Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning"

Transkript

1 Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1998

2 Indholdsfortegnelse AFSNITI Transfer pricing problematikken Kapitel 1. Erhvervs0konomisk og erhvervsjuridisk baggrund Transfer pricing - begrebsmaessigt indhold Transfer pricing som et indkomstfordelingsproblem International 0konomisk og skattepolitisk baggrund Selskabs- og skatteretlig baggrund Koncernens retlige Status Filialens retlige Status 11 Kapitel 2. Transfer pricing princippet og armslsengde vilkär Transfer pricing princippet og dets praktiske anvendelse -»separate methods«16 Kapitel 3. Dobbeltbeskatningsproblemet Nationale transfer pricing korrektioner Internationale transfer pricing korrektioner - En introduktion Korresponderende korrektion Sekundäre korrektioner »Tbe Mutual Agreement Procedure«23 Kapitel 4. Tynd kapitalisering 24 Kapitel 5. Betydningen af udenlandsk og international ret om transfer pricing International ret - OECD's anbefalinger Udenlandsk ret - Komparative unders0gelser om transfer pricing 29 VII

3 AFSNITII National lovgivning om transfer pricing - En komparativ unders0gelse Kapitel 1. Danmark Transfer pricing i dansk skatteret Interessefaellesskabet i dansk skatteret Den skatteretlige realitetsgrundsaetning 36 - dispositionskorrektion Strukturaendringer Mellemfaktureringsselskaber Intern overdragelse af kapitalaktiver - vilkärsdisposition Samlet afstäelse af bygninger, grund, installationer m.v Tabsfradrag ved interndispositioner Gaelder et generelt armslaengde princip i dansk skatteret? Statsskattelovens 4-6 og transfer pricing Rentefrie län Internoverdragelse af nasringsaktiver Transfer pricing lovgivningen Traek af retsudviklingen Formel og materiel transfer pricing lovgivning Fysiske og juridiske personer pälagt et transfer pricing princip Deskriptiv eller normativ beskrivelse Fysiske og juridiske personer Kontrolkravet Oplysnings- og dokumentationspligt Omfang og udstraekning Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysnings- eller dokumentationspligt Armslaengde princippet og bevisbyrden Omfattede transaktioner Armslaengde metoder Saerligt om udenlandske forsikringsselskaber Tynd kapitalisering Den skatteretlige betydning af tynd kapitalisering Retsudviklingen Materielle regier om tynd kapitalisering Tynd kapitalisering ved sambeskatning SEL 11 om tyndt kapitaliserede selskaber 80 VIII

4 Betingelser for beskaering af rentefradragsretten Beskasring af kurstabs- og rentefradragsretten Koncernforbundne selskaber Transfer pricing og skattesvig 88 Kapitel 2. USA Den skattepolitiske baggrund Internal Revenue Code Section Anvendelsesomräde Forudsaetninger for anvendelsen af See. 482»Organizations, trades or businesses« Armslsengde standarden i See See. 482 som en ensidig eller gensidig korrektionsregel Beviskrav og bevisbyrde Indkomstkorrektioner - unitaere og separate metoder Korresponderende og sekundaere korrektioner Dokumentationskrav Administrative forskrifter - The Treasury Regulations Historik »Advance Pricing Agreements« P0nal tillaegsskat - IRC See Equity vs. Debt - Thin Capitalization IRC See generei forskrift om sondringen mellem fremmedkapital og indskudskapital Earning Stripping - See. 163j 119 Kapitel 3. United Kingdom Transfer Pricing lovgivningen Kravet om en international disposition Yderligere krav defineret i lovgivningen Oplysnings- og dokumentationspligter Teori og praksis i U.K »The 1981 Guidance Notes« »The 1996 Guidance Notes« Tynd kapitalisering Modernisering af»the Transfer Pricing Legislation« Foresläede transfer pricing prineipper Foresläede dokumentationspligter 132 IX

5 Kapitel 4. Tyskland »Aussensteuergesetz«og anden lovgivning om indkomstdeling Maskeret udbytte (»Verdeckten Gewinnausschüttung«) Kapitalindskud (»Verdeckte Einlage«) Andre principper for skatteudnyttelser (»Wirtschaftliche Betrachtungsweise - Proforma«) Indholdet af 1 AStG Kontrolkravet i 1 AStG Kravet om sammenlignelighed i 1 AStG Armslaengde metoder Traditionelle metoder Andre metoder - Resultatbaserede metoder Bevisbyrde og dokumentationskrav Primaere og korresponderende korrektioner Indkomstforh0jelser Indkomstnedssettelser »Advance Pricing Agreements« Tynd kapitalisering 144 Kapitel 5. Sverige Transfer pricing lovgivningen Kommunalskattelagen (KL) 43 1 mom. - Armslaengde princippet »Uttagsbeskattning« Äbne og skjulte koncernbidrag Betingelserne for internationale transfer pricing korrektioner efterkl43 1 mom Kravet om en disposition mellem en svensk naeringsdrivende og et skattesubjekt, der ikke er skattepligtig i Sverige Kravet om 0konomisk interessefaellesskab Kravet om afvigende 0konomiske vilkär Kravet om kausalitet mellem interessefaellesskabet og prisafvigelsen Tynd kapitalisering 155 Kapitel 6. Norge Transfer pricing lovgivningen Betingelserne for anvendelse af Sktl 54, f0rste led Kravet om interessefaslleskab 159

6 6.2.2 Kravet om indkomstreduktion Kravet om kausalitet Tynd kapitalisering 162 AFSNITIII International ret Kapitel 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomster OECD MDO Art Supplerende bestemmelser i OECD MDO Betingelserne for anvendelse af OECD MDO Art Kapitel 2. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations OECD-rapporternes retlige Status og naermere udfyldning 174 Kapitel 3. Dokumentation og kontroloplysninger Generelle principper Nyttig information til l0sning af transfer pricing problemer Udveksling af kontroloplysninger Bilaterale konventioner om international skattekontrol Udveksling af oplysninger Begraensninger i adgangen til at udveksle oplysninger AFSNIT IV Transfer pricing metoder - Armslaengde princippet Kapitel 1. Retskilder og fortolkningsbidrag 186 Kapitel 2. Sammenlignelighedsfaktorer Forudsaetninger for en sammenligning Armslaengde intervaller 191 Kapitel 3. Armslsengde metoder og»the Best Method Rule« Transaktions- og resultatbaserede metoder »Best Methods«194 XI

7 Kapitel 4. Transaktionsbaserede armslaengde vilkär »CUPM«, The Comparable Uncontrolled Price Method (Den frie markedsprismetode) Toldvaerdier som grundlag for prisvurdering Standardiserede markedsprisvilkär Interne vilkär som udtryk for markedsbestemte priser Markedsstrategier »The Resale Price Method«(Videreforhandlingsprismetoden) »The Cost Plus Method«(Omkostninger plus fastsat avance-metoden) 203 Kapitel 5. Resultatbaserede armslaengde metoder - Andre metoder De traditionelle metoders begraensning Nogle udviklingstendenser Udviklingen i OECD Udviklingen i USA The Commensurate Principle - Superroyalty Basic Arm'sLength Return Method (»BALRM«) »Profit Split«-metoden (Avancefordelingsmetoden) »Transactional Net Margin Method«(Den transaktionsbestemte nettoavancemetode) Globale metoder 217 Kapitel 6. K0b og salg af fysiske aktiver - vareomssetning Generelle normer for fastsaettelse af armslasngde vasrdier Dansk praksis Ikke anerkendte korrektioner Anerkendte forh0jelser Vurdering af dansk praksis 225 Kapitel 7. Omssetning af immaterielle vaerdier Generelle normer Armslaengde vurderingen Dansk praksis Realitetsbed0mmelse af dispositioner over immaterielle aktiver »Nyttebed0mmelsen«af brug og betaling En vurdering af dansk praksis 235 XII

8 Kapitel 8. Omssetning af service- og tjenesteydelser Identifikation og vasrdiansaettelse Dansk praksis Omkostningsfordelingsaftaler - Cost Contribution Arrangements (CCA) Indhold og formal Armslasngde vurderingen Korrektioner af omkostningsaftaler, der ikke opfylder armslaengde pr0ven Indtraeden og udtraden af en omkostningsfordelingsaftale Anbefalinger for strukturering og dokumentation 245 Kapitel 9. Finansiering, längivning m.v Regulering i dobbeltbeskatningsoverenskomster Längivning eller indskud af egenkapital Tynd kapitalisering - OECD's anbefalinger Dansk praksis Rentefiksering Armslaengde vurdering af rente- og finansieringsvilkär Rentens st0rrelse 261 AFSNIT V Transfer pricing korrektioner Kapitel 1. Primaere korrektioner Krav til korrektionens vaesentlighed »Set offs«modstäende nedsaettelser »Safe harbours«- generei forhändsgodkendelse Frister for omligning Hovedreglen i SSL 35, stk Suspension og undtagelser i SSL 35, stk lovens foraeldelsesfrister 275 Kapitel 2. Korresponderende korrektion Retten til fremsasttelse af krav om korresponderende korrektion Dansk ret om korresponderende korrektion Karakteren af den korresponderende korrektion Genoptagelsesfrister 279 XIII

9 Kapitel 3. Sekundäre korrektioner Begrebsbestemmelse Skattepolitiske hensyn International ret Sekundasre korrektioner i dansk ret Hovedprincipper LL 2, stk Kapitel 4.»Mutual Agreement« Betingelser for päbegyndelse og gennemf0relse af forhandlinger »Mutual Agreement«- de lege ferenda 292 Kapitel 5. EU's Voldgiftskonvention Anvendelsesomräde Det materielle grundlag for transfer pricing reguleringer L0sning af dobbeltbeskatningsproblemet Betydningen af EU's Voldgiftskonvention 302 Kapitel 6. Advance Pricing Agreements 304 Litteraturoversigt 307 Forkortelser 311 Doms- og afg0relsesregister 313 Sagregister 315 XIV

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering

Læs mere

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? 1.1.

Læs mere

Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret

Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret Jens Wittendorff Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret &O-S THOMSON REUTERS Forord 5 Forkortelser 27 Dell Indledning 31 Kapitel 1: Afhandlingens emne, begreber, metode og plan 32 1.1

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner I medfør af 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:

Læs mere

Skatteretten 4. 6. udgave. Jan Pedersen Kurt Siggaard. Niels Winther-Sørensen. Inge Langhave Jeppesen Malene Kerzel Jane Ferniss

Skatteretten 4. 6. udgave. Jan Pedersen Kurt Siggaard. Niels Winther-Sørensen. Inge Langhave Jeppesen Malene Kerzel Jane Ferniss Jan Pedersen Kurt Siggaard Niels Winther-Sørensen Jakob Bundgaard Inge Langhave Jeppesen Malene Kerzel Jane Ferniss Claus Hedegaard Eriksen Jens Wittendorff Skatteretten 4 6. udgave Indholdsoversigt med

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Transfer Pricing. Jens Wittendorff

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Transfer Pricing. Jens Wittendorff Transfer Pricing Jens Wittendorff Transfer Pricing Jens Wittendorff 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3845-9 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og tryk: AKAPRINT

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret 7. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper - den selskabsretlige frihed 1 1.2. Aktieselskabslovens

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Transfer pricing korrektioner & undgåelse af dobbeltbeskatning

Transfer pricing korrektioner & undgåelse af dobbeltbeskatning Transfer pricing korrektioner & undgåelse af dobbeltbeskatning Transfer pricing adjustments and the avoidance of double taxation Nisaani Karunaharan Studienummer:20073103 Indleveret Oktober 2013 Vejleder:

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

Transfer Pricing og kravene til en dokumentation

Transfer Pricing og kravene til en dokumentation COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Transfer Pricing og kravene til en dokumentation HD(R) Hovedopgave Maj 2013 Studerende: Thomas Seehuusen Juhl Vejleder: Christian Plesner Rossing Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning...

Læs mere

Transfer pricing problematikkens betydning for internationale koncerner

Transfer pricing problematikkens betydning for internationale koncerner Copenhagen Business School Afleveringsdato: 27. juli 2010 Institut for Cand. Merc. Aud. Antal anslag: 199.841 Kandidatafhandling, sommeren 2010 Transfer pricing problematikkens betydning for internationale

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Erik Werlauff. Erhvervsjuras Basisbog

Erik Werlauff. Erhvervsjuras Basisbog Erik Werlauff Erhvervsjuras Basisbog Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007 Kapitel 1. Virksomhedens retsform og etablering 15 A. Valg af retsform AfErikWerlauff 15 1. Enkeltmandsvirksomhed 16 2. Interessentskab

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Transfer Pricing i Danmark & USA - En komparativ og terminologisk analyse

Transfer Pricing i Danmark & USA - En komparativ og terminologisk analyse KANDIDATAFHANDLING CAND. LING. MERC COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Transfer Pricing i - En komparativ og terminologisk analyse Udarbejdet af: Vejleder: Sefija Ceric Barbara Dragsted Afleveringsdato: 15. December

Læs mere

Mette Hastrup Andersen. Skatteretlig genoptagelse - i forvaltningsretlig belysning

Mette Hastrup Andersen. Skatteretlig genoptagelse - i forvaltningsretlig belysning Mette Hastrup Andersen Skatteretlig genoptagelse - i forvaltningsretlig belysning Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2004 DEL I. Indledning og afgraensninger 13 1. Indledning 15 1.1 Fremstillingens baggrund

Læs mere

Transfer Pricing. Transfer Pricing dokumentation i Danmark og EU

Transfer Pricing. Transfer Pricing dokumentation i Danmark og EU Copenhagen Business School 2009 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud Kandidatafhandling 1 Transfer Pricing dokumentation i Danmark og EU Udarbejdet af: Lise Holm Lerche Vejleder: Afleveringdato:

Læs mere

Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder

Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Sophie Nielsen Vejleder: Aage Michelsen Cand.merc.aud. Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder Handelshøjskolen i Århus 2009 Summary

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR Transfer pricing Maj 2014 1 01. Status Gorrissen Federspiel Transfer pricing Maj 2014 2 01. Status Status 6/6 2012: Udkast til nyt kap.

Læs mere

Transfer Pricing. Værdiansættelse af immaterielle aktiver. Forfatter Kirstine Juhl Mikkelsen

Transfer Pricing. Værdiansættelse af immaterielle aktiver. Forfatter Kirstine Juhl Mikkelsen Transfer Pricing Værdiansættelse af immaterielle aktiver Forfatter Kirstine Juhl Mikkelsen Hovedopgave HD Regnskab & Økonomistyring Afleveret d. 12. maj 2014 Vejleder Peder Reuter Copenhagen Business School

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland 17 April 2013 Claus Bech Agenda Bogføring og årsregnskab Skat i Grønland Selskabsskat Personskat 2 Footer Introduktion Deloitte

Læs mere

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen Copenhagen Business School HovedopgaveHD(R) Maj2011 Transfer Pricing Vejleder: ChristianBehrens Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen 1. Indholdsfortegnelse 1.Indholdsfortegnelse 1 2.Anvendteforkortelser

Læs mere

Armslængdeprincippet og tynd kapitalisering

Armslængdeprincippet og tynd kapitalisering HD(R) Afgangsprojekt Forfattere: Anine Handryziak Christoffer Pederstrup Vejleder: Peder Reuther Armslængdeprincippet og tynd kapitalisering Institut for regnskab og Revision Copenhagen Business School

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1133 af 27/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1342223 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

Transfer Pricing. Transfer Pricing. - med særlig fokus på Advance Pricing Arrangements. Copenhagen Business School Cand.merc.aud.

Transfer Pricing. Transfer Pricing. - med særlig fokus på Advance Pricing Arrangements. Copenhagen Business School Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udarbejdet af: Signe Primdal Andersen Vejleder: Christen Amby Transfer Pricing - med særlig fokus på Advance Pricing Arrangements Transfer Pricing - focusing on Advance Pricing Arrangements

Læs mere

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 XI Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kobekontrakter og andre kontrakter 1 1.1. Indledning 1

Læs mere

Erik H0rlyck. Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer. 2. udgave

Erik H0rlyck. Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer. 2. udgave Erik H0rlyck Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer 2. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00073 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Transfer pricing Dokumentationskrav i Danmark

Transfer pricing Dokumentationskrav i Danmark Transfer pricing Dokumentationskrav i Danmark Malene Bech Larsen Hovedopgave HD(R) Maj 2014 VEJLEDER Malene Bech Larsen Peder Reuther HD, Regnskab og økonomistyring STUDIE Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Karsten Revsbech Alex Puggaard. Laerebog i milj0ret. 4. udgave

Karsten Revsbech Alex Puggaard. Laerebog i milj0ret. 4. udgave Karsten Revsbech Alex Puggaard Laerebog i milj0ret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 Forord Forord til 2. udgave Forord til 3. udgave Forord til 4. udgave IX X XI XII KAPITEL 1. Indledning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL

OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND I ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 BIND i. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Forkortelser Forord XXI XXIII Afsnit I. Introduktion

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave

Bjørn Saltorp & Erik Werlauff. Kontrakter. 2. udgave Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord til 2.-udgaven, 2009 11 Forord til l.-udgaven, 1977 13 Forkortelser 14 Indledning 15 I Bogens formål 15

Læs mere

Peter Lund Meyer. EU's. udbudsregler GADJURA

Peter Lund Meyer. EU's. udbudsregler GADJURA Peter Lund Meyer EU's udbudsregler GADJURA sfortegnelse Forord 13 Kapitel 1 Indledning 15 Kapitel 2 EF-Traktatens regulering af offentlige indkab 18 2.1 Traktatens art. 90, stk. 1 - myndigheders ansvar

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser XV XVI F0RSTE

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Executive Summary. Executive Summary

Executive Summary. Executive Summary Executive Summary 1 Executive Summary Background: Both international and national tax-professional literature contains a lot of articles and reports regarding the tax avoiding and tax evading opportunities

Læs mere

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 22. december 2015 Høring af udkast til ny bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, H354-15. SKAT har den 7. december 2015 fremsendt

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret II

Introduktion til dansk selskabsret II S0ren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret II Personselskaber, foreninger og fonde m THOMSON REUTERS Del III: Interessentskaber Kapitel 5: Interessentskaber 15 5.1 Personselskaber

Læs mere

Transfer pricing. i multinationale virksomheder

Transfer pricing. i multinationale virksomheder COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave HD (R) 2012 Transfer pricing i multinationale virksomheder Udarbejdet af: Berit Juul Nielsen Vejleder: Kim Wind Andersen Afleveringsdato:

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Transfer pricing. Armslængdeprincippets anvendelse ved koncerninterne serviceydelser. Udarbejdet af Mette Buskbjerg Gade (301461)

Transfer pricing. Armslængdeprincippets anvendelse ved koncerninterne serviceydelser. Udarbejdet af Mette Buskbjerg Gade (301461) Erhvervsøkonomisk institut Vejleder: Morten Jakobsen Antal tegn: 90.810 Transfer pricing Armslængdeprincippets anvendelse ved koncerninterne serviceydelser Udarbejdet af Mette Buskbjerg Gade (301461) Business

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Transfer Pricing Dokumentationskravene i Danmark samt i EU

Transfer Pricing Dokumentationskravene i Danmark samt i EU Transfer Pricing Dokumentationskravene i Danmark samt i EU Transfer Pricing Documentation Requirements in Denmark and in the EU Chris Marker 19-03-2009 Kandidatafhandling Cand.merc.aud studiet Juridisk

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Skatteværn og EU-frihed

Skatteværn og EU-frihed Thomas Rønfeldt Skatteværn og EU-frihed værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsrettens frihedsrettigheder som dynamisk udviklet af EF-domstolen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

Læs mere

Transfer Pricing og immaterielle aktiver

Transfer Pricing og immaterielle aktiver Speciale, september 2012 Antal anslag: 143.985 Transfer Pricing og immaterielle aktiver Transfer Pricing and Intangible assets Århus Universitet Navn: Jens Amstrup Møller Årskortnummer: 20072476 Vejleder:

Læs mere

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Aktieselskaber og anpartsselskaber Bernhard Gomard Aktieselskaber og anpartsselskaber 2. omarbejdede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1992 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber. Historié

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Steen Treumer Institutleder, professor, Ph.D., Juridisk Institut, Dansk Forening for Udbudsret, 14. November 2007 1. Introduktion Erstatningsbeføjelsens

Læs mere

Jakob Øhrstrøm. Lars Henriksen. Transfer pricing. med udgangspunkt i anvendelsen af Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006

Jakob Øhrstrøm. Lars Henriksen. Transfer pricing. med udgangspunkt i anvendelsen af Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 Juridisk Institut Cand.merc.aud. kandidatafhandling Forfatter: Jakob Øhrstrøm Asbjørn Rasmussen Vejleder: Lars Henriksen Transfer pricing med udgangspunkt i anvendelsen af Bekendtgørelse nr. 42 af 24.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven 1) 2015/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-1342223 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Redegørelse for bevisbyrden i Transfer Pricing sager

Redegørelse for bevisbyrden i Transfer Pricing sager Redegørelse for bevisbyrden i sager... Rasmus Madsen, forfatter Vejleder: Søren Keller Table of Contents Summary... 5 1 Indledning... 7 1.1 Problemstilling... 9 1.2 Problemformulering... 10 1.3 Afgrænsning...

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

Læs mere

Retssikkerhedskonference Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen. Tirsdag den 8. november 2011

Retssikkerhedskonference Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen. Tirsdag den 8. november 2011 Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

B0rs- og kapitalmarkedsret

B0rs- og kapitalmarkedsret Erik Werlauff B0rs- og kapitalmarkedsret I Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelser XI Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag, tjenesteydere og myndigheder 1. Bors- og kapitalmarkedsreglerne

Læs mere

Transfer Pricing og immaterielle aktiver

Transfer Pricing og immaterielle aktiver Juridisk Institut Antal Anslag: Kandidatafhandling 181.752 Cand.merc.aud. Forfatter: Thomas Mølgaard Vejleder: Jane Bolander Transfer Pricing og immaterielle aktiver Afleveret den 6. september 2011 Copenhagen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING Jens Garde Cari Aage Nargaard Karsten Revsbech FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007 INDHOLD K.AP. I. DE FORVALTNINGSRETLIGE SAGSBEHANDLINGSREGLER 1 A. ALMINDELIGT

Læs mere

Forfatter: Agnieszka Zejden (az90758) Vejleder: Liselotte Madsen

Forfatter: Agnieszka Zejden (az90758) Vejleder: Liselotte Madsen Transfer pricing af immaterielle aktiver Udvalgte problemstillinger ved overførsel af immaterielle aktiver mellem koncernselskaber i skatteretligt perspektiv Forfatter: Agnieszka Zejden (az90758) Vejleder:

Læs mere

Dokumentationskrav til transfer pricing i Danmark

Dokumentationskrav til transfer pricing i Danmark Copenhagen Business School Dokumentationskrav til transfer pricing i Danmark HD(R) hovedopgave, august 2015 ved vejleder Christian Plesner Rossing Clausarn Diego Thunberg Jensen 05-08-2015 Antal anslag:

Læs mere

HVAD ER TRANSFER PRICING?

HVAD ER TRANSFER PRICING? 14 HVAD ER TRANSFER PRICING? SKAT Af Anders Oreby Hansen, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma Baggrund Omfanget af den internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har

Læs mere

Tynd kapitaliseringsreglen i SEL 11, rentebeskæringsreglen i SEL 11 B og EBIT reglen i SEL 11 C

Tynd kapitaliseringsreglen i SEL 11, rentebeskæringsreglen i SEL 11 B og EBIT reglen i SEL 11 C Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfattere: Lene Nielsen & Stefan Christiansen Vejleder: Aage Michelsen Tynd kapitaliseringsreglen i SEL 11, rentebeskæringsreglen i SEL 11 B og EBIT reglen i SEL 11 C

Læs mere

Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten

Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten Internationale aspekter af insolvens- og tingsretten Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen FOR LAG ET THOMSON * GadJura Forord Forkortelser Oversigt over indhold Detaljeret indholdsfortegnelse i iii v xi DELI

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for.

Regeringen ser det her som en international opgave, der skal løses internationalt. Og det arbejder regeringen benhårdt for. Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt 27. maj 2016 J.nr. 16-0661132 Selskab, Aktionær og Erhverv MAK Samrådsspørgsmål Y - Tale til besvarelse af spørgsmål Y den 2.

Læs mere

J0rgen Dalberg-Larsen. Lovene og livet. - en retssociologisk grundbog. 5. udgave

J0rgen Dalberg-Larsen. Lovene og livet. - en retssociologisk grundbog. 5. udgave J0rgen Dalberg-Larsen Lovene og livet - en retssociologisk grundbog 5. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 11 DEL I - GENEREL INTRODUKTION KAPITEL 1 - Hvad er retssociologi?

Læs mere

Store danske multinationale koncerners transfer pricing-dokumentation

Store danske multinationale koncerners transfer pricing-dokumentation Store danske multinationale koncerners transfer pricing-dokumentation The Transfer Pricing Documentation of Large Danish Multinational Groups Julie Nyboe Andersen Kandidatafhandling Cand. merc. jur. Vejledere:

Læs mere