P r o j e k t b e s k r i v e l s e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P r o j e k t b e s k r i v e l s e"

Transkript

1 P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre, og KL har tillige bidraget til at uddanne over 7000 digitale ambassadører (primært HK ere) i kommunale borgerservicecentre. Dette projekt vil afprøve, hvad der sker, når man afprøver brugen af frivillige digitale ambassadører, der anvender det digitale redskab Selvbetjening.nu (borgerrettet app). Projektet vil teste anvendelsen af støtteværktøjet Selvbetjening.nu, som vil blive gjort tilgængelig for borgerne på deres mobiltelefon fra efteråret Selvbetjening.nu er et digitalt redskab, der skal lette adgangen til og forståelsen af - digital selvbetjening. Den 20. september 2014 Sags ID: Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/11 Det digitale redskab har dermed potentialet til at nå ud til de borgere, som har mobiltelefon og digital kompetence. Dermed har redskabet også et potentiale til at være brugbart i kommunens anvendelse af frivillige digitale ambassadører. Dermed vil formålet med projektet være at teste, hvordan brugen af frivillige digitale ambassadører, der bliver klædt på til at undervise og vejlede andre borgere, vil påvirke den kommunale borgerservice. Hvordan påvirker det kommunale borgerservicemedarbejdere, at man lægger en stor del af vejledningsopgaven ud til frivillige digitale ambassadører? Vil borgerne blive bedre vejledt, og vil de tage større fælles ansvar for serviceopgaven? Vil det resultere i øget selvbetjening og færre henvendelser? Vil det øge trivslen blandt medarbejdere, at borgerne i højere grad har indsigt i kommunal opgavevaretagelse?

2 Redskabet Selvbetjening.nu tager udgangspunkt i det sprog og de begreber, som de digitale løsninger og dermed det offentlige bruger. Dermed er der med en borgerrettet app også åbnet op for at kunne undersøge, om borgere og medarbejdere i det hele taget har samme forståelse af begreberne. Noget som tillige vil kunne undersøges i dette projekt. Et projekt der handler om, hvad der sker ved brugen af det digitale redskab Selvbetjening.nu i kontakten med borgeren. Erfaringer fra projektet og projektets metode skal efterfølgende stilles til rådighed for de danske kommuner og skal efterfølgende kunne anvendes som en generel løftestang til at øge anvendelsesgraden af digital kommunikation med borgerne i de danske kommuner. Målgruppe Projekternes målgruppe er de borgere, der har udfordringer forbundet med den øgede digitalisering og borgerservice. Målgruppen kan afhængig af samarbejdskommunerne tillige være borgere, hvor der er udfordringer forbundet med tilknytningen til lokalsamfundet fx på grund af manglende social robusthed, sprogvanskeligheder eller lignende. Som udgangspunkt er aldersgruppen på målgruppen unge borgere år - samt ældre borgere, 65+. Baggrund Loven om Obligatorisk Digitalisering og Digital Post kræver, at borgerne i stigende grad anvender digitale kanaler, når de skal kommunikere med deres kommune. Der opereres generelt med en målsætning om, at så mange borgere som muligt forventeligt ca. 80 % - inden for en kort årrække vil kunne kommunikere digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsninger på den kommunale hjemmeside og borger.dk samt via digital post. Denne målsætning indebærer med andre ord, at rigtig mange borgere skal ændre deres opfattelse af, hvad god offentlig service er, og i fremtiden skal have den digitale service som det naturlige førstevalg. For en stor gruppe borgere, der i forvejen er digitale i deres hverdag og har en god forståelse af den kommunale begrebsverden, kræver dette blot en grundig informationsindsats. Der findes imidlertid er gruppe borgere, hvis digitale kompetencer og hvis forståelse af den offentlige sektor ikke er tilstrækkelig til, at de selv uden videre kan ændre adfærdsmønster og vælge at kommunikere digitalt med kommunen. Disse borgere har brug for at blive guidet over på den digitale kanal, og de har brug for adgang til nem og 2

3 hurtig support, hvis de oplever tvivl i forbindelse med deres digitale møde med kommunen. Blandt denne gruppe af borgere med behov for ekstra støtte er der særligt to grupper, der lader sig definere: De unge år - og de ældre over 65+. Disse to gruppers digitale kontakt til det offentlige præges af stor usikkerhed over for det digitale medie og/eller af en manglende forståelse for, hvordan den offentlige sektor er skruet sammen. Ydermere er der en udpræget tendens blandt disse to grupper til, at computeren ikke er det foretrukne digitale medie. Mange anvender i stedet håndholdte enheder som f.eks. smartphones og tablets. Der gøres derfor en særlig målrettet indsats over for disse to grupper. Indsatsen skal dels fokusere på kommunikation og hjælp til digital selvbetjening og kommunikation, og skal inddrage de nye håndholdte tekniske platforme. KL lancerede i 2013 serviceværktøjet Selvbetjening.nu. Det er et online serviceværktøj, som henvender sig til kommunale medarbejdere med borgerkontakt. Værktøjet fungerer som støtte- og videnværktøj ved i det enkelte møde med borgeren at indeholde hjælp til/svar på, hvad den kommunale medarbejder skal sige og gøre for at få så mange borgere som muligt til at anvende digital selvbetjening og digital post. Det er ikke en forudsætning, at man har dybdegående faglig indsigt i de/det område man skal vejlede inden for ved hjælp af Selvbetjening.nu. Man skal blot kunne anvende værktøjet. Selvbetjening.nu bliver pt. anvendt i 55 kommuner og 5-10 kommuner forventes yderligere at koble sig på værktøjet inden udgangen af Selvbetjening.nu bliver ultimo 2014 lanceret som en borgerrettet app og mobiloptimeret hjemmeside (herefter kalder Selvbetjening.nuborgerversionen), som kommunerne kan vælge at stille til rådighed for deres borgere. I de kommuner, hvor Selvbetjening.nu-borgerversionen implementeres, vil borgerne således have en indgang til kommunes selvbetjeningstilbud, som kan anvendes fra smartphones og tablets. I Selvbetjening.nuborgerversionen er det let at overskue kommunens selvbetjeningstilbud, og der er anvisninger til, hvordan borgerne anvender kommunens selvbetjeningsløsninger, digital post, NemID m.m. - Koblet med, at Mobil NemID er lanceret, bliver det således muligt for borgerne at få adgang til og 3

4 anvende kommunens allerede eksisterende selvbetjeningsløsninger uden at skulle anvende en computer. Det hele kan foregå på den håndholdte enhed, og når alle borgerens henvendelser går via Selvbetjening.nu-borgerversionen, så er der tydelige instrukser til, hvordan borgeren skal anvende de forskellige digitale løsninger. Selvbetjening.nu-borgerversionen opsættes med individuelt indhold af den enkelte kommune. Succeskriterier for projektet Projektet sørger for: At der indgås aftale med mindst 3, men gerne 5 samarbejdskommuner At der uddannes mindst 10 frivillige digitale ambassadører i hver samarbejdskommune At de uddannede frivillige digitale ambassadører bruger og udbreder Selvbetjening.nu-borgerversionen bredt til målgrupperne i samarbejdskommunerne At alle andre kommuner får en klar projektskabelon, så de selv kan lave samme projekt At projektets resultater formidles bl.a. via personaleweb, HK og KL s hjemmesider og magasiner til kommunale medarbejdere og ledere, der har borgerkontakt Projektets realisering af gevinster Overordnet er gevinsterne følgende: Redskab Forandring Gevinst App Selvbetjening.nu samt uddannelse af frivillige digitale ambassadører Flere borgere der begår sig i digital selvbetjening, medbetjening eller betjening. Borgere og ikke medarbejdere, der er ambassadører for digital selvbetjening Øget anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger Øget medarbejdertilfredshed Øget viden om digital selvbetjening Andre kommuner får en færdig projektskabelon for udbredelse af frivillige digitale ambassadører 4

5 Projektets gevinster måles ved: At de uddannede frivillige digitale ambassadører har gennemført minimum 100 vejledninger (dvs. 100 andre borgere, der er blevet vejledt i mindst en unik digital løsning) pr. frivillig digital ambassadør inden udgangen af Dvs. minimum 300 borgere der har modtaget vejledning i digital selvbetjening At mindst 80 % af borgerservicemedarbejderne oplever selvbetjening.nu-borgerettet app og brugen af frivillige digitale ambassadører, som redskaber, der bidrager positivt til den generelle vejledning af borgerne i digitale løsninger At anvendelsen af den mobile app Selvbetjening.nu blandt borgerne i samarbejdskommunen er vokset til minimum 20 pr. dag, inden udgangen af 2015 At frivillige digitale ambassadører og andre borgere oplever appen selvbetjening.nu som en markant og nyttig hjælp At samarbejdskommunens selvbetjeningsgrad på digitale løsninger viser en signifikant forbedring i KOMHEN 2.0. (dokumentation af kommunernes henvendelser) dette dokumenteres ved KOMHENmåling efteråret 2015/foråret 2016 At mindst 10 andre kommuner ønsker at bruge projektskabelonen til også at gå i gang med at uddanne frivillige digitale ambassadører, der benytter Selvbetjening.nu i undervisning og vejledning (konstateres sommer 2016). Koncept Projektet skal have en række samarbejdskommuner. Disse kommuner får opsat Selvbetjening.nu-borgerversionen og stillet denne gratis til rådighed i hele projektperioden. I kommunerne indgår projektet alliancer med lokale aktører for derigennem at øge borgernes viden om og anvendelse af de kommunale selvbetjeningsløsninger samt digital post. De lokale samarbejdspartnere er lokale foreninger, interesseorganisationer, netværk eller offentlige institutioner (herefter kaldet samarbejdspartnere), der i forvejen har kontakt til forskellige grupper af borgere i den pågældende kommune. Blandt samarbejdspartnernes medlemmer/deltagere/medarbejdere skal der uddannes et netværk af frivillige digitale ambassadører, der på lokalt afholdte kurser lærer at anvende Selvbetjening.nu-borgerversionen, og med den som værktøj kan videreformidle viden om offentlig digital selvbetjening til de borgere, de har kontakt til gennem deres virke for samarbejdspartneren. 5

6 De frivillige digitale ambassadører udstyres også med en værktøjskasse, som indeholder undervisningsmateriale og informationsmateriale, som de frit kan anvende til at understøtte deres formidling af budskabet til borgerne. I hver kommune uddannes frivillige digitale ambassadører, og hvor det er nødvendigt, udstyres disse med en tablet, hvorpå de har adgang til Selvbetjening.nu-borgerversionen. Eksempler på mulige samarbejdspartnere kunne være biblioteker, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber o.l., SOSUassistenter, hjemmesygeplejersker, væresteder, Ældresagen, Ældremobiliseringen samt forskellige lokale borgerforeninger. Den præcise sammensætning af Samarbejdspartnere vil variere fra kommune til kommune, men skal som udgangspunkt sammensættes, så begge målgrupper rammes. Når de frivillige digitale ambassadører er uddannet, og det er sikret, at de alle har teknologisk mulighed for at kunne tilgå Selvbetjening.nuborgerversionen, skal de ud og fungere i deres respektive virke nu blot med forudsætningerne for også at kunne råde og vejlede borgerne om kommunens digitale servicemuligheder. Denne proces understøttes af projektet, der løbende laver tilretninger af Selvbetjening.nu-borgerversionen og værktøjskasse og yder support på både teknik, den kommunikationsmæssige indsats og processen som helhed. Midtvejs i processen samles netværket af frivillige digitale ambassadører til en fælles lokalt afholdt erfaringsudvekslingsdag, og på baggrund af denne dag bliver der om nødvendigt lavet yderligere tilretninger og justeringer. Afslutningsvis afholdes endnu et lokalt netværksmøde, hvor projektet som helhed skal evalueres, og alle erfaringer skal indsamles. Der lægges op til, at de enkelte netværk af frivillige digitale ambassadører fortsætter deres indsats, og at samarbejdskommunen herefter overtager selve driften af netværket fra projektet. Alle de indsamlede erfaringer skal herefter sammenfattes og distribueres i et format, der gør dem operationelle for landets andre kommuner. Der udarbejdes en opsummerende evaluering af projektet, og der udarbejdes projektbeskrivelse og køreplan, som andre kommuner kan følge, hvis de efterfølgende ønsker at starte et tilsvarende projekt. Dette materiale stilles til rådighed for kommunerne gennem HK s og KL s relevante kanaler. For at erfaringsgrundlaget bliver tilstrækkeligt, skal der findes 3-5 kommuner, som skal adskille sig fra hinanden på både størrelse (indbyggertal), geografi (by/land) samt demografisk og socioøkonomisk 6

7 sammensætning. Det er yderligere sigtet, at de forskellige landsdele er repræsenteret (Sjælland, Fyn, Jylland). Proces Blandt de 55 kommuner, der anvender Selvbetjening.nu, skal der findes kommuner, der ønsker at deltage. I de deltagende kommuner skal der identificeres relevante samarbejdspartnere, der ønsker at deltage, og der skal skabes fælles forståelse og retningslinjer for projektet. Blandt samarbejdspartnernes medlemmer/frivillige/ deltagere/medarbejdere, skal der identificeres en række kandidater til uddannelse som frivillige digitale ambassadører. Gennem lokale uddannelsesaktiviteter skal der oprettes lokale frivillige digitale ambassadører-netværk, og de skal uddannes til at kunne videreformidle kendskab til Selvbetjening.nu-borgerversionen. Der skal udvikles materialer til brug for de frivillige digitale ambassadører, så de kan undervise og formidle om det digitale selvbetjeningsunivers den såkaldte værktøjskasse. Løbende opsamling af feedback og tilretning af værktøjskassen og Selvbetjening.nu-borgerversionen skal sikre, at borgerne anvender de digitale løsninger. Løbende bistand til de lokale frivillige digitale ambassadører skal sikre, at projektet når ud til så mange borgere som muligt. Afsluttende erfaringsopsamling og distribution af resultater til alle andre kommuner gennem relevante HK- og KL-netværk og medieplatforme. Der lægges op til, at de eksisterende samarbejdspartnere i samarbejdskommunerne selv driver projektet videre. 7

8 Projektets tidsplan Projektet løber fra efteråret 2014 til udgangen af Her følger en beskrivelse af projektets faser: Opstart Fase 0: Oktober 2014 december 2014 Identificering af samarbejdskommuner og samarbejdspartnere samt aftaleindgåelse. Opsætning af Selvbetjening.nu-borgerversionen i de deltagene kommuner. Uddannelse Fase 1: Januar 2015 marts 2015 Afholdelse af lokale opstartsmøder med Samarbejdspartnere samt uddannelse af lokale frivillige digitale ambassadører og dannelse af netværk. Derudover udarbejdelse af værktøjskasse. Drift Fase 2: Februar 2015 juni 2015 Driftsfase med løbende erfaringsopsamling, bistand til de frivillige digitale ambassadører og tilretning af Selvbetjening.nu-borgerversionen. Midtvejs- Evaluering Fase 3: Juni 2015 Afholdelse af lokale midtvejsmøder, hvor foreløbige resultater og erfaringer indsamles. Drift Fase 4: Juli 2015 oktober 2015 Anden driftsfase. Løbende erfaringsopsamling, bistand til de frivillige digitale ambassadører og tilretning af Selvbetjening.nu-borgerversionen. Evaluering Fase 5: November 2015 Afholdelse af afsluttende lokale møder, hvor alle projektets aktører samles til afsluttende evaluering og resultatopsamling. Hand-off af netværket til samarbejdskommunen og samarbejdspartnerne. Udbredelse Fase 6: November 2015 december 2015 Udarbejdelse af afsluttende evaluering og distribuering af resultater og metodebeskrivelser gennem HK og KL's netværk. 8

9 Projektets organisering Styregruppe: Teamleder Pia Lund Jeppesen, HK Kommunal Kontorchef Pia Færch, KL Ledelsesrepræsentanter fra de involverede kommuner (Projektejerne) Projektejere: Dem der skal høste gevinsterne ved projektet, så dermed chefer fra de involverede kommune. 10

10 Projektledere: Gitte Strøbæk, HK Kommunal Anders Lillienfryd Holte, KL Projektgruppe: Gitte Strøbæk, HK Kommunal Charlotte Munksgaard, KL Anders Lillienfryd Holte, KL Eksterne konsulenter/undervisere: Mads Bechgaard Vitus Nielsen Projektsekretær: Laila Grønbjerg Harborg, KL 11

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere