Produktion af terapeutiske proteiner i mammale celler 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion af terapeutiske proteiner i mammale celler 1"

Transkript

1 BOOO roduktion af terapeutiske proteiner i mammale celler 1 ammale celler får større udbredelse inden for produktion af terapeutiske proteiner. enne produktionsform muliggør posttranslatoriske modifikationer, som er med til at sikre den terapeutiske effektivitet af de producerede proteiner f laus ristensen, Jørn eidahl etersen, Bjarne ask oulsen og ars øjlund hristensen, Biopharmaceutical esearch Unit, ovo ordisk / iden insulin blev introduceret til behandling af diabetes i 1920 erne, er der sket en markant stigning i anvendelsen af proteiner til terapeutiske formål. pecielt markedet for terapeutiske monoklonale antistoffer (mb) har de seneste år udvist stor vækst og estimeres at kunne nå 30 mia. U dollars i 2011 (figur 1). a rekombinante monoklonale antistoffer produceres i mammale celler, har denne udvikling medført en øget industriel fokus på udviklingen af produktionsplatforme baseret på mammale celler. ndustrielt benyttes mammale celler dog også til fremstilling af vigtige hormoner og vækstfaktorer som erythropoetin (O), interferon (-α, -β), koagulationsfaktorer (aktor, aktor, aktor X) og thrombolytiske proteiner som plasminogen aktivator (t). ælles for alle disse stoffer er, at deres terapeutiske effektivitet afhænger af posttranslatoriske modifikationer, som ikke umiddelbart kan finde sted i mikrobielle celler, men som forekommer naturligt i mammale cellers proteinsyntese-apparat. dag udtrykkes mere end 50 markedsførte terapeutiske proteiner i mammale celler, hvoraf gruppen af monoklonale antistoffer udgør cirka 23. ksempler på markedsførte terapeutiske proteiner udtrykt i mammale celler er vist i tabel 1, mens en uddybende oversigt kan findes i [1] og [2]. enne artikel er den første af to artikler med fokus på industriel udnyttelse af mammale celler til produktion af rekombinante, terapeutiske proteiner til human brug. er beskrives rationalerne for brug af mammale celler samt de anvendte ekspressionssystemer. n efterfølgende artikel vil fokusere på de procestekniske aspekter omkring dyrkning af mammale celler i bioreaktorer, herunder opskalering til industriel relevant skala. igur 1. ntal af registrerede monoklonale antistoffer. istorisk yrkning af mammale celler i laboratoriet blev beskrevet allerede i 1880 erne, men først i begyndelsen af 1900-tallet blev in vitro dyrkning af celler anerkendt, da arrison rapporterede om sit arbejde med levende nervefibre i laboratoriet [3]. ennem den første halvdel af 1900-tallet skete der en gradvis udvikling i teknikkerne til dyrkning af mammale celler. en næste større landvinding var opdagelsen og kommerciel produktion af antibiotika i erne. ilsætning af antibiotika til dyrkningsmediet gjorde det langt lettere at undgå kontamineringer med År rotein irma ndikation ammale værtscelle 1989 O mgen, oche næmi O 1993 aktor Bayer, Baxter, Wyeth, ventis æmofili B/O 1996 t enentech Blodpropper O β1a Biogen, erck-erono ultipel klerose O 1996 aktor ovo ordisk æmofili B 1997 Organon ertilitsbehandling O 1998 usion protein mmunex/mgen igt O 2001 rotein li illy Blodforgiftning onoklonale antistoffer lere ancer, gigt, asthma, sklerose mm. orkortelser, interferon; O, erythropoitin; t, plasminogen aktivator;, follikel stimulerende hormon. År angiver årstal for 1. registrering O, O, p2/0 abel 1. ksempler på terapeutiske proteiner produceret i mammale celler. dansk kemi, 88, nr. 9,

2 BOOO bakterier, hvorved cellerne kunne dyrkes aseptisk i længere tid. n klar milepæl for den industrielle udnyttelse af mammale celler var dog, da öhler og illstein i 1975 publicerede anvendelsen af hybridomer til produktion af monoklonale antistoffer [4]. enne opdagelse inspirerede til en fortsat udvikling af metoder til håndtering af mammale celler, men den var også startskuddet til en udvikling, der betød, at monoklonale antistoffer i dag udgør en betydelig andel af de markedsførte, terapeutiske proteiner. Udvikling af forbedrede dyrkningsteknikker har de sidste år bl.a. fokuseret på udviklingen af medier (basalmedier og supplementer) til erstatning for tidligere løsninger baseret på brugen af specielt kalveserum, diverse komponenter af animalsk oprindelse eller proteinhydrolysater med uacceptabel høj variation fra batch til batch. den forbindelse bør nævnes, at ovo- aktaboks igtige mammale cellelinjer til produktion af farmaceutiske proteiner O-celler er isoleret fra hinese amster Ovarie. odercellelinjen blev isoleret i 1957, men den mest kendte prolinkrævende variant O-1 blev isoleret i 1968 af ao/ uck. derligere to varianter af O-1 er isoleret efter mutagenese på O-1-celler, nemlig O ukx-b11- og O 44-cellelinjerne. Begge disse muterede cellelinjer mangler -genet, og denne mangel kan komplementeres af fra det plasmid, som indsættes i cellerne, hvorved man har et effektivt selektionssystem. O ukx-b11 er tidligere rapporteret i stand til at reaktivere -syntesen, mens dette vurderes ikke sandsynligt i 44, hvor inaktivering af -genet er sket ved deletering [6,7]. vis yderligere inhiberes kemisk ved at tilsætte methotrexat til cellemedie, kan kopitallet af og dermed O (ene Of nterest) øges. enne såkaldte amplifi cering kan for visse proteiner give kraftig øgning af cellernes proteinproduktion. O-1-, ukx-b11- og 44-celler bruges i dag til at producere flere end 20 af de markedsførte farmaceutiske proteiner. 0-celler er muse-myelomceller. odercellelinjen er en plasmacytom cellelinje isoleret fra BB/c mus i om de fleste plasmacytomceller sekreterede cellerne g1. fter flere udkloninger i forskellige laboratorier blev der i 1974 isoleret en klon, som ikke sekreterede g1, men dog stadig syntetiserede g1 let kæde. en endelige 0-cellelinje, som blev isoleret i 1981, producerer hverken g1- protein eller -fragmenter. yelomceller kan fusioneres med miltceller, så der opstår hybridomceller, som effektivt producerer monoklonale antistoffer og således har 0 været meget brugt som fusionspartner i monoklonale antistofteknologier. ordi 0-cellerne har meget lave niveauer af glutamin synthetase () blev der omkring 1990 udviklet et meget effektivt ekspressionssystem baseret på plasmider med som selektionsmarkør. 0-celler har især været brugt til at producere antistoffer. B-celler blev oprindelig isoleret fra hamsternyre (Baby amster idney) i 1961, og cellerne blev dels inficeret med virus og dels udsat for kemisk mutagenese, inden den mest udbredte B-variant B21 - ts13 blev isoleret i enne cellelinje mangler thymidin-kinase-genet, som kan komplementeres af -genet for -syntese. ransfekterede celler kan derfor effektivt isoleres, når inhiberes med methotrexat. B-celler bruges bl.a. til produktion af visse koagulationsfaktorer inkl. aktor (ovoeven) fra ovo ordisk. ipetman eo! tempeltryk reduceret med op til 50 % BU: eo ntro-kit ækker hele området fra 1μl til 1000μl: ,- dk.kr. (ilbud gældende til ormalpris: 5.350,- ekskl. moms. ) Biolab / indalsvej isskov elefon elefax mail: alibrering af pipetter. - akkreditering nr pecialister i: * * * * pektrofotometre * * * 29 dansk kemi, 88, nr. 9, 2007

3 BOOO zymes / i 2007 har etableret en Biopharmaceutical ngredients division netop mhp. levering af rekombinante proteiner til erstatning for tidligere anvendte mediekomponenter/supplementer af animalsk oprindelse. ammale cellelinjer ammale celler udtaget fra animalsk væv har normalt begrænset levetid in vitro, men cellerne kan undergå en transformation, så de kan vokse uendeligt; dvs. de bliver immortaliserede/udødeliggjorte. enne transformation kan opstå spontant, som det ses i visse tumorcellelinjer, eller den kan induceres ved virusinfektion eller ved klassisk mutagenese med kemiske stoffer eller stråling. e immortaliserede cellelinjer, som bruges til produktion af rekombinante proteiner, udvælges på baggrund af deres delingshastighed, samt deres evne til at syntetisere og udskille korrekt processeret protein. il produktion af terapeutiske proteiner bruges oftest cellelinjer fra dyr af gnaverfamilien, såsom varianter af O-, B- og 0-celler (se faktaboks). O-cellelinjer anvendes ofte til industriel fremstilling af terapeutiske proteiner, bl.a. fordi O-cellelinjer har vist sig som dårlige bærere af utilsigtede patogene humane vira. Under normale forhold vil celler i væv være naturligt omgivet af et meget næringsrigt miljø, som opretholdes ved tilførsel af substrater som ilt og sukker. isse tilføres via det filtrat af blod, som passerer fra arterie til vene, og med dette filtrat fjernes også affaldsstoffer såsom O 2 og laktat. n vitro kræves derimod anvendelse af komplekse medier, og historisk var de første medier baseret på biologiske væsker som serum eller ekstrakter af blod eller væv. Brugen af kalveserum som tilsætning var udbredt indtil begyndelsen af 1990 erne, hvor udbrud af kogalskab medførte en brat begrænsning i den globale tilgængelighed af kalveserum godkendt til dyrkning af celler mhp. fremstilling af terapeutiske proteiner. laboratoriet tilstræbes i dag, hvor muligt, fuldt definerede medier uden animalske komponenter med glukose og glutamin som kulstof- og energikilder. ed dette valg af kulstofkilder vil de producerede affaldsstoffer udgøres af laktat, O 2 og ammonium. en valgte dyrkningsproces og medieformulering skal derfor designes, så koncentrationen af disse affaldsstoffer holdes på passende lave niveauer under dyrkningen. ammale ekspressionssystemer or at få et fremmed protein udtrykt i en mammal cellelinje skal det genetiske materiale, som koder for proteinet, optages i den mammale celle. enne proces kaldes transfektion. il transfektion kan udnyttes en af naturens egne effektive måder at få ind i en mammal celle på - nemlig virusinfektion. a de virusbaserede metoder er svære at arbejde med, bruger man oftest de simplere direkte transfektionsteknikker, hvor plasmidet optages direkte ind i cellerne. Optagelse af plasmid/ i celler faciliteres ved at gøre cellevæggen porøs; enten gennem lipidbaserede metoder eller ved elektrochok. fter transfektionen isoleres de celler, som har optaget plasmidet, og sekundært udvælges de celler, som stabilt og effektivt producerer det ønskede protein. or at selektere celler, som har optaget plasmid, bruges bl.a. selektionssystemer, hvor plasmidet indeholder et gen, som er essentielt for cellens vækst (recessive, selektive markører). ksempelvis benyttes hyppigt O-cellelinjer som ukx-b11 og 44, hvor begge (dihydrofolate reduktase) alleler er inaktiveret ved mutationer. er nødvendigt for syntesen af tetradihydrofolat, og mangel på tetradihydrofolat vil hæmme den primære syntese af glycin ud fra serin, syntesen af thymidin-monofosfat og purin-biosyntesen [5]. ellerne kan derfor kun vokse i medier uden glycin, thymin eller hypoxanthin, hvis de har optaget et ekspressionsplasmid indeholdende et gen kodende for. elektionen kan øges ved at tilsætte en inhibitor af selektionsmarkørens produkt i dette tilfælde methothrexat (en folinsyre-analog), som inhiberer aktiviteten af. an bør i denne sammenhæng være opmærksom på risikoen for reaktivering af de inaktiverede alleler (se faktaboks). Ud over selektionsmarkøren indeholder mammale ekspressionsvektorer -sekvenser, som fremmer udtrykkelsen af det ønskede protein (O, ene of nterest). igtigste element for at få effektiv udtrykkelse af det ønskede produkt er en promotorsekvens, som sidder foran den produktkodende sekvens. isse sekvenser isoleres ofte fra vira, som har nogle af de kraftigste promotorer til regulering af genekspression. fter den genskab.coli ær ammale celler enerationstid (timer) imension (µm) [10] ækst medie sammensætning å, definerede komponenter å, definerede komponenter omplekst, evt. med serum ækst medie pris (index) elletæthed (celler pr m) proces type olumetrisk produktivitet (mg//time) okalisation af protein rovrensning oldning fedbatch 10 8 batch 10 9 fedbatch 10 6 batch 10 7 fedbatch 10 8 perfusion [11] ytoplasmatisk eriplasmatisk xtracellulær [12] elleåbning entrifugering/iltrering romatografi efoldning kan være nødvendigt abel 2. ammenligning af karakteristika for mammale og mikrobielle ekspressionssystemer. ytoplasmatisk eroxisomal xtracellulær entrifugering/iltrering romatografi O xtracellulær iltrering romatografi O dansk kemi, 88, nr. 9,

4 dansk kemi, 88, nr. 9, y etrohm med ny software og inteligente kolonner. t sikkert køb med 3 års garanti på instrumenter og 10 års garanti på suppressor. jek den på: eller ring på produktkodende sekvens sidder en terminator og en polyadenyleringssekvens, som sørger for at m får en poly-hale og dermed bliver mere stabilt i cellen. kspressionsplasmidet kan også indeholde -elementer, som faciliterer plasmidets indkorporation på cellens kromosom. ammale versus mikrobielle systemer terapeutisk sammenhæng kan forbruget af eksempelvis antistoffer løbe op i mængder svarende til mange gram pr. patient pr. år [8], hvilket kræver årlig produktion i tonsskala af visse antistoffer. ed sådanne produktivitetsbehov ville det synes oplagt at udtrykke terapeutiske proteiner i mikrobielle værtssystemer som bakterier eller gær. e mikrobielle værtssystemer er kendetegnet ved deres høje væksthastighed, billige vækstmedier, høje celletætheder og en relativ ukompliceret grovrensning (tabel 2). pecielt den store forskel i celletæthed er afgørende for den generelt højere volumetriske produktivitet observeret i processer baseret på mikrobielle værtsceller. Udviklingstiden for en mikrobiel produktionscellelinje er i reglen kortere end for mammale celler, primært fordi eksempelvis. coli fordobler sig gange hurtigere end en mammal celle. erudover kan udvælgelsen af en mammal produktionscellelinje kræve flere trin, såsom amplifikation, subkloninger, eventuel adaption til vækst i suspensionskultur og adaptering til serumfrit medium. osttranslatoriske modifikationer år mammale celler alligevel er så udbredte i forbindelse med fremstilling af terapeutiske proteiner, skyldes det deres evne til at sikre korrekte disulfidbroer, korrekt foldning af molekylet, og ikke mindst muligheden for posttranslatoriske modifikationer af peptidet (glykosylering, fosforylering, sulfatering, acetylering, acylering, γ-carboxylering, proteolytisk processering) OO 2 γ carboxyglutaminsyre lykosylerings site ktiverings site atalytiske site isulfidbro igur 2. oagulations aktor, et eksempel på glykoprotein med komplekse posttranslationelle modifi kationer. BOOO

5 BOOO n uddybende oversigt for posttranslatoriske modifikationer af terapeutiske proteiner i mammale celler kan findes i [9]. isse proteiner kan således kun produceres i mammale celler, hvis de skal have en kvalitet, som gør dem anvendelige til human-terapeutisk brug. er findes dog eksempler på terapeutiske proteiner, som produceres i både mammale og mikrobielle systemer. åledes har -β udtrykt i mammale celler en human-lignende -glykosylering, mens det tilsvarende peptid udtrykt i. coli ikke er glykosyleret. e mammale cellers fortrin ligger, som nævnt, i deres evne til at udtrykke korrekt foldede polypeptider, bl.a. med en glykosylering som er kompatibel med human brug uden at være fuldt identisk med human glykosylering. roteinernes glykanstrukturer eller oligosakkarider kan have stor betydning for proteinets fysisk-kemiske egenskaber, dets biologiske aktivitet (receptorbinding, enzymaktivitet), men også for hastigheden, hvormed det fjernes fra blodbanen. t stofs terapeutiske effektivitet er således resultatet af dets biologiske aktivitet og hastigheden, hvormed det fjernes fra blodbanen. ksempler på stoffer, hvor tilstedeværelsen af oligosakkarid-strukturer forøger den biologiske aktivitet, er: erythropoietin (O), aktor og aktor X [13]. n anden posttranslationel modifikation, som kun de mammale celler kan lave er γ-carboxylering. enne modifikation er vigtig for aktiviteten af flere proteiner involveret i det humane koagulationssystem, eksempelvis aktor, aktor X og rotein. γ-carboxylering er konvertering af glutaminsyre til γ-carboxyglutaminsyre katalyseret af en vitamin -afhængig carboxylase, som findes i leverceller, men også i flere mammale produktionscellelinjer såsom O, B og 293. oagulationsfaktoren aktor er et godt eksempel på et terapeutisk protein, hvor en række posttranslatoriske modifikationer er afgørende for stoffets terapeutiske effektivitet. aktor er karakteriseret ved 12 disulfidbroer, 10 γ-carboxyleringssites mellem position 5-35 nær aminoterminalen af proteinet, 4 glykosyleringssites, hvoraf de to er -glykosylerede (position 145 og 322) og to er O-glykosylerede (position 52 og 60) (figur 2). esuden er proteinet syntetiseret med et propeptid foran aminoterminalen, og dette propeptid spaltes fra, inden det færdige protein bliver sekreteret fra cellen. lykosyleringer på terapeutiske proteiner kan i visse tilfælde udløse uønskede immunreaktioner i mennesker. nogle tilfælde kan selve oligosakkarid-strukturen fungere som antigen, så patienter udvikler antistoffer mod det terapeutiske protein [13, 14]. ange glykoproteiner, udtrykt i muse-cellelinjer har en oligosakkarid-struktur indeholdende en endestillet galaktoseα-1,3-galaktose-β-1,4--acetyl--glukosamin-gruppe. enne struktur er potentielt allergen i mennesker, hvor op til 1% af de cirkulerende immunoglobuliner er rettet mod netop denne oligosakkarid-gruppe [13,14]. O- og B-cellelinjer er dog ikke i stand til at syntetisere denne forbindelse, da de ikke udtrykker det nødvendige enzym, α-1,3-galaktosyltransferase, hvilket gør disse cellelinjer velegnede til produktion af terapeutiske proteiner. ammenlignet med humane celler udviser O-celler forskelle i O-glykosylering, forskel i strukturen af de endestillede sialsyregrupper og de er ikke i stand til at påsætte sulfatgrupper på -acetyl--galaktoseamin. O-celler kan dog ofte klones mhp. at opnå mere human-lignende glykoprofiler. ærlige forhold ved dyrkning af mammale celler åndtering af mammale celler kræver særlig opmærksomhed i kraft af en forhøjet risiko for infektion med bakterier eller mycoplasma samt risikoen for propagering af animalsk afledte vira eller prioner. åndtering af mammale celler er særdeles arbejdskrævende og skal foretages i sterile flowbænke, oftest placeret i laboratorier med slusefaciliteter og med et ventilationssystem, der lever op til skærpede krav (figur 3). om udgangspunkt kan virus i cellelinjer enten introduceres i forbindelse med udviklingen af værtscellelinjen, de anvendte råvarer, manuel håndtering eller produktionsmiljøet. ood anufacturing ractice () fra udvælgelsen af cellelinjen over råvarekontrol og kontrol af produktionsmiljøet inkl. udbredt brug af engangsudstyr, kan dog minimere risikoen. åvarer og udstyr igur 3. terilteknisk arbejde i laminar flowbænk mhp. at minimere risikoen for kontaminering af cellekulturen. dansk kemi, 88, nr. 9,

6 BOOO anvendt til fremstilling af terapeutiske proteiner skal derudover have en status, som minimerer risikoen for kontaminering af processen/produktet med prioner, der kunne udløse smitsom spongiform encephalitis () herunder variant reutzfeldt-jakobs sygdom. Beredskabet til minimering af spredning af i relation til ekspression i mammale celler afviger dog ikke fra det beredskab, der anvendes ved fremstilling af terapeutiske proteiner udtrykt i mikrobielle systemer. ommende udfordringer en industrielle udnyttelse af mammale ekspressionssystemer har oplevet en betydelig udvikling, specielt drevet af udviklingen inden for antistofmarkedet. iden det første monoklonale antistof blev markedsført i 1986 (Orthoclone, O3, muromonab), er der således markedsført yderligere 4 murine antistoffer, 12 humaniserede antistoffer, 5 kimære (human/mus) antistoffer og to fuldt humane antistoffer (umira, ectibix) [2,15]. lt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte med uforandret hastighed, specielt inden for terapiområder som inflammationsog cancerbehandling. ette vil stille store krav til optimering af eksisterende ekspressionsplatforme, udbygning af bioreaktorkapaciteten i industrien, og ikke mindst mulighederne for rekruttering af kvalificerede medarbejdere. -mail-adresser laus ristensen: Jørn eidahl etersen: Bjarne ask oulsen: ars øjlund hristensen: eferencer. 1. Walsh,. (2006), Biopharmaceutical Benchmarks, ature Biotechnology, 2006, 24, s he nternational mmunogenetics nformation ystem. monoclonalantibodies/ 3. arrison,.., (1907), Observations on the living developing nerve fibre, roc. oc. xp. Biol. ed., 4, s öhler. og illstein. (1975), ontinuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity, ature, 256, s aufman,. (1990), election and coamplification of heterologous genes in mammalian cells, ethods in nzymology, 185, s andor;., eist,., iechter,., sselbergs,... (1995), mplification and expression of recombinant genes in serumdependent hinese hamster ovary cells., B letters, 337, s Urlaub,. et al. (1986), ffect of gamma rays at the dihydrofolate reductase locus: deletions and inversions, omatic ell and olecular enetics, 12(6), s ndersen,.. & eilly.. (2004), roduction technologies for monoclonal antibodies and their fragments, urrent opinions in Biotechnology, 2004, 15,s Walsh. og Jefferis., (2006) ost translational modifications in the context of herapeutic proteins, ature Biotechnology, 24 (10), p eewoster,, ehmann, J., (1997), ell size distribution as a parameter for the predetermination of exponential growth during repeated batch cultivation of O cells, Biotechnology and Bioengineering, 55 (5), p hen,.. et al., (2006), ecombinant technology and cell line develop-ment, n ell culture echnology for harmaceutical and ell-based herapies., ed. Ozturk, and Wei-hou u, aylor & rancis roup ew ork. 12. eonhartsberger,., (2006),. coli expression system efficiently secretes recombinant proteins into culture broth, Biorocess nternational pril arcum,.w., (2006), rotein lycosylation, n ell culture echnology for harmaceutical and ell-based herapies., ed. Ozturk, and Wei-hou u,aylor & rancis roup ew ork. 14. Jenkins,. (1996), etting the glycosylation right: implications for the biotechnology ndustry, at. Biotechnology, 1996, 14, he future of onoclonal ntibody herapeutics: innovation in antibody engineering, key growth strategies and forecast to July Business nsight. Ø roces- & Bioteknologi i søger undervisere, der vil være med til at præge uddannelsen af fremtidens ingeniører. ingeniører ed ansættelse som adjunkt/lektor, ekstern lektor eller timelærer kommer du til at arbejde med studerende på diplom- og civilingeniørstudiet. u får en spændende og udfordrende hverdag med undervisning og vejledning af topmotiverede studerende. Udviklingsopgaver udføres i samarbejde med studerende, erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner. u deltager også i udvikling af vores procestekniske laboratorium, special kurser inden for industriel kemisk og bioteknologisk produktion mv. Udfordringerne er store, og du får mulighed for personlig, faglig og pædagogisk udvikling. æs mere om stillingen på eller kontakt studieleder dam Brun på tlf , for at høre mere om stillingerne. nsøgning snarest kriftlig ansøgning vedlagt og relevante bilag sendes til ngeniørhøjskolen i Århus, att. ektorat iha.dk Å ngeniørhøjskolen i Århus algas venue Århus 33 dansk kemi, 88, nr. 9, 2007

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Under fremstilling af genetisk modificerede planter indsættes som regel gener, som gør planteceller modstandsdygtige overfor et antibiotikum eller et ukrudtsmiddel.

Læs mere

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998 m Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere

Kræft og kræftfremkaldende stoffer

Kræft og kræftfremkaldende stoffer KAPITEL 2 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Håkan Wallin Lisbeth E Knudsen Ulla Vogel Peter Møller 64 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft forårsaget af påvirkninger

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole LÆGEMIDDELFORSKNING 2000 D A N M A R K S F A R M A C E U T I S K E H Ø J S K O L E Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole Redaktion: Mette Rasmussen (ansvarshavende), Jesper Munck,

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Kemisk design af lægemidler

Kemisk design af lægemidler Kemisk design af lægemidler Af ph.d. studerende Lars Linderoth, ph.d. studerende Flemming Gundorph Hansen og Professor Robert Madsen Vi er blevet gode til at forstå sygdomme i detaljer, dvs. hvilke molekylære

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M.

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Human Papillomavirus - Vaccination af drenge? Emil K. Ottosen Estrid Böttiger Rasmus Ibsen Sara F. Pedersen Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Larsen Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

BioPorto A/S Årsrapport 2006

BioPorto A/S Årsrapport 2006 BioPorto A/S Årsrapport 2006 Indledning Indholdsfortegnelse Indledende ord fra den administrerende direktør..2 Ledelsesberetning 4 Væsentligste begivenheder 2006. 4 Begivenheder primo 2007 4 Fremtidsudsigter

Læs mere

TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET

TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET REDIGERET AF UFFE MIDTGÅRD, LEIF SIMONSEN OG LISBETH E. KNUDSEN BASISBOG TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET BIND II REDIGERET AF UFFE MIDTGÅRD, LEIF SIMONSEN OG LISBETH E. KNUDSEN BASISBOG TOKSIKOLOGI I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere