To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)"

Transkript

1 To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera, Apidae). Ent. Meddr. 81: 1-14, Co pen ha gen, Den mark, ISSN Two spe cies of bum ble bees, Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) and Bombus lucorum (Linnaeus, 1761), have re cently established themselves on the Faroe Is - lands. Both spe cies seem to be thriv ing, liv ing in two sep a rate ar eas on the is - lands. They nest in gar dens in small towns, where they for age on flow er ing gar den plants. Nests have so far only been found for Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Both spe cies were prob a bly in tro duced to the is lands via ship ping. In ad di tion, there is now ev i dence of how a sin gle spec i men has been brought to the is lands by way of im ported plant ma te rial. Jens-Kjeld Jen sen, Í Gei li ni 37, FO-270 Nól soy, Færø er ne. no gmail.com. Hjemmeside: Henning Bang Madsen, Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø. Indledning»Langt ude i det kvik sølv ly sen de ver dens hav lig ger et en somt lil le bly far vet land. Det lil le bit te klip pe - land for hol der sig til det store hav om trent som et sand skorn til gul vet i en bal sal. Men set un der for - stør rel ses glas er det te sand skorn al li ge vel en hel ver den med bjer ge og dale, sun de og fjor de og huse med små men ne sker. Ja, et sted lig ger der end da en hel lil le gam mel by med bryg ger og pak hu se, ga der og stræ der og stej le gy der, ha ver og tor ve og kir ke gaar de«. Sådan begynder romanen»de fortabte spillemænd«af forfatteren Wil liam Heinesen ( ). Den omtalte»lille gammel by«er Færøernes hovedstad Tórshavn, hvor det ad åre formentlig vil summe af humlebier i blomsterne i by ens»... haver og torve og kirkegaarde«. To arter humlebier har nemlig inden for de seneste år etableret sig på Færøerne, ikke langt fra Tórshavn, og de vil med stor sandsynligvis sprede sig videre til den»lille gamle by«tórs havn. Den færøske humlebi-fau nas historie til og med 2010 blev grundigt behandlet i Madsen & Jensen (2011). Siden har Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) etableret sig som art nummer to på Færøerne og den først etablerede art, Bombus pratorum (Linnaeus, 1761), har spredt sig yderligere til endnu en bygd. To humlebi-reder af B. lucorum er blevet fundet. Færø er nes iso lere de nor dat lan ti ske be lig gen hed be ty der, at hum le bi er ikke ko lo ni - serer øer ne ved egen drift. Ti ki lo me ter ud over åbent vand reg nes for en bar ri ere for hum le bi er, hvil ket en under sø gel se fra små ø er om kring New Ze a land under støt ter (Mac far la ne & Gurr, 1995). I Madsen & Jen sen (2011) blev dis ku teret hvor dan hum le - bi er ved men ne ske lig ak ti vi tet til fæl digt (og util sig tet) kun ne være kom met til Færø er - Ent. Medd. vol. 81 hft

2 ne. Med nye iagt ta gel ser kan et kon kret til fæl de nu do ku men tere, hvordan en humlebi med plantemateriale er bragt til Færøerne. Ma teri a le og Me to der Jens-Kjeld Jen sen har igen nem en lang år ræk ke ind sam let og re gi streret in sek ter fra alle de 18 færø ske øer (Jen sen, 2001; Jen sen, 2009; Jen sen & Si vert sen, 2010; Tols gaard & Jen sen 2010). Ef ter et en kelt stå en de fund i 1887, blev hum le bi er før ste gang igen re gi - streret i Yng len de hum le bi er blev først set i En egent lig efter søg ning af hum le bi er har ikke fun det sted før 2010, men da hum le bi er er mar kan te og karis ma ti - ske in sek ter, er de næp pe tid li gere ble vet over set. For at sik re så man ge nye op lys nin ger som mu ligt, blev en efter lys ning om ob ser va tio ner af hum le bi er bragt i færø ske tv-ud - sen del ser i 2010 og 2012, samt i ra dio en i For at be skyt te de små be stan de af beg ge ar ter, er kun et en kelt le ven de eks emplar ble vet ind sam let som be læg. Alle øv ri ge ind - sam lin ger var af døde el ler dø en de ind i vi der. Data til nær væren de ar ti kel er pri mært ba - seret på ob ser va tio ner, hvor af flere er do ku men teret ved fo tos. En li ste med alle ob ser - vationer findes som appendiks sidst i artiklen. De indsamlede humlebier opbevares på Zoologisk Museum, København og på Føroya Náttúrugripasavn, Tórshavn, samt hos J-K. Jensen. Fig. 1. Ar bej der af Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) på lu pin (Lu pi nus sp.) ved Ru na vík, Eysturoy, Færø er ne. Foto: Jens-Kjeld Jen sen, 28.VII Wor ker Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) on Lu pin (Lu pi nus sp.) at Ru na vík, Eysturoy, Faroe Islands. Pho to: Jens-Kjeld Jen sen, 28.VII Ent. Medd. vol. 81 hft

3 Færø er nes to yng len de hum le bi-ar ter Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) I Madsen & Jen sen (2011) var der, på bag grund af det den gang be sked ne ma teri a le, ikke grund lag for at an ta ge at Bombus lucorum hav de etableret sig på Færø er ne. På det tids punkt kend tes kun et en kelt stå en de sik kert fund: En dron ning, som Mag nus Han - sen i 2007 hav de ind sam let fra Eysturoy i byg den Ská la bot nur, be lig gen de i bun den af fjor den Ská la fjør ður. End vi dere var en hum le bi i 2009 ble vet fo to gra feret med mo bil te - lefon i Tórshavn (Streymoy), af Dánial Jespersen. Ud fra fotoets dårlige kvalitet kunne ind i vi det ikke arts be stem mes med sik ker hed, men var mu lig vis en B. lu corum. Efter føl gen de har det imid ler tid vist sig, at Pe ter á Royk he yg gi i 2010 hav de ob ser - veret flere eks emplarer af Bombus lucorum i en have i Ru na vík, der også lig ger ved fjor - den Ská la fjør ður. Mu lig vis hav de han også set ar ten der fra al lere de i Da Ru na vík lig ger i sam me om rå de som fun det fra 2007, kan det ikke ude luk kes at ar ten al lere de var etableret i 2007, men blot ikke blev op da get. Det skal dog be mær kes, at ar ten si den 2007 forgæves har været eftersøgt i Skálabotnur. Der blev igen i 2011 set hum le bi er i Pe ter á Royk he yg gis have i Ru na vík, og Tóta Ár - na dót tir op ly ste at hun lige le des i 2011 hav de set hum le bi er i sin have, i Ru na vík. De to nævnte haver ligger cirka 500 meter fra hinanden. Endvidere havde Eva Andersen i 2011 set hum le bi er i sin have, i den nær lig gen de bygd Stren dur. Ha ven lig ger ca. 2,5 km fra oven nævn te fund i Ru na vík, men på den modsat te si den af fjor den. Alle de nævn te hum le bi er vi ste sig at være Bombus lucorum (fig. 1). I 2012 blev ar ten end vi dere fun det i de tre nær lig gen de byg der Sal tan gará, Gly vur og Tof tir. Ar ten er så le des i perio den med sik ker hed fun det i fem byg der, der lig ger som per ler på en snor med cir ka 1-3 ki lo me ters af stand (Fig. 2). Det kan der med fastslås, at Bombus lucorum nu har etableret sig på Færø er ne. De fem byg der lig ger alle i læ for flere vin dret nin ger, og der fin des i byg der ne en del ha ver med man ge slags blom - stren de plan ter. Byg der ne sy nes så le des at rum me gode be tin gel ser for at ny-ind van dre - de hum le bi er (og an dre in sek ter) kan etablere sig her. Det vil bli ve inter es sant at føl ge, om B. lu corum vil spre des vi dere, f.eks. til hoved sta den Tórs havn. Det vil even tu elt kun ne ske over vand, da den kor te ste af stand mel lem byg der ne Toftir og Hvítanes (der ligger i udkanten af Tórshavn) kun er seks kilometer. Det må an ta ges, at ar ten er bragt til byg der ne med skib, idet fær ger, fragt- og fi ske ski - be fra især Skan di na vi en ofte læg ger til ved Ru na vík. Et eks em pel på at en hum le bi er bragt med skib til Færø er ne fore lig ger i 2012, hvor Eva An der sen (Stren dur, Eysturoy) mod tog nog le kas ser med ha veplan ter, som hun hav de be stilt fra Skot land. I bun den af en af kas ser ne sad en stor hvid ha let hum le bi, som blev sat ud i ha ven, uden at være ble - vet arts be stemt. Da kun byg den Ru na vík har en pænt stor havn i fjor den, hvor man ge ski be læg ger til kaj, er det for ment lig her hum le bi er ne er ble vet bragt til først. Ru na vík er der for sand syn lig vis op rin del ses ste det for ar tens vi dere ud bre del se på Færø er ne. Det var da også i Ru na vík, at de før ste re der af hum le bi er blev fun det. Det før ste hum le bi-bo blev i som meren 2012 fun det i Tóta Ár na dót tirs have, un der en til byg ning til hu set. Bi - er ne kun ne ses fly ve ud og ind fra en åb ning ved sok lens sten sæt ning (Fig. 3). Se nere på som meren blev end nu et bo fun det, den ne gang un der en tram po lin i en an den have, cir ka 350 me ter fra det først fund ne bo. De to hum le bi-re der lig ger cen tralt i for hold til alle de øv ri ge ob ser va tio ner i Ru na vík. Hum le bi er fly ver un der de res fø de søg ning sjæl - dent læn gere end nog le få hund re de me ter væk fra re den. Det må der for an ta ges, at der med stor sand syn lig hed også har været hum le bi-re der i de tre an dre byg der, men at de blot har været over set. Det er sjæl dent at re der af hum le bi er bli ver fun det, og of test kun Ent. Medd. vol. 81 hft

4 Fig. 2. Lo ka li te ter for fund af Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) og Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) på Færø er ne. Localities for Bombus pratorum (Lin na eus, 1761) and Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) recorded on the Faroe Islands. 4 Ent. Medd. vol. 81 hft

5 ved en til fæl dig hed. Det skyldes bl.a., at humlebier sjældent søger føde i umiddelbar nærhed af deres rede, formentlig for at mindske risikoen for at reden opdages af fjender. Der er ind sam let føl gen de be læg af Bombus lucorum fra øen Eysturoy: 1 dron ning: Ská la bot nur, 24.VIII.2007, M. Han sen leg. 1 ar bej der: Ru na vík, 22.VII.2011, T. Ár na dót tir leg. 1 ar bej der: Stren dur, 24.VII.2011, J-K. Jen sen leg. 1 dron ning: Stren dur, 29.VII. 2011, T. Ø. Ljó sá leg. 1 dron ning: Stren dur, Sten dur Sko le, 15.VIII.2011, E. An der sen leg. 1 dron ning: Ru na vík, Á Lei tis veg 67, 20.IV.2012, S. Berg leg. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 26.VI. 2012, T. Ár na dót tir leg. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 08.VII. 2012, T. Ár na dót tir leg. 1 ar bej der: Gly vur, á He y gum 2, 24.VIII.2012, K. Thom sen leg. 2 ar bej dere: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 21.X.2012, T. Ár na dót tir leg. Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) De før ste ob ser va tio ner af Bombus pratorum på Færø er ne blev gjort i byg den Sig na bøur på øen Stre y moy i 2008 og Pe der Haahr hav de den gang i sin have set hum le bi er på en ka pri fo lie (Lo ni cera sp.). De før ste be læg af ar ten blev imid ler tid først ind sam let i 2010, af Val de mar Val di mars son, der hav de fun det to døde hum le bi er i Sig na bøur (i et vin due, i sin gara ge). Si den blev der hen o ver som meren 2010 ind sam let og ob ser veret ad skil li ge B. pra torum på blom ster i flere ha ver, i Sig na bøur og i na bo byg den Kol la fjør - ður (Fig. 4). Idet der var fun det så vel ar bej dere som han ner, blev det fast slå et at ar ten hav de etableret sig i om rå det, og at den til sy ne la den de tri ve des godt. Det blev der for dis - ku teret om ar ten vil le kun ne spre de sig til an dre byg der på Færø er ne, el ler om den kun vil le kun ne klare sig ved de to byg der, hvor den foura gere de på ha veplan ter (Madsen & Jen sen, 2011). Det var med bag grund i oven stå en de der for ikke over ra sken de, at Bombus pratorum al - lere de året ef ter i 2012 hav de spredt sig til den nær lig gen de byg de Hós vík, der lig ger cir - ka 5 km nord for Kol la fjør ður (Fig. 2.). Ar ten var lige le des ob ser veret i Sig na bøur i 2011, og igen i 2012 blev der gjort ad skil li ge ob ser va tio ner af ar ten på blom ster i ha ver - ne i Hós vík og Sig na bøur. I 2011 og 2012 blev der imid ler tid ikke gjort ob ser va tio ner af ar ten i den mel lem lig gen de bygd Kol la fjør ður, men det te skyl des formentlig at den ikke blev direkte eftersøgt derfra. Idet Bombus pratorum nu er fun det fra om rå det fem år i træk, sy nes den her sta bilt etableret. Det må for mo des at bi er ne ved den vi dere spred ning har fulgt ve jen fra Kol la - fjør ður til Hós vik, da hum le bi er ger ne føl ger mark skel, hegn og lig nen de lin jer i land - ska bet. Langs ve jen er der des uden en ri gere blom stren de ve ge ta tion end i den om gi - ven de ud mark og fjeld. Hum le bi er fore træk ker åbent land un der fø de søg nin gen, mens f.eks. sko vom rå der kan vir ke som en bar ri ere. Med et efter hån den vel ud byg get vej net på Færø er ne vil der for sat være gode mu lig he der for at B. pra torum kan spre de sig yder li - gere. Hvor bi ler ikke kan for cere store og stej le fjel de, har man etableret tun nel ler. Om humlebier vil kunne tage»tunnelvejen«er uvist. Hovedstaden Tórshavn byder på et stør re og bre dere ud bud af blom stren de flora og eg ne de re depladser for hum le bi er end de min dre byg der gør. Det er mu ligt at kom me til Tórs havn fra de tre byg der via vej - net tet, også uden brug af tun nel, men det er uvist om de blom ster fat ti ge dele af vej net - tet over fjel det og det gol de land skab imel lem hoved sta den og de tre byg der vil ud gøre Ent. Medd. vol. 81 hft

6 en spred nings bar ri ere. Det kan dog ikke udelukkes, at humlebierne kan komme til Tórshavn som blind passager med bil igennem tunnelen. Der er ind sam let føl gen de be læg af Bombus pratorum fra øen Stre y moy: 2 ar bej dere: Sig na bøur, Flat na ve gur, 01.VII.2010, V. Valdimarsson leg. 1 ar bej der: Sig na bøur, Ger ðis ve gur, 05.VII.2010, J-K. Jen sen leg. 1 ar bej der: Sig na bøur, Ger ðis ve gur, 06.VII.2010, J-K. Jen sen leg. 1 han: Kol la fjør ður, Tra ða ve gur, 08.VII.2010, J. Jo en sen leg. 1 ar bej der: Sig na bøur, á Sig na bø, 10.VII.2010, B. Da ni el sen leg. 1 han: Kol la fjør ður, Lí ðin, 12.VII.2010, J-K. Jen sen leg. 1 ar bej der: Hós vík, Gil ja ve gur, 02.VII.2012, A. S. Da vidsen leg. Dis kus sion Det er nok ikke helt til fæl digt, at om rå det om kring Ská la fjør ður blev det an det yng le - om rå de for hum le bi er på Færø er ne (se kort, Fig. 2). Der fin des tal ri ge store ha ver med man ge blom stren de plan ter i om rå det, og der bli ver lø ben de plan tet nye im por tere de plan ter, hvor ved bl.a. hum le bi er kan bli ve ind slæbt. Det først kend te eks emplar af Bom - bus lu corum (Lin na eus, 1761) fra Færø er ne var en dron ning, ind sam let i 2007 fra net op Fig. 3. Før ste fund af et hum le bi-bo på Færø er ne. Lei tis ve gur 101, Ru na vík, Eysturoy. Ind sat foto af ind flyv nings-hul let. Foto: Mari ta Gul klett, 25.VIII First dis co very of a bum ble bee nest on the Faroe Islands. Lei tis ve gur 101, Ru na vík, Eysturoy. In set pho to of nest en tran ce. Pho to: Mari ta Gul klett, 25.VIII Ent. Medd. vol. 81 hft

7 det te om rå de (Madsen & Jen sen 2011). Ar ten er me get al min de lig i hele den Pa læ ark ti - ske re gion og er for ment lig kom met til Færø er ne med skib, på sam me vis som an gi vet oven for ved eks emplet fra Der fin des ikke reg ler for ind før sel af plan ter og plan te - muld til Færø er ne. Med spred ning af den først etablere de art, Bombus pratorum (Lin na eus, 1761), til end nu en bygd, lig ger det klart at den ne art tri ves i det færø ske kli ma. For året 2012 var me get koldt og tørt, og an tal let af ind i vi der i yng le om rå det var der for la vere i 2012, i for - hold til de to fore gå en de år. Trods det dår li gere vejr, var der al li ge vel man ge ob ser va tio - ner i sæ so nen 2012 (se ap pen diks neden for). Det sy nes på den bag grund der for sik kert at ar ten vil kun ne klare sig frem o ver. Det er na tur ligt med fluk tu a tio ner i an tal let af ind i - vi der hen over åre ne. Lig nen de for hold ses fra Dan mark, hvor pri mært en me get fug tig som mer ofte fører til et la vere ind i vi dan tal det føl gen de år. Fly ve perio den for ar ten er læn gere på Færø er ne end i Dan mark, fra sidst i april til hen i sep tem ber. I Dan mark har ar ten i reg len af slut tet sæ so nen al lere de i juni må ned. For skel len kan for ment lig til skri - ves kli ma et, der er kø li gere på Færø er ne, men ly set kan mu lig vis også spil le ind: Øer nes nord li ge be lig gen hed gi ver lange lyse døgn i som mer må ne der ne og bi er nes ak ti vi - tetsperio de over døg net vil for læn ges, hvis ned bør og blæst el lers ikke for hin drer dem i at ind sam le pol len og nek tar. Hum le bi er er mest ak ti ve på var me og sol ri ge dage, som der imid ler tid ikke er man ge af i det kø li ge færø ske kli ma. Men hum le bi er kan også fly - Fig. 4 Han af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) på som mer fug le busk (Budd leia glo bo sa) ved Sig - na bøur, Stre y moy, Færø er ne. Foto: Jens-Kjeld Jen sen, 05.VII Male Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) on Oran ge Ball Tree (Budd leia glo bo sa) at Sig na bøur, Stre y moy, Faroe Islands. Pho to: Jens-Kjeld Jen sen, 05.VII Ent. Medd. vol. 81 hft

8 ve i svag regn og let tere blæst. Ob ser va tio ner ne på Færø er ne sy nes at pege på, at Bombus pra torum kun fly ver når der er sol og godt vejr, mens Bombus lucorum til li ge ofte ses fly ve i kø ligt vejr uden sol og med no gen blæst. Sidst nævn te sy nes der for at være den mest ro - bu ste af de to ar ter og vil for ment lig kun ne klare sig godt på Færø er ne. Lige som hos Bombus pratorum sy nes også Bombus lucorum, med observationer fra marts til midt i oktober, at have en længere sæson på Færøerne, end i Danmark. Som det frem går af oven stå en de, og som dis ku teret i Madsen og Jen sen (2011), er alle hum le bi er ne ob ser veret i byg der, hvor de foura gerer på kul ti vere de blom stren de ha veplan ter. Det er så le des uvist om de vil le kun ne klare sig i den færø ske vil de na tur. Tóta Ár na dót tir, der i Ru na vík bor helt ud mod ud mar ken, har dog set hum le bi er fly ve fra boet i hen des have ud mod ud mar ken. Det er uvist hvil ke plan ter de der be søg te, men der vok ser hede- og klok ke lyng (Cal lu na og Eri ca) derude. De to nu væren de lo kalt af græn se de le ve ste der for hver af de to ny e tablere de hum le - bi-ar ter på Færø er ne, gi ver en enestå en de mu lig hed for at føl ge hum le bi er nes spred - ning frem o ver. Vil spred nin gen, som for ven tet, føl ge øer nes vej-sy stem med den no get ri gere flora fra bygd til bygd? El ler vil der også ske spred ning «i spring«over stør re af - stan de? Vil hum le bi er ne kun ne for cere fjel de og fjor de, og vil de fly ve over vand fra ø til ø? Og vil de kun ne for cere de høje fjel de via øer nes tun nel ler? En frem ti dig sy ste ma tisk og kon ti nu er lig re gi strering af hum le bi er ne på Færø er ne vil for ment lig kun ne give svar på flere af dis se spørgs mål, og vil i tilgift måske kunne kaste nyt lys over andre biologiske aspekter hos humlebier. Tak En stor tak til alle som har ind sendt hum le bi er til be stem mel se og er frem kom met med værdifulde bidrag til denne artikel. En særlig tak til Annette Spange Davidsen (Hósvík), Peder Thorlund Haahr og Ber gur Da ni el sen (beg ge Sig na bøur) for ob ser va tio ner af Bombus pratorum. Lige le des en stor tak til Eva An der sen og Tum mas Ø. Ljó sá (beg ge Stren dur), Justin & An e lia Phil brow (Tof tir), Dá vid á Royk he yg gi, Pe tur & Bryn hild á Roykheyggi, Svenn Berg og Tóta Árnadóttir (alle fem Runavík) for observationer af Bombus lucorum. Marita Gulklett (Nólsoy) takkes for udarbejdelse af landkort. Isabel Ca - la buig (ZMUC) takkes for nyttige kommentarer til manuskriptet. Lit tera tur Heinesen, W., De fortabte spillemænd. Gyl den dal, 9. ud ga ve, pp. Jen sen, J-K., Faro e se Ho ver fli es (Dip tera: Syrp hi dae): Check list to the Year Fróðska - parrit 48: Jen sen, J-K., Fund af nye og sjæld ne svir re flu er på Færø er ne ( ) (Dip tera: Syrp hi - dae). Entomologiske Meddelelser 77 (1): 3-7. Jen sen. J-K. & H. S. Si vert sen Fir val dar, 155 ymi skir fir val dar í Føroyum. Føroyar Skúlabókagrunnur. Tórshavn. 208 pp. Mac far la ne, R. P. & B. L. Gurr, Dis tri bu tion of bum ble bees in New Ze a land. New Ze a land Entomologist 18: Madsen, H. B. & J-K. Jen sen, Hum le bi er på Færø er ne (Hy me nop tera, Api dea). Entomologiske Meddelelser 79 (1): Tols gaard, S. & J-K. Jen sen Nye fund af tæ ger (He terop tera) på Færø er ne. Entomologiske Meddelelser 78 (1): Ent. Medd. vol. 81 hft

9 Ob ser va tio ner af hum le bi er på Færø er ne i 2011 og 2012 Da man ge af ob ser va tio ner ne er fore ta get direk te i fel ten, har det ved flere ind i vi der ikke været mu ligt at af gøre hum le bi er nes køn/ka ste (dron ning, ar bej der el ler han). Der for vil der ved an gi vel ser ne neden for even tu elt blot være an gi vet an tal eks emplarer (eks.). Be mærk at det ikke kan ude luk kes at sam me ind i vid(er) er ob ser veret flere gan - ge og der for even tu elt kan op træ de flere gan ge på li sten. Ob ser va tio ner af Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) Ob ser va tio ner i eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 10.VII.2011, Eva An der sen, obs. 2 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 15.VII.2011, Tóta Ár na dót tir, obs. og fotos 1 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 15.VII.2011, E. An der sen, obs. 1 ar bej der: Ru na vík, 22.VII.2011, T. Ár na dót tir leg. 4 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 24.VII.2011, J-K. Jen sen, obs., 1 leg. 5 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 28.VII.2011, J-K. Jen sen, obs og fo tos >4 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 11.VIII.2011, P. á Royk he yg gi, obs. Ob ser va tio ner i dron ning: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 26.III.2012, P. á Royk he yg gi, obs. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 03.IV.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 dron ning: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 09.IV.2012, E. An der sen, obs. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 22.IV.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 01.V.2012, T. Ár na dót tir, foto 1 dron ning: Toftir, Hø ga nes ve gur 12, 03.V.2012, J. & A. Phil brow, foto (død) 1 dron ning: Tof tir, Hø ga nes ve gur 24, 04.V.2012, J. & A. Phil brow, obs. 1 dron ning: Sal tan gará, Nor ður hædd 25, 19.V.2012, J. Høj gaard, foto 1 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 15.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 eks.: Tof tir, und ir Ne si num, 17.VII.2012, M. Gaard lyk ke, obs. 3 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 18.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs. 4 eks.: ved boet: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 19.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 bo: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 26.VII.2012, T. Ár na dót tir, film klip 1 bo: Ru na vík, Rú nar ve gur 13, 07.VIII.2012, D. á Royk he yg gi film klip 1 dron ning: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 01.IX.2012, E. An der sen obs. 1-5 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 26.III X.2012, P. á Royk he yg gi, obs. (#) #): Der er i perio den fore ta get ob ser va tio ner over flere dage, af mindst en og højst fem eks emplarer på de en kel te dage. Ob ser va tio ner af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) Ob ser va tio ner i eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 21.IV.2011, P. Haahr obs. 1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 29.IV.2011, P. Haahr obs. 1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 01.VI.2011, J-K. Jen sen obs. 1 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 01.VI.2011, J-K. Jen sen obs. 5-8 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36,??.VI.2011, A. S. Da vidsen obs. 5 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36,??.VII.2011, A. S. Da vidsen obs. Ent. Medd. vol. 81 hft

10 1 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 12.VIII.2011, B. Da ni el sen obs. Ob ser va tio ner i eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 22.V.2012, P. Haahr obs. 2 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 16.VI.2012, B. Da ni el sen obs. 2 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 03.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 2 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 20.VII.2012, B. Da ni el sen obs. 1 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 21.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 1 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 31.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 13.VIII.2012, P. Haahr obs. 10 Ent. Medd. vol. 81 hft

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR Befolkningsprognose Haderslev Kommune 25-217 UDVIKLING & KULTUR 3. maj 25 Indhold Resume...3 Indledning og hovedforudsætninger...4 Områdeinddeling...5 Bolig- & befolkningsudvikling...7 Datagrundlag og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 31 September 2013 DEF 1 - Dansk Entomologisk Forening Nr. 31 - sep tem ber 2013 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento -

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere