Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU."

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr Brevid Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige udfordringer på henholdsvis drifts- og anlægssiden, derefter forslag til takster for 2016 samt endelig en kort beskrivelse vedr. produktivitetsstigninger. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2016 udgør som udgangspunkt ca. 196 mio. kr. (se opdeling på fagområder i bilaget om Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces). Det samlede anlægsbudget for udvalget i 2016 udgør som udgangspunkt ca. 70 mio. kr. (se konkrete anlægsprojekter i det vedhæftede forslag til Strategisk Anlægsplan 2016). Driftsbudgettet: Driftsbudgettet er opdelt på fire fagområder: Fritidsfaciliteter & Fritidsområder (ca. 45 mio. kr.) Haller, Stadion & Idrætsanlæg, Roskilde Badene Der er en mindre nedgang på 0,7 mio. kr. på fagområdet fra budget 2015 til budget 2016, og det skyldes produktivitetsgevinster som følge af billigere el-aftale m.m. samt en teknisk korrektion vedr. driftsmidlerne til hallerne ud fra de senere års udgifter på området. Folkebiblioteker (ca. 56 mio. kr.) Biblioteket Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. Kulturelvirksomhed (ca. 57 mio. kr.) Museer, Teatre, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Kommunale tilskud til projekter m.v. Fagområdet har et fald på ca.4,1 mio. kr. fra budget 2015 til 2016, og den primære forklaring er, de givne midler til Byens Hus i 2015 og 2016 fra Byrådets Udviklingspulje er placeret under KIU i 2015, men under ØU i Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter m.v. (ca. 38 mio. kr.) Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Driftsudgifter til klubhuse m.v.

2 Side2/6 Der er kommet driftsbudgetønsker fra en række interessenter, disse er listet herunder med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere, om nogle af projekterne ønskes løftet ind i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Roskilde Museum Formidlingsinitiativet Muserum. Ansøgningen gælder Museet for Samtidskunst Opretning af det økonomiske grundlag for at kunne tilbyde fornuftigt aktivitetsniveau. Ansøgning gælder KulturCosmos Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos i 2016 og Bestyrelsen for Roskilde Musiske Skole Nedbringelse af venteliste med ca. 250 børn kr. årligt kr. i 2016 og kr. i 2017 og kr. årligt i 2016 og kr. årligt (pr. skoleår), d.v.s. ca kr. i Ansøgningerne fra de fire ovennævnte projekter er vedlagt som bilag. Projektet Muserum har fået støtte siden 2013, men der er ikke afsat midler fra 2016 og frem. Man søger om et samlet øget driftstilskud på 1 mio. kr. over 3 år. Pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift være kr. Ansøgningen på samlet 1 mio. kr. er til løn og administration. Den samlede ventelisten var i marts 2015 på ca. 440 børn. Det skal nævnes, at til både Lysfest og Go Orange, hvor der de senere år er fundet finansiering fra bl.a. regionen samt Byrådets Udviklingspulje, er der indtil videre ikke afsat penge i 2016 og frem. I forhold til afholdelse af arrangementer på nuværende niveau drejer det sig om ca kr. vedr. Lysfest og kr. vedr. Go Orange. Tekniske korrektioner i forbindelse med driftsbudget 2016 Forvaltningen har i forbindelse med tekniske korrektioner for 2016 flyttet kr. vedr. Sommerunderholdning fra Kulturpuljen (fagområdet Kulturel virksomhed) til Roskilde Bibliotek (fagområdet Folkebiblioteker ), fordi det er Roskilde Bibliotek, der står for arrangementerne under Sommerunderholdning. Samtidigt er flyttet kr. vedr. Spejderhytte i Gundsølille (fagområdet fritidsfaciliteter og fritidsområder ) til lokaletilskudspuljen (fagområdet folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. ) pga. ændret administrativ procedure. Anlægsbudgettet: I forslag til Strategisk Anlægsplan (vedlagt) er der medtaget en række blokke vedr. Kultur- og Idrætsudvalget. Det er primært blokke, som er videreført fra den strategiske anlægsplan for , men også blokke, som forvaltningen har vurderet er nødvendige følgeinvesteringer til tidligere besluttede anlægsinvesteringer, eller som nu indgår i handleplaner for specifikke geografiske områder i kommunen. I forhold til sidste år er der to nye blokke vedr. henholdsvis etablering af klubhus- og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennisklub til 3,1 mio. kr. i 2016 samt anlæg af ny spejderhytte i Viby til Peder Syv Spejderne til 2,1 mio. kr. i 2019.

3 Side3/6 Herudover er der indkommet anlægsønsker fra andre interessenter, som herunder er listet med henblik på, at udvalget har det fulde overblik og kan vurdere, om nogle af projekterne ønskes løftet ind i den videre budgetproces. Nr. Forening/Klub/Institution Projektbeskrivelse Beløb Forvaltningens bemærkninger 1 Hedelands Motocross Klub 2 Hedelands Motocross Klub Ny bygning til omklædnings- og badefaciliteter VM i Motocross i Roskilde Anlæg af ny bane samt publikumsområde / ryttergård. 3 Egnsteatret Åben Dans Om-tilbygning af scenen i Laboratoriet 4 Roskilde Idrætspark (Roskilde Boldklub (RB06) / FC Roskilde) Ombygninger / renoveringer i Roskilde Idrætspark Omklædnings/ toiletfaciliteter Ny digital måltavle Varme og vand i banen (DBU krav pr. 1.jan 2017) Spillerbokse kr kr. Hedelands Motocross Klub søger om 2,5 kr. i kommunalt tilskud, men pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift blive 2,075 mio. kr. Hedelands Motocross Klub søger om 7,5 kr. i kommunalt tilskud. Pga. særlige tilskudsmomsregler vil den kommunale udgift blive 6,225 mio. kr.? Der arbejdes på at få et bud på økonomien, og det forventes at være klart til budgetdrøftelserne i august kr. (dækker forventede udgifter til omklædnings / toiletfaciliteter) Der er dialog mellem forvaltningen og Roskilde Boldklub om et konkret projekt vedr. nye omklædnings- og toiletfaciliteter. (Roskilde Boldklub søgte første gang i 2014 i forbindelse med idrætsfacilitetspuljen, men beløbet var for stort til puljen, og der var ikke foretaget behovs- og bygningsvurdering). Hvad angår prisen for ny måltavle og etablering af varme og vand i banen samt spillerbokse forventes der at være et bud klart til budgetdrøftelserne i august. Ansøgningerne fra Hedelands Motorcross Klub samt Egnsteatret Åben Dans er vedlagt som bilag. Takster: Biblioteket: Hovedparten af taksterne vil være uændret, men bødetaksterne for voksne vil blive reguleret som følge af mange år med uregulerede takster, (jf. normale prisreguleringer). Musisk Skole og Kulturskolen: Der er lagt op til en generel regulering af taksterne (jf. normale prisreguleringer.) Roskilde Badene: Hovedparten af taksterne vil være uændrede, mens enkelte vil blive reguleret en smule (jf. normale prisreguleringer) Grunden til ikke alle takster reguleres på Biblioteket og i Roskilde Badene skyldes primært ønsket om at fastholde runde beløb som takster, og derfor fremskrives ikke hvert år, men i stedet hvert andet eller hvert tredje år. Produktivitetsstigninger: I forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget blev der besluttet produktivitetsstigninger. Det betød for Kultur- og Idrætsudvalget et krav på 1 mio. kr. i 2015, stigende med 1 mio. kr. årligt indtil 2018, hvor man ender med et produktivitetsstigningskrav på 4 mio. kr. Vedr. budgetåret 2015 blev der fundet en model under Kultur- og Idrætsudvalget, som friholdt alle kulturinstitutionerne, fordi man fandt 1 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af idrætsskolerne som konsekvens af

4 Side4/6 den nye folkeskolereform. Der blev også fundet penge via tværgående aftaler i kommunen, der er blevet billigere (primært el-aftale), ca. 0,3 mio. kr. i Det betyder, at der er ca. 0,3 mio. kr. i 2015 som kan anvendes til dække startudgifter i forbindelse med en investering i et nyt leaset sorteringsanlæg på Roskilde Bibliotek, der fra 2016 og frem forventes at kunne give en produktivitetsgevinst på ca. 0,2 mio. kr. årligt. I 2016 skal der som udgangspunkt igen findes ca. 1 mio. kr. i produktivitetsstigninger under Kultur- og Idrætsudvalget. Ca. 0,4 mio. kr. er allerede realiserede via tværgående aftaler i kommunen (primært billigere elaftale), så den tilbageværende udfordring i 2016 er ca. 0,6 mio. kr. I forlængelse af udvalgets beslutning den 20. august 2014, punkt 95, bidrager også de selvejende institutioner på udvalgets områder fremover til produktivitetsarbejdet på linie med det øvrige kommunale område. Fra de selvejende institutioner bidrages samlet med 0,15 mio. kr. (se nedenfor), mens de sidste ca. 0,45 mio. kr. findes under Roskilde Bibliotek fordelt med 0,2 mio. kr. som følge af nyt sorteringsanlæg samt 0,25 mio. kr. som følge af den nye struktur med samling af Borgerservice og Roskilde Bibliotek.

5 Side5/6 Bilag: Opsamling på produktivitetsmøder med selvejende institutioner Vedr. budgetåret 2015 blev der fundet en model under Kultur- og Idrætsudvalget, som friholdt alle kulturinstitutionerne, men det var kun en løsning for den første runde af produktivitetsstigning, og udvalget tilkendegav i forbindelse med deres afsluttende behandling af budget den 20. august 2014, at forvaltningen måtte indlede dialog med museer, haller m.fl., som modtager driftstilskud fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget, om forventning om produktivitetsstigning og reduceret tilskud fra og med Baggrunden var, at der ikke skulle blive forskelle i produktivitetskravene til de kommunale og de selvejende institutioner på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Konkret drejer det sig om følgende selvejende institutioner: Reduktion i tilskud ved produktivitetskrav Navn og frem (årligt) Gundsølillehallen Jyllingehallen Roskilde Museum Museet for Samtidskunst Vikingeskibsmuseet I alt Forvaltningen gør opmærksom på, at den årlige prisfremskrivning har været højere end de ovennævnte reduktioner igennem de sidste mange år, så det er ikke forventningen, at institutionerne vil opleve en direkte nedgang i den samlede årlige betaling fra kommunen. Forvaltningen har besøgt institutionerne i april måned, og nedenfor er gengivet hovedtrækkene i hver institutions tilbagemeldinger vedr. produktivitetskravene. Det skal nævnes, at der ikke har været møder med henholdsvis Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena og Ramsøhallen, fordi disse senere i år overgår til at være kommunale institutioner. Gundsølillehallen Forståelse for produktivitetsudmeldingen, Fokus på, at i efteråret / tidlig vinter (når renoveringen af taget er overstået) få en konstruktiv dialog om fremtidens driftsaftale, så man sikre en stabil og velfungerende drift af hallerne i fremtiden. Opmærksom på en relativt nærtstående økonomisk udfordring pga. udskiftning af vandrør, blev aftalt at tage dette med i dialogen senere på året i forhold til en fremtidig driftsaftale. Jyllingehallen Pga. branden i sommeren 2014 og det heraf efterfølgende lavere aktivitetsniveau kommer der en tilbagebetaling på ca kr. vedr. energiforbrug udfra det konkrete forbrug i 2014, og der må også forventes en tilbagebetaling vedr. det konkrete forbrug i Efter en kommende genopbygning forventes der energibesparelser som følge af mere moderne installationer m.v., og disse besparelser vil kunne indgå som hallens bidrag til produktivitetsstigning. Der er her tale om den del af genopbygningen som forsikringspengene dækker, mens energibesparelser på den andel af genopbygningen, som finansieres med kommunale energirenoveringsmidler vil blive høstet centralt, som afdrag på lån til energirenovering.

6 Side6/6 Jyllingehallen fremførte, at selv en lille reduktion i driftstilskud vil få konsekvenser. Roskilde Museum Forståelse for produktivitetsudmeldingerne, men gør opmærksom på, at selv en lille reduktion i tilskud vil få konsekvenser, ikke nødvendigvis for kerneydelsen, men for andre gode tiltag. Kommunen skal være opmærksom på, at Roskilde Museum bliver støttet af 3 kommuner. Når 1 kommune varsler ændringer i budgetterne, kan det betyde tilsvarende for de andre. At kunne fortsætte med at rejse eksterne midler kræver medarbejderressourcer og en grunddrift. Vigtigt at se museumsområdet fælles i forhold til en fordeling af produktivitetsstigning, så man undgår at et enkelt museum måske kommer i særlige økonomiske vanskeligheder. Vigtigt at kunne fastholde Roskilde som en spændende Kulturby, og den effekt det også har i forhold til at være en attraktiv tilflytningskommune og bidrage til skatteindtægter. Museet for Samtidskunst Meget presset på økonomien i øjeblikket som følge af tidligere års dårlige regnskabsresultat. Er pt. uden kunstfaglig ansvarlig, og samlet kun 3 ½ årsværk mod 5 årsværk for et par år siden. Bekymring for, at produktivitetsudmeldingen vil få negative konsekvenser vedr. statstilskud, sammenhæng på størrelsen af det samlede budget og størrelsen på statstilskud. Vil fremsende anmodning om øget midlertidig driftsstøtte (jf. følger af dårligt regnskab) Vikingeskibsmuseet Forståelse for produktivitetsudmeldingerne, men gør opmærksom på en reduktion i tilskud vil få konsekvenser, og for nogle år tilbage blev Museet ramt af en helt konkret kommunal besparelse på 1,5 mio. kr. At kunne fortsætte med at rejse eksterne midler kræver medarbejderressourcer og en grunddrift. Udfordring i forhold til finansieringen af skoletjenesten, fordi Københavns Kommune har meddelt lavere støtte fremover. Derfor forsøges at få mere samarbejde med alle folkeskolerne i Roskilde Kommune og man håber den nye folkeskolereform gør dette samarbejde mere attraktivt i forhold til tidligere. Vigtigt at kunne fastholde Vikingeskibsmuseet som den store attraktion det er i dag, selvom Museet i forvejen er økonomisk presset i forhold til den nye opgave med at huse det nationale marine arkiv, uden at staten har øget deres tilskud i forhold til tidligere. Hvis museets ambitioner for fremtiden skal opfyldes, så kræver det stor økonomisk støtte fra fonde, og her er signalværdien vedr. Roskilde Kommunes årlige tilskud en parameter som fondene har meget øje for.

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere