To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)"

Transkript

1 To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera, Apidae). Ent. Meddr. 81: 1-14, Co pen ha gen, Den mark, ISSN Two spe cies of bum ble bees, Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) and Bombus lucorum (Linnaeus, 1761), have re cently established themselves on the Faroe Is - lands. Both spe cies seem to be thriv ing, liv ing in two sep a rate ar eas on the is - lands. They nest in gar dens in small towns, where they for age on flow er ing gar den plants. Nests have so far only been found for Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Both spe cies were prob a bly in tro duced to the is lands via ship ping. In ad di tion, there is now ev i dence of how a sin gle spec i men has been brought to the is lands by way of im ported plant ma te rial. Jens-Kjeld Jen sen, Í Gei li ni 37, FO-270 Nól soy, Færø er ne. no gmail.com. Hjemmeside: Henning Bang Madsen, Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø. Indledning»Langt ude i det kvik sølv ly sen de ver dens hav lig ger et en somt lil le bly far vet land. Det lil le bit te klip pe - land for hol der sig til det store hav om trent som et sand skorn til gul vet i en bal sal. Men set un der for - stør rel ses glas er det te sand skorn al li ge vel en hel ver den med bjer ge og dale, sun de og fjor de og huse med små men ne sker. Ja, et sted lig ger der end da en hel lil le gam mel by med bryg ger og pak hu se, ga der og stræ der og stej le gy der, ha ver og tor ve og kir ke gaar de«. Sådan begynder romanen»de fortabte spillemænd«af forfatteren Wil liam Heinesen ( ). Den omtalte»lille gammel by«er Færøernes hovedstad Tórshavn, hvor det ad åre formentlig vil summe af humlebier i blomsterne i by ens»... haver og torve og kirkegaarde«. To arter humlebier har nemlig inden for de seneste år etableret sig på Færøerne, ikke langt fra Tórshavn, og de vil med stor sandsynligvis sprede sig videre til den»lille gamle by«tórs havn. Den færøske humlebi-fau nas historie til og med 2010 blev grundigt behandlet i Madsen & Jensen (2011). Siden har Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) etableret sig som art nummer to på Færøerne og den først etablerede art, Bombus pratorum (Linnaeus, 1761), har spredt sig yderligere til endnu en bygd. To humlebi-reder af B. lucorum er blevet fundet. Færø er nes iso lere de nor dat lan ti ske be lig gen hed be ty der, at hum le bi er ikke ko lo ni - serer øer ne ved egen drift. Ti ki lo me ter ud over åbent vand reg nes for en bar ri ere for hum le bi er, hvil ket en under sø gel se fra små ø er om kring New Ze a land under støt ter (Mac far la ne & Gurr, 1995). I Madsen & Jen sen (2011) blev dis ku teret hvor dan hum le - bi er ved men ne ske lig ak ti vi tet til fæl digt (og util sig tet) kun ne være kom met til Færø er - Ent. Medd. vol. 81 hft

2 ne. Med nye iagt ta gel ser kan et kon kret til fæl de nu do ku men tere, hvordan en humlebi med plantemateriale er bragt til Færøerne. Ma teri a le og Me to der Jens-Kjeld Jen sen har igen nem en lang år ræk ke ind sam let og re gi streret in sek ter fra alle de 18 færø ske øer (Jen sen, 2001; Jen sen, 2009; Jen sen & Si vert sen, 2010; Tols gaard & Jen sen 2010). Ef ter et en kelt stå en de fund i 1887, blev hum le bi er før ste gang igen re gi - streret i Yng len de hum le bi er blev først set i En egent lig efter søg ning af hum le bi er har ikke fun det sted før 2010, men da hum le bi er er mar kan te og karis ma ti - ske in sek ter, er de næp pe tid li gere ble vet over set. For at sik re så man ge nye op lys nin ger som mu ligt, blev en efter lys ning om ob ser va tio ner af hum le bi er bragt i færø ske tv-ud - sen del ser i 2010 og 2012, samt i ra dio en i For at be skyt te de små be stan de af beg ge ar ter, er kun et en kelt le ven de eks emplar ble vet ind sam let som be læg. Alle øv ri ge ind - sam lin ger var af døde el ler dø en de ind i vi der. Data til nær væren de ar ti kel er pri mært ba - seret på ob ser va tio ner, hvor af flere er do ku men teret ved fo tos. En li ste med alle ob ser - vationer findes som appendiks sidst i artiklen. De indsamlede humlebier opbevares på Zoologisk Museum, København og på Føroya Náttúrugripasavn, Tórshavn, samt hos J-K. Jensen. Fig. 1. Ar bej der af Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) på lu pin (Lu pi nus sp.) ved Ru na vík, Eysturoy, Færø er ne. Foto: Jens-Kjeld Jen sen, 28.VII Wor ker Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) on Lu pin (Lu pi nus sp.) at Ru na vík, Eysturoy, Faroe Islands. Pho to: Jens-Kjeld Jen sen, 28.VII Ent. Medd. vol. 81 hft

3 Færø er nes to yng len de hum le bi-ar ter Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) I Madsen & Jen sen (2011) var der, på bag grund af det den gang be sked ne ma teri a le, ikke grund lag for at an ta ge at Bombus lucorum hav de etableret sig på Færø er ne. På det tids punkt kend tes kun et en kelt stå en de sik kert fund: En dron ning, som Mag nus Han - sen i 2007 hav de ind sam let fra Eysturoy i byg den Ská la bot nur, be lig gen de i bun den af fjor den Ská la fjør ður. End vi dere var en hum le bi i 2009 ble vet fo to gra feret med mo bil te - lefon i Tórshavn (Streymoy), af Dánial Jespersen. Ud fra fotoets dårlige kvalitet kunne ind i vi det ikke arts be stem mes med sik ker hed, men var mu lig vis en B. lu corum. Efter føl gen de har det imid ler tid vist sig, at Pe ter á Royk he yg gi i 2010 hav de ob ser - veret flere eks emplarer af Bombus lucorum i en have i Ru na vík, der også lig ger ved fjor - den Ská la fjør ður. Mu lig vis hav de han også set ar ten der fra al lere de i Da Ru na vík lig ger i sam me om rå de som fun det fra 2007, kan det ikke ude luk kes at ar ten al lere de var etableret i 2007, men blot ikke blev op da get. Det skal dog be mær kes, at ar ten si den 2007 forgæves har været eftersøgt i Skálabotnur. Der blev igen i 2011 set hum le bi er i Pe ter á Royk he yg gis have i Ru na vík, og Tóta Ár - na dót tir op ly ste at hun lige le des i 2011 hav de set hum le bi er i sin have, i Ru na vík. De to nævnte haver ligger cirka 500 meter fra hinanden. Endvidere havde Eva Andersen i 2011 set hum le bi er i sin have, i den nær lig gen de bygd Stren dur. Ha ven lig ger ca. 2,5 km fra oven nævn te fund i Ru na vík, men på den modsat te si den af fjor den. Alle de nævn te hum le bi er vi ste sig at være Bombus lucorum (fig. 1). I 2012 blev ar ten end vi dere fun det i de tre nær lig gen de byg der Sal tan gará, Gly vur og Tof tir. Ar ten er så le des i perio den med sik ker hed fun det i fem byg der, der lig ger som per ler på en snor med cir ka 1-3 ki lo me ters af stand (Fig. 2). Det kan der med fastslås, at Bombus lucorum nu har etableret sig på Færø er ne. De fem byg der lig ger alle i læ for flere vin dret nin ger, og der fin des i byg der ne en del ha ver med man ge slags blom - stren de plan ter. Byg der ne sy nes så le des at rum me gode be tin gel ser for at ny-ind van dre - de hum le bi er (og an dre in sek ter) kan etablere sig her. Det vil bli ve inter es sant at føl ge, om B. lu corum vil spre des vi dere, f.eks. til hoved sta den Tórs havn. Det vil even tu elt kun ne ske over vand, da den kor te ste af stand mel lem byg der ne Toftir og Hvítanes (der ligger i udkanten af Tórshavn) kun er seks kilometer. Det må an ta ges, at ar ten er bragt til byg der ne med skib, idet fær ger, fragt- og fi ske ski - be fra især Skan di na vi en ofte læg ger til ved Ru na vík. Et eks em pel på at en hum le bi er bragt med skib til Færø er ne fore lig ger i 2012, hvor Eva An der sen (Stren dur, Eysturoy) mod tog nog le kas ser med ha veplan ter, som hun hav de be stilt fra Skot land. I bun den af en af kas ser ne sad en stor hvid ha let hum le bi, som blev sat ud i ha ven, uden at være ble - vet arts be stemt. Da kun byg den Ru na vík har en pænt stor havn i fjor den, hvor man ge ski be læg ger til kaj, er det for ment lig her hum le bi er ne er ble vet bragt til først. Ru na vík er der for sand syn lig vis op rin del ses ste det for ar tens vi dere ud bre del se på Færø er ne. Det var da også i Ru na vík, at de før ste re der af hum le bi er blev fun det. Det før ste hum le bi-bo blev i som meren 2012 fun det i Tóta Ár na dót tirs have, un der en til byg ning til hu set. Bi - er ne kun ne ses fly ve ud og ind fra en åb ning ved sok lens sten sæt ning (Fig. 3). Se nere på som meren blev end nu et bo fun det, den ne gang un der en tram po lin i en an den have, cir ka 350 me ter fra det først fund ne bo. De to hum le bi-re der lig ger cen tralt i for hold til alle de øv ri ge ob ser va tio ner i Ru na vík. Hum le bi er fly ver un der de res fø de søg ning sjæl - dent læn gere end nog le få hund re de me ter væk fra re den. Det må der for an ta ges, at der med stor sand syn lig hed også har været hum le bi-re der i de tre an dre byg der, men at de blot har været over set. Det er sjæl dent at re der af hum le bi er bli ver fun det, og of test kun Ent. Medd. vol. 81 hft

4 Fig. 2. Lo ka li te ter for fund af Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) og Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) på Færø er ne. Localities for Bombus pratorum (Lin na eus, 1761) and Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) recorded on the Faroe Islands. 4 Ent. Medd. vol. 81 hft

5 ved en til fæl dig hed. Det skyldes bl.a., at humlebier sjældent søger føde i umiddelbar nærhed af deres rede, formentlig for at mindske risikoen for at reden opdages af fjender. Der er ind sam let føl gen de be læg af Bombus lucorum fra øen Eysturoy: 1 dron ning: Ská la bot nur, 24.VIII.2007, M. Han sen leg. 1 ar bej der: Ru na vík, 22.VII.2011, T. Ár na dót tir leg. 1 ar bej der: Stren dur, 24.VII.2011, J-K. Jen sen leg. 1 dron ning: Stren dur, 29.VII. 2011, T. Ø. Ljó sá leg. 1 dron ning: Stren dur, Sten dur Sko le, 15.VIII.2011, E. An der sen leg. 1 dron ning: Ru na vík, Á Lei tis veg 67, 20.IV.2012, S. Berg leg. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 26.VI. 2012, T. Ár na dót tir leg. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 08.VII. 2012, T. Ár na dót tir leg. 1 ar bej der: Gly vur, á He y gum 2, 24.VIII.2012, K. Thom sen leg. 2 ar bej dere: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 21.X.2012, T. Ár na dót tir leg. Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) De før ste ob ser va tio ner af Bombus pratorum på Færø er ne blev gjort i byg den Sig na bøur på øen Stre y moy i 2008 og Pe der Haahr hav de den gang i sin have set hum le bi er på en ka pri fo lie (Lo ni cera sp.). De før ste be læg af ar ten blev imid ler tid først ind sam let i 2010, af Val de mar Val di mars son, der hav de fun det to døde hum le bi er i Sig na bøur (i et vin due, i sin gara ge). Si den blev der hen o ver som meren 2010 ind sam let og ob ser veret ad skil li ge B. pra torum på blom ster i flere ha ver, i Sig na bøur og i na bo byg den Kol la fjør - ður (Fig. 4). Idet der var fun det så vel ar bej dere som han ner, blev det fast slå et at ar ten hav de etableret sig i om rå det, og at den til sy ne la den de tri ve des godt. Det blev der for dis - ku teret om ar ten vil le kun ne spre de sig til an dre byg der på Færø er ne, el ler om den kun vil le kun ne klare sig ved de to byg der, hvor den foura gere de på ha veplan ter (Madsen & Jen sen, 2011). Det var med bag grund i oven stå en de der for ikke over ra sken de, at Bombus pratorum al - lere de året ef ter i 2012 hav de spredt sig til den nær lig gen de byg de Hós vík, der lig ger cir - ka 5 km nord for Kol la fjør ður (Fig. 2.). Ar ten var lige le des ob ser veret i Sig na bøur i 2011, og igen i 2012 blev der gjort ad skil li ge ob ser va tio ner af ar ten på blom ster i ha ver - ne i Hós vík og Sig na bøur. I 2011 og 2012 blev der imid ler tid ikke gjort ob ser va tio ner af ar ten i den mel lem lig gen de bygd Kol la fjør ður, men det te skyl des formentlig at den ikke blev direkte eftersøgt derfra. Idet Bombus pratorum nu er fun det fra om rå det fem år i træk, sy nes den her sta bilt etableret. Det må for mo des at bi er ne ved den vi dere spred ning har fulgt ve jen fra Kol la - fjør ður til Hós vik, da hum le bi er ger ne føl ger mark skel, hegn og lig nen de lin jer i land - ska bet. Langs ve jen er der des uden en ri gere blom stren de ve ge ta tion end i den om gi - ven de ud mark og fjeld. Hum le bi er fore træk ker åbent land un der fø de søg nin gen, mens f.eks. sko vom rå der kan vir ke som en bar ri ere. Med et efter hån den vel ud byg get vej net på Færø er ne vil der for sat være gode mu lig he der for at B. pra torum kan spre de sig yder li - gere. Hvor bi ler ikke kan for cere store og stej le fjel de, har man etableret tun nel ler. Om humlebier vil kunne tage»tunnelvejen«er uvist. Hovedstaden Tórshavn byder på et stør re og bre dere ud bud af blom stren de flora og eg ne de re depladser for hum le bi er end de min dre byg der gør. Det er mu ligt at kom me til Tórs havn fra de tre byg der via vej - net tet, også uden brug af tun nel, men det er uvist om de blom ster fat ti ge dele af vej net - tet over fjel det og det gol de land skab imel lem hoved sta den og de tre byg der vil ud gøre Ent. Medd. vol. 81 hft

6 en spred nings bar ri ere. Det kan dog ikke udelukkes, at humlebierne kan komme til Tórshavn som blind passager med bil igennem tunnelen. Der er ind sam let føl gen de be læg af Bombus pratorum fra øen Stre y moy: 2 ar bej dere: Sig na bøur, Flat na ve gur, 01.VII.2010, V. Valdimarsson leg. 1 ar bej der: Sig na bøur, Ger ðis ve gur, 05.VII.2010, J-K. Jen sen leg. 1 ar bej der: Sig na bøur, Ger ðis ve gur, 06.VII.2010, J-K. Jen sen leg. 1 han: Kol la fjør ður, Tra ða ve gur, 08.VII.2010, J. Jo en sen leg. 1 ar bej der: Sig na bøur, á Sig na bø, 10.VII.2010, B. Da ni el sen leg. 1 han: Kol la fjør ður, Lí ðin, 12.VII.2010, J-K. Jen sen leg. 1 ar bej der: Hós vík, Gil ja ve gur, 02.VII.2012, A. S. Da vidsen leg. Dis kus sion Det er nok ikke helt til fæl digt, at om rå det om kring Ská la fjør ður blev det an det yng le - om rå de for hum le bi er på Færø er ne (se kort, Fig. 2). Der fin des tal ri ge store ha ver med man ge blom stren de plan ter i om rå det, og der bli ver lø ben de plan tet nye im por tere de plan ter, hvor ved bl.a. hum le bi er kan bli ve ind slæbt. Det først kend te eks emplar af Bom - bus lu corum (Lin na eus, 1761) fra Færø er ne var en dron ning, ind sam let i 2007 fra net op Fig. 3. Før ste fund af et hum le bi-bo på Færø er ne. Lei tis ve gur 101, Ru na vík, Eysturoy. Ind sat foto af ind flyv nings-hul let. Foto: Mari ta Gul klett, 25.VIII First dis co very of a bum ble bee nest on the Faroe Islands. Lei tis ve gur 101, Ru na vík, Eysturoy. In set pho to of nest en tran ce. Pho to: Mari ta Gul klett, 25.VIII Ent. Medd. vol. 81 hft

7 det te om rå de (Madsen & Jen sen 2011). Ar ten er me get al min de lig i hele den Pa læ ark ti - ske re gion og er for ment lig kom met til Færø er ne med skib, på sam me vis som an gi vet oven for ved eks emplet fra Der fin des ikke reg ler for ind før sel af plan ter og plan te - muld til Færø er ne. Med spred ning af den først etablere de art, Bombus pratorum (Lin na eus, 1761), til end nu en bygd, lig ger det klart at den ne art tri ves i det færø ske kli ma. For året 2012 var me get koldt og tørt, og an tal let af ind i vi der i yng le om rå det var der for la vere i 2012, i for - hold til de to fore gå en de år. Trods det dår li gere vejr, var der al li ge vel man ge ob ser va tio - ner i sæ so nen 2012 (se ap pen diks neden for). Det sy nes på den bag grund der for sik kert at ar ten vil kun ne klare sig frem o ver. Det er na tur ligt med fluk tu a tio ner i an tal let af ind i - vi der hen over åre ne. Lig nen de for hold ses fra Dan mark, hvor pri mært en me get fug tig som mer ofte fører til et la vere ind i vi dan tal det føl gen de år. Fly ve perio den for ar ten er læn gere på Færø er ne end i Dan mark, fra sidst i april til hen i sep tem ber. I Dan mark har ar ten i reg len af slut tet sæ so nen al lere de i juni må ned. For skel len kan for ment lig til skri - ves kli ma et, der er kø li gere på Færø er ne, men ly set kan mu lig vis også spil le ind: Øer nes nord li ge be lig gen hed gi ver lange lyse døgn i som mer må ne der ne og bi er nes ak ti vi - tetsperio de over døg net vil for læn ges, hvis ned bør og blæst el lers ikke for hin drer dem i at ind sam le pol len og nek tar. Hum le bi er er mest ak ti ve på var me og sol ri ge dage, som der imid ler tid ikke er man ge af i det kø li ge færø ske kli ma. Men hum le bi er kan også fly - Fig. 4 Han af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) på som mer fug le busk (Budd leia glo bo sa) ved Sig - na bøur, Stre y moy, Færø er ne. Foto: Jens-Kjeld Jen sen, 05.VII Male Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) on Oran ge Ball Tree (Budd leia glo bo sa) at Sig na bøur, Stre y moy, Faroe Islands. Pho to: Jens-Kjeld Jen sen, 05.VII Ent. Medd. vol. 81 hft

8 ve i svag regn og let tere blæst. Ob ser va tio ner ne på Færø er ne sy nes at pege på, at Bombus pra torum kun fly ver når der er sol og godt vejr, mens Bombus lucorum til li ge ofte ses fly ve i kø ligt vejr uden sol og med no gen blæst. Sidst nævn te sy nes der for at være den mest ro - bu ste af de to ar ter og vil for ment lig kun ne klare sig godt på Færø er ne. Lige som hos Bombus pratorum sy nes også Bombus lucorum, med observationer fra marts til midt i oktober, at have en længere sæson på Færøerne, end i Danmark. Som det frem går af oven stå en de, og som dis ku teret i Madsen og Jen sen (2011), er alle hum le bi er ne ob ser veret i byg der, hvor de foura gerer på kul ti vere de blom stren de ha veplan ter. Det er så le des uvist om de vil le kun ne klare sig i den færø ske vil de na tur. Tóta Ár na dót tir, der i Ru na vík bor helt ud mod ud mar ken, har dog set hum le bi er fly ve fra boet i hen des have ud mod ud mar ken. Det er uvist hvil ke plan ter de der be søg te, men der vok ser hede- og klok ke lyng (Cal lu na og Eri ca) derude. De to nu væren de lo kalt af græn se de le ve ste der for hver af de to ny e tablere de hum le - bi-ar ter på Færø er ne, gi ver en enestå en de mu lig hed for at føl ge hum le bi er nes spred - ning frem o ver. Vil spred nin gen, som for ven tet, føl ge øer nes vej-sy stem med den no get ri gere flora fra bygd til bygd? El ler vil der også ske spred ning «i spring«over stør re af - stan de? Vil hum le bi er ne kun ne for cere fjel de og fjor de, og vil de fly ve over vand fra ø til ø? Og vil de kun ne for cere de høje fjel de via øer nes tun nel ler? En frem ti dig sy ste ma tisk og kon ti nu er lig re gi strering af hum le bi er ne på Færø er ne vil for ment lig kun ne give svar på flere af dis se spørgs mål, og vil i tilgift måske kunne kaste nyt lys over andre biologiske aspekter hos humlebier. Tak En stor tak til alle som har ind sendt hum le bi er til be stem mel se og er frem kom met med værdifulde bidrag til denne artikel. En særlig tak til Annette Spange Davidsen (Hósvík), Peder Thorlund Haahr og Ber gur Da ni el sen (beg ge Sig na bøur) for ob ser va tio ner af Bombus pratorum. Lige le des en stor tak til Eva An der sen og Tum mas Ø. Ljó sá (beg ge Stren dur), Justin & An e lia Phil brow (Tof tir), Dá vid á Royk he yg gi, Pe tur & Bryn hild á Roykheyggi, Svenn Berg og Tóta Árnadóttir (alle fem Runavík) for observationer af Bombus lucorum. Marita Gulklett (Nólsoy) takkes for udarbejdelse af landkort. Isabel Ca - la buig (ZMUC) takkes for nyttige kommentarer til manuskriptet. Lit tera tur Heinesen, W., De fortabte spillemænd. Gyl den dal, 9. ud ga ve, pp. Jen sen, J-K., Faro e se Ho ver fli es (Dip tera: Syrp hi dae): Check list to the Year Fróðska - parrit 48: Jen sen, J-K., Fund af nye og sjæld ne svir re flu er på Færø er ne ( ) (Dip tera: Syrp hi - dae). Entomologiske Meddelelser 77 (1): 3-7. Jen sen. J-K. & H. S. Si vert sen Fir val dar, 155 ymi skir fir val dar í Føroyum. Føroyar Skúlabókagrunnur. Tórshavn. 208 pp. Mac far la ne, R. P. & B. L. Gurr, Dis tri bu tion of bum ble bees in New Ze a land. New Ze a land Entomologist 18: Madsen, H. B. & J-K. Jen sen, Hum le bi er på Færø er ne (Hy me nop tera, Api dea). Entomologiske Meddelelser 79 (1): Tols gaard, S. & J-K. Jen sen Nye fund af tæ ger (He terop tera) på Færø er ne. Entomologiske Meddelelser 78 (1): Ent. Medd. vol. 81 hft

9 Ob ser va tio ner af hum le bi er på Færø er ne i 2011 og 2012 Da man ge af ob ser va tio ner ne er fore ta get direk te i fel ten, har det ved flere ind i vi der ikke været mu ligt at af gøre hum le bi er nes køn/ka ste (dron ning, ar bej der el ler han). Der for vil der ved an gi vel ser ne neden for even tu elt blot være an gi vet an tal eks emplarer (eks.). Be mærk at det ikke kan ude luk kes at sam me ind i vid(er) er ob ser veret flere gan - ge og der for even tu elt kan op træ de flere gan ge på li sten. Ob ser va tio ner af Bom bus lu corum (Lin na eus, 1761) Ob ser va tio ner i eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 10.VII.2011, Eva An der sen, obs. 2 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 15.VII.2011, Tóta Ár na dót tir, obs. og fotos 1 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 15.VII.2011, E. An der sen, obs. 1 ar bej der: Ru na vík, 22.VII.2011, T. Ár na dót tir leg. 4 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 24.VII.2011, J-K. Jen sen, obs., 1 leg. 5 eks.: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 28.VII.2011, J-K. Jen sen, obs og fo tos >4 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 11.VIII.2011, P. á Royk he yg gi, obs. Ob ser va tio ner i dron ning: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 26.III.2012, P. á Royk he yg gi, obs. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 03.IV.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 dron ning: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 09.IV.2012, E. An der sen, obs. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 22.IV.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 dron ning: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 01.V.2012, T. Ár na dót tir, foto 1 dron ning: Toftir, Hø ga nes ve gur 12, 03.V.2012, J. & A. Phil brow, foto (død) 1 dron ning: Tof tir, Hø ga nes ve gur 24, 04.V.2012, J. & A. Phil brow, obs. 1 dron ning: Sal tan gará, Nor ður hædd 25, 19.V.2012, J. Høj gaard, foto 1 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 15.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 eks.: Tof tir, und ir Ne si num, 17.VII.2012, M. Gaard lyk ke, obs. 3 eks.: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 18.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs. 4 eks.: ved boet: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 19.VII.2012, T. Ár na dót tir, obs. 1 bo: Ru na vík, Lei tis ve gur 101, 26.VII.2012, T. Ár na dót tir, film klip 1 bo: Ru na vík, Rú nar ve gur 13, 07.VIII.2012, D. á Royk he yg gi film klip 1 dron ning: Stren dur, Selv ind sis ve gur 14, 01.IX.2012, E. An der sen obs. 1-5 eks.: Ru na vík, Ger ðis ve gur 7, 26.III X.2012, P. á Royk he yg gi, obs. (#) #): Der er i perio den fore ta get ob ser va tio ner over flere dage, af mindst en og højst fem eks emplarer på de en kel te dage. Ob ser va tio ner af Bom bus pra torum (Lin na eus, 1761) Ob ser va tio ner i eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 21.IV.2011, P. Haahr obs. 1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 29.IV.2011, P. Haahr obs. 1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 01.VI.2011, J-K. Jen sen obs. 1 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 01.VI.2011, J-K. Jen sen obs. 5-8 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36,??.VI.2011, A. S. Da vidsen obs. 5 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36,??.VII.2011, A. S. Da vidsen obs. Ent. Medd. vol. 81 hft

10 1 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 12.VIII.2011, B. Da ni el sen obs. Ob ser va tio ner i eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 22.V.2012, P. Haahr obs. 2 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 16.VI.2012, B. Da ni el sen obs. 2 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 03.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 2 eks.: Sig na bø ur, á Sig na bø, 20.VII.2012, B. Da ni el sen obs. 1 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 21.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 1 eks.: Hós vík, Gil ja ve gur 36, 31.VII.2012, A. S. Da vidsen obs. 1 eks.: Sig na bø ur, Ger ðis ve gur, 13.VIII.2012, P. Haahr obs. 10 Ent. Medd. vol. 81 hft

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Nye og sjældne fund af sommerfugle på Færøerne 2004

Nye og sjældne fund af sommerfugle på Færøerne 2004 30-05-05 Lepidoptera bd. viii-9 - art13 Nye og sjældne fund af sommerfugle på Færøerne 2004 I løbet af sæsonen 2004 blev der fundet ikke mindre end 14 nye sommerfuglearter på øerne. Af Jens-Kjeld Jensen,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af realisme? Hvad betyder lydsiden for spillet og spilleren? er et strategispil, for det angår ikke spillet, men dig. Derimod kan det være interessant, DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere,

Læs mere

29 nye sange med tekster, noder og akkorder

29 nye sange med tekster, noder og akkorder LE med YS RU 29 nye sange med tekster, noder og akkorder RUMLERIM; LE med YS RU 29 nye sange med tekster, noder og akkorder. Nodebog. ISBN 978-87-906416-2-7 Tekst musik: nders Bøgelund, Jan Irhø og Thorstein

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret.

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand er kun indikativ og vil blive korrigeret CEWTfRHOusE(æPERS (I P ricewa te rli li u secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Straiidvejen 44 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 2

Kun til lærerbrug. Skrivebog 2 Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Skrivebog 2 Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som hjælp til at undgå, at eleverne tillægger sig unoder,

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier. 7-15 år 40 uger

Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier. 7-15 år 40 uger Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier 7-15 år 40 uger Hvert 5. barn i Danmark er overvægtigt, 70 % af dem er det stadig som voksen Sundhedsstyrelsen Forskning

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Mariehønen Evigglad. Mariehønen Evigglad. Gik tur på et rabarberblad. Og mødte Søren Snegl, der lå. Og sov med sneglehuset på.

Mariehønen Evigglad. Mariehønen Evigglad. Gik tur på et rabarberblad. Og mødte Søren Snegl, der lå. Og sov med sneglehuset på. Mariehønen Evigglad Mariehønen Evigglad Gik tur på et rabarberblad Og mødte Søren Snegl, der lå Og sov med sneglehuset på. Da blev det regn og tordenvejr, Og Evigglad fik våde tæ r, Så derfor slog hun

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Kør Smart Kør Sammen

Kør Smart Kør Sammen Kør Smart Kør Sammen State of the art Teknologi, tilbud og muligheder v. Ulrik Bandak, GOMORE Erfaringer fra Landsby Nabokørsel v. Anne From, Trekantområdet Erfaringer fra Kollegakørsel v. Annette Precht-Sparre,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere