Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering"

Transkript

1 Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt ansøgning om støtte i henhold til lovbekendtgørelse nr. 60 af 2. juni 2005 om almene boliger til opførelse af 88 almene familieboliger. Boligerne opføres inden for byggefelt I i Ørestad City ved Edvard Thomsens Vej, der erhverves fra Ørestadsselskabet A/S og udmatrikuleres fra matr. nr. 83 Eksercerpladsen, København. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord. Projektet, der er udarbejdet af Tegnestuen Entasis, er valgt på baggrund af kommunens udbud af grundkapital 2004/2005 (BR 7/05 - tiltrådt den 3. januar 2005), og efterfølgende har Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget henholdsvis den 5. april og 6. april 2005 tiltrådt bedømmelsesudvalgets betænkning af 0. marts Bebyggelsen gennemføres som et stort individuelt bofællesskab ( 50+boliger ), der appellerer til et eksklusivt og aktivt boligliv i samspil med ligesindede. Byggeriet forventes færdiggjort omkring. januar Eksisterende forhold - Status for Ørestad City Udbygningen af Ørestad City startede med etablering af de overordnede trafikale infrastrukturanlæg Centerboulevard, Ørestads Boulevard, Metro, Arne Jacobsens Allé og Hannemanns Allé med færdiggørelse i I Området set fra syd/vest med Center Boulevard og Kalvebodfælled i forgrunden. Byggefeltet er markeret ved Edvard Thomsens Vej. CENTER BOULEVARD BYPARK BYGGEFELT EDVARD THOMSENS VEJ ARNE JACOBSENS ALLÉ

2 Bypark Aktuelle byggefelt Edvard Thomsens Vej A cob e Ja s rne ns Allé Ørestads Boulevard dag er herudover flere adgangsveje, den 7,5 ha store bypark, kanalerne langs Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard, Kay Fiskers Plads, vandkaskaderne langs pladsen samt første del af centergaden og centertorvet i forbindelse med Fields etableret. Ørestad City kan fuldt udbygget rumme 0,9 mio. m 2 etageareal (ekskl. overbygning af Øresundsforbindelsen). Der kendes projekter for ca m 2. Der er p.t. 7 færdige byggerier, og 4 under opførelse: Erhvervsbyggerierne Ferring, KLPhuset, Københavns Energi samt Master Food med i alt m 2, butikscentret Fields med et etageareal på m 2, samt boligbebyggelserne M og V-husene og. og 2. etape af Parkhusene beliggende ud til byparken med i alt ca m 2 etageareal. Ørestad City er på baggrund af beliggenheden i det trafikale knudepunkt mellem lufthavn, motorvej, regionalbane og Metro planlagt primært som et bykvarter med kommercielle og finansielle erhvervsvirksomheder. Det er dog forudsat, at der skal opføres mindst ca..200 boliger i området. De aktuelle prognoser tyder på, at boligantallet kommer op på ca boliger primært placeret omkring byparken. Ørestad City domineres af store enheder og store trafikanlæg, men der er også tiltag, der er rettet mod at gøre kvarteret til et attraktivt boligkvarter. Foruden den store bypark etableres der mindre grønninger mellem bebyggelserne øst for Ørestads Boulevard, og der etableres såkaldte pocketparks mellem bebyggelserne rundt om byparken. Grønning og parker er anlagt med græs og træbeplantning og p.t. er et detailprojekt til yderligere indretning af byparken under udarbejdelse. På nordsiden af Arne Jacobsens Allé, samt langs Ørestads Boulevard og kanalgaden på østsiden af hovedkanalen skal et byliv understøttes, og stueetagerne skal derfor indrettes primært med butikker, restauranter og andre udadvendte publikumsorienterede funktioner. 2 Del af byggefelt I Planforhold Den aktuelle ejendom er omfattet af lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord og er beliggende i underområde V bestående af den sydlige del af byparken samt byggefelterne mellem parken og Arne Jacobsens Allé.

3 CENTER BOULEVARD BOULEVARD EDVARD THOMSENS VEJ AAB afd. 92 ARNE JACOBSENS ALLÉ Det er intentionen med lokalplanen, at bebyggelse skal placeres og udformes med henblik på særligt at markere de overordnede byrum. Bebyggelsen skal i dimensionering, proportionering og udformning tage udgangspunkt i den storskala, der fremgår af byggefelternes bebyggelsestæthed og størrelse. Krav til bebyggelsens ydre fremtræden og friarealer skal medvirke til at give området et helhedspræg af høj kvalitet. Det tilstræbes at opnå et levende bymiljø med høj grad af integration mellem erhverv og boliger og rige muligheder for såvel urbant som rekreativt byliv. Bebyggelse skal udføres i et nutidigt formsprog med tydelige vandrette og lodrette markeringer i facaderne. Der skal i hvert enkelt byggeri tilstræbes et højt arkitektonisk kvalitetsniveau ud fra en overordnet arkitektonisk hovedidé. Boliger skal i gennemsnit have en størrelse på mindst 85 m 2. Det skal tilstræbes, at boligbebyggelse udføres med karnapper, terrasser, balkoner, altaner og lignende bygningsdele, der skal fremtræde som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. Boligbebyggelse skal forsynes med adgang i såvel gade- som gårdfacade. Husdybden for boligbebyggelse må ikke overstige ca. 3 m. Friarealet skal være af størrelsesordenen 40 pct. af boligetagearealet og kan tilvejebringes på egen grund og ved andel i de fastlagte fælles grønninger samt øvrige fællesarealer. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen plads pr. 200 m 2 etageareal, og højst ¼ heraf må indrettes på terræn. I henhold til 3

4 4 den efterfølgende vedtagne parkeringsstrategi for Ørestad City, skal parkeringspladser overvejende indrettes i fælles parkeringshuse, der muliggør dobbeltudnyttelse af pladserne samt mindsker belastningen på de ubebyggede arealer. Indtil der er givet tilladelse til opførelse af så meget byggeri, at der udløses krav om etablering af et antal p-pladser svarende til kapaciteten i et P-hus, meddeles der dispensation til at etablere parkeringen på terræn i byggefelter. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv. Det aktuelle byggefelt fastlægges til primært erhverv, men boliger er ikke udelukket. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200 svarende til en byggerummelighed på ca m 2 for hele område V. Heraf skal mindst m 2 etageareal anvendes til boliger. I det aktuelle byggefelt må bebyggelse generelt opføres i op til 8 etager med en gesimshøjde på maksimalt 32 m. Mindst 75 pct. af den markerede facadelængde skal bebygges, og det nordøstlige hjørne skal udfyldes med bebyggelse. Projektet er med hensyn til de overordnede principper i overensstemmelse med lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord, men afviger med sine 9 etager fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt 8 etager. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at placere boliger i det aktuelle byggefelt i sammenhæng med den nord for liggende boligbebyggelse ( Copenhagen Golfpark I ). Da det er muligt at opføre 9 etager boliger inden for den fastlagte bygningshøjde på maksimalt 32 m, kan forvaltningen, som ligeledes tilkendegivet i bedømmelsesudvalgets betænkning, anbefale den fornødne dispensation. I forhold til det kommende byggeri syd for vil det maksimale højdegrænseplan blive overskredet ved det nordøstlige hjørne af byggefeltet i en udstrækning af 3 m, hvilket kan afhjælpes ved store vinduespartier og lysindfald fra flere sider. Afvigelsen er af en sådan karakter, at der skal gennemføres naboorientering. Miljøforhold Miljøkontrollen vurderer, at der ikke er virksomheder i området, som vil kunne medføre gener for de kommende boliger. Edvard Thomsens Vej er en lokalgade, hvor trafikstøjniveauet skønnes komme til at ligge under 55 db(a) og dermed ikke være til gene for beboerne. Miljøkontrollen har ikke konkret viden om forurening af jorden på grunden. Området er inddæmmet, og der forventes således ikke at være tilkørt fyldjord. Generelt har området være anvendt til militære øvelser. Som konsekvens heraf bliver området ryddet for eventuel ammunition af Forsvaret, før det kan tages i anvendelse til byggeri. Ud fra Miljøkontrollens oplysninger giver denne aktivitet ikke anledning til forurening af jorden. Man bør dog være opmærksom på, at der mange steder i København findes diffus forurening af overfladejorden. Da grunden skal bruges til boliger (følsom arealanvendelse), kræver Miljøkontrollen, at den øverste ½ meter på fremtidige ubefæstede arealer skal bestå af dokumenteret rene materialer (jord, sand, grus eller lignende). Regnvand fra tag, facader og befæstede arealer skal i Ørestad ledes til kanalerne efter tilladelse fra Miljøkontrollen. Håndtering af jord og grundvand skal aftales med Miljøkontrollen. Københavns Energi oplyser, at ejendommen ligger inden for forsyningsområdet for bygas, og vil derfor stille krav om tilslutning til bygasforsyning. Bygherren har erklæret, at projektet i det hele opføres således, at de som minimum lever op til miljøretningslinierne i Københavns Kommunes pjece Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri vedtaget af Borgerrepræsentationen på mødet den. marts 200 (BR28/0). Københavns Kommunes boligpolitik I mødet den 3. juni 200 (BR 297/0) tiltrådte Borgerrepræsentationen den boligpolitiske strategiplan for Forslag til boligplan for Københavns Kommune har været i offentlig høring til den 20. september 2005, og indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen inden årets udløb. Indholdsmæssigt har planen bl.a. til formål at tilskynde til fornyelse af byens utidssvarende boligmasse med attraktive boliger. Derved åbnes mulighed for, at flere borgere vil blive boende i byen. Desuden nævnes, at der skal tilvejebringes grundlag for, at nye boliger kan etableres nær byens herlighedsværdier. Endvidere tilkendegives det i strategiplanen,

5 Projektet er beliggende for enden af Edvard Thomsens Vej. at nybyggeri skal være af høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Det generelle ønske om, at almene nybyggerier indgår i bebyggelse med blandede ejerformer er i det her omhandlede område tilgodeset ved, at de tilstødende boligbebyggelser etableres med anden ejerform og erhverv. Nærheden til fælledarealerne, den store åbne bypark, de mindre pocketparks og grønninger mellem bebyggelserne samt butikker, restauranter og andre servicefunktioner i området medvirker til at gøre Ørestad City til et helstøbt byboligområde. Det aktuelle byggeprojekt rummer et stort seniorbofællesskab med tidssvarende familieegnede boliger samt attraktive fællesarealer både ude og inde. Den store bygningsvolumen er bearbejdet med et arkitektonisk sikkert og artistisk udtryk med overbevisende rumlige detaljer samt et spændende valg og brug af materialer. Byggeprojektet vil være med til at understrege området som et bymæssigt knudepunkt og til trods for beliggenheden i den lukkede ende af Edvard Thomsens vej vil det tilføre området stor boligkvalitet. Byggeriet lever således op til kommunens boligpolitiske hensigter. Projektets omfang og placering Inspirationen til projektet er hentet fra den klassiske europæiske bys velkendte opbygning af gader, torve og offentlige rum. I bygningen, etableres, hvad Entasis kalder den vertikale by, med gange og fællesrum som gader og pladser fordelt på etagerne. Bygningen er beliggende i den lukkede ende af Edvard Thomsens Vej ved Center Boulevard, hvor boligbebyggelsen Copenhagen Golfpark danner afslutningen på Edvard Thomsens Vej. Det nye bofællesskab for 50+ danner afslutningen mod nord på den lukkede karre, der grænser op til Arne Jacobsens Alle, Center Boulevard og Edvard Thomsens Vej. Bygningen består af gennemlyste lejligheder, som overvejende er i 2 plan. Ved gavlene er placeret boliger i ét plan. Der indrettes 88 almene familieboliger med et samlet bruttoetageareal på ca m 2, hvor fællesboligarealerne udgør ca. 560 m². Boligarealerne varierer fra ca. 78 m 2 til ca. 0 m 2 med et gennemsnit på ca. 95 m 2, (ca. 02 m 2 inklusive de seks fællesboligarealer). Bygningens højde er 27,73 m og indrettes med 9 etager. Bygningen har en dybde på ca. 3 m og er ca. 83 m lang. Der skal etableres ca. 45 parkeringspladser til bebyggelsen. Parkeringen placeres i terræn på Edvard Thomsens Vej og i det kommende P-hus, som er beliggende umiddelbart overfor gavlen af 50+. Der etableres cykelparkering under altanerne på sydfacaden/gårdsiden. Konstruktion og facadeudformning Bygningen udføres med en kombination af bærende bjælker og bærende/stabiliserende beton elementvægge. De ikke bærende lejlighedsskel mod gangarealer udføres i beton elementvægge. De ikke bærende lette vægge kan placeres frit. Etageadskillelserne udføres i en kombination af betonelement huldæk og filigrandæk. Bygningens facader er meget forskellige med en delvis lukket nord og øst facade (gadefacader) og en meget åben glasfacade med altaner mod gården. Facaderne mod gaden udføres som en sandwich konstruktion med bærende/stabiliserende bagmur. Facaden er opdelt i et net af kvadratiske vinduer, der afbrydes af fællesrummenes ekspressive komposition i facaden. Fællesrummene markerer sig med flere dobbelthøje rum/altaner, som synlige udsparinger eller karnapper på facaderne. Facaden skal fremstå som eksponeret beton med en gyldengrå farve. Bygningens sydfacade mod gårdrummet udføres med hvidmalede altaner og træ/alu glaspar- 5

6 Stueplan: Hovedindgang i porten med lobby.. Sals plan: Ingang til lejligheder i to plan foregår fra gangene på., 4. og 7. sal. 2 Sals plan: De fl este fælles boligarealer er dobbelthøje Sals plan: Kun lejlighederne i ét plan har adgang fra 3. sal resten er i to plan med adgang via 4. sal.

7 Dobbelthøje fællesboligarealer. Gangene på., 4. og 7. sal giver adgang til lejligheder i to plan. Nordfacade Fællesboligarealerne markerer sig i den ellers stramme facade komposition. Sydfacade Altanerne og fællesboligarealerne giver varition i den åbne syd facade. 7

8 Snit med to lejligheder i to plan ved gang. tier. Altanerne er placeret på facaden i et mønster, der afspejler, om lejlighederne er i to eller et plan. Altanværn udføres med en kombination af hvidmalede og galvaniserede stålkonstruktioner. Taget er fladt med afvanding til et indvendigt system. Synlige dele fra ventilationsafkast og elevatorer indbygges i skærme, der vil få tagfladen til at fremstå ordnet og arkitektonisk bearbejdet set fra de omkringliggende højere bygninger. Der er ikke taget endelig stilling til den endelige detaljering af facaderne (inklusive tag) og farvesætning af alle udvendige bygningsdele. Projektet vurderes som et artistisk og ekspressiv byggeri med et højt kvalitetsniveau, som kan leve op til standarden i Ørestadens øvrige bebyggelse. Dette forudsættes fastholdt i den videre bearbejdning af projektet. ca. 56 m 2 med til altan mod syd. Det forventes, at den valgte løsning ved karrens indvendige hjørner, bearbejdes i forbindelse med sagens videre forløb. Lejlighederne har trægulve og er forsynet med elementkøkken enten i det gennemlyste opholdsrum eller i adgangsrummet, men er i Uderum beplantes som "urskov". 8 Boligernes indretning Den overvejende del af boligerne (63 %) udføres i to etager med en åben plan. Adgangen sker fra indvendige gange, hvor der er wc/baderum og en trappe i sammenhæng med, hvad der kan indrettes til et værelse. Trappen fører op eller ned til et gennemlyst opholdsrum på

9 Standard lejlighed i to plan ved gang. øvrigt minimalt apteret. Der er mulighed for at opsætte mobile vægge. Wc/bad er beskrevet apteret med vandbesparende toilet og armaturer. Boligernes åbne planer kan indrettes til 3 værelsers boliger. Køkken og wc/bad er placeret centralt for at give kortest mulige føringsveje for tekniske installationer. Den beskrevne aptering anses at være i overensstemmelse med forskrifterne i Københavns Kommunes Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Der er i lejlighederne i ét plan ved gavl mod nordøst og bygningens anden ende vist plantegninger med mulighed for tilvalg af forrum ved wc/baderummet, da der ellers ville være direkte adgang til køkken og ophold. Der indrettes fællesboligarealer på i alt ca. 560 m 2 fordelt på etagerne. På., 4. og 7. sal, hvor der er adgang til lejlighederne i to plan, er der placeret adgang til en generøs vifte af fællesboligarealer, som er af forskellig størrelse og højde. Fællesboligarealerne er tænkt anvendt til blandt andet bibliotek, åbne fællesaltaner, værksteder og Orangeri. Det er en væsentlig pointe, at fællesfaciliteter og rum er fleksible, så de og deres funktion kan ændres i takt med beboernes ønsker. Adgangsforhold og friarealer Den niveaufri adgang til bygningen foregår gennem hovedadgangen i portrummet, der indrettes med lobby og viceværtrum. Porten er placeret i den nørdøstlige ende. I bygningens anden ende er der ligeledes niveaufri adgang via en opgang med trappe og elevator. I midten af bygningen er placeret en tredje trappe, således at der er maksimalt femogtyve meter fra entredør til en flugtvejstrappe. Indgang til lejlighederne i to planer foregår fra gangene på., 4. og 7. sal. Friarealet er afgrænset af den lukkede karre, der grænser op til Arne Jacobsens Alle, Center Boulevard og Edvard Thomsens vej og danner en grøn oase, der er tænkt beplantet som en nordisk urskov med birk, pil, slyngplanter, bunddækken, græs og bregner. Vurdering Projektet lever med sin klare arkitektoniske idé på en overbevisende måde op til intentionerne om en arkitektonisk høj kvalitet. Samspillet mellem facadens udtryk og bygningens indre skaber et bindeled mellem boligerne, fællesrum og det store gaderum. Det meget synlige aftryk af fællesrummene på facaden giver en 9

10 0 spænding mellem bygningens stramme facadekomposition og den mere frigjorte udformning og proportionering af fællesrummenes aftryk med dobbelthøje altaner/karnapper, der er både afskærmede og åbne med lys og glas. De udvendige materialer, der anvendes, er afprøvede materialer med lang levetid og begrænset behov for vedligeholdelse og dermed begrænsede driftsudgifter. Materialevalget er store glaspartier på sydfacaden og en mere tung og lukket nord og øst facade med sandwich konstruktion i beton med kvadratiske vinduer. Det er imidlertid afgørende for det arkitektoniske helhedsindtryk, at der i den videre bearbejdning lægges vægt på detaljeringen af de udvendige bygningsdele samt vinduesprofiler. Samtlige boliger er gennemlyste opholdszoner med altaner og vil kunne fungere som tidssvarende boliger. Bortset fra den under "Planforhold" beskrevne dispensation overholder projektet lokalplanens bestemmelser og lever op til kommunens boligpolitiske intentioner om høj kvalitet samt brugerindflydelse. Bygge- og Teknikforvaltningen kan på denne baggrund anbefale støtte til gennemførelse af projektet i henhold til lov om almene boliger. Totaløkonomisk vurdering For støttede boliger med tilsagn efter. januar 998 skal der foretages totaløkonomiske vurderinger af de ansøgte projekter. En bygnings totaløkonomi omfatter en kapitalisering af de samlede omkostninger, herunder af anlægsudgifterne samt udgifterne til bygningens drift, vedligehold, renhold samt forsyning med el, gas, vand og varme. Totaløkonomiske vurderinger giver således mulighed for at afstemme omkostningerne til anlægs- og driftsudgifterne efter hinanden. Eksempelvis kan forskellige installationsløsninger vurderes på grundlag af de samlede omkostninger ved udførelsen og ved den efterfølgende drift. Tilsvarende for konstruktioner og overflader. Totaløkonomi kan således åbne for at forhøje anlægsomkostningerne, hvis dette vurderes at føre til driftsbesparelser, der er større end merinvesteringen. Vurderingerne af totaløkonomien kan endvidere pege på afledede fordele, eksempelvis vedrørende arkitektur, funktion og miljøforhold, selvom der er tale om en minimering af totaløkonomien. Projekteringen udføres som miljørigtig projektering i overensstemmelse med forskrifterne i Københavns Kommunes Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. I forbindelse med projektering af byggeriet anlægges der totaløkonomiske betragtninger ved valg af konstruktioner, materialer og installationer. De valgte materialer og konstruktioner vil alle være bekendte og velafprøvede, og der forekommer ikke konstruktioner, som vil kræve særlig vedligeholdelse. Ved materialevalg til indvendige overflader anvendes indeklimamærkede byggematerialer. Vindues- og glasarealer skal forsynes med lavenergiglasruder. Hårde hvidevarer leveres som lavenergimærket. Bygherrens totaløkonomiske vurdering kan tiltrædes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Økonomi Anskaffelsessummen er opgjort til kr. inkl. moms, der fordeler sig således: m 2 I alt kr. kr. pr. m 2 Grundkøbesum kr kr. Øvrige grundudgifter kr..53 kr. Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger (Inkl. gebyr) kr kr. I alt kr kr. Anskaffelsessummen overholder maksimumsbeløbet for 2005 på kr./m 2. Under øvrige grundudgifter, indgår udgifter til fundering og pilotering, tilslutningsafgifter samt gas og kloakbidrag m.m. Grundsælger er Ørestadsselskabet A/S. Grundende erhverves med overtagelsesdag ved Borgerrepræsentationens tiltrædelse af nærværende indstilling om støtte til opførelsen af byggeriet, dog senest den 30. december Der foreligger salgsaftale mellem Ørestadsselskabet A/S og AAB om overdragelse af byggefelt 5E. Aftalen er bl.a. betinget af, at der meddeles støttetilsagn til projektet. I henhold til salgsaftalen hæfter køber for eventuel jordforurening, men sammenholdt med tilkendegivelsen fra Miljøkontrollen (se afsnittet om Miljøforhold), forventer forvaltningen efter en konkret vurdering ikke, at dette forhold vil skabe problemer for sagen. Byggearbejderne udbydes efter EU s udbuds-

11 regler for Bygge- og Anlægsvirksomhed i begrænset udbud i hovedentreprise med partnering. For byggerierne gælder i øvrigt reglerne om pris og tid for bygge- og anlægsarbejder, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 0. oktober 99. Rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S er tilknyttet som totalrådgiver med Tegnestuen Entasis som arkitekt. Rådgivningsaftalen er indgået på baggrund af en rammeaftale, som AAB har indgået med Cowi efter EU-udbud af rådgiverydelsen. Finansiering Finansieringen af de i alt 88 almene familieboliger sker efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Anskaffelsessummen finansieres ved et kommunalt grundkapitallån på 7 pct., og 9 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af realkreditlån. De resterende 2 pct. finansieres ved beboerindskud. Realkreditlånet ydes som kontantlån med årlig rentetilpasning, således at lånets kontantrestgæld refinansieres fuldt ud hvert år pr.. januar. Ved almene boliger er lånetypen bestemt af staten. Der ydes kommunal garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 65 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefondens lån er rentefrit og afdrages, når ejendommens økonomi kan forbedres ved omprioritering eller ændrede forhold for byggeriet, f.eks. en stigning i det almindelige lejeniveau taler herfor. Tilbagebetalingen skal dog påbegyndes senest 50 år efter lånets udbetaling. Ydelsesstøtte den del af ydelsen, der ikke dækkes af låntagers bidrag betales af staten. Låntagers betaling på realkreditlånet beregnes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen som 3,4 pct. p.a. af byggeriets anskaffelsessum, hvortil kommer løbende bidrag på realkreditlån. Beløbet reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset eller det summariske brancheopdelte lønindeks for den private sektor, såfremt dette er steget mindre. Efter det 35. år fastfryses beboerbetalingen i henhold til de derom gældende regler. Til illustration af ovennævnte kan opstilles følgende skema: Realkreditlån, 9 % Kommunalt lån, 7 % Beboerindskud, 2 % I alt Helårlig ydelse på realkreditlån, første år Heraf beboerbetaling, første år Heraf statsstøtte, første år Beboerbetaling på lån, første år (3,4 % af anskaffelsessummen) + bidrag (0,27 % af lånet) Øvrige driftsudgifter (skatter, afgifter, vedligeholdelse, m.v.) ekskl. varme Driftsudgifter i alt kr. kr. kr. kr kr. kr. kr. De kommunale lån på i alt ca. 0,9 mio. kr. afholdes af budgetansvarlig institution: Plan & Arkitektur på funktion (indskud i Landsbyggefonden). Kommunens garantiforpligtelse beløber sig til i alt ca. 40,3 mio. kr. Lejeberegning På grundlag af forannævnte anskaffelsessum og finansieringsgrundlag for familieboligerne kan opstilles følgende kalkulatoriske lejeberegning. m² boligareal: kr. (628 kr./m 2 ) kr. (392 kr./m 2 ) kr. (.020 Kr. /m 2 ) Huslejen for en bolig på gennemsnitligt 02 m² kan herefter anslås til ca kr. pr. år eller ca kr. pr. måned, ekskl. varme. Til nedbringelse af den individuelle boligleje kan der ydes boligstøtte i henhold til reglerne i love om individuel boligstøtte. Ommærkning I forbindelse med kommunens udbud af bygog driftsherreopgaven har AAB tilbudt at ommærke 56 -rums boliger i AAB s afdeling 49, Stærevej. Udlejning og Kommunal anvisning Almene familieboliger, der indrettes som bofællesskaber, skal i henhold til almenboliglovens 5a udlejes til boligsøgende, der har behov for boliger af den pågældende art. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal senest samtidig med tilsagnet indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted. Bebyggelsens bærende identitet er ifølge AAB

12 ikke defineret af beboernes alder, men af de værdier beboerne har tilfælles som modne og engagerede mennesker, der både insisterer på privatlivets fred og ønsker om adgang til fællesskabets sociale værdier. Huset forventes at appellere til seniorer, der er krævende, aktive, individualistiske og ressourcestærke. Indretningen forventes således at åbne mulighed for at udvikle og fastholde positiv energi og optimal trivsel. Byboligen finder med dette projekt en ny form, hvor man kombinerer kulturudbud og mobilitet med ro og harmoni i et utvungent fællesskab, som danner rammerne om netværk og tryghed. AAB har på baggrund heraf foreslået, at følgende udlejningskriterier bl.a. kan indgå i udlejningsaftalen: Personer i den erhvervsaktive alder over 50 år; personer med arbejde i området og diverse interessefællesskaber. Bygge- og Teknikforvaltningen kan tiltræde for slaget til udlejningskriterier, idet kriteriernes mere præcise formulering fastlægges i samarbejde mellem AAB og Forvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har meddelt, at man ikke ønsker at gøre brug af de 33 pct. anvisningsret ved førstegangsudlejningen. Ved efterfølgende udlejning vil lejlighederne være omfattet anvisningsaftalen, indgået mellem BL s. kreds og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD.

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. Indledning I forbindelse med en åben konkurrence afholdt fra den 18. december 2008 til 4. marts 2009 blev AKB,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 INDHOLD: BAGGRUND OG PLACERING S.2 ARENAKVARTERET S. 3-5 NORDREFÆLLEDKVARTERET S. 6 PARKKVARTERET S. 7 SKOVKVARTERET S. 8 KLØVERBLADSGADE S. 9-11 ØKONOMI S. 12 BYGGESYSTEM OG BOLIGTYPER

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B.

Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg alm. ungdomsboliger - Skema A+B. Punkt 9. Boligforeningen Fjordblink, afd. 42, Dragen - Godsbanen, 9000 Aalborg - 171 alm. ungdomsboliger - Skema A+B. 2013-46884. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Ændringer i lokalplan 1054

Ændringer i lokalplan 1054 Ændringer i lokalplan 1054 Se endvidere bilag 5 forslag til endelig Lokalplan 1054 Ændring Side 3 Det samlede omfang af bebyggelsen er ændret til 75.000 m2 Grundet de ekstra erhvervsarealer under highlinen

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER NOVEMBER 2017 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 12 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 12 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan nr. 261 til opførelse af ungdomsboliger på ejendommen Provstevej 5 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-03120 KlageID: 75177 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger.

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger. Punkt 14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger. 2013-51265. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

17. november 2011. Bilag 1 Oversigtskort, projekt og økonomi. Sagsnr. 2010-55173

17. november 2011. Bilag 1 Oversigtskort, projekt og økonomi. Sagsnr. 2010-55173 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 1 Oversigtskort, projekt og økonomi Der har tidligere været forlagt en indstilling for Bygge- og Teknikudvalget nu Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum Seniorbofællesskabsmøde Hjortefarmen Mandag d. 4. april 2016 kl. 14-17 Kulturhuset, Farum Dagsorden 0. Valg af Referent. 1. Grundejerforening 2. Visitationsudvalg 3. Siden sidst - herunder bl.a. grundkøb

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Projektet er beliggende på ejendommen matr.nr. 5457, Udenbys Klædebo Kvarter og er omfattet af lokalplan 423 Ragnhildgade Vest.

Projektet er beliggende på ejendommen matr.nr. 5457, Udenbys Klædebo Kvarter og er omfattet af lokalplan 423 Ragnhildgade Vest. Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet Byggeri NOTAT 29. september 2010 Bilag 1 til indstilling 'Boligpakke 1' - Støtte til nybyggeri af familie- og plejeboliger på Ragnhildgade - Redegørelse for projekt,

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse 14 1306 København K 18-12-2013 Sagsnr. 2013-0195229 Dokumentnr. 2013-0195229-2 Skema A Boligforeningen

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Lejeprospekt vedrørende kontorlokalerne Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Samlet areal inkl. andel af fællesarealer: 1.022 m 2 Årlig leje, år 1 ekskl.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere