Idrætten slår til for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætten slår til for alle"

Transkript

1 Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36 kommuner, der ansøgte om at blive breddeidrætskommune var Roskilde Kommune var én af de 7 udvalgte. Med titlen Idræt for alle, har Roskilde Kommune fået bevilliget mio. kr. i støtte til 3 projekter. Roskilde Kommune bidrager med tilsvarende mio. kr., således at de 3 projekter har en samlet budgetramme på mio. kr. Breddeidrætsprojektet består samlet af 3 delprojekter: 1) Foreningslivet ind i folkeskolen 2) Bevægelse på erhvervsskoler 3) Idræt til selvorganiserede grupper Delprojekt 1: Foreningslivet ind i folkeskolen Roskilde Kommune vil med projektet Foreningslivet ind i folkeskolen skabe en ny organisering af foreningsaktiviteter og gøre dem tilgængelige i folkeskolens undervisning. Vi ønsker med projektet at kunne fremvise en model for, hvordan et samarbejde mellem skoler og forenings- og idrætslivet strukturelt kan bringe idræt og bevægelse ind i folkeskolen med udgangspunkt i den nye folkeskolereform. Projektet er et samarbejde mellem to folkeskoler, Roskilde Idræts Union (RIU) og Roskilde Kommune. Danmarks Idrætsforbund (DIF) bidrager desuden med sparring og erfaringer. Vi ønsker konkret at udvikle fire bevægelses- og idrætspakker, der giver undervisningen et kvalificeret løft og fungerer som en direkte indgang til foreningslivet for børn og forældre. Projektet er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra bl.a. fritidspasordningen Like My Life og Roskilde2Go, som er to udviklingsprojekter i Roskilde Kommune, der begge arbejder på at integrere børn og unge i foreningslivet. Projekterne har vist, at der er et stort ønske om et mere organiseret samarbejde mellem skoler og foreninger. Udfordringen er, at strukturen på skolerne begrænser muligheden for samarbejdet, fordi skolens bevægelsestilbud typisk ligger fra kl. 8-15, og foreningernes tilbud typisk ikke starter før kl. 16. Det er dette uudnyttede potentiale, som projektet vil udfordre med en ny organisering. Roskilde Kommune er desuden Team Danmark Elite-kommune med seks idrætsskoler, og fra disse har vi positive erfaringer med at skabe bevægelse i de boglige fag samt i deciderede bevægelsestimer. Det har dog været varetaget af lærerne og de idrætscertificerede SFO er, der er tilknyttet dette projekt på hver skole. Derfor vil det være naturligt at tage skridtet videre og involvere foreningerne i en mere organiseret form. 1

2 Den nye folkeskolereform åbner for nye samarbejdsmuligheder, og bevægelse skal fremadrettet være en naturlig del af undervisningen i alle fag. Formålet er, at skoleelever bevæger sig mere i skolen og opnår en sundere levevis. Projektet vil give eleverne en mere helhedsorienteret forståelse af det sunde liv og skabe bedre sammenhæng mellem skole og fritid. Samtidig vil det gøre det nemmere for foreningerne at rekruttere og fastholde medlemmer, samt at komme tættere på målgruppen. Børnene vil få en større berøringsflade både i udvalget af idrætsaktiviteter, men også i forhold til trænere og ledere, og vil på den måde opdage flere sider af livet. Målgruppe Der udvælges to skoler i Roskilde Kommune, der hver bidrager med involvering af hele mellemtrinnet (4.-6- klasse, ca. 300 børn i alt) til projektet. Erfaringer fra Like My Life-projektet viser, at eleverne på mellemtrinnet er vigtige at fastholde i foreningslivet og gøre en ekstra indsats for, fordi det er umiddelbart inden den svære pubertetsfase, hvor elevernes adfærdsmønster ift. fritid og idræt ændrer sig. En stor procentdel af eleverne i klasse er aktive i deres fritid, men når eleverne er på vej mod puberteten og den sårbare fase omkring klassetrin, melder de sig ofte ud af foreningerne og bliver foreningsmæssige passive. Ved at gøre en særlig indsats for mellemtrinnet og sætte fokus på bevægelse og foreningsliv i skolen, undersøger projektet, om eleverne i højere grad fastholdes i foreningslivet i årene fremover, end det er tilfældet i dag. Projektet kan relativt nemt udvides til flere skoler, da projektets formål er at fremvise en organisering og struktur, der muliggør at foreningsaktiviteter bliver tilgængelige i folkeskolens undervisning. Implementering hvordan forløber projektet Organisere foreningerne og lave tilbud på bevægelsespakker : Udvikle fire særlige bevægelsestilbud, der kan supplere undervisningen. Hver pakke består af et forløb, hvor en idrætsforening fra lokalområdet forpligter sig til at samarbejde med en skole. Hver pakke indeholder f.eks. to timers aktiviteter sammen med foreningens trænere om ugen i fire uger. Læreren deltager sammen med eleverne, enten som hjælpeinstruktør eller ressourceperson. Hver bevægelsespakke inkluderer mindst én obligatorisk ud-af-huset-oplevelse i form af f.eks. besøg hos foreningen. Derudover indføres en opstartsevent på hver skole ved skolestart hvert år for i større grad at skabe en identitet på de pågældende skoler omkring breddeidrætsprojektet. Opstartseventen præsenterer det lokale foreningsliv og markerer, at vi sammen arbejder på at skabe en fælles bevægelseskultur. På den måde øges bevidstheden om projektet både blandt elever, lærere og foreninger. 2

3 Udvælgelse af to pilotskoler, der deltager i et særligt forløb To folkeskoler udvælges til at deltage i projektet med udgangspunkt. De enkelte projektklasser skal i løbet af skoleåret deltage i fire bevægelsespakker. Klasserne skal i løbet af projektåret have afprøvet et bredt udsnit af idrætsgrene. Forsøg med idrætstrænere som supplement til lærernes undervisning Bedre udnyttelse af faciliteter i nærområdet i alle fag (legepladser, multibaner, stier, fjord, skov osv.). Der vil være forsøg med puljetimer, således at elever kan deltage i foreningsaktiviteter eftermiddag/aften. Når klassen er i gang med en bevægelsespakke-periode, inddrages denne sportsgren så vidt muligt i den øvrige undervisning, hvilket projektgruppen har ansvar for. Opkvalificering af lærere og idrætsforeningsledere og -trænere Intromøde for klassernes lærere og foreningerne. To inspirationsaftener pr. projektår med fagfolk udefra, der kan give indspark, samt fælles sparring og idéudvikling mellem lærere, skoleledere, projektleder, foreningsfolk og andre relevante deltagere. Erfaringsudveksling mellem klassernes lærere og foreningernes trænere. Organisering Roskilde Kommune forestår den fælles koordinering af projektets implementering og udvikling og den daglige projektledelse med en projektleder. Projektledelsen tænkes i høj grad at skulle arbejde både centralt på Rådhuset og decentralt på de to skoler for at opnå en sammenhæng mellem projektets overordnede formål og de lokale behov. Vi ønsker derfor en mere decentral koordinator, der kan varetage de konkrete koordineringsopgaver i forbindelse med foreningsforløb og events mm. Der nedsættes en styregruppe bestående af en ledelsesrepræsentant fra Kultur og Idrætsafdelingen fra Roskilde Kommune, skolelederne fra de to skoler, en repræsentant fra RIU, en ledelsesrepræsentant fra skoleområdet fra Roskilde Kommune. Styregruppen sørger for at tegne projektets overordnede linjer og fastholde den fremadrettede kurs. Det er vigtigt, at skolelederne deltager, så forankringen bliver realiserbar, og projektet kan tilpasses de lokale udfordringer og ønsker. 3

4 En projektgruppe bestående af projektlederen, klasselærerne og 1-2 faglærere fra hver skole og en skolekonsulent fra Roskilde Kommune. Projektgruppen har ansvar for den daglige implementering af bevægelsespakkerne i undervisningen og skal løbende diskutere, hvordan idræt og bevægelse integreres i den daglige undervisning, så grænserne mellem fagene blødes op. Repræsentanter fra idrætsforeningerne kunne indgå i projektgruppen ad hoc, når det vurderes nødvendigt. Overordnede mål for delprojektet Med projektet ønsker Roskilde Kommune at Udvikle en struktur, som muliggør et organiseret samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Skabe bedre koncentration i klasserne og derved medvirke til bedre trivsel og mulighed for inklusion af elever, der ikke fungerer i fællesskabet. Implementere bevægelsespakker som en del af undervisningen på udvalgte skoler. Konkrete effektmål for delprojektet og målemetode Vi tester projektets effekt på elevernes koncentrationsevne i timerne før, under og efter. Vi ønsker at undersøge, om det er muligt at se en konkret effekt af projektet i klassernes generelle evne til at koncentrere sig i undervisningen. En bedre koncentration i timerne vil efter alt at dømme også give flere positive, afledte effekter i form af bedre trivsel og større socialt sammenhold i klasserne. Vi vil etablere mindst fire konkrete bevægelsespakker med fire forskellige idrætsforeninger fra Roskilde Kommune. Vi vil via et spørgeskema måle elevernes, lærernes og forældrenes selvvurderede oplevelser og effekt af projektet såsom koncentrationsevne, sammenhold og generelle trivsel. Tidsplan for delprojekt Januar 2014 juli 2014: Udvikling og organisering af projektet August 2014 juli 2015: Første projektår med klasse. I løbet af skoleåret deltager hver klasse på mellemtrinnet i fire bevægelsespakker med lokale foreninger. August 2015 juli 2016: Andet projektår med klasse. I løbet af skoleåret deltager hver klasse på mellemtrinnet i fire bevægelsespakker med lokale foreninger. August 2016 december 2016: Afsluttende evaluering og udarbejdelse af idé- og metodekatalog. November/december 2016: Afholdelse af konference. 4

5 Budget for delprojekt 1 årsværk pr. år til en projektledelse (centralt og decentralt): kr. Ekstra lærer- og ledertimer fx til opkvalificering og udvikling: kr. Opstartspulje til udvikling af foreningsaktiviteter: kr. Konference til formidling af projektets resultater: kr. Evaluering af projektet: kr. Ide- og metodekatalog: kr. Start- og synlighedsevents: kr. Samlet budget: kr. Samarbejdspartnere, partnerskaber m.v. (fx foreninger, idrætsorganisationer) Projektet kendetegnes ved netop at være et konkret samarbejde mellem skoler og lokale idrætsforeninger faciliteret af Roskilde Kommune. To folkeskoler Mindst fire lokale idrætsforeninger Danmarks Idrætsforbund (DIF) Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) Tæt internt kommunalt samarbejde mellem skoleområdet og idrætsområdet Roskilde Idræts Union (RIU) Hvordan vil delprojektet blive videreført i driften efter 2016? Med folkeskolereformen skal eleverne bevæge sig mere, og derfor vil Roskilde Kommune med projektet inddrage lokalområdet og foreningernes ressourcer i skolens dagligdag. Projektet er tænkt som et udviklingsprojekt, hvor metoderne løbende tænkes ind i den kommunale drift. Projektet skal fungere som inspiration og metode til, hvordan skolerne og Roskilde Kommune kan organisere sig, og dermed få mere bevægelse i undervisningen, som det kræves i folkeskolereformen. Projektet følges tæt af skoleforvaltningen. 5

6 Hvordan vil kommunen stille erfaringer fra delprojektet til rådighed for andre? Et eksternt evalueringsfirma bidrager til evalueringen og udarbejdelsen af et ide- og metodekatalog for at sikre kvaliteten af resultaternes validitet og gyldighed. Det formidles til interesserede skoler og kommuner. Vi afholder en afslutningskonference, som er åben for andre kommuner og interessenter. Vi stiller efterfølgende vores viden og erfaring til rådighed for interesserede aktører. Delprojekt 2: Bevægelse på erhvervsskoler Roskilde Kommune ønsker i tæt samarbejde med Roskilde Handelsskoles grunduddannelse (HG) og Dansk Idrætsforbund (DIF) at udvikle et koordineret samarbejde om struktureret at tilbyde eleverne idræt i organiserede rammer, hvor foreningslivet vil være den centrale aktør. Projektets realiserbarhed og seriøsitet skal bl.a. ses i lyset af, at HG selv finansierer de ekstra lærer- og ledertimer projektet kræver, svarende til kr. i projektperioden. Vi ønsker med dette banebrydende bevægelsesprojekt at udvikle en realistisk struktur, som gør det muligt for erhvervsskoler at forankre bevægelse, som en naturlig del af skolens drift uden, at skolen tilføres store økonomiske omkostninger efter projektophør. Projektet tager udgangspunkt i tidligere erfaringer fra kultur- og idrætsprojektet Roskilde2Go. Erfaringen har vist, at et konkret samarbejde med en erhvervsskole om bevægelse skal lægges tæt på skolens kerneydelse, og at fastholdelse, fravær og trivsel er centrale temaer, som skal tænkes ind i udmøntningen fra start. Det gør efterfølgende projektet mere realistisk at forankre i driften særligt pga. taxametersystemet, som gør, at erhvervsskolen har en økonomisk interesse i at udvikle metoder, som mindsker frafaldet. Vi ønsker at undersøge effekten af et struktureret og koordineret idrætstilbud til en gruppe unge, der i høj grad er motions- og foreningsuvante. Det er en målgruppe, som frafalder det organiserede foreningsliv og ikke dyrker så meget idræt som f.eks. unge i gymnasieskolen. Der er også tale om unge, der i højere grad frafalder deres uddannelse, enten via omvalg eller som falder helt ud af uddannelsessystemet. Vi ønsker derfor i samarbejde med HG og DIF at udvikle metoder og strukturer, som kan bidrage til en større fastholdelse i uddannelse ved at sætte fokus på bevægelse og sundhed som en løftestang. Vi vil skabe og udvikle koordinerede forløb ved at bruge nye metoder og involvere nye samarbejdspartnere bl.a. ved aktivt at inddrage flere specialforbund i samarbejde med DIF og Roskildes foreningsliv i samarbejde med Roskilde Idræts Union (RIU). Fokus vil være at gøre projektet realistisk at forankre, så andre erhvervsskoler kan implementere de projektmæssige erfaringer. Med projektet ønsker vi at skabe en model for, hvordan bevægelse realistisk 6

7 kan forankres på erhvervsuddannelser uden, at det er en stor omkostning for den enkelte uddannelsesinstitution. Hvordan implementering Vi følger 4 førsteårs HG-hold i to år. Vi følger de 4 hold førsteårselever i deres første år på grunduddannelsen. Hvert hold vil i gennemsnit få 4 timers idræt om ugen i et år (mod ingen eller få i kortere perioder i dag). Vi følger ligeledes 4 kontrolklasser, som sammenligningsgrundlag. Argumentet for valget om at følge førsteårselever er, at frafaldet er størst det første år, og at erhvervsskoler ofte sammenlægger deres hold til andet år pga. frafald, hvilket betyder, at eleverne spredes ud på flere hold, og dokumentationen af de ønskede effekter dermed kompromitteres. Vi vil anvende et koncept, hvor bevægelsestimerne vil foregå i moduler på 1-2 lektioner af 3-4 gange i samarbejde med lokale aktører og idrætsforeninger. Aktivitetspakkernes indhold udvikles i samarbejde med foreningerne og andre eksperter fra DIF, DGI og RIU. Idrætstilbud vil primært være forankret i foreningslivet, men enkelte idrætstilbud kan være i privat regi, såfremt de ønskede aktiviteter ikke findes i foreningsregi. Handelsskolen varetager selv halvdelen af de indlagte timer, og den anden halvdel varetages via eksterne aktører f.eks. af idrætsforeninger. Det er centralt, at kvaliteten i træningen er høj, og at der er fokus på det sociale element. Derfor vil træningen foregå som holdtræning, hvor alle elever deltager obligatorisk. Lærerne deltager sammen med eleverne, enten som instruktører eller ressourcepersoner ift. eksterne undervisere. Der vil blive foretaget en række test af eleverne både før, under og efter, som vil danne grundlag for evalueringen og dokumentationen af de ønskede effekter som nedsat frafald og fravær, bedre kondition og øget trivsel mm. Der vil være en opkvalificering af underviserne i testmetoder og brug af bevægelse i undervisningen via eksperter. Organisering Roskilde Kommune har den overordnede projektledelse, men Roskilde Handelsskole har en leder tilknyttet, som varetager den interne ledelse af projektet på skolen, så forankringen bliver realiserbar, og projektet kan tilpasses den lokale kontekst og der vil være et fælles ansvar ift. projektets implementering og udvikling. Styregruppe med projektleder fra Roskilde Kommune, leder fra HG og en repræsentant fra DIF. 7

8 Projektgruppe med projektleder fra Roskilde Kommune, 4 lærere fra HG. Overordnede mål for delprojektet Målsætning At undersøge om øget bevægelse kan nedsætte frafaldet på HG. Herigennem at undersøge, hvilken rolle trivsel og fysisk sundhed spiller heri. At udvikle og fremvise realistiske metoder, som gør det attraktivt for erhvervsskoler strukturelt at implementere og forankre bevægelse, som en del af driften. At flere unge får kontakt med foreningslivet igennem gode oplevelser. Konkrete effektmål for delprojektet og målemetode Målsætning/formål: Effekterne er beregnet hos de 4 projekthold ift. kontrolgruppen Der udarbejdes et kvantitativt forskningsdesign til måling af effektmål: 1.år: En frafaldsforbedring på 15 % (*1). 2. år: En frafaldsforbedring på 17.5 % (*2). 1-2 år: 10 % mindre fraværsforbedring. 1-2 år: Vi ønsker, at kunne måle en forbedring på elevernes karakterer. Bedre kondition og muskelstyrke via fysiske test. Social sundhed og øget trivsel ved spørgeskemaundersøgelse. At 5 % af de unge i projektet har meldt sig ind i en idrætsforening det første år. (*1): Hvis kontrolgruppen har en frafaldsprocent på 15 %, så skal projektholdets være på 12,75 % (*2): Hvis kontrolgruppen har en frafaldsprocent på 15 %, så skal projektholdets være på 12,38 % 8

9 Tidsplan for delprojekt Januar maj 2014: Organisering og planlægning. Juni 2014 juli 2015: 1. år: 4 hold førsteårselever. August 2015 juli 2016: 2. år: 4 hold førsteårselever. August 2016 december 2016: Evaluering og formidling af resultater. November/december 2016: Afholdelse af konference. Budget for delprojekt ½ årsværk pr. år til en projektleder: kr. Udvikling af aktivitetsforløb for foreninger/specialforbund: kr. Honorar og tilskud til ekstern undervisning: kr. Evaluering, konference og ide- og metodekatalog: kr. Opkvalificering af lærerne ift. at bruge idræt i undervisningen og lave test af elever: kr. Kickoff idrætsevent på handelsskolen: kr. Leje af faciliteter (hg): kr. Køb af udstyr til intern brug f.eks. cykler til brug i projektet: kr. Ekstra lærer- og ledertimer svarende til 480 lektioner i perioden: kr. I alt: kr. (*1) ansøger kun for kr. (*1) Roskilde Kommune ansøger kun for kr., da Handelsskolens (HG) medfinansiering udgør kr. ift. ekstra lærer- og ledertimer. Samarbejdspartnere, partnerskaber m.v. (fx foreninger, idrætsorganisationer) Roskilde Handelsskole (HG) - et tæt partnerskab. Samarbejde med DIF om udvikling af tilrettelagte afgrænsede forløb til målgruppen. 9

10 Samarbejde med Roskilde Idræts Union om involvering af foreningslivet. En række af Roskildes Idrætsforeninger. Samarbejde med eksperter om opkvalificering af undervisere ift. testmetoder. Hvordan vil delprojektet blive videreført i driften efter 2016? Ved udgangen af projektet forankres projektet decentralt. Det er hensigten, at Handelsskolen (HG) forankrer projektet efter projektophør. Roskilde Kommune vil fremadrettet bidrage med viden og erfaring, som kan understøtte Handelsskolens fortsatte forankring. Hvordan vil kommunen stille erfaringer fra delprojektet til rådighed for andre? Et eksternt evalueringsfirma bidrager til evalueringen og udarbejdelsen af et ide- og metodekatalog for at sikre kvaliteten af resultaternes validitet og gyldighed. Det sker i samarbejde med Roskilde Handelsskole og DIF. Vi vil i samarbejde med Roskilde Handelsskole og DIF afholde en national konference, hvor vi bredt fremviser vores resultater og hvor ide- og metodekataloget bliver præsenteret. Det vil efterfølgende være frit tilgængeligt i trykt form og elektronisk på vores hjemmesider. Vi stiller efterfølgende vores erfaringer til rådighed, både for uddannelsesinstitutioner, kommuner, ministerier og andre interessenter, der måtte have interesse heri. Delprojekt 3: Idræt til selvorganiserede grupper Roskilde Kommune ønsker med dette projekt at skabe én indgang for borgerne til at dyrke selvorganiseret idræt. Tilbuddet er både til borgere og institutioner. Projektet er et pilotprojekt og skal teste, hvordan sale og haller i praksis kan bruges i perioder, hvor de står tomme og ikke bruges af foreningslivet, men vi ønsker også at udfordre anvendelsen af sale og haller ved at se på alternative åbningstider. Det kan f.eks. være i ubrugte ydertimer, i skoletiden hvor f.eks. salen ikke anvendes, men det kunne også være før skolestart og i weekender og ferier. Vi vil åbne op for de selvorganiserede grupper, hvor der ikke har været åbent tidligere, og vi ønsker at anvende faciliteterne mere optimalt og derigennem udvide den tidsmæssige kapacitet. 10

11 Vi ønsker derfor at afprøve, hvordan et bookingsystem kan håndtere overstående, således at borgere og institutioner får adgang til at booke ledige haltider og få tilsendt nøglekoder til dørene f.eks. via en smstjeneste. Kort sagt ønsker vi at udvikle et realiserbart sammenspil mellem bookingsystemet, adgang til faciliteter og behovet for selvorganiseret idræt, uden at det administrativt og økonomisk bliver urealistisk at implementere og forankre i den kommunale drift efterfølgende. Inspirationen kommer fra Københavns Kommune, der i flere år har haft stor succes med selvorganiseret idræt, hvor borgerne booker haltid og betaler med dankort. Derudover er der et politisk ønske om at optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter og anlæg. Målgruppe: Alle borgere og institutioner, der ønsker mere fleksibilitet i deres idrætsudfoldelse. Lige fra børn, voksne og ældre til institutioner som folkeskoler, pensionistforeninger og klubber. Implementering hvordan forløber projektet? Udvælge minimum 4 sale og en idrætshal, som skal danne grundlag for projektet. Undersøge udnyttelsesgraden af de udvalgte sale og haller via optælling. De udvalgte sale udvælges. Bookingsystemet og låsesystemer klargøres. Markedsføring opstartes. Der vil løbende være statistiske udtræk ift. brug og udnyttelse. Overordnede mål for delprojektet At flere grupper får mulighed for at dyrke en selvorganiseret idrætsaktivitet i Roskilde Kommune. At forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter. Konkrete effektmål for delprojektet og målemetode Første og andet år (2014 august 2016 august) At minimum 4 gymnastiksale og en idrætshal bliver åbnet for selvorganiserede grupper. At den tidsmæssige kapacitet i de udvalgte sale og haller udvides med minimum 25 timer ugentligt. 11

12 At de selvorganiserede grupper ugentligt tilbydes minimum 40 timers ledig tid i de udvalgte sale og haller. Målemetode: Vi trækker de ønskede oplysninger i bookingsystemet og via manuel optælling. Tidsplan for delprojekt Januar april 2014: Kravspecifikation udarbejdes med eksperter, foreninger og brugerne. Maj juli 2014: Indsamling og indtastning af data. August 2014: Hjemmesiden offentliggøres. 2014: Markedsføringskampagner igangsættes. September 2015: Evaluering af første år. September 2016: Evaluering af andet år. Budget for delprojekt 0.15 årsværk pr. år til en projektleder: kr årsværk pr. år til administration / studentermedhjælp: kr. Udvikling og implementering af E-booking modul til selvorganiserede via nøglekort/smskode: kr. Markedsføring og materiale: kr. Evaluering og formidling af resultaterne: kr. I alt: kr. Samarbejdspartnere, partnerskaber m.v. (fx foreninger, idrætsorganisationer) Vi vil have et tæt samarbejde med Roskilde Idræts Union, så idrætten involveres i projektet. Samtidig ønsker vi et tæt samarbejde med de udvalgte folkeskoler(sale), så projektet kan gennemføres så gnidningsfrit som muligt. 12

13 Hvordan vil delprojektet blive videreført i driften efter 2016? Roskilde Kommune påtænker at lægge projektet ind i den daglige drift og evt. udvide projektet til flere haller og sale i kommunen. Der er således et ønske om, at projektet på sigt udvides til at omfatte flere af Roskilde Kommunes faciliteter og dermed kan henvende sig til en større og bredere målgruppe både ift. antal borgere og geografisk areal. Hvordan vil kommunen stille erfaringer fra delprojektet til rådighed for andre? Der vil efterfølgende blive udarbejdet en evalueringsrapport, som vil ligge frit tilgængeligt på Roskilde Kommunes hjemmeside. 13

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

FORENINGSLIVET IND I FOLKESKOLEN - Foreningsaktiviteter på skoleskemaet. Projektleder Kasper Pedersen

FORENINGSLIVET IND I FOLKESKOLEN - Foreningsaktiviteter på skoleskemaet. Projektleder Kasper Pedersen FORENINGSLIVET IND I FOLKESKOLEN - Foreningsaktiviteter på skoleskemaet Projektleder Kasper Pedersen Breddeidrætskommune BREDDEIDRÆTSKOMMUNE 2014-16 Foreningslivet ind i folkeskolen 3 PROJEKTER Bevægelse

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt

Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Udvikling af fremtidens skole med fokus på idræt Workshop 1 Lise Warren Pedersen Oversigt Kort introduktion til Københavns Idrætsskole Kort introduktion af mit undersøgelsefelt Betydninger for skolen Betydninger

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Partnerskaber mellem foreninger og folkeskolen

Partnerskaber mellem foreninger og folkeskolen Partnerskaber mellem foreninger og folkeskolen - Idrætsforeningernes muligheder med den nye reform Idrætsforum Brøndby 2014 Den åbne skole Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur-

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Navn på tema: Svendborgprojektet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift * 1.612 3.605 3.230 3.230 Anlæg Finansiering I alt 1.612 3.605 3.230 3.230 *) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Forandringsproces i Vejen Kommune Indhold 1. Baggrund 2. Krav om forandringer 3. Tilrettelæggelse af en involverende proces 4. Potentialer og idekataloger 5.

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og foreninger

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og foreninger ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og foreninger Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Hvad med faciliteter? 8 Hvad med økonomien? 8

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Breddeidrætskonference 2017 Slutkonference 19. april 2017

Breddeidrætskonference 2017 Slutkonference 19. april 2017 Breddeidrætskonference 2017 Slutkonference 19. april 2017 www.breddeidraet.nu Kulturministeriet og Nordea-fonden indbyder den 19. april 2017 til breddeidrætskonference i DGI-Huset i Aarhus. Baggrund Kulturministeriet

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Partnerskaber i Slagelse Kommune

Partnerskaber i Slagelse Kommune Partnerskaber i Slagelse Kommune Samarbejde mellem skoler og foreninger nu også med DIF! Side 1 Dagsorden Baggrund Lidt om partnerskaber med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Lidt om rollefordelingen

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen.

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Alle post-it er blevet anbragt i øverste højre hjørne: STOR INDSATS FRA KOMMUNENS SIDE- STOR

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere