ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg Telefon: Arbejdssted: Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Rådhus Samarbejdspartnere: Børn og Unge, Aarhus Kommune. Digitaliseringsstyrelsen. Envision (www.envision.dk). Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Henrik Traberg Telefon: Arbejdssted: Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Rådhus 2. INITIATIV Hvad handler initiativet om? Hvad er formålet? Hvem gavner det? (max anslag) Initiativet handler om: BAGGRUND: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medfører at pr. 1/11-14 skal alle borgere, der er fyldt 15 år, have en NEM-ID og en digital postkasse. Al post mellem borger og det offentlige skal håndteres herigennem, fx meddelelser om restancer og gebyrer til det offentlige (bibliotek, politi og busbøder), sundhedskampagner fra regionerne, generel information fra det offentlige m.m. Der er indført obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger, fx tilmelding og befordringsgodtgørelse til ungdomsuddannelse, SKAT (forskudsopgørelse og selvangivelse), jagt- og fisketegn; sundhedskort og feriekort. Kommende områder, der bliver obligatoriske fra december 2013, er bl.a. pas (og kørekort), leje af kommunale lokaler samt valg af læge.

2 Initiativet handler om at udvikle en samlet undervisnings- og formidlingspakke målrettet folkeskolens ældste klasser, som kan bruges i samfundsfagsundervisningen, i det generelle skole-hjemsamarbejde i udskolingsklasserne, i ungdomsskolen og klubberne. Materialet kan også anvendes på ungdomsuddannelserne. Formålet er: De ældste elever i folkeskolen får forståelse for pligter og rettigheder i samspillet med det offentlige. Valg af digitale selvbetjeningsløsninger bliver deres naturlige 1. valg. Hermed sker der et væsentligt bidrag til de unges mestring af egen livssituation. De bliver ansvarlige gennem egen indsats til at indgå som ligeværdig medborgere. Initiativet gavner: Målgruppen er i projektperioden elever i folkeskolens ældste klasser i perioden Hertil kommer undervisere i samfundsfag og klasselærere, samt i ungdomsskole og klubber. Potentielt op mod 700 undervisere og pædagoger. De elevers forældre (i størrelsesordenen op mod voksne) samt elevernes yngre søskende på sigt. Potentiel eleverne på ungdomsuddannelserne (adskillige tusinder). Indsatsen understøtter Aarhus Kommunes kanalstrategi. Hvilke(t) af de syv innovationstemaer relaterer initiativet til? (sæt kryds) X X Inklusion om medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Hvor kommer inspirationen fra? (max tegn med mellemrum) Det er nyt og innovativt, at: Der udvikles interaktivt undervisningskoncept (materiale, vejledning og formidling), målrettet folkeskolens ældste elevers livssituation. Konceptet indeholder konkrete målbare produkter og resultater. Inspiration: Der er udviklet et kursuskoncept, digitale ambassadører, hvor man får undervisning i og mulighed for at erhverve sig fortrolighed med offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Det sker gennem et demo-miljø, hvor de faktiske løsninger gennemgås og afprøves. Digitale ambassadører (for voksne) er anvendt af bl.a. Borgerservice over

3 for seniorer (i samarbejde med MSO, Ældrerådet og Ældresagen); pilotforsøg på Tovshøjskolen, studerende og undervisere på Socialrådgiveruddannelsen samt kommunale frontmedarbejdere m.fl. Hvilke metoder vil I anvende? Hvad forventer I vil være gevinsten ved at bruge disse metoder? Metoder: Udvikling af målrettet interaktivt undervisningsmateriale rettet mod folkeskolens ældste klasser i forhold til samfundsfag og skole-hjemsamarbejdet. Materialet tager udgangspunkt i den unges livssituation. Undervisningsforløb, der har fokus på den enkelte unges samspil med det offentlige. Materialet understøtter målene for samfundsfagsundervisningen i 9. kl. og målene for skole-hjemsamarbejdet. Konkret produkt i form af at den enkelte elev (9. kl.) får praktisk erfaring med at bruge konkrete offentlige digitale selvbetjeningsløsninger rettet mod aldersgruppen. Forløb afsluttes med at eleven får udstedt en NEM-ID, oprettet en digital postkasse og en personaliseret MIN SIDE under Borger.dk. MIN SIDE bliver fremadrettet omdrejningspunktet i interaktion mellem borger og det offentlige. Eleven bliver digital ambassadør. Udvikling af materiale målrettet elevernes forældre. Initiativet kommer i forlængelse af og koordineres med en kommende national kampagne i regi af Digitaliseringsstyrelsen målrettet samfundsfagslærerne i folkeskolens ældste klasser i skoleåret 2013/14. Det unikke i konceptet er, at der udvikles et konkret interaktivt digitalt undervisningsmiljø med udgangspunkt i de faktiske offentlige digitaliseringsløsninger, der er relevante for målgruppen. Og at forløbet afsluttes med et konkret produkt og resultat. Der gennemføres en større event for målgruppen med fokus på at være ung e-borger, fx som digital harlem shake, digital skattejagt eller digital flashmob. Eventen får både en motivations- og en udbredelseseffekt. Forventede gevinster: De unge får redskaber til bedre mestring af eget liv. De unge får konkret erfaring og viden om redskaber til fremadrettet at være selvhjulpne og have de offentlige selvbetjeningsløsninger som et naturligt 1. valg i deres

4 henvendelse til det offentlige. Dette er kernen i kommunens kanalstrategi. Færre fysiske og telefoniske henvendelser til Aarhus Kommune. Forventet afsmittende effekt på de unges forældre med tilsvarende færre fysiske og telefoniske henvendelser. Dette er en forudsætning for opfyldelse af både kommunens kanalstrategi og den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Initiativets start og afslutning: August 2013 oktober Hvordan skal initiativet forankres, når bevillingen er opbrugt? Undervisningsmaterialet, herunder demo-miljøet, kan anvendes fremadrettet også udover projektperioden. Det vil kræve vedligeholdelse i takt med nye selvbetjeningsløsninger. Demomiljøet er innovativt i den forstand at der kan indsættes nye opgaver i takt med samfundsudviklingen og de emner, der er fokus på i Aarhus Kommune. Det kan være NEM SMS eller Det er forudsat at MBU og MKB sammen sikrer den løbende vedligehold og udviklingen inden for de to områders økonomiske rammer. 3. EFFEKTER OG RISICI Hvordan bidrager initiativet til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Målsætning om, at alle med udgangen af 9. klassetrin har en NEM ID, en digital postkasse og en personificeret MIN SIDE på Borger.dk. Hvad er den forventede økonomiske effekt? Hvis borgernes forudsætninger for at anvende NemID og tilmelde sig Digital Post ikke er til stede, er de offentlige midler til digitalisering spildt. Det er derfor yderst vigtigt, at vi påtager os opgaven med alfabetisere befolkningen digitalt. Hvor hver borger, der vælger en digital selvbetjeningsløsning som alternativ til fysisk fremmøde, vil der være en offentlig besparelse på kr. En omnibusundersøgelse i 2012 viste, at de årige i gennemsnit henvendte sig 1,5 gang pr år alene til Borgerservice. Der er ca årige i Aarhus Kommune. For de unge vil der være en økonomisk effekt i færre gebyrer i forbindelse med udestående ifht. det offentlige. Bedre styr på egen økonomi, fx i forhold til skat og udeståender med det offentlige. Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Målinger på kendskab til og anvendelse af Nem ID, digital post og Min Side (Bor-

5 ger.dk) for alle elever i klasse i uge 41 i 2013, 2014 og Jo større kendskab og udbredelse af NEM ID etc., jo større anvendelsesgrad vil der være af de offentlige selvbetjeningsløsninger. Hvilke risici er forbundet med initiativet?(fx økonomiske, organisatoriske) 1. At de unge ikke er interesseret søges imødekommet ved målrettet materiale som er aktuelt og nærværende for den unge og er et 100 % spejlbillede af virkeligheden (demomiljøet). 2. At underviserne ikke benytter materialet søges imødekommet ved at det bliver udviklet, testet og anvendt af undervisere i samfundsfag og klasselærere i udskolingsklasserne. Der er tale om en samlet pakke, som er lige til at gå til. 3. At it-udviklingsudgifterne er underestimerede der er tale om et eksisterende produkt, som dekonstrueres og re-designes målrettet målgruppen. På den led skal der ikke udvikles nye teknologier. Det minimerer risikoen væsentligt. 4. EVALUERING Hvordan evaluerer I initiativets evne til at skabe merværdi i forhold til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Der foretages nul-punkts (2013), midtvejs (2014) og slutmålinger (2015) i kendskab til og anvendelse af Nem ID, digital post og Min Side (Borger.dk) for alle elever i klasse. Der måles på antal udstedte Nem ID i projektforløbet. Undervisningsmaterialet evalueres af undervisere og elever. I det omfang de selvbetjente løsninger understøtter aldersopdelt statistik i perioden vil dette indgå i den samlede evaluering. 5. LÆRING OG VIDENDELING Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? I princippet alle landes kommuner (skoler, ungdomsskoler, klubber, borgerservice og biblioteker). Hertil kommer KL, KOMBIT, SKAT, Digitaliseringsstyrelsen, Ungdomsuddannelserne, Privatskolerne, UNI-C samt Ministeriet for Børn og Unge. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Konceptet indeholder to lommefilmskonkurrencer blandt udslusningsklasserne, hvis sigte har at formidle værdien af/det nødvendige i/fordelen ved at de unge har en NEM

6 ID, digital postkasse og anvender Min Side under Borger.dk. Virale medier som Facebook og YouTube er yderst effektive formidlingskanaler blandt de unge. Kommunale netværk fx i 6-by regi, således at flest mulige får mulighed for at anvende materialet. Hertil kommer fagbladene Perspektiv (Biblioteker); Danmarks Biblioteker; og Folkeskolen. Endvidere blogs på hjemmesiderne for Danmarks Lærerforening, Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening og Dialogforum (Digitaliseringsstyrelsen) m.fl. 6. ØKONOMI Der søges om følgende beløb til følgende udgifter: Udgiftstype Beløb i kr. Lønudgifter AAK medarbejdere Lønudgifter Eksterne medarbejdere Materiale Evt. andet Ansøgte midler i alt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Sæt kryds Medsend udspecificeret budget for initiativet herunder evt. medfinansiering Se vedlagte pdf-fil med samlet projektøkonomi, herunder medfinansiering.

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Segment- og målgruppeanalyse

Segment- og målgruppeanalyse Segment- og målgruppeanalyse vedr. Digital Post og digital selvbetjening Segment- og målgruppeanalyse Segment- og målgruppeanalyse vedr. Digital Post og digital selvbetjening Udarbejdet af Seismonaut for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere