UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 131 Offentligt - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V Digital Marketing Support ApS (Advokat Dan Christian Harild) mod 1) Foreningen Dansk Internet Forum (Advokat Mads Berendt) 2) DK Hostmaster A/S (Advokat Mads Berendt) afsagt sålydende D O M: Mellem sagsøgeren, Digital Marketing Support ApS (herefter sagsøgeren), og sagsøgte 1, Foreningen Dansk Internet Forum (herefter DIFO) har verseret flere, nu afsluttede retssager, senest sagen V ved Sø og Handelsretten, hvis dom af 15. juni 2004 bortset fra dommens bestemmelse om sagsomkostninger blev stadfæstet ved Højesterets dom af 23. januar 2006, jf. sag nr. 356/2004 (1. afd.) (UfR

2 H). Ved denne dom blev 5 af sagsøgerens 6 påstande afvist enten med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde nogen retlig interesse i at få pådømt påstandene, eller at påstandene var for uklare og ubestemte. Påstand 6, en justifikationspåstand, som angik et forbud, nedlagt ved Østre Landsrets kendelse af 30. august 2002, blev taget til følge, dog tilpasset en subsidiær påstand fra DIFO på grund af forbudets brede formulering. Påstanden, der blev taget til følge, var sålydende: Det forbydes [DIFO] at inddrage det af [sagsøgeren] registrerede domænenavn co.dk under henvisning til almenhedens interesse i henhold til beslutning herom af 11. maj Retssagerne omtales i et vist omfang nærmere neden for. Nærværende sag, der er anlagt den 17. marts 2006, omhandler, jf. stævningen problemstillingerne som skulle have været behandlet under påstandene 1 5 i Sø og Handelsretssag V og Højesterets sag 356/2004, hvor sagen af formalitetsgrunde ved såvel Sø og Handelsretten som ved Højesteret blev afvist, og hvor de materielle spørgsmål ikke blev behandlet og rettet ved anken til Højesteret. Det er overfor retten oplyst, men ikke nærmere dokumenteret, at der verserer yderligere en retssag mellem parterne ved Københavns Byret, hvorunder sagsøgeren har påstået domænenavnet co.dk. udleveret. Påstande Sagsøgeren har nedlagt påstande om, at 1. DIFO tilpligtes at anerkende, at ICANN s aftaler med USA s handelsministerium, jf. Sø og Handelsrettens dom af 15. juni 2004 i sag V 95 02, hverken har tildelt DIFO juridisk kompetence til at slette eller inddrage sagsøgers domænenævne registreret under.dk topdomænet eller forpligtet sagsøger til at være omfattet af DIFO s regler.

3 DIFO tilpligtes at anerkende, at det er den amerikanske stat og selskabet VeriSign Inc., og ikke DIFO eller ICANN, der stiller domænenavnesystemet og topdomænet.dk til rådighed for det globale Internetsamfund, herunder sagsøger. 3. DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at de ingen (a) adgang til Internettet eller (b) brugsret til Internettet eller (c) tjenesteydelse i form af en adressehenvisningsfunktion eller (d) DIFO s ydelser har leveret til sagsøger. 4. DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes in solidum at anerkende, at de var uberettiget til hos sagsøger at gøre krav på betaling af årligt gebyr, hvori indgår 10,00 kr. eller andet beløb til dækning af DIFO s krav om licens pr. domænenavn registreret under topdomænet.dk, jf. bilag 10 C 3 pkt. a og DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes in solidum at anerkende, at de før den 1. juli 2005 hverken har haft (a) en eneret til at administrere 2. ordensdomæner under.dk eller (b) en ret eller kompetencen til at administrere landekodedomænet.dk som ikke også tilkommer sagsøger. 6. DIFO tilpligtes at betale sagsøger kr eller andet beløb fastsat af retten i sagsomkostninger og i godtgørelse for uberettiget siden oktober 2000 at have påført sagsøger udgifter til en indsigelsessag og til tre retssager om endelig registrering af varemærket VR DK Hostmaster A/S tilpligtes at betale sagsøger kr eller andet beløb fastsat af retten i erstatning for uberettiget sletning af sagsøgers domænenavn PERIOD.DK fra domænenavnedatabasen. 8. DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at de ikke som tidligere påstået har ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder til selve domænenavnedatabasen. 9. DIFO tilpligtes at anerkende, at ICANN til DIFO hverken har (a) tildelt en ret i forhold til domænenavnet med endelsen.dk eller (b) tildelt retten til at uddelegere domænenavne med endelsen.dk eller (c) tildelt opgaven med at styre det danske navnerum på Internettet eller (d) givet en faktisk magtposition i forhold til domænenavnsdatabasen under det danske top level domæne eller (e) givet en faktisk adgang til at administrere landekodedomænet.dk.

4 DIFO tilpligtes at anerkende, at inddragelse og sletning af sagsøgers domænenavne under topdomænet.dk ikke indgik i de opgaver, som DIFO over for bl.a. Procesbevillingsnævnet har påstået at have fået mandat til at udføre af ICANN. 11. DIFO tilpligtes at anerkende, at DIFO ikke før den 1. juli 2005 har haft juridisk kompetence til at tildele DK Hostmaster A/S en eneret til den tekniske funktion og administration af.dk. 12. DIFO tilpligtes at anerkende, at sagsøger på intet tidspunkt har tiltrådt DIFO s overenskomst om selvregulering eller tildelt DIFO en kompetence til at disponere over sagsøgers rettigheder i forhold til Internettet og/eller domænenavne registreret under topdomænet.dk. 13. DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at DK Hostmaster A/S har tvangsovertaget sagsøgers domænenavnekundeportefølje under.dk topdomænet. 14. DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at DK Hostmaster A/S har været uberettiget til direkte at rette henvendelse til sagsøgers kunder med henblik på opkrævning af afgifter, der ikke var godkendt af sagsøger, samt af påståede licensomkostninger pr. domænenavn, som sagsøger har registreret for kunderne under.dk topdomænet. DIFO har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse for så vidt angår påstand 1 5 og 8 12 samt frifindelse for så vidt angår påstand 6. DK Hostmaster A/S har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse for så vidt angår påstand 3 5, 8, 13 og 14, samt frifindelse for så vidt angår påstand 7. Sagsfremstilling Proceserklæring. Baggrundsorientering Med bemærkning, at de sagsøgte ikke på noget tidspunkt har gjort noget andet gældende under nærværende sag, har de sagsøgte under hovedforhandlingen, jf.

5 - 5 - retsbogen for den 5. maj 2008, processuelt erklæret, at de sagsøgte ikke har fået delegeret nogen juridisk rettighed/kompetence fra ICANN. Da en del af sagsøgerens bilag er fremlagt og dokumenteret med henblik på at belyse netop det forhold, som de sagsøgte har afgivet proceserklæring om, vil der ikke ske gengivelse eller omtale i øvrigt af følgende bilag, som indgik i sagsøgerens forelæggelse, før proceserklæringen blev afgivet: 1) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem U.S. Departement of Commerce og Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), (translatøroversættelse), 2) Amendment 6 til Memorandum of Understanding between the U.S. Departement of Commerce and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 3) Kontrakt mellem ICANN og den amerikanske regering om udførelse af IANAfunktionen af 9. februar 2000 (translatøroversættelse), 4) Aftale af 14. august 2006 mellem U.S. Departement of Commerce og ICANN. Til brug for samme spørgsmål har sagsøgeren dokumenteret fra bl.a. DIFOs ansøgning af 13. september 2002 til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære af Østre Landsrets forbudskendelse af 30. august 2002, til Højesteret. Gengivelse fra denne ansøgning udelades derfor. Sagsøgeren har endvidere vedr. samme spørgsmål dokumenteret fra en translatøroversættelse af en retlig erklæring af 11. november 2000, afgivet af Louis Touton til brug for en retssag ved District Court, Eastern District of Missouri, mellem parterne Economic Solutions Inc. og ICANN. Retten har fundet det hensigtsmæssigt at referere nogle dokumenterede passager fra denne erklæring. Louis Touton erklærede, at han er vicepræsident, sekretær og leder af den juridiske funktion i ICANN, og endvidere bl.a.:

6 - 6 - ICANN er en nonprofitorganisation, der er organiseret i henhold til lovgivningen i staten Californien ICANN er den enhed, der arbejder sammen med den amerikanske regering om at privatisere visse tekniske administrationsfunktioner i forbindelse med internettets domænenavnesystem, som i øjeblikket udføres af det amerikanske handelsministerium eller dettes underleverandører. ICANN vedligeholder et websted på adressen ICANN udbyder intet til salg på sit websted; ICANN sælger faktisk ingenting. En af funktionerne på ICANN s websted er et offentligt kommentarforum, hvor internetbrugerne kan lægge kommentarer om de emner i forbindelse med teknisk administration, der vedrører dem. ICANN blev stiftet 30. september I november 1998 underskrev ICANN et aftalememorandum ( MOU ) med det amerikanske handelsministerium Formålet med MOU et var at nedfælde ICANN s rolle i privatiseringen af den tekniske administration af internettet. I MOU et aftalte parterne, at de sammen vil designe, udvikle og afprøve de mekanismer, metoder og procedurer, der skal være på plads, og de skridt, der er nødvendige for at overdrage ansvaret for administrationen af DNS funktionerne [domænenavnesystemfunktionerne], der nu udføres af eller på vegne af den amerikanske regering, til en privat nonprofitorganisation. I V, litra B, stk. 7 i MOU et påtog handelsministeriet sig specifikt ansvaret for generelt tilsyn med de aktiviteter, der gennemføres i medfør af denne aftale. MOU et bestemmer specifikt i V, litra B, stk. 8, at handelsministeriet beholder tilsynspligten for den tekniske administration af domænenavnesystemet, indtil der er indgået yderligere aftaler om, at den private sektor kan påtage sig denne administration. Handelsministeriet har i dag stadig myndigheden over den tekniske administration af domænenavnesystemet. ICANN kan ikke og har ingen juridisk bemyndigelse til at implementere nye topniveaudomæner; denne bemyndigelse ligger hos handelsministeriet Et af ICANN s formål er at forsøge at fremme konkurrencen og valgfrihed for forbrugerne med hensyn til administration af domænenavnesystemet Kort sagt har ICANN ingen juridisk bemyndigelse til at bemyndige etableringen af nye TLD er eller til at ændre uddelegeringen af disse TLD er. Ud over de såkaldte generiske TLD er som.com,.net og.gov er der også adskillige nationale (country code) TLD er, som almindeligvis betegnes cctld er. Eksempler på cctld er er.us for USA,.uk for Storbritannien Disse cctld er anvendes generelt til internetadresser, der er specifikke for et land, baseret på en kode på to bogstaver, der forekommer på en liste, der er udarbejdet af den internationale standardiseringsorganisation (ISO). Nationale TLD er administreres af udpegede cctld administratorer, der fungerer som

7 - 7 - forvaltere, der udfører en tjeneste på vegne af internetsamfundet, både globalt og i det land eller territorium, der betegnes med den pågældende landekode. Et resume af ICANN s praksis med hensyn til cctld er findes i en publikation, som ICANN udgav i maj 1999, der generelt betegnes ICP 1. Hver cctld har en teknisk kontakt og en administrativ kontakt (i nogle få tilfælde er det den samme person) I henhold til den gældende politik ejes cctld erne faktisk slet ikke på nogen måde; de stilles til rådighed til gavn for hele internetsamfundet. VeriSign, Inc. Af en erklæring af 17. juli 2003, afgivet af vice administrerende direktør Benjamin R. Turner, VeriSign Inc., til brug for en retssag (fogedforbudssag) mellem Dotsker, Inc. m.fl. og ICANN ved District Court, Central District of California, fremgår bl.a.: Et domænenavn eksisterer ikke, før det er oprettet og registreret i registrets masterdatabase. Den enkelte person eller organisation, som opretter og registrerer et specifikt domænenavn kaldes en registrant. Registranter har ikke direkte adgang til VeriSigns register. Potentielle registranter skal i stedet registrere domænenavne, som de har oprettet, via en af de mere end 100 private og offentlige virksomheder, som findes over hele USA og over hele verden, der fungerer som registratorer af domænenavne under topleveldomænerne.com og.net. Registratorerne leverer direkte serviceydelser til registranter og potentielle registranter, som f.eks. at sørge for hele processen med at registrere domænenavne. Registreringsenheden VeriSign har hverken et kontraktforhold med eller nogen anden form for forhold til registranten og får faktisk ingen oplysninger om eller har nogen viden om, hvem registranten af et domænenavn er. Registratorerne har et kontraktforhold med registranterne og beholder alle oplysningerne om registranten. Registrering, overførsel og sletning af et domænenavn kræver, at der foreligger en kontakt mellem registratoren og registreringsenheden. Denne kontakt er meget struktureret og automatiseret Den rolle, som registreringsenheden spiller, er helt igennem passiv og automatiseret nemlig at behandle registratorens anmodning om registrering af et domænenavn på vegne af registranten, sammenligne disse anmodninger med registrets tabeller over registrerede domænenavne for at hindre dobbeltregistrering af det samme domænenavn samt at registrere domænenavnet i registrets database, hvis det ikke allerede er registreret. Registratoren iværksætter alle ændringer af et givent domænenavn i registrets database ved at give registret elektroniske kommandoer som f.eks. tilføj,

8 - 8 - tjek, slet, overfør og forny... VeriSign kan kun registrere domænenavne i sin database efter at have modtaget en anmodning fra en registrator. Registratorerne sender deres kunders (registranternes) anmodning om registrering til det pågældende topleveldomæne register for at finde ud af, om det ønskede domænenavn kan registreres, dvs. at domænenavnet ikke allerede er registreret som tilhørende en anden. I forbindelse med VeriSigns drift af registret for topleveldomænerne.com og.net er det således, at hvis et ønsket domænenavn ikke allerede findes i registrets database, noterer registrets computer det nye domænenavn, det/de dertil svarende IP nummer/ip numre på de dertil knyttede domænenavneservere samt navnet på den registrator, der foretager registreringen for kunden (registranten) i sin masterdatabase. Registreringsprocessen er derefter færdig. FIL (Foreningen af Internet Leverandører). DKnets hostmasterfunktion Af FILs hjemmeside fra et ukendt tidspunkt i 1997 fremgik bl.a., at FIL som en brancheforening af internetleverandører blandt andet fastsætter de generelle vilkår for drift af DK hostmaster funktionen, dvs. drift og vilkår for.dk domænet. Der henvistes herom til Hostmasteraftalen mellem FIL og Dknet. Det var endvidere oplyst, at man for at være medlem af FIL skulle være internetleverandør, dvs. udbyder af Internetopkoblinger. Det årlige kontingent for medlemskab af FIL var kr. Af en medlemsliste på det pågældende tidspunkt sås blandt mange andre Kommunedata I/S, Tele Danmark Internet A/S, DKnet A/S, UNI C og ØK Data A/S. Af IT sikkerhedsrådets pjece Privatliv på Internet fra april 1998 (formand var professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen), fremgik det bl.a.: Hvad er Internet? Internet er et globalt edb net, der forbinder tusindvis af datanet og lokalnet og flere millioner computere ved hjælp af en række brugervenlige kommunikationsstandarder. Som allerede antydet er Internet opbygget på anarkistisk grundlag. Dette har på den ene side givet den styrke, at nettet har opnået en sådan udbredelse og billighed, at alle i princippet kan være brugere. Men på den anden side betyder den manglende centrale kontrol, at der ikke kan foretages nogen tilsvarende central styring. Fordi nettets bestanddele hidrører fra forskellige leverandører og aktører, er sikkerhedsrisiciene ligeså forskelligartede og lige vanskelige at få overblik over. På grund af den hastige udbredelse af nettet findes der heller ingen veletableret kultur, og nettets grænseover

9 - 9 - skridende karakter har samtidig vanskeliggjort retshåndhævelse over landegrænser. De fysiske netværksforbindelser ejes og drives af teleselskaber. Imellem teleselskaber og de enkelte brugere finder man en række Internet leverandører, der står for forbindelseslinierne og en række hertil hørende tjenesteydelser. Internet leverandøren vil typisk etablere forbindelsen til Internet vel hjælp af en såkaldt router, en computer, der er programmeret til at finde den kortest mulige tilgængelige transmissionsvej for den information, der skal videresendes. Man kan ikke på forhånd forudsige, hvilken vej informationen vil følge, da dette afhænger af, hvilke forbindelser der måtte være tilgængelige på transmissionstidspunktet. Ved internet kommunikation indenfor Danmark benyttes dog ofte et fælles udvekslingspunkt, kaldet DIX (Danish Internet exchange), der er placeret hos UNI C i Lyngby, om end bilateral udveksling af datatrafik mellem danske Internet leverandører også forekommer. Foreningen af Internet Leverandører (FIL) har ifølge sine vedtægter til formål at virke for at fremme udviklingen af Internettet i Danmark, bl.a. ved at udarbejde principper og procedurer for administration af den overordnede navne og nummerstruktur i Internet og for trafikudveksling mellem leverandører. Herudover koordinerer foreningen tekniske eller administrative samarbejds forhold mellem Internet leverandørerne, bl.a. ved at formulere de generelle vilkår for drift af DK hostmaster funktionen. Dette betyder, at FIL har ansvaret for fordelingen af domænenavne under.dk topdomænet. Foreningen virker dernæst som interesseorganisation for de virksomheder, der tilbyder adgang til Internet. Udover muligheden for inden for disse rammer at fastlægge vejledende retningslinier m.v. for medlemskredsen har foreningen ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og for nylig har FIL f.eks. valgt at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne. Hvis en dansk Internet leverandør (f.eks. firma A) ikke vil følge FILs anvisninger, kan de andre danske leverandører nægte at samarbejde med A. Men de kan ikke forhindre A i at købe en forbindelse til Internet i Tyskland eller Sverige Af Hostmasteraftale mellem FIL og DKnet af 13. juni 1996 fremgik under 1, at det var aftalens formål at fastlægge de nærmere retningslinier for den fremtidige registrering af nye domæner under topdomænet.dk, herunder specielt at fastsætte betingelser, under hvilke registrering af nye domæner under topdomænet.dk kan udføres af DKnet frem til Det var yderligere et formål, at fastlægge procedurer for udvikling og fastsættelse af reglerne for brug og registrering af domænenavne under.dk topdomænet. DK hostmaster var i aftalens 2 defineret som den funktion, som i Danmark er berettiget til at registrere nye domæner under topdomænet.dk.

10 DK hostmasters opgaver og forpligtelser var nærmere opregnet i aftalens 4, hvoraf bl.a. fremgik, at DK hostmaster har ansvaret for at vedligeholde en konsistent database over domæner over.dk topdomænet. Det fremgik videre, at enhver kan få registreret domænenavne, enten ved henvendelse til et af Foreningens medlemmer eller til DKnet, som da leverer ydelsen til den mellem DKnet og Foreningen vedtagne pris. DK hostmasters aktivitet skulle ifølge aftalens 5 finansieres af brugerbetaling. Prisen for oprettelse/reservering af domænenavn var 995 kr., Uddelegering af domænenavn 600 kr. og Indsættelse af entry i mainserver 600 kr. Der var betydelige medlemsrabatter på disse priser, som for medlemmer var henholdsvis 150 kr., 100 kr. og 100 kr. Der er fremlagt nogle fakturaer fra DKnet til sagsøgeren, bl.a. for domæne registrering, 995 kr. ex moms (4. april 1997) og Overdragelse domænerettigheder, 100 kr. ex moms (19. februar 1998). Sagsøgeren har fremlagt nogle bilag til illustration af, at DKnet i tilfælde af manglende betaling sendte fordringerne til retlig inkasso. Under overskriften Nye regler for danske Internet navne udsendte FIL den 15. januar 1997 en pressemeddelelse, hvori FIL s formand, Birgitte S. Olesen bl.a. gav udtryk for, at det nu var muligt for enkeltpersoner at få domæner, og at der ikke var grænser for, hvor mange domæner man kan benytte. Valget af domænenavn var nu overladt til ansøgeren. Liberaliseringen forventedes ikke at føre til tumulter på nettet, idet brug af domænenavne er undergivet den almindelige lovgivning. Derfor vil konflikter om domæner finde deres løsning i det etablerede retssystem. Nye domæner kan bestilles hos enhver Internet Leverandør, der sørger for, at domænet registreres på nettet. Selve registreringen foretages af DK Hostmaster, en Internetfunktion, som udføres af DKnet A/S De nye regler åbner mulighed for, at der kan indføres et årligt gebyr til opretholdelse af en domæneregistrering.

11 Af et bilag, Regler for registrering af domænenavne under.dk domænet, fremgik under pkt. 2, at anmeldelse af brug af et domænenavn under.dk domænet indgives til en internetleverandør under FIL eller til en hos DK hostmasteren registreret anmeldelsesberettiget virksomhed. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om anmelderens navn og adresse, det ønskede domænenavn samt anmelderens erklæring om, at anmelderens brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands interesser. Det fremgik videre, at brugeren til dækning af omkostningerne ved drift af domænenavneservice for hver domænenavneregistrering skulle betale en årlig afgift, som fastsættes af FIL. FIL udsendte den 26. august 1997 en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik, at enhver virksomhed, som i forvejen har en registreret domæneadresse på internettet under topdomænet.dk og som råder over tilstrækkelig kapacitet på en navneserver kan sælge underdomæner [som] herefter [bliver] registreret på udbyderens egen navneserver hvorefter subdomænerne peger på de TCP/IP adresser som kunden ønsker. Subdomænenavnene bliver ikke selvstændigt registreret hos DK Hostmaster. Forskningsministeriets MoU Forskningsministeriet sendte den 8. juli 1998 sålydende brev til FIL, stilet til formanden på dette tidspunkt, Basse Bergquist: Vedr. Omorganisering af den danske hostmaster funktion Ved flere lejligheder, herunder mødet med forskningsministeren d. 16. april 1998, er den fremtidige varetagelse af hostmasterfunktionen i Danmark blevet drøftet. Der er i den forbindelse blevet skitseret en model, ifølge hvilken den tekniske varetagelse af funktionen skulle ske i et selvstændigt ikke overskudsgivende selskab, mens fastlæggelse af retningslinier for administration af domænenavne, internet adresser m.v. skulle ske i henhold til en overenskomst, et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU), mellem alle relevante aktører, herunder repræsentanter for internet leverandører, brugere og offentlige myndigheder.

12 Det blev i den forbindelse aftalt, at Forskningsministeriet skulle udarbejde en liste over de ønsker ministeriet måtte have til et sådant MoU. Ministeriets foreløbige overvejelser i den forbindelse fremgår af vedlagte bilag. Da Forskningsministeriet lægger vægt på, at branchen selv regulerer disse forhold, men samtidigt ønsker en omstrukturering af hostmasterfunktionen, der sikrer konkurrencemæssig neutralitet og varetagelse af brugerhensyn, beder ministeriet hermed om en orientering om status for den planlagte ændring. Af det i skrivelsen nævnte bilag, der var dateret den 7. juli 1998, fremgik bl.a.: Rammeaftale/MoU om hostmaster funktionen og om ISP ernes administration af adresser/domænenavne Nedenfor følger en oversigt over de punkter, som Forskningsministeriet lægger vægt på bliver omfattet af en eventuel rammeaftale et MoU mellem forbrugere, branche og evt. relevante ministerier og myndigheder om administrationen af den danske hostmaster funktion og af internet udbydernes administration vedr. tildeling og ændring af domænenavne, epost adresser m.v. Oversigten kan således også ses som et udtryk for, på hvilke områder Forskningsministeriet finder det afgørende, at man i en bred kreds, der omfatter andre end brancheredaktørerne, når frem til en selvreguleringsmodel, der kan erstatte en egentlig lov og bekendtgørelsesregulering på dette område. Generelt: At der etableres en samlet ramme for administrationen af hostmasterfunktionen, der sikrer ikke diskriminerende og åben adgang til alle funktioner, der varetages af hostmaster, såvel for ISP er som for andre former for anmeldervirksomheder m.v. Priser: At priser for administration, herunder for oprettelse eller overtagelse af domænenavne og epost adresser m.v., samt årligt gebyr herfor, skal være omkostningsbaserede. Dette gælder både ISP ernes betaling til hostmaster selskabet, og kundernes betaling herfor. Rettigheder til domænenavne, epostadresser m.v.: At der generelt af ISP erne udvikles klare og gennemsigtige forretningsbetingelser vedrørende retten til de registrerede domænenavne og epost adresser, baseret på det generelle udgangspunkt, at adresse oplysninger er kundens ejendom. At der fastlægges procedurer for registrering af domænenavne hos hostmaster selskabet, der indebærer at det medmindre andet er eksplicit aftalt altid er kunden der registreres som ejer af et domænenavn. ISP er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at medvirke til at sikre dette, og afstår i den forbindelse fra at registrere sig selv som ejer af domænenavne, medmindre dette er eksplicit aftalt med kunden.

13 Orientering fra FILs formand, Basse Bergqvist, til FIL s medlemmer Mail af 11. august 1998: DK Hostmaster Vi har lovet en afklaring af DK Hostmaster situationen. Hostmaster er ved at blive udskilt som et selvstændigt selskab, som er uafhængigt af politiske og andre interesser. FIL vil indgå en ny Hostmaster aftale med det kommende DK Hostmaster selskab. Dog vil der ske en opstramning af håndhævelsen af Hostmaster reglerne Denne opstramning gælder lige meget for AV ere og FIL medlemmer samt andre, der måtte blive berørt. Fremtidens Hostmaster vil køre by the book. Ingen forklejnelse af Hostmaster Per Kølles indsats, men de for håndhævelsen af reglerne nødvendige ressourcer har hidtil ikke været til rådighed. Fremtidige gebyrer og principperne for opkrævning af disse er på plads som forslag (det bliver ISP erne, som skal opkræve gebyrerne, og modtage en erkendtlighed for det i form af en rabat medmindre ISP eren selv ønsker at DKH skal varetage funktionen i specifikke tilfælde ). En ny Hostmaster aftale vil bl.a. omfatte en smidigere og hurtigere forretningsgang Vi arbejder også på en fremtidig mulighed for at et FIL medlem kan kvalificere sig som Sub Hostmaster og dermed have mulighed for direkte at oprette og redelegere domæner i DKH s database og nameserver. Det kan ikke garanteres, at ikke FIL medlemmer også kan opnå status som [Sub Hostmaster] Vi har fra Forskningsministeriet modtaget en overordnet køreplan for forskellige aktiviteter, som ønskes iværksat derunder nogle afstukne hovedretningslinier for Hostmaster, som ikke er til at misforstå: Integritet, uafhængighed, non profit, kontinuitet, og oplæggene konformerer med disse ufravigelige retningslinier. Når God forretningsskik er ratificeret og når FIL medlemmerne vedkender sig den IDMoU (Internet Danmark Memorandum of Understanding), som bl.a. skal varetage tilsynet med Internet generelt og klageinstansen i særdeleshed vil de underskrivende medlemmer få officiel tilladelse til at skilte med FIL s officielle logo på deres brevpapir, websider og hvor de ellers vil benytte det. Det blå logo vil significere overfor forbrugerne, at her iagttages god forretningsskik og afgørelser fra klageinstansen vil blive respekteret. Kald det et kvalitetsstempel (det er derfor, det er blåt) FIL navnet skal være synonymt med respektabilitet og regelrethed.

14 Mail af 6. oktober 1998: Da vi nu gennem en skrivelse fra Teledanmark Internet erfarer, at må [vi] konstatere, at forhandlingerne har lidt endeligt skibbrud og vi har derfor konstateret, at Hostmasteraftale af 13. juni 1996, udløber pr , og at FIL derfor allerede nu tager skridt til at udbyde funktionen i licitation, som bestemmelserne fordrer. At være DK Hostmaster er ingen større teknisk bedrift, men kan varetages af snart sagt hvem som helst, der besidder den fornødne og beskedne tekniske indsigt Mail ligeledes af 6. oktober 1998: I dag har FIL meddelt Teledanmark, at aftalen om hostmasterfunktionen af 13. juni 1996 ifølge aftalen udløber pr og ikke kan forventes fornyet automatisk. Hostmaster funktionen har hidtil ligget hos Teledanmarks DKNet, hvilket har udløst mange spekulationer omkring et de facto monopol. Til den ende blev det af forskellige myndigheder bestemt, at Hostmaster skal ligge i et uafhængigt regi og Forskningsminister Jan Trøjborg meddelte FIL s bestyrelse mandat til at forhandle denne transition med Teledanmark. I lyset af dette har FIL s bestyrelse dags dato, efter først at have underrettet Forskningsministeriet, meddelt Teledanmark, at der i henhold til Hostma steraftalens paragraf 3 stk. 2 er iværksat en licitation i overensstemmelse med gældende EU lovgivning med henblik på at udbyde Hostmaster funktionen offentligt. Mail af 7. oktober 1998: Det er FIL s opgave at sikre, at Hostmaster funktionen kører i trygge rammer, efter reglerne (som siger non profit) og som løser den samfundsopgave, som en Hostmasterfunktion er, og denne opgave agter vi at løfte med eller uden Teledanmarks assistance. Mail af 8. oktober 1998: Teledanmark har ønsket at udskille DK Hostmaster som et selvstændigt selskab, som kunne køre i et uafhængigt regi i henhold til de afstukne retningslinier, og det gik vi i bestyrelsen med til.

15 Problemet lå bl.a. i, at vi ikke kunne få oplysninger om Hostmasters økonomi (ellers er det umuligt at fastlægge en kostpris), organisatoriske forhold (kaotiske set udefra) og i det hele taget parametre til at tilrettelægge den videre udvikling. Derfor den skarpe reaktion fra FIL. Aktionen var på forhånd afstemt med Forskningsministeriet, så vi var sikre på at have baglandet i orden. Hvad hvis nu? Så er sagen såre enkel: FIL vil da benytte sit mandat og følge Hostmasteraftalen, udbyde DKH i licitation som reglerne foreskriver og så tage det derfra. Udkast til God Forretningsskik. Udkast til IDMoU 98. Arbejdspapir vedr. klagenævn Af et udkast til God forretningsskik for Internet udbydere, dateret den 12. oktober 1998, fremgik under pkt. 4, Ret til frit valg af internetleverandør, bl.a., at Medlemmer af FIL tilslutter sig fri konkurrence blandt udbydere af internettjenester. Under pkt. 7, Hostmaster, fremgik bl.a., at FIL har indgået en Hostmaster Aftale med DK Hostmaster om administrationen af.dk TL. Ethvert FIL medlem er pligtig at overholde de tekniske parametre og administrative betingelser fastsat i denne Hostmaster Aftale. Under pkt. 8 fremgik, at medlemmer af FIL, som ved deres underskrift har forpligtet sig til at iagttage nærværende punkter for god forretningsskik, har ret til at anvende FIL s logo Af et internt fortroligt udkast udkast til IDMoU ( Internet i Danmark Memorandum of Understanding ), dateret den 15. oktober 1998, fremgik bl.a.: 1.1 Undertegnede virksomheder, organisationer og ministerier m.v. der alle tilslutter sig programerklæringerne i dette dokument, udgør tilsammen ID MoU gruppen. 3. Regler for god forretningsskik 3.2. IDMoU gruppen opfordrer alle brancheforeninger, der har berøring med internettjenester, til at opstille og offentliggøre regler for god forretningsskik. 4. dk hostmaster 4.1 IDMoU gruppen støtter bestræbelserne på at udøvelsen af dk Hostmasterfunktionen frigøres fra erhvervsøkonomiske interesser. 9.1 IDMoU gruppen vil arbejde for at brugere af Internet får frit valg blandt udbyderne af internettjenester

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS (Advokat Dan Christian Harild) mod 1) Foreningen Dansk Internet Forum (Advokat

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed.

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. U.2006.1189H Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. Med henblik på en»privatisering«af internettet

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Dansk oversættelse. c. Tilsyn med politikken for fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder nye topniveaudomæner føjes til rodsystemet,

Dansk oversættelse. c. Tilsyn med politikken for fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder nye topniveaudomæner føjes til rodsystemet, AFTALEMEMORANDUM MELLEM DET AMERIKANSKE HANDELSMINISTERIUM (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE) OG INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS I. PARTERNE Dette dokument udgør en aftale mellem det amerikanske

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 607 Klager: AL Finans A/S Edithsvej 2A 2600 Glostrup v/advokat Henrik Groos Indklagede: GrafiCom ApS c/o Laurents Skt. Jakobs Gade 22, 4. tv. 2100 København Ø v/advokat Peter Gustav Olson Parternes

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere