På et 2. møde med initiativgruppen blev forvaltningens udkast til dette notat gennemgået og diskuteret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På et 2. møde med initiativgruppen blev forvaltningens udkast til dette notat gennemgået og diskuteret."

Transkript

1 Ntat m vandkrridr mellem Nørresø g Hald Sø Baggrund Øknmi- g erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2015 at: - Frvaltningen udarbejder et ntat, der skitserer, hvrdan der kan laves en sø-krridr fra Nørresø til Hald Sø, idet initiativgruppen bag prjektet bidrager med inspiratin. - Ntatet skal endvidere indehlde et bud på, hvilke evt. udfrdringer g prblemstillinger et sådant prjekt kan indehlde i frhld til bl.a. trafikale frhld samt natur g miljø. - Ntatet skal være færdigt inden udgangen af juni, således at det danner grundlag fr en beslutning m at indgå en aftale med et privat rådgivningsfirma mkring en natura frundersøgelse. Prces Frvaltningen har hldt et indledende møde med initiativgruppen, sm her fremlagde ideen samt det materiale knsulentfirmaet Orbicn har lavet til gruppen. Frvaltningen gennemgik på den baggrund det eksisterende materiale m den skitserede løsning. I frvaltningens vurdering har indgået alternative muligheder i snæver tilknytning til skitsefrslaget, mens eventuelle andre ptentielle frbindelsesmuligheder af tidsmæssige årsager ikke blev undersøgt. På et 2. møde med initiativgruppen blev frvaltningens udkast til dette ntat gennemgået g diskuteret. Frvaltningen har derpå udarbejdet det freliggende ntat, hvr der nederst fremgår en vurdering af de øknmiske frhld. Udfrdringer g prblemstillinger En freløbig skitse til realisering af prjektet fremgår af nedenstående krtudsnit (side 7) samt bilag 1 g 2. Frvaltningen har gennemgået skitsefrslaget g vurderet udfrdringer i regel- g lvgrundlag samt lavet en umiddelbar vurdering af øvrige udfrdringer i prjektet. Disse udfrdringer g prblemstillinger er plistet nedenfr med en krt umiddelbar vurdering fr hver. Udfrdringerne er kategriseret på skala betyder lille udfrdring, sm skal håndteres men ikke vurderes i sig selv at kunne hindre prjektet. 3 betyder betydelig udfrdring, men kun med mderat risik fr at hindre prjektet. 5 betyder str udfrdring med str sandsynlighed fr at kunne hindre prjektet. Der er taget udgangspunkt i skitsefrslaget, men ved et eventuel andet frløb vurderes mange af udfrdringerne at være de samme eller sammenlignelige. Tekniske udfrdringer Prjektet er vurderet ud fra nuværende frhld, idet der ikke er frudsat hensyntagen til eventuelle fremtidige mtrvejsanlæg. Mellem Søndersø g Søndre Mse skal Søndersøvej samt cykelstien Nørreåstien på det gamle jernbanespr krydses. Fr Søndersøvej er der tale m en mindre vej, sm ligger ret lavt i terræn, hvr det vurderes muligt med etablering af en vejbr hen ver den nye kanal fra Søndersø til Søndre Mse. Nørreåstien er etableret på dæmning, g der skal derfr laves en underføring. Teknisk set er disse anlæg mindre udfrdringer, men vil naturligvis frøge mkstningerne til vandkrridrprjektet. Kategri 1-2 grundet øknmien.

2 Mellem Søndre Mse g Vintmølle Sø skal Gl. Århusvej, jernbanen g Århusvej (26) krydses med underføringer. Desuden skal Vejlevej (A13) krydses mellem Vedsø g Hald Sø ved Nn Mølleå. Disse krydsninger af veje g jernbane er relativt stre udfrdringer. De er dg klart teknisk mulige, men vil betyde større g relativt mkstningsfulde anlægsarbejder. Underføring af jernbanen vil højst sandsynligt kræve standsning af al tgtrafik i minimum 2 dage på grund af banens lille tlerance fr frskydning af sprene. Kategri 2-3 grundet øknmien. Fr vejunderføringerne vurderes det ikke realistisk at standse trafikken. Derfr skal anlægsarbejdet udføres på en sådan måde, at trafikken på vejene kan frtsætte. Dette er muligt teknisk set, men vil særligt fr Århusvej (26) g Vejlevej (A13) være frdyrende fr prjektet. Kategri 2-3 grundet øknmien. Prjektet vil desuden indebære, at der skal graves kanaler mellem de eksisterende søer, samt at flere søer/mser uddybes. På grund af frskelle i vandstanden i de eksisterende søer kræver prjektet gså bygning af et slusesystem i skitsefrslaget 3 sluser. Etableres der ikke sluser, vil det på grund af den relativt lave vandføring mellem søerne, være nødvendigt at etablere ngenlunde ensartet højde af vandspejl i søerne fr at skabe sejlbar passage. Knsekvensen vil være en meget betydelige sænkning af Nørre g Sønder Sø s vandspejl (ca. 2 m) samt hævning af Vintmølle Sø (ca. 0,5 m) g Vedsø (ca. 2,25 m). Dette vil betyde en væsentlig reduktin i Vibrg Søernes vandflade samt versvømmelse af stre arealer rundt m især Vedsø. Desuden vil der skulle bygges en dæmning ved udløbet af Vedsø. Ud ver de gener fr bebyggelse, tekniske anlæg g ldsejere, sm vandspejlsændringer vil afstedkmme, vurderes det ikke, at der kan gives tilladelse i frhld til dels Naturbeskyttelseslven dels Lv m vandplanlægning til væsentlige vandspejlsændringer se redegørelse nedenfr m respektive lve. Bygning af kanaler g sluser er teknisk set muligt g vurderes i sig selv sm en mindre udfrdring kategri 1-2. Naturbeskyttelseslven I frhld til Naturbeskyttelseslven belyses flere g frskellige prblemstillinger. Kmmunen er myndighed fr alle nedenstående emner under Naturbeskyttelseslven, hvis ikke andet er anført. Først beskrives de knkret beskyttelsesmæssige frhld, pdelt i delstrækninger, efterfulgt af ngle generelle frhld til sidst. Prjektskitsens tracé er pdelt i følgende delstrækninger: Søndre Mse g tilhørende søer, Vintmølle Sø, Vintmølle Å, Vedsø, Nn Mølle Å g Hald Sø. Søndre Mse g tilhørende søer: Hvis msen g søerne ikke benyttes til gennemsejling, men der mdsat det skitseret i prjektet arbejdes på en gravet kanal uden m Søndre Mse g søerne samt de tilknyttede beskyttede naturtyper, vurderes franstaltningerne i frhld til naturbeskyttelseslven at være af væsentlig mindre karakter. Umiddelbart vurderes det dg ikke muligt at finde en linjeføring, sm helt undgår beskyttede naturtyper. Sejlads gennem msen g søerne vil kræve en uddybning/gravning, da disse er meget lave. Omfanget af franstaltningernes størrelse kan ikke vurderes præcist på det freliggende grundlag, men umiddelbart vurderes det, at naturtilstanden vil kunne frrykkes ved uddybning af søer/mser. Uddybning/udgravning vurderes derfr at påvirke naturtilstanden væsentligt i de beskyttede naturtyper (mse/søer). På den baggrund vurderes det, at uddybning/udgravning vil være en ændring af et sådant mfang, at en dispensatin ikke vil være i verensstemmelse med den hidtidige administratinspraksis på mrådet. Desuden vurderes det, at der i frhld til lvgrundlaget vil skulle argumenteres med såkaldt særlige mstændigheder fr at en dispensatin vil kunne meddeles.

3 Natur- g Miljøklagenævnet har lagt en praksis, hvr det ikke er nk, at der er påvist en væsentlig øknmisk eller rekreativ interesse. Det er kun ved væsentlige samfundsmæssige frhld (f.eks. anlæg af mtrveje/jernbaner eller udbygning af reginshspital), at der kan pnås dispensatin, hvr der typisk stilles vilkår m etablering af erstatningsnatur. Under frudsætning af, at der ikke graves i søerne g mserne vurderes udfrdringen sm mderat kategri 2-3. Under frudsætning af at søernes g mserne vandspejl bevares vurderes udfrdringen sm kategri 3-4. Hvis vandspejlet ændres g/eller der fretages en uddybning/udgravning vil udfrdringen være større, da såvel søen sm mkringliggende mser påvirkes yderligere kategri 4-5. Vintmølle Sø: Sejlads gennem Vintmølle Sø kan kræve uddybning, hvis søen ikke er dyb nk. En uddybning vil alt efter metde g mfang kunne påvirke søen væsentligt, se redegørelsen under Søndre Mse g tilhørende søer fr en uddybning af knsekvenserne heraf. Under frudsætning af, at søens vandspejl bevares g franstaltningerne er af mindre mfang vurderes udfrdringen mderat kategri 2-3. Hvis vandspejlet ændres g/eller der fretages en uddybning/udgravning vil udfrdringen være større, da såvel søen sm mkringliggende mser påvirkes yderligere kategri 4-5. Vintmølle Å: Hvis åens frløb ikke benyttes, men der sm skitseret i prjektet graves en kanal på arealet vest fr Vintmølle Å, graves der på hele strækningen i en beskyttet mse. Gravning af en kanal vurderes at ville påvirke naturtilstanden væsentligt i den beskyttede mse, se redegørelsen under Søndre Mse g tilhørende søer fr en uddybning af knsekvenserne heraf. Hvis Vintmølle Å benyttes eller tilstødende arealer, sm ikke er m fattet af naturbeskyttelseslvens bestemmelser, vil franstaltningerne i frhld til naturbeskyttelseslvens være af væsentlig mindre indgribende karakter. Mulige tilstødende arealer, sm ikke er mfattet af naturbeskyttelseslvens bestemmelser, ligger dg højere i terræn, hvrved en eventuel kanal vil skulle graves relativt dybt ned i terrænet med deraf følgende knsekvenser fr øknmi g visuelt udtryk i både landskab g fr de sejlende. Hvis en kanal føres igennem mserne vurderes prblemstillingen str kategri 4-5. Hvis Vintmølle Å benyttes vurderes prblemstillingen i frhld til Naturbeskyttelseslven væsentlig kategri 3-4, dg afhængig af m åen skal graves bredere g dermed påvirker den beskyttede mse. Hvis der findes en løsning med en kanal uden fr beskyttet natur vurderes prblemstillingen mderat kategri 2-3 dg under frudsætning af, at hvedstrømmen af vand frtsat løber i Vintmølle Å. Vedsø: Sejlads gennem Vedsø kan kræve uddybning. En uddybning vil alt efter metde g mfang kunne påvirke søen væsentligt se redegørelsen under Søndre Mse g tilhørende søer fr en uddybning af knsekvenserne heraf. Under frudsætning af, at søens vandspejl bevares g franstaltningerne er af mindre mfang vurderes udfrdringen mderat kategri 2-3.

4 Hvis vandspejlet ændres g/eller der fretages en uddybning/udgravning vil udfrdringen være større, da såvel søen sm mkringliggende mser påvirkes yderligere kategri 4-5. Nn Mølle Å: Hvis åens frløb ikke benyttes, men der sm skitseret graves en kanal på arealet lige syd fr Nn Mølle Å, graves på stre dele af strækningen i beskyttet mse, hede g verdrev. Strækningen mellem Hald Sø g Vejlevej er desuden en del af udpegningsgrundlaget fr Natura 2000-mråde nr. 35. Det vurderes at ville påvirke naturtilstanden væsentligt i disse naturtyper at grave en ny kanal, se redegørelsen under Søndre Mse g tilhørende søer fr en uddybning af knsekvenserne heraf. I Natura 2000 mrådet er der desuden en helt særlig frpligtigelse, da de udpegede naturtyper skal pnå gunstig bevaringsstatus. Hvis den beskyttede Nn Mølle Å benyttes, må der jf. habitatbekendtgørelsen ikke ske en påvirkning af bevaringsstatus fr udpegningsgrundlag i Natura 2000-mråde nr. 35, herunder naturtypen vandløb med vandplanter, sm Nn Mølleå er. Det er svært at se en mulighed fr uddybning af åen, sm ikke påvirker åens tilstand i negativ retning. Hvis der kan findes et tracé, der ikke benytter arealer, sm er beskyttede efter naturbeskyttelseslven g/eller udpegningsgrundlag i Natura 2000-mrådet, vil franstaltningerne ikke være nær så væsentlige set i frhld til naturbeskyttelseslvens bestemmelser. Dette frudsætter dg, at hvedstrømmen af vand frtsat løber i Nn Mølle Å, så dyre- g planteliv i naturtypen vandløb med vandplanter ikke påvirkes negativt. Hvis en kanal føres igennem beskyttede verdrev, mser g heder vurderes prblemstillingen str kategri 4-5. Hvis der graves eller på anden vis sker en negativ påvirkning af naturtyper, der er på udpegningsgrundlag fr Natura 2000-mrådet, vurderes prblemstillingen str kategri 5! Hvis Nn Mølle Å benyttes vurderes prblemstillingen ligeledes str (kategri 4-5), afhængig af m åen skal graves bredere g/eller dybere g dermed påvirker udpegningsgrundlaget i Natura 2000 (vandløb med vandplanter). Hvis der laves en kanal uden fr beskyttet natur vurderes prblemstillingen betydelig (kategri 3) under frudsætning af, at hvedstrømmen af vand frtsat løber i Nn Mølle Å. Hald Sø: Søen ligger i Natura 2000-mråde nr. 35 g vurderet sm en sø-naturtype, der er en del af udpegningsgrundlaget. Der vil derfr ikke kunne gives dispensatin til påvirkning af vandspejlet i Hald Sø. Hvis der skal graves i søen fr at etablere sejlads, vurderes det at ville påvirke søen væsentligt, g det skal undersøges nærmere, hvad det vil betyde. Frstyrrelser med (mtrdrevne) både skal desuden undersøges nærmere i frhld til arter på udpegningsgrundlag sm damflagermus g dder samt eventuelt fredede ynglefugle. Prblemstillingen vurderes sm str kategri 4-5. Generelle frhld i Naturbeskyttelseslven: Der er i lvgivningen en særlig frpligtelse til at beskytte arter listet på bilag IV til habitatbekendtgørelsen samt fredede arter. Det vurderes at gravning af kanaler i mser, heder g verdrev vil kunne påvirke bilag IV-arter. Desuden vil frstyrrelser i Hald Sø kunne påvirke bilag IV-arter sm f.eks. flagermusarter. Frhld vedr. bilag IV-arter vurderes sm en str prblemstilling kategri 4-5. Traceet ligger endvidere delvist inden fr sø- g åbeskyttelseslinjer, hvr der er frbud md at ændre tilstanden. Frmålet med bestemmelsen er at sikre søer g åer sm værdifulde landskabselementer g sm levesteder g spredningsveje fr planter g dyr.

5 Såfremt kanalerne kan udføres, så de bliver meget lidt synlige på afstand, vil der i frhld til værdifulde landskabselementer kunne argumenteres fr en dispensatin. Frhld vedr. levesteder g spredningsveje fr planter g dyr håndteres vervejende i frbindelse med beskyttede naturtyper. Frhld vedr. sø- g åbeskyttelseslinjer vurderes sm en mindre udfrdring kategri 2. Slutteligt ligger traceet nrd fr Hald Sø inden fr Hald Sø Fredningen, g prjektet frudsætter derfr en dispensatin fra fredningsnævnet. Frvaltningen har ikke frelagt prjektplægget fr fredningsnævnet, da nævnet sm udgangspunkt kun tager stilling til knkret prjekter/ansøgninger. Udfrdringens størrelse i frhld til fredningsnævnet er meget usikker kan ligge i spændet fra kategri 2-5. Lv m vandplanlægning/miljømålslven Vandmrådeplanerne udarbejdes med udgangspunkt i EU s vandrammedirektiv, g frmålet med planerne er at sikre gd tilstand i vres kystvande, vandløb, søer g grundvandet. Kmmunen må i sin myndighedsudøvelse ikke give tilladelse/dispensatin til aktiviteter, der er i strid med pfyldelse af vandplanernes målsætninger. Der fastlægges knkrete miljømål fr alle de enkelte verfladevandmråder med henblik på at sikre eller frbedre vandmrådets tilstand. Det generelle mål er, at alle målsatte vandmråder skal pnå mindst gd øklgisk tilstand g gd kemisk tilstand. Målsætningen fr Vibrg Søndersø, Søndre Mse, Vintmølle Sø, Vedsø g Hald Sø er gd tilstand. Kravværdierne til de enkelte søer kan, trds den samme målsætning, gdt være frskellig sm følge af, at søerne er kategriseret sm frskellige sø-typer. Målsætningen fr de eksisterende vandløb mellem vennævnte søer er ligeledes gd tilstand. Vurdering: Vandplanernes målsætninger betyder, at der ikke kan gives tilladelse til ændringer, sm vil betyde en frringelse af tilstanden i søerne eller vandløbene. En væsentlig ændring af vandstanden i søerne vurderes at ville betyde en frringelse af søernes tilstand g vil gså påvirke de eksisterende vandløb negativt. Fr søer er det relevant at vurdere evt. påvirkning i frhld til kemisk tilstand (vandkvalitet) g i frhld til øklgisk tilstand (dyre- g planteliv). Da vandudskiftningen i vandkrridren tænkes at fregå via sluser, antages vandudskiftningen ved sluserne at være beskeden i frhld til de berørte søers vandvlumen. På den baggrund vurderes, at prjektet ikke vil påvirke søernes vandkvalitet væsentligt. Etablering af en vandkrridr g deraf følgende transprt/sejlads mellem søerne medfører risik fr, at dyreg plantearter kan blive spredt mellem søerne. Eksempelvis kan den invasive art vandremusling, der fr nylig er knstateret i Vibrg søerne blive spredt til de øvrige søer, hvilket kan frringe søernes øklgiske tilstand (dyre- g planteliv). Umiddelbart berører skitsen fr vandkrridren ikke de eksisterende vandløb. På den baggrund vurderes, at en vandkrridr sm skitseret ikke vil frringe tilstanden eller mindske muligheden fr at pfylde miljømålet fr de eksisterende vandløb mellem søerne. Hvis vandløbene derimd benyttes g derved uddybes g/eller gøres bredere, vurderes det at frringe tilstanden g mindske muligheden fr at pfylde miljømålene. Regulering af bestående vandløb vil give stre udfrdringer i relatin til etablering eller prethldelse af faunapassage. Det skal desuden bemærkes, at der i vandplanen fr planperide 1 indgår en indsats fr at fjerne en spærring i Nn Mølleå (pstemning fra nedlagt dambrug) ved udløbet af Hald Sø md Vedsø. Indsatsen er ved at blive frundersøgt g dermed usikker, men den skitserede løsning indbefatter en mlægning af vandløbets frløb uden m pstemningen. Denne ptentielle indsats giver mulighed fr at sammentænke med vandkrridrprjektet snævert mkring pstemningen i Nn Mølleå. Men det vil frtsat være nødvendigt at finde en løsning på udfrdringerne fra pstemningen g videre til Vedsø.

6 Hvis der ændres på søerne vandstand eller de eksisterende vandløb reguleres vurderes prblemstillingen str kategri 5. Hvis søernes vandstand ikke påvirkes g de eksisterende vandløb ikke benyttes eller reguleres vurderes prblemstillingen betydelig kategri 3. Vandløbslven Regulering: Følgende frhld frudsætter at der gennemføres en reguleringssag efter vandløbslven, hvr kmmunen er myndighed: Anlæg af nye vandveje, Ændring af eksisterende vandløbsfrhld, Ændring af vandspejl i søer, Etablering af sluser l lign. Kmmunen er myndighed ved reguleringssager, men der er krav m erstatning til enhver, der lider tab ved en regulering Prjektet indebærer, at der flyttes vand ver et vandskel (fra ét afstrømningsmråde til et andet). Det vurderes, at der sm udgangspunktet ikke kan gives tilladelse hertil efter vandløbslven, når frmålet ikke er afvanding. Frvaltningen er imidlertid ikke bekendt med afgørelse i tilsvarende sager, g praksis på mrådet er derfr ukendt. Ved flytning af vand fra Søndersø/Sdr. Mse g videre til Vintmølle Sø g herfra til Vedsø vil man kunne flytte invasive arter sm vandremuslingen til vandsystemer, hvr den endnu ikke er knstateret. Vandremuslingen er knstateret i Søndersø, så der vil være en verhængende risik fr at sprede den til samtlige Vintmølle Sø, Vedsø g Hald Sø. Ved afløbet af Vedsø ligger et dambrug, sm bl.a. indvinder vand fra Vedsø. Prjektet indebærer en risik fr, at sygdmme eller frureningshændelser i vandet fra Søndersø/Søndre Mse flyttes ver vandskellet til Vintmølle Sø g Vedsø. Det skal derfr afklares, m dambruget er erstatningsberettiget, såfremt sygdmme eller frurening rammer dambruget sm følge af flytning af vand ver vandskellet, samt hvem der i givet fald er erstatningspligtig. Prblemstilling vurderet sm betydelig til str kategri 3-5. Sejlads: Sm udgangspunkt, må der sejles på vandløb/søer efter vandløbslvens regler, hvis der er flere end en bredejer. Under dette regelsæt hører Søndersø g Vedsø. Alt efter mfanget af sejladsen kan der være frhld i naturbeskyttelseslven, det skal vurderes nærmere. Vintmølle Sø, Hald Sø g Sdr. Mse er alle udmatrikulerede med særskilte ejere, g her kan man ikke med vandløbslven tillade sejlads. Sejlads skal altså ske ved aftale med de enkelte ejere. Opnås der aftaler med ejerne m sejlads, kan der være frhld i naturbeskyttelseslven, det skal vurderes nærmere. Prblemstilling vurderet sm betydelig til str kategri 3-5. Planlven Prjektet vil gså berøre dele af planlven, hvr kmmunen gså er myndighed. En eventuel gravet vandkrridr vil gennemskære mråder tæt ved Søndersø, der er udlagt til grønne mråder, bligmråder g centerfrmål i Kmmuneplan Området er desuden delvist mfattet af lkalplan (LP 421 g LP 239).

7 Område VIBS.C1.01_T1 er i lkalplan 421 udlagt til centerfrmål. Området øst fr er udlagt til grønt mråde g østligere til bligmråde. Område VIBS.B1.04 vest fr rute 26 er udlagt til bligmråde. Området er fuldt udbygget. I Kmmuneplan er endvidere frberedt, at der på sigt vil blive byudviklet ved Vedsø, hvr der i dag er flyveplads.

8 I Kmmuneplan er mrådet endvidere udlagt sm naturmråde, øklgisk frbindelseslinje, værdifuldt landskab g gelgisk interessemråde (hele mrådet) g mkring Hald Sø g Hald Ege er udpeget værdifuldt kulturmiljø. Inden fr disse mråder skal naturværdierne beskyttes. Indgreb i naturmråder, der ændrer arealernes naturtilstand, tillades kun, hvis det samlede resultat bliver frbedrede levevilkår fr det naturlige dyre- g planteliv. Anlægsarbejder g byggeri tillades ikke i naturmråder g øklgiske frbindelseslinjer, hvis det indebærer en frringelse af de naturmæssige værdier, der ligger til grund fr udpegningen, herunder frringer muligheden fr at skabe nye eller udvide eksisterende øklgiske frbindelseslinjer. Anlægsarbejder eller byggeri, der isleret set medfører frringelse af de værdier, sm ligger til grund fr udpegningen af øklgiske frbindelseslinjer g naturmråder, tillades kun undtagelsesvist, g kun hvis prjektet gså indebærer tiltag, der pvejer frringelsen. Tiltagene skal kunne frbedre levevilkårene fr det naturlige dyre- g planteliv. Prjektet frudsætter desuden en landznetilladelse (planlvens 35). Kmmunen er myndighed. En væsentlige del af prjektet frløber inden fr udpegningen værdifulde landskaber. Her må der ikke udføres anlægsarbejder, hvis det indebærer en frringelse af de landskabelige værdier. Såfremt der ved placering g udførelse af kanaler g sluseanlæg tages væsentlige hensyn til landskabet g anlæggene placeres dybt i terræn, vil der kunne argumenteres fr en tilladelse. Vurdering: Det vurderes, at der skal udarbejdes et tillæg til kmmuneplanen, hvri anvendelsen til kanaler/grøn krridr fastlægges, idet hverken gældende kmmuneplan eller lkalplaner giver mulighed fr gravning af en vandkrridr på dele af strækningen mellem Søndersø g rute 26. I kmmuneplantillæg fastlægges anvendelsen til grønt mråde. På den øvrige del af strækningen er der ikke planmæssige hindringer fr etablering af en vandkrridr, når hensynet til naturen kan tilgdeses jf. venfr. Men et kmmuneplantillæg bør mfatte hele anlægget. Det skal vurderes ved knkret prjektfrslag m prjektet strider imd kmmuneplanens retningslinjer fr værdifuldt kulturmiljø g gelgiske interesser. Det vurderes dg umiddelbart, at de gelgiske interesser næppe vil blive påvirket ved en evt. vandkrridr i frm af en kanal. Med hensyn til kmmuneplanens perspektivmråde til byudvikling bør dette mråde kunne udvikles i verensstemmelse med et evt. kanalbyggeri, således at dette indgår i byudviklingen, når denne engang skal ske. Samlet vurderes udfrdringerne i planlven sm mderate kategri 2-3. Bygningsreglementet Sluseknstruktinerne vurderes at kræver en byggetilladelse kmmunen er myndighed. Når den frnødne dkumentatin freligger, kan der gives byggetilladelse. Udfrdringen vurderes at være lille kategri 1. Eksprpriatin Prjektet løber ver privat ejendm, g kræver derfr aftaler med hver enkelt ldsejer, herunder erstatning eller køb af arealer. Det er frvaltningens generelle erfaring, at det kan være en str udfrdring at få aftaler med alle invlverede ldsejere i frskellige prjekter. Det afhænger dg altid af de knkrete frhld g ikke mindst ldsejernes syn på prjektets effekt på deres ejendmme. Derfr er det meget svært at vurdere, hvr str udfrdringen med at lave frivillige aftaler vil blive fr prjekt vandkrridr mellem søerne. Det er derfr undersøgt, hvilke muligheder der er fr eventuel eksprpriatin til realiseringen.

9 Der findes kun at være hjemmel til eksprpriatin til realiseringen af prjektet i Planlven under frudsætning af, at der udarbejdes en lkalplan. Ud ver at en række mere frmelle krav skal være pfyldt fr at kunne eksprpriere (i dette tilfælde skal der bl.a. være vedtaget en lkalplan), gælder det gså, at en eksprpriatin skal være rimelig. Frmålet med eksprpriatinen skal stå mål med de gener, ejeren påføres i den sammenhæng. Denne rimelighedsbetragtning kan selvsagt ikke sættes på frmel, da den netp er en knkret vurdering. Et frmål med en eksprpriatin der f.eks. går ud på at skaffe jrd til byudvikling (nye blig- g erhvervsmråder), veje (af hensyn til trafikafvikling g sikkerhed). lign. er generelt mere tungtvejende end et frmål sm det freliggende, m end man i dette tilfælde gså vil kunne argumentere med turistmæssige interesser. I det mfang en eksprpriatin vil være meget indgribende i frhld til private grundejere f.eks. frdi herlighedsværdier går tabt, hvilket måske er sandsynligt i det pågældende mråde skal man være frberedt på, at eksprpriatin måske ikke er mulig. En nærmere afklaring af eksprpriatinsmulighederne frudsætter en nøjere beskrivelse af prjektet g de gener, det vil påføre de relevante grundejere. Selv med en nøjere beskrivelse vil der ikke kunne gives et sikkert svar på spørgsmålet m eksprpriatinsmuligheden. Der ses ikke at være afgørelser i sammenlignelige tilfælde. Prblemstillingen vurderes sm str kategri 5. Øknmi Frvaltningen har vurderet de øknmisk frhld på baggrund af det verslag Orbicn har beskrevet i deres udkast til rådgivningsaftale. Heri er rådgivningen er pdelt i 4 faser på grund af prjektets kmpleksitet, så prcessen kan stppes undervejs, hvis der fremkmmer elementer i de nærmere undersøgelser sm gør, at prjektet ikke vurderes at være realiserbart. De 4 faser gennemføres i takt med, at myndighedsfrhldene afklares. Faser Aktivitet Prisverslag Hnrar (kr.) Fase 1 Ideprjekt Freløbig Natura 2000 knsekvensvurdering Fase 2 VVM anmeldelse, VVM screening m.v Natura 2000 knsekvensvurdering Fase 3 VVM-redegørelse, eksklusiv feltundersøgelser Teknisk frundersøgelse g detailprjekt - Fase 4 Udbud g anlæg - Prisverslaget mfatter kun rådgivningshnrar ekskl. feltundersøgelse, ligesm teknisk frundersøgelse g detailprjekt i fase 3 g udbud g anlæg i fase 4 først aftales g prissættes efter fase 2 sm tillægsaftaler. Prisverslaget frudsætter desuden, at kmmunen varetager kntakt g dialg med ldsejere g andre relevante myndigheder samt kmmunens egen myndighedsbehandling. Herudver frudsættes der levering af øvrige infrmatiner sm frskellige krtmateriale, naturregistreringer mv. Ved realisering af det samlede prjekt vurderes det at have en tidshrisnt på ca. 3 år. I denne 3-årige peride er frvaltningens ressurcefrbrug snævert tilknyttet prjektet i frm af venstående pgaver på det freliggende grundlag pgjrt til 1-1,25 årsværk.

10 Mikkelsbæk Vibrg Nørresø Km 0 Vibrg Søndersø Km 1 Km 2 Km 3 Sønder Mse Km 4 Vintmølle Sø Sluse Sluse Klbæk Km 5 Vintmølle Å Km 6 Vedsø, Nnb Nn Mølleå Vandløb Rindshlm Mse Tstrup Hede Bæk Km 7 Vedsø, Rindshlm Sluse Km 8 Hald Sø Bækkelund Bæk Afløb Trædemse Sag Emne Sagsnr. 139.XXXXX Oversigtskrt, muligt vandløbstrace Målfrhld Ktesystem 1:XXXX Prjektleder Prjekteret Grundel Bæk - Nedre løb NTHO NTHO Dat Gdkendt Kntrl Tegnet JCGJ XXXX XXXX Jens Juuls Vej Viby J Tegn. nr. DVR90 Rev. XXX Tlf X

11 Passage fra Salnsøen til Hald Sø Sø Bund Mulig vandløbsbund Kte i m DVR90 1: Salnsøen Indløb Søndersø Udløb Søndersø Indløb Sønder Mse Udløb Sønder Mse Gl. Århusvej Århusvej, Jernbane Sluse Indløb Vintmølle Sø Udløb Vintmølle Sø Sluse Vintmølle Å Udløb Vedsø Udløb Vedsø Nn Mølleå Sluse Udløb Hald Sø VASP / JCGJ PrjektID : Statin i m 1:24280

12

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark

Høring om regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Høring m regulering af afvandingskanaler på Lindø industripark Kerteminde Kmmune har sm vandløbsmyndighed mdtaget en ansøgning af 10. juli 2015 fra Niras - på vegne af Lindø Industripark, m gennemførsel

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012.

E-mail.: byogudvikling@kolding.dk Kolding d. 4. Juni 2012. Klding Kmmune By - & Udviklingsafdelingen Nytrv 11 6000 Klding E-mail.: bygudvikling@klding.dk Klding d. 4. Juni 2012. Nye skvrejsningsmråder i Klding Kmmune På vegne af 600 parceller repræsenteret ved

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 19 Herredsvejs frlægning, endelig vedt. af plangrundlaget Bilag 3 Aarhus, den 07. marts 2012 Frslag til ændringer i Kmmuneplantillæg nr. 19 Ændringer i frhld til det fremlagte frslag til Kmmuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg vindmøller Thyholm

Debatoplæg vindmøller Thyholm Debatplæg vindmøller Thyhlm Debatplæg ffentlig høring i starten af 2015 Anledning tre prjektansøgninger - Lyngs, Hindsels g Stkhøjvej Frskellige udfrdringer natur, landskab g lvgivning g naber Brgermøde

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord

9. Endelig vedtagelse af lokalplan Bo- og aflastningstilbud i Tankefuld Nord 9. Endelig vedtagelse af lkalplan 615 - B- g aflastningstilbud i Tankefuld Nrd 16/4573 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af lkalplan 615 fr et blandet blig- g erhvervsmråde institutin ved Sfielund Skvvej

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Om kommunal Natura 2000-handleplanlægning med fokus på 1. planperiode

Om kommunal Natura 2000-handleplanlægning med fokus på 1. planperiode Ntat Naturplanlægning g bidiversitet J.nr. NST-415-00007 Ref. LBA/PEM Den 1. december 2011 Om kmmunal Natura 2000-handleplanlægning med fkus på 1. planperide I. Miljømålslvens 46 a 46 e g den tilhørende

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Nedenstående eksempel viser belastningstallene for Holsteinsborg Nor og Basnæs Nor i 2005. Alle tal i kg

Nedenstående eksempel viser belastningstallene for Holsteinsborg Nor og Basnæs Nor i 2005. Alle tal i kg Datakvalitet Det er et prblem, at basisanalyserne er lavet på baggrund af efterhånden meget gamle data fra amterne g at analyserne ikke er indbyrdes afstemte. Det betyder at knklusinerne i analyser g risikvurderinger

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Forslag til besvarelse af bemærkninger og indsigelser, Lokalplan 1045

Forslag til besvarelse af bemærkninger og indsigelser, Lokalplan 1045 Bilag 3 Side 1 af 5 Frslag til besvarelse af bemærkninger g indsigelser, Lkalplan 1045 TEKNIK OG MILJØ Center fr Byudvikling g Mbilitet Aarhus Kmmune Frslag til lkalplan 1045 g frslag til kmmuneplantillæg

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Hjælp den sjællandske odder

Hjælp den sjællandske odder Dat: august 2012 Til: 15. juni fnden Sagsbehandler: B Håkanssn bh@dn.dk tlf. 22 27 51 57 Hjælp den sjællandske dder Danmarks Naturfredningsfrening fremsender her en ansøgning m støtte til et prjekt fr

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

HMN Naturgas I/S Vognmagervej Viborg. 22. juli Tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Hegnet Mølleå og Durup

HMN Naturgas I/S Vognmagervej Viborg. 22. juli Tilladelse til krydsning af de offentlige vandløb Hegnet Mølleå og Durup HMN Naturgas I/S Vgnmagervej 14 8800 Vibrg 22. juli 2015 Tilladelse til krydsning af de ffentlige vandløb Hegnet Mølleå g Durup Bæk Skive Kmmune har den 2. juli 2015 mdtaget en ansøgning fra HMN Naturgas

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Planlægning Oktber 2012 Kmmuneplantillæg nr. 15 til Slagelse kmmuneplan 2009-2020 Stiplan FORSLAG Hvad er en kmmuneplan? Hvad er en kmmuneplan? Kmmuneplanen skal sikre den fremtidige udvikling i hele kmmunen,

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Vejregelarbejdet med Letbaner. Fagsekretær Keld Schumann, COWI

Vejregelarbejdet med Letbaner. Fagsekretær Keld Schumann, COWI Vejregelarbejdet med Letbaner Fagsekretær Keld Schumann, COWI 42 år siden den sidste sprvgn kørte i remise I dag er de 4 største byer i gang med letbaneprjekter: Aarhus er i gang med anlægsarbejderne.

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Byggesagsbehandling Visioner og mål

Byggesagsbehandling Visioner og mål Rev. kt. 2015 Side 1 af 15 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning.... 3 1.1. Frmål... 3 1.2. Organisatin... 4 1.3. Visin g Målsætninger... 4 1.4. Service... 5 1.5. Orienteringer til udvalg... 5 1.6. Udvalgs-

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere