Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering"

Transkript

1 Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt ansøgning om støtte i henhold til lovbekendtgørelse nr. 60 af 2. juni 2005 om almene boliger til opførelse af 88 almene familieboliger. Boligerne opføres inden for byggefelt I i Ørestad City ved Edvard Thomsens Vej, der erhverves fra Ørestadsselskabet A/S og udmatrikuleres fra matr. nr. 83 Eksercerpladsen, København. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord. Projektet, der er udarbejdet af Tegnestuen Entasis, er valgt på baggrund af kommunens udbud af grundkapital 2004/2005 (BR 7/05 - tiltrådt den 3. januar 2005), og efterfølgende har Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget henholdsvis den 5. april og 6. april 2005 tiltrådt bedømmelsesudvalgets betænkning af 0. marts Bebyggelsen gennemføres som et stort individuelt bofællesskab ( 50+boliger ), der appellerer til et eksklusivt og aktivt boligliv i samspil med ligesindede. Byggeriet forventes færdiggjort omkring. januar Eksisterende forhold - Status for Ørestad City Udbygningen af Ørestad City startede med etablering af de overordnede trafikale infrastrukturanlæg Centerboulevard, Ørestads Boulevard, Metro, Arne Jacobsens Allé og Hannemanns Allé med færdiggørelse i I Området set fra syd/vest med Center Boulevard og Kalvebodfælled i forgrunden. Byggefeltet er markeret ved Edvard Thomsens Vej. CENTER BOULEVARD BYPARK BYGGEFELT EDVARD THOMSENS VEJ ARNE JACOBSENS ALLÉ

2 Bypark Aktuelle byggefelt Edvard Thomsens Vej A cob e Ja s rne ns Allé Ørestads Boulevard dag er herudover flere adgangsveje, den 7,5 ha store bypark, kanalerne langs Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard, Kay Fiskers Plads, vandkaskaderne langs pladsen samt første del af centergaden og centertorvet i forbindelse med Fields etableret. Ørestad City kan fuldt udbygget rumme 0,9 mio. m 2 etageareal (ekskl. overbygning af Øresundsforbindelsen). Der kendes projekter for ca m 2. Der er p.t. 7 færdige byggerier, og 4 under opførelse: Erhvervsbyggerierne Ferring, KLPhuset, Københavns Energi samt Master Food med i alt m 2, butikscentret Fields med et etageareal på m 2, samt boligbebyggelserne M og V-husene og. og 2. etape af Parkhusene beliggende ud til byparken med i alt ca m 2 etageareal. Ørestad City er på baggrund af beliggenheden i det trafikale knudepunkt mellem lufthavn, motorvej, regionalbane og Metro planlagt primært som et bykvarter med kommercielle og finansielle erhvervsvirksomheder. Det er dog forudsat, at der skal opføres mindst ca..200 boliger i området. De aktuelle prognoser tyder på, at boligantallet kommer op på ca boliger primært placeret omkring byparken. Ørestad City domineres af store enheder og store trafikanlæg, men der er også tiltag, der er rettet mod at gøre kvarteret til et attraktivt boligkvarter. Foruden den store bypark etableres der mindre grønninger mellem bebyggelserne øst for Ørestads Boulevard, og der etableres såkaldte pocketparks mellem bebyggelserne rundt om byparken. Grønning og parker er anlagt med græs og træbeplantning og p.t. er et detailprojekt til yderligere indretning af byparken under udarbejdelse. På nordsiden af Arne Jacobsens Allé, samt langs Ørestads Boulevard og kanalgaden på østsiden af hovedkanalen skal et byliv understøttes, og stueetagerne skal derfor indrettes primært med butikker, restauranter og andre udadvendte publikumsorienterede funktioner. 2 Del af byggefelt I Planforhold Den aktuelle ejendom er omfattet af lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord og er beliggende i underområde V bestående af den sydlige del af byparken samt byggefelterne mellem parken og Arne Jacobsens Allé.

3 CENTER BOULEVARD BOULEVARD EDVARD THOMSENS VEJ AAB afd. 92 ARNE JACOBSENS ALLÉ Det er intentionen med lokalplanen, at bebyggelse skal placeres og udformes med henblik på særligt at markere de overordnede byrum. Bebyggelsen skal i dimensionering, proportionering og udformning tage udgangspunkt i den storskala, der fremgår af byggefelternes bebyggelsestæthed og størrelse. Krav til bebyggelsens ydre fremtræden og friarealer skal medvirke til at give området et helhedspræg af høj kvalitet. Det tilstræbes at opnå et levende bymiljø med høj grad af integration mellem erhverv og boliger og rige muligheder for såvel urbant som rekreativt byliv. Bebyggelse skal udføres i et nutidigt formsprog med tydelige vandrette og lodrette markeringer i facaderne. Der skal i hvert enkelt byggeri tilstræbes et højt arkitektonisk kvalitetsniveau ud fra en overordnet arkitektonisk hovedidé. Boliger skal i gennemsnit have en størrelse på mindst 85 m 2. Det skal tilstræbes, at boligbebyggelse udføres med karnapper, terrasser, balkoner, altaner og lignende bygningsdele, der skal fremtræde som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. Boligbebyggelse skal forsynes med adgang i såvel gade- som gårdfacade. Husdybden for boligbebyggelse må ikke overstige ca. 3 m. Friarealet skal være af størrelsesordenen 40 pct. af boligetagearealet og kan tilvejebringes på egen grund og ved andel i de fastlagte fælles grønninger samt øvrige fællesarealer. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen plads pr. 200 m 2 etageareal, og højst ¼ heraf må indrettes på terræn. I henhold til 3

4 4 den efterfølgende vedtagne parkeringsstrategi for Ørestad City, skal parkeringspladser overvejende indrettes i fælles parkeringshuse, der muliggør dobbeltudnyttelse af pladserne samt mindsker belastningen på de ubebyggede arealer. Indtil der er givet tilladelse til opførelse af så meget byggeri, at der udløses krav om etablering af et antal p-pladser svarende til kapaciteten i et P-hus, meddeles der dispensation til at etablere parkeringen på terræn i byggefelter. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv. Det aktuelle byggefelt fastlægges til primært erhverv, men boliger er ikke udelukket. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200 svarende til en byggerummelighed på ca m 2 for hele område V. Heraf skal mindst m 2 etageareal anvendes til boliger. I det aktuelle byggefelt må bebyggelse generelt opføres i op til 8 etager med en gesimshøjde på maksimalt 32 m. Mindst 75 pct. af den markerede facadelængde skal bebygges, og det nordøstlige hjørne skal udfyldes med bebyggelse. Projektet er med hensyn til de overordnede principper i overensstemmelse med lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord, men afviger med sine 9 etager fra lokalplanens bestemmelser om maksimalt 8 etager. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at placere boliger i det aktuelle byggefelt i sammenhæng med den nord for liggende boligbebyggelse ( Copenhagen Golfpark I ). Da det er muligt at opføre 9 etager boliger inden for den fastlagte bygningshøjde på maksimalt 32 m, kan forvaltningen, som ligeledes tilkendegivet i bedømmelsesudvalgets betænkning, anbefale den fornødne dispensation. I forhold til det kommende byggeri syd for vil det maksimale højdegrænseplan blive overskredet ved det nordøstlige hjørne af byggefeltet i en udstrækning af 3 m, hvilket kan afhjælpes ved store vinduespartier og lysindfald fra flere sider. Afvigelsen er af en sådan karakter, at der skal gennemføres naboorientering. Miljøforhold Miljøkontrollen vurderer, at der ikke er virksomheder i området, som vil kunne medføre gener for de kommende boliger. Edvard Thomsens Vej er en lokalgade, hvor trafikstøjniveauet skønnes komme til at ligge under 55 db(a) og dermed ikke være til gene for beboerne. Miljøkontrollen har ikke konkret viden om forurening af jorden på grunden. Området er inddæmmet, og der forventes således ikke at være tilkørt fyldjord. Generelt har området være anvendt til militære øvelser. Som konsekvens heraf bliver området ryddet for eventuel ammunition af Forsvaret, før det kan tages i anvendelse til byggeri. Ud fra Miljøkontrollens oplysninger giver denne aktivitet ikke anledning til forurening af jorden. Man bør dog være opmærksom på, at der mange steder i København findes diffus forurening af overfladejorden. Da grunden skal bruges til boliger (følsom arealanvendelse), kræver Miljøkontrollen, at den øverste ½ meter på fremtidige ubefæstede arealer skal bestå af dokumenteret rene materialer (jord, sand, grus eller lignende). Regnvand fra tag, facader og befæstede arealer skal i Ørestad ledes til kanalerne efter tilladelse fra Miljøkontrollen. Håndtering af jord og grundvand skal aftales med Miljøkontrollen. Københavns Energi oplyser, at ejendommen ligger inden for forsyningsområdet for bygas, og vil derfor stille krav om tilslutning til bygasforsyning. Bygherren har erklæret, at projektet i det hele opføres således, at de som minimum lever op til miljøretningslinierne i Københavns Kommunes pjece Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri vedtaget af Borgerrepræsentationen på mødet den. marts 200 (BR28/0). Københavns Kommunes boligpolitik I mødet den 3. juni 200 (BR 297/0) tiltrådte Borgerrepræsentationen den boligpolitiske strategiplan for Forslag til boligplan for Københavns Kommune har været i offentlig høring til den 20. september 2005, og indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen inden årets udløb. Indholdsmæssigt har planen bl.a. til formål at tilskynde til fornyelse af byens utidssvarende boligmasse med attraktive boliger. Derved åbnes mulighed for, at flere borgere vil blive boende i byen. Desuden nævnes, at der skal tilvejebringes grundlag for, at nye boliger kan etableres nær byens herlighedsværdier. Endvidere tilkendegives det i strategiplanen,

5 Projektet er beliggende for enden af Edvard Thomsens Vej. at nybyggeri skal være af høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Det generelle ønske om, at almene nybyggerier indgår i bebyggelse med blandede ejerformer er i det her omhandlede område tilgodeset ved, at de tilstødende boligbebyggelser etableres med anden ejerform og erhverv. Nærheden til fælledarealerne, den store åbne bypark, de mindre pocketparks og grønninger mellem bebyggelserne samt butikker, restauranter og andre servicefunktioner i området medvirker til at gøre Ørestad City til et helstøbt byboligområde. Det aktuelle byggeprojekt rummer et stort seniorbofællesskab med tidssvarende familieegnede boliger samt attraktive fællesarealer både ude og inde. Den store bygningsvolumen er bearbejdet med et arkitektonisk sikkert og artistisk udtryk med overbevisende rumlige detaljer samt et spændende valg og brug af materialer. Byggeprojektet vil være med til at understrege området som et bymæssigt knudepunkt og til trods for beliggenheden i den lukkede ende af Edvard Thomsens vej vil det tilføre området stor boligkvalitet. Byggeriet lever således op til kommunens boligpolitiske hensigter. Projektets omfang og placering Inspirationen til projektet er hentet fra den klassiske europæiske bys velkendte opbygning af gader, torve og offentlige rum. I bygningen, etableres, hvad Entasis kalder den vertikale by, med gange og fællesrum som gader og pladser fordelt på etagerne. Bygningen er beliggende i den lukkede ende af Edvard Thomsens Vej ved Center Boulevard, hvor boligbebyggelsen Copenhagen Golfpark danner afslutningen på Edvard Thomsens Vej. Det nye bofællesskab for 50+ danner afslutningen mod nord på den lukkede karre, der grænser op til Arne Jacobsens Alle, Center Boulevard og Edvard Thomsens Vej. Bygningen består af gennemlyste lejligheder, som overvejende er i 2 plan. Ved gavlene er placeret boliger i ét plan. Der indrettes 88 almene familieboliger med et samlet bruttoetageareal på ca m 2, hvor fællesboligarealerne udgør ca. 560 m². Boligarealerne varierer fra ca. 78 m 2 til ca. 0 m 2 med et gennemsnit på ca. 95 m 2, (ca. 02 m 2 inklusive de seks fællesboligarealer). Bygningens højde er 27,73 m og indrettes med 9 etager. Bygningen har en dybde på ca. 3 m og er ca. 83 m lang. Der skal etableres ca. 45 parkeringspladser til bebyggelsen. Parkeringen placeres i terræn på Edvard Thomsens Vej og i det kommende P-hus, som er beliggende umiddelbart overfor gavlen af 50+. Der etableres cykelparkering under altanerne på sydfacaden/gårdsiden. Konstruktion og facadeudformning Bygningen udføres med en kombination af bærende bjælker og bærende/stabiliserende beton elementvægge. De ikke bærende lejlighedsskel mod gangarealer udføres i beton elementvægge. De ikke bærende lette vægge kan placeres frit. Etageadskillelserne udføres i en kombination af betonelement huldæk og filigrandæk. Bygningens facader er meget forskellige med en delvis lukket nord og øst facade (gadefacader) og en meget åben glasfacade med altaner mod gården. Facaderne mod gaden udføres som en sandwich konstruktion med bærende/stabiliserende bagmur. Facaden er opdelt i et net af kvadratiske vinduer, der afbrydes af fællesrummenes ekspressive komposition i facaden. Fællesrummene markerer sig med flere dobbelthøje rum/altaner, som synlige udsparinger eller karnapper på facaderne. Facaden skal fremstå som eksponeret beton med en gyldengrå farve. Bygningens sydfacade mod gårdrummet udføres med hvidmalede altaner og træ/alu glaspar- 5

6 Stueplan: Hovedindgang i porten med lobby.. Sals plan: Ingang til lejligheder i to plan foregår fra gangene på., 4. og 7. sal. 2 Sals plan: De fl este fælles boligarealer er dobbelthøje Sals plan: Kun lejlighederne i ét plan har adgang fra 3. sal resten er i to plan med adgang via 4. sal.

7 Dobbelthøje fællesboligarealer. Gangene på., 4. og 7. sal giver adgang til lejligheder i to plan. Nordfacade Fællesboligarealerne markerer sig i den ellers stramme facade komposition. Sydfacade Altanerne og fællesboligarealerne giver varition i den åbne syd facade. 7

8 Snit med to lejligheder i to plan ved gang. tier. Altanerne er placeret på facaden i et mønster, der afspejler, om lejlighederne er i to eller et plan. Altanværn udføres med en kombination af hvidmalede og galvaniserede stålkonstruktioner. Taget er fladt med afvanding til et indvendigt system. Synlige dele fra ventilationsafkast og elevatorer indbygges i skærme, der vil få tagfladen til at fremstå ordnet og arkitektonisk bearbejdet set fra de omkringliggende højere bygninger. Der er ikke taget endelig stilling til den endelige detaljering af facaderne (inklusive tag) og farvesætning af alle udvendige bygningsdele. Projektet vurderes som et artistisk og ekspressiv byggeri med et højt kvalitetsniveau, som kan leve op til standarden i Ørestadens øvrige bebyggelse. Dette forudsættes fastholdt i den videre bearbejdning af projektet. ca. 56 m 2 med til altan mod syd. Det forventes, at den valgte løsning ved karrens indvendige hjørner, bearbejdes i forbindelse med sagens videre forløb. Lejlighederne har trægulve og er forsynet med elementkøkken enten i det gennemlyste opholdsrum eller i adgangsrummet, men er i Uderum beplantes som "urskov". 8 Boligernes indretning Den overvejende del af boligerne (63 %) udføres i to etager med en åben plan. Adgangen sker fra indvendige gange, hvor der er wc/baderum og en trappe i sammenhæng med, hvad der kan indrettes til et værelse. Trappen fører op eller ned til et gennemlyst opholdsrum på

9 Standard lejlighed i to plan ved gang. øvrigt minimalt apteret. Der er mulighed for at opsætte mobile vægge. Wc/bad er beskrevet apteret med vandbesparende toilet og armaturer. Boligernes åbne planer kan indrettes til 3 værelsers boliger. Køkken og wc/bad er placeret centralt for at give kortest mulige føringsveje for tekniske installationer. Den beskrevne aptering anses at være i overensstemmelse med forskrifterne i Københavns Kommunes Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Der er i lejlighederne i ét plan ved gavl mod nordøst og bygningens anden ende vist plantegninger med mulighed for tilvalg af forrum ved wc/baderummet, da der ellers ville være direkte adgang til køkken og ophold. Der indrettes fællesboligarealer på i alt ca. 560 m 2 fordelt på etagerne. På., 4. og 7. sal, hvor der er adgang til lejlighederne i to plan, er der placeret adgang til en generøs vifte af fællesboligarealer, som er af forskellig størrelse og højde. Fællesboligarealerne er tænkt anvendt til blandt andet bibliotek, åbne fællesaltaner, værksteder og Orangeri. Det er en væsentlig pointe, at fællesfaciliteter og rum er fleksible, så de og deres funktion kan ændres i takt med beboernes ønsker. Adgangsforhold og friarealer Den niveaufri adgang til bygningen foregår gennem hovedadgangen i portrummet, der indrettes med lobby og viceværtrum. Porten er placeret i den nørdøstlige ende. I bygningens anden ende er der ligeledes niveaufri adgang via en opgang med trappe og elevator. I midten af bygningen er placeret en tredje trappe, således at der er maksimalt femogtyve meter fra entredør til en flugtvejstrappe. Indgang til lejlighederne i to planer foregår fra gangene på., 4. og 7. sal. Friarealet er afgrænset af den lukkede karre, der grænser op til Arne Jacobsens Alle, Center Boulevard og Edvard Thomsens vej og danner en grøn oase, der er tænkt beplantet som en nordisk urskov med birk, pil, slyngplanter, bunddækken, græs og bregner. Vurdering Projektet lever med sin klare arkitektoniske idé på en overbevisende måde op til intentionerne om en arkitektonisk høj kvalitet. Samspillet mellem facadens udtryk og bygningens indre skaber et bindeled mellem boligerne, fællesrum og det store gaderum. Det meget synlige aftryk af fællesrummene på facaden giver en 9

10 0 spænding mellem bygningens stramme facadekomposition og den mere frigjorte udformning og proportionering af fællesrummenes aftryk med dobbelthøje altaner/karnapper, der er både afskærmede og åbne med lys og glas. De udvendige materialer, der anvendes, er afprøvede materialer med lang levetid og begrænset behov for vedligeholdelse og dermed begrænsede driftsudgifter. Materialevalget er store glaspartier på sydfacaden og en mere tung og lukket nord og øst facade med sandwich konstruktion i beton med kvadratiske vinduer. Det er imidlertid afgørende for det arkitektoniske helhedsindtryk, at der i den videre bearbejdning lægges vægt på detaljeringen af de udvendige bygningsdele samt vinduesprofiler. Samtlige boliger er gennemlyste opholdszoner med altaner og vil kunne fungere som tidssvarende boliger. Bortset fra den under "Planforhold" beskrevne dispensation overholder projektet lokalplanens bestemmelser og lever op til kommunens boligpolitiske intentioner om høj kvalitet samt brugerindflydelse. Bygge- og Teknikforvaltningen kan på denne baggrund anbefale støtte til gennemførelse af projektet i henhold til lov om almene boliger. Totaløkonomisk vurdering For støttede boliger med tilsagn efter. januar 998 skal der foretages totaløkonomiske vurderinger af de ansøgte projekter. En bygnings totaløkonomi omfatter en kapitalisering af de samlede omkostninger, herunder af anlægsudgifterne samt udgifterne til bygningens drift, vedligehold, renhold samt forsyning med el, gas, vand og varme. Totaløkonomiske vurderinger giver således mulighed for at afstemme omkostningerne til anlægs- og driftsudgifterne efter hinanden. Eksempelvis kan forskellige installationsløsninger vurderes på grundlag af de samlede omkostninger ved udførelsen og ved den efterfølgende drift. Tilsvarende for konstruktioner og overflader. Totaløkonomi kan således åbne for at forhøje anlægsomkostningerne, hvis dette vurderes at føre til driftsbesparelser, der er større end merinvesteringen. Vurderingerne af totaløkonomien kan endvidere pege på afledede fordele, eksempelvis vedrørende arkitektur, funktion og miljøforhold, selvom der er tale om en minimering af totaløkonomien. Projekteringen udføres som miljørigtig projektering i overensstemmelse med forskrifterne i Københavns Kommunes Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. I forbindelse med projektering af byggeriet anlægges der totaløkonomiske betragtninger ved valg af konstruktioner, materialer og installationer. De valgte materialer og konstruktioner vil alle være bekendte og velafprøvede, og der forekommer ikke konstruktioner, som vil kræve særlig vedligeholdelse. Ved materialevalg til indvendige overflader anvendes indeklimamærkede byggematerialer. Vindues- og glasarealer skal forsynes med lavenergiglasruder. Hårde hvidevarer leveres som lavenergimærket. Bygherrens totaløkonomiske vurdering kan tiltrædes af Bygge- og Teknikforvaltningen. Økonomi Anskaffelsessummen er opgjort til kr. inkl. moms, der fordeler sig således: m 2 I alt kr. kr. pr. m 2 Grundkøbesum kr kr. Øvrige grundudgifter kr..53 kr. Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger (Inkl. gebyr) kr kr. I alt kr kr. Anskaffelsessummen overholder maksimumsbeløbet for 2005 på kr./m 2. Under øvrige grundudgifter, indgår udgifter til fundering og pilotering, tilslutningsafgifter samt gas og kloakbidrag m.m. Grundsælger er Ørestadsselskabet A/S. Grundende erhverves med overtagelsesdag ved Borgerrepræsentationens tiltrædelse af nærværende indstilling om støtte til opførelsen af byggeriet, dog senest den 30. december Der foreligger salgsaftale mellem Ørestadsselskabet A/S og AAB om overdragelse af byggefelt 5E. Aftalen er bl.a. betinget af, at der meddeles støttetilsagn til projektet. I henhold til salgsaftalen hæfter køber for eventuel jordforurening, men sammenholdt med tilkendegivelsen fra Miljøkontrollen (se afsnittet om Miljøforhold), forventer forvaltningen efter en konkret vurdering ikke, at dette forhold vil skabe problemer for sagen. Byggearbejderne udbydes efter EU s udbuds-

11 regler for Bygge- og Anlægsvirksomhed i begrænset udbud i hovedentreprise med partnering. For byggerierne gælder i øvrigt reglerne om pris og tid for bygge- og anlægsarbejder, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 0. oktober 99. Rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S er tilknyttet som totalrådgiver med Tegnestuen Entasis som arkitekt. Rådgivningsaftalen er indgået på baggrund af en rammeaftale, som AAB har indgået med Cowi efter EU-udbud af rådgiverydelsen. Finansiering Finansieringen af de i alt 88 almene familieboliger sker efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Anskaffelsessummen finansieres ved et kommunalt grundkapitallån på 7 pct., og 9 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af realkreditlån. De resterende 2 pct. finansieres ved beboerindskud. Realkreditlånet ydes som kontantlån med årlig rentetilpasning, således at lånets kontantrestgæld refinansieres fuldt ud hvert år pr.. januar. Ved almene boliger er lånetypen bestemt af staten. Der ydes kommunal garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 65 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefondens lån er rentefrit og afdrages, når ejendommens økonomi kan forbedres ved omprioritering eller ændrede forhold for byggeriet, f.eks. en stigning i det almindelige lejeniveau taler herfor. Tilbagebetalingen skal dog påbegyndes senest 50 år efter lånets udbetaling. Ydelsesstøtte den del af ydelsen, der ikke dækkes af låntagers bidrag betales af staten. Låntagers betaling på realkreditlånet beregnes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen som 3,4 pct. p.a. af byggeriets anskaffelsessum, hvortil kommer løbende bidrag på realkreditlån. Beløbet reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset eller det summariske brancheopdelte lønindeks for den private sektor, såfremt dette er steget mindre. Efter det 35. år fastfryses beboerbetalingen i henhold til de derom gældende regler. Til illustration af ovennævnte kan opstilles følgende skema: Realkreditlån, 9 % Kommunalt lån, 7 % Beboerindskud, 2 % I alt Helårlig ydelse på realkreditlån, første år Heraf beboerbetaling, første år Heraf statsstøtte, første år Beboerbetaling på lån, første år (3,4 % af anskaffelsessummen) + bidrag (0,27 % af lånet) Øvrige driftsudgifter (skatter, afgifter, vedligeholdelse, m.v.) ekskl. varme Driftsudgifter i alt kr. kr. kr. kr kr. kr. kr. De kommunale lån på i alt ca. 0,9 mio. kr. afholdes af budgetansvarlig institution: Plan & Arkitektur på funktion (indskud i Landsbyggefonden). Kommunens garantiforpligtelse beløber sig til i alt ca. 40,3 mio. kr. Lejeberegning På grundlag af forannævnte anskaffelsessum og finansieringsgrundlag for familieboligerne kan opstilles følgende kalkulatoriske lejeberegning. m² boligareal: kr. (628 kr./m 2 ) kr. (392 kr./m 2 ) kr. (.020 Kr. /m 2 ) Huslejen for en bolig på gennemsnitligt 02 m² kan herefter anslås til ca kr. pr. år eller ca kr. pr. måned, ekskl. varme. Til nedbringelse af den individuelle boligleje kan der ydes boligstøtte i henhold til reglerne i love om individuel boligstøtte. Ommærkning I forbindelse med kommunens udbud af bygog driftsherreopgaven har AAB tilbudt at ommærke 56 -rums boliger i AAB s afdeling 49, Stærevej. Udlejning og Kommunal anvisning Almene familieboliger, der indrettes som bofællesskaber, skal i henhold til almenboliglovens 5a udlejes til boligsøgende, der har behov for boliger af den pågældende art. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal senest samtidig med tilsagnet indgå aftale om, hvorledes udlejningen skal finde sted. Bebyggelsens bærende identitet er ifølge AAB

12 ikke defineret af beboernes alder, men af de værdier beboerne har tilfælles som modne og engagerede mennesker, der både insisterer på privatlivets fred og ønsker om adgang til fællesskabets sociale værdier. Huset forventes at appellere til seniorer, der er krævende, aktive, individualistiske og ressourcestærke. Indretningen forventes således at åbne mulighed for at udvikle og fastholde positiv energi og optimal trivsel. Byboligen finder med dette projekt en ny form, hvor man kombinerer kulturudbud og mobilitet med ro og harmoni i et utvungent fællesskab, som danner rammerne om netværk og tryghed. AAB har på baggrund heraf foreslået, at følgende udlejningskriterier bl.a. kan indgå i udlejningsaftalen: Personer i den erhvervsaktive alder over 50 år; personer med arbejde i området og diverse interessefællesskaber. Bygge- og Teknikforvaltningen kan tiltræde for slaget til udlejningskriterier, idet kriteriernes mere præcise formulering fastlægges i samarbejde mellem AAB og Forvaltningen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har meddelt, at man ikke ønsker at gøre brug af de 33 pct. anvisningsret ved førstegangsudlejningen. Ved efterfølgende udlejning vil lejlighederne være omfattet anvisningsaftalen, indgået mellem BL s. kreds og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD.

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. Indledning I forbindelse med en åben konkurrence afholdt fra den 18. december 2008 til 4. marts 2009 blev AKB,

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse 14 1306 København K 18-12-2013 Sagsnr. 2013-0195229 Dokumentnr. 2013-0195229-2 Skema A Boligforeningen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City Sejlhuset 118 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elm Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

GRUNDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012. Mangor & Nagel

GRUNDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012. Mangor & Nagel GRUDKAPITAL UDBUD - 50 FAMILIEBOLIGER 05.06.2012 2 IDHOLDSFORTEGELSE Kontekst - byggefelt 8 4 Oversigtskort af Ørestad syd Overordnet disponering 5 Situationsplan 1:1000 De almene familieboliger 6 Perspektiv

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City Brohuset 123 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elme Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

TIL LEJE. Lejemålstype Kontor/showroom/ Årlig leje kr. 950 pr. m 2 salg/fitness m.v. Depositum kr. 6 mdr. leje

TIL LEJE. Lejemålstype Kontor/showroom/ Årlig leje kr. 950 pr. m 2 salg/fitness m.v. Depositum kr. 6 mdr. leje Søren Frichs Vej 44-8230 Åbyhøj TIL LEJE ERHVERVSCENTER ØSTJYLLAND - ÅRHUS Skt. Clemens Torv 11 8100 Århus C Tlf. 86 19 03 00 Fax 86 19 03 15 oestjylland@homeerhverv.dk www.homeerhverv.dk CVR nr. 13 89

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere