Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed."

Transkript

1 U H Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. Med henblik på en»privatisering«af internettet havde det amerikanske handelsministerium delegeret en del af den faktiske koordinering og administration af domænenavnesystemet til en USA-baseret organisation, O. Ifølge delegationsgrundlaget forudsattes det bl.a., at der i de enkelte lande udpegedes organer, der skulle forestå den tekniske administration af det enkelte landekodedomæne, idet det nationale organ skulle være berettiget til at opstille eventuelle yderligere nærmere regler for administrationen. I 1999 blev den selvejende institution Foreningen Dansk Internet Forum, F, hvis bestyrelse var udpeget af Forskningsministeriet, af O tildelt administrationen af landekodedomænet».dk«. Forinden havde virksomheden V i 1997, da reglerne om tildeling af domænenavne var blevet liberaliseret, fået registreret adressen»co.dk«, men i 2000 besluttede F at tage skridt til, at domænenavnet blev inddraget. Begrundelsen herfor var, at navnet havde skabt en vis forvirring i forbindelse med s til virksomheder på ikke-eksisterende internetadresser, der var placeret under»co.dk«. V protesterede, men under en fogedsag blev V's påstand om nedlæggelse af forbud ikke taget til følge. Denne afgørelse blev imidlertid ændret til et forbud ved landsretten, hvorefter sagen blev indbragt for Sø- og Handelsretten. Her nedlagde V en række påstande, herunder om, at landsrettens forbud var lovligt gjort og forfulgt af V. F påstod frifindelse og nedlagde en subsidiær påstand om, at forbuddet blev ændret i et nærmere angivet omfang. Sø- og Handelsretten tog F's subsidiære påstand til følge. 5 andre påstande, nedlagt af V, blev afvist, hovedsaglig med den begrundelse, at de var for uklare og ubestemte til at kunne tages under påkendelse. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom, dog med en mindre ændring for så vidt angik sagsomkostninger. I lighed med Sø- og Handelsretten udtalte Højesteret herved bl.a., at F havde været berettiget til at opstille regler om tildeling af domæneadresser og vilkår herfor. Højesteret tiltrådte desuden, at retsforholdet mellem F og indehavere af domæneadresser, herunder V, var af aftaleretlig karakter, og at F havde været berettiget til at foretage ændringer i aftalegrundlaget, når særlige grunde talte derfor. 1) Højesteret tiltrådte således også Sø- og Handelsrettens afvisning af V's øvrige påstande. 2) H.D. 23. januar 2006 i sag 356/2004 (1. afd.) Digital Marketing Support ApS (adv. Johan Schwarz-Nielsen, Birkerød) mod Foreningen Dansk Internet Forum (adv. Mads Berendt, Kbh.). >> 1190 >> Sø- og Handelsrettens dom 15. juni 2004 (Mette Christensen, Ole Lundsgård Andersen, Claus Jepsen). Indledning og påstande Denne sag drejer sig navnlig om, hvorvidt sagsøgte, Foreningen Dansk Internet Forum, i henhold til regelsættet»regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk«, der blev indført i 2000, har været berettiget til med henvisning til»almenhedens interesse«at træffe beslutning om at inddrage domæneadressen co.dk, som sagsøger, Digital Marketing Support ApS, fik registreret til ibrugtagning i Sagsøger, Digital Marketing Support ApS, har nedlagt påstand om, at 1) Foreningen Dansk Internet Forum tilpligtes at anerkende ikke at besidde nogen privat immateriel rettighed eller andre ejendomsrettigheder til landedomænet»dk«eller domænenavnedatabasen.dk. 2) Foreningen Dansk Internet Forum tilpligtes at anerkende ikke at have ret til at fastsætte regler over for Digital Marketing Support ApS om inddragelse, sletning, overdragelse eller ekspropriation af domænenavnet co.dk eller andre af Digital Marketing Support ApS' domænenavne, registreret i domænenavnedatabasen.dk. 3) Foreningen Dansk Internet Forum tilpligtes at anerkende ikke at have eneret til at udbyde og sælge eller tildele domænenavne i Danmark.

2 4) Foreningen Dansk Internet Forum tilpligtes at anerkende ikke at have nogen særlig kompetence til at påtale Digital Marketing Support ApS' påståede krænkelser af god markedsføringsskik. 5) Foreningen Dansk Internet Forum tilpligtes at anerkende ikke at have nogen kompetence til at træffe afgørelser over for Digital Marketing Support ApS som sket i Foreningen Dansk Internet Forums brev af 11. marts 2000 og 30. juni ) Foreningen Dansk Internet Forum dømmes til at anerkende, at det af Østre Landsret den 30. august 2002 nedlagte forbud, hvor det blev bestemt,»... at det forbydes indkærede, Dansk Internet Forum, DIFO, at slette domænenavnet co.dk fra domænenavnedatabasen som domænenavn tilhørende kærende, Digital Marketing Support ApS«, er lovligt gjort og af sagsøger lovligt forfulgt. Sagsøgte, Foreningen Dansk Internet Forum, har med hensyn til påstand 1 nedlagt påstand om frifindelse. For så vidt angår påstand 2 er der nedlagt påstand om afvisning for så vidt angår den del af påstanden, der vedrører ekspropriation. I øvrigt er der med hensyn til påstand 2 påstået frifindelse. Med hensyn til påstand 3-5 er der nedlagt påstand om afvisning, idet Foreningen Dansk Internet Forum dog tager bekræftende til genmæle over for påstand 4, såfremt Digital Marketing Support ApS ved»særlig kompetence«mener en kompetence f.eks. svarende til forbrugerombudsmandens kompetence, altså en kompetence, der rækker ud over andre borgeres indsigelsesret. Subsidiært er der nedlagt påstand om frifindelse over for påstand 5. Endelig er der vedrørende påstand 6 nedlagt påstand om frifindelse. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at det af Østre Landsret nedlagte forbud ændres som følger: Det forbydes Foreningen Dansk Internet Forum at inddrage det af Digital Marketing Support ApS' registrerede domænenavn»co.dk«under henvisning til almenhedens interesse i henhold til beslutning herom af 11. maj Sagens omstændigheder Foreningen Dansk Internet Forum er det organ, som administrerer landekodedomænet.dk. Digital Marketing Support ApS driver virksomhed med blandt andet salg af domænenavne på internettet. Den overordnede koordinering og administration af domænenavnesystemet (DNS-systemet) tilkommer blandt andre organisationen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Organisationen er en non-profit-organisation organiseret under amerikansk lovgivning, og den afleder på aftalebasis sine kompetencer fra den amerikanske regering. Organisationen ICANN blev etableret i 1999 med det formål at»privatisere«internettet. Organisationen er hjemmehørende i USA. ICANN administrerer blandt andet på baggrund af et aftalememorandum af 25. november 1998 indgået med det amerikanske handelsministerium. Det fremgår blandt andet under punktet»parternes ansvar«, at»parterne aftaler, at de mekanismer, metoder og procedurer, der udvikles under DNS-projektet, vil sikre, at den private sektors administration af DNS ikke anvender standarder, politikker, procedurer eller praksis urimeligt eller udskiller bestemte parter til forskelsbehandling, medmindre dette er berettiget af vægtige og rimelige årsager, og sikrer tilstrækkelige appelprocedurer for de medlemmer af internetsamfundet, der har oplevet negative virkninger.«i aftalememorandummet opstilles der tillige mål for, at parterne skal udvikle en række metoder og procedurer til at udføre administrationen, og det fremgår af aftalememorandummet, at ICANN blandt andet skal levere ekspertise og rådgivning vedrørende private funktioner i forbindelse med den tekniske administration af systemet, herunder en politik for og anvisninger på allokering af IP-nummerblokke og koordinering og tildeling af andre tekniske parametre, som måtte være nødvendige for at bevare universel tilslutningsmulighed på internettet. Det fremgår videre, at ICANN skal samarbejde om skriftlige, tekniske procedurer for drift af >> 1191 >> den primære rodserver, herunder procedurer, der tillader ændringer, tilføjelser eller sletninger i rodzonefilen. Aftalememorandummet er suppleret af blandt andet en kontrakt mellem ICANN og det amerikanske handelsministerium om udførelse af Internet Assigned Numbers Authority-funktionen (IANA-funktionen). Af kontrakten fremgår blandt andet vedrørende ICANNs opgaver, at der heri indgår modtagelse af anmodninger om og foretagelse af rutineopdateringer af cctld [Top Level Domain] kontakt- og navneserveroplysninger. I opgaverne indgår der også modtagelse af uddelegerings- og redelegeringsanmodninger, undersøgelse af omstændigheder vedrørende disse anmodninger og rapportering vedrørende anmodningerne. I funktionen indgår derimod ikke autoriseringer og ændringer, tilføjelser eller sletninger i rodzonefilen eller tilknyttede oplysninger, der udgør uddelegering eller redelegering af topniveau-domæner.

3 ICANNs administration bygger endvidere på RFC-1591, som er fra Af en dansk oversættelse heraf fremgår blandt andet følgende:»3. Administration af uddelegerede domæner Internet Assigned Numbers Authority (IANA) er ansvarlig for den overordnede koordinering og administration af domænenavnesystemet (DNS), og især for uddelegering af dele af navneområdet, de såkaldte topniveaudomæner. De fleste af disse topniveaudomæner er landekoder på to bogstaver, som er taget fra ISOstandard Der er udvalgt og udpeget en central internetregistratur (IR), som skal håndtere hovedparten af den daglige administration af domænenavnesystemet. Ansøgninger om nye topniveaudomæner (f.eks. natioanle domæner) håndteres af IR'en i samråd med IANA. Den centrale IR er INTERNIC.NET. Sekundære domæner i COM, EDU, ORG, NET og GOV registreres af internetregistraturen hos InterNIC. De sekundære domæner i MIL registreres af DDN-registraturen på NIC.DDN.MIL. Sekundære navne i INT registreres af PVM på ISLEDU. Mens alle ansøgninger om nye topniveaudomæner skal sendes til Internic (på adressen anvendes de regionale registraturer ofte til at assistere med administrationen af DNS, især i forbindelse med løsning af problemer med en landeadministration. I øjeblikket er RIPE NCC den regionale registratur for Europa, og APNIC er den [...] [...] De politikovervejelser, der er, når et nyt topdomænenavn etableres, er beskrevet i det følgende. Her nævnes også de overvejelser, der gøres, når det er nødvendigt at ændre uddelegeringen af et etableret domæne fra en part til en anden. Et nyt topdomænenavn oprettes normalt og administrationen af det uddelegeres til en»designeret administrator«på én gang. De fleste af de samme overvejelser er relevante, når et underdomæne uddelegeres, og generelt gælder alle de beskrevne principper rekursivt for alle uddelegeringer af internettets DNS-navneområde. Den vigtigste overvejelse, når man skal vælge en designeret administrator for et domæne er, at denne skal være i stand til at udføre de nødvendige forpligtelser og være i stand til at udføre sit arbejde med rimelighed, retfærdighed, ærlighed og kompetence. 1) Det vigtige krav er, at der for hver domæne skal være en designeret administrator, der skal føre tilsyn med det pågældende domænes navneområde. I tilfælde af topniveaudomæner, der er landekoder, betyder det, at der er en administrator, der fører tilsyn med domænenavnene og driver domænenavnesystemet i det pågældende land. Administrationen skal naturligvis være på internettet. Der skal være internetprotokoltilslutningsmulighed (lp) til navneserverne, og -tilslutningsmulighed til administratorens ledelse og personale. Der skal være en administrativ kontaktperson og en teknisk kontaktperson for hvert domæne. For topniveaudomæner, der er landekoder, skal minimum den administrative kontaktperson have bopæl i det pågældende land. 2) Disse designerede autoriteter er forvaltere af det uddelegerede domæne og har pligt til at tjene samfundet. Den designerede administrator er forvalter af topniveaudomænenavnet for både landet, i tilfælde af en landekode, og det globale internetsamfund. Bekymringer vedrørende»rettigheder«over og»ejerskab«af domæner er utilstedelige. Det er passende at bekymre sig om»ansvar«og»tjeneste«over for samfundet. 3) Den designerede administrator skal være rimelig over for alle grupper i domænet, der anmoder om domænenavnet. Det betyder, at alle anmodninger skal behandles efter de samme regler, og at de skal behandles uden diskriminering, og akademiske og kommercielle (og andre) brugere behandles på lige fod. Der må ikke udvises partiskhed vedrørende anmodninger, der kan komme fra kunder i andre virksomheder, der har forbindelse med administratoren - f.eks. må kunder fra en bestemt datanetværksudbyder ikke få positiv særbehandling. Der må ikke stilles krav om, at der anvendes et bestemt postsystem (eller andre programmer), en bestemt protokol eller et bestemt produkt.

4 Der er ingen krav til underdomæner i topniveaudomæner ud over de krav, der gælder for >> 1192 >> topniveaudomænerne selv. Det vil sige, at kravene i dette memo anvendes rekursivt. Især skal alle underdomæner have lov til at drive deres egne domænenavneservere, og de må give de oplysninger, underdomæneadministratoren anser for relevante (så længe de er sande og korrekte). 4) Parter med betydelige interesser i domænet skal acceptere, at den designerede administrator er den kompetente part. IANA forsøger at få stridende parter til selv at nå til enighed og tager generelt ikke skridt til at ændre noget, medmindre alle stridende parter er enige herom. Kun i tilfælde, hvor den designerede administrator har optrådt meget upassende, vil IANA gribe ind. Men det er også rigtigt, at interessenterne kan give deres besyv med, når den designerede administrator skal udvælges. [...] 5. Den designerede administrator skal udføre sit arbejde med at drive DNS-tjenesten for domænet på tilfredsstillende vis. Det vil sige, at den faktiske administration af tildelingen af domænenavne, uddelegering af underdomæner og drift af navneservere skal udføres med teknisk kompetence. Det omfatter at holde den centrale IR (når der er tale om topnavnedomæner) eller en anden administrator af højere domæneniveauer orienteret om domænets status, besvare forespørgsler i rette tid og drive databasen på en nøjagtig, robust og upåvirkelig måde.«icann udgav i maj 1999 et resume, ICP-1, af Internet Assigned Numbers Authoritys (IANAs) praksis med administration af RFC Det fremgår heraf i dansk oversættelse blandt andet:»administration af uddelegerede domæner [...] (a) Uddelegering af et nyt topniveaudomæne. Uddelegering af et nyt topniveaudomæne kræver, at der gennemføres et antal procedurer, herunder identificering af en TLD-administrator med den nødvendige ekspertise og autoriseret til at drive TLD-et på passende vis. Et lands regerings ønsker med hensyn til uddelegering af en cctld tages meget alvorligt. IANA gør dem til en vigtig faktor, når uddelegering/overførsel af TLD'er drøftes. Parter med betydelige interesser i domænet skal acceptere, at den påtænkte TLDadministrator er den kompetente part. Det vigtige krav er, at der for hvert domæne skal være en designeret administrator, der skal føre tilsyn med det pågældende domænes navneområde. For cctld'ers vedkommende betyder det, at der er en administrator, der fører tilsyn med domænenavnene og driver domænenavnesystemet i det pågældende land. Der skal være internetprotokoltilslutningsmulighed (IP) til navneserverne, og e- mailtilslutningsmulighed til hele administratorens ledelse og personale og administratorens kontaktpersoner. [...] (d) Driftsekspertise. TLD-administratoren skal udføre sit arbejde med at drive DNS-tjenesten for domænet på tilfredsstillende vis. Forpligtelser som tildeling af domænenavne, uddelegering af underdomæner og drift af navneservere skal udføres med teknisk kompetence. Det omfatter at holde IANA eller en anden administrator af højere domæneniveauer orienteret om domænets status, besvare forespørgsler i rette tid og drive databasen på en nøjagtig, robust og upåvirkelig måde. På grund af sine forpligtelser over for DNS skal IANA hele tiden have adgang til alle TLD-zoner. Der skal være en primær og en sekundær navneserver, der har IPtilslutningsmulighed til internettet og nemt via adgang til zoner kan kontrolleres med hensyn til driftsmæssig status og databasenøjagtighed af IANA. [...] (f) Inddragelse af TLD-uddelegering. I tilfælde af misligholdelse af embedet eller brud på de politikker, der er anført i dette dokument og RFC 1591, eller vedvarende tilbagevendende problemer med korrekt drift af et domæne, forbeholder JANA sig ret til at ophæve uddelegeringen af og redelegere et topniveaudomæne til en anden administrator. (g) Underdelegeringer af topniveaudomæner. Der er ingen krav til administration af underdomæner i TLD'er, herunder underdelegeringer, ud over de krav til TLD'erne, som er anført i dette dokument og RFC Især skal alle underdomæner have lov til at drive deres egne domænenavneservere, og de må give de oplysninger,

5 underdomæneadministratoren anser for relevante (så længe de er sande og korrekte). (h) Rettigheder til domænenavne. IANA har ingen særlige krav til politikker, der skal følges af TLDadministratorerne i forbindelse med tvister vedrørende rettigheder til domænenavne, ud over dem, der er anført generelt i dette dokument og RFC Bemærk dog, at anvendelsen af et bestemt domænenavn kan kræve respekt af gældende love, herunder love vedrørende varemærker og andre typer af intellektuel ejendom.«af en dansk oversættelse af ICANNs»Principle for Delegation and Administration of cctlds Presented by Governmental Advisory Committee«af 23. februar 2000 fremgår blandt andet følgende:»4. DEN DELEGEREDES ROLLE 4.1 Den delegerede for en cctld forvalter det delegerede domæne og har pligt til at betjene beboerne i det relevante land eller territorium i henhold til ISO samt det globale Internetsamfund (således som denne term er fortolket i indledningen i dette dokument). Den delegeredes politikrolle skal være adskilt fra ledelse, administration og markedsføring af cctld'en. Disse funktioner kan varetages af den samme eller af forskellige enheder. Dog kan selve delegeringen ikke overdrages til >> 1193 >> underleverandører, gives i underlicens eller på anden vis forhandles uden tilladelse fra den relevante regering eller offentlige myndighed og ICANN. 4.2 Der skal ikke være nogen private immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med selve cctld'en, og der skal heller ikke tilfalde den delegerede nogen sådanne som følge af delegeringen, ligesom sådanne heller ikke skal tilfalde nogen enhed som følge af ledelsen, administrationen eller markedsføringen af cctld'en. 4.3 Omsættelige varer og serviceydelser kan opstå i relation til udførelsen af andre administrative funktioner i forbindelse med cctld'en. 4.4 Den delegerede skal anerkende, at den ultimative myndighed med hensyn til de grundlæggende retsprincipper i forbindelse med cctld'en ligger hos den relevante regering eller offentlige myndighed. 4.5 Den delegerede skal samarbejde med den relevante regering eller offentlige myndighed i det land eller det territorium, hvor cctld'en er oprettet, inden for rammerne og målene for de grundlæggende retsprincipper for den pågældende regering eller offentlige myndighed. [...] 9. PRINCIPPER VEDRØRENDE KOMMUNIKATIONEN MELLEM DEN RELEVANTE REGERING ELLER OFFENTLIGE MYNDIGHED OG DEN DELEGEREDE 9.1 Kommunikationen mellem den relevante regering eller offentlige myndighed og den delegerede skal omfatte de følgende bestemmelser. En kopi eller et resumé heraf skal sendes til ICANN: Varighed, opfyldelsesklausuler, mulighed for revision samt procedure i forbindelse med tilkaldelse En forpligtelse på vegne af den delegerede til at drive cctld'en i det relevante lokale samfunds og det globale Internetsamfunds interesse En anerkendelse på vegne af den delegerede af, at ledelse og administration af cctld'en er underlagt den relevante regering eller offentlige myndighed som den højeste myndighed og skal være i overensstemmelse med relevante love og regler i det pågældende land samt international lovgivning og internationale konventioner En bekræftelse på, at cctld'en forvaltes i offentlighedens interesse, og at den delegerede ikke selv erhverver nogen ejendomsret over cctld'en.«den 15. januar 1997 blev reglerne om tildeling af domænenavne under landekodedomænet.dk liberaliseret. Liberalisering medførte, at der i store træk blev skabt fri adgang til at registrere nye domæneadresser. Digital Marketing Support ApS søgte den 16. januar 1997 om at få tildelt adressen co.dk. Digital Marketing Support ApS fik på baggrund af denne ansøgning udstedt et certifikat fra DK Hostmaster, hvoraf det fremgår, at det pr. 16. januar 1997 er registreret, at Digital Marketing Support ApS har taget domænenavnet co.dk i brug. Foreningen Dansk Internet Forum blev stiftet i 1999 på baggrund af et Internet Danmark Memorandum of Understanding (IDMoU) med tilslutning fra blandt andre Forskningsministeriet. Den 1. december 1999

6 godkendte daværende forskningsminister Birte Weiss bestyrelsessammensætningen, og foreningen overtog administrationen af landedomænet.dk, hvilket Forskningsministeriet bekræftede over for ICANN i et brev af 28. januar Foreningen Dansk Internet Forum overtog ansvaret fra Foreningen af Internet Leverandører (FIL), som hidtil havde varetaget opgaven blandt andet i henhold til en hostmasteraftale med DKnet. Formålet med dannelsen af Foreningen Dansk Internet Forum var at etablere et grundlag for selvregulering i forhold til.dkhostmasterfunktionen, og af 2 i vedtægterne for Foreningen Dansk Internet Forum fremgår det blandt andet, at foreningen skal varetage DK-hostmasterfunktionen, at den skal fastlægge de overordnede retningslinjer for hostmasterfunktionen i Danmark, at den skal overvåge administrationen af og føre tilsyn med DKhostmasterfunktionen, at den skal fastlægge retningslinjerne for tildeling af brugsrettigheder til domænenavne under topdomænet»dk«, og at den skal fastlægge regler for god forretningsskik ved salg og udbud af internetadgang samt ydelser i relation til hostmasterfunktionen. Foreningen Dansk Internet Forum har indgået en driftsovenskomst med DK Hostmaster A/S om hostmasterfunktionen. Foreningen Dansk Internet Forum har udarbejdet regelsættet»regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk«. Regelsættet er dateret den 21. februar 2000 med senere ændringer. Af regelsættets formålsbestemmelse fremgår det, at det har til formål at skabe entydige kriterier for registrering, administration og konfliktløsning af andenordens-domænenavne under.dk-domænet med det formål at sikre, at domænenavneservicen for.dk-topdomænet kan fungere så effektivt og gennemsigtigt som muligt. Af regelsættet fremgår blandt andet endvidere:»4.1. Inddragelse i almenhedens interesse. DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage domænenavne, der allerede er registreret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i almenhedens interesse. Har domænenavnet været taget i aktiv anvendelse som led i registrantens almindelige virke, kan der tilkendes indehaveren en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO. DIFO's afgørelser efter denne bestemmelse kan indbringes for det i pkt omhandlede klagenævn.«>> 1194 >> I et brev af 11. maj 2000 fra Foreningen Dansk Internet Forum til Digital Marketing Support ApS fremgår følgende:»jeg tillader mig at rette henvendelse til dem i min egenskab af formand for Dansk Internet Forum (DIFO). DIFO er en selvejende institution nedsat af bruger- og erhvervsorganisationer med berøring til den danske del af Internettet. DIFO's bestyrelse er udpeget af Forskningsministeren. DIFO ejer bl.a. DK Hostmaster A/S og har tidligere på året vedtaget et sæt regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top leveldomænet.dk. Under sit møde den 11. april drøftede DIFO's bestyrelse den virksomhed, der udføres fra domænet Det fremgår heraf, at De fra denne hjemmeside udbyder tredjeordens domænenavne under.dk-domænet under andenordens-domænerne».co.dk«,».firm.dk«,».store.dk«og».reg.dk«. Ifølge de oplysninger, der foreligger for DIFO's bestyrelse, har Deres registrering af».co.dk«-domænet i en del tilfælde ført til den opfattelse, at personer - primært uden for landet - urigtigt har antaget, at der var tale om en officiel opdeling af det danske.dk-domæne i stil med det, man bl.a. har i Storbritannien. Dette har bevirket, at der i en del tilfælde er fremsendt s til virksomheder på ikke-eksisterende Internet-adresser placeret under».co.dk«-domænet - s, der må være modtaget af Deres postserver under dette domæne. Ifølge pkt i DIFO's førnævnte regler, kan DIFO beslutte, at DK Hostmaster A/S skal inddrage domænenavne, der allerede er registreret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i almenhedens interesse. Har domænenavnet været taget i aktiv anvendelse som led i registrantens almindelige virke, kan der tilkendes indehaveren en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO. DIFO's afgørelser efter denne bestemmelse kan indbringes for det i pkt omhandlede klagenævn. Under sit førnævnte møde besluttede DIFO's bestyrelse at tage skridt til, at domænet».co.dk«inddrages. Det er ikke udelukket, at man under.dk-domænet på et senere tidspunkt agter at anvende domænet til registrering af tredjeordens-domæner. Jeg skal imidlertid understrege, at der intet er besluttet herom på nuværende tidspunkt. Der er derfor ikke tale om, at DIFO tilegner sig Deres kundeportefølje el. lign. Da Deres registrering isoleret set er sket på lovlig vis, er DIFO parat til at udrede en godtgørelse, der i rimeligt omfang kompenserer for den ulempe, som De hermed udsættes for.

7 Ønsker De at gøre brug af denne mulighed, anmoder DIFO om at få fremsendt regnskabsmateriale, der gør det muligt for DIFO at danne et skøn over størrelsen af det eventuelle formuetab mv., som De kan tænkes at lide som følge af inddragelsen. DIFO er ligeledes parat til at lade Dem beholde domænet i en overgangsperiode på 1-2 måneder, indtil De har haft mulighed for at tilrettelægge Deres kunderelationer i overensstemmelse med denne beslutning. DIFO er også parat til at drøfte muligheden for at etablere en henvisningsordning under de inddragne domæner. Endelig indebærer beslutningen, at De uden registreringsafgift kan foretage en registrering af et - eller et begrænset antal - flere domæner til erstatning for det således inddragne. Med dette brev har DIFO ikke taget stilling til, om det eventuelt kan komme på tale senere, at tage tilsvarende skridt i relation til andre af de domæner, de har registreret under.dk-domænet.«digital Marketing Support ApS protesterede over for Foreningen Dansk Internet Forum i et brev af 24. maj Som svar herpå skrev Foreningen Dansk Internet Forum et brev af 30. juni 2000 til Digital Marketing Support ApS. Af brevet fremgår følgende:»idet jeg anerkender modtagelsen af Deres skrivelse af 24 f.m., som nu har været forelagt bestyrelsen i DIFO, kan jeg meddele, at DIFO fastholder sit krav om, at domænenavnet».co.dk«skal slettes fra registrering. Lad mig i den forbindelse knytte følgende supplerende kommentarer til Deres sagsfremstilling: 1. Der er ikke tale om at DIFO ønsker at konkurrere med den virksomhed, som De mener at have opbygget i relation til co.dk-domænet. At DIFO ønsker at inddrage domænet er ikke motiveret af et ønske om at ville overtage Deres kunder, konkurrere med Dem, udbyde domænet til højestbydende eller lignende. DIFO's ønske om at inddrage domænenavnet er først og fremmest båret af hensynet til de brugere, der med urette antager, at det pågældende domæne er oprettet som led i en systematisk ordning af den danske del af domænehierarkiet på Internettet, svarende til den ordning, som findes i andre lande. DIFO kan selvsagt ikke udelukke, at det på et senere tidspunkt måtte blive besluttet at etablere et.co.dk-domæne, men en sådan beslutning er end ikke overvejet på nuværende tidspunkt. Ej heller kan DIFO udelukke, at det på et senere tidspunkt bliver aktuelt at inddrage andre af de af Dem registrerede domænenavne, der har denne funktion, hvis det skulle blive generel praksis blandt andre cctld-domæner at operere med en sådan andenordensnavnestruktur. 2. At der afgives fejlmeldinger til de (typiske udenlandske) personer, der afsender s mv. til danske virksomheder, som ikke har registreret hertil hørende tredjeordens-domæner under.co.dk. - i den urigtige tro, at disse danske virksomheder er registreret således under deres almindelige kendte betegnelse - løser ikke det problem, DIFO ser i denne brug af co.dk-domænet. >> 1195 >> For det første rejser sådanne fejlsendinger et alvorligt problem om fortroligheden af de således fremsendte s, idet Deres virksomhed har mulighed for - straffrit - at tilegne sig indholdet af disse mails - helt i strid med afsenderens forventninger (jf. således Køge rets dom af 22. marts 2000 i sag S 960/1999). For det andet indebærer denne fejlsituation i sig selv en ulempe, som bør undgås. Ingen kan have nogen legitim interesse i, at den danske del af Internet tillader en sådan fejlmulighed. Som den af branchen og den brugere udpegede ansvarlige instans for opbygningen af den danske domænehierarki anser DIFO sig derfor forpligtet til at gribe ind heroverfor. 3. I Deres skrivelse henviser De til, at en række større danske virksomheder har registreret deres navn under co.dk.-domænet. Da de pågældende virksomheders identitet fremgår af zonen for co.dk, kan DIFO konstatere, at alle i forvejen har registreret et andenordens domænenavn under.dk-domænet. Dette gælder f.eks. for følgende domænenavne: AMAGERBANKEN, CERES, CODAN, DAMGAARD, DANFOSS, ERICSSON, FALCK, SIEMENS, NEGMICON og DANADATA, (for Damgaard Data's vedkommende oven i købet med yderligere 3 domænenavne svarende til kendte produktnavne). Ved en gennemgang af zonen for.co.dk viser det sig endvidere, at der p.t. er registreret 429 domænenavne under.co.dk, og at de 406 af disse også er registreret direkte under.dk. Ved web-opslag på et udsnit af omtalte virksomheders hjemmesider, kan man endvidere konstatere, at de ikke angiver nogen adresser med deres tredjeordens-navne. DIFO mener derfor at have grundlag for at antage, at efterspørgsel efter domænenavne under Deres virksomhed, i hovedsagen er motiveret af et ønske om at kunne opsamle fejladresseringer, som er afsendt i den urigtige tro, at en virksomhed er registreret med et tredjeordens domænenavn under.co.dk-domænet. 4. At DIFO ikke har gjort indvending mod det pågældende domæne før nu, skyldes, at der først i foråret 2000 er blevet fastsat et regelsæt, der muliggør en sådan indgriben. Formålet med, at DIFO - efter ønske fra

8 Forskningsministeriet - blev etableret, var netop at skabe gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår for administrationen af.dk-domæne-navne. DIFO er derfor ikke bundet af de meldinger - og den mulige passivitet - som tidligere institutioner med ansvar for.dk-domænet måtte have udvist. Det forhold, at.co.dk-domænet hidtil har været lovligt er dog omvendt medvirkende til, at DIFO er indstillet på at yde Dem en passende kompensation for inddragelsen, jf. nedenfor. 5. Det er korrekt, at DIFO besidder et monopol på administrationen af domænenavne under.dk-domænet. DIFO er fuldt bevidst herom og handler derfor i enhver henseende på en måde, der sikrer gennemsigtighed og ikke-diskrimination. I DIFO's bestyrelse er der ligelig repræsentation af forbruger-, erhvervs- og Internetleverandør-interesser. Jeg kan i den forbindelse oplyse Dem om, at beslutningen om at inddrage.co.dkdomænet er blevet truffet i enstemmighed. Som nævnt ovenfor og som anført i min skrivelse af 11. maj 2000 er DIFO indstillet på at yde Dem en passende kompensation for den ulempe og de udgifter, De måtte pådrage Dem i forbindelse med denne inddragelse. I lyset af, at De under co.dk-domænet alene har registreret 429 brugere, hvoraf de 406 i kraft af deres registrering af tilsvarende andenordens domænenavne i forvejen har en relevant tilstedeværelse og identifikation på Internettet under.dk-domænet (hvorved risikoen for, at der fremsættes erstatningskrav mod Dem, må være beskeden), er DIFO indstillet på at yde Dem en samlet kompensation på kr ,- for Deres omkostninger og ulempe i forbindelse med domænets inddragelse. [...]«Den 7. september 2000 behandlede Københavns Byrets fogedret en forbudsbegæring, hvor Digital Marketing Support ApS blandt andet nedlagde påstand om, at det blev forbudt Foreningen Dansk Internet Forum at slette domænenavnet co.dk fra registrering som domænenavn tilhørende Digital Marketing Support ApS. Fogedretten traf ved kendelse af 28. september 2000 afgørelse om, at sagen nægtedes fremme. Denne afgørelse blev påkæret til Østre Landsret. Landsretten traf den 30. august 2002 afgørelse om, at det forbydes Foreningen Dansk Internet Forum at slette domænenavnet co.dk fra domænenavnedatabasen som domænenavn tilhørende Digital Marketing Support ApS. Digital Marketing Support ApS har søgt om at få registreret som varemærke. I et brev af 28. september 2000 har Patent- og Varemærkestyrelsen meddelt, at varemærket er registreret i varemærkeregistret. Den 6. oktober 2000 rejste Foreningen Dansk Internet Forum indsigelse mod registreringen. Denne sag blev anlagt den 21. juni I et brev af 10. september 2002 fra Louis Touton, ICANN General Counsel, til Foreningen Dansk Internet Forum, Mads Bryde Andersen, fremgår blandt andet følgende:»an uncontracted cctld administrator has full authority to establish and revise the terms and conditions under which domain names are established, maintained and revoked within the cctld, provided the administrator does so in a manner that does not violate any specific IANA requirement, as currently stated in I CP-1. Establishing and modifying policies regarding what names may be registered within a cctld, and what name registrations may be maintained, is a matter >> 1196 >> within the authority of the cctld administrator. As stated in cctld News Memo 1 (issued 23 October 1997): The design and the naming structure under the country code is up to the manager of that country code. There may be reasons for an unusual or even unique structure to be developed in a particular country due to local customs. However, it may be useful to develop a model country code naming structure as a basis for local variations. This is a topic to be discussed in future messages. If there are criteria as to the type of organization that is appropriate to register under a particular branch and the country code, those criteria must be published (as part of the policies and procedures) and applied equally to all applicants. Sometimes there are questions about what kind of names should be allowed (or outlawed). The experience is that if there is to be some set of allowed (or outlawed) names in a particular situation the best approach is to use an existing list maintained by another long-existing, reputable, organisation. Just as we use the list of country codes determined by the ISO-3166 standard. [...]

9 The restrictions on an uncontracted cctld administrator's authority to add, maintain, and revoke names (subdomains) within the cctld are those that are specifically stated in ICP-1. Unless the administrator violates these restrictions, ICANN/the IANA will not interfere in disputes regarding rules established by the administrator. It is permissible for a cctld administrator to establish a naming structure and naming rules specifically for the particular cctld (i.e. national naming rules), and to revoke names violating the structure and rules. A registrant's privilege of maintaining registration of a name (subdomain) within a cctld is subject to rules that are established by the administrator, provided the rules do not violate any restriction stated in ICP-1. [...]«Forklaringer Anini Voulé har forklaret, at han er uddannet datalog, og at han er direktør i Digital Marketing Support ApS, som han stiftede i Selskabet begyndte med at udvikle software, men det beskæftiger sig i dag med at udbyde domænenavne. Forud for stiftelsen af Digital Marketing Support ApS arbejdede han som konsulent i et edb-firma i Japan samt i et edb-firma i Brøndby. Han har en bred erfaring inden for edb. Den 15. januar 1997 blev reglerne for tildeling af domænenavne liberaliseret. Forud for liberaliseringen af regelsættet havde der været en intens diskussion i FIL om regelsættet omkring domænenavne, men han havde ikke nogen idé om, hvornår liberaliseringen ville komme. Han søgte om at få domænenavnet co.dk. den 16. januar Han fik tildelt domænet efter ca. 1½ til 2 måneder. Han fik idéen til adressen co.dk fra sin tid i Japan. Han regnede med, at der ville blive et marked i Danmark for sådanne domænenavne, idet det i mange lande bruges som forkortelse for company. En lang række større firmaer har i dag købt adresser hos ham under co.dk. I august 1997 blev han ringet op af en ansat fra Tele Danmark, som oplyste, at det på baggrund af registreringen af co.dk var besluttet, at der skulle indkaldes til generalforsamling i FIL med henblik på en ændring af regelsættet, da man fandt, at det var uhensigtsmæssigt, at der blev udbudt domæner under dette subdomæne. Han er bekendt med, at der blev afholdt en generalforsamling, og at man kom frem til, at der ikke var noget grundlag for at slette registreringen af domæneadressen co.dk. Han var inviteret til IDMoU-99-høringen den 4. november 1999 om stiftelsen af Foreningen Dansk Internet Forum, men ønskede ikke at deltage, da det var hans opfattelse, at foreningen ville hindre ham i at drive sin forretning. I 1999/2000 har han fjernet sin -server, og han modtager i dag således ikke nogen e-post under co.dk. Selskabets besiddelse af co.dk giver derfor ikke anledning til de betænkeligheder, som Foreningen Dansk Internet Forum har anført vedrørende -problematikken. Foreningen Dansk Internet Forum afleder sine rettigheder fra den amerikanske regering, og Foreningen Dansk Internet Forum kan som følge heraf udskiftes som administrator, hvis den amerikanske regering finder, at der er grund til det. Han har 2-3 gange protesteret over for ICANN over den måde, som Foreningen Dansk Internet Forum administrerer på, men han har hver gang fået at vide, at han først skulle prøve sagen gennem alle retsinstanser, førend ICANN vil behandle en klage. Digital Marketing Support ApS udbyder en række 3.-ordensdomæner. Det er hans opfattelse, at Foreningen Dansk Internet Forum er imod, at der udbydes 3.-ordensdomæner i Danmark, men Foreningen Dansk Internet Forum har dog kun protesteret mod anvendelsen af co.dk. Cybercity udbyder også 3.-ordensdomæner i Danmark, og disse udbud har ham bekendt ikke givet anledning til protester fra Foreningen Dansk Internet Forum. ICANN har fra 1999 forsøgt at opkræve gebyrer fra alle topleveladministratorer, men der består ikke nogen forpligtelse til at bidrage til ICANN. Foreningen Dansk Internet Forum bidrager til ICANN. En række topleveladministratorer har meddelt, at de ikke ønsker at bidrage til ICANN. >> 1197 >> Han har hele tiden opfattet brevene af 11. maj 2000 og 30. juni 2000 fra Foreningen Dansk Internet Forum til Digital Marketing Support ApS som udtryk for, at domænenavnet co.dk skulle slettes.

10 Per Kølle har forklaret, at han kan vedstå sin forklaring som gengivet i Københavns Byrets dom af 7. april 2003 i sagen mellem SØG A/S og DK Hostmaster A/S, hvoraf fremgår blandt andet følgende:»[...], at han er direktør i DK Hostmaster. Der findes ingen lovgivning i Danmark vedrørende registrering af domænenavne på Internettet, og det har været lovgivers intention, at området skal være selvregulerende. Registrering af domænenavne på internettet i Danmark blev oprindeligt varetaget af DK Net A/S, der var et selskab ejet af Tele Danmark. I efteråret 1998 tog den daværende forskningsminister initiativ til, at der blev udarbejdet et memorandum vedrørende internettets funktion i fremtiden, idet der var et politisk ønske om at skabe et mere liberalt system under dansk kontrol. I forlængelse heraf blev DIFO dannet den 1. juli DIFO er en forening af foreninger med for tiden 10 medlemmer, herunder Forbrugerrådet, Dansk Industri, Advokatrådet og Handelskammeret. DIFO's vedtægter er godkendt af Forskningsministeriet. I forbindelse med DIFO's oprettelse af DK Hostmaster, købte DIFO 2 edb-maskiner af Tele Danmark, hvori der var registreret domænenavne. Der blev ikke indgået nogen formel aftale om, at DK Hostmaster skulle overtage registreringerne. DK Hostmaster kunne have valgt at slette registreringerne, men det ville formentlig have medført politisk storm. DK Hostmaster valgte i 2001, at sætte en påtegning på fakturaer vedrørende årsgebyrer om, at registranterne ved betaling anerkendte Dansk Internet Forum, Klagenævnet for Domænenavne, og de regler, der gælder for domænenavne under.dk. DK Hostmaster havde tidligere udsendt ca forespørgsler til registranter, hvori de pågældende blev anmodet om at meddele, om de fortsat var interesseret i registreringen. Der kom kun tilbagemeldinger, hvilket betød, at der i princippet skulle slettes ca domænenavne. Dette var DIFO's bestyrelsen ikke interesseret i, idet det formentlig ville medføre politisk storm, og man valgte derfor at ændre fakturaerne. Årsgebyret er fastsat på grundlag af omkostningsniveauet og og antallet af domænenavne, og ud fra en forudsætning om DK Hostmaster som et»non profit«foretagende. DK Hostmaster kunne ikke modtage SØG A/S's betalinger, idet SØG A/S havde opstillet betingelser for DK Hostmasters modtagelse af pengene, og idet man ved at modtage beløbet ville acceptere, at SØG A/S ikke var omfattet af det omhandlede regelsæt. Det ville være meningsløst, hvis der ikke fandtes regler for registrering af domænenavne. U H [...]«Han kan også vedstå sin forklaring gengivet i Østre Landsrets kendelse i fogedsagen mellem Digital Marketing Support ApS og Dansk Internet Forum, hvoraf fremgår blandt andet følgende:»[...], at han er administrerende direktør i DK Hostmaster A/S, hvor DIFO er eneaktionær. Tidligere har han været teknisk chef i DK Hostmaster A/S og i DKnet A/S. Hostmasteraftalen mellem FIL og DKnet A/S blev indgået i sommeren Når et domænenavn er registreret, kontaktes en registrator, der sørger for alle relevante oplysninger og underskrift på vilkårene inden der sendes en til DK Hostmaster A/S. Hvis der ikke er indsigelser mod domænenavnet, og det ikke allerede er i brug, sker der uden prøvelse registrering af domænenavnet på harddisken, hvor det senere konverteres til IP-adresser. Et domænenavn er hele tekststrengen, således at co.dk er en del af.dk. Derfor vil konsekvensen af at imødekomme kærendes påstand 2 være, at der ikke kan ændres i opsætningen af hele.dk. Det er udelukkende DK Hostmaster A/S, der kan foretage ændringer i registreringerne. DIFO har intet at gøre med teknikken.«per Kølle har supplerende forklaret, at der er en grundlæggende uenighed mellem parterne om muligheden for at foretage ændringer i databasen. DK Hostmaster A/S har ikke nogen holdning til 3.-ordensdomæner, idet DK Hostmaster A/S alene er sat til at administrere Foreningen Dansk Internet Forums regler. Der er imidlertid intet i Foreningen Dansk Internet Forums regelsæt, der tilsiger, at 3.-ordensdomæner generelt ikke kan anerkendes, og DK Hostmaster A/S anerkender registranters ret til 3.-ordensdomæner. Da pressemeddelelsen om det nye regelsæt blev udsendt den 15. januar 1997, var han ansat i DKnet, som på daværende tidspunkt foretog registreringerne af domænenavne i Danmark. DKnet var ejet af Tele Danmark. Det var FIL og Tele Danmark, som lavede aftalen om regelsættet. Regelsættet blev offentliggjort den 15. januar I kraft af sin ansættelse i DKnet fik han oplysninger om det nye regelsæt den 13. januar I foråret/sommeren 1997 blev han bekendt med, at co.dk var registreret. Han blev opmærksom på

11 registreringen bl.a. på baggrund af en henvendelse fra Den Danske Bank, der undrede sig over, at de skulle til at registrere under co.dk. Han rådede dem til ikke at lade sig registrere under co.dk, men man foretog sig i øvrigt ikke noget i anledning af registreringen af co.dk. Han kan ikke huske, om han forud for henvendelserne var bekendt med, at co.dk anvendes som officielle betegnelser i England og Japan. Hvis Digital Marketing Support ApS får ret i sin påstand, har dette ikke nogen indvirkning på Foreningen Dansk Internet Forums mulighed for at ændre i opsætningen af hele.dk. >> 1198 >> Med hensyn til brevet af 30. juni 2000, 2. afsnit, forklarede han, at en afsender vil få en meddelelse om, at domænet eksisterer. Posten kommer retur med meddelelse om, at personen ikke eksisterer. Afsenderen vil således tro, at det er at der er en fejl. Ejeren af postserveren vil kunne læse posten. Det vil afhænge af opsætningen, om posten kommer frem til indehaveren af adressen co.dk, selv om postserveren måtte være fjernet. DK Hostmaster A/S har adskillige gange foretaget ændringer i opsætningen ved manglende betaling, eller hvis politiet beder om det. Han kan ikke umiddelbart komme i tanke om, at DK Hostmaster A/S skulle have foretaget ændringer i andre tilfælde. Mads Bryde Andersen har forklaret, at han i det væsentligste kan vedstå sin forklaring, som er gengivet i Østre Landsrets kendelse i fogedsagen Digital Marketing Support ApS mod Dansk Internet Forum, hvoraf blandt andet fremgår følgende:»[...] har bekræftet sin forklaring som gengivet i fogedrettens kendelse og supplerende forklaret blandt andet, at han er bestyrelsesformand i både DIFO og DK Hostmaster A/S. DIFO opstod som en forening af internet-interesserede med henblik på at samle interesserne omkring domænenavne, da Forskningsministeriet - hvorunder teleområdet dengang hørte - havde ønsket, at der som et led i branchens forsøg på selvregulering blev etableret en tværfaglig organisation, som dels kunne rumme DK Hostmaster, der oprindeligt havde fået overdraget delegeringsansvaret fra ICANN, dels være et alternativ til egentlig lovgivning på området. Han deltog selv i drafting-gruppen. Det var oprindeligt meningen at oprette en selvejende institution som for eksempel Værdipapircentralen, men man valgte i stedet foreningsformen. DIFO, der blev etableret i 1999, er at betragte som et halv-officielt organ: et privat foretagende med et politisk ansvar. DIFO har et kontraktsforhold til de enkelte medlemmer, således at bemyndigelsen ikke rækker længere end til, hvad der ved afstemning er enighed om i den bredere medlemskreds. ICANN har godkendt DIFO, men ikke meddelt foreningen beføjelser. Hjemmelsgrundlaget for fastsættelse og ændring af regler i DIFO er derfor foreningens kontrakt med registranterne. Reglerne gælder også for ikke-medlemmer, og der er intet til hinder for, at der kan skrides ind over for disse med et passende varsel. Da DIFO havde fået det praktiske plan til at fungere, vendte man sig mod det mere politisk betonede, herunder diskussionen om domæne-pirateri. De såkaldte generiske domænenavne var blevet attraktive og gav ejerne uforholdsmæssigt store fordele. Han ønskede en massiv fremfærd over for de generiske domænenavne, men vandt ikke gehør i DIFO's bestyrelse. Der kunne derimod i bestyrelsen opnås enighed om en regel, der ud fra ekspropriationslignende begreber om»almenhedens interesse«kunne medføre, at sådanne domænenavne blev inddraget. Under drøftelserne herom blev co.dk nævnt som et eksempel. Ingen rejste tvivl om, at DIFO kunne fastsætte regler på området. Han mener selv, at reglen bør udvides til alle generiske domænenavne, der kan forveksles med almene eller officielle domæner. Der er nogle sikkerhedsmæssige problemer i, at private virksomheder»sætter sig«på officielt udseende domænenavne. Dels kan det virke forvirrende for forbrugerne, dels kan der fejlagtig komme mails med følsomme oplysninger til en forkert server. Kærende tog co.dk lovligt i brug helt i overensstemmelse med de gældende regler ved registreringen. Af samme grund har DIFO tilbudt kærende både kr. i kompensation og en lang frist for sletning af domænenavnet co.dk. Han har aldrig selv drøftet tilbuddet med Anani Voulé. Hvis DIFO ikke kan fungere som selvregulerende forening på internetområdet, vil alternativet være egentlig lovgivning.«mads Bryde Andersen har supplerende forklaret, at da man bevægede sig fra det kontrolsystem, som var gældende forud for den 15. januar 1997, og til det nye regelsæt, som trådte i kraft den 15. januar 1997, lå det i kortene, at ministeriet ville det gamle system til livs, hvorefter»vennerne«fik tildelt de bedste generiske betegnelser, og at man skulle bevæge sig mod et»først til mølle«-princip. Foreningen Dansk Internet Forum fungerer efter et selvreguleringsprincip. Området er ulovreguleret, og politikerne har truffet et bevidst valg herom, idet man fandt, at den enkleste måde var at lade branchen være selvregulerende. Den advokatundersøgelse, som blev iværksat på baggrund af de tidligere tildelingsregler, vedrører

12 spørgsmålene om tildeling af de bedste domæner til»vennerne«, og konklusionen på advokatundersøgelsen var, at der ikke kunne gøres noget ved de allerede erhvervede domæneadresser, men at man burde udvikle et troværdigt regelsæt, der for fremtiden sikrede, at der ikke opstod en lignende situation. Forskningsministeriet har været fuldt orienteret om Foreningen Dansk Internet Forums regelsæt, herunder om sletningsreglen i pkt. 4.1, og ham bekendt har ministeriet ikke haft bemærkninger hertil. Bestyrelsen har ikke truffet en eksekverbar beslutning om, at co.dk skal inddrages. Brevene af 11. maj 2000 og 30. juni 2000 skal nærmest betragtes som»åbningsskrivelser«. Brevet af 11. maj 2000, som han skrev til Digital Marketing Support ApS, er alene udtryk for, at bestyrelsen har truffet en principbeslutning, men der er ikke truffet en eksekverbar beslutning. Heller ikke brevet af 30. juni 2000, som han også skrev til Digital Marketing Support ApS, er udtryk for, at der er truffet en afgørelse, som kan eksekveres. Han havde håbet på en dialog med >> 1199 >> Digital Marketing Support ApS, og det fremgår da også af brevet, at der er givet et tilbud på kr. Før der kunne foretages noget konkret, ville han have givet Digital Marketing Support ApS en frist til at afklare sine kundeforhold mv., som Foreningen Dansk Internet Forum i øvrigt ikke kendte noget nærmere til. Digital Marketing Support ApS reagerede imidlertid ved at indgive en forbudsbegæring til fogedretten. Forkortelsen»co«optræder i internationale fortegnelser som en officiel forkortelse. Foreningen Dansk Internet Forum fandt, at det var uheldigt, at co-domænet lå i en privat virksomhed, og det er dette, der er hovedbegrundelsen for Foreningen Dansk Internet Forums principbeslutning. Andre officielle betegnelser som f.eks. com.dk, gov.dk og mil.dk besidder Foreningen Dansk Internet Forum enten selv, eller også er adresserne delegeret. Foreningen Dansk Internet Forum er ikke modstander af 3.-ordensdomæner, og principbeslutningen om inddragelsen af co.dk er den eneste, som Foreningen Dansk Internet Forum har truffet efter den særlige regel i pkt Foreningen Dansk Internet Forum har behandlet spørgsmålet om sletning af advokat.dk, men man har besluttet sig for foreløbig ikke at foretage sig noget på grund af usikkerhederne forbundet med denne sag. Grunden til, at han har karakteriseret beslutningen som ekspropriationslignende, er, at det ligner ekspropriation i grundlovens 73's forstand. Der er i øvrigt ikke noget til hinder for, at aftaleparter kan ekspropriere rettigheder. Mailproblematikken, som han henviser til i brevet af 30. juni 2000, har han fra Digital Marketing Support ApS' egen hjemmeside. Han er ikke gået længere ind i det tekniske. Så vidt han ved, er der ikke kommet henvendelser til Foreningen Dansk Internet Forum vedrørende fejlmails til co.dk. Han er heller ikke bekendt med, om registreringen af co.dk skulle have skabt problemer i udlandet. Der er korrekt, at der var fokus på co.dk, da man indførte reglen i pkt. 4, men reglen blev ikke indført, for at Foreningen Dansk Internet Forum kunne»komme efter«co.dk. ICANN har aldrig påtalt eller udtalt kritik af Foreningen Dansk Internet Forum eller DK Hostmaster A/S. Procedure Digital Marketing Support ApS har anført, at internetdomænenavnesystemet og TCP/IP-protokollen ubestridt er udviklet og betalt af den amerikanske regering, og at den amerikanske regering har forbeholdt sig og bibeholdt samtlige rettigheder til systemet og dets anvendelse. Systemet er en offentlig ressource, og den amerikanske regering ønsker derfor ikke at opkræve betaling for licensrettigheder, hvorfor alle internetbrugere gives lige og ubegrænsede licensrettigheder til at anvende såvel protokollen som dennes brugerflade. De licensrettigheder, som den amerikanske regering har tildelt internetbrugerne, er bindende og uigenkaldelige og forudsætter ikke brugernes anerkendelse af en eventuel tredjeparts regler. Domænenavnerettighederne i bl.a. ICP-1 og RFC-1591 betegnes som et»ejerskab«, og retten til at anvende internetdomænenavnesystemet og TCP/IP-protokollen er uafhængig af tekniske administratorer, som f.eks. Foreningen Dansk Internet Forum. En domænenavnerettighed er en immaterialrettighed. Rettigheder kan ikke inddrages uden klar lovhjemmel, og rettigheder besidder de nødvendige ejendomsrettighedsegenskaber, der kræves for at opnå beskyttelse efter grundlovens 73. Den amerikanske regering har ikke givet bemyndigelse til, at der kan foretages rettighedsændringer i systemet, hvorfor Foreningen Dansk Internet Forum ikke er berettiget hertil. Foreningen Dansk Internet Forum har kun adgang til at fastsætte regler af praktisk og teknisk karakter, og dette er da også den faste antagelse for alle andre domæneadministratorer.

13 ICANN er af den amerikanske regering kun tildelt ansvaret for specifikke funktioner knyttet til den tekniske administration af domænenavnesystemet, og det fremgår udtrykkeligt af kontrakten mellem ICANN og den amerikanske regering, at ICANN ikke har bemyndigelse til at foretage inddragelse, sletninger eller ændringer i rettigheder i domænenavnesystemet, hvorfor Foreningen Dansk Internet Forum heller ikke har det. Kontrakten mellem ICANN og den amerikanske regering har karakter af almindelige forretningsbetingelser, som regulerer både forholdet mellem ICANN og den amerikanske regering og de underleverandører, som ICANN måtte antage. Det er en fast og klar forudsætning for at kunne blive godkendt som teknisk administrator af et landekodedomænenavn eller at blive tildelt opgaven med vedligeholdelse af et landekodedomænenavn, at man forpligter sig til at overholde bestemmelserne i grundreglerne, hvilket Foreningen Dansk Internet Forum ikke gør. Foreningen Dansk Internet Forum kan ikke have en større kompetence end ICANN, og det fremgår udtrykkeligt af grundreglerne, at administrators»bekymringer vedrørende 'rettigheder' over og 'ejerskab' af domæner er utilstedelige«. Foreningen Dansk Internet Forum er en privat forening stiftet af interessegrupper, der var parter i længerevarende stridigheder omkring adgangen til at administrere landekodedomænet.dk. Forskningsministeriet har udelukkende medvirket som katalysator og stabilisator og har ikke tildelt de stridende parter eller Foreningen Dansk Internet Forum noget politisk mandat eller nogen form for juridisk kompetence. Digital Marketing Support ApS er ikke medlem af foreningen og har afvist at deltage i udarbejdelsen af rammeaftalen og har således heller ikke tiltrådt foreningens vedtægter mv. >> 1200 >> Digital Marketing Support ApS er ikke omfattet af foreningens vedtægter mv. og er heller ikke forpligtet til at overholde disse. Foreningen Dansk Internet Forums selvreguleringsprincip omfatter kun de aktører, som samtykker i at lade sig underkaste regelsættet. Det er ukorrekt, at alle væsentlige aktører har tilsluttet sig selvreguleringsprincippet. Foreningen har alene en lille og eksklusiv medlemskreds. Digital Marketing Support ApS besidder en velerhvervet ret til adressen co.dk igennem den skete registrering, ibrugtagning og massive markedsføring siden 1997, og Digital Marketing Support ApS har en varemærkeret til co.dk. Beslutningen om at inddrage co.dk strider mod denne ret. Digital Marketing Support ApS' rettigheder er beskyttet gennem de grundregler, som fremgår af ICP-1 og RFC Det er ukorrekt, at besiddelsen af et domænenavn ikke i sig selv udgør et retsbeskyttet formuegode. Foreningen Dansk Internet Forum hævder via sit datterselskab, DK Hostmaster A/S, at have såvel ejendomsret som ophavsrettigheder til domænenavnesystemet og anser sig for berettiget til at disponere over de i systemet registrerede domænenavne efter forgodtbefindende. Fremfærden bygger på egne regler, som er uberettigede, og der kræves tillige uhjemlet en»licensafgift«hos brugerne. Domænenavneregistranterne besidder en grundlæggende ret til at have et eller flere domænenavne registreret i det domænenavnesystem, som den amerikanske regering ejer, og den service, som en administrator som Foreningen Dansk Internet Forum yder, er alene en supplerende service til denne ret. Det er af den amerikanske regering bestemt, at der skal være et såkaldt»shared Registration System«, der tillader, at flere konkurrerende administratorer sideordnet kan varetage de driftsopgaver, som er knyttet til et hoveddomænenavn. Foreningen Dansk Internet Forum har ikke hverken eneret til domænenavneadministrationen i Danmark eller juridisk kompetence til at forhindre implementering af»shared Registration System«. Foreningen Dansk Internet Forum har begrundet beslutningen om at inddrage co.dk med en henvisning til Digital Marketing Support ApS' påståede overtrædelser af god markedsføringsskik. Det er Forbrugerombudsmanden, som fører tilsyn med, om god markedsføringsskik er overtrådt, og Foreningen Dansk Internet Forum har ingen ret til at påtale en eventuel overtrædelse hverken i almindelighed eller ved at inddrage rettighederne til domænenavnet co.dk. Foreningen Dansk Internet Forum beslutning om at inddrage co.dk har klart karakter af en uhjemlet ekspropriation, og hensynet til almenvellet kan ikke tilsige, at co.dk inddrages. Der er tale om et indgreb af betydelig økonomisk værdi, og dette forhold må kræve, at der er et klart grundlag for at inddrage co.dk. Digital Marketing Support ApS har en retlig interesse i at få pådømt samtlige påstande. Foreningen Dansk Internet Forum har anført: ad påstand 1: Foreningen Dansk Internet Forum har hverken over for Digital Marketing Support ApS eller andre har påberåbt

14 sig eller håndhævet sådanne rettigheder, som er omfattet af påstanden. Digital Marketing Support ApS har derfor ikke har nogen retlig interesse i at få pådømt påstanden. Foreningen Dansk Internet Forum har fået tildelt ansvaret for og dermed også retten til at uddelegere domænenavne med endelsen».dk«af ICANN, og denne ret består, så længe uddelegeringen fra ICANN består. Foreningen Dansk Internet Forum fik i 1997 overdraget den database, hvor de allerede registrerede rettigheder fremgik, og DK Hostmaster A/S har siden vedligeholdt og opdateret databasen. Påstanden er for bred og for uklart formuleret, og kan derfor ikke tages under pådømmelse. ad påstand 3: Foreningen Dansk Internet Forum har aldrig påstået at have en sådan af Digital Marketing Support ApS anført eneret. Foreningen Dansk Internet Forum har alene en eneret til at administrere 2.-ordensdomænet under.dk, og det er aldrig bestridt, at der kan oprettes 3.-ordensdomæner. ad påstand 4: Foreningen Dansk Internet Forum har aldrig har påstået at have en kompetence svarende til f.eks. Forbrugerombudsmandens kompetence til at påtale handlinger i strid med god markedsføringsskik, og at Digital Marketing Support ApS derfor ikke har nogen retlig interesse i at få pådømt påstanden. ad påstand 2 og 5-6: Foreningen Dansk Internet Forum har været berettiget til at opstille regelsættet»regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk«, og der kan ikke stilles krav om, at Foreningen Dansk Internet Forum skal have et hjemmelsgrundlag som anført af Digital Marketing Support ApS. Foreningen Dansk Internet Forum baserer sit virke på, at ICANN har givet Foreningen Dansk Internet Forum en faktisk adgang til at administrere.dk, og Foreningen Dansk Internet Forum er i den forbindelse ikke underlagt retlige forpligtelser i forhold til ICANN. Foreningen Dansk Internet Forum baserer sit virke på et selvreguleringsprincip, og dette selvreguleringsprincip er accepteret af samtlige væsentlige brancheaktører samt den danske regering. Foreningen Dansk Internet Forum har været berettiget til at opstille sit regelsæt. ICANN administreres i henhold aftalememorandummet >> 1201 >> mellem det amerikanske handelsministerium og ICANN, og det fremgår direkte af dette aftalememorandum, at det er muligt at opstille regler. ICANN har ikke nogen ejendomsrettigheder til internetsystemet, hvorfor ICANN heller ikke kan overdrage nogen ejendomsrettigheder. Aftalegrundlaget er udtryk for anbefalinger, der, hvis de ikke følges af administratorerne, kan medføre, at de enkelte administratorer fratages deres hverv. Der skal derfor ikke være nogen særlig hjemmel i RFC-1591 og ICP-1, og det fremgår i øvrigt af disse regler, at det forudsættes, at administratorerne opstiller nogle regler ved administrationen. Regelsættene indeholder i øvrigt ikke løfter, som 3.-mand vil kunne støtte nogen ret på. Det er anerkendt, at Foreningen Dansk Internet Forum kan fastsætte nærmere regler ved administrationen af domænenavne, og at der ikke kan stilles krav om et yderligere hjemmelsgrundlag. Foreningen Dansk Internet Forum kan administrere.dk uafhængigt af ICANN og den danske regering, og administrationen af regelsættet kan alene anfægtes via en politisk proces, eller i det omfang de anses for at være i strid med dansk lov. Foreningen Dansk Internet Forum og Digital Marketing Support ApS' forhold reguleres af den aftale, som parterne har indgået, og Digital Marketing Support ApS har ikke krav på at modtage Foreningen Dansk Internet Forums ydelser, medmindre man accepterer Foreningen Dansk Internet Forums betingelser, som må anses for at være en del af de almindelige forretningsbetingelser. Digital Marketing Support ApS' rettigheder udledes i henhold til aftalen mellem parterne, og der er tale om en brugsret til internettet, og såfremt man ikke opfylder eller kan indgå på betingelserne, kan brugsretten fratages. Der er tale om en tidsbegrænset serviceydelse. Der er ikke knyttet nogen varemærkeret til brugsretten til et domænenavn, og registreringen af domænenavnet etablerer ikke nogen retlig beskyttet ejendomsret. Digital Marketing Support ApS er omfattet af det regelsæt, som er opstillet af Foreningen Dansk Internet Forum. Det eneste krav, der kan stilles til regelsættet, er, at det er upartisk og offentliggjort. Der indgås årlige aftaler, og Digital Marketing Support ApS har pligt til at acceptere dette. Der er tale om en masseaftale, og Digital Marketing Support ApS kan ikke have haft en berettiget forventning om, at der ikke var mulighed for at ændre vilkårene for aftalen, jf. U H. Man har aldrig vedtaget og agter ikke at vedtage regler om ekspropriation af domænenavne, og Digital

15 Marketing Support ApS har ikke nogen retlig interesse i at få pådømt den del af påstanden, der vedrører ekspropriation. Den beslutning, som Foreningen Dansk Internet Forum har truffet om at inddrage co.dk, har hjemmel i pkt i»regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk«, hvilket også understøttes af Digital Marketing Support ApS' egen markedsføring. Der er intet grundlag for at antage, at Foreningen Dansk Internet Forum vil drive forretning med co.dk. Navnet skal alene inddrages for ikke at skabe forvirring, og der må overlades Foreningen Dansk Internet Forum et vist skøn ved vurderingen af behovet herfor. Såfremt Foreningen Dansk Internet Forum ikke har været berettiget til at inddrage co.dk, bør det nedlagte forbud præciseres, idet det ikke er godtgjort, at en sletning af Digital Marketing Support ApS strider mod de rettigheder, som kan gøres gældende i forhold til Foreningen Dansk Internet Forum på baggrund af lovgivning eller aftale, og at det nedlagte forbud er helt generelt og ubetinget udelukker, at Foreningen Dansk Internet Forum kan slette domænet co.dk eller inddrage domænet på andet grundlag. Forbuddet er således langt mere vidtrækkende, end Foreningen Dansk Internet Forums konkrete beslutning om inddragelse af co.dk kan give anledning til. Rettens begrundelse og resultat: Ad påstand 6: Det må lægges til grund, at det amerikanske handelsministerium har delegeret en del af den faktiske koordinering og administration af domænenavnesystemet til organisationen ICANN. Delegationen til ICANN er sket på aftalebasis og med henblik på at»privatisere«internettet. ICANNs koordinering og administration bygger på aftalememorandummet af 25. november 1998 og en række andre dokumenter, herunder blandt andet RFC-1591 og ICP-1. Det fremgår udtrykkeligt af aftalegrundlaget, at det forudsættes, at der i de enkelte lande udpeges organer, der skal forestå den tekniske administration af det enkelte landekodedomæne. Det ligger endvidere forudsætningsvist i aftalegrundlaget mellem det amerikanske handelsministerium og ICANN, at landekodeadministratorerne er berettigede til at opstille nogle (yderligere) nærmere regler for administrationen af landekodedomænet, herunder om tildeling af domæneadresser. Kompetencen til at administrere landekodedomænet.dk. er i Danmark tillagt Foreningen Dansk Internet Forum, som på baggrund heraf forestår administrationen af landekodedomænet.dk. Administration af landekodedomænet.dk bygger principielt på privatretligt grundlag, og der er som anført ovenfor ikke grundlag for at antage, at landekodedomæneadministratorerne er uberettiget til at opstille nærmere regler, der rækker ud over regler af mere teknisk karakter. Der kan derfor opstilles regler om, hvilke domæneadresser der kan tildeles, og under hvilke betingelser og vilkår denne tildeling sker. >> 1202 >> Det er ubestridt, at Digital Marketing Support ApS på baggrund af registreringsansøgningen indgivet den 16. januar 1997 fik tildelt co.dk, og at brugen i hvert fald frem til Foreningen Dansk Internet Forums beslutning om inddragelse af domænenavnet har været lovlig. Tildelingen af adressen co.dk. har karakter af en aftale indgået mellem Digital Marketing Support ApS og FIL, og Foreningen Dansk Internet Forum har overtaget FILs kundeportefølje, da denne overtog administrationen af landekodedomænet.dk, hvilket Forskningsministeriet bekræftede over for ICANN i et brev af 28. januar Foreningen Dansk Internet Forums aftaler med de enkelte domæneadresseindehavere har karakter af en masseaftale, og retten finder ikke, at der er grundlag for at antage, at der ikke skulle være mulighed for at foretage ændringer i aftalegrundlaget, når særlige grunde taler herfor. Digital Marketing Support ApS findes ikke efter det mellem parterne bestående retsforhold at have haft føje til at regne med, at aftalegrundlaget ikke muligvis ville blive ændret blandt andet under hensyn til den tekniske udvikling og erfaringer mv. fra udlandet om anvendelse og opdelingen af domænenavnesystemet. Det må imidlertid være klart, at Foreningen Dansk Internet Forum i kraft af sin status som eneste landekodeadministrator af.dk ikke må udsætte kunderne for forskelsbehandling eller anvendelse af usaglige kriterier. Da bestemmelsen i pkt ikke kan anses at være fastsat efter usaglige hensyn eller at medføre en urimelig

16 forskelsbehandling af forbrugerne, har Foreningen Dansk Internet Forum været berettiget til at opstille reglen, hvorefter DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage domænenavne, der allerede er registreret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i almenhedens interesse. Det må dog være klart, at der efter bestemmelsen skal foreligge ganske vægtige grunde for at inddrage en domæneadresse, som er taget i brug af en registrant. Uanset at Digital Marketing Support ApS' ibrugtagning af co.dk muligvis kan have skabt en uklarhed for visse forbrugere, finder retten efter bevisførelsen ikke, at det er godtgjort, at der foreligger sådanne vægtige hensyn til almenhedens interesse, at betingelserne for at inddrage adressen co.dk i medfør af pkt. 4.1 var opfyldt. Da det nedlagte forbud er bredt formuleret og ikke henviser specifikt til den af Foreningen Dansk Internet Forum trufne beslutning i henhold til pkt. 4.1, vil Foreningen Dansk Internet Forums subsidiære påstand vedrørende påstand 6 være at tage til følge. Ad påstand 1: Retten finder, at påstanden er behæftet med en sådan uklarhed og ubestemthed, at den i sin helhed, uanset Foreningen Dansk Internet Forums frifindelsespåstand, må afvises. Ad påstand 2: Foreningen Dansk Internet Forum har ikke påstået at have kompetence til at træffe afgørelse om ekspropriation. Denne del af påstand 2 afvises derfor, da Digital Marketing Support ApS ikke har nogen retlig interesse i at få pådømt denne del af påstanden. For så vidt angår den resterende del af påstanden, finder retten, at påstanden er så vid og behæftet med en sådan uklarhed og ubestemthed, at den, uanset Foreningen Dansk Internet Forums frifindelsespåstand, må afvises. Ad påstand 3: Foreningen Dansk Internet Forum har ikke påstået at have en eneret som anført i påstanden. Digital Marketing Support ApS har derfor ikke nogen retlig interesse i at få pådømt påstanden, hvorfor den vil være at afvise. Ad påstand 4: Retten finder, at påstanden er behæftet med en sådan uklarhed og ubestemthed, at Foreningen Dansk Internet Forums afvisningspåstand må tages til følge. Ad påstand 5: Retten finder, at påstanden er så vid og behæftet med en sådan uklarhed og ubestemthed, at den må afvises. De nedenfor tillagte omkostninger omfatter også omkostninger forbundet med forbudssagen Foreningen Dansk Internet Forum betaler kr. i sagsomkostninger til Digital Marketing Support ApS. Højesterets dom. I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 15. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Torben Melchior, Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne. Påstande Appellanten, Digital Marketing Support ApS, har gentaget sine påstande. Indstævnte, Foreningen Dansk Internet Forum (DIFO), har principalt påstået stadfæstelse, dog således at det pålægges Digital Marketing Support at betale sagens omkostninger, subsidiært at hver part bærer egne omkostninger. Subsidiært har DIFO påstået stadfæstelse. Mere subsidiært har foreningen vedrørende Digital Marketing Supports påstand 1-5 påstået hjemvisning og mest subsidiært frifindelse. Anbringender Digital Marketing Support har under domsforhandlingen anført, at DIFO på grund af en bindende

17 proceserklæring afgivet under Sø- og Handelsrettens forberedelse af sagen er afskåret fra nu at påstå afvisning af påstand 1-5. >> 1203 >> DIFO har protesteret imod, at anbringendet fremsættes, da det først er fremsat under domsforhandlingen. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at Foreningen Dansk Internet Forum har været berettiget til at opstille regler om tildeling af domæneadresser og vilkårene herfor. Højesteret tiltræder endvidere, at retsforholdet mellem DIFO og indehavere af domæneadresser, herunder Digital Marketing Support ApS, er af aftaleretlig karakter (masseaftale), og at DIFO har været berettiget til at foretage ændringer i aftalegrundlaget, når særlige grunde talte herfor. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, tiltræder Højesteret, at fogedforbuddet er begrænset som sket ved Sø- og Handelsrettens dom. Højesteret tager derfor DIFOs påstand om stadfæstelse af påstand 6 til følge. Da Digital Marketing Support først under domsforhandlingen har fremsat anbringendet om, at DIFO er bundet af en procesaftale, tillades anbringendet ikke fremsat. Vedrørende påstand 1-5 tiltræder Højesteret af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, at påstandene afvises. Højesteret ophæver sagens omkostninger for Sø- og Handelsretten. Højesteret har herved lagt vægt på, at justifikationssagen blev inddraget under en verserende sag, hvor Digital Marketing Support havde nedlagt en række anerkendelsespåstande, som senere blev til selskabets påstande 1-5 i denne sag. DIFO fik fuldt medhold vedrørende disse påstande, ligesom DIFO fik medhold i sin opfattelse af, at foreningen kunne fastsætte regler om administrationen af domænenavnet.dk, og at Digital Marketing Support var omfattet af disse regler. Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den angivne ændring vedrørende sagsomkostningerne. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes, dog således at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten til den anden part. I sagsomkostninger for Højesteret skal Digital Marketing Support ApS inden 14 dage fra denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Foreningen Dansk Internet Forum. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a. 1) U H, bet. 1450/2004, s. 47 f, , 135 og 288 ff, L 165 af 27. april 2005, s. 70 ff, Mads Bryde Andersen: Grundlæggende Aftaleret 2. udg. (2002), s. 370 ff, samme: IT-retten (2005), s. 535 ff og 541, Gomard: Almindelig kontraktsret, 2. udg., s. 116 f, og Lindencrone og Werlauff: Dansk retspleje, 2. udg. (2000), s ) Gomard: Civilprocessen, 5. udg. (2000), s. 330, 345 og 355.

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Dansk oversættelse. c. Tilsyn med politikken for fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder nye topniveaudomæner føjes til rodsystemet,

Dansk oversættelse. c. Tilsyn med politikken for fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder nye topniveaudomæner føjes til rodsystemet, AFTALEMEMORANDUM MELLEM DET AMERIKANSKE HANDELSMINISTERIUM (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE) OG INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS I. PARTERNE Dette dokument udgør en aftale mellem det amerikanske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 329 Klager: Hasse Jeppesen Østergården 37 H 2635 Ishøj Indklagede: Pilemølle Produktionsskole Pilemøllevej 90 2635 Ishøj v/jens Barfred Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet.dk 1. Indledning Med den nye domænelov er der

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Forslag. Lov om internetdomæner

Forslag. Lov om internetdomæner 2013/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin. Fremsat den 13. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS (Advokat Dan Christian Harild) mod 1) Foreningen Dansk Internet Forum (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere