UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 131 Offentligt - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V Digital Marketing Support ApS (Advokat Dan Christian Harild) mod 1) Foreningen Dansk Internet Forum (Advokat Mads Berendt) 2) DK Hostmaster A/S (Advokat Mads Berendt) afsagt sålydende D O M: Mellem sagsøgeren, Digital Marketing Support ApS (herefter sagsøgeren), og sagsøgte 1, Foreningen Dansk Internet Forum (herefter DIFO) har verseret flere, nu afsluttede retssager, senest sagen V ved Sø og Handelsretten, hvis dom af 15. juni 2004 bortset fra dommens bestemmelse om sagsomkostninger blev stadfæstet ved Højesterets dom af 23. januar 2006, jf. sag nr. 356/2004 (1. afd.) (UfR

2 H). Ved denne dom blev 5 af sagsøgerens 6 påstande afvist enten med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde nogen retlig interesse i at få pådømt påstandene, eller at påstandene var for uklare og ubestemte. Påstand 6, en justifikationspåstand, som angik et forbud, nedlagt ved Østre Landsrets kendelse af 30. august 2002, blev taget til følge, dog tilpasset en subsidiær påstand fra DIFO på grund af forbudets brede formulering. Påstanden, der blev taget til følge, var sålydende: Det forbydes [DIFO] at inddrage det af [sagsøgeren] registrerede domænenavn co.dk under henvisning til almenhedens interesse i henhold til beslutning herom af 11. maj Retssagerne omtales i et vist omfang nærmere neden for. Nærværende sag, der er anlagt den 17. marts 2006, omhandler, jf. stævningen problemstillingerne som skulle have været behandlet under påstandene 1 5 i Sø og Handelsretssag V og Højesterets sag 356/2004, hvor sagen af formalitetsgrunde ved såvel Sø og Handelsretten som ved Højesteret blev afvist, og hvor de materielle spørgsmål ikke blev behandlet og rettet ved anken til Højesteret. Det er overfor retten oplyst, men ikke nærmere dokumenteret, at der verserer yderligere en retssag mellem parterne ved Københavns Byret, hvorunder sagsøgeren har påstået domænenavnet co.dk. udleveret. Påstande Sagsøgeren har nedlagt påstande om, at 1. DIFO tilpligtes at anerkende, at ICANN s aftaler med USA s handelsministerium, jf. Sø og Handelsrettens dom af 15. juni 2004 i sag V 95 02, hverken har tildelt DIFO juridisk kompetence til at slette eller inddrage sagsøgers domænenævne registreret under.dk topdomænet eller forpligtet sagsøger til at være omfattet af DIFO s regler.

3 DIFO tilpligtes at anerkende, at det er den amerikanske stat og selskabet VeriSign Inc., og ikke DIFO eller ICANN, der stiller domænenavnesystemet og topdomænet.dk til rådighed for det globale Internetsamfund, herunder sagsøger. 3. DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at de ingen (a) adgang til Internettet eller (b) brugsret til Internettet eller (c) tjenesteydelse i form af en adressehenvisningsfunktion eller (d) DIFO s ydelser har leveret til sagsøger. 4. DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes in solidum at anerkende, at de var uberettiget til hos sagsøger at gøre krav på betaling af årligt gebyr, hvori indgår 10,00 kr. eller andet beløb til dækning af DIFO s krav om licens pr. domænenavn registreret under topdomænet.dk, jf. bilag 10 C 3 pkt. a og DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes in solidum at anerkende, at de før den 1. juli 2005 hverken har haft (a) en eneret til at administrere 2. ordensdomæner under.dk eller (b) en ret eller kompetencen til at administrere landekodedomænet.dk som ikke også tilkommer sagsøger. 6. DIFO tilpligtes at betale sagsøger kr eller andet beløb fastsat af retten i sagsomkostninger og i godtgørelse for uberettiget siden oktober 2000 at have påført sagsøger udgifter til en indsigelsessag og til tre retssager om endelig registrering af varemærket VR DK Hostmaster A/S tilpligtes at betale sagsøger kr eller andet beløb fastsat af retten i erstatning for uberettiget sletning af sagsøgers domænenavn PERIOD.DK fra domænenavnedatabasen. 8. DIFO og DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at de ikke som tidligere påstået har ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder til selve domænenavnedatabasen. 9. DIFO tilpligtes at anerkende, at ICANN til DIFO hverken har (a) tildelt en ret i forhold til domænenavnet med endelsen.dk eller (b) tildelt retten til at uddelegere domænenavne med endelsen.dk eller (c) tildelt opgaven med at styre det danske navnerum på Internettet eller (d) givet en faktisk magtposition i forhold til domænenavnsdatabasen under det danske top level domæne eller (e) givet en faktisk adgang til at administrere landekodedomænet.dk.

4 DIFO tilpligtes at anerkende, at inddragelse og sletning af sagsøgers domænenavne under topdomænet.dk ikke indgik i de opgaver, som DIFO over for bl.a. Procesbevillingsnævnet har påstået at have fået mandat til at udføre af ICANN. 11. DIFO tilpligtes at anerkende, at DIFO ikke før den 1. juli 2005 har haft juridisk kompetence til at tildele DK Hostmaster A/S en eneret til den tekniske funktion og administration af.dk. 12. DIFO tilpligtes at anerkende, at sagsøger på intet tidspunkt har tiltrådt DIFO s overenskomst om selvregulering eller tildelt DIFO en kompetence til at disponere over sagsøgers rettigheder i forhold til Internettet og/eller domænenavne registreret under topdomænet.dk. 13. DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at DK Hostmaster A/S har tvangsovertaget sagsøgers domænenavnekundeportefølje under.dk topdomænet. 14. DK Hostmaster A/S tilpligtes at anerkende, at DK Hostmaster A/S har været uberettiget til direkte at rette henvendelse til sagsøgers kunder med henblik på opkrævning af afgifter, der ikke var godkendt af sagsøger, samt af påståede licensomkostninger pr. domænenavn, som sagsøger har registreret for kunderne under.dk topdomænet. DIFO har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse for så vidt angår påstand 1 5 og 8 12 samt frifindelse for så vidt angår påstand 6. DK Hostmaster A/S har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse for så vidt angår påstand 3 5, 8, 13 og 14, samt frifindelse for så vidt angår påstand 7. Sagsfremstilling Proceserklæring. Baggrundsorientering Med bemærkning, at de sagsøgte ikke på noget tidspunkt har gjort noget andet gældende under nærværende sag, har de sagsøgte under hovedforhandlingen, jf.

5 - 5 - retsbogen for den 5. maj 2008, processuelt erklæret, at de sagsøgte ikke har fået delegeret nogen juridisk rettighed/kompetence fra ICANN. Da en del af sagsøgerens bilag er fremlagt og dokumenteret med henblik på at belyse netop det forhold, som de sagsøgte har afgivet proceserklæring om, vil der ikke ske gengivelse eller omtale i øvrigt af følgende bilag, som indgik i sagsøgerens forelæggelse, før proceserklæringen blev afgivet: 1) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem U.S. Departement of Commerce og Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), (translatøroversættelse), 2) Amendment 6 til Memorandum of Understanding between the U.S. Departement of Commerce and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 3) Kontrakt mellem ICANN og den amerikanske regering om udførelse af IANAfunktionen af 9. februar 2000 (translatøroversættelse), 4) Aftale af 14. august 2006 mellem U.S. Departement of Commerce og ICANN. Til brug for samme spørgsmål har sagsøgeren dokumenteret fra bl.a. DIFOs ansøgning af 13. september 2002 til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære af Østre Landsrets forbudskendelse af 30. august 2002, til Højesteret. Gengivelse fra denne ansøgning udelades derfor. Sagsøgeren har endvidere vedr. samme spørgsmål dokumenteret fra en translatøroversættelse af en retlig erklæring af 11. november 2000, afgivet af Louis Touton til brug for en retssag ved District Court, Eastern District of Missouri, mellem parterne Economic Solutions Inc. og ICANN. Retten har fundet det hensigtsmæssigt at referere nogle dokumenterede passager fra denne erklæring. Louis Touton erklærede, at han er vicepræsident, sekretær og leder af den juridiske funktion i ICANN, og endvidere bl.a.:

6 - 6 - ICANN er en nonprofitorganisation, der er organiseret i henhold til lovgivningen i staten Californien ICANN er den enhed, der arbejder sammen med den amerikanske regering om at privatisere visse tekniske administrationsfunktioner i forbindelse med internettets domænenavnesystem, som i øjeblikket udføres af det amerikanske handelsministerium eller dettes underleverandører. ICANN vedligeholder et websted på adressen ICANN udbyder intet til salg på sit websted; ICANN sælger faktisk ingenting. En af funktionerne på ICANN s websted er et offentligt kommentarforum, hvor internetbrugerne kan lægge kommentarer om de emner i forbindelse med teknisk administration, der vedrører dem. ICANN blev stiftet 30. september I november 1998 underskrev ICANN et aftalememorandum ( MOU ) med det amerikanske handelsministerium Formålet med MOU et var at nedfælde ICANN s rolle i privatiseringen af den tekniske administration af internettet. I MOU et aftalte parterne, at de sammen vil designe, udvikle og afprøve de mekanismer, metoder og procedurer, der skal være på plads, og de skridt, der er nødvendige for at overdrage ansvaret for administrationen af DNS funktionerne [domænenavnesystemfunktionerne], der nu udføres af eller på vegne af den amerikanske regering, til en privat nonprofitorganisation. I V, litra B, stk. 7 i MOU et påtog handelsministeriet sig specifikt ansvaret for generelt tilsyn med de aktiviteter, der gennemføres i medfør af denne aftale. MOU et bestemmer specifikt i V, litra B, stk. 8, at handelsministeriet beholder tilsynspligten for den tekniske administration af domænenavnesystemet, indtil der er indgået yderligere aftaler om, at den private sektor kan påtage sig denne administration. Handelsministeriet har i dag stadig myndigheden over den tekniske administration af domænenavnesystemet. ICANN kan ikke og har ingen juridisk bemyndigelse til at implementere nye topniveaudomæner; denne bemyndigelse ligger hos handelsministeriet Et af ICANN s formål er at forsøge at fremme konkurrencen og valgfrihed for forbrugerne med hensyn til administration af domænenavnesystemet Kort sagt har ICANN ingen juridisk bemyndigelse til at bemyndige etableringen af nye TLD er eller til at ændre uddelegeringen af disse TLD er. Ud over de såkaldte generiske TLD er som.com,.net og.gov er der også adskillige nationale (country code) TLD er, som almindeligvis betegnes cctld er. Eksempler på cctld er er.us for USA,.uk for Storbritannien Disse cctld er anvendes generelt til internetadresser, der er specifikke for et land, baseret på en kode på to bogstaver, der forekommer på en liste, der er udarbejdet af den internationale standardiseringsorganisation (ISO). Nationale TLD er administreres af udpegede cctld administratorer, der fungerer som

7 - 7 - forvaltere, der udfører en tjeneste på vegne af internetsamfundet, både globalt og i det land eller territorium, der betegnes med den pågældende landekode. Et resume af ICANN s praksis med hensyn til cctld er findes i en publikation, som ICANN udgav i maj 1999, der generelt betegnes ICP 1. Hver cctld har en teknisk kontakt og en administrativ kontakt (i nogle få tilfælde er det den samme person) I henhold til den gældende politik ejes cctld erne faktisk slet ikke på nogen måde; de stilles til rådighed til gavn for hele internetsamfundet. VeriSign, Inc. Af en erklæring af 17. juli 2003, afgivet af vice administrerende direktør Benjamin R. Turner, VeriSign Inc., til brug for en retssag (fogedforbudssag) mellem Dotsker, Inc. m.fl. og ICANN ved District Court, Central District of California, fremgår bl.a.: Et domænenavn eksisterer ikke, før det er oprettet og registreret i registrets masterdatabase. Den enkelte person eller organisation, som opretter og registrerer et specifikt domænenavn kaldes en registrant. Registranter har ikke direkte adgang til VeriSigns register. Potentielle registranter skal i stedet registrere domænenavne, som de har oprettet, via en af de mere end 100 private og offentlige virksomheder, som findes over hele USA og over hele verden, der fungerer som registratorer af domænenavne under topleveldomænerne.com og.net. Registratorerne leverer direkte serviceydelser til registranter og potentielle registranter, som f.eks. at sørge for hele processen med at registrere domænenavne. Registreringsenheden VeriSign har hverken et kontraktforhold med eller nogen anden form for forhold til registranten og får faktisk ingen oplysninger om eller har nogen viden om, hvem registranten af et domænenavn er. Registratorerne har et kontraktforhold med registranterne og beholder alle oplysningerne om registranten. Registrering, overførsel og sletning af et domænenavn kræver, at der foreligger en kontakt mellem registratoren og registreringsenheden. Denne kontakt er meget struktureret og automatiseret Den rolle, som registreringsenheden spiller, er helt igennem passiv og automatiseret nemlig at behandle registratorens anmodning om registrering af et domænenavn på vegne af registranten, sammenligne disse anmodninger med registrets tabeller over registrerede domænenavne for at hindre dobbeltregistrering af det samme domænenavn samt at registrere domænenavnet i registrets database, hvis det ikke allerede er registreret. Registratoren iværksætter alle ændringer af et givent domænenavn i registrets database ved at give registret elektroniske kommandoer som f.eks. tilføj,

8 - 8 - tjek, slet, overfør og forny... VeriSign kan kun registrere domænenavne i sin database efter at have modtaget en anmodning fra en registrator. Registratorerne sender deres kunders (registranternes) anmodning om registrering til det pågældende topleveldomæne register for at finde ud af, om det ønskede domænenavn kan registreres, dvs. at domænenavnet ikke allerede er registreret som tilhørende en anden. I forbindelse med VeriSigns drift af registret for topleveldomænerne.com og.net er det således, at hvis et ønsket domænenavn ikke allerede findes i registrets database, noterer registrets computer det nye domænenavn, det/de dertil svarende IP nummer/ip numre på de dertil knyttede domænenavneservere samt navnet på den registrator, der foretager registreringen for kunden (registranten) i sin masterdatabase. Registreringsprocessen er derefter færdig. FIL (Foreningen af Internet Leverandører). DKnets hostmasterfunktion Af FILs hjemmeside fra et ukendt tidspunkt i 1997 fremgik bl.a., at FIL som en brancheforening af internetleverandører blandt andet fastsætter de generelle vilkår for drift af DK hostmaster funktionen, dvs. drift og vilkår for.dk domænet. Der henvistes herom til Hostmasteraftalen mellem FIL og Dknet. Det var endvidere oplyst, at man for at være medlem af FIL skulle være internetleverandør, dvs. udbyder af Internetopkoblinger. Det årlige kontingent for medlemskab af FIL var kr. Af en medlemsliste på det pågældende tidspunkt sås blandt mange andre Kommunedata I/S, Tele Danmark Internet A/S, DKnet A/S, UNI C og ØK Data A/S. Af IT sikkerhedsrådets pjece Privatliv på Internet fra april 1998 (formand var professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen), fremgik det bl.a.: Hvad er Internet? Internet er et globalt edb net, der forbinder tusindvis af datanet og lokalnet og flere millioner computere ved hjælp af en række brugervenlige kommunikationsstandarder. Som allerede antydet er Internet opbygget på anarkistisk grundlag. Dette har på den ene side givet den styrke, at nettet har opnået en sådan udbredelse og billighed, at alle i princippet kan være brugere. Men på den anden side betyder den manglende centrale kontrol, at der ikke kan foretages nogen tilsvarende central styring. Fordi nettets bestanddele hidrører fra forskellige leverandører og aktører, er sikkerhedsrisiciene ligeså forskelligartede og lige vanskelige at få overblik over. På grund af den hastige udbredelse af nettet findes der heller ingen veletableret kultur, og nettets grænseover

9 - 9 - skridende karakter har samtidig vanskeliggjort retshåndhævelse over landegrænser. De fysiske netværksforbindelser ejes og drives af teleselskaber. Imellem teleselskaber og de enkelte brugere finder man en række Internet leverandører, der står for forbindelseslinierne og en række hertil hørende tjenesteydelser. Internet leverandøren vil typisk etablere forbindelsen til Internet vel hjælp af en såkaldt router, en computer, der er programmeret til at finde den kortest mulige tilgængelige transmissionsvej for den information, der skal videresendes. Man kan ikke på forhånd forudsige, hvilken vej informationen vil følge, da dette afhænger af, hvilke forbindelser der måtte være tilgængelige på transmissionstidspunktet. Ved internet kommunikation indenfor Danmark benyttes dog ofte et fælles udvekslingspunkt, kaldet DIX (Danish Internet exchange), der er placeret hos UNI C i Lyngby, om end bilateral udveksling af datatrafik mellem danske Internet leverandører også forekommer. Foreningen af Internet Leverandører (FIL) har ifølge sine vedtægter til formål at virke for at fremme udviklingen af Internettet i Danmark, bl.a. ved at udarbejde principper og procedurer for administration af den overordnede navne og nummerstruktur i Internet og for trafikudveksling mellem leverandører. Herudover koordinerer foreningen tekniske eller administrative samarbejds forhold mellem Internet leverandørerne, bl.a. ved at formulere de generelle vilkår for drift af DK hostmaster funktionen. Dette betyder, at FIL har ansvaret for fordelingen af domænenavne under.dk topdomænet. Foreningen virker dernæst som interesseorganisation for de virksomheder, der tilbyder adgang til Internet. Udover muligheden for inden for disse rammer at fastlægge vejledende retningslinier m.v. for medlemskredsen har foreningen ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og for nylig har FIL f.eks. valgt at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne. Hvis en dansk Internet leverandør (f.eks. firma A) ikke vil følge FILs anvisninger, kan de andre danske leverandører nægte at samarbejde med A. Men de kan ikke forhindre A i at købe en forbindelse til Internet i Tyskland eller Sverige Af Hostmasteraftale mellem FIL og DKnet af 13. juni 1996 fremgik under 1, at det var aftalens formål at fastlægge de nærmere retningslinier for den fremtidige registrering af nye domæner under topdomænet.dk, herunder specielt at fastsætte betingelser, under hvilke registrering af nye domæner under topdomænet.dk kan udføres af DKnet frem til Det var yderligere et formål, at fastlægge procedurer for udvikling og fastsættelse af reglerne for brug og registrering af domænenavne under.dk topdomænet. DK hostmaster var i aftalens 2 defineret som den funktion, som i Danmark er berettiget til at registrere nye domæner under topdomænet.dk.

10 DK hostmasters opgaver og forpligtelser var nærmere opregnet i aftalens 4, hvoraf bl.a. fremgik, at DK hostmaster har ansvaret for at vedligeholde en konsistent database over domæner over.dk topdomænet. Det fremgik videre, at enhver kan få registreret domænenavne, enten ved henvendelse til et af Foreningens medlemmer eller til DKnet, som da leverer ydelsen til den mellem DKnet og Foreningen vedtagne pris. DK hostmasters aktivitet skulle ifølge aftalens 5 finansieres af brugerbetaling. Prisen for oprettelse/reservering af domænenavn var 995 kr., Uddelegering af domænenavn 600 kr. og Indsættelse af entry i mainserver 600 kr. Der var betydelige medlemsrabatter på disse priser, som for medlemmer var henholdsvis 150 kr., 100 kr. og 100 kr. Der er fremlagt nogle fakturaer fra DKnet til sagsøgeren, bl.a. for domæne registrering, 995 kr. ex moms (4. april 1997) og Overdragelse domænerettigheder, 100 kr. ex moms (19. februar 1998). Sagsøgeren har fremlagt nogle bilag til illustration af, at DKnet i tilfælde af manglende betaling sendte fordringerne til retlig inkasso. Under overskriften Nye regler for danske Internet navne udsendte FIL den 15. januar 1997 en pressemeddelelse, hvori FIL s formand, Birgitte S. Olesen bl.a. gav udtryk for, at det nu var muligt for enkeltpersoner at få domæner, og at der ikke var grænser for, hvor mange domæner man kan benytte. Valget af domænenavn var nu overladt til ansøgeren. Liberaliseringen forventedes ikke at føre til tumulter på nettet, idet brug af domænenavne er undergivet den almindelige lovgivning. Derfor vil konflikter om domæner finde deres løsning i det etablerede retssystem. Nye domæner kan bestilles hos enhver Internet Leverandør, der sørger for, at domænet registreres på nettet. Selve registreringen foretages af DK Hostmaster, en Internetfunktion, som udføres af DKnet A/S De nye regler åbner mulighed for, at der kan indføres et årligt gebyr til opretholdelse af en domæneregistrering.

11 Af et bilag, Regler for registrering af domænenavne under.dk domænet, fremgik under pkt. 2, at anmeldelse af brug af et domænenavn under.dk domænet indgives til en internetleverandør under FIL eller til en hos DK hostmasteren registreret anmeldelsesberettiget virksomhed. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om anmelderens navn og adresse, det ønskede domænenavn samt anmelderens erklæring om, at anmelderens brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands interesser. Det fremgik videre, at brugeren til dækning af omkostningerne ved drift af domænenavneservice for hver domænenavneregistrering skulle betale en årlig afgift, som fastsættes af FIL. FIL udsendte den 26. august 1997 en pressemeddelelse, hvoraf bl.a. fremgik, at enhver virksomhed, som i forvejen har en registreret domæneadresse på internettet under topdomænet.dk og som råder over tilstrækkelig kapacitet på en navneserver kan sælge underdomæner [som] herefter [bliver] registreret på udbyderens egen navneserver hvorefter subdomænerne peger på de TCP/IP adresser som kunden ønsker. Subdomænenavnene bliver ikke selvstændigt registreret hos DK Hostmaster. Forskningsministeriets MoU Forskningsministeriet sendte den 8. juli 1998 sålydende brev til FIL, stilet til formanden på dette tidspunkt, Basse Bergquist: Vedr. Omorganisering af den danske hostmaster funktion Ved flere lejligheder, herunder mødet med forskningsministeren d. 16. april 1998, er den fremtidige varetagelse af hostmasterfunktionen i Danmark blevet drøftet. Der er i den forbindelse blevet skitseret en model, ifølge hvilken den tekniske varetagelse af funktionen skulle ske i et selvstændigt ikke overskudsgivende selskab, mens fastlæggelse af retningslinier for administration af domænenavne, internet adresser m.v. skulle ske i henhold til en overenskomst, et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU), mellem alle relevante aktører, herunder repræsentanter for internet leverandører, brugere og offentlige myndigheder.

12 Det blev i den forbindelse aftalt, at Forskningsministeriet skulle udarbejde en liste over de ønsker ministeriet måtte have til et sådant MoU. Ministeriets foreløbige overvejelser i den forbindelse fremgår af vedlagte bilag. Da Forskningsministeriet lægger vægt på, at branchen selv regulerer disse forhold, men samtidigt ønsker en omstrukturering af hostmasterfunktionen, der sikrer konkurrencemæssig neutralitet og varetagelse af brugerhensyn, beder ministeriet hermed om en orientering om status for den planlagte ændring. Af det i skrivelsen nævnte bilag, der var dateret den 7. juli 1998, fremgik bl.a.: Rammeaftale/MoU om hostmaster funktionen og om ISP ernes administration af adresser/domænenavne Nedenfor følger en oversigt over de punkter, som Forskningsministeriet lægger vægt på bliver omfattet af en eventuel rammeaftale et MoU mellem forbrugere, branche og evt. relevante ministerier og myndigheder om administrationen af den danske hostmaster funktion og af internet udbydernes administration vedr. tildeling og ændring af domænenavne, epost adresser m.v. Oversigten kan således også ses som et udtryk for, på hvilke områder Forskningsministeriet finder det afgørende, at man i en bred kreds, der omfatter andre end brancheredaktørerne, når frem til en selvreguleringsmodel, der kan erstatte en egentlig lov og bekendtgørelsesregulering på dette område. Generelt: At der etableres en samlet ramme for administrationen af hostmasterfunktionen, der sikrer ikke diskriminerende og åben adgang til alle funktioner, der varetages af hostmaster, såvel for ISP er som for andre former for anmeldervirksomheder m.v. Priser: At priser for administration, herunder for oprettelse eller overtagelse af domænenavne og epost adresser m.v., samt årligt gebyr herfor, skal være omkostningsbaserede. Dette gælder både ISP ernes betaling til hostmaster selskabet, og kundernes betaling herfor. Rettigheder til domænenavne, epostadresser m.v.: At der generelt af ISP erne udvikles klare og gennemsigtige forretningsbetingelser vedrørende retten til de registrerede domænenavne og epost adresser, baseret på det generelle udgangspunkt, at adresse oplysninger er kundens ejendom. At der fastlægges procedurer for registrering af domænenavne hos hostmaster selskabet, der indebærer at det medmindre andet er eksplicit aftalt altid er kunden der registreres som ejer af et domænenavn. ISP er der har tiltrådt ovennævnte MoU forpligter sig til at medvirke til at sikre dette, og afstår i den forbindelse fra at registrere sig selv som ejer af domænenavne, medmindre dette er eksplicit aftalt med kunden.

13 Orientering fra FILs formand, Basse Bergqvist, til FIL s medlemmer Mail af 11. august 1998: DK Hostmaster Vi har lovet en afklaring af DK Hostmaster situationen. Hostmaster er ved at blive udskilt som et selvstændigt selskab, som er uafhængigt af politiske og andre interesser. FIL vil indgå en ny Hostmaster aftale med det kommende DK Hostmaster selskab. Dog vil der ske en opstramning af håndhævelsen af Hostmaster reglerne Denne opstramning gælder lige meget for AV ere og FIL medlemmer samt andre, der måtte blive berørt. Fremtidens Hostmaster vil køre by the book. Ingen forklejnelse af Hostmaster Per Kølles indsats, men de for håndhævelsen af reglerne nødvendige ressourcer har hidtil ikke været til rådighed. Fremtidige gebyrer og principperne for opkrævning af disse er på plads som forslag (det bliver ISP erne, som skal opkræve gebyrerne, og modtage en erkendtlighed for det i form af en rabat medmindre ISP eren selv ønsker at DKH skal varetage funktionen i specifikke tilfælde ). En ny Hostmaster aftale vil bl.a. omfatte en smidigere og hurtigere forretningsgang Vi arbejder også på en fremtidig mulighed for at et FIL medlem kan kvalificere sig som Sub Hostmaster og dermed have mulighed for direkte at oprette og redelegere domæner i DKH s database og nameserver. Det kan ikke garanteres, at ikke FIL medlemmer også kan opnå status som [Sub Hostmaster] Vi har fra Forskningsministeriet modtaget en overordnet køreplan for forskellige aktiviteter, som ønskes iværksat derunder nogle afstukne hovedretningslinier for Hostmaster, som ikke er til at misforstå: Integritet, uafhængighed, non profit, kontinuitet, og oplæggene konformerer med disse ufravigelige retningslinier. Når God forretningsskik er ratificeret og når FIL medlemmerne vedkender sig den IDMoU (Internet Danmark Memorandum of Understanding), som bl.a. skal varetage tilsynet med Internet generelt og klageinstansen i særdeleshed vil de underskrivende medlemmer få officiel tilladelse til at skilte med FIL s officielle logo på deres brevpapir, websider og hvor de ellers vil benytte det. Det blå logo vil significere overfor forbrugerne, at her iagttages god forretningsskik og afgørelser fra klageinstansen vil blive respekteret. Kald det et kvalitetsstempel (det er derfor, det er blåt) FIL navnet skal være synonymt med respektabilitet og regelrethed.

14 Mail af 6. oktober 1998: Da vi nu gennem en skrivelse fra Teledanmark Internet erfarer, at må [vi] konstatere, at forhandlingerne har lidt endeligt skibbrud og vi har derfor konstateret, at Hostmasteraftale af 13. juni 1996, udløber pr , og at FIL derfor allerede nu tager skridt til at udbyde funktionen i licitation, som bestemmelserne fordrer. At være DK Hostmaster er ingen større teknisk bedrift, men kan varetages af snart sagt hvem som helst, der besidder den fornødne og beskedne tekniske indsigt Mail ligeledes af 6. oktober 1998: I dag har FIL meddelt Teledanmark, at aftalen om hostmasterfunktionen af 13. juni 1996 ifølge aftalen udløber pr og ikke kan forventes fornyet automatisk. Hostmaster funktionen har hidtil ligget hos Teledanmarks DKNet, hvilket har udløst mange spekulationer omkring et de facto monopol. Til den ende blev det af forskellige myndigheder bestemt, at Hostmaster skal ligge i et uafhængigt regi og Forskningsminister Jan Trøjborg meddelte FIL s bestyrelse mandat til at forhandle denne transition med Teledanmark. I lyset af dette har FIL s bestyrelse dags dato, efter først at have underrettet Forskningsministeriet, meddelt Teledanmark, at der i henhold til Hostma steraftalens paragraf 3 stk. 2 er iværksat en licitation i overensstemmelse med gældende EU lovgivning med henblik på at udbyde Hostmaster funktionen offentligt. Mail af 7. oktober 1998: Det er FIL s opgave at sikre, at Hostmaster funktionen kører i trygge rammer, efter reglerne (som siger non profit) og som løser den samfundsopgave, som en Hostmasterfunktion er, og denne opgave agter vi at løfte med eller uden Teledanmarks assistance. Mail af 8. oktober 1998: Teledanmark har ønsket at udskille DK Hostmaster som et selvstændigt selskab, som kunne køre i et uafhængigt regi i henhold til de afstukne retningslinier, og det gik vi i bestyrelsen med til.

15 Problemet lå bl.a. i, at vi ikke kunne få oplysninger om Hostmasters økonomi (ellers er det umuligt at fastlægge en kostpris), organisatoriske forhold (kaotiske set udefra) og i det hele taget parametre til at tilrettelægge den videre udvikling. Derfor den skarpe reaktion fra FIL. Aktionen var på forhånd afstemt med Forskningsministeriet, så vi var sikre på at have baglandet i orden. Hvad hvis nu? Så er sagen såre enkel: FIL vil da benytte sit mandat og følge Hostmasteraftalen, udbyde DKH i licitation som reglerne foreskriver og så tage det derfra. Udkast til God Forretningsskik. Udkast til IDMoU 98. Arbejdspapir vedr. klagenævn Af et udkast til God forretningsskik for Internet udbydere, dateret den 12. oktober 1998, fremgik under pkt. 4, Ret til frit valg af internetleverandør, bl.a., at Medlemmer af FIL tilslutter sig fri konkurrence blandt udbydere af internettjenester. Under pkt. 7, Hostmaster, fremgik bl.a., at FIL har indgået en Hostmaster Aftale med DK Hostmaster om administrationen af.dk TL. Ethvert FIL medlem er pligtig at overholde de tekniske parametre og administrative betingelser fastsat i denne Hostmaster Aftale. Under pkt. 8 fremgik, at medlemmer af FIL, som ved deres underskrift har forpligtet sig til at iagttage nærværende punkter for god forretningsskik, har ret til at anvende FIL s logo Af et internt fortroligt udkast udkast til IDMoU ( Internet i Danmark Memorandum of Understanding ), dateret den 15. oktober 1998, fremgik bl.a.: 1.1 Undertegnede virksomheder, organisationer og ministerier m.v. der alle tilslutter sig programerklæringerne i dette dokument, udgør tilsammen ID MoU gruppen. 3. Regler for god forretningsskik 3.2. IDMoU gruppen opfordrer alle brancheforeninger, der har berøring med internettjenester, til at opstille og offentliggøre regler for god forretningsskik. 4. dk hostmaster 4.1 IDMoU gruppen støtter bestræbelserne på at udøvelsen af dk Hostmasterfunktionen frigøres fra erhvervsøkonomiske interesser. 9.1 IDMoU gruppen vil arbejde for at brugere af Internet får frit valg blandt udbyderne af internettjenester

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS (Advokat Dan Christian Harild) mod 1) Foreningen Dansk Internet Forum (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed.

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. U.2006.1189H Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. Med henblik på en»privatisering«af internettet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 230 Offentligt Digital Marketing Support ApS Sendt pr. fax 3332 3501 og alm. brev Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere