Den påklagede afgørelse Den 25. oktober 2002 meddelte Energitilsynet ELRO Forsyningspligt A/S følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den påklagede afgørelse Den 25. oktober 2002 meddelte Energitilsynet ELRO Forsyningspligt A/S følgende:"

Transkript

1 (Elforsyning) ELRO Forsyningspligt A/S, Randers, over Energitilsynet af 25. oktober 2002 Efterregulering af overskud for 2001 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Konsulent, civiling. Knut Berge Lektor, cand.jur. og Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Ved brev af 28. november 2002 og uddybet klage af 17. januar 2003 påklagede ELRO Forsyningspligt A/S Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2002 til Energiklagenævnet. I afgørelsen havde tilsynet efterreguleret ELRO s effektivitetsregulerede overskud for 2001 med kr., hvorved virksomhedens overskud for 2002 reduceredes med et tilsvarende beløb. ELRO Forsyningspligt A/S har imidlertid klaget over, at efterreguleringen er for vidtgående, idet afgørelsen kun tillader, at der afsættes kr. 101,27 pr. kunde til dækning af omkostninger ved administration, elhandelsomkostninger og renter. I det væsentlige skal Energiklagenævnet tage stilling til, om dette beløb er utilstrækkeligt for virksomhedens omkostninger. Energitilsynet er den 15. maj 2003 fremkommet med en redegørelse, der har været forelagt for ELRO Forsyningspligt A/S, som svarede ved brev af 31. juli Den påklagede afgørelse Den 25. oktober 2002 meddelte Energitilsynet ELRO Forsyningspligt A/S følgende: På baggrund af høringssvar af 21. august 2002 har Energitilsynet besluttet, at ELRO s priser og det heri indkalkulerede over-

2 skud for 2001 ikke er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved virksomhedens drift, jf. elforsyningslovens 72, stk. 1. Energitilsynet vil derfor efterregulere ELRO s overskud for 2001 med kr. Beslutningen betyder, at virksomhedens effektivitetsregulerede overskud for 2002 reduceres med størrelsen af efterreguleringen. Energitilsynet sendte d. 24. juli 2002 ELRO en høringsskrivelse, hvor tilsynet vurderede, at virksomhedens priser for 2001 var for høje til at være udtryk for en effektiv drift. Tilsynet baserede sin vurdering på en sammenligning af ELRO s gennemsnitlige salgspris for 2001 på 19,5 øre/kwh med referenceprisen for Vestdanmark på 19,1 øre/kwh. Energitilsynet lagde derfor op til at efterregulere virksomheden med for ELRO fremhæver i sit høringssvar 5 forhold, der angives at påvirke beregningen af referenceprisen for 2001 og dermed vurderingen af om virksomheden har været effektiv. For det første anfører ELRO, at afrunding af referenceprisen er skyld i, at ELRO bliver vurderet kr. mindre effektivt på elindkøbene. For det andet anfører ELRO, at selskabets elindkøbsomkostninger indeholder omkostninger til profil og balance, hvorfor referencen burde være 0,5-0,7 øre/kwh højere. For det tredje anfører ELRO, at loftet på 2 øre/kwh for posten Øvrige omkostninger langt fra giver dækning for de faktiske omkostninger. ELRO supplerer med en beregning, der viser, at omkostningsloftet pr. kunde bliver 64,64 kr. Ifølge ELRO er dette beløb ikke nok til at dække de faktiske udgifter til fakturering, kundeadministration, tab på debitorer, afskrivninger og nettorenteudgifter. For det fjerde anfører ELRO, at loftet på posten Øvrige omkostninger bør være forskellig for øst og vest på grund af forskellige andel af prioriteret el samtidig med at omkostninger til håndtering af kunder er uafhængig af den omsatte mængde. Endelig, for det femte, anfører ELRO, at man opererer med en omkostningsægte fordeling af fællesomkostningerne, som man har med netselskabet. ELRO sætter spørgsmålstegn ved, om en lang række af forsyningspligtselskaberne i virkeligheden kan holde sig under loftet på de 2 øre/kwh, sådan som det fremgår af Energitilsynets tal, eller om selskaberne i stedet lader netselskabet betale omkostningen. Når Energitilsynet har valgt at udregne priserne med én decimal i øre/kwh, skyldes det ønsket om præcision. Udregningen af gennemsnitsprisen kan i den henseende ikke blive mere præcis end de tal, der ligger bag. I Energitilsynets regnskabsskema opgøres den solgte mængde i MWh og pengebeløb i kr. Afrunding til en decimal kan tolkes som en usikkerhed om den gennemsnitlige salgspris på 0,1 øre/kwh eller 1 kr/mwh. ELRO s gennemsnitlige salgspris udregnet med to decimaler er på 19,45 øre/kwh mens referenceprisen udregnet tilsvarende er på 19,05 øre/kwh. I begge tilfælde vurderes ineffektiviteten til at være 0,40 øre/kwh. Side 2 af 9

3 Hvad angår omkostninger til balancekraft, så henviser Energitilsynet til, at disse er forudsat indeholdt i posten Øvrige omkostninger, jf. afsnit 66 i Vejledningen af 27. oktober [ ] På spørgsmålet om hvorvidt størrelsen af loftet for posten Øvrige omkostninger er rimelig, henviser Energitilsynet til afsnit 63 i Vejledningen af 27. oktober Her har tilsynet den forventning, at en omkostningsstørrelse på 1-2 øre/kwh vil sikre virksomhederne en rimelig omkostningsdækning for så vidt angår posten Øvrige omkostninger ved normal effektiv drift. Ud fra regnskabsoplysningerne for 2001 har Energitilsynet beregnet gennemsnittet for posten Øvrige omkostninger til 1,3 øre/kwh. I alt 36 ud af 51 forsyningspligtselskaber holder sig under de 2 øre/kwh. Til ELRO s konkrete regneeksempel bemærker Energitilsynet, at loftet gælder for den samlede omsatte mængde, herunder også salg til storkunder. Med en omsat mængde på MWh [rettelig MWh] i 2001 vil den samlede omkostningsramme for ELRO være på 4.6 mio. kr. ELRO oplyser i sin regnskabsanmeldelse for 2001, at man har haft kunder. På kundebasis tillades således omkostninger på 101,27 kr. Tilsvarende betragtning gælder ELRO s henvisning til, at den omsatte mængde elektricitet i forsyningspligtselskaberne er mindre i Vestdanmark end i Østdanmark på grund af en højere andel prioriteret produktion. Energitilsynet forudsætter, at det er antallet af kunder, der påvirker størrelsen af posten Øvrige omkostninger. Ud fra regnskabsoplysninger for 2001 har Energitilsynet beregnet, at såvel østdanske som vestdanske forsyningspligtselskaber i gennemsnit havde et salg på 6 MWh pr. kunde. Da andelen af fri elektricitet samtidig er større i Østdanmark kan det udledes, at de østdanske forsyningspligtkunder i gennemsnit efterspørger mindre elektricitet end de vestdanske. Alternativt kan tallet tages som udtryk for, at der er en større andel småkunder i Øst- end i Vestdanmark. Energitilsynet konkluderer på den baggrund, at forsyningspligtselskaberne i Vestdanmark ikke generelt stilles ringere end forsyningspligtselskaberne i Østdanmark hvad angår omkostningsrammen for posten Øvrige omkostninger. Endelig anfører ELRO, at grunden til de høje administrationsomkostninger skyldes, at selskabet fordeler fællesomkostninger mere omkostningsægte end resten af branchen. Energitilsynet har med udgangspunkt i tal for både net- og forsyningspligtselskaber efterprøvet påstanden om, at forsyningspligtdelen overvælter sin andel af fællesomkostningerne på alle netbrugere. På baggrund af talmaterialet afviser Energitilsynet, at der skulle eksistere en sådan sammenhæng. I øvrigt bemærker Energitilsynet, at netselskaberne er offentlige monopoler, der ligeledes effektivitetsreguleres. Overvæltning af fællesomkostninger på netdelen kan derfor have den utilsigtede konsekvens, at netdelen skal præstere større effektivitsforbedringer end ellers. Incitamenterne til en sådan adfærd er dermed begrænsede. Side 3 af 9

4 Tabel 1: Effektiviteten af ELRO efter kompensation/korrektion øre/kwh Salgspris Referencepris Afvigelse Regnskab ,5 19,1 0,4 Korrektion/ kompensation 0,0 0,0 0,0 I alt 19,5 19,1 0,4 Ud fra de nye beregninger, jf. tabel 1, vurderer tilsynet fortsat, at ELRO s priser for 2001 er for høje til at være udtryk for effektiv drift. Energitilsynet har derfor besluttet at efterregulere ELRO med kr. for 2001, svarende til ineffektiviteten på 0,4 øre/kwh multipliceret med den omsatte mængde elektricitet i 2001 på MWh. Efterreguleringen betyder, at virksomhedens effektivitetsregulerede overskud for 2002 reduceres med størrelsen af efterreguleringen. Denne afgørelse kan ankes til Energiklagenævnet [ ]. Klagen fra ELRO Forsyningspligt A/S Af ELRO Forsyningspligt A/S substantierede klage af 17. januar 2003 fremgår: Det påklagede vedrører punktet "Øvrige omkostninger". Her har Tilsynet anført, at ELRO har en omkostningsramme på 4,6 mio. kroner [ ], idet der også medregnes de større kunder. Denne beregning medfører, at der pr. kunde er et beløb på kr. 101,27 til dækning af de i vejledningen af 27. okt. 2000, afsnit 63, nævnte omkostninger: Kundeadministration og kundeservice, herunder fakturering, IT samt tab på kundedebitorer Generel administration Elhandelsomkostninger, herunder transaktionsomkostninger Omkostninger til balanceydelser Afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver Nettorenteudgifter ELRO vil fortsat fremføre, at beløbet er helt utilstrækkeligt til at dække de nævnte omkostningskategorier. l henhold til vedlagte bilag har ELRO en aftale med Elsam om at varetage balanceydelsen til et beløb af 0,3 øre/kwh. Det er vor opfattelse, at beløbet er meget konkurrencedygtigt. Vi skal dog fremføre, at forudsætningen for de 0,3 øre er, at ELRO Forsyningspligt A/S ligesom de frie kontrakter skal dække omkostning til den totale balance inkl. balanceomkostningerne på prioriteret el. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal en andel af balanceomkostningen naturligvis overføres til ELRO Net, hvilket dog ikke synes at være i overensstemmelse med, at kommercielle udbydere af markedsel skal bære kundens samlede balanceomkostninger. Nedenfor følger hermed en revideret beregning: Omkostningsramme, jævnfør Energitilsynets notat 4,6 mio. kroner - balanceudgift på 0,97 mio. kroner. Herved fås en omkostningsramme på 3,6 mio. kroner til øvrige omkostninger ekskl. ba- Side 4 af 9

5 lance. ELRO udsender 4 fakturaer pr. år til privatkunder, hvorimod erhvervskunder modtager 12 fakturaer pr. år. Faktura antallet for ELRO's kunder er dermed i alt fakturaer, med en deraf afledt omkostningsramme på kr. 19 pr. faktura. De direkte udgifter til porto, papir m.v. andrager mindst kr. 10 pr. faktura, hvorved der er ca. kr. 9 til at dække følgende udgifter: kundeadministration - herunder regningsbehandling kundebehandling IT tab på debitorer afskrivninger nettorente udgifter. Vi anser hermed omkostningsrammen for helt ude af trit med de virkelige omkostninger, hvilket også bekræftes af, at Energiklagenævnet den 19. juni 2001 har truffet afgørelse om et maksimalt rykkergebyr på kr. 80. Dette indikerer, at der ikke er nogen realistisk baggrund for den fastsatte omkostningsramme på 2 øre/kwh. Vi anmoder således om, at Energiklagenævnet foranlediger Energitilsynet til at godkende vore forsyningspligtpriser for år Side 5 af 9 Energitilsynets redegørelse Energitilsynet fremkom den 15. maj 2003 med en redegørelse for sagen. Det siges heri: Tilsynet baserede sin afgørelse på en konkret vurdering af EL- ROs effektivitet gennem en sammenligning af ELROs gennemsnitlige salgspris for 2001 på 19,5 øre/kwh med den såkaldte referencepris for Vestdanmark på 19,1 øre/kwh. Referenceprisen udtrykker tilsynets forventning til prissætningen i den pågældende periode ved en normal effektivt drevet virksomhed. [ ] Ud fra regnskabsoplysningerne for 2001 har Energitilsynet beregnet gennemsnittet for posten Øvrige omkostninger blandt alle forsyningspligtselskaberne til 1,3 øre/kwh. I alt 36 ud af 51 forsyningspligtselskaber holder sig under de 2 øre/kwh. Det synes derfor generelt muligt for selskaberne at holde sig under loftet på de 2 øre/kwh og et niveau for Øvrige omkostninger på mere end 2 øre/kwh synes ikke at være udtryk for effektiv drift. Til ELROs konkrete regneeksempel må bemærkes at det naturligvis langt fra er alle kunder der pålægges et rykkergebyr. Der er heller ikke fremlagt dokumentation der viser hvor mange kunder der pålægges rykkergebyr. Ved brev af 31. juli 2003 skrev ELRO Forsyningspligt A/S følgende til Energiklagenævnet: [Energitilsynets redegørelse] forklarer rimeligheden i et prisloft på 2 øre med, at en sammenligning med øvrige selskaber viser, at andre selskaber kan holde omkostningerne under 2 øre. På tidligere møder med Energitilsynet er det fra ELRO s side blevet fremført, at der næppe fra flertallet af selskaber er sket en korrekt

6 omkostningsfordeling mellem netselskaberne og forsyningspligtselskaberne i forbindelse med faktureringen. Tilsynet har ikke umiddelbart villet acceptere denne fortolkning, men som det fremgår af vedlagte oversigt, viser det sig nu tydeligt, at stort set alle større elselskaber har forhøjet faktureringsgebyret i 2003 for forsyningspligtselskaberne i forhold til [ ] Såfremt denne prissætning fortsat ikke kan accepteres, finder ELRO det nødvendigt at tilbageføre afregningen, således at ELRO Net A/S betaler en større del af faktureringsudgifterne. Slutresultatet for ELRO s kunder vil ikke påvirkes heraf, da der er næsten 100% sammenfald mellem ELRO Net A/S s kunder og ELRO Forsyningspligt A/S s kunder. [Tilsynets redegørelse anfører], at der ikke er fremført dokumentation for, hvor mange kunder der pålægges rykkergebyr. Dette er dog heller ikke relevant, da de 80 kroner er en afgørelse i Energiklagenævnet, der er generelt dækkende. Herudover kan anføres, at udsendelse af en rykker er en meget mere enkel procedure, idet denne sker automatisk fra virksomhedernes betalingssystemer, hvorimod en egentlig fakturering forudsætter forudgående behandling. Fakturering er således væsentlig mere omkostningskrævende end udsendelse af rykkere. Det er således ELRO s opfattelse, at ELRO s priser for 2001 er rimelige, og afvigelsen i forhold til den teoretisk beregnede referencepris i øvrigt kun er 2 %. Side 6 af 9 Supplerende oplysninger Af aftalen af 27. november 2001 mellem ELRO Handel A/S og Elsam A/S fremgår: 2.2. For balancekraften opkræver Sælger et tillæg på DKK/MWh 1,85 for den samlede mængde inkl. prioriteret produktion. Mængden udgør anslået GWh i Jylland/Fyn inkl. prioriteret produktion. I den omtalte vejledning fra Energitilsynet af 27. oktober 2000, Vejledning om forsyningspligtige elvirksomheder, herunder Energitilsynets godkendelse af virksomhedernes prisfastsættelse, hedder det: 17. Det er Energitilsynets udgangspunkt, at den forsyningspligtige virksomhed har to kundegrupper. For det første de kunder, der ikke kan skifte eller ikke har skiftet elleverandør, og for det andet de frie kunder, der vælger at handle hos den forsyningspligtige virksomhed, som vender tilbage til den forsyningspligtige virksomhed efter at have handlet på det frie elmarked. Den forsyningspligtige virksomhed har dermed to handelskanaler, hvor prisfastsættelsen kan være forskellig for de to kundegrupper på grund af virksomhedens forskellige risici overfor de to kundegrupper. 18. Virksomhederne kan således tilbyde forskellige kundegrupper produkter til forskellige priser, hvis det har baggrund i, at kundekategorierne giver anledning til forskellige omkostninger. 19. Der kan f.eks. være store kunder, der muliggør færre faste omkostninger pr. kunde og derfor vil være berettiget til en rabat i

7 en periode. Det kan også være, at en ny stor kunde giver anledning til uforudsete indkøb af elektricitet til en højere pris. Energitilsynet forventer, at sådanne kunder vil kunne tilbydes særlige priser. Endelig kan der være den situation, hvor en kunde vælger at genindtræde i den forsyningspligtige virksomhed, hvor prisen afspejler den risikodækning, der følger med det uforudsete indkøb og afsætning. [ ] Energitilsynets referencepris øvrige omkostninger 62. En forsyningspligtig virksomheds øvrige omkostninger, C øvrige, skal dække omkostninger til drift af virksomheden, bortset fra indkøb af elektricitet. 63. Følgende kategorier af omkostninger indgår i C øvrige : Kundeadministration og kundeservice, herunder fakturering, IT samt tab på kundedebitorer. Generel administration. Elhandelsomkostninger, herunder transaktionsomkostninger. Omkostninger til balanceydelser. Afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver. Nettorenteudgifter. Side 7 af Energitilsynet vil ikke på forhånd lægge sig fast på størrelsen eller en tilladt grænse for virksomhedernes øvrige omkostninger (C øvrige-reference ). Tilsynet har den foreløbige forventning, at en omkostningsstørrelse på 1-2 øre pr. solgt kwh vil sikre virksomhederne en rimelig omkostningsdækning for så vidt angår C øvrige ved normal effektiv drift. 65. Tilsynet forventer at kunne fastlægge niveauet for C øvrigereference nærmere, når der foreligger flere erfaringer om de forsyningspligtige virksomheders organisering og drift. Tilsynet forventer endvidere at inddrage kommende erfaringer fra driften af sammenlignelige virksomheder, herunder fra elforsynings- og elhandelsvirksomheder fra ind- og udland. 66. Energitilsynet vil i fastlæggelsen af C øvrige-reference være opmærksom på, at de forsyningspligtige elvirksomheder ud fra en effektivitetsvurdering udnytter de systemer og procedurer, som allerede findes i de tidligere distributionsselskaber. 67. [ ] 68. I forlængelse heraf forventer Energitilsynet, at driften af de forsyningspligtige elvirksomheder løbende effektiviseres og rationaliseres i takt med, at de nye virksomheder etableres og opnår rutiner. 69. Endelig er det tilsynets forventning, at omkostningerne til virksomhedernes drift (udover indkøb af elektricitet) bliver gradvist mindre som følge af den almindelige effektivisering og produktivitetsforbedring, der sker i samfundet.

8 Retsgrundlag Elforsyningslovens 69, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 om elforsyning med senere ændringer, fastsætter: 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelsen af priserne tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge af, at virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser i medfør af 46, stk. 3, eller for andre elforsyningsvirksomheders gældsforpligtelser stiftet inden lovens ikrafttræden. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for beregning af driftsmæssige afskrivninger og for opgørelsen af virksomhedernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, samt de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om regnskabsmæssig adskillelse mellem forskellige aktiviteter samt regler om kollektive elforsyningsvirksomheders regnskabsføring og budgettering, herunder at kollektive elforsyningsvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og offentliggøre årsregnskaber i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Side 8 af 9 I elforsyningslovens 72 hedder det: Forsyningspligtige virksomheder kan i deres priser som nævnt i 69, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet og andre omkostninger. Stk. 2. Energitilsynet godkender prisfastsættelsen efter anmeldelse, jf. 76. Godkendelsen kan ledsages af vilkår. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om indholdet af vilkårene. Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig hovedsageligt om de 0,4 øre, som er forskellen mellem ELRO Forsyningspligt A/S gennemsnitlige salgspris for 2001 på 19,5 øre/kwh og den såkaldte referencepris for Vestdanmark på 19,1 øre/kwh. ELRO Forsyningspligt A/S har anført, at omkostningsrammen er ude af trit med de virkelige omkostninger, og at kr. 101,27 pr. kunde derfor er utilstrækkeligt til at dække posten øvrige omkostninger. ELRO Forsyningspligt A/S er dog ikke fremkommet med anden dokumentation over for Energiklagenævnet end over for Energitilsynet for, hvilke særlige omkostninger man måtte have. For nævnet har ELRO Forsyningspligt A/S henvist til, at aftalen med Elsam om balanceydelser, der vedrører ¼ af posten øvrige omkostninger, er konkurrencedygtig. Energitilsynet har ikke kommenteret dette. Energiklagenævnet bemærker, at Energitilsynet har beregnet gennemsnittet for posten øvrige omkostninger ud fra alle forsyningspligtige virksomheders

9 regnskabsoplysninger for Da mere end to tredjedele af virksomhederne holder sig under 2 øre/kwh, tilslutter Energiklagenævnet sig tilsynets almindelige vurdering, at det generelt bør være muligt for selskaberne at holde sig under loftet på de 2 øre/kwh. Der er ikke fremlagt dokumentation for, hvor mange kunder ELRO Forsyningspligt A/S pålægger rykkergebyr. Energiklagenævnet må give tilsynet medhold i, at der er formodning for, at langt fra alle kunder pålægges rykkergebyrer. Nævnet bemærker desuden, at Energitilsynet har efterprøvet ELRO Forsyningspligt A/S påstand om, at forsyningspligtsiden overvælter sin andel af fællesomkostningerne på alle netbrugere, og at tilsynet har afvist, at der skulle findes en sådan sammenhæng. Ud fra det foreliggende har nævnet ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte tilsynets skøn over den omtvistede efterregulering på kr Side 9 af 9 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2002 stadfæstes. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 89 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til ELRO Forsyningspligt A/S og Energitilsynet. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse (Elforsyning) NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes

Energitilsynets afgørelse stadfæstes (Elforsyning) Viborg Forsyning A/S, Viborg over Energitilsynet af 15. september 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført:

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført: Jonas Bruun Advokfirma Att.: Advok Christine Jansby Bredgade 38 1260 København K Klage over Energitilsynets afgørelser af 30. november 2006 om efterregulering af NESA Forsyning A/S forsyningspligtpriser

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning.

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. (Elforsyning) SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

[...] af 10. december 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 Overført skyldigt beløb på årsopgørelse for 2002/2003 fra SEAS

[...] af 10. december 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 Overført skyldigt beløb på årsopgørelse for 2002/2003 fra SEAS (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 10. december 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 Overført skyldigt beløb på årsopgørelse for 2002/2003 fra SEAS Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Viborg Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Viborg Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Viborg Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Odense over Energitilsynet af 13. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002

Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Odense over Energitilsynet af 13. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Odense over Energitilsynet af 13. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

[Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg

[Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg [Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 14. maj vedrørende Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes gebyr for

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Energi Hobro Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Energi Hobro Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Energi Hobro Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes

Energitilsynets afgørelse stadfæstes (Elforsyning) EnergiMidt Forsyning A/S, Silkeborg over Energitilsynet af 14. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen.

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen. (Elforsyning) Dalum Papir A/S over Energitilsynet af 30. juni 2003 Eltras regulering af PSO-tarif Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S, Hellerup over Energitilsynet af 9. juli 2004 Investeringsbidrag

NCC Construction Danmark A/S, Hellerup over Energitilsynet af 9. juli 2004 Investeringsbidrag (Elforsyning) NCC Construction Danmark A/S, Hellerup over Energitilsynet af 9. juli 2004 Investeringsbidrag Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civiling., Knut Berge Direktør,

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker (Elforsyning) Energigruppen Jylland over Energitilsynet af 29. august 2002 Afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere