indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan)."

Transkript

1 Brevid: Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning på markedsvilkår. Rammesætning Ramme Region Sjælland har med investeringsplanen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi valgt at igangsætte aktiviteter, der kan være med til at gennemføre de målsætninger, der er opsat. Inden for temaet Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed er der fokus på at skabe bedre mobil og bredbåndsdækning. Projektet skal medvirke til at opfylde målsætning 8 i den regionale vækst- og udviklingsstrategi : Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen. 100 % af alle husstande og virksomheder i regionen har mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i Projektet skal udvikle følgende delaktiviteter: 1. Løsningsmodeller til at forbedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning på markedsvilkår 2. Oversigtskort over områder i Region Sjælland, hvor ikke forventes at opnås den ønskede mobil- og bredbåndsdækning inden Estimat over investeringsbehov 4. Finansieringsmuligheder for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen Baggrund Region og kommuner er har i dag erfaringer i forhold til at arbejde med og udvikle - rammebetingelserne for en stærkere, digital infrastruktur. F.eks. er Næstved Kommune langt i arbejdet med økonomiske, juridiske og tekniske vilkår for højhastighed til beboere og virksomheder i et landsbyområde. En anden kommuner, der har arbejdet konkret med forbedring af dækningen er Odsherred Kommune. Der skal bygges videre med de konkrete erfaringer. Der er især i yderområderne udfordringer med at skabe den nødvendige digitale infrastruktur. I en Gallupundersøgelse for Region Sjælland peger hver tredje virksomhed på, at de oplever problemer med mobildækning i landdistrikter er det mere end hver anden virksomhed. Hver anden virksomhed i landdistrikterne (og hver tredje i regionen) mener, at en hurtigere internetforbindelse til virksomheden vil betyde, at den kan påtage sig nye opgaver eller blive mere effektiv. 64 % af de adspurgte virksomheder mener, at en hurtig internet forbindelse vil have betydning for valg af virksomhedens placering (http://www.regionsjaelland.dk/ajour/analyser-noegletal/analyser/sider/mobildaekning aspx) Udfordringen med tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning har vidtrækkende konsekvenser. Erhvervsstyrelsen har i marts 2015 offentliggjort rapporten Bredbånd og produk- Side 1

2 tivitet fra Damvad. Rapporten konkluderer, at Der er en positiv sammenhæng mellem bredbåndshastighed og mobildækning og produktivitet i danske virksomheder. Virksomheder med højhastighedsbredbånd har fx en merproduktivitet på op til 3,9 pct., svarende til en årlig samfundsøkonomisk merværdi på op til 5,6 mia. kr. Annonceringsperiode Fokus / formål Annonceringen af opgaven sker d. 7. september 2015, og tilbud skal være modtaget senest d. 2. oktober 2015 kl Tilbud sendes til Region Sjælland på mail til Region Sjælland vil gennemgå de indkomne tilbud og vil indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Fokus er at understøtte skabelsen af en attraktiv region, hvor både borgere, virksomheder og turister har fuld adgang til den digitale infrastruktur. Målgruppe Følgende interessenter skal potentielt kunne få gavn af rådgiverydelsen: Offentlige organisationer og myndigheder, herunder de 17 kommuner i regionen Tele- og bredbåndsleverandører på markedet Brancheorganisationer på området Borgere, virksomheder og lokale foreninger Regions- og byrådspolitikere Digitalt AktionsForum Danske og udenlandske investorer som beskæftiger sig med digital infrastruktur Relaterede aktiviteter Neden for gives en kort oversigt over de aktiviteter, som bl.a. har relation til tilbuddet. Disse kan i relevant omfang inddrages i opgaveløsningen. Tilbudsgiver forventes at inddrage yderligere relevant nationalt og internationalt materiale. Politisk indspil til Folketinget. Her indsættes link hjemmeside. Inspirationskatalog Region Sjælland. Her indsættes link hjemmeside. Notat om international best practice. Her indsættes link hjemmeside. Interreg projekt Engage. Bedre Bredbånd-projektet i Næstved Kommune. Juridisk-økonomisk notat, drejebog o.a. kan stilles til rådighed for interesserede tilbudsgivere I bilaget til udbudsmaterialet er der en skitse til løsningsmodeller, som illustrere de indledende tanker, der er allerede er gjort omkring løsningsmodeller (Odsherred Kommune). Der kan rekvireres en oversigt over tidligere Interreg Europe projekter, der er rettet mod bredbåndsudrulning. Aktiviteter, resultater og effekter Hovedvægten i rådgiverydelsen skal være på delaktivitet 1. Beskrivelsen af rådgiverydelsen skal have klart fokus på at beskrive, hvad tilbudsgiveren vil levere på de fire delaktiviteter. Se beskrivelser af delaktiviteter, resultat- og effektmål i effektkæden på næste side. Endelige resultat- og effektmål fastlægges i samarbejde med Region Sjælland. Der skal i tilbuddet som minimum indgå en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil løse de fire delaktiviteter. Derudover kan tilbudsgiver komme med forslag til yderligere delaktiviteter, som kan medvirke til at løse den beskrevne udfordring med at opnå Region Sjællands målsætning for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Side 2

3 Effektkæde Aktiviteter Resultater (output) Effekter (outcome) Delaktivitet 1: Løsningsmodeller for bedre mobil- og bredbåndsdækning i områder, hvor der ikke umiddelbart opnås dækning på markedsvilkår. Løsningsmodellerne skal tage udgangspunkt det arbejde, der allerede er gennemført i Erhvervsstyrelsen (se i https://erhvervsstyrelsen.dk/kommuner-og-regioners-rolle). Løsningsmodellerne skal: have fokus på, hvordan det private, offentlige, virksomheder, borgere og lokale foreninger hver især kan medvirke til at skabe bedre mobil- og bredbåndsdækning i de områder, hvor der ikke umiddelbart vil opnås dækning på markedsvilkår inden for de nærmeste år være så konkrete, at de direkte kan omsættes til handlinger beskrive, hvad den enkelt borger, virksomhed, kommune, forening konkret kan gøre for at gennemføre løsningsmodellerne være visionære og nyskabende samt direkte rettet mod det danske tele- og bredbåndsmarked. inddrage den eksisterende private og offentlige digitale infrastruktur i løsningen rumme beskrivelser af selskabs- og samarbejdsformer, der kan skabe de rigtige rammer omkring løsningsmodellerne tænke i anvendelse af nyeste teknologier, som kan anvendes til at forbedre dækningen. De opstillede løsningsmodeller skal være fremtidssikrede, og med tilstrækkelige kapacitet. Der skal arbejdes med smart sammenkobling af nyeste teknologier. Projektet skal understøtte et eller flere resultatmål Der er udviklet mindst to løsningsmodeller for, hvordan der kan opnås mobil- og bredbåndsdækning i en by med op til 150 husstande, en landsby med op til 25 husstande, en virksomhed i det åbne land og en husstand i det åbne land. Løsningsmodellerne er rettet mod de områder, hvor der ikke kan forventes at komme mobil- og bredbåndsdækning på markedsvilkår. Der er redegjort for finansieringsmuligheder for etablering af mobilog bredbåndsdækning. Der er gennemført en Aktiviteter skal understøtte et eller flere effektmål. 100 % mobildækning og 100 Mbit/S i download og 30 Mbit/s i upload for alle borgere og virksomheder i Region Sjælland i 2020 forbedring i mobildækningen på 5 % pr. år i de områder, hvor der i dag er dækning på mindre end 85 %. Dækning er tæt på 100 % i 2020 stigning på 20 % i antallet af SMV ere med højhastighedsforbindelser i 2020 Virksomheder med højhastighedsbredbåndsforbindelser får en øget produktivitet Side 3

4 Hvis der er barrierer for at gennemføre løsningsmodellerne (herunder lovgivningsmæssige), skal det fremgå tydeligt af rapporten. Løsningsmodeller kan spænde fra fælles udnyttelse af både offentlig og privat digital infrastruktur, over intelligente offentlige indkøb til etablering af foreninger, der selv etablerer infrastruktur og køber tjenesteindhold hos leverandører. Løsningsmodellerne kan tage udgangspunkt i udenlandske erfaringer. Der skal opstilles konkrete løsningsmodeller for, hvordan der opnås mobil- og bredbåndsdækning i følgende områdetyper: a) Mindre byer med under 150 husstande således, at alle borgere, virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker det kan opnå dækning. Der skal i denne områdetype være særlig fokus på dels dækning af de husstande, der ligger i centrum af byen og dels de husstande, der ligger i periferien af byområdet, hvor det kan være vanskeligere at opnå en god businesscase b) Mindre byer med under 25 husstande således, at alle husstande, virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker det kan opnå dækning. c) Spredt bebyggelse i det åbne land, herunder forsyning af husstande og virksomheder (landbrug) d) Fritids- og sommerhusområder Løsningsmodellerne skal tage udgangspunkt i konkrete eksisterende geografiske byområder og landområder for at gøre løsningsmodellerne så realistiske som muligt. Der skal udvikles to forskellige modeller for områdetyperne a - d. Region Sjælland vil pege på områdetyper, som egner sig til at være cases. Se vedhæftede bilag om mulige løsningsmodeller, som illustrerer de indledende tanker, der er allerede er gjort omkring løsningsmodeller. Der skal kort redegøres for, hvilken betydning fiberudrulning har for udbredelsen af mobilt bredbånd. Dette skal være generelt og ikke beskrevet for de enkelte områdetyper. overordnet kortlægning af områder, hvor der ikke vil blive opnået mobileller bredbåndsdækning på markedsvilkår inden Der er gennemført et estimat over investeringsbehovet hvis målsætningen om mobil- og bredbåndsdækning skal opnås i De nye højhastighedsforbindelser til virksomheder er med til at øge beskæftigelsen i Region Sjælland Side 4

5 Delaktivitet 2: Oversigtskort over områder i Region Sjælland, hvor det ikke forventes, at der opnås den ønskede mobil- og bredbåndsdækning inden 2020 Der skal udarbejdes et oversigtskort over områder i Region Sjælland, hvor der på rene markedsvilkår ikke kan forventes opnået den ønskede mobildækning inden Kortene skal have et detaljeringsniveau, så de kan anvendes i en dialog med kommuner og region om dækningsforholdene Kortlægning af de områder, hvor der med udelt medium, ikke kan opnås 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s upload ved ren markedsudrulning i Delaktivitet 3: Investeringsbehov Der skal udarbejdes et estimat over, hvor stort det samlede investeringsbehov er i Region Sjælland for at nå målsætningen om, at hele regionen skal være dækket med 100 % mobildækning (dækningen skal i praksis opleves som fuldstændig, stabil og tilstrækkelig) samt 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i Delaktivitet 4: Finansiering Det skal kort beskrives, hvilke finansieringsmuligheder der er for at realisere løsningsmodellerne. Der kan arbejdes med offentlige, private, nationale og europæiske finansieringsmuligheder. Vær opmærksom på, at finansiering af passiv infrastruktur ikke kan realiseres med midler fra Region Sjælland. Side 5

6 Organisering Det forventes, at projektet gennemføres i tæt dialog med tilbudsgiver samt i dialog med de tre kommuner, der indgår i den regional-kommunale arbejdsgruppe for bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland. Derudover skal delresultaterne præsenteres for sekretariatet for Digitalt AktionsForum med henblik på kvalificering. Dette skal foregå inden endelig afrapportering. Der skal fremsendes materiale senest 3 arbejdsdage inden mødet. Projektet kan gennemføres af et konsortium, hvor ansøger fx kan være en konsulent- eller rådgivervirksomhed med erfaring inden for området. Ansøger står for administration på egne og eventuelle andre økonomiske partneres vegne og er dermed ansvarlig for projektets gennemførelse. Der kan anvendes navngivne underleverandører. Leverancer 1. Håndbog, hvor der som indeholder en beskrivelse af: a. de enkelte løsningsmodeller opdelt på områdetype a - d og dels af b. de konkrete handlinger, som kan give bedre mobil- og bredbåndsdækning i områdetype a - d. De enkelte handlinger skal være opdelt på, hvad de enkelte aktører selv kan gøre. 2. Der skal indgå illustrationer, der viser de enkelte løsningsmodeller. Håndbogen skal være letlæselig. Håndbogen skal bygge på resultaterne fra delaktivitet 1 og kan inddrage delaktivitet Kort teknisk baggrundsrapport med a. Oversigtskort over områder med udfordringer mhp at opnå målsætningerne for mobil- og bredbåndsdækning, b. investeringsbehov c. finansieringsbehov. Målgruppen er fagfolk. Skal som minimum indeholde resultaterne fra delaktivitet 2, 3 og Et kort notat med beskrivelse af de barrierer, der er for at gennemføre de enkelte løsningsmodeller. Målgruppen er fagfolk. 5. Midtvejs fremlægger rådgiver delresultater for sekretariatet for Digitalt AktionsForum med henblik på drøftelse og kvalificering. 6. Fremlæggelse af næsten færdig rapport for Region Sjællands politisk udvalg. 7. Fremlæggelse af resultater på halvdagsseminar for de 17 kommuner i Region Sjælland. Region Sjælland stiller lokaler til rådighed og sørger for det praktiske omkring seminaret. Finansiering Det forudsættes, at rådgiverydelsen ikke er omfattet af reglerne om offentlig udbud for den bekrevne ydelse. Prisen og timeforbruget fordelt på medarbejdergrupper for hver enkelt delaktivitet skal angives i tilbuddet. Side 6

7 Kriterier for valg af leverandør I vurderingen af tilbuddene anvender Region Sjælland og Vækstforum Sjællands vedtagne udvælgelseskriterier for tildeling af midler. Projektet skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. I vurdering af tilbuddene vil der blive lagt vægt på nytænkning, og at aktiviteterne kommer flest muligt i målgruppen direkte til gavn. I den konkrete annoncering anvendes nedenstående kriterier for valg af tilbud: Kriterier for valg af tilbud 1. Økonomisk mest fordelagtige tilbud (vægtes med 60 %) 2. Tilbuddet fokuserer på at indfri flest mulige af de fastlagte resultater med størst mulig effekt og lever op til indsatsens målsætning Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen. 100 % af alle husstande og virksomheder i regionen har mobildækning og adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020 (vægtes med 20 %) 3. Tilbudsgivers referencer og kompetencer inden for det danske og europæiske mobil- og bredbåndsmarked, herunder erfaring med konstruktion af nye løsningsmodeller (vægtes med 20 %) Krav til tilbud Det skriftlige oplæg/tilbud skal som minimum beskrive: 1. Firmaets navn, adresse, CVR-nr. 2. Juridisk ansvarlig og kontaktperson 3. Beskrivelse af forståelse af opgaven 4. Metode for at udvikle løsningsmodeller 5. Tilbudsgivers kendskab til det danske mobil- og bredbåndsmarked 6. Tilbudsgivers erfaring med konstruktion af nye løsningsmodeller, herunder kendskab til mulige finansieringsmodeller 7. Tilbudsgivers referencer inden for opgavens område 8. Tilbudsgivers kompetencer og bemanding på analysen, derfor bedes CV på nøglepersoner vedlægges (inkl. evt. samarbejdspartere og underleverandører) 9. Forslag til tidsplan for løsning af opgaven herunder beskrivelse af, hvornår der er løbende statusmøder med regionen. Der etableres en styregruppe for projektet med deltagelse af rådgiver, region og kommuner. 10. Pris på opgaven. Prisen og timeforbruget skal være fordelt på medarbejdergrupper for hver enkelt delaktivitet og skal angives i tilbuddet. Der skal i tilbuddet som minimum indgå en beskrivelse af, hvordan rådgiveren vil løse de fire delaktiviteter. Derudover kan tilbudsgiver komme med forslag til yderligere delaktiviteter, som kan medvirke til at løse den beskrevne udfordring med at opnå Region Sjællands målsætning for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Underleverandører Proces og tidsplan Hvis tilbudsgiver agter at anvende en eller flere underleverandører eller samarbejdspartnere til udførelsen af den udbudte opgave eller dele heraf, skal underleverandørernes eller samarbejdspartnernes navne angives klart og entydigt i tilbuddet, såvel som det skal beskrives til hvilke dele af opgavens udførelse disse påtænkes anvendt. Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge dokumentation fx i form af tilbud fra underleverandører og skriftlige hensigtserklæringer eller interesseretilkendegivelser fra partnere. Annoncering og spørgsmål til udbud: Efter annoncering d. 7. september 2015 afholder Region Sjælland spørgetime for interesserede rådgivere d. 22. sept Proces og tidsplan Side 7

8 7. sept Annoncering af udbud. 22. september 2015 kl Region Sjælland afholder spørgetime for interesserede rådgivere. Spørgsmål fremsendes skriftligt senest 20. sept Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort. 28. september 2015 kl Sidste frist for at rådgiver kan stille spørgsmål ang. opgaven. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt og vil blive besvaret skriftligt, og vil blive offentliggjort på Region Sjællands hjemmeside. 2. okt kl Afleveringsfrist for tilbud 7. oktober 2015 Præsentationsrunde. Tilbudsgiver giver en kort præsentation af det fremsendte tilbud, hvorefter tilbudsgiver har mulighed for at stille afklarende spørgsmål til indhold og metode. På baggrund af mødet vil der blive truffet endelig afgørelse om, hvem der skal løse opgaven. Der er afsat 1 time til hver præsentation. 9. oktober 2015 Udvælgelse af tilbud. 21. oktober 2015 Møde mellem tilbudsgiver og Region Sjælland med gennemgang af leverancen mhp. indgåelse af kontrakt. Primo januar 2016 Primo feb Materiale afleveres 10 dag før. Tilbudsgiver præsenterer foreløbige resultater i sekretariatet for Digitalt AktionsForum med henblik på sparring. Tilbudsgiver præsenterer resultater for Region Sjællands politisk udvalg. 15. feb Aflevering af endelig håndbog, rapport og notat. Ultimo feb Halvdagsseminar for de 17 kommuner i Region Sjælland. Anne C. Brehmer, Chefkonsulent, Regional Udvikling, Region Sjælland Mobil: Side 8

9 Bilag. Skitse på løsningsmodeller Side 9

10 Side 10

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere