Idrætten slår til for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætten slår til for alle"

Transkript

1 Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36 kommuner, der ansøgte om at blive breddeidrætskommune var Roskilde Kommune var én af de 7 udvalgte. Med titlen Idræt for alle, har Roskilde Kommune fået bevilliget mio. kr. i støtte til 3 projekter. Roskilde Kommune bidrager med tilsvarende mio. kr., således at de 3 projekter har en samlet budgetramme på mio. kr. Breddeidrætsprojektet består samlet af 3 delprojekter: 1) Foreningslivet ind i folkeskolen 2) Bevægelse på erhvervsskoler 3) Idræt til selvorganiserede grupper Delprojekt 1: Foreningslivet ind i folkeskolen Roskilde Kommune vil med projektet Foreningslivet ind i folkeskolen skabe en ny organisering af foreningsaktiviteter og gøre dem tilgængelige i folkeskolens undervisning. Vi ønsker med projektet at kunne fremvise en model for, hvordan et samarbejde mellem skoler og forenings- og idrætslivet strukturelt kan bringe idræt og bevægelse ind i folkeskolen med udgangspunkt i den nye folkeskolereform. Projektet er et samarbejde mellem to folkeskoler, Roskilde Idræts Union (RIU) og Roskilde Kommune. Danmarks Idrætsforbund (DIF) bidrager desuden med sparring og erfaringer. Vi ønsker konkret at udvikle fire bevægelses- og idrætspakker, der giver undervisningen et kvalificeret løft og fungerer som en direkte indgang til foreningslivet for børn og forældre. Projektet er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra bl.a. fritidspasordningen Like My Life og Roskilde2Go, som er to udviklingsprojekter i Roskilde Kommune, der begge arbejder på at integrere børn og unge i foreningslivet. Projekterne har vist, at der er et stort ønske om et mere organiseret samarbejde mellem skoler og foreninger. Udfordringen er, at strukturen på skolerne begrænser muligheden for samarbejdet, fordi skolens bevægelsestilbud typisk ligger fra kl. 8-15, og foreningernes tilbud typisk ikke starter før kl. 16. Det er dette uudnyttede potentiale, som projektet vil udfordre med en ny organisering. Roskilde Kommune er desuden Team Danmark Elite-kommune med seks idrætsskoler, og fra disse har vi positive erfaringer med at skabe bevægelse i de boglige fag samt i deciderede bevægelsestimer. Det har dog været varetaget af lærerne og de idrætscertificerede SFO er, der er tilknyttet dette projekt på hver skole. Derfor vil det være naturligt at tage skridtet videre og involvere foreningerne i en mere organiseret form. 1

2 Den nye folkeskolereform åbner for nye samarbejdsmuligheder, og bevægelse skal fremadrettet være en naturlig del af undervisningen i alle fag. Formålet er, at skoleelever bevæger sig mere i skolen og opnår en sundere levevis. Projektet vil give eleverne en mere helhedsorienteret forståelse af det sunde liv og skabe bedre sammenhæng mellem skole og fritid. Samtidig vil det gøre det nemmere for foreningerne at rekruttere og fastholde medlemmer, samt at komme tættere på målgruppen. Børnene vil få en større berøringsflade både i udvalget af idrætsaktiviteter, men også i forhold til trænere og ledere, og vil på den måde opdage flere sider af livet. Målgruppe Der udvælges to skoler i Roskilde Kommune, der hver bidrager med involvering af hele mellemtrinnet (4.-6- klasse, ca. 300 børn i alt) til projektet. Erfaringer fra Like My Life-projektet viser, at eleverne på mellemtrinnet er vigtige at fastholde i foreningslivet og gøre en ekstra indsats for, fordi det er umiddelbart inden den svære pubertetsfase, hvor elevernes adfærdsmønster ift. fritid og idræt ændrer sig. En stor procentdel af eleverne i klasse er aktive i deres fritid, men når eleverne er på vej mod puberteten og den sårbare fase omkring klassetrin, melder de sig ofte ud af foreningerne og bliver foreningsmæssige passive. Ved at gøre en særlig indsats for mellemtrinnet og sætte fokus på bevægelse og foreningsliv i skolen, undersøger projektet, om eleverne i højere grad fastholdes i foreningslivet i årene fremover, end det er tilfældet i dag. Projektet kan relativt nemt udvides til flere skoler, da projektets formål er at fremvise en organisering og struktur, der muliggør at foreningsaktiviteter bliver tilgængelige i folkeskolens undervisning. Implementering hvordan forløber projektet Organisere foreningerne og lave tilbud på bevægelsespakker : Udvikle fire særlige bevægelsestilbud, der kan supplere undervisningen. Hver pakke består af et forløb, hvor en idrætsforening fra lokalområdet forpligter sig til at samarbejde med en skole. Hver pakke indeholder f.eks. to timers aktiviteter sammen med foreningens trænere om ugen i fire uger. Læreren deltager sammen med eleverne, enten som hjælpeinstruktør eller ressourceperson. Hver bevægelsespakke inkluderer mindst én obligatorisk ud-af-huset-oplevelse i form af f.eks. besøg hos foreningen. Derudover indføres en opstartsevent på hver skole ved skolestart hvert år for i større grad at skabe en identitet på de pågældende skoler omkring breddeidrætsprojektet. Opstartseventen præsenterer det lokale foreningsliv og markerer, at vi sammen arbejder på at skabe en fælles bevægelseskultur. På den måde øges bevidstheden om projektet både blandt elever, lærere og foreninger. 2

3 Udvælgelse af to pilotskoler, der deltager i et særligt forløb To folkeskoler udvælges til at deltage i projektet med udgangspunkt. De enkelte projektklasser skal i løbet af skoleåret deltage i fire bevægelsespakker. Klasserne skal i løbet af projektåret have afprøvet et bredt udsnit af idrætsgrene. Forsøg med idrætstrænere som supplement til lærernes undervisning Bedre udnyttelse af faciliteter i nærområdet i alle fag (legepladser, multibaner, stier, fjord, skov osv.). Der vil være forsøg med puljetimer, således at elever kan deltage i foreningsaktiviteter eftermiddag/aften. Når klassen er i gang med en bevægelsespakke-periode, inddrages denne sportsgren så vidt muligt i den øvrige undervisning, hvilket projektgruppen har ansvar for. Opkvalificering af lærere og idrætsforeningsledere og -trænere Intromøde for klassernes lærere og foreningerne. To inspirationsaftener pr. projektår med fagfolk udefra, der kan give indspark, samt fælles sparring og idéudvikling mellem lærere, skoleledere, projektleder, foreningsfolk og andre relevante deltagere. Erfaringsudveksling mellem klassernes lærere og foreningernes trænere. Organisering Roskilde Kommune forestår den fælles koordinering af projektets implementering og udvikling og den daglige projektledelse med en projektleder. Projektledelsen tænkes i høj grad at skulle arbejde både centralt på Rådhuset og decentralt på de to skoler for at opnå en sammenhæng mellem projektets overordnede formål og de lokale behov. Vi ønsker derfor en mere decentral koordinator, der kan varetage de konkrete koordineringsopgaver i forbindelse med foreningsforløb og events mm. Der nedsættes en styregruppe bestående af en ledelsesrepræsentant fra Kultur og Idrætsafdelingen fra Roskilde Kommune, skolelederne fra de to skoler, en repræsentant fra RIU, en ledelsesrepræsentant fra skoleområdet fra Roskilde Kommune. Styregruppen sørger for at tegne projektets overordnede linjer og fastholde den fremadrettede kurs. Det er vigtigt, at skolelederne deltager, så forankringen bliver realiserbar, og projektet kan tilpasses de lokale udfordringer og ønsker. 3

4 En projektgruppe bestående af projektlederen, klasselærerne og 1-2 faglærere fra hver skole og en skolekonsulent fra Roskilde Kommune. Projektgruppen har ansvar for den daglige implementering af bevægelsespakkerne i undervisningen og skal løbende diskutere, hvordan idræt og bevægelse integreres i den daglige undervisning, så grænserne mellem fagene blødes op. Repræsentanter fra idrætsforeningerne kunne indgå i projektgruppen ad hoc, når det vurderes nødvendigt. Overordnede mål for delprojektet Med projektet ønsker Roskilde Kommune at Udvikle en struktur, som muliggør et organiseret samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Skabe bedre koncentration i klasserne og derved medvirke til bedre trivsel og mulighed for inklusion af elever, der ikke fungerer i fællesskabet. Implementere bevægelsespakker som en del af undervisningen på udvalgte skoler. Konkrete effektmål for delprojektet og målemetode Vi tester projektets effekt på elevernes koncentrationsevne i timerne før, under og efter. Vi ønsker at undersøge, om det er muligt at se en konkret effekt af projektet i klassernes generelle evne til at koncentrere sig i undervisningen. En bedre koncentration i timerne vil efter alt at dømme også give flere positive, afledte effekter i form af bedre trivsel og større socialt sammenhold i klasserne. Vi vil etablere mindst fire konkrete bevægelsespakker med fire forskellige idrætsforeninger fra Roskilde Kommune. Vi vil via et spørgeskema måle elevernes, lærernes og forældrenes selvvurderede oplevelser og effekt af projektet såsom koncentrationsevne, sammenhold og generelle trivsel. Tidsplan for delprojekt Januar 2014 juli 2014: Udvikling og organisering af projektet August 2014 juli 2015: Første projektår med klasse. I løbet af skoleåret deltager hver klasse på mellemtrinnet i fire bevægelsespakker med lokale foreninger. August 2015 juli 2016: Andet projektår med klasse. I løbet af skoleåret deltager hver klasse på mellemtrinnet i fire bevægelsespakker med lokale foreninger. August 2016 december 2016: Afsluttende evaluering og udarbejdelse af idé- og metodekatalog. November/december 2016: Afholdelse af konference. 4

5 Budget for delprojekt 1 årsværk pr. år til en projektledelse (centralt og decentralt): kr. Ekstra lærer- og ledertimer fx til opkvalificering og udvikling: kr. Opstartspulje til udvikling af foreningsaktiviteter: kr. Konference til formidling af projektets resultater: kr. Evaluering af projektet: kr. Ide- og metodekatalog: kr. Start- og synlighedsevents: kr. Samlet budget: kr. Samarbejdspartnere, partnerskaber m.v. (fx foreninger, idrætsorganisationer) Projektet kendetegnes ved netop at være et konkret samarbejde mellem skoler og lokale idrætsforeninger faciliteret af Roskilde Kommune. To folkeskoler Mindst fire lokale idrætsforeninger Danmarks Idrætsforbund (DIF) Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) Tæt internt kommunalt samarbejde mellem skoleområdet og idrætsområdet Roskilde Idræts Union (RIU) Hvordan vil delprojektet blive videreført i driften efter 2016? Med folkeskolereformen skal eleverne bevæge sig mere, og derfor vil Roskilde Kommune med projektet inddrage lokalområdet og foreningernes ressourcer i skolens dagligdag. Projektet er tænkt som et udviklingsprojekt, hvor metoderne løbende tænkes ind i den kommunale drift. Projektet skal fungere som inspiration og metode til, hvordan skolerne og Roskilde Kommune kan organisere sig, og dermed få mere bevægelse i undervisningen, som det kræves i folkeskolereformen. Projektet følges tæt af skoleforvaltningen. 5

6 Hvordan vil kommunen stille erfaringer fra delprojektet til rådighed for andre? Et eksternt evalueringsfirma bidrager til evalueringen og udarbejdelsen af et ide- og metodekatalog for at sikre kvaliteten af resultaternes validitet og gyldighed. Det formidles til interesserede skoler og kommuner. Vi afholder en afslutningskonference, som er åben for andre kommuner og interessenter. Vi stiller efterfølgende vores viden og erfaring til rådighed for interesserede aktører. Delprojekt 2: Bevægelse på erhvervsskoler Roskilde Kommune ønsker i tæt samarbejde med Roskilde Handelsskoles grunduddannelse (HG) og Dansk Idrætsforbund (DIF) at udvikle et koordineret samarbejde om struktureret at tilbyde eleverne idræt i organiserede rammer, hvor foreningslivet vil være den centrale aktør. Projektets realiserbarhed og seriøsitet skal bl.a. ses i lyset af, at HG selv finansierer de ekstra lærer- og ledertimer projektet kræver, svarende til kr. i projektperioden. Vi ønsker med dette banebrydende bevægelsesprojekt at udvikle en realistisk struktur, som gør det muligt for erhvervsskoler at forankre bevægelse, som en naturlig del af skolens drift uden, at skolen tilføres store økonomiske omkostninger efter projektophør. Projektet tager udgangspunkt i tidligere erfaringer fra kultur- og idrætsprojektet Roskilde2Go. Erfaringen har vist, at et konkret samarbejde med en erhvervsskole om bevægelse skal lægges tæt på skolens kerneydelse, og at fastholdelse, fravær og trivsel er centrale temaer, som skal tænkes ind i udmøntningen fra start. Det gør efterfølgende projektet mere realistisk at forankre i driften særligt pga. taxametersystemet, som gør, at erhvervsskolen har en økonomisk interesse i at udvikle metoder, som mindsker frafaldet. Vi ønsker at undersøge effekten af et struktureret og koordineret idrætstilbud til en gruppe unge, der i høj grad er motions- og foreningsuvante. Det er en målgruppe, som frafalder det organiserede foreningsliv og ikke dyrker så meget idræt som f.eks. unge i gymnasieskolen. Der er også tale om unge, der i højere grad frafalder deres uddannelse, enten via omvalg eller som falder helt ud af uddannelsessystemet. Vi ønsker derfor i samarbejde med HG og DIF at udvikle metoder og strukturer, som kan bidrage til en større fastholdelse i uddannelse ved at sætte fokus på bevægelse og sundhed som en løftestang. Vi vil skabe og udvikle koordinerede forløb ved at bruge nye metoder og involvere nye samarbejdspartnere bl.a. ved aktivt at inddrage flere specialforbund i samarbejde med DIF og Roskildes foreningsliv i samarbejde med Roskilde Idræts Union (RIU). Fokus vil være at gøre projektet realistisk at forankre, så andre erhvervsskoler kan implementere de projektmæssige erfaringer. Med projektet ønsker vi at skabe en model for, hvordan bevægelse realistisk 6

7 kan forankres på erhvervsuddannelser uden, at det er en stor omkostning for den enkelte uddannelsesinstitution. Hvordan implementering Vi følger 4 førsteårs HG-hold i to år. Vi følger de 4 hold førsteårselever i deres første år på grunduddannelsen. Hvert hold vil i gennemsnit få 4 timers idræt om ugen i et år (mod ingen eller få i kortere perioder i dag). Vi følger ligeledes 4 kontrolklasser, som sammenligningsgrundlag. Argumentet for valget om at følge førsteårselever er, at frafaldet er størst det første år, og at erhvervsskoler ofte sammenlægger deres hold til andet år pga. frafald, hvilket betyder, at eleverne spredes ud på flere hold, og dokumentationen af de ønskede effekter dermed kompromitteres. Vi vil anvende et koncept, hvor bevægelsestimerne vil foregå i moduler på 1-2 lektioner af 3-4 gange i samarbejde med lokale aktører og idrætsforeninger. Aktivitetspakkernes indhold udvikles i samarbejde med foreningerne og andre eksperter fra DIF, DGI og RIU. Idrætstilbud vil primært være forankret i foreningslivet, men enkelte idrætstilbud kan være i privat regi, såfremt de ønskede aktiviteter ikke findes i foreningsregi. Handelsskolen varetager selv halvdelen af de indlagte timer, og den anden halvdel varetages via eksterne aktører f.eks. af idrætsforeninger. Det er centralt, at kvaliteten i træningen er høj, og at der er fokus på det sociale element. Derfor vil træningen foregå som holdtræning, hvor alle elever deltager obligatorisk. Lærerne deltager sammen med eleverne, enten som instruktører eller ressourcepersoner ift. eksterne undervisere. Der vil blive foretaget en række test af eleverne både før, under og efter, som vil danne grundlag for evalueringen og dokumentationen af de ønskede effekter som nedsat frafald og fravær, bedre kondition og øget trivsel mm. Der vil være en opkvalificering af underviserne i testmetoder og brug af bevægelse i undervisningen via eksperter. Organisering Roskilde Kommune har den overordnede projektledelse, men Roskilde Handelsskole har en leder tilknyttet, som varetager den interne ledelse af projektet på skolen, så forankringen bliver realiserbar, og projektet kan tilpasses den lokale kontekst og der vil være et fælles ansvar ift. projektets implementering og udvikling. Styregruppe med projektleder fra Roskilde Kommune, leder fra HG og en repræsentant fra DIF. 7

8 Projektgruppe med projektleder fra Roskilde Kommune, 4 lærere fra HG. Overordnede mål for delprojektet Målsætning At undersøge om øget bevægelse kan nedsætte frafaldet på HG. Herigennem at undersøge, hvilken rolle trivsel og fysisk sundhed spiller heri. At udvikle og fremvise realistiske metoder, som gør det attraktivt for erhvervsskoler strukturelt at implementere og forankre bevægelse, som en del af driften. At flere unge får kontakt med foreningslivet igennem gode oplevelser. Konkrete effektmål for delprojektet og målemetode Målsætning/formål: Effekterne er beregnet hos de 4 projekthold ift. kontrolgruppen Der udarbejdes et kvantitativt forskningsdesign til måling af effektmål: 1.år: En frafaldsforbedring på 15 % (*1). 2. år: En frafaldsforbedring på 17.5 % (*2). 1-2 år: 10 % mindre fraværsforbedring. 1-2 år: Vi ønsker, at kunne måle en forbedring på elevernes karakterer. Bedre kondition og muskelstyrke via fysiske test. Social sundhed og øget trivsel ved spørgeskemaundersøgelse. At 5 % af de unge i projektet har meldt sig ind i en idrætsforening det første år. (*1): Hvis kontrolgruppen har en frafaldsprocent på 15 %, så skal projektholdets være på 12,75 % (*2): Hvis kontrolgruppen har en frafaldsprocent på 15 %, så skal projektholdets være på 12,38 % 8

9 Tidsplan for delprojekt Januar maj 2014: Organisering og planlægning. Juni 2014 juli 2015: 1. år: 4 hold førsteårselever. August 2015 juli 2016: 2. år: 4 hold førsteårselever. August 2016 december 2016: Evaluering og formidling af resultater. November/december 2016: Afholdelse af konference. Budget for delprojekt ½ årsværk pr. år til en projektleder: kr. Udvikling af aktivitetsforløb for foreninger/specialforbund: kr. Honorar og tilskud til ekstern undervisning: kr. Evaluering, konference og ide- og metodekatalog: kr. Opkvalificering af lærerne ift. at bruge idræt i undervisningen og lave test af elever: kr. Kickoff idrætsevent på handelsskolen: kr. Leje af faciliteter (hg): kr. Køb af udstyr til intern brug f.eks. cykler til brug i projektet: kr. Ekstra lærer- og ledertimer svarende til 480 lektioner i perioden: kr. I alt: kr. (*1) ansøger kun for kr. (*1) Roskilde Kommune ansøger kun for kr., da Handelsskolens (HG) medfinansiering udgør kr. ift. ekstra lærer- og ledertimer. Samarbejdspartnere, partnerskaber m.v. (fx foreninger, idrætsorganisationer) Roskilde Handelsskole (HG) - et tæt partnerskab. Samarbejde med DIF om udvikling af tilrettelagte afgrænsede forløb til målgruppen. 9

10 Samarbejde med Roskilde Idræts Union om involvering af foreningslivet. En række af Roskildes Idrætsforeninger. Samarbejde med eksperter om opkvalificering af undervisere ift. testmetoder. Hvordan vil delprojektet blive videreført i driften efter 2016? Ved udgangen af projektet forankres projektet decentralt. Det er hensigten, at Handelsskolen (HG) forankrer projektet efter projektophør. Roskilde Kommune vil fremadrettet bidrage med viden og erfaring, som kan understøtte Handelsskolens fortsatte forankring. Hvordan vil kommunen stille erfaringer fra delprojektet til rådighed for andre? Et eksternt evalueringsfirma bidrager til evalueringen og udarbejdelsen af et ide- og metodekatalog for at sikre kvaliteten af resultaternes validitet og gyldighed. Det sker i samarbejde med Roskilde Handelsskole og DIF. Vi vil i samarbejde med Roskilde Handelsskole og DIF afholde en national konference, hvor vi bredt fremviser vores resultater og hvor ide- og metodekataloget bliver præsenteret. Det vil efterfølgende være frit tilgængeligt i trykt form og elektronisk på vores hjemmesider. Vi stiller efterfølgende vores erfaringer til rådighed, både for uddannelsesinstitutioner, kommuner, ministerier og andre interessenter, der måtte have interesse heri. Delprojekt 3: Idræt til selvorganiserede grupper Roskilde Kommune ønsker med dette projekt at skabe én indgang for borgerne til at dyrke selvorganiseret idræt. Tilbuddet er både til borgere og institutioner. Projektet er et pilotprojekt og skal teste, hvordan sale og haller i praksis kan bruges i perioder, hvor de står tomme og ikke bruges af foreningslivet, men vi ønsker også at udfordre anvendelsen af sale og haller ved at se på alternative åbningstider. Det kan f.eks. være i ubrugte ydertimer, i skoletiden hvor f.eks. salen ikke anvendes, men det kunne også være før skolestart og i weekender og ferier. Vi vil åbne op for de selvorganiserede grupper, hvor der ikke har været åbent tidligere, og vi ønsker at anvende faciliteterne mere optimalt og derigennem udvide den tidsmæssige kapacitet. 10

11 Vi ønsker derfor at afprøve, hvordan et bookingsystem kan håndtere overstående, således at borgere og institutioner får adgang til at booke ledige haltider og få tilsendt nøglekoder til dørene f.eks. via en smstjeneste. Kort sagt ønsker vi at udvikle et realiserbart sammenspil mellem bookingsystemet, adgang til faciliteter og behovet for selvorganiseret idræt, uden at det administrativt og økonomisk bliver urealistisk at implementere og forankre i den kommunale drift efterfølgende. Inspirationen kommer fra Københavns Kommune, der i flere år har haft stor succes med selvorganiseret idræt, hvor borgerne booker haltid og betaler med dankort. Derudover er der et politisk ønske om at optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter og anlæg. Målgruppe: Alle borgere og institutioner, der ønsker mere fleksibilitet i deres idrætsudfoldelse. Lige fra børn, voksne og ældre til institutioner som folkeskoler, pensionistforeninger og klubber. Implementering hvordan forløber projektet? Udvælge minimum 4 sale og en idrætshal, som skal danne grundlag for projektet. Undersøge udnyttelsesgraden af de udvalgte sale og haller via optælling. De udvalgte sale udvælges. Bookingsystemet og låsesystemer klargøres. Markedsføring opstartes. Der vil løbende være statistiske udtræk ift. brug og udnyttelse. Overordnede mål for delprojektet At flere grupper får mulighed for at dyrke en selvorganiseret idrætsaktivitet i Roskilde Kommune. At forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter. Konkrete effektmål for delprojektet og målemetode Første og andet år (2014 august 2016 august) At minimum 4 gymnastiksale og en idrætshal bliver åbnet for selvorganiserede grupper. At den tidsmæssige kapacitet i de udvalgte sale og haller udvides med minimum 25 timer ugentligt. 11

12 At de selvorganiserede grupper ugentligt tilbydes minimum 40 timers ledig tid i de udvalgte sale og haller. Målemetode: Vi trækker de ønskede oplysninger i bookingsystemet og via manuel optælling. Tidsplan for delprojekt Januar april 2014: Kravspecifikation udarbejdes med eksperter, foreninger og brugerne. Maj juli 2014: Indsamling og indtastning af data. August 2014: Hjemmesiden offentliggøres. 2014: Markedsføringskampagner igangsættes. September 2015: Evaluering af første år. September 2016: Evaluering af andet år. Budget for delprojekt 0.15 årsværk pr. år til en projektleder: kr årsværk pr. år til administration / studentermedhjælp: kr. Udvikling og implementering af E-booking modul til selvorganiserede via nøglekort/smskode: kr. Markedsføring og materiale: kr. Evaluering og formidling af resultaterne: kr. I alt: kr. Samarbejdspartnere, partnerskaber m.v. (fx foreninger, idrætsorganisationer) Vi vil have et tæt samarbejde med Roskilde Idræts Union, så idrætten involveres i projektet. Samtidig ønsker vi et tæt samarbejde med de udvalgte folkeskoler(sale), så projektet kan gennemføres så gnidningsfrit som muligt. 12

13 Hvordan vil delprojektet blive videreført i driften efter 2016? Roskilde Kommune påtænker at lægge projektet ind i den daglige drift og evt. udvide projektet til flere haller og sale i kommunen. Der er således et ønske om, at projektet på sigt udvides til at omfatte flere af Roskilde Kommunes faciliteter og dermed kan henvende sig til en større og bredere målgruppe både ift. antal borgere og geografisk areal. Hvordan vil kommunen stille erfaringer fra delprojektet til rådighed for andre? Der vil efterfølgende blive udarbejdet en evalueringsrapport, som vil ligge frit tilgængeligt på Roskilde Kommunes hjemmeside. 13

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Breddeidræt og projektarbejde

Breddeidræt og projektarbejde Breddeidræt og projektarbejde Baggrunden for projekt; Idræt - fra Vane til Vandring Mere fysisk aktivitet for alle Den sundhedsmæssige og sociale dimension af idrætten - ikke (så meget) den sociale Kommunale

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger IT skal være nemt... IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger DGI'idræt fællesskab Hvad er Conventus? Conventus er et online administrations-

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere