REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER"

Transkript

1 REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER Træ er et organisk materiale, som i nedbrudt form indgår i naturens kredsløb og medvirker til dannelsen af nye planter. Som byggemateriale har træ de fordele, at det er let at bearbejde og at dets porøsitet giver stor styrke i forhold til egenvægten. Den porøse struktur gør ydermere træet modtageligt for imprægnering. Hvis træ bruges med omtanke, er det et værdifuldt og vedvarende materiale, der i ældningsprocessen endda bliver smukkere og mere karakterfuldt. Nedbrydende faktorer Dødt træ i naturen nedbrydes af forskellige organismer: bakterier, svampe og insekter, oftest som en proces, hvor flere af faktorerne sker samtidig. Disse organismer skelner ikke mellem en udgået gren i skovbunden og et stykke konstruktionstræ i en bygning, de er på en og samme tid trænedbrydende i det naturlige kredsløb og skadevoldere i vore bygninger. Træ er et hygroskopisk materiale, dvs. at træfugtigheden tilpasser sig den relative luftfugtighed. Der er således en sammenhæng mellem den omgivende lufts fugtighed og træets vandindhold. I et normalt opvarmet beboelsesrum vil træfugtigheden ligge på omkring 10 %. Betingelserne for et svampeangreb i en bygnings trædele er ilt, vand og varme. Hvis træfugtigheden f.eks. er på 20 %, er der stor risiko for svampeangreb. Svampe er sporeplanter, hvor formeringen sker ved mikroskopiske sporer i modsætning til andre planters frøformering. Svampearterne mangler Råd- og svampeskader knytter sig primært til træ. Det betyder dog ikke at træbygninger ikke kan blive meget gamle, hvis træet er i god kvalitet, har en gennemtænkt konstruktion og vedligeholdes løbende. Her Kanonbådsskurene på Holmen i København der er for dettes vedkommende er næsten originalt, har stået i over 200 år og nu i den grad mangler vedligeholdelse. de grønkorn, som er øvrige planters grundlag for celleopbygning. Svampene lever på det døde træs indhold af cellulose og lignin to væsentlige bestanddele af træ. Svamp og råd er i princippet det samme. Begge nedbrydningsformer er angreb af en eller flere svampearter. Når man i praksis skelner mellem svamp og råd, skyldes det et forsikringsteknisk forhold, hvor svamp er det pludselige, hurtigt udviklede angreb, mens råd er betegnelsen for et angreb med en langsom udvikling, der kan strække sig over år eller mere. Råd og svamp Der er sporer fra trænedbrydende svampearter overalt i atmosfæren. De enkelte sporer bliver ikke nedbrudt i naturen, med mindre de udsættes for høje varmegrader eller brænder. Alt gavntræ må således betragtes som inficeret. Men først når de rigtige vækstbetingelser ilt, vand og varme er opfyldt, vil sporerne udvikle hyfer, som er mikroskopisk tynde tråde, der vokser i træmaterialet. Svampehyferne danner efterhånden et mycelium svampevæv som alt efter svampearten kan være overflademycelium eller usynligt inde i træet. Under forudsætning af fortsat gunstige vækstforhold kan myceliet udvikle et frugtlegeme, som danner myriader af sporer, der hver især kan være kimen til et nyt svampeangreb. Hvis en af de tre faktorer: ilt, vand eller varme, ikke er til 1

2 Den almindeligste, træødelæggende bille i bygninger er almindelig borebille, også kendt som møbelorm eller træorm. Den kan være aktiv overalt i en bygnings trædele og inventar, når den rette fugtighed (15 til 30 %) er tilstede. Angrebet ses i reglen som talrige 1-1,5 mm cirkelrunde huller i træmaterialet. Hullerne er det færdigudviklede insekts flyvehul. Algevækst (gråfarve-svampe) på overfladen af en træbeklædning er forholdsvis uskadelig for træet, men er et tegn på, at miljøet er for vådt. Foto: Arne Høi stede, vil svampen dø ud. Visse arter kan dog gå i tørkedvale i nogle år. Svampe i bygninger kan opdeles i tre kategorier: skimmel-, bæger- og slimsvampe; uskadelige, men et signal om, at forholdene er usunde, dvs. risiko for alvorligere svampeangreb Skimmel og slimsvamp gul- og hvid tømmersvamp, korkhattearter, barksvampearter; trænedbrydende, men dør ud, hvis fugtkilden stoppes ægte hussvamp, der er stærkt nedbrydende og forårsager alvorlige angreb; den er farlig, idet den evner at gro henover og igennem murværk, lerindskud m.v. endvidere er den i stand til selv at føre vand fra en fugtkilde, nedløbsrør, kloak eller lignende og kan således opfugte ellers tørt træ Træ under nedbrydning af svampe vil svækkes. Der fremkommer skrumperevner og sprækkeklodser på langs og Ægte hussvamp er meget farlig for alt træ, da den er stærkt nedbrydende og bl.a. selv kan fugte træet op, så nedbrydningen går endnu hurtigere. tværs af træets fibre. Enkelte svampearter forårsager trevlet nedbrydning. Et svært angrebet stykke tømmer minder om forkullet træ. Sollys, bakterier, insekter Sollys, navnlig de ultraviolette stråler, har en omend langsom trænedbrydende effekt. Solens påvirkning på facadetræ kan skabe små revner, som ved vandtilførsel kan være arnestedet for et svampeangreb. Bakterier kan under særlige forhold være træødelæggende, uden at det umiddelbart svækker materialet. Træfunderingspæle under grundvandsspejlet kan være bakterieangrebne, og sænkes grundvandsspejlet, så der kommer ilt til stede, vil der være risiko for et ødelæggende svampeangreb. Trænedbrydende insekter lægger æg i træ og tømmer. Et passende fugtindhold er en forudsætning for, at de senere udviklede larver kan ernære sig af veddet. Nogle billelarver lever i allerede svampeskadet træ. En anden ødelæggende bille er husbuk, som bl.a. kan gøre stor skade i tagkonstruktioner. Husbukkens flyvehuller er ovale med flossede kanter. Angreb synes ikke at være så hyppige, hvilket antageligt skyldes, at Danmark ligger på nordgrænsen for husbukkens udbredelsesområde. I svampeangrebet nåletræ og løvtræ kan rådborebillens larver trives, mens det i egetømmer oftest er egens borebille, der kan være aktiv. Dens flyvehuller er ca. 3 mm i diameter. Da træødelæggende insekter generelt kræver de samme fugtforhold som træødelæggende svampe, er der god grund til at være opmærksom på aktivitet af insekter i trækonstruktioner og bygninger. Fællesudtalelse om svamp og råd Ved handel med og forsikring af huse og træskibe er der i Danmark tradition for at skelne mellem skader forårsaget af svamp og ved råd. En afgørelse kan være vanskelig at træffe, og derfor fremsættes følgende vejledende udtalelse. Generelt Skader forvoldt af svamp i træ og trækonstruktioner er skader, mod hvis økonomiske følger en ejer i almindelighed kan tegne forsikring. Ansvaret for og de økonomiske konsekvenser af sådanne skader vil ofte bl.a. afhængigt 2

3 af indgående aftaler kunne pålægges en sælger af fast ejendom eller skibe. Svamp Som svamp (svampeskade) betegnes enhver skade på træ forårsaget ved svampeangreb, der er karakteristisk ved en hurtigt forløbende ødelæggelse, og som viser sig ved en lysere eller mørkere brunlig misfarvning sjældnere afblegning af træet, der mørnes, skrumper og revner på langs og tværs af træets fibre. Svampeskade skyldes uventet tilgang af fugtighed til eller indespærring af byggefugt i den pågældende trækonstruktion, og den kan fremkaldes af forskellige svampearter. Skade forårsaget af ægte Hussvamp (Serpula (Merulius) lacrymans) betegnes uanset angrebets alder altid som svamp. Skader forårsaget af visse andre svampearter, f.eks. gul tømmersvamp (coniophora cerebefla), kan ved langvarig indvirkning og ændring i de ydre forhold overgå til råd, og en bedømmelse af skadens karakter må her foretages ved at tage alle forhold i betragtning. Råd Som råd betegnes skader på træ forårsaget ved svampe og bakterier, som er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse, og som viser sig ved, at træet mørkfarves, mørnes og gennemsættes af ret tætliggende revner, og som normalt må forventes i træ i fugtige omgivelser, med mindre der er truffet særlige foranstaltninger, f.eks. ved kemisk træbeskyttelse. Råd skyldes, at træ og trækonstruktioner ved mangelfuld vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion ledsaget af stigende alder har været udsat for langvarig fugttilgang. Skade forårsaget ved overfladeråd (synonym: gråmuld, soft rot m.fl.) betegnes som råd. Udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med Advokatrådet, Assurandør-Societetet, Danske Arkitekters Landsforbund, Dansk Ejendomsmæglerforening og Håndværksrådet. Angreb af ægte hussvamp? Forebyggelse og bekæmpelse Råd og svamp er levende organismer af større eller mindre farlighed. Det gælder om at gøre livsbetingelserne for skadevolderne så dårlige som overhovedet muligt. Forsøg på at bevare træ går langt tilbage. I oldstidshuses stolpehuller er der enkelte gange fundet miniature lerkar, som antageligt har indeholdt brødkorn eller lignende offergaver for at formilde den magt, der fortærede stolperne. Det kan kaldes en kultisk træbeskyttelse. En mere nøgtern metode at beskytte jordgravede stolper på var at brænde overfladen af den del, der skulle i jorden, til forkulling, eller ved at fore stolpehullerne med blåler; metoder, der muligvis kunne sinke nedbrydningen, men ikke hindre den. Udvendig træbeklædning. Eksempel på konstruktiv træbeskyttelse. Ellers var trætjære og i nogen grad kalkning datidens træbeskyttelse. Konstruktiv træbeskyttelse Konstruktiv træbeskyttelse bygger på princippet: at lede vand væk hurtigst muligt. Overbevisende eksempler på princippets egnethed er de norske stavkirker som, om end med jævnlig vedligeholdelse, har eksisteret i hundreder af år. En effektiv træbeskyttelse begynder ved valg af træsort og -kvalitet. Generelt er tunge træsorter mere modstandsdygtige over for svampeangreb end lettere, da højere vægtfylde er ensbetydende med tættere struktur, der hindrer et hurtigt luftskifte og dermed hæmmer nedbrydningen. De mest anvendte træsorter i byggeriet: eg og fyr, danner kerneved i den centrale del af stammen, hvor træets vand- og næringstransport er gået i stå, så den fortsatte transport foregår i det ydre splintved. Kerneveddets døde celler i fyr er udfyldt bl.a. med svampehindrende harpiksstoffer, og eg har et stort indhold af garvesyre, som den ægte hussvamp heller ikke trives godt med. Kemisk træbeskyttelse og bekæmpelse Med jernbanernes og telegrafvæsenets udvikling begyndte man med egentlig imprægnering af træ til sveller og telegrafpæle. I dag er alle disse stoffer forbudte af miljømæssige og arbejdsmiljømæssige grunde. Jernbanesveller og telefonpæle fremstilles nu af andre materialer end giftimprægneret træ. Bortset fra jernbanesveller, telefonpæle og andre jordgravede trækonstruktioner er det ikke spor svært at bevare træ i hundredevis af år uden anvendelse af giftstoffer som f.eks. trykimprægnering, vakuumimprægnering eller diverse specialprodukter til 3

4 påstrygning. I praksis er disse produkter ikke særligt effektive og giver derfor en falsk tryghed. Hvis der er opstået et alvorligt angreb af trænedbrydende svampe, kan man bekæmpe dette, enten med førnævnte trætjære eller med et af Miljøstyrelsen godkendt bekæmpelsesmiddel til udvendigt træværk. En oversigt over disse fi n d e s p å M i l j ø s t y r e l s e n s h j e m m e s i d e Trækvaliteter, før og nu Tømmer skæres i dag af relativt unge træer, der for fyrs og egs vedkommende ikke har nået at danne særlig meget kerneved. Tømmer af pommersk fyr er legendarisk for sin holdbarhed det var gamle, langsomt voksende fyrretræer med tætliggende årringe og meget kerneved. Den kvalitet forhandles ikke mere, men hvis tilstrækkeligt mange forbrugere efterspørger det harpiksholdige, pommerske fyr, vil det blive leveret igen. Når man tidligere skulle fremstille vinduer eller døre, brugtes svensk fyrretræ fra vinterfældede træer, der havde haft en langsom vækst, ofte på nordvendte skråninger. Derved blev der dannet en tæt årringsstruktur og meget kerneved. Den kvalitet træ kan stadig fås, hvis man efterspørger det vedholdende nok. Raadvad- Centeret kan i givet fald henvise til leverandører. Inspektion og tilstandsvurdering Råd- og svampeangreb kan først og fremmest lugtes og dernæst ses i form af svampenes frugtlegemer, og endelig kan man også føle, om der er et angreb ved at stikke i træet med en kniv eller syl. Hvis kniven eller sylen går mere end 6 mm ind i træet, er der grund til bekymring, især hvis den faste bund ligger langt inde i træet eller slet ikke mærkes. Råd og svamp forekommer almindeligvis: ved indmurede bjælker el.lign. i fugtigt murværk i tagværk helt ude ved spærfødder eller tagrem i tag- og bjælkeværk i forbindelse med huller i taget i trækonstruktioner, lige over en sokkel, lige under eller over vinduerne og på diverse dækbrædder, vandbrædder el.lign. bag nedløbsrør og disses holdere, ved dryp fra tagrender m.v. ved kritiske materialesammenstød mellem træ og murværk eller træ og træ, som ikke er tætte. Ved disse undersøgelser skal man være opmærksom på, at træ generelt er fugtigere og dermed blødere i vinterhalvåret, inkl. efterår og forår og endvidere om sommeren efter større regnskyl. Skaden er sket, hvad gør man? vurder skadens omfang og karakter bestem skadevolderens art søg fugtkilden og fjern den Undersøg det angrebne steds omgivelser for at få et indtryk af, hvor fremskredent angrebet er. Vær opmærksom på, om der evt. er flere svampearter på færde. Er der tvivl om svampens art, er det nødvendigt at søge faglig kompetent bistand ikke for at floraen kan få en benævnelse på latin, men det er vigtigt at få fastslået, om der er tale om ægte hussvamp eller en af de andre svampearter. Er der tale om angreb af den ægte hussvamp, må man ikke vælge eller lade sig vildlede til risikable kompromisløsninger. Både træ og omgivende murværk skal undersøges. Fugtkilden kan være utætte vand- eller afløbsrør eller kondensdannelser, mangelfuldt eller dårligt ventilerede kælderrum, loftsrum o.l., utætte skotrender, inddækninger, tilstoppede tagrender og nedløbsrør. Især i køkken og baderum er der ofte problemer i ældre huse. Fugtkilden skal fjernes. Svage punkter, som kan være årsag til svampeangreb. Reparation af råd- og svampeskader I et fredet eller bevaringsværdigt hus vil enhver svampeskade åbenbare modsætningen mellem på den ene side ønsket om at udskifte så lidt som muligt, og på den anden side ønsket om totalt at fjerne svampeangrebet. Undersøg derfor nøje, hvor stort rådeller svampeangrebet er, og skift eller lus kun ud, hvor det er nødvendigt. Bindingsværk Vær opmærksom på, at tilsyneladende sundt bindingsværk kan være endog 4

5 udspartle med tjærekit. Det er vigtigt, at lukningen er helt tæt, og at træet er tørt, når arbejdet udføres. Tjærekit fremstilles af trætjære, hvori man blander slemmet kridt, indtil man har en kitagtig konsistens. Ved den efterfølgende udmuring af tavlene, dvs. felterne mellem tømmeret, anvendes ren kalkmørtel med eventuelt tilslag af hydraulisk kalk. Cement skal undgås, fordi det har en tilbøjelighed til ikke at afgive fugt. Frugtlegeme af ægte hussvamp efter indtrængen af vand gennem vindue meget nedbrudt under f.eks. cementpuds eller lag af stenkulstjære; begge dele skal undgås som overfladebehandling på træværk, da de er for tætte og holder på fugtighed. Omvendt kan et tilsyneladende stærkt skadet stykke tømmer vise sig kun at have en ganske overfladisk nedbrydning. Vurder nøje, hvor svækkede de angrebne tømmerdele er, og i hvilken grad de indgår som en bærende del af bygningen. Især fodremme og nederste zone på stolper kan være stærkt nedbrudte. Efter fjernelse af det svært angrebne tømmer isættes tilsvarende tømmerdele af samme træsort, dimension og kvalitet. Udskiftningen kan evt. suppleres med borehulsvanding med godkendt, svampebekæmpende middel eller isætning af Impel borpatroner med svampedræbende middel i det nærliggende, gamle træ. Mindre revnedannelser i tømmeret giver i almindelighed ikke anledning til reparationer. Hvis det er store revner, kan det være nødvendigt at udluse eller Bjælkelag, tagkonstruktioner Det er nødvendigt at åbne og eventuelt adskille konstruktionen for at få overblik over skadens omfang. Forudsat at bæreevnen er i orden, kan man bortset fra angreb af ægte hussvamp lade svampeskadet træ forblive i bygningen. De skadede dele behandles med et anerkendt svampedræbende middel, og samtidig med, at skaden udbedres, skal man sørge for, at fugtkilden fjernes, og at trækonstruktionen i fremtiden holdes tør og vel ventileret. Hvis tømmer eller trædele er stærkt svækkede, må man forstærke eller udskifte delene. Hvis der er tale om angreb fra ægte hussvamp, f.eks. i en gulvkonstruktion Reparation af bjælke. Bjælker repareret efter svampeangreb Fodremmen er typisk det der rådner først på en bindingsværkskonstruktion. Er man heldig, er stolpeenderne intakte, som her. 5

6 over krybekælder, er det nødvendigt at fjerne alt svampeinficeret træ. Myceliet kan være nået vidt omkring. Malede træpaneler, panelvægge m.v. undersøges ved hjælp af strejflys for ujævnheder, som kan skyldes, at træet bagved malingslagene er nedbrudt. Mørtelfuger i angrebszonens murværk kradses ud, og der svides med blæselampe samt stryges med anerkendt svampedræbende middel inden fugning og eventuelt pudsning. Da myceliestrenge fra den ægte hussvamp kan søge langt ned og ud i jorden, kan det være nødvendigt at etablere omfangsdræn og udvendig fundamentfugtspærre. Sørg for, at ventilation i krybekældre o.l. er effektiv svampe hader træk. Opfølgende kontrolinspektion Har man haft et svampeangreb, må man efterfølgende kontrollere de reparerede dele for at sikre, at svampen er fjernet, og at de nye klimatiske forhold i bygningen er tilstrækkeligt tørre. Hvor der er foretaget reparation efter svampeangreb, kan det overvejes at etablere inspektionsmulighed af skjulte eller indbyggede konstruktioner. I gulve kan man undlade den endelige fastgørelse af 2-3 brædder, så man har mulighed for at kigge ind i bjælkefagsrummene. I udnyttede tagrum kan skunkrummet gøres tilgængeligt med hensigtsmæssige lemme for inspektion af spærfødder, bjælkeender m.v. Indbygget inventar kan forsynes med demonterbare dele i bagklædning eller lignende. Brystningspaneler kan, navnlig på ydervægge, have en aftagelig, demonterbar dækliste. Den opfølgende kontrolinspektion må foretages i mindst 3-4 år og må ikke tilsidesætte eller erstatte den jævnlige, generelle inspektion af bygningen. Vedligeholdelse af udvendigt træ Det er en god idé af og til og med fordel efter et kraftigt regnvejr at gå bygningen efter for at se, om der kommer vand ind, og i nogle tilfælde lugte, om tidligere vandindtrængen har givet anledning til svampeangreb. Tag eventuelt en bygningssagkyndig med på råd. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Dansk Standardiseringsråd DS Huse med sjæl. Søren Vadstrup. Gyldendal Træødelæggende svampe og dyr. L. Harmsen. Teknologisk Instituts Forlag, København Træ og træmaterialer. Thomas Thomassen. Teknologisk Instituts Forlag, København Links Information om bygningsbevaring. Kulturstyrelsen. Træ til husbygning BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsformidling (kræver abonnement og password): Nedbrydning af træ i bygninger, 2. udg. (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Imprægneret træ (29) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) Angreb af almindelig borebille, 2. udg. (29) Biller i svampeangrebet træ, 2. udg. (29) Husbukke, 2. udg. (29) Teknologisk Institut. Viden om træ. KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg: Nik. Hyllestad og Børge Sander, arkitekter m.a.a. Tegninger: Tegnestuen Kvisten. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Juni 2012: Søren Vadstrup arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring i Raadvad Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk.

Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler. Det gælder bl.a. udtryk som olie, fernis, lak og kalk. MALEMATERIALER IV Farveløse og halvdækkende malematerialer, samt imprægneringsmidler Malerhåndværket opererer med en række helt klare og farveløse malematerialer, kaldet lakker og fernisser. Disse er blanke

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger,

KALKNING. Rent teknisk er læsket kalk også den mest diffusionsåbne af alle overfladebehandlinger, KALKNING Læsket kalk er et af vore ældste og mest anvendte byggematerialer, og det er det den dag i dag, fordi kalkede facader hører ubrydeligt sammen med dansk bygningskultur, især på bygninger fra 1700-,

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Parcelhusejernes Landsforening - Artikler

Parcelhusejernes Landsforening - Artikler Side 1 af 8 Det ideelle hus - fra et forsikringsmæssigt synspunkt 29.03.2010 11:30 jnmadm Mit Hus nr. 3 2008 Det ideelle hus - fra et forsikringsmæssigt synspunkt Af Henrik Westergaard fra Købstædernes

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

FUNDAMENTER. Stenfundamenter. Slyngværker

FUNDAMENTER. Stenfundamenter. Slyngværker FUNDAMENTER I daglig tale betegner fundamentet den del af et hus, der er overgangen mellem jord og husets vægge. Fundamentets primære opgave er at give et stabilt underlag, der kan sikre huset mod skadelige

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTBOKS 141 DK-2630 TAASTRUP TELEFON

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere