REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER"

Transkript

1 REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER Træ er et organisk materiale, som i nedbrudt form indgår i naturens kredsløb og medvirker til dannelsen af nye planter. Som byggemateriale har træ de fordele, at det er let at bearbejde og at dets porøsitet giver stor styrke i forhold til egenvægten. Den porøse struktur gør ydermere træet modtageligt for imprægnering. Hvis træ bruges med omtanke, er det et værdifuldt og vedvarende materiale, der i ældningsprocessen endda bliver smukkere og mere karakterfuldt. Nedbrydende faktorer Dødt træ i naturen nedbrydes af forskellige organismer: bakterier, svampe og insekter, oftest som en proces, hvor flere af faktorerne sker samtidig. Disse organismer skelner ikke mellem en udgået gren i skovbunden og et stykke konstruktionstræ i en bygning, de er på en og samme tid trænedbrydende i det naturlige kredsløb og skadevoldere i vore bygninger. Træ er et hygroskopisk materiale, dvs. at træfugtigheden tilpasser sig den relative luftfugtighed. Der er således en sammenhæng mellem den omgivende lufts fugtighed og træets vandindhold. I et normalt opvarmet beboelsesrum vil træfugtigheden ligge på omkring 10 %. Betingelserne for et svampeangreb i en bygnings trædele er ilt, vand og varme. Hvis træfugtigheden f.eks. er på 20 %, er der stor risiko for svampeangreb. Svampe er sporeplanter, hvor formeringen sker ved mikroskopiske sporer i modsætning til andre planters frøformering. Svampearterne mangler Råd- og svampeskader knytter sig primært til træ. Det betyder dog ikke at træbygninger ikke kan blive meget gamle, hvis træet er i god kvalitet, har en gennemtænkt konstruktion og vedligeholdes løbende. Her Kanonbådsskurene på Holmen i København der er for dettes vedkommende er næsten originalt, har stået i over 200 år og nu i den grad mangler vedligeholdelse. de grønkorn, som er øvrige planters grundlag for celleopbygning. Svampene lever på det døde træs indhold af cellulose og lignin to væsentlige bestanddele af træ. Svamp og råd er i princippet det samme. Begge nedbrydningsformer er angreb af en eller flere svampearter. Når man i praksis skelner mellem svamp og råd, skyldes det et forsikringsteknisk forhold, hvor svamp er det pludselige, hurtigt udviklede angreb, mens råd er betegnelsen for et angreb med en langsom udvikling, der kan strække sig over år eller mere. Råd og svamp Der er sporer fra trænedbrydende svampearter overalt i atmosfæren. De enkelte sporer bliver ikke nedbrudt i naturen, med mindre de udsættes for høje varmegrader eller brænder. Alt gavntræ må således betragtes som inficeret. Men først når de rigtige vækstbetingelser ilt, vand og varme er opfyldt, vil sporerne udvikle hyfer, som er mikroskopisk tynde tråde, der vokser i træmaterialet. Svampehyferne danner efterhånden et mycelium svampevæv som alt efter svampearten kan være overflademycelium eller usynligt inde i træet. Under forudsætning af fortsat gunstige vækstforhold kan myceliet udvikle et frugtlegeme, som danner myriader af sporer, der hver især kan være kimen til et nyt svampeangreb. Hvis en af de tre faktorer: ilt, vand eller varme, ikke er til 1

2 Den almindeligste, træødelæggende bille i bygninger er almindelig borebille, også kendt som møbelorm eller træorm. Den kan være aktiv overalt i en bygnings trædele og inventar, når den rette fugtighed (15 til 30 %) er tilstede. Angrebet ses i reglen som talrige 1-1,5 mm cirkelrunde huller i træmaterialet. Hullerne er det færdigudviklede insekts flyvehul. Algevækst (gråfarve-svampe) på overfladen af en træbeklædning er forholdsvis uskadelig for træet, men er et tegn på, at miljøet er for vådt. Foto: Arne Høi stede, vil svampen dø ud. Visse arter kan dog gå i tørkedvale i nogle år. Svampe i bygninger kan opdeles i tre kategorier: skimmel-, bæger- og slimsvampe; uskadelige, men et signal om, at forholdene er usunde, dvs. risiko for alvorligere svampeangreb Skimmel og slimsvamp gul- og hvid tømmersvamp, korkhattearter, barksvampearter; trænedbrydende, men dør ud, hvis fugtkilden stoppes ægte hussvamp, der er stærkt nedbrydende og forårsager alvorlige angreb; den er farlig, idet den evner at gro henover og igennem murværk, lerindskud m.v. endvidere er den i stand til selv at føre vand fra en fugtkilde, nedløbsrør, kloak eller lignende og kan således opfugte ellers tørt træ Træ under nedbrydning af svampe vil svækkes. Der fremkommer skrumperevner og sprækkeklodser på langs og Ægte hussvamp er meget farlig for alt træ, da den er stærkt nedbrydende og bl.a. selv kan fugte træet op, så nedbrydningen går endnu hurtigere. tværs af træets fibre. Enkelte svampearter forårsager trevlet nedbrydning. Et svært angrebet stykke tømmer minder om forkullet træ. Sollys, bakterier, insekter Sollys, navnlig de ultraviolette stråler, har en omend langsom trænedbrydende effekt. Solens påvirkning på facadetræ kan skabe små revner, som ved vandtilførsel kan være arnestedet for et svampeangreb. Bakterier kan under særlige forhold være træødelæggende, uden at det umiddelbart svækker materialet. Træfunderingspæle under grundvandsspejlet kan være bakterieangrebne, og sænkes grundvandsspejlet, så der kommer ilt til stede, vil der være risiko for et ødelæggende svampeangreb. Trænedbrydende insekter lægger æg i træ og tømmer. Et passende fugtindhold er en forudsætning for, at de senere udviklede larver kan ernære sig af veddet. Nogle billelarver lever i allerede svampeskadet træ. En anden ødelæggende bille er husbuk, som bl.a. kan gøre stor skade i tagkonstruktioner. Husbukkens flyvehuller er ovale med flossede kanter. Angreb synes ikke at være så hyppige, hvilket antageligt skyldes, at Danmark ligger på nordgrænsen for husbukkens udbredelsesområde. I svampeangrebet nåletræ og løvtræ kan rådborebillens larver trives, mens det i egetømmer oftest er egens borebille, der kan være aktiv. Dens flyvehuller er ca. 3 mm i diameter. Da træødelæggende insekter generelt kræver de samme fugtforhold som træødelæggende svampe, er der god grund til at være opmærksom på aktivitet af insekter i trækonstruktioner og bygninger. Fællesudtalelse om svamp og råd Ved handel med og forsikring af huse og træskibe er der i Danmark tradition for at skelne mellem skader forårsaget af svamp og ved råd. En afgørelse kan være vanskelig at træffe, og derfor fremsættes følgende vejledende udtalelse. Generelt Skader forvoldt af svamp i træ og trækonstruktioner er skader, mod hvis økonomiske følger en ejer i almindelighed kan tegne forsikring. Ansvaret for og de økonomiske konsekvenser af sådanne skader vil ofte bl.a. afhængigt 2

3 af indgående aftaler kunne pålægges en sælger af fast ejendom eller skibe. Svamp Som svamp (svampeskade) betegnes enhver skade på træ forårsaget ved svampeangreb, der er karakteristisk ved en hurtigt forløbende ødelæggelse, og som viser sig ved en lysere eller mørkere brunlig misfarvning sjældnere afblegning af træet, der mørnes, skrumper og revner på langs og tværs af træets fibre. Svampeskade skyldes uventet tilgang af fugtighed til eller indespærring af byggefugt i den pågældende trækonstruktion, og den kan fremkaldes af forskellige svampearter. Skade forårsaget af ægte Hussvamp (Serpula (Merulius) lacrymans) betegnes uanset angrebets alder altid som svamp. Skader forårsaget af visse andre svampearter, f.eks. gul tømmersvamp (coniophora cerebefla), kan ved langvarig indvirkning og ændring i de ydre forhold overgå til råd, og en bedømmelse af skadens karakter må her foretages ved at tage alle forhold i betragtning. Råd Som råd betegnes skader på træ forårsaget ved svampe og bakterier, som er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse, og som viser sig ved, at træet mørkfarves, mørnes og gennemsættes af ret tætliggende revner, og som normalt må forventes i træ i fugtige omgivelser, med mindre der er truffet særlige foranstaltninger, f.eks. ved kemisk træbeskyttelse. Råd skyldes, at træ og trækonstruktioner ved mangelfuld vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion ledsaget af stigende alder har været udsat for langvarig fugttilgang. Skade forårsaget ved overfladeråd (synonym: gråmuld, soft rot m.fl.) betegnes som råd. Udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med Advokatrådet, Assurandør-Societetet, Danske Arkitekters Landsforbund, Dansk Ejendomsmæglerforening og Håndværksrådet. Angreb af ægte hussvamp? Forebyggelse og bekæmpelse Råd og svamp er levende organismer af større eller mindre farlighed. Det gælder om at gøre livsbetingelserne for skadevolderne så dårlige som overhovedet muligt. Forsøg på at bevare træ går langt tilbage. I oldstidshuses stolpehuller er der enkelte gange fundet miniature lerkar, som antageligt har indeholdt brødkorn eller lignende offergaver for at formilde den magt, der fortærede stolperne. Det kan kaldes en kultisk træbeskyttelse. En mere nøgtern metode at beskytte jordgravede stolper på var at brænde overfladen af den del, der skulle i jorden, til forkulling, eller ved at fore stolpehullerne med blåler; metoder, der muligvis kunne sinke nedbrydningen, men ikke hindre den. Udvendig træbeklædning. Eksempel på konstruktiv træbeskyttelse. Ellers var trætjære og i nogen grad kalkning datidens træbeskyttelse. Konstruktiv træbeskyttelse Konstruktiv træbeskyttelse bygger på princippet: at lede vand væk hurtigst muligt. Overbevisende eksempler på princippets egnethed er de norske stavkirker som, om end med jævnlig vedligeholdelse, har eksisteret i hundreder af år. En effektiv træbeskyttelse begynder ved valg af træsort og -kvalitet. Generelt er tunge træsorter mere modstandsdygtige over for svampeangreb end lettere, da højere vægtfylde er ensbetydende med tættere struktur, der hindrer et hurtigt luftskifte og dermed hæmmer nedbrydningen. De mest anvendte træsorter i byggeriet: eg og fyr, danner kerneved i den centrale del af stammen, hvor træets vand- og næringstransport er gået i stå, så den fortsatte transport foregår i det ydre splintved. Kerneveddets døde celler i fyr er udfyldt bl.a. med svampehindrende harpiksstoffer, og eg har et stort indhold af garvesyre, som den ægte hussvamp heller ikke trives godt med. Kemisk træbeskyttelse og bekæmpelse Med jernbanernes og telegrafvæsenets udvikling begyndte man med egentlig imprægnering af træ til sveller og telegrafpæle. I dag er alle disse stoffer forbudte af miljømæssige og arbejdsmiljømæssige grunde. Jernbanesveller og telefonpæle fremstilles nu af andre materialer end giftimprægneret træ. Bortset fra jernbanesveller, telefonpæle og andre jordgravede trækonstruktioner er det ikke spor svært at bevare træ i hundredevis af år uden anvendelse af giftstoffer som f.eks. trykimprægnering, vakuumimprægnering eller diverse specialprodukter til 3

4 påstrygning. I praksis er disse produkter ikke særligt effektive og giver derfor en falsk tryghed. Hvis der er opstået et alvorligt angreb af trænedbrydende svampe, kan man bekæmpe dette, enten med førnævnte trætjære eller med et af Miljøstyrelsen godkendt bekæmpelsesmiddel til udvendigt træværk. En oversigt over disse fi n d e s p å M i l j ø s t y r e l s e n s h j e m m e s i d e Trækvaliteter, før og nu Tømmer skæres i dag af relativt unge træer, der for fyrs og egs vedkommende ikke har nået at danne særlig meget kerneved. Tømmer af pommersk fyr er legendarisk for sin holdbarhed det var gamle, langsomt voksende fyrretræer med tætliggende årringe og meget kerneved. Den kvalitet forhandles ikke mere, men hvis tilstrækkeligt mange forbrugere efterspørger det harpiksholdige, pommerske fyr, vil det blive leveret igen. Når man tidligere skulle fremstille vinduer eller døre, brugtes svensk fyrretræ fra vinterfældede træer, der havde haft en langsom vækst, ofte på nordvendte skråninger. Derved blev der dannet en tæt årringsstruktur og meget kerneved. Den kvalitet træ kan stadig fås, hvis man efterspørger det vedholdende nok. Raadvad- Centeret kan i givet fald henvise til leverandører. Inspektion og tilstandsvurdering Råd- og svampeangreb kan først og fremmest lugtes og dernæst ses i form af svampenes frugtlegemer, og endelig kan man også føle, om der er et angreb ved at stikke i træet med en kniv eller syl. Hvis kniven eller sylen går mere end 6 mm ind i træet, er der grund til bekymring, især hvis den faste bund ligger langt inde i træet eller slet ikke mærkes. Råd og svamp forekommer almindeligvis: ved indmurede bjælker el.lign. i fugtigt murværk i tagværk helt ude ved spærfødder eller tagrem i tag- og bjælkeværk i forbindelse med huller i taget i trækonstruktioner, lige over en sokkel, lige under eller over vinduerne og på diverse dækbrædder, vandbrædder el.lign. bag nedløbsrør og disses holdere, ved dryp fra tagrender m.v. ved kritiske materialesammenstød mellem træ og murværk eller træ og træ, som ikke er tætte. Ved disse undersøgelser skal man være opmærksom på, at træ generelt er fugtigere og dermed blødere i vinterhalvåret, inkl. efterår og forår og endvidere om sommeren efter større regnskyl. Skaden er sket, hvad gør man? vurder skadens omfang og karakter bestem skadevolderens art søg fugtkilden og fjern den Undersøg det angrebne steds omgivelser for at få et indtryk af, hvor fremskredent angrebet er. Vær opmærksom på, om der evt. er flere svampearter på færde. Er der tvivl om svampens art, er det nødvendigt at søge faglig kompetent bistand ikke for at floraen kan få en benævnelse på latin, men det er vigtigt at få fastslået, om der er tale om ægte hussvamp eller en af de andre svampearter. Er der tale om angreb af den ægte hussvamp, må man ikke vælge eller lade sig vildlede til risikable kompromisløsninger. Både træ og omgivende murværk skal undersøges. Fugtkilden kan være utætte vand- eller afløbsrør eller kondensdannelser, mangelfuldt eller dårligt ventilerede kælderrum, loftsrum o.l., utætte skotrender, inddækninger, tilstoppede tagrender og nedløbsrør. Især i køkken og baderum er der ofte problemer i ældre huse. Fugtkilden skal fjernes. Svage punkter, som kan være årsag til svampeangreb. Reparation af råd- og svampeskader I et fredet eller bevaringsværdigt hus vil enhver svampeskade åbenbare modsætningen mellem på den ene side ønsket om at udskifte så lidt som muligt, og på den anden side ønsket om totalt at fjerne svampeangrebet. Undersøg derfor nøje, hvor stort rådeller svampeangrebet er, og skift eller lus kun ud, hvor det er nødvendigt. Bindingsværk Vær opmærksom på, at tilsyneladende sundt bindingsværk kan være endog 4

5 udspartle med tjærekit. Det er vigtigt, at lukningen er helt tæt, og at træet er tørt, når arbejdet udføres. Tjærekit fremstilles af trætjære, hvori man blander slemmet kridt, indtil man har en kitagtig konsistens. Ved den efterfølgende udmuring af tavlene, dvs. felterne mellem tømmeret, anvendes ren kalkmørtel med eventuelt tilslag af hydraulisk kalk. Cement skal undgås, fordi det har en tilbøjelighed til ikke at afgive fugt. Frugtlegeme af ægte hussvamp efter indtrængen af vand gennem vindue meget nedbrudt under f.eks. cementpuds eller lag af stenkulstjære; begge dele skal undgås som overfladebehandling på træværk, da de er for tætte og holder på fugtighed. Omvendt kan et tilsyneladende stærkt skadet stykke tømmer vise sig kun at have en ganske overfladisk nedbrydning. Vurder nøje, hvor svækkede de angrebne tømmerdele er, og i hvilken grad de indgår som en bærende del af bygningen. Især fodremme og nederste zone på stolper kan være stærkt nedbrudte. Efter fjernelse af det svært angrebne tømmer isættes tilsvarende tømmerdele af samme træsort, dimension og kvalitet. Udskiftningen kan evt. suppleres med borehulsvanding med godkendt, svampebekæmpende middel eller isætning af Impel borpatroner med svampedræbende middel i det nærliggende, gamle træ. Mindre revnedannelser i tømmeret giver i almindelighed ikke anledning til reparationer. Hvis det er store revner, kan det være nødvendigt at udluse eller Bjælkelag, tagkonstruktioner Det er nødvendigt at åbne og eventuelt adskille konstruktionen for at få overblik over skadens omfang. Forudsat at bæreevnen er i orden, kan man bortset fra angreb af ægte hussvamp lade svampeskadet træ forblive i bygningen. De skadede dele behandles med et anerkendt svampedræbende middel, og samtidig med, at skaden udbedres, skal man sørge for, at fugtkilden fjernes, og at trækonstruktionen i fremtiden holdes tør og vel ventileret. Hvis tømmer eller trædele er stærkt svækkede, må man forstærke eller udskifte delene. Hvis der er tale om angreb fra ægte hussvamp, f.eks. i en gulvkonstruktion Reparation af bjælke. Bjælker repareret efter svampeangreb Fodremmen er typisk det der rådner først på en bindingsværkskonstruktion. Er man heldig, er stolpeenderne intakte, som her. 5

6 over krybekælder, er det nødvendigt at fjerne alt svampeinficeret træ. Myceliet kan være nået vidt omkring. Malede træpaneler, panelvægge m.v. undersøges ved hjælp af strejflys for ujævnheder, som kan skyldes, at træet bagved malingslagene er nedbrudt. Mørtelfuger i angrebszonens murværk kradses ud, og der svides med blæselampe samt stryges med anerkendt svampedræbende middel inden fugning og eventuelt pudsning. Da myceliestrenge fra den ægte hussvamp kan søge langt ned og ud i jorden, kan det være nødvendigt at etablere omfangsdræn og udvendig fundamentfugtspærre. Sørg for, at ventilation i krybekældre o.l. er effektiv svampe hader træk. Opfølgende kontrolinspektion Har man haft et svampeangreb, må man efterfølgende kontrollere de reparerede dele for at sikre, at svampen er fjernet, og at de nye klimatiske forhold i bygningen er tilstrækkeligt tørre. Hvor der er foretaget reparation efter svampeangreb, kan det overvejes at etablere inspektionsmulighed af skjulte eller indbyggede konstruktioner. I gulve kan man undlade den endelige fastgørelse af 2-3 brædder, så man har mulighed for at kigge ind i bjælkefagsrummene. I udnyttede tagrum kan skunkrummet gøres tilgængeligt med hensigtsmæssige lemme for inspektion af spærfødder, bjælkeender m.v. Indbygget inventar kan forsynes med demonterbare dele i bagklædning eller lignende. Brystningspaneler kan, navnlig på ydervægge, have en aftagelig, demonterbar dækliste. Den opfølgende kontrolinspektion må foretages i mindst 3-4 år og må ikke tilsidesætte eller erstatte den jævnlige, generelle inspektion af bygningen. Vedligeholdelse af udvendigt træ Det er en god idé af og til og med fordel efter et kraftigt regnvejr at gå bygningen efter for at se, om der kommer vand ind, og i nogle tilfælde lugte, om tidligere vandindtrængen har givet anledning til svampeangreb. Tag eventuelt en bygningssagkyndig med på råd. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Dansk Standardiseringsråd DS Huse med sjæl. Søren Vadstrup. Gyldendal Træødelæggende svampe og dyr. L. Harmsen. Teknologisk Instituts Forlag, København Træ og træmaterialer. Thomas Thomassen. Teknologisk Instituts Forlag, København Links Information om bygningsbevaring. Kulturstyrelsen. Træ til husbygning BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsformidling (kræver abonnement og password): Nedbrydning af træ i bygninger, 2. udg. (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Imprægneret træ (29) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) Angreb af almindelig borebille, 2. udg. (29) Biller i svampeangrebet træ, 2. udg. (29) Husbukke, 2. udg. (29) Teknologisk Institut. Viden om træ. KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg: Nik. Hyllestad og Børge Sander, arkitekter m.a.a. Tegninger: Tegnestuen Kvisten. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Juni 2012: Søren Vadstrup arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring i Raadvad Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Konstruktiv beskyttelse Svampemidler Kontraktforskning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Foto: CT SkadedyrsService

Foto: CT SkadedyrsService Foto: CT SkadedyrsService Foto: Goritas Morten Ringstrøm Andersen FØJOenyt Larverne lever inde i træet Fra 1 til 10 år afhængi af: Næring i træet Temperatur Træfugt Insektart Foto: Goritas Larverne lever

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kommunale Ejendomme Nytorv Kolding. Nørregade 12, 6070 Christiansfeld.

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kommunale Ejendomme Nytorv Kolding. Nørregade 12, 6070 Christiansfeld. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kommunale Ejendomme Nytorv 11 6000 Kolding Att.:

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring TRÆBEKLÆDNINGER I DANMARK. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring TRÆBEKLÆDNINGER I DANMARK. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Træfacader er ikke så almindelige i Danmark, men de fleste taggavle på sjællandske bindingsværkshuse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Svamp i småhuse - kælder, tagrum og vådrum. Anne Pia Koch, seniorkonsulent Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg

Svamp i småhuse - kælder, tagrum og vådrum. Anne Pia Koch, seniorkonsulent Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Svamp i småhuse - kælder, tagrum og vådrum Anne Pia Koch, seniorkonsulent Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Svamp i småhuse - kælder, tagrum og vådrum Program for beskikkede bygningssagkyndige 2015:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Tilsyn med kirkebygninger og inventar. Anette Kappelgaard & Ole Ingemann, AMU-Fyn

Tilsyn med kirkebygninger og inventar. Anette Kappelgaard & Ole Ingemann, AMU-Fyn Tilsyn med kirkebygninger og inventar Anette Kappelgaard & Ole Ingemann, AMU-Fyn Nummer: 43750 Varighed: 2,5 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan, gennem

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Bestilling af specialkursus Kursus nr. Sæt kryds Kursusnavn Kurset ønskes afholdt den Antal deltagere 2 Træødelæggende svampe 3 Indeklima og skimmel 4 Svamp og råd i byggeri 5

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 2. rapport. Storegade 39 6800 Vamdrup. Sagsnr. B-9144 Maj 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. 2. rapport. Storegade 39 6800 Vamdrup. Sagsnr. B-9144 Maj 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring TRÆTJÆRE Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Trætjære Trætjærens egenskaber Trætjærens anvendelse på bygninger Trætjære og arbejdsmiljø

Læs mere

Råd og svamp mv. udbedring af insektangreb

Råd og svamp mv. udbedring af insektangreb Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 06-03-2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær.

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Topstykket 18 DK-3460 Birkerød

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær. 547 1592 KBH V. Att.: Anders Erdmann Fürst

Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær. 547 1592 KBH V. Att.: Anders Erdmann Fürst Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup SBR/- 18.07.14 Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

5.3.1 Definitioner og måleregler Side 1. 5.3.1 Definitioner og måleregler

5.3.1 Definitioner og måleregler Side 1. 5.3.1 Definitioner og måleregler 5.3.1 og måleregler Side 1 5.3.1 og måleregler Der henvises til fagbogen Nordisk kvalitetssprog for træbranchen nåletræ ISBN 87-7756- 568-1, Markaryds Grafiska, maj 2000, som i uddrag er beskrevet på de

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N BOGØ MØLLE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter..

1. man fremstiller giftige stoffer eller produkter.. Meddelelse i henhold til 25, stk. 1, nr. 2 og 3 i lov om Kemiske stoffer og produkter jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996. Vejledning se side 2. Virksomhedens art navn indehaver adresse kommune

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE Dyrs levesteder i byen Byen SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) I Danmarkshallens afsnit De ferske vande Henrik Sell og Karen Howalt, Naturhistorisk

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Skoven falmer. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet?

Skoven falmer. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet? Skoven falmer Falmer betyder egentlig, at noget mister sin farve, men skoven får jo endnu flere farver om efteråret. I solskin kan skoven med sine gule og røde farver næsten ligne ild. Så hvorfor hedder

Læs mere

TRÆ TIL HUSBYGNING. Træsorter i ældre, dansk byggeskik. Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner

TRÆ TIL HUSBYGNING. Træsorter i ældre, dansk byggeskik. Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner TRÆ TIL HUSBYGNING Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner på ældre bygninger. Udgangspunktet for dette valg er, dels at der bør foretrækkes de miljø- og energimæssigt mindst

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DRONNINGENS PAKHUS LOLLAND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere