Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren"

Transkript

1 Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008

2 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guiden udgives i fællesskab af Konkurrencestyrelsen og Bygherreforeningen Samarbejdet har fra Bygherreforeningens side fundet sted via et særligt nedsat Udbuds- og Konkurrenceudvalg med udbudschef Michael Jacobsen fra Universitets- og Bygningsstyrelsen som formand og personer fra en række af Bygherreforeningens medlemsvirksomheder som aktive deltagere: Domea, DSB, Emcon, Esbjerg Kommune, Kuben, Københavns Ejendomme, Region Hovedstaden, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Vejdirektoratet.

3 Oplag: 1000 Udgivet september 2008 af: Bygherreforeningen Borgergade København K og Konkurrencestyrelsen Nyropsgade København V Layout og grafisk produktion: Schultz Grafisk Trykt udgave ISBN: On-line udgave ISBN:

4 Forord Guiden er udarbejdet af Bygherreforeningen i tæt dialog med Konkurrencestyrelsen og er tænkt som inspiration til bygherrernes udbudsstrategi. Det er intentionen, at guiden kan bidrage til, at professionelle bygherrer agerer ud fra velbegrundede og fremadrettede strategier for at skabe reel konkurrence. Potentialet ved et øget og mere effektivt konkurrencepres er stort. Effektivitetspotentialet i dansk byggeri er på et tocifret milliardbeløb. Det er derfor vigtigt, at bygherren bliver mere bevidst om sin køberrolle og dermed skaber mere effektiv konkurrence. Guiden har til formål at inspirere særligt offentlige og offentligt støttede bygherrer til at bryde med vanetænkning og afprøve nye muligheder ved udbud. Guiden anviser ikke rigtige eller forkerte løsninger, men søger at anskueliggøre fordele og ulemper ved forskellige fremgangsmåder. Den giver gode råd til udbudsstrategier, der kan skabe effektiv konkurrence i byggeriet. Vi håber at guiden vil være til inspiration for de professionelle bygherrer samt byggeog anlægssektoren i øvrigt. Agnete Gersing, direktør Konkurrencestyrelsen Lars Ole Hansen, formand Bygherreforeningen 3

5

6 Indhold Afsnit 1: Indledning Afsnit 2: Udbudsstrategi og konkurrence Afsnit 3: Bygherrens beslutningsproces Afsnit 4: Bygherrens markedsvurdering Afsnit 5: Markedsstruktur udvikling og udvidelse af markedet Afsnit 6: Udbudsformer og regulering Afsnit 7: Kontraherings- og entrepriseformer Afsnit 8: Referencer og links 5

7 Afsnit 1: Indledning Formålet med guiden er at bidrage til at forbedre konkurrencen i den danske byggesektor gennem en ændring af bygherrernes handlemåde i udbudssituationen. Fra at hvile på projektspecifikke overvejelser skal udbud udgøre en virksomhedsmæssig og strategisk disciplin. Nøglen hertil er bygherrernes udarbejdelse af strategier for indkøb og udbud af byggeri og anlæg (i guiden blot betegnet udbudsstrategier). Guiden retter sig primært mod professionelle bygherrer, som har såvel mulighed for, som interesse i at påvirke konkurrencen i byggeriet på længere sigt. Guiden retter sig især mod de offentlige og offentlige støttede bygherrer, der i forhold til de private bygherrer er begrænsede i deres handlemåder og kontakt med markedet som følge af nationale og EU-udbudsregler. De private bygherrer står for hovedparten af markedet for byggeri, men de offentlige og offentlige støttede bygherrer er af central betydning, idet de udgør en professionel bygherrekreds med en stor, ensartet opgavemængde i et ellers opsplittet marked. De er derfor ofte retningsgivende for den praksis, der følges på markedet. Når der i guiden anvendes termer som bygherrerne, de professionelle bygherrer eller de regulerede bygherrer, sigtes til denne kreds af bygherrer, men det er håbet, at guiden også kan inspirere bygherrer udenfor denne kreds. Konkurrence- og markedssituationen i byggeriet påvirkes stærkt af konjunkturudsving, hvorfor bygherrerne til stadighed må tilpasse deres udbudsstrategi til markedssituationen og have fokus på den skiftende prisdannelse, udbudsformer, entreringsformer og strukturen i byggesektoren. Et vigtigt element heri er at gennemføre markedsundersøgelser for at sikre, at der ved den valgte udbuds- og kontraheringsform skabes tilstrækkelig konkurrence. Opdaterede udbudsstrategier kan understøtte bygherrerne i deres bestræbelser på at opnå målet med de respektive udbud og bidrage til en konkurrencesituation med sigte på optimal balance mellem pris og kvalitet. Ideelt skabes denne balance ved at etablere såvel en for bygherren gunstig konkurrencesituation i det enkelte udbud (på kort sigt) som ved at fremme en konkurrencestimulerende udvikling i sektoren som helhed (på længere sigt). Ordet guide indikerer, at man her kan få gode råd og vejledning, men at rejsen mod at udvikle og implementere en indkøbs- og udbudsstrategi kræver en aktiv indsats og stillingtagen af den enkelte bygherreorganisation. Guiden omfatter forslag til overvejelser, som en bygherre bør foretage og til processer, der skal gennemføres fra det tidspunkt hvor bygherren beslutter sig for at realisere sin plan om et byggeri til det tidspunkt, hvor den endelige entreprisekontrakt underskrives. Guiden har fokus på entreprisemarkedet dvs. bygherrens indkøb 6

8 af ydelser fra entreprenør- og håndværksvirksomheder. Fokus omfatter såvel byggeri som anlæg, selvom der i teksten for det meste bruges udtrykket byggeri. Guiden behandler ikke alle de elementer, der kan være relevante i forbindelse med udformningen af en udbudsstrategi. Guiden søger at præcisere centrale elementer, som bør inddrages i strategiarbejdet. De følgende afsnit i guiden indeholder inspiration til praktisk udmøntning af udbudsstrategien, herunder beskrivelse af beslutningsprocesser, fremgangsmåde ved markedsanalyse, anvendelse af udbuds- og kontraheringsformer etc. Disse anvisninger rummer i sig selv nyttig viden, men det er afgørende, at de ses i sammenhæng med den udbudsstrategi, der vælges i den enkelte bygherreorganisation, og som kommer til udtryk i det enkelte udbud. Afsnit 2 forklarer indkøbs- og udbudsstrategier, som kan medvirke til at stimulere konkurrencen samt fordele og udfordringer ved at anvende en udbudsstrategi. Afsnit 3 fokuserer på bygherrens beslutningsproces, de overvejelser bygherren skal gøre sig, herunder anvendelse af eksterne rådgivere og de elementer, der indgår i fastlæggelsen af en beslutningsproces. Afsnit 4 omhandler og anviser veje til gennemførelse af markedsundersøgelser for at sikre, at der ved den valgte udbuds- og kontraheringsform sikres det nødvendige antal tilbudsgivere og dermed mest mulig konkurrence. Afsnit 5 belyser bygherrens muligheder for at påvirke og udvide markedet såvel vertikalt (størrelsesmæssigt) som horisontalt (geografisk) ved at tiltrække nye typer af bydende. Afsnit 6 indeholder en kort beskrivelse af udbudsvilkårene for de regulerede bygherrer og gennemgår anvendelsen af de typiske udbudsformer. Afsnit 7 gennemgår de vigtigste overvejelser om kontraheringsformer samt de fordele og ulemper, der knytter sig til forskellige entrepriseformer. Guiden kan anvendes struktureret i sin helhed ved formulering af en bygherrevirksomheds udbudsstrategi. Alternativt kan den anvendes som opslagsværk til inspiration for den enkelte medarbejder ved udbud af et enkeltprojekt. 7

9 Formålet med guiden kan opsummeres i følgende punkter: Med udgangspunkt i den enkelte bygherres vilkår, situation og behov skal guiden danne grundlag for og inspirere bygherrerne til at udforme egne udbuds strategier. Bygherrerne skal inspireres til at bryde med vanetænkning og afprøve nye muligheder ved udbud ud fra klare målsætninger, på et struktureret og velovervejet grundlag og under overholdelse af de gældende regler. Bygherrerne skal anvises metoder til at skabe reel konkurrence om bygge opgaver, der kan understøtte og fremme konkurrencestimulerende handlemåder ved indkøb af entreprenørydelser Bygherrer skal gøres mere bevidste om deres køberrolle. De skal agere på markedet ud fra velbegrundede og fremadrettede udbudsstrategier og dermed skabe et konkurrencepres, der driver udviklingen i bygge- og anlægssektoren mod bedre kvalitet og lavere priser. Via udbudsstrategier skal bygherrernes indkøb/udbud lykkes bedre i konkurrencemæssig forstand, så der etableres en situation med optimal balance mellem kvalitet og pris i såvel det enkelte projekt som i projektporteføljen på længere sigt. 8

10 Afsnit 2: Udbudsstrategi og konkurrence Behov og grundlag for en udbudsstrategi Udformningen af en udbudsstrategi er en ledelsesopgave. Ledelsen fastlægger den røde tråd i udbudene og i projekterne, og det er herfra, at konkurrencen kan anskues i et overordnet og langsigtet perspektiv. Der kan skabes bedre konkurrence ved at se udbudsgennemførelsen fra det virksomhedsmæssige og ikke blot fra det projektmæssige perspektiv. Effekten af et strategisk initiativ, set fra bygherrens perspektiv, består dels af en konkret besparelse opnået via forbedring af konkurrencen, og dels ved påvirkning af sektoren i retning af et marked præget af tilstrækkeligt mange forskellige entreprenørvirksomheder, som kan sikre en god og sund konkurrencekraft. Den enkelte bygherreorganisation har behov for at udforme en udbudsstrategi, som ser udfordringerne ud fra bygherrens egen synsvinkel. Dermed kan udbud gennemføres på baggrund af en formuleret strategi og ud fra strukturerede overvejelser, der sikrer en effektiv beslutningsproces og det bedst mulige valg af fremgangsmåde ved de enkelte udbud. Ofte vil en sådan strategi indebære en investering for bygherren. Det kræver en ekstra indsats at tiltrække fx udenlandske og/eller mindre firmaer og gøre det muligt for dem at overvinde de barrierer, der måtte eksistere, og som normalt afholder disse fra at deltage i udbuddet. Investeringen skulle gerne give afkast ved, at der på sigt skabes bedre konkurrence i markedet. Der er tale om en form for kollektiv udfordring for bygherrerne. De ville hver især foretrække, at andre bygherrer foretager den investering, som de selv og andre efterfølgende kan høste udbyttet af. Når bygherrerne ud fra en markedsvurdering kan konstatere eller forudse konkurrencemæssige problemer i markedet, vil det for den enkelte bygherre være formålstjenligt aktivt at tiltrække nye typer af bydende. Hvis flere bygherrer oplever samme type af problemer i konkurrencen, kan de med fordel koordinere indsatsen, hvorved en del af investeringen formentlig kan gøres i fællesskab. Udfordringen for de offentlige og offentligt støttede bygherrer ligger i at tænke økonomisk og kommercielt i deres udbud og indkøb og handle markedsmæssigt rationelt - uden at overtræde de lovgivningsmæssige rammer for tilbudsindhentningen og kontraktindgåelsen. Det er således en gennemgående præmis i denne guide, at bygherrerne i højere grad end hidtil bør være opmærksomme på og afsøge de muligheder, som lovgivningen rummer. 9

11 Det frie, uregulerede område Det regulerede og velprøvede område Det regulerede, men uudforskede område Figuren illustrerer tankegangen, at der findes velegnede og legale, men oftest uprøvede muligheder, som kan udnyttes undervejs i processen og ved tilvejebringelsen af bygherrens beslutningsgrundlag. Guiden lægger op til, at bygherren i højere grad skal udforske uprøvede muligheder. Det er ligeså klart, at bygherren på det regulerede område må være opmærksom på at overholde lovgivningen. Bygherren må være ekstra opmærksom på bestemmelsernes overholdelse, hver gang man bevæger sig ind i det uudforskede område. Ønsket om at intensivere konkurrencen berettiger ikke overtrædelse af fx gældende udbudsbestemmelser. Udbudsstrategiens indhold Udbudsstrategien kan passende formuleres i overensstemmelse med bygherreorganisationens værdigrundlag, dvs. ud fra de overordnede værdier, målsætninger og særlige vilkår, som ofte findes beskrevet i en generel strategi eller vision. Udbudsstrategien bør være formuleret forpligtende og i lettilgængelig form. Arbejdet med formulering af en udbudsstrategi bør tage udgangspunkt i den enkelte bygherres særlige behov og situation, så det sikres, at udbudsstrategien understøtter bygherreorganisationens opgaver, generelle strategi og målsætninger og afspejler de vilkår organisationen arbejder under. Bygherren skal ved udformning af en udbudsstrategi opstille og definere klare mål med udbud, planlægge og lede processen, tilrettelægge fremgangsmåder, metoder og adfærd undervejs og sikre, at erfaringer fra egne og andres udbud til stadighed evalueres og at der sker erfaringstilbageførsel til egne processer. 10

12 I udbudsstrategien klargøres, hvilke målsætninger den enkelte bygherre har i forhold til udbud, fx opnåelse af det rigtige resultat til den rigtige pris, effektivitet i beslutningsprocessen og lave transaktionsomkostninger, en høj grad af gennemsigtighed og åbenhed samt læring og udvikling. Det er i det enkelte projekt, at forholdet mellem de langsigtede strategiske mål og målene for det enkelte udbud gøres eksplicit. Her tages der stilling til, hvad bygherren konkret kan opnå. Indkøb af entreprenørydelser kan kun undtagelsesvis ske uden at inddrage tekniske rådgivere og deres bistand i forbindelse med det enkelte indkøb. For det meste gennemføres bygherrernes analyser og kravspecifikationer til det konkrete byggeri ved medvirken fra rådgivere, som dermed kan bidrage til at udvikle konkurrencestimulerende udbud. En udbudsstrategi kræver en forudgående gennemtænkning af blandt andet kontraktformer, entrepriseform/opdeling samt samarbejdsformer. En lang række af disse overvejelser er fælles for alle bygherrer på det uregulerede såvel som det regulerede område. Alle beslutninger om valg af kontraktformer, entrepriseform/-opdeling og samarbejdsformer kan medvirke til at stimulere konkurrencen. På et langsigtet branche- eller sektorperspektiv bør det overvejes, om bygherreorganisationens strategi og konkrete projekter bidrager til udvikling i markedet på længere sigt eller (omvendt) til at understøtte uheldige konkurrencemæssige strukturer eller konjunkturer. Dvs. at både kort- og langsigtede følger af et givent leverandørvalg bør overvejes (der er ikke langt fra foretrukken leverandør til monopolist). Det kan overvejes at sammenligne bygherreorganisationens egne erfaringer med andre lignende virksomheders. Der konstateres fra tid til anden tegn på ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler i form af tilbudskoordinering mellem bydende eller i form af egentlige karteldannelser. Udviklingen af sådanne aftaler mv. skal modvirkes, og bygherrerne bør i alle udbud være opmærksomme på sådanne begrænsninger af konkurrencen. Konkurrencemyndighederne har til stadighed fokus herpå og bygherrerne kan være med til at dæmme op for sådanne tendenser ved at rette henvendelse til myndighederne (Konkurrencestyrelsen) hvis der er mistanke om tilbudsregulering eller tegn på karteldannelse. 11

13 Kartelmistanker hvor går jeg hen? Det er ulovligt at søge at begrænse konkurrencen ved at aftale priser, opdele markedet og koordinere tilbud. Det gør varen eller tjenesteydelsen dyrere for køberen samtidig med, at det svækker konkurrencen i erhvervslivet. Samtidig får de virksomheder, der følger spillereglerne og lovgivningen, også sværere ved at klare sig. En af Konkurrencestyrelsens vigtigste opgaver er at få sat en stopper for ulovlighederne. Men det er svært at få oplysninger om, hvad der foregår. Såfremt man som bygherre har mistænkelige oplevelser fx indikationer på at bydende virksomheder på forhånd synes at have aftalt priser for licitationsbud eller hvem der skal have arbejdet bør man kontakte Konkurrencestyrelsen. Det kan enten ske elektronisk ved at udfylde formularen på styrelsens hjemmeside eller telefonisk på Du kan læse mere på hvor der gives eksempler på forhold, som virksomheden skal være opmærksom på, og som bør vække mistanke om, at noget er galt. 12

14 Afsnit 3: Bygherrens beslutningsproces Etablering af et beslutningsgrundlag Det er bygherrens opgave ofte under stort tidspres at foretage en lang række overvejelser i byggesagens indledende faser og på grundlag heraf etablere det bedst mulige beslutningsgrundlag for byggesagens igangsætning, organisering og gennemførelse. En byggesag udvikler sig over tid, og det samme vil bygherrens erkendelses- og vidensniveau gøre. I takt med dette, mindskes bygherrens mulighed for at påvirke byggesagen. Bygherrens indflydelse på byggeriets udvikling er størst i byggesagens indledende fase, og det er her, at de største fordele kan indhøstes og de største fejl kan begås. Det er bygherrens opgave at afklare grundlaget for beslutningerne undervejs og være opmærksom på, at nogle beslutninger træffes i én fase, mens andre beslutninger først træffes i de efterfølgende faser. Bygherren bør undervejs lave en oversigt over de muligheder - fordele og ulemper - der er forbundet med beslutningen. Beslutningsprocessen Bygherren bør tilrettelægge sin beslutningsproces således, at beslutninger træffes efter princippet om Last Responsible Moment. Herved opnås alt andet lige det bedste (og mest aktuelle) beslutningsgrundlag og sandsynligheden for senere revision af beslutningsgrundlaget og derved af selve beslutningen kan reduceres. Usikkerhed Det er et grundlæggende vilkår for beslutningsprocessen i en byggesag, især i den indledende fase, at der er usikkerhed om en række forhold, fx om: fremtidige behov og organiseringer hos brugerne den politisk-økonomiske beslutningsproces byggegrundens tilstand/planmæssige forhold en eksisterende bygnings tilstand intern/ekstern organisering af forløbet/sagen byggetekniske muligheder lovgivningsmæssige begrænsninger (fx Bygningsreglementets funktionskrav). Bygherren bør fra start fokusere på de konsekvenser, beslutningerne kan få. Et nyttigt værktøj i den forbindelse er anvendelsen af beslutningstræ eller lignende procesværktøjer, hvorved bygherren tvinger sig selv til at tilvejebringe en øget bevidsthed om den proces, der skal gennemløbes frem mod en beslutning. Processen skal sikre, at bygherren på et tidligt tidspunkt og på en struktureret måde kan 13

15 identificere og vurdere, om nogle beslutninger, der ud fra en umiddelbar betragtning forekommer attraktive, længere henne i forløbet kan få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser eller udelukke hensigtsmæssige alternativer. I processen skal bygherren fokusere på at skabe de bedst mulige rammer for udnyttelse af den relativt ufleksible kapacitet i byggesektoren. Åbenhed og dialog i beslutningsprocessen Mange offentlige bygherrer er tilbageholdende med at gå i aktiv dialog med markedet og de enkelte tilbudsgivere. Tilbageholdenheden kan skyldes frygt for at overtræde forhandlingsforbuddet, der følger af udbudsreglerne. Det er uheldigt, da reglerne indeholder en del muligheder for både at foretage en forudgående dialog samt dialog under tilbudsindhentningen. De offentlige og offentligt støttede bygherrer bør lade sig inspirere af de private bygherrers beslutningsprocesser og gennem åbenhed og dialog forud for og til dels under udbudsprocessen at søge at opnå samme fordele, som opnås ved forhandling. Inspiration fra beslutningsprocessen hos private bygherrer I udgangspunktet vil man på det private område gennem dialog og forhandling med potentielle kontraktparter blive klogere på løsninger og alternativer. Forhandlingen sker trinvis ud fra givne forudsætninger, og når forudsætningerne skifter, vurderer man, om det er værd at gå videre. Det kan fx ske ud fra et no-cure no-pay princip, som sætter bygherren i en stærk forhandlingssituation. I øvrigt er begge parter ofte afhængige af at skulle opretholde deres renommé med henblik på fremtidig ageren i markedet. Man kan beskrive et sådant forløb som en successiv og invergerende beslutningsproces, hvor man ud fra gradvist bedre information om hvad markedet har at tilbyde nærmer sig en løsning, som er fordelagtig for bygherren, og som entreprenøren kan acceptere. Først når en sådan løsning er opnået, indgås kontrakten. 14

16 Gennem beslutningsprocessen er der en række oplagte nedslagspunkter for den offentlige bygherre, hvor dialog kan anvendes, hvilket er søgt illustreret ved eksemplet her: Markedsundersøgelse Åbent hus Teknisk dialog Teknisk afklaring Ide Beslutninger -udbudsform/ entrepriseform/struktur Udbud Projektgennemgang Orienteringsmøde Licitation Præsentation af tilbud Tildeling Kontrakt Der er behov for kreativitet og nytænkning fra bygherreside med henblik på at skabe åbenhed og dialog i processen. Bygherren skal naturligvis til stadighed være opmærksom på, at dialogen med og informationen til potentielle ansøgere og tilbudsgivere holder sig inden for udbudsreglernes rammer, herunder navnlig princippet om ligebehandling af tilbudsgiverne. Eksempler på fokuspunkter for åbenhed og dialog Eksempelvis kan man fokusere på følgende punkter for at gøre sig attraktiv for de bydende og skaffe sig viden om markedet, konkurrencesituationen og indholdet i ansøgninger og tilbud: Åbenhed og løbende information om bygherrens byggeplaner: Fx åbent hus for potentielle bydende om projekter i pipeline, informationer på hjemmeside, pressemeddelelser o.l. om byggeprojekter, forventninger, visioner og strategiske overvejelser og kontakt til organisationer og repræsentationer, der kan videreformidle informationerne til relevante kredse af aktører. Åbenheden kan understøttes af en pressestrategi og gennem afholdelse af konferencer, åbne informationsmøder o.l. Pressestrategi: Parallelt hermed kan udbyderen fastlægge en pressestrategi, der fokuserer på hele udbudsfasen frem til det tidspunkt tilbudene afgives til udbyderen. Pressestrategien skal respektere ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne, når udbuddet først er iværksat. Deltagelse i diverse fora og netværk: Som del af markedsanalysen kan bygherren forhøre sig om virksomheders ordresituation, kapacitet, specialer mv. Samme fora og netværk både de indenlandske som udenlandske kan anvendes til at gøre markedet og dets aktører opmærksomme på kommende udbud. 15

17 Aktiv påvirkning af markedet: Udbyder bør overveje aktivt at påvirke aktører i markedet med henblik på at få en bred ansøgerskare til prækvalifikation eller tilbudsafgivelse i et offentligt udbud. Informationsmøder om konkrete projekter: Eventuelt i forbindelse med informations- og pressestrategi kan udbyder forud for sit udbud afholde konferencer, åbne informationsmøder o.l. overfor såvel offentligheden som overfor markedet og dets aktører. Bygherren kan oprette en køberprofil: I denne kan der blandt andet indgå oplysninger om planlagte indkøb. Bygherren kan lægge profilen ud på sin hjemmeside eller på en hjemmeside fælles med andre bygherrer med en præsentation af indkøberens organisation og forventede anskaffelser i det kommende år og andre oplysninger af interesse for markedet og de enkelte tilbudsgivere. Køberprofilen giver bygherren større mulighed for at drøfte de derved offentliggjorte indkøb med mulige leverandører. En køberprofil kan anvendes til at offentliggøre mange forskellige oplysninger, såsom meddelelse om igangværende udbud, indgåede kontrakter, annullerede procedurer, planlagte indkøb og andre praktiske oplysninger. Køberprofilen kan udformes på flere sprog og kan med fordel anvendes praktisk ved kommunikation med og information til interesserede tilbudsgivere fra ind- og udland. Såfremt bygherren vælger at oprette en køberprofil skal bygherren være opmærksom på, at en offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse ikke kan ske i køberprofilen før bygherren har sendt en bekendtgørelse om offentliggørelse til Kommissionen. Dialog i prækvalifikations- og tilbudsfasen: Udbudsreglerne giver under visse betingelser mulighed for en teknisk dialog med ansøgere, der bør udnyttes til kvalificering af udbuds- og tilbudsprocessen. Præsentation af tilbud: Udbyderen bør overveje i højere grad, end tilfældet synes at være i dag, at lade tilbudsgiverne få mulighed for at præsentere deres tilbud. Præsentation af tilbud har karakter af teknisk dialog og bør udnyttes til kvalificering af tilbudsprocessen. Anvendelse af nye kommunikationsplatforme: Bygherrerne bør lade deres kommunikation med potentielle tilbudsgivere hvile på et elektronisk grundlag fx ved anvendelse af løsninger, som spiller tæt sammen med andre digitale værktøjer (projektweb, chatrooms osv.). 16

18 Anvendelse af eksterne rådgivere i beslutningsprocessen Bygherrerne bør nøje overveje rådgivernes rolle i beslutningsprocessen. Når bygherren køber rådgivning, der omfatter såvel procesrådgivning som projektering, kan rådgiverens fokus og incitamenter være problematiske for bygherren bygherrens interesse i at optimere konkurrencesituationen harmonerer ikke altid med rådgiverens økonomiske interesse i valg af den efterfølgende projektrådgivnings- og entrepriseform. Det er nødvendigt, at bygherren har en styrende rolle i anvendelsen af rådgiverne og stiller krav til de ydelser, rådgiveren skal levere som led i beslutningsprocessen, herunder form og indhold af fx markedsanalyser, dialogmøder med entreprenører og lign. For at skabe fleksibilitet i sin beslutningsproces, kan bygherren overveje at indkøbe rådgivningen i mindre dele eller betinge sig muligheden for når behov herfor opstår at ændre aftalens parametre på de relevante områder Bygherren bør overveje at adskille procesrådgivning fra projekteringsrådgivning, ligesom bygherren i totalentrepriser bør lade en anden aktør end totalentreprenøren stå for programmering m.v. og alene overlade færdigprojektering og udførelse til totalentreprenøren. 17

19 Afsnit 4: Bygherrens markedsvurdering Mange bygherrer handler ud fra en begrænset viden om markedet, når de udbyder projekter. Bygherren bør investere mere tid og flere kræfter i de tidligste faser af pro jekterne for at opnå et bedre byggeri fx ved at gennemføre markedsanalyser. Markedsvurderingen har til formål at skabe et grundlag for det mest attraktive indkøb. Bygherrerne bør derfor være mere aktive og opsøge markedet ud fra egne succeskriterier. Markedsvurderingen har til formål at skabe grundlag for det mest attraktive indkøb. I boksen herunder er givet eksempler på elementer som kan indgå i de private, uregulerede bygherrers markedsvurdering. Private, uregulerede bygherrers markedsvurdering En dygtig projektudvikler tager udgangspunkt i egne erfaringer og kollegers erfaringer med samarbejdspartnere ud fra et omfattende personligt netværk. En sådan markedsvurdering inddrager typisk informationer om, hvilke aktører der eksempelvis har taget mange opgaver ind, hvem der har tabt/tjent penge på opgaver, hvem der har ledig kapacitet etc. Denne information handler om konkurrencesituationen mellem entreprenørerne populært sagt alle former for sladder om, hvem der er mest sulten. Informationen kan udbygges ved kontakt til interessante aktører med særlig fokus på, om det rigtige projektteam forventes at kunne indgå i projektet. Også for den offentlige bygherre gælder det om at finde de rigtige bydende til opgaven i den aktuelle markedssituation. Den offentlige bygherre kan imidlertid ikke på samme måde som den private bygherre gå i detaljer med, eller måske endda stille krav til projektbemanding, generel projektoptimering og strategisk samarbejde. Ikke desto mindre kan den offentlige bygherre under visse forudsætninger stille krav til projektbemanding og projektoptimering, og hermed tilstræbe en lignende tilgang. Blot skal den offentlige bygherre huske til enhver tid at overholde ligebehandlingsprincippet. Ved udbud i perioder med højkonjunktur eller ved projekter af særlig karakter fx med udenlandske projekterende kan det ofte være vanskeligt at etablere en effektiv konkurrence. I disse tilfælde er det særlig vigtigt med tidlig kontakt til aktørerne. I perioder med lavkonjunktur vil det ofte være nødvendigt at vurdere soliditet og leveringssikkerhed hos tilbudsgivere og potentielle samarbejdspartnere. En vurdering af virksomhedernes egnethed sker ud fra en række kriterier ordregiver på forhånd har fastsat og offentliggjort. Herefter kan ordregiveren afgøre, om virksomheden lever op til de fastsatte krav for at deltage i konkurrencen om opgaven. 18

20 Bygherrer må i projektets indledende faser vurdere markedssituationen for at undersøge, om der kan forventes at indkomme tilbud fra et tilstrækkeligt stort antal kvalificerede entreprenører, således at der er sikkerhed for, at der kan skabes en effektiv konkurrence ved valg af entreprenører. En sådan vurdering bør gennemføres inden projektet organiseres, således at udbudsformen kan fastlægges ud fra vurderingen. Skematik for markedsanalyse Med markedsanalyse lægges an til en systematiseret og struktureret tilgang til udbudssituationen. Markedsanalysen har til formål at klarlægge, hvor der indenfor de forskellige entrepriseformer fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise kan etableres den bedste konkurrence om det aktuelle projekt i overensstemmelse med og tilpasset bygherrens og eventuelle rådgiveres samlede ressourcer. En skematisk opbygget markedsanalyse kan med fordel anvendes, hvor bygherren indenfor de enkelte entrepriseformer opstiller de ønskelige 5-6 effektive, navngivne tilbudsgivere indenfor hvert fag eller hver licitation. Såfremt analysen viser, at der ikke er sikkerhed for, at disse kan eller vil afgive tilbud, bør bygherren inddrage fx mulige udenlandske tilbudsgivere eller finde en kombination af ovennævnte entrepriseformer for at opnå en effektiv konkurrence. For at sikre at disse tilbudsgivere er effektive (dvs. oprigtigt interesserede), bør der rettes henvendelse til de pågældende, inden der annonceres. Disse henvendelser skal ske med omtanke, herunder at ligebehandlingsprincippet overholdes. Model for markedsanalyse eksempel på gennemløb 1. Mål: Målet for markedsanalysen skal være entydigt, og ikke for bredt. Målet kan være et eller flere, eksempelvis: Valg af entrepriseform, tidshorisont for projektets gennemførelse, økonomi i projektet, sikkerhed for tilstrækkeligt antal bydende eller hvilke aktører er interesserede. 2. Muligheder og bindinger: Eksempler på emner, der bør overvejes, kunne være: Hvem kan løfte opgaven, krav om at projektet er realiseret på et bestemt tidspunkt, bygherrens egen organisation, politiske og brugermæssige hensyn, projektets organisation, ønsker omkring indflydelse, alternative bud eller sproghensyn 3. Metode og undersøgelsesmetodik: Overvejelser omkring hvilke datakilder og -typer der bedst indfrier målet en kvantitativ vurdering med mange kilder eller en kvalitativ vurdering med få velvalgte kilder med dybdegående spørgsmål. 19

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse Vejledning og tjekliste til vurdering af klar grænseoverskridende interesse Når et indkøb fra 0 til 1.000.000 kr. har klar grænseoverskridende interesse, skal EU-Traktratens principper om ligebehandling

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Hvordan arbejder bygherrerne med at reducere transaktionsomkostninger ved udbud?

Hvordan arbejder bygherrerne med at reducere transaktionsomkostninger ved udbud? Hvordan arbejder bygherrerne med at reducere transaktionsomkostninger ved udbud? Hanne Ullum Vicedirektør i Bygherreforeningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udgifter til ud-/tilbud

Udgifter til ud-/tilbud Udgifter til ud-/tilbud Den fælles interesse i at reducere transaktionsomkostningerne Af Jesper Nybo Andersen formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bygherren fra udbudsnørd til købmand!

Bygherren fra udbudsnørd til købmand! Temamøde Bygherreforeningen Aarhus Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 Borgergade København 111 DK-1300 K Telefon København +45 7020 K 0071 Telefon www.bygherreforeningen.dk +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Bedre udbud og tilbud Ja tak!

Bedre udbud og tilbud Ja tak! Bedre udbud og tilbud Ja tak! DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016 Jacob Larsen Branchens og sektorens ønsker til gensidige forbedringer i forbindelse med udbud Udbud Kontrakt Samarbejde

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere