Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning"

Transkript

1 Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1998

2 Indholdsfortegnelse AFSNITI Transfer pricing problematikken Kapitel 1. Erhvervs0konomisk og erhvervsjuridisk baggrund Transfer pricing - begrebsmaessigt indhold Transfer pricing som et indkomstfordelingsproblem International 0konomisk og skattepolitisk baggrund Selskabs- og skatteretlig baggrund Koncernens retlige Status Filialens retlige Status 11 Kapitel 2. Transfer pricing princippet og armslsengde vilkär Transfer pricing princippet og dets praktiske anvendelse -»separate methods«16 Kapitel 3. Dobbeltbeskatningsproblemet Nationale transfer pricing korrektioner Internationale transfer pricing korrektioner - En introduktion Korresponderende korrektion Sekundäre korrektioner »Tbe Mutual Agreement Procedure«23 Kapitel 4. Tynd kapitalisering 24 Kapitel 5. Betydningen af udenlandsk og international ret om transfer pricing International ret - OECD's anbefalinger Udenlandsk ret - Komparative unders0gelser om transfer pricing 29 VII

3 AFSNITII National lovgivning om transfer pricing - En komparativ unders0gelse Kapitel 1. Danmark Transfer pricing i dansk skatteret Interessefaellesskabet i dansk skatteret Den skatteretlige realitetsgrundsaetning 36 - dispositionskorrektion Strukturaendringer Mellemfaktureringsselskaber Intern overdragelse af kapitalaktiver - vilkärsdisposition Samlet afstäelse af bygninger, grund, installationer m.v Tabsfradrag ved interndispositioner Gaelder et generelt armslaengde princip i dansk skatteret? Statsskattelovens 4-6 og transfer pricing Rentefrie län Internoverdragelse af nasringsaktiver Transfer pricing lovgivningen Traek af retsudviklingen Formel og materiel transfer pricing lovgivning Fysiske og juridiske personer pälagt et transfer pricing princip Deskriptiv eller normativ beskrivelse Fysiske og juridiske personer Kontrolkravet Oplysnings- og dokumentationspligt Omfang og udstraekning Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysnings- eller dokumentationspligt Armslaengde princippet og bevisbyrden Omfattede transaktioner Armslaengde metoder Saerligt om udenlandske forsikringsselskaber Tynd kapitalisering Den skatteretlige betydning af tynd kapitalisering Retsudviklingen Materielle regier om tynd kapitalisering Tynd kapitalisering ved sambeskatning SEL 11 om tyndt kapitaliserede selskaber 80 VIII

4 Betingelser for beskaering af rentefradragsretten Beskasring af kurstabs- og rentefradragsretten Koncernforbundne selskaber Transfer pricing og skattesvig 88 Kapitel 2. USA Den skattepolitiske baggrund Internal Revenue Code Section Anvendelsesomräde Forudsaetninger for anvendelsen af See. 482»Organizations, trades or businesses« Armslsengde standarden i See See. 482 som en ensidig eller gensidig korrektionsregel Beviskrav og bevisbyrde Indkomstkorrektioner - unitaere og separate metoder Korresponderende og sekundaere korrektioner Dokumentationskrav Administrative forskrifter - The Treasury Regulations Historik »Advance Pricing Agreements« P0nal tillaegsskat - IRC See Equity vs. Debt - Thin Capitalization IRC See generei forskrift om sondringen mellem fremmedkapital og indskudskapital Earning Stripping - See. 163j 119 Kapitel 3. United Kingdom Transfer Pricing lovgivningen Kravet om en international disposition Yderligere krav defineret i lovgivningen Oplysnings- og dokumentationspligter Teori og praksis i U.K »The 1981 Guidance Notes« »The 1996 Guidance Notes« Tynd kapitalisering Modernisering af»the Transfer Pricing Legislation« Foresläede transfer pricing prineipper Foresläede dokumentationspligter 132 IX

5 Kapitel 4. Tyskland »Aussensteuergesetz«og anden lovgivning om indkomstdeling Maskeret udbytte (»Verdeckten Gewinnausschüttung«) Kapitalindskud (»Verdeckte Einlage«) Andre principper for skatteudnyttelser (»Wirtschaftliche Betrachtungsweise - Proforma«) Indholdet af 1 AStG Kontrolkravet i 1 AStG Kravet om sammenlignelighed i 1 AStG Armslaengde metoder Traditionelle metoder Andre metoder - Resultatbaserede metoder Bevisbyrde og dokumentationskrav Primaere og korresponderende korrektioner Indkomstforh0jelser Indkomstnedssettelser »Advance Pricing Agreements« Tynd kapitalisering 144 Kapitel 5. Sverige Transfer pricing lovgivningen Kommunalskattelagen (KL) 43 1 mom. - Armslaengde princippet »Uttagsbeskattning« Äbne og skjulte koncernbidrag Betingelserne for internationale transfer pricing korrektioner efterkl43 1 mom Kravet om en disposition mellem en svensk naeringsdrivende og et skattesubjekt, der ikke er skattepligtig i Sverige Kravet om 0konomisk interessefaellesskab Kravet om afvigende 0konomiske vilkär Kravet om kausalitet mellem interessefaellesskabet og prisafvigelsen Tynd kapitalisering 155 Kapitel 6. Norge Transfer pricing lovgivningen Betingelserne for anvendelse af Sktl 54, f0rste led Kravet om interessefaslleskab 159

6 6.2.2 Kravet om indkomstreduktion Kravet om kausalitet Tynd kapitalisering 162 AFSNITIII International ret Kapitel 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomster OECD MDO Art Supplerende bestemmelser i OECD MDO Betingelserne for anvendelse af OECD MDO Art Kapitel 2. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations OECD-rapporternes retlige Status og naermere udfyldning 174 Kapitel 3. Dokumentation og kontroloplysninger Generelle principper Nyttig information til l0sning af transfer pricing problemer Udveksling af kontroloplysninger Bilaterale konventioner om international skattekontrol Udveksling af oplysninger Begraensninger i adgangen til at udveksle oplysninger AFSNIT IV Transfer pricing metoder - Armslaengde princippet Kapitel 1. Retskilder og fortolkningsbidrag 186 Kapitel 2. Sammenlignelighedsfaktorer Forudsaetninger for en sammenligning Armslaengde intervaller 191 Kapitel 3. Armslsengde metoder og»the Best Method Rule« Transaktions- og resultatbaserede metoder »Best Methods«194 XI

7 Kapitel 4. Transaktionsbaserede armslaengde vilkär »CUPM«, The Comparable Uncontrolled Price Method (Den frie markedsprismetode) Toldvaerdier som grundlag for prisvurdering Standardiserede markedsprisvilkär Interne vilkär som udtryk for markedsbestemte priser Markedsstrategier »The Resale Price Method«(Videreforhandlingsprismetoden) »The Cost Plus Method«(Omkostninger plus fastsat avance-metoden) 203 Kapitel 5. Resultatbaserede armslaengde metoder - Andre metoder De traditionelle metoders begraensning Nogle udviklingstendenser Udviklingen i OECD Udviklingen i USA The Commensurate Principle - Superroyalty Basic Arm'sLength Return Method (»BALRM«) »Profit Split«-metoden (Avancefordelingsmetoden) »Transactional Net Margin Method«(Den transaktionsbestemte nettoavancemetode) Globale metoder 217 Kapitel 6. K0b og salg af fysiske aktiver - vareomssetning Generelle normer for fastsaettelse af armslasngde vasrdier Dansk praksis Ikke anerkendte korrektioner Anerkendte forh0jelser Vurdering af dansk praksis 225 Kapitel 7. Omssetning af immaterielle vaerdier Generelle normer Armslaengde vurderingen Dansk praksis Realitetsbed0mmelse af dispositioner over immaterielle aktiver »Nyttebed0mmelsen«af brug og betaling En vurdering af dansk praksis 235 XII

8 Kapitel 8. Omssetning af service- og tjenesteydelser Identifikation og vasrdiansaettelse Dansk praksis Omkostningsfordelingsaftaler - Cost Contribution Arrangements (CCA) Indhold og formal Armslasngde vurderingen Korrektioner af omkostningsaftaler, der ikke opfylder armslaengde pr0ven Indtraeden og udtraden af en omkostningsfordelingsaftale Anbefalinger for strukturering og dokumentation 245 Kapitel 9. Finansiering, längivning m.v Regulering i dobbeltbeskatningsoverenskomster Längivning eller indskud af egenkapital Tynd kapitalisering - OECD's anbefalinger Dansk praksis Rentefiksering Armslaengde vurdering af rente- og finansieringsvilkär Rentens st0rrelse 261 AFSNIT V Transfer pricing korrektioner Kapitel 1. Primaere korrektioner Krav til korrektionens vaesentlighed »Set offs«modstäende nedsaettelser »Safe harbours«- generei forhändsgodkendelse Frister for omligning Hovedreglen i SSL 35, stk Suspension og undtagelser i SSL 35, stk lovens foraeldelsesfrister 275 Kapitel 2. Korresponderende korrektion Retten til fremsasttelse af krav om korresponderende korrektion Dansk ret om korresponderende korrektion Karakteren af den korresponderende korrektion Genoptagelsesfrister 279 XIII

9 Kapitel 3. Sekundäre korrektioner Begrebsbestemmelse Skattepolitiske hensyn International ret Sekundasre korrektioner i dansk ret Hovedprincipper LL 2, stk Kapitel 4.»Mutual Agreement« Betingelser for päbegyndelse og gennemf0relse af forhandlinger »Mutual Agreement«- de lege ferenda 292 Kapitel 5. EU's Voldgiftskonvention Anvendelsesomräde Det materielle grundlag for transfer pricing reguleringer L0sning af dobbeltbeskatningsproblemet Betydningen af EU's Voldgiftskonvention 302 Kapitel 6. Advance Pricing Agreements 304 Litteraturoversigt 307 Forkortelser 311 Doms- og afg0relsesregister 313 Sagregister 315 XIV

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? 1.1.

Læs mere

Beskatning af derivater

Beskatning af derivater copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Beskatning af derivater Beskatning af derivater En analyse af dansk skatteret Katja Joo Dyppel ISSN

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Dansk CFC-beskatning Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver

Læs mere

Oprettelse af selskaber i lavskattelande

Oprettelse af selskaber i lavskattelande HD 2 Regnskab og Økonomistyring Afhandling - efterår 2011 Forfatter: Klaus Obel Kristensen (kk89524) Vejleder: Torben Bagge Oprettelse af selskaber i lavskattelande Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte 554 237 Skattearbitrage & korrespondensprincip Omkvalificering af gæld til egenkapital ved udenlandsk skattefrihed af afkast fra hybride finansielle instrumenter Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund

Læs mere

Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån

Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2013 Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån - herunder prissætning ( Pricing and Tax Qualification of REPOs and Stock Lending ) Kandidatafhandling Cand.merc.jur

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Fradragsret for udgifter til formueforvaltning samt sammenhængen mellem statsskatteloven 4 og 6

Fradragsret for udgifter til formueforvaltning samt sammenhængen mellem statsskatteloven 4 og 6 Copenhagen Business School 2012 Afleveret den 1. marts 2012 Juridisk Institut Cand.merc.aud. - studiet Kandidatafhandling Fradragsret for udgifter til formueforvaltning samt sammenhængen mellem statsskatteloven

Læs mere

Selskabsskatteret 2010/11

Selskabsskatteret 2010/11 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/11 12. udgave &Q$t THOMSON REUTERS Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger

Læs mere