Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl Malervangen 1, Glostrup. 21. april Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan Nielsen, Biba Schwoon, Per Mogensen Kim Corlin (observatør) Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Fra Administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Jette Stenholt Desuden deltager: Under punkt 2: Revisor Under punkt 2, 3 og 4: Økonomichef Lars Guldhammer og regnskabsansvarlig Maiken Trier Kold Under punkt 3: Kommunikationsmedarbejder Martin Kristiansen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Regnskab for 2014 for BO-VEST samt revisionsprotokollat Årsberetning: Godkendelse af økonomisk beretning til den trykte årsberetning... 4 samt layout Budgetkontrol pr Lukket punkt BO-VESTs Handlingsprogram Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen: Godkendelse af forslag til vedtægtsændring Planlægning af repræsentantskabsmødet Vaskeriadministrationsgebyrer: Drøftelse af fordeling af den manglende betaling for administration af vaskekort i Grønt regnskab for BO-VEST Godkendelse af kursuskatalog Direktionens beretning... 10

2 13. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Punkter til næste møde Næste møde og kommende møder Eventuelt Til drøftelse og beslutning 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen at bestyrelsen godkender dagsordenen, som den foreligger. 2. Regnskab for 2014 for BO-VEST samt revisionsprotokollat. Regnskabet Side 7: Bestyrelsens navne tilrettes, og titlen 2. næstformand slettes. Side 12 En hensat forpligtelse er et beløb, der er afsat til en kendt udgift, men hvor fakturaen endnu ikke er modtaget. Side 17 Konto 502: Ordet Kørsel rettes til Kørselsgodtgørelse. Side 18 Den højere udgift til mobiltelefoner modsvares af et lavere forbrug på fastnet. Side 19 Forsikringer - Beløbet er steget i forhold til budgettet, fordi alle forsikringer er samlet på én konto, hvilket ikke var tilfældet på budgetlægningstidspunktet. Dette skrives ind i kommentarerne. Side 22 Administrationsbygningen: Konto 701, Anskaffelsessum rettes til leje, så det fremgår, at BO-VEST ikke ejer Malervangen 1. Side 22 Konto 702, Kunst: Kontoen er nedskrevet fra kr. til 0 kr., fordi det ikke har været muligt at identificere de specifikke kunstværker. Noten tilrettes, så den viser kr primo og en linje med afskrevet i året: kr Beløbet modsvares på kontoen vedr. korrektioner fra tidligere - note 9 under diverse. Side 24 Note 18, Mellemregningen er et øjebliksbillede ved årsafslutningen. De tidligere aftalte principper for udligning fremskaffes fra et tidligere referat. Kommentar-notatet Bestyrelsen anmodede om, at kommentarerne bliver ensartede i sin opbygning. For eksempel ønskes, at en afvigelse altid oplyses i kroner, og af det nævnes, hvis en udgift modsvares helt eller delvist af en indtægt et andet sted. 2

3 Revisionsprotokollatet Revisor gennemgik revisionsprotokollat af 21. april 2015 til årsregnskab 2014 og nævnte her, at regnskabet var retvisende og kunne godkendes uden forbehold. Bestyrelsen kommenterede følgende: Bestyrelsen spurgte revisor, om revisionen kan se, om byggesagshonorarerne indgår i driften, hvilket jo ikke er tilladt. Revisor svarede, at det er vanskeligt at gennemskue alene ud fra regnskabstallene, om byggeafdelingen er i balance. Det skal ses over en længere periode Side 143, Bilagssagen: Det er ikke BO-VESTs bestyrelse, der træffer den endelige beslutning men de respektive berørte bestyrelser. Dette korrigeres. Side 143, I forbindelse med forvaltningsrevisionspunktet bad bestyrelsen om, at målsætninger mv. fra 2008 for de forskellige administrative afdelinger fremlægges på et kommende møde. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte BO-VESTs årsregnskab 2014 samt tog det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning. Regnskab og protokollat blev underskrevet på mødet at bestyrelsen godkender BO-VESTs årsregnskab at bestyrelsen tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning. BO-VESTs regnskab for 2014 udviser et underskud på kr. For uddybning henvises til bilaget Kommentarer til regnskab Derudover vil regnskabet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Med hensyn til revisionsprotokollatet er det administrationens vurdering, der ikke er forhold, som kræver særlig opfølgning, hvorfor der ikke udarbejdet skriftlige kommentarer til protokollatet. Bilag Årsregnskab for BO-VEST for perioden Kommentarer til regnskab Revisionsprotokollat af 21. april 2015 til årsregnskabet for

4 3. Årsberetning: Godkendelse af økonomisk beretning til den trykte årsberetning samt layout Bestyrelsen godkendte den økonomiske beretning, resultatopgørelsen til den trykte beretning og det samlede layout til årsberetningen Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender: - Den økonomiske beretning og resultatopgørelsen til den trykte beretning. - Det samlede layout. Bestyrelsen godkendte på mødet d. 18. marts bestyrelsens og direktørens beretninger. På dette møde præsenteres resultatopgørelsen og den økonomiske beretning til den trykte beretning. Administrationen vil på bestyrelsesmødet desuden fremlægge det samlede layout til årsberetningen til godkendelse. Bilag Til godkendelse: 3.1 Resultatopgørelse den trykte beretning 3.2 BO-VESTs økonomi 2014 til den trykte beretning Til orientering: 3.3 AB s, Tranemosegårds og VA s resultatopgørelse og økonomisk beretning Ingen af de tre økonomiske beretninger er godkendt af de respektive bestyrelser 4. Budgetkontrol pr Bestyrelsen pointerede vigtigheden af en stram økonomistyring. Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. Bestyrelsen godkendte, at notekolonnerne fremover ændres som i det vedlagte forslag. Det evalueres om et år at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. - at bestyrelsen godkender, at notekolonnerne fremover ændres som i det vedlagte forslag. 4

5 Budgetkontrollen udviser et estimeret overskud for året på ca kr. Der henvises til de vedlagte kommentarer. Bilag 4.1 Budgetkontrol pr Kommentarer til Budgetkontrol pr Budgetkontrol med forslag til ændring af notekolonnerne, så de er som kolonnerne på budgetkontrol-forsiden og dermed sammenlignelige. 5. Lukket punkt Der henvises til indstillingen i et separat notat. 6. BO-VESTs Handlingsprogram Ulrik Brock Hoffmeyer informerede om, at administrationen ikke er klar med et forslag til handlingsprogram, men at effektiv drift vil være et væsentligt og omfattende punkt. Bestyrelsen anmodede desuden om følgende handlingspunkter: - ASA, helt bredt forstået, skal være en væsentlig del af handlingsprogrammet - Udvikling af muligheden for digitalt beboerdemokrati., herunder information om erfaringer og udvikling af kompetencer at bestyrelsen tager det foreløbige forslag til Handlingsprogram til efterretning. På bestyrelsesmødet den 18. marts udtrykte bestyrelsen ønske om, at det kommende års handlingsprogram omfatter videreførelse af de punkter, der ikke er gennemført i , og at der derudover fokuseres på projekter i tilknytning til det, der omtales på denne dagsordens punkt 5. Administrationen vil udarbejde et forslag med dette afsæt. Administrationen giver på mødet en mundtlig præsentation af et overordnet udkast til Handlingsprogram , som herefter udarbejdes i en endelig udgave til godkendelse på bestyrelsesmødet den 13. maj

6 7. Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen: Godkendelse af forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til vedtægtsændring vedrørende medarbejderrepræsentation i bestyrelsen samt det fremlagte forslag til indstilling til repræsentantskabet. Forslaget og den gældende vedtægt opsættes i to kolonner ved siden af hinanden, så det er let at sammenligne. Ulrik Brock Hoffmeyer spørger VN, om det er i orden, at medarbejdervalget til bestyrelsen udsættes til efter repræsentantskabsmødet, for at afvente godkendelsen af vedtægtsændringen at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til vedtægtsændring vedrørende Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. - at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til indstilling til repræsentantskabet. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 18. marts at foreslå repræsentantskabet en vedtægtsændring angående medarbejderrepræsentation. Der blev vedtaget en model, hvor medarbejderrepræsentantposten i bestyrelsen skiftevis tilfalder administrationens medarbejdere og ejendomskontorernes medarbejdere med skift efter to år. Observatørposten tilfalder den medarbejdergruppe, der ikke har medarbejderrepræsentantposten i den givne periode. Medarbejderne i administrationen vælger deres repræsentant/observatør på et særligt valgmøde, og ejendomskontorerne repræsenteres ved fællestillidsmanden. Bilag: 7.1 Forslag til vedtægtsændring vedr. medarbejderrepræsentation i BO-VEST 7.2 Forslag til indstilling til repræsentantskabet 8. Planlægning af repræsentantskabsmødet Bestyrelsen godkendte den tilrettede dagsorden og besluttede, at Allan Nielsen fremlægger punkt 8 om vedtægtsændring. Der byttes om på punkt 10 og 11 i det fremlagte dagsordensudkast. Bestyrelsen tog orienteringen om valg og dirigenter til efterretning

7 - at bestyrelsen godkender den tilrettede dagsorden samt beslutter, hvem der fremlægger punkt 8 om vedtægtsændring - at bestyrelsen tager orienteringen om valg og dirigenter til efterretning Dagsorden: Dagsordenen er efter bestyrelsesmødet i marts tilrettet med nyt punkt 1 Godkendelse af dagsorden og nyt punkt 8 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring om medarbejderrepræsentation. Det skal aftales hvem der fremlægger punktet om vedtægtsændringen. Dagsordenen udsendes senest den 28. april. Valg: På bestyrelsesmødet den 18. marts indstillede bestyrelsen til genvalg af næstformand Dorthe Larsen og bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren. Desuden besluttede bestyrelsen at anbefale, at der vælges en repræsentant fra AB som førstesuppleant. Dirigenter og stemmetællere: Jens Ellesøe og Torben Saxtorff har begge givet tilsagn om at være dirigenter på repræsentantskabsmøde Hver organisation stiller en stemmetæller til rådighed. Bilag 8. Dagsorden for repræsentantskabsmøde 2015 (fremlæggeren af de enkelte punkter er nævnt i parentes fjernes inden udsendelse) 9. Vaskeriadministrationsgebyrer: Drøftelse af fordeling af den manglende betaling for administration af vaskekort i Bestyrelsen ønskede ikke, at BO-VEST skal være med til at betale en del af udgiften, men at der holdes fast i den oprindelige beslutning at bestyrelsen drøfter et forslag fra VA s bestyrelse, om at BO-VEST giver en rabat som følge af den forsinkede opkrævning for vaskekortadministration Hvis det vedtages, at BO-VEST skal give rabat, indstiller Administrationen: - at bestyrelsen beslutter, at BO-VEST skal betale 20% af den samlede udgift, svarende til kr. 7

8 Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 3. februar at indstille til de tre organisationsbestyrelser, at det manglende vaskeriadministrationsgebyr for 2011, 2012 og 2013 betales af organisationernes dispositionsfonde. AB s bestyrelse godkendte indstillingen. Tranemosegårds bestyrelse har ikke taget stilling, da der ikke har været møde i den mellemliggende periode. VA s bestyrelse fandt det ikke rimeligt, at BO-VEST, der har begået den fejl at opkræve for lidt i gebyr, ikke skulle bidrage til dækningen af udgiften. VA s bestyrelse anmodede derfor om, at BO-VESTs bestyrelse tager sagen op på ny og tager stilling til et forslag fra VA, om at BO-VEST deltager i dækningen af udgiften til den manglende betaling af vaskekortadministration. Økonomi og ressourcer Oversigt over manglende opkrævning af vaskerikortadministrationsgebyrer (cirkatal): I alt alle år VA Tranemosegård AB Samlet Oversigt og beløbene med en rabat på 20% (cirkatal). Opr. foreslået efterbetaling 20% rabat Betales af BO-VEST Nye beløb efter rabat VA Tranemosegård AB BO-VEST 25% Samlet

9 Vurdering Selvom Administrationen har begået en opkrævningsfejl, vurderer Administrationen, at den mest rimelige løsning er, at den enkelte organisation betaler eget manglende beløb. Hovedargumentet er, at ingen har lidt et tab; ydelsen er leveret, men blot ikke opkrævet. Men administrationen vurderer, at en rabat vil imødekomme VA s bestyrelses ønske om en anderledes fordeling af udgifterne. 10. Grønt regnskab for BO-VEST Bestyrelsen tog det grønne regnskab for BO-VEST til efterretning at bestyrelsen tager det grønne regnskab for BO-VEST til efterretning : Som beskrevet i BO-VEST Miljøhandlingsplan udfærdiges årligt et grønt regnskab for administrationen på Malervangen 1 for at sikre fokus på at nedsætte energiforbrug og miljøbelastning. Det foreligger hermed. Hovedkonklusionerne i regnskabet er følgende: - Varmeforbruget er meget højt, hvilket bl.a. skyldes et forældet varmeanlæg og en bygning i dårlig stand. - Vandforbruget er normalt lavere end gennemsnittet (men uforklarligt ekstraforbrug i juni trækker totalforbruget op). - Elforbruget er meget højt, hvilket bl.a. skyldes et forældet ventilationsanlæg og utidssvarende belysning. - Administrationens klimabelastning er faldende, men det skyldes eksterne årsager. I regnskabet foreslås en række tiltag, der vil kunne sænke energi- og ressourceforbruget. Hvad der primært skal til er dog en gennemgribende energirenovering af administrationens bygning, totaludskiftninger af varme- og ventilationsanlæg samt etablering af ny tidssvarende belysning. Dette afhænger af pågående forhandlinger med udlejer, og der kan derfor kun forventes mindre forbedringer inden da. Bilag: 10. Grønt Regnskab 2014, BO-VEST administrationen 9

10 11. Godkendelse af kursuskatalog Dorthe Larsen præsenterede Kursusudvalgets forslag til kurser. Med hensyn til betaling blev det foreslået, at simple kurser, fx kurser med en intern underviser, koster 500 kr. mens prisen på dyrere kurser, fx med eksterne undervisere, flere undervisere, udflugter og andet, koster 750 kr. Bestyrelsen bad om, at der sammen med referatet udsendes en oversigt over antal deltagere i kurserne i Bestyrelsen godkendte kursusudvalgets forslag at bestyrelsen godkender Kursusudvalgets forslag til kurser. Der arbejdes stadig på kursuskataloget. Dorthe Larsen vil på mødet gennemgå, hvilke emner det kommer til at indeholde. 12. Direktionens beretning Ulrik Brock Hoffmeyer tilføjede følgende til direktionsberetningen: Indstillet til rummelighedspris Albertslund Kommune uddeler hvert år en pris til de virksomheder, der formår at integrere personer, der ellers har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I år er BO- VEST indstillet til prisen blandt andet på baggrund af vores indsats for at skabe praktikpladser på byggesagerne og på baggrund af etableringen af elevpladser i administrationen og afdelingerne. Beskæftigelsesudvalget i Albertslund Kommune udvælger en vinder den 21. april. Vinderprisen er kr. til brug for fælles aktiviteter for de ansatte i virksomheden, så lad os håbe at vi vinder. Møde med ministeren Ulrik Brock Hoffmeyer redegjorde for et møde den 16. april mellem Ministeren for By Bolig og Landdistrikter og en række direktører for boligskaber Emnet for mødet var radikalisering og muligheder og behov for indsatser i den forbindelse. Bestyrelsen undrede sig over, at beboerdemokrater ikke var inviteret med til mødet. 10

11 Advisory Board Ulrik Brock Hoffmeyer orienterede om, at han har sagt ja til at deltage i udarbejdelse af Region Hovedstadens klimaplan. Bestyrelsen kommenterede: Råderet Dorthe Larsen og Allan Nielsen er ikke enige i, at det ikke er muligt at frasige sig retten til godtgørelse ved individuel råderet. De vil prøve den første sag ved beboerklagenævnet. Bestyrelsen tog herefter direktionens orientering til efterretning at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. Råderet Bestyrelsen efterlyste på sidste møde regler for råderetsgebyrer, når der i en råderetssag ikke trækkes på administrativ assistance fra BO-VEST, og når råderetten sker ved fuld egenfinansiering. Administrationen har i forbindelse med en lignende forespørgsel tidligere vendt problematikken med juristerne i BL og svaret er, at der ikke er mulighed for at frasige sig retten til godtgørelse ved individuel råderet. Det betyder, at der altid vil være administration i forbindelse med individuel råderet. Efter de nuværende regler pålægges et sagsbehandlingshonorar på kr ,-, hvis råderetsbeløbet overstiger kr ,-. Unge virksomhedspraktikanter Administrationen har i de senere år haft et godt og udbytterigt samarbejde med bl.a. kommuner og virksomheder om virksomhedspraktikanter. I 2014 havde vi to virksomhedspraktikanter, og i år har vi indtil videre haft to. Der er tale om unge positive mennesker, der ønsker at prøve kræfter med en rigtig arbejdsplads, inden start på eventuel uddannelse/elevplads. Perioden er typisk 13 uger og i løbet den tid, bliver de unge vejledt i forskelligt kontorarbejde. Der holdes løbende statusmøder bl.a. med kommunens repræsentanter. Arbejdspladsvurdering med tilfredsstillende resultat Der blev i 2014 gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) i BO-VEST. Både den fysiske og psykiske APV viser overordnet set/alt i alt et rigtig flot resultat. I den fysiske arbejdspladsvurdering er der på enkelte ejendomskontorer og/eller administrative afdelinger angivet, at der er alvorlige problemer med arbejdsstillinger og løft, tem- 11

12 peratur på kontoret og computere og softwareprogrammer. I nogle områder er problemet løst, mens det andre steder overvejeres, hvordan forholdene kan bedres, hvorefter det vil blive lagt ind i en handleplan. Den psykiske APV var meget positiv med høj score på udsagn om stort engagement og Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning. Kun nogle få administrative afdelinger/ejendomskontorer har udfordringer i større eller mindre grad, og der er de pågældende steder taget hånd om de konkrete problemer. APV en viste, at der er et ønske om, at BO-VEST bliver bedre til at dele informationer på tværs af organisationen. Alle afdelinger/ejendomskontorer skal arbejde videre med dette emne som en del af deres APV-handlingsplan for at opnå en præcisering af, hvad medarbejderne efterspørger, og i hvilken form informationen ønskes modtaget (intranet, møder o.a.). Ændring af medlemsindskuddets størrelse I forbindelse med afgivning af tilbud på administration af andre selskaber, har vist sig, at medlemsindskuddet på 750 kr. pr. lejemålsenhed kan være en hindring for at få nye medlemmer. Administrationen vil derfor snarest fremlægge et forslag til en model med forskelligt medlemsindskud. På forsiden af Boligen For første gang i BO-VESTs historie var en af vores boligorganisationer på Boligens forside. Historien var, at Tranemosegård har indgået en aftale med Den Mobile Servicelinje, som er et uddannelsesforløb på Produktionshøjskolen i Brøndby. Aftalen går ud på, at skolens elever kan samarbejde med ejendomsfunktionærerne om opgaver, der ellers ikke er tid til, for eksempel flytning af møbler og hækklipning i rækkehushaver. Temamøder om BYGs projektmodel Byggeafdelingen afholdt den 9. april det første af to temamøder for byggeudvalg og afdelings- og organisationsbestyrelser. Der var 16 deltagere til mødet, hvor BYGs nye måde at køre projekter på blev gennemgået, og hvor den nye folder om byggeudvalgets rolle og ansvar blev præsenteret. Møde nr. to afholdes den 22. april. Bilag: Byggeudvalget rolle og ansvar Presseomtale af Askerød Askerød har været omtalt en del i medierne de seneste måneder som følge af de positive resultater af bl.a. Greve Nord Projektets arbejde. Mediedækningen har særligt været centreret om nedenstående historier: Beboerne i Askerød er mere trygge: Historien havde fokus på Politiets årlige tryghedsundersøgelse. Den blev bragt af Dagbladet i Roskilde + net, Sydkysten (forside) + net og Vestegnens net. 12

13 Venteliste på boligerne: Historien beskrev den massive opbygning af ventelisten i Askerød gennem de senere år - efter mange år uden venteliste og i perioder tomme boliger. Omtalen blev bragt af TV 2 Lorry + net, P4 KBH radio + net, Dagbladets net, Vestegnen + net, Boligen + net. Langt mindre hærværk i Askerød: Historien beskrev nedgangen i hærværk med 90 pct. fra 2008 til Den blev bragt af: Vestegnens net, TV2 Lorry tv + net, Dagbladet + net, Sydkysten (forside) + net. Nyt om navne Tiltrædelser Boligafdelingerne: Michael Saxtorph Petersen ejendomsfunktionær i Gillesager/Lindeager (tidsbergr.)15. marts Louise Bergman, gartner, Galgebakken (tidsbegr.) 23. marts Administrationen: Christian Lind, projektleder, Byggeafdelingen, d. 7. april Christina Nilsson, økonomimedarbejder, Økonomiafdelingen (tidsbegr.), 7. april Christian Abraham økonomimedarbejder, Økonomiafdelingen (tidsbegr.), 20. april Fratrædelser Administrationen: Marianne Bach, administrativ medarbejder i Driftsafdelingen, 31. marts Kim Højberg-Jensen, projektleder, Driftsafdelingen, 13. april Charlotte Andersen, økonomimedarbejder, Økonomiafdelingen, 30. april 13. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der var ingen henvendelser. 14. Punkter til næste møde Handlingsprogram at bestyrelsen drøfter punkter til næste møde. 15. Næste møde og kommende møder Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag den 13. maj 2015 kl

14 Bestyrelsesmøder i 2015 Onsdag d. 17. juni Onsdag d. 2. september Onsdag d. 28. oktober Onsdag d. 9. december Repræsentantskabsmøde 2015 Tirsdag den 26. maj Boligpolitisk Forum 18. august holdes i café november BO-VEST-konference oktober 16. Eventuelt Der var intet. Glostrup, den 21. april 2015 Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Biba Schwoon Allan Nielsen Per Mogensen Jørgen Fahlgren Hugo Thuge Ulla Rønnow Rønnebech 14

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 23. Bestyrelsesmøde nr. 83 i BO-VEST 3. februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 16.00 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat af: 19. april 2016 23. Bestyrelsesmøde nr. 96 i BO-VEST Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 19. april 2016 23. Bestyrelsesmøde nr. 96 i BO-VEST Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Bestyrelsesmøde nr. 96 i BO-VEST Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 19. april 2016 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

REFERAT af 4. februar 2014 23.

REFERAT af 4. februar 2014 23. REFERAT af 4. februar 2014 23. Bestyrelsesmøde nr. 72 i BO-VEST Onsdag den 4. februar 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabet: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015. Referat. 27. maj 2015. Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015. Referat. 27. maj 2015. Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 27. maj 2015 Deltagere i repræsentantskabsmødet den, afholdt i BO-VEST Bestyrelsen: Solhusene: Syd: Vest: Etagehusene: Nord: Kirsebærgården: Eskebuen:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af 1. marts 2017

Referat af 1. marts 2017 Botigsamarbejdet på Vestegner Referat af 1. marts 2017 Bestyrelsesmøde nr. 104 i BO-VEST Onsdag den 1. marts 2017 kl. 17.00 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Kirsten

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede:

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede: Referat Mødedato: 22. juni 2011 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle S. Madsen Käthe Pedersen Michael Bendixen Ole Sales,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afholdt: Onsdag den 25. maj 2016 kl , Malervangen 1, 2600 Glostrup. Deltagere: Der var 41 deltagere med stemmeret. Se vedlagte liste.

Afholdt: Onsdag den 25. maj 2016 kl , Malervangen 1, 2600 Glostrup. Deltagere: Der var 41 deltagere med stemmeret. Se vedlagte liste. Boligsamarbejdet på Vestegnen REFERAT af: Repræsentantskabsmøde i BO-VEST 25. maj 2016 Afholdt: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 17.30, Malervangen 1, 2600 Glostrup Deltagere: Der var 41 deltagere med stemmeret.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantska bet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Jørgen Juul, Anette

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød

Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15. Administrationen, Bakkegade 25, 3400 Hillerød Til bestyrelsen Boligselskabet Nordsjælland Hillerød, 16. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Boligselskabet Nordsjælland Tirsdag den 14. juni 2016 klokken 17:15 Administrationen, Bakkegade 25, 3400

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere