver værksteder i f.eks. fysik-, biologi-, geografi- relaterede emner. Eleverne får så 1 dag i hvert værksted, og på denne måde regner vi med at kunne få større faglighed og sammenhæng i faget. Den besparelse, som disse uger giver bruger vi til at give ekstra timer i f.eks. dansk og idræt, og måske vil vi forsøge med 1 time engelsk i 2. klasse. Det er dog ikke afgjort på nuværende tidspunkt; men det kunne være et spændende forsøg. 31

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vester Mariendal skole 2007. Specialklasser

Kvalitetsrapport. Vester Mariendal skole 2007. Specialklasser Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2007 Specialklasser 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Forord:...2 Baggrund:...2 Proces...3 Helhedsvurdering af det faglige niveau i specialklasser...4

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vester Mariendal Skole

Kvalitetsrapport. Vester Mariendal Skole Kvalitetsrapport Vester Mariendal Skole 1 Helhedsvurdering af det faglige niveau Fagligt niveau = Elevevalueringer, herunder resultater af prøver, test, nationale test og afgangsprøver Humanistiske fag

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret Kvalitetsrapport for >skolenavn< Faxe Kommune i skoleåret 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 I Faxe Kommune arbejder vi med - afprøvning af nye ideer... 5 Handleplaner kommende år evaluering

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Delrapport for Ramløse Skole. Gribskov Kommune. Skoleåret 2006/2007

Delrapport for Ramløse Skole. Gribskov Kommune. Skoleåret 2006/2007 Delrapport for Ramløse Skole Gribskov Kommune Skoleåret 2006/2007 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS BESKRIVELSE OG VURDERING...3 Profil...3 Det faglige niveau...3 Rammebetingelser...3 Politiske målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013

Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013 Håndbog for arbejdet med kvalitetsrapport på skoleområdet undervisningsdel og SFO skoleåret 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 De lovmæssige og politiske rammer... 3 Formål... 4 Hvordan

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Horsebækskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009-10

Kvalitetsrapporten 2009-10 Kvalitetsrapporten 2009-10 FREDERIKSHAVN KOMMUNE PÆDAGOGISKE PROCESSER 2009-10 STENSNÆSSKOLEN 2 Stensnæsskolen Indhold Præsentation af skolen.... 3 Pædagogiske processer.... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten 2008. Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND...4 INDHOLD...4 EKSISTERENDE KVALITETSSIKRING... 5 KVALITETSSIKRING OG KVALITETSRAPPORT... 5 IMPLEMENTERING AF KVALITETSRAPPORTEN...

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ørslevkloster Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ørslevkloster er en folkeskole med 115 elever fordelt på 7 klassetrin. Der er en SFO

Læs mere