Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse"

Transkript

1 D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter velfærdsydelser, samtidig med at der bliver færre i arbejdsstyrken. De nye og større kommuner har givet et bedre udgangspunkt for at håndtere arbejdskraftudfordringen. Hvor det i nogle yderkommuner er svært at rekruttere højtuddannet arbejdskraft, er det i andre kommuner svært at fastholde lavtuddannede som følge af høje leveomkostninger. Uanset hvilke udfordringer kommunen står overfor, kræves en målrettet indsats i den enkelte kommune. Den Ref KLU Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/1 2. Formål Projektet har fokus på både, hvad der gør kommunale arbejdspladser attraktive at søge, men også hvad der gør det attraktivt at forblive der. KL har i 2007 gennemført et projekt om rekruttering. 15 kommuner er blevet spurgt om, hvilke faktorer, de mener, har indflydelse på rekruttering. Kommunerne har tilkendegivet en række faktorer lige fra karriereudvikling over arbejdsorganisering til livsfasepolitik og ledelse. Med dette projekt ønskes denne viden fra Rekrutteringsprojektet foldet ud. I projektet skal årsagerne til og mulighederne indenfor de enkelte faktorer undersøges nærmere, og kommunerne skal afprøve forskellige metoder. Projektet munder ud i guides med anbefalinger og best practise om hhv. rekruttering og fastholdelse til brug for alle kommuner. Og projektet kan være med til at dokumentere og anbefale, hvad den enkelte kommune kan gøre for at styrke rekruttering og fastholdelse af bestemte faggrupper.

2 3. Mål, resultater og succeskriterier Kommunerne har forskellige rekrutteringsudfordringer. Udgangspunktet for at tilrettelægge en lokal rekrutteringsindsats er en undersøgelse af arbejdskraftudfordringen på de forskellige fagområder. Hver kommune udpeger et eller flere fagområder og identificerer, hvor det især er svært rekruttere den fornødne arbejdskraft. Derefter gennemføres en analyse af den nuværende arbejdskraftsituation på de/det udvalgte fagområde(r) i forhold til: Antal ubesatte stillinger Antal genopslag Personaleomsætning Den demografiske profil Sygefravær og vikarforbrug Til at supplere analysen vil der blive udarbejdet et spørgeskema, der kan bruges til at nå et spadestik dybere. Dermed kan kommunerne forhåbentlig komme tættere på en forklaring af, hvorfor der mangler arbejdskraft på området. I projektet skal de deltagende kommuner med udgangspunkt i den eksisterende viden om rekruttering og fastholdelse udvælge forskellige metoder og afprøve dem. Denne afprøvning kvalificeres ved, at de pågældende arbejdspladser indgår i netværk med lignende arbejdspladser fra andre kommuner. Indsatsen evalueres, og der skrives en guide om hhv. rekruttering og fastholdelse på baggrund af kommunernes erfaringer. Resultatmål i forhold til rekrutteringsindsatsen Det er muligt at opstille to målsætninger for rekrutteringsindsatsen i projekt Rekruttering og fastholdelse: 1. Udvikle en guide/katalog med forskellige indfaldsvinkler til rekruttering af medarbejdere. Indholdselementerne i guiden fastlægges i samspil med de deltagende kommuner. Temaerne i guiden skal tænkes utraditionelt og bredt i forhold til HR-indsatsen og kan fx være: Synliggørelse af rekrutteringsomkostninger Anvisninger til mentor- og introduktionsordninger Det gode elevforløb og elevplaner Anvendelse af de personalepolitiske rammer og vilkår i rekrutteringsindsatsen Identificere det attraktive ved den kommunale arbejdsplads indenfor de forskellige fagområder 2

3 Kortlægge kompetencebehovet på de forskellige stillingskategorier (indenfor visse områder er det ikke så entydigt, hvilke kompetencer og profiler, der er behov for) Målrette kommunikationen i rekrutteringsindsatsen Formidling af guiden til kommunerne kan fx ske via kurser. Derudover formidles projektets resultater gennem diverse medier. Succeskriterier 50% af kommunerne har kendskab til KL s rekrutteringsguide, og 30% har gjort brug af enkelte ideer fra guiden. Resultatmål i forhold til fastholdelsesindsatsen Det er ligeledes muligt at opstille to målsætninger for fastholdelsesindsatsen i projekt Rekruttering og fastholdelse 1. Udvikle en guide/katalog med metoder til fastholdelse af medarbejdere. Indholdselementerne i guiden fastlægges i samspil med de involverede kommuner. Temaerne i guiden skal tænkes utraditionelt og bredt i forhold til HR-indsatsen og kan fx være: At den personaleøkonomiske tænkning betaler sig, fx hvilke investeringer kræver det at sænke sygefraværet, og hvad er gevinsterne herved Livsfasepolitik og gevinsten herved og konkrete anvisninger til hvordan det kan udføres i praksis Personalepolitikken som drivkraft på den attraktive arbejdsplads Mangfoldighed som dynamo og gevinst i skabelsen af den attraktive arbejdsplads Den gode opgaveløsning skaber trivsel identificere en række gode arbejdspladser og analysere og formidle, hvad der skaber trivsel på disse 2. Formidling af guiden til kommunerne kan fx ske via kurser. Derudover formidles projektets resultater gennem diverse medier. Succeskriterier 50% af kommunerne har kendskab til KL s fastholdelsesguide, og 30% har gjort brug af indholdselementer fra guiden. 4. Deltagerkreds Følgende kommuner har valgt at indgå i projektet: Gribskov, Halsnæs, Herlev, Herning, Holbæk, Næstved, Rudersdal, Silkeborg, Solrød, Syddjurs, Varde, Viborg og Århus. 3

4 5. Organisering Projektet Rekruttering og fastholdelse indgår som et projekt i programmet Attraktive arbejdspladser i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. KL s projektleder for projektet er konsulent Karen Lund, konsulent Rune Munch Christensen vil være projektmedarbejder på projektet, begge Center for kompetenceudvikling og personalepolitik. Fra KL vil i øvrigt indgå: L-AT om personaleaftaler og overenskomster L-PJ om personalegoder K-CKP om arbejdsmiljø Ø-ØE med assistance til analyse og Enalyzer Derudover indgår medarbejdere fra KL s fagkontorer i det omfang, det skønnes nødvendigt. 6. Arbejdsform Den konkrete arbejdsform vil blive aftalt med de deltagende kommuner ud fra deres konkrete behov. De deltagende kommuner skal analysere og identificere den lokale arbejdskraftudfordring. Derefter vil forskellige indsatser og værktøjer blive afprøvet omkring rekrutterings- og/eller fastholdelsesproblematikken metoderne kan være alt fra det gode rekrutteringsforløb til branding. Projektet falder i tre faser: 1. Analyse af arbejdskraftudfordringerne 2. Afprøvning af indsatser og værktøjer 3. Formidling og dokumentation. Forventning til deltagerne Nedenfor er skitseret en række konkrete krav til kommunernes deltagelse i projektet: De deltagende kommuner afsætter ressourcer til at deltage i en arbejdsgruppe omkring projektet, der mødes fire til fem gange i hele projektperioden. Deltagerne gennemfører en analyse af de lokale arbejdskraftudfordringer ud fra et fælles undersøgelsesdesign og afrapporterer data til KL. Kommunen beskriver allerede afprøvede centrale indsatser. Kommunerne gennemfører rekrutterings- og/eller fastholdelsesindsatser inden på mindst ét fagområde. Kommunerne forventes at støtte de pågældende fagområder i deres deltagelse projektet fx med bistand af HR-konsulenter og/eller arbejdsmiljøkonsulenter. 4

5 Kommunerne sikrer den nødvendige ledelsesmæssige opbakning til projektet. Deltagerne må forvente at skulle give feed-back på det materiale, der udvikles. Kommunerne vil desuden bliver opfordret til at indgå i netværk med andre af de deltagende kommuner. KL s leverancer Projektet tager afsæt i det nylig afsluttede rekrutteringsprojekt og erfaringerne derfra. KL samler forskellige indsatser og værktøjer til rekruttering og fastholdelse. KL udarbejder oplæg til lokal analyse og spørgeskema.. KL afholder interview med et antal ledere for at verificere og nuancere spørgeskemaundersøgelsens resultater. KL gennemfører interview på de udvalgte fagområder i de enkelte kommuner. KL udarbejder faktaark "Myter og fakta om rekruttering og fastholdelse". KL udarbejder inspirationsmateriale til en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. KL samler og publicerer erfaringerne i et katalog Rekruttering og fastholdelse med gode eksempler. For en nærmere gennemgang af hvornår de forskellige aktiviteter finder sted, henvises der til tids- og aktivitetsplanen. 7. Tids- og aktivitetsplan Februar - marts 2008: Opstart 7. februar 2008: Opstartsseminar Marts 2008: 6. marts: Analyse af arbejdskraftudfordringer 1. udviklingsmøde: - Erfaringer fra Rekrutteringsprojektet. - Introduktion og diskussion af undersøgelsesdesign til, hvordan den strategiske og praktiske viden indsamles i kommunerne. - Fastlægger møder for resten af projektperioden. KL udformer undersøgelsesdesign i samarbejde med de deltagende kommuner. 5

6 Marts - april: Medio april: Maj: Maj-september: Maj: Juni: Juni: Analyse og spørgeskema i kommuner. Indsendelse af den indsamlede viden til KL. 2. Udviklingsmøde: - Diskussion af de lokale analyser og første resultater. - Valg af indsatser og værktøjer samt dannelse af netværk. Fase 2: Afprøvning af indsatser og værktøjer lokal projektperiode 1. fælles konference for projektet Attraktive Arbejdspladser. KL-interview med de udvalgte fagområder i kommunerne. 3. udviklingsmøde: - Diskussion af de foreløbige resultater og erfaringsudveksling. Afprøvning af forskellige rekrutterings- og fastholdelsesmetoder i kommunerne. September-oktober: November-december December December 2008: 4. udviklingsmøde opsamling af resultater. Fase 3: Formidling og dokumentation 2. fælleskonference for projektet attraktive arbejdspladser. Projektafslutning Kommunerne vil desuden blive opfordret til at deltage i afslutningskonferencen i KL s projekt om rekruttering i februar / marts. Deltagerne har med deltagerbetaling mulighed for at deltage. 6

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? En analyse baseret på en undersøgelse af 20 små og mellemstore virksomheder Februar 2001 Arbejdsliv Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere