På vej mod et opsving?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod et opsving?"

Transkript

1 Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary

2 Indhold Intro 3 Hovedkonklusioner 4 Virksomhedernes fordeling 6 Metode og nøgletal 7 Kontakt 10 Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: Website: Produktion: PwC Layout: Anders Tornberg/Antistandard Tryk: Cool Gray A/S Oplag: ISBN: Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 2 Virksomhedsanalysen 2014

3 Intro PwC analyserer udviklingen i knap * danske virksomheder PwC har valgt at udvide virksomhedsanalysen, så den også omfatter små og mellemstore virksomheder. Virksomhedsanalysen 2014 omfatter således ca * danske virksomheder med en omsætning på over 30 mio. kr. på koncernniveau for Analysen indeholder flere industri- og brancheopdelinger end tidligere, som gør det nemt for den enkelte virksomhed at finde specifikke data for sin egen industri eller branche. Det, vi særligt har set på i dette års virksomhedsanalyse, er hvorvidt de danske virksomheder i 2013 var i stand til at tilpasse sig et marked med usikkerhed, et stadigt stigende likviditetspres fra långivere og en økonomi med få lyspunkter, men fortsat lav vækst. I lighed med sidste år kan danske virksomhedsledere med fordel stille sig selv følgende spørgsmål: Hvor stor en del af omsætningsvæksten bliver til indtjening? Hvor stor en del af omsætningsvæksten bliver til indtjening, dvs. skabes der værdi? Har vi bundet for meget likviditet i arbejdskapital, og er der mulighed for forbedringer, så vi dermed kan skaffe gratis likviditet? Hvordan går det virksomhederne i industrien/branchen, og hvordan påvirker det virksomhedens konkurrencesituation? Er der tilstrækkeligt finansielt beredskab i form af likvide midler eller uudnyttede finansielle ressourcer med en tilstrækkelig lang tidshorisont? Bemærk: 2013 dækker over regnskabsåret 2013 for den enkelte virksomhed. * Se afsnittet Metode og nøgletal side 76. Virksomhedsanalysen

4 Hovedkonklusioner Indeksering af udvalgte nøgletal (2010 = 100) Indeks 2013 I perioden 2010 til 2013 har virksomhederne formået at øge omsætningsvæksten. Flere virksomheder har fået vendt underskud til overskud, men overskudsgraden er faldet en smule siden udgangspunktet i Omsætningen var 18 % højere i 2013 sammenlignet med Overskudsgraden er dog faldet fra 9,6 % i 2010 til 9,0 % i 2013, men flere virksomheder leverer i dag overskud på bundlinjen sammenlignet med 2010, hvilket er meget positivt. Soliditeten er stort set uændret, hvilket skyldes, at de store industrier og brancher som energi og forsyning, entreprenører, grossister samt rederibranchen har oplevet en nedgang Omsætning Overskudsgrad Andel virksomheder med underskud Soliditet Arbejdskapital Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash conversion cycle Virksomhederne har reduceret antallet af lagerdage, men deres cash conversion cycle, som viser hvor hurtigt en virksomhed kan konvertere sine produkter gennem salg til likvider, er dog uændret siden 2010, da det lavere antal lagerdage er opvejet af reduktionen i kreditordagene. Udviklingen indikerer således, at virksomhederne har følt sig tvunget til at reducere antallet af lagerdage, eftersom de har haft sværere ved at opnå kredit på deres varekøb. Analysen omfatter både industrier, subindustrier og brancher, PwC har i det følgende som hovedregel valgt at benævne alle som brancher i analysen. Kilde: PwC 4 Virksomhedsanalysen 2014

5 Hovedkonklusioner, fortsat Virksomhedsanalysen 2014 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2013, men takten er faldende i forhold til tidligere år. Overskudsgraden viser en flot fremgang i forhold til I 2013 havde 52 % af de danske virksomheder en jævn eller stigende overskudsgrad, hvilket er 4 procentpoint højere end året før. Der har fortsat været fokus på at reducere omkostningerne, men det er ikke alle brancher, som har formået at tilpasse sig nye markedsforhold. Derfor tabte 18 % af de danske virksomheder penge i 2013, hvilket er en stigning på 2 procentpoint i forhold til året før. Underholdningsbranchen er lige som sidste år den branche, som har leveret den højeste overskudsgrad, ligesom pharma og life sciences igen ligger højt på listen. Kemisk industri og tekstilbranchen står som solstrålehistorier, da de i perioden 2010 til 2013 har formået at hæve overskudsgraden hvert år. Rederierne er efter to år med underskud lykkedes med at tilpasse forretningen og har opnået et lille overskud. Der er fortsat stor variation i, hvordan virksomhederne klarer sig på tværs af brancherne. Andelen af virksomheder med underskud i detailbranchen er steget signifikant fra 2012 til Hoteller og virksomheder inden for telekommunikation har det også fortsat svært. Det er tydeligt, at udvalgte brancher har arbejdet aktivt med at forbedre deres arbejdskapital, men den overordnede situation er desværre uændret siden 2010, da forbedringerne i lagerdagene er udlignet af et fald i antallet af kreditordage. Energi og forsyning og kemisk industri oplevede de største forbedringer i 2013, mens 8 ud af 22 brancher har forbedret deres arbejdskapital hvert år siden % af virksomhederne har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i Samlet set vurderer vi 2013 som et år, hvor mange virksomheder til stadighed har arbejdet med at indstille sig på en langvarig lavkonjunktur, samtidig med at de forbereder sig på vækst. De makroøkonomiske nøgletal viser en positiv tendens, men spørgsmålet er stadig, om et reelt opsving kommer inden for de nærmeste år. 18 % af virksomhederne tabte penge i Virksomhedsanalysen

6 Virksomhedernes fordeling Virksomhederne er fordelt på 22 industrier og brancher Se uddybende kriterier i afsnittet metode og nøgletal side 76. med tilgængelige regnskabstal for perioden * Industrier og brancher Antal Bilforhandlere 57 Detail 49 Energi og forsyning 167 Entreprenører 93 Forlag og medier 73 Grossister 229 Hoteller 16 It 76 Kemisk industri 29 Levnedsmiddel 102 Møbler 16 Papir og emballage 19 Pharma og life sciences 69 Rederi 24 Rejsebureauer 15 Restauranter 11 Serviceerhverv 129 Teknologi- og maskinindustri 110 Tekstil 14 Telekommunikation 23 Transport og logistik 28 Underholdning 23 I alt Virksomhedsanalysen 2014

7 Analysens fremgangsmåde Omfang Kriterier Metode Analysen omfatter danske virksomheder for regnskabsåret 2013 Kriteriet for inddragelse af virksomheder i årets analyse er justeret, så flere mindre virksomheder end tidligere er inddraget for at øge signifikansen i de enkelte brancher. Det er stadig en forudsætning, at virksomhederne har et offentliggjort regnskab for Analysens datagrundlag er gjort sammenligneligt ved at frasortere virksomheder, der ikke har fremlagt alle regnskabstal, som er nødvendige for analysens undersøgelsesområde. Analysen omfatter i år danske virksomheder med en omsætning på over 30 mio. kr. på koncernniveau for Regnskabsinformationen er indhentet fra de årsrapporter for 2009 til 2013, som virksomhederne har indsendt til Erhvervsstyrelsen. Alle tomme holdingselskaber, finansielle virksomheder og banker er valgt fra. Det betyder, at fokus er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service. Såfremt virksomhederne aflægger koncernregnskab, er dette anvendt. Hvis virksomhederne ikke har aflagt koncernregnskab konsekvent, er moderselskabets regnskab anvendt. Alle virksomheder er tildelt branchekoder baseret på PwC s interne inddeling i 22 brancher, som tager udgangspunkt i virksomhedernes NACE-kode. Virksomhedsanalysen indeholder ligesom tidligere år et særskilt afsnit om de 42 børsnoterede selskaber, der er blandt de danske virksomheder i analysen. Virksomhederne er vægtet efter deres relative størrelse i hver industri og branche målt på omsætning i det pågældende regnskabsår, og samtlige af analysens nøgletal er derfor beregnet ud fra denne vægt. Analysens nøgletal er så vidt muligt baseret på Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og er som følger: 1) Overskudsgraden er målt som resultatet af den ordinære drift før finansielle poster samt skat (EBIT) divideret med omsætningen. 2) Arbejdskapital er beregnet som varelager og debitorer fratrukket kreditorer og sat i forhold til omsætningen. 3) Cash conversion cycle er lagerdage og debitordage fratrukket kreditordage. Nøgletallet viser, hvor mange dages likviditetsbinding der er i branchen. 4) Soliditet er beregnet som egenkapital i forhold til de samlede aktiver. 5) Gearing er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes nettorentebærende gæld over EBITDA. 6) Rentedækningsgraden er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes EBITDA tillagt renteindtægterne og divideret med renteomkostningerne. Virksomhedsanalysen

8 Nøgletal Kategorier 1. Arbejdskapital Arbejdskapital er beregnet som varelager og debitorer, fratrukket kreditorer og sat i forhold til omsætningen. 2. Soliditet Soliditet er beregnet som egenkapital i forhold til de samlede aktiver. 3. Gearing Gearing er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes nettorentebærende gæld over EBITDA. 4. Rentedækningsgraden Rentedækningsgraden er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes EBITDA tillagt renteindtægterne og divideret med renteomkostningerne. 5. Cash conversion cycle Cash conversion cycle er lagerdage og debitordage, fratrukket kreditordage. Nøgletallet viser, hvor mange dages likviditetsbinding der er i branchen. 6. Vægtning Virksomhederne er vægtet efter deres relative størrelse i hver industri og branche målt på omsætning i det pågældende regnskabsår. 8 Virksomhedsanalysen 2014

9 Kontakt Udvalgte industri- og brancheledere Energi og forsyning Per Timmermann Partner, industrileder Handel og forbrug Herunder møbler, levnedsmiddel, grossister, detail og tekstil Henrik Trangeled Kristensen Partner, industrileder Supplerende brancheleder på detail og tekstil Flemming Eghoff Partner, brancheleder Industrielle virksomheder Herunder teknologi- og maskinindustri, entreprenører, kemisk industri og papir og emballage Jesper Vedsøe Partner, industrileder Supplerende brancheleder på entreprenører, herunder bygge- og anlægsbranchen Michael Krath Brancheleder Medier Herunder forlag og media Telekommunikation Teknologi Herunder it Underholdning Herunder hoteller, restauranter og rejsebureauer Leif Ulbæk Jensen Partner, industrileder Supplerende brancheleder på hoteller og restauranter Martin Saxtorph Brancheleder Pharma og biotek/medico Herunder pharma og life sciences Torben Jensen Partner, industrileder Transport og logistik Bo Schou-Jacobsen Partner Supplerende brancheledere på bilforhandlere Michael Herschend Partner, brancheleder Supplerende brancheleder på rejsebureauer Simon Høgenhav Partner, brancheleder Lasse Hartlev Brancheleder Virksomhedsanalysen

10 Kontakt Andre PwC-eksperter Anne-Louise Thon Schur Director, Substainability Esben Toft Partner, Technology Transformation Jens Pultz Pedersen Director, Sustainability Kim Sejer Partner, Pension Niels Bille Director, Interim Bent Jørgensen Partner, Business Recovery Services Gorm Lykke Østergaard Partner, Business Transformation Johan Bogentoft Director, Intern Revision Mads Nørgaard Madsen Partner, Security & Technology René Brandt Jensen Partner, Working Capital Management Brian Christiansen Partner, Leder af Risk Assurance Henrik Jensen Director, Kommerciel Sikkerhed Judith Canning Director, Forretningsetik Morten Honoré Business Recovery Services Sofus Emil Tengvad Director, Besvigelser Christel Piron Director, Strategisk forretningsudvikling Jan Christiansen Partner, Leder af Consulting Kim Hendil Tegner Director, Financial Effectiveness Nils Henrik Wegener Partner, Strategisk forretningsudvikling Torsten Moe Partner, Strategi Virksomhedsanalysen 2014

11 Du finder os på 16 kontorer placeret i hele Danmark Kontakt os på telefon: eller læs mere på Virksomhedsanalysen

12 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning. 12 Virksomhedsanalysen 2014

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Det gode beslutningsgrundlag

Det gode beslutningsgrundlag Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer www.pwc.dk Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/detgodebeslutningsgrundlag Website: www.pwc.dk Produktion:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere