1 Baggrund og sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Baggrund og sammenfatning"

Transkript

1 Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. NIR Dir. tlf NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar Baggrund g sammenfatning 1.1 Baggrund Lv m Ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv trådte i kraft den 1. august Indtil lvens ikrafttrædelse mdtg unge udviklingshæmmede g andre unge med særlige behv frskellige tilbud i kmmuner g amtskmmuner. Sm regel efter lven m specialundervisning fr vksne i specialskler fr vksne, mens andre unge har været henvist til andre ungdmstilbud. Ungdmsuddannelsen er rettet md unge udviklingshæmmede g andre unge med særlige behv, der ikke har mulighed fr at gennemføre en anden ungdmsuddannelse. Frmålet med uddannelsen er, at unge med særlig behv skal pnå kmpetencer til en så selvstændig g aktiv deltagelse i vksenlivet sm muligt g til videre uddannelse g beskæftigelse. Dermed ligestilles unge med særlige behv med andre unge, således at alle unge har mulighed fr at gennemføre en ungdmsuddannelse. Direktinen behandlede på sit møde den 23. januar 2008 en sag m placering af en ny ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv. Det blev besluttet, at scialdirektøren på direktinens vegne fik frmandsskabet fr det videre arbejde mhp. at belyse de frskellige muligheder fr placering i rganisatinen yderligere g afgive indstilling herm til direktinen. Endvidere skulle de øknmiske frudsætninger belyses yderligere mhp. indstilling m finansiering g placeringen af det øknmiske ansvar fr pgaven. På direktinsmøde den 26. marts, blev der truffet beslutning m at placere STU under Arbejdsmarkedsfrvaltningen g m, at indhld g øknmi skulle evalueres i Nærværende evaluering fkuserer på aktivitetsniveau, øknmi, styring g rganisering. Evalueringen er lavet bl.a. på baggrund af interview med medlemmer af visitatinsudvalget g relevante afsnitsledere/afdelingschefer. 1.2 Sammenfatning Vedr. aktivitetsniveauet kan sammenfattes, at 30 unge fra Rskilde Kmmune er medi ktber i et STU tilbud. En pgørelse fra Undervisningsministeriet fra februar 2009 indikerer, at Rskildes aktivitetsniveau ligger lavt i frhld til landsgennemsnit. Aktivitetsniveauet har endnu ikke fundet sit endelige leje. Et frsigtigt skøn er, at det vil stige med yderligere ca. 33 pct. dvs. til 40 elever frem til medi 2010.

2 Side2/8 Vedrørende øknmi g styring kan sammenfattes, at I 2009 frventes der et underskud på STU-knten på 4,4 mi.kr. Denne manglende finansiering frventes helt eller delvist regnskabsfrklaret ved mindre udgifter på de kntmråder, der alternativt ville have haft en udgift til målgruppen. Ved frventet fuldt aktivitetsniveau (fra år 2011) vil der mangle anslået 5,3 mi. kr. m året til finansiering af STU. I 2010, hvr aktivitetsniveauet frventes at være fuldt midt på året, vil der mangle anslået 4,6 mi. kr. Årsagen til de stigende udgifter skal findes i at ngle brgere, sm ikke før ville have fået et tilbud, nu får et i regi af STU (serviceudvidelse), at priserne på flere af tilbuddene, sm meget fte er private, er steget efter indførelsen af STU, g at der i ngle tilfælde er meget stre afledte udgifter til btilbud mv. sm følge af STU tilbuddet. Sm følge af de stigende enhedspriser g afledte udgifter til btilbud mv. bør der nedsættes en arbejdsgruppe, sm snarest analyserer nærmere, m det vil være hensigtsmæssigt fr Rskilde Kmmune at etablere flere egne tilbud til STU målgruppen. Alle STU tilbud bør fremver knteres på samme knt, både frdi det er et krav fra Indenrigs- g Scialministeriet, g frdi det vil styrke den løbende øknmistyring. I den frbindelse bør der ske følgende budgetmplacering, idet STU tilbuddene afløser tilbud, sm tidligere blev givet i andet regi: kr. verføres fra Skle- g børnemrådet til STU kr. verføres fra Beskæftigelsesmrådet til STU Budgetansvaret fr STU bør lægges entydigt hs frmanden fr visitatinsudvalget (Jbcenterchefen) Der bør sm fast punkt på dagsrdenen til visitatinsmøderne drøftes status på øknmi Indstillingerne fra UU-Rskilde altid bør ledsages af et skriftligt begrundet g øknmisk belyst alternativ De afledte mkstninger ved STU tilbuddet fx btilbud bør være belyst i indstillingen På første møde hvert år bør der på baggrund af de aktive sager tages en verrdnet drøftelse af målgrupper, målpnåelse, diagnser, priser, tilbud mv. Til brug fr denne drøftelse bør UU-Rskilde udarbejde en aktuel versigt ver tilbud med krt beskrivelse af indhld g pris. Drøftelsen på dette møde bør danne baggrund fr en status på STU til Beskæftigelses- g Integratinsudvalget, Frebyggelses- g Scialudvalget, Skle- g Børneudvalget g Øknmiudvalget. Vedr. rganisering kan sammenfattes, at Visitatinsudvalget bør frtsætte med nuværende sammensætning g mødefrekvens. Dg ses der ikke længere grund til, at øknm fra Øknmi g analyse sidder i visitatinsudvalget. Administratinen af STU har været vanskelig pga. den ny lvgivning, sm invlverer mange fagmråder, men det anbefales, at placeringen frtsat ligger i Plan g udvikling under Øknmi g Beskæftigelse, at der gøres en særlig indsats fr at få institutinerne til at psplitte regningerne, at der etableres administrative prcedurer, der kan lette ressurcefrbruget i Plan g udvikling, når der er tale m sager, hvr Rskilde enten kun er betalings- eller handlekmmune.

3 Side3/8 2 Aktivitet g øknmi 2.1 Aktivitet Pr. 1. februar 2009 dvs. 1½ år efter lvens ikrafttrædelse - var der på landsplan unge i gang på en ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv. Af disse var der i Rskilde Kmmune 18 unge i gang. Rskilde Kmmunes andel af unge i aldersgruppen udgør ca. 1,7 pct. i frhld til det samlede beflkningstal i Danmark. Skulle Rskilde Kmmune ligge på landsgennemsnittet skulle der pr. 1. februar 2009 have været 33 unge i gang med et STU frløb. På baggrund af de tilgængelige tal tyder det således på, at aktiviteten i Rskilde er relativt begrænset sammenlignet med resten af landet. Pr. medi ktber 2009 var der 30 unge i gang med et STU frløb. Da der er tale m tre-årige frløb, vurderes det, at der frtsat vil være større tilgang end afgang fra STU. Det er meget vanskeligt at vurdere, hvad et nrmalt antal i STU-frløb vil være, men bedste skøn vurderes at være ca. 40 elever. Af de 30 unge fra Rskilde, der er i gang med et STU-frløb, har Rskildes visitatinsudvalg visiteret de er visiteret af anden kmmune, sm i disse tilfælde er handlekmmune, mens tilbuddet betales af Rskilde Kmmune. Derudver har Rskildes visitatinsudvalg sm handlekmmune visiteret 3 unge til tilbud, hvr det er en anden kmmune, der er betalingskmmune. 2.2 Øknmi I januar 2008 blev der frelagt en rapprt fr direktinen, hvri en arbejdsgruppe bl.a. klarlagde betydningen af den nye lvgivning fr Rskilde Kmmune. Knklusinen var, at den samlede udgift til STU fr Rskilde Kmmune på baggrund af frarbejderne til lven ville være 8,1 mi. kr. m året. Dette skulle finansieres af DUT midler til STU, sm i 2008 udgjrde 0,9 mi. kr. g Allerede eksisterende tilbud i kmmunen, sm ville blive afløst af et STU tilbud. I rapprten fra prim 2008 blev der peget på 2,8 mi. kr. fra Skle- g børneudvalgets mråde g på 1,6 mi. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets mråde. På Scialudvalgets mråde kunne de persner, hvis tilbud ville blive erstattet af STU frløb, ikke identificeres, g der kunne således heller ikke skønnes, hvr str en del af STU finansieringen, der kunne hentes fra dette mråde. Rapprten knkluderede, at en kmplet pgørelse af finansieringen skulle tilvejebringes ved en knkret gennemgang af kmmunens STU-tilbud. I ntat til direktinen fra scialdirektøren i marts 2008 fremgik, at det vil være nødvendigt i de enkelte sager vedr. ungdmsuddannelsen, at fretage en finansieringsmæssig vurdering af, hvilke eksisterende kmmunale tilbud, der bliver erstattet af ungdmsuddannelsen. Der kan være behv fr at flytte budget fra eksisterende tilbud til ungdmsuddannelsen efterhånden sm de knkrete vurderinger freligger Udgifter til STU I frbindelse med nærværende evaluering er alle STU sager gennemgået med henblik på at registrere pris på tilbuddene. Af tabel 1 er de nuværende 30 elever frdelt på de fagudvalgsmråder, der vurderes at ville have franstaltet et tilbud, såfremt tilbuddet ikke var iværksat i regi af STU.

4 Side4/8 Aktivitet pr. nvember 2009 Frventet nrmalt niveau Alternativt tilbud Antal Samlet udgift Gnm. enhedspris Antal Samlet udgift Skle- g børn Beskæftigelsesmrådet , Vksenmrådet , Ingen alternative tilbud , I alt STU-tilbud UU visitatin I alt STU Afledte udgifter på vksenmrådet I alt inkl. afledte udgifter Tabel 1 Aktivitet g udgifter til STU 1 Af venstående tabel fremgår, at STU tilbuddene til de 30 unge i Rskilde Kmmune der pr. medi ktber 2009 var i gang på ungdmsuddannelsen, årligt kster 8,9 mi. kr. Samtidig fremgår af tabellen, at: Skle- g børnemrådet. 6 af de 30 STU-elever ville alternativt have fået et tilbud i regi af Skle- g børnemrådet. STU prisen fr disse 6 elever er i alt 2,3 mi. kr./år. Beskæftigelsesmrådet. 13 af de 30 STU-elever ville alternativt have fået tilbud i regi af Beskæftigelsesmrådet. STU prisen fr disse 13 elever er samlet 3,6 mi. kr./år Vksenmrådet. 7 af de 30 STU-elever ville alternativt have fået et tilbud i regi af Vksenmrådet. STU prisen fr disse 7 elever er 1,8 mi. kr./år. Ingen alternative tilbud. 4 af de 30 STU-elever alle under 18 år ville ikke have fået alternativt tilbud uden STU. STU prisen fr disse 4 elever er 1,2 mi. kr. Ungdmmens Uddannelsesvejledning får ca kr. m året sm direkte følge af det merarbejde, der ligger i at visitere til g følge p på STU tilbuddene. Vksenservice plyser, at sm følge af, at de 7 elever sm alternativt ville have fået et aktivitetstilbud under Vksenmrådet er visiteret til et STU tilbud, så har Vksenservice haft afledte udgifter til btilbud mv. på i alt 1,8 mi. kr. Disse ekstraudgifter til btilbud mv. have ikke været der, såfremt der ikke var visiteret til STU 2. Lægges disse merudgifter til STU tilbuddene g udgiften til UU-Rskilde kster de 30 aktuelle elever i alt 11,2 mi. kr. pr. år. Sm beskrevet er der tale m et øjebliksbillede af de elever, sm er i gang med et STU frløb medi ktber Et frsigtigt skøn er sm før beskrevet, at aktiviteten, når STU finder sit nrmale leje, vil være, at ca. 40 elever er i gang med et STU frløb. Dvs. aktiviteten skønnes i frhld til det aktuelle niveau stige med ca. 33 pct. Af tabellen fremgår, at den samlede udgift, såfremt de 40 elever frdeler sig frhldsmæssigt sm de nuværende gør g med samme enhedspriser, vil beløbe sig til 11,9 mi. kr. m året til STU tilbuddene fra g med 2011 (14,8 mi. kr./år inkl. UU-Rskilde g merudgifter til btilbud mv.). 1 Aktuelt er der yderligere visiteret én ung, sm alternativt ville have fået et tilbud under Familiemrådet. Der er dg tale m en helt særlig sag, g til en meget lav pris ( kr. m året), hvrfr denne er udeladt. Der iværksættes under nrmale mstændigheder ikke kmpenserende hjælpefranstaltninger under Familiemrådet. 2 I alt mdtager pt. ca. halvdelen af STU eleverne et btilbud i tilknytning til deres STU-tilbud. Udgifterne til btilbuddene er i alt pt. ca. 5 mi.kr./år g afhldes særskilt af Vksenservice.

5 Side5/8 Det frventes, at antallet vil stabilisere sig medi Udgifterne til STU i 2010 frventes at blive 11,2 mi. kr. (13,9 mi. kr. inkl. UU-Rskilde g merudgifter til btilbud mv.). 2.3 Finansiering Prim 2008 var det kun var muligt at pege på finansiering fr i alt 5,3 mi. kr. plus en ikke pgjrt besparelse på Scial- g sundhedsmrådet sm følge af, at STU erstatter eksisterende tilbud gså på dette mråde. Hertil kmmer yderligere 1,8 mi. kr. i DUT sm følge af KL s frhandlinger med regeringen fr budget 2009, hvr regeringen erkendte at rdningen var underfinansieret. Til de 7,1 mi. kr. kan lægges de udgifter, sm eventuelt er sparet på Scialudvalgets mråde sm følge af, at unge i stedet har fået et tilbud i STU regi. Sm tidligere angivet plyser Scial g Sundhed dg, at de sparede udgifter til aktivitetstilbud på Vksenmrådet sm følge af STU tilbud pvejes af merudgifter til yderligere btilbud mv., hvrfr der på Scialmrådet ikke spares ngle udgifter sm følge af STU tilbuddene. Sammenfattende kan knkluderes, at der kan peges på følgende 7,1 mi. kr. i de eksisterende budgetter, sm kan anvendes til finansiering af STU tilbuddene: Skle- g børnemrådet: mi. kr. Beskæftigelsesmrådet: mi. kr. DUT: mi. kr Finansiering 2009 I 2009 vurderes de samlede udgifter til STU at beløbe sig til 6,6 mi.kr. (idet der en str del af året har været relativt lavt aktivitetsniveau). Herudver er der udgifter på 0,5 mi.kr. til visitatin g pfølgning på UU. Disse udgifter finansieres delvist i 2009 af DUT midler på i alt 2,7 mi.kr. Den manglende finansiering på 4,4 mi.kr. frventes helt eller delvist pvejet af verskud på de kntmråder, der alternativt ville have haft en udgift til målgruppen Finansiering 2010 g fremver Fr at styrke øknmistyringen anbefales det, at budgettet til STU-tilbud samles i et budget under visitatinsudvalget, g at frmanden fr visitatinsudvalget fr det entydige budgetansvar. Det anbefales derfr, at der verføres følgende budgetter til STU knten, idet disse erstattes af STU tilbud: kr. verføres fra Skle- g børnemrådet kr. verføres fra Beskæftigelsesmrådet Sammen med de mi. kr. fra DUT midlerne vil der på STU knten således være et budget på 7,1 mi. kr. Heraf går de kr. til UU-Rskilde, således at der vil være et budget på 6,6 mi. kr. til STU tilbud. Der verføres ikke budget fra Vksenmrådet, idet Scial g Sundhed vurderer, at Vksenmrådets sparede udgifter til aktivitetstilbud pvejes af merudgifter til btilbud mv. sm følge STU tilbuddene. Disse btilbud afhldes gså fremver af Vksenmrådet. Ved fuld aktivitet (fra 2011) frventes STU tilbuddene samlet at kste 11,9 mi. kr. hvilket vil give en verskridelse på 5,3 mi. kr. m året. I 2010 frventes udgifterne til STU tilbud at blive 11,2 mi. kr. hvilket i givet fald vil betyde en verskridelse på 4,6 mi. kr.

6 Side6/8 2.4 Kntering under funktin Jf. Indenrigs- g Scialministeriets budget g knteringsvejledning skal alle STU tilbud (kun undervisningsdelen) knteres på funktin Det bemærkes, at der ingen refusin gives af udgifter afhldt på funktin Enhedspriser Langt de fleste, der er blevet interviewet i frbindelse med evalueringen, har givet udtryk fr, at de har plevet at de private undervisningstilbud har hævet priserne efter indførelsen af STU. En pgørelse af enhedspriserne viser, at enhedspriserne på de tilbud, der gives på beskæftigelsesmrådet er steget med mere end 50 pct. siden slutningen af Af de 30 unge, der pt. er i et tilbud i regi af STU, er 21 i et privat tilbud, mens 9 går i Rskilde Kmmunes eget tilbud, CSU. Prisen pr. plads på CSU var i kr. I 2009 var den steget til CSU er nu gået ver til differentierede priser, sm mere reelt afspejler det knkrete tilbud. Gennemsnitsprisen fr de aktuelle elever er ca kr. pr. år. Ungdmsuddannelsen på CSU er ikke mfattet af rammeaftalen. Det skal bemærkes, at 4 ud af de 30 Rskilde-elever i STU er visiteret af andre kmmuner. I disse tre tilfælde er Rskilde således alene betalingskmmune, mens det er en anden kmmune, der er handlekmmune, g således visiterer den unge. Ud ver at prisen bedre kan styres, er frdelen ved at benytte kmmunens eget tilbud, at der er væsentlig mindre risik fr, at tilbuddet skal ledsages af et fte meget dyrt btilbud, samt at kmmunen uanset hvad frtsætter med at være handlekmmune. Sm det fremgår venfr er der stre ekstramkstninger til btilbud mv. frbundet med de STU tilbud, sm gives til unge, der alternativt skulle have haft et aktivitetstilbud på vksenmrådet. På den baggrund anbefales det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, sm snarest undersøger nærmere, m det vil være hensigtsmæssigt at etablere flere kmmunale tilbud til STU målgruppen, g i givet fald frbereder en sag, der kan indgå i frhandlingerne m budget Styring På direktinsmøde den 26. marts 2008 blev det besluttet at nedsætte et visitatinsudvalg af repræsentanter fra Arbejdsmarkedsfrvaltningen, Scialfrvaltningen (Pensins- g msrgsafdelingen), Skle- g Børnefrvaltningen (Visitatinsafsnittet) g Fællesfrvaltningen (Øknmi- g analyse). Jbcenterchefen er frmand fr visitatinsudvalget. Visitatinsudvalget hldt sit første møde i maj Efterfølgende er hldt ca. et møde hver anden måned. Inden møderne er fremsendt beskrivelse af sagerne med indstilling fra Ungdmmens Uddannelsesvejledning (UU), sm fretager udredning af den unge. UU deltager på visitatinsmødet fr at kunne uddybe sagerne. Af interviewene er fremgået, at UU s indstilling i alle tilfælde er gdkendt. I den skriftlige fremstilling af sagerne er der ikke beskrevet nget alternativt tilbud til indstillingen. I visse tilfælde er alternativer dg drøftet mundtligt på visitatinsmøderne. Bl.a. sm følge af, at der er tale m en helt ny lvgivning g at der ikke har været fastsat en præcis øknmisk ramme, har visitatinsudvalget ikke på nget tidspunkt drøftet den verrdnede øknmi. Øknmien i de enkelte tilbud er derimd drøftet grundigt inden beslutning. I frlængelse af anbefalingen af, at udgifterne til STU samles i ét budget anbefales det, at: Ansvaret fr STU budgettet placeres hs frmanden fr visitatinsudvalget. Der er et fast punkt vedr. øknmistatus på dagsrdenen, således at man gerne indledningsvist på hvert møde i visitatinsudvalget gør status på hvrdan de samlede udgifter er i frhld til budgettet.

7 Side7/8 Indstillingerne fra STU altid ledsages skriftligt af et alternativ, herunder beskrivelse af, hvilke knsekvenser alternativet vil have fr den unge. På denne måde har visitatinsudvalget bedre mulighed fr at vurdere mulighederne. Eventuelle afledte udgifter til STU tilbuddet fx bdel er belyst i indstillingen. På første møde hvert år tages der på baggrund af de aktive sager en verrdnet drøftelse af målgrupper, diagnser, priser, tilbud mv. Til brug fr denne drøftelse udarbejder UU-Rskilde en aktuel versigt ver tilbud sm kan være relevante fr målgruppen med krt beskrivelse af tilbuddenes målgruppe, indhld g pris. 4 Organisering På direktinsmøde den 26. marts 2008 blev det efter indstilling fra scialdirektøren besluttet, at ansvaret fr STU skulle lægges i Arbejdsmarkedsfrvaltningen, idet placeringen af uddannelsesansvaret skal ske entydigt ét sted. Af ntatet Placering af ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv fremgik følgende skema med frdele g ulemper ved frskellige placeringer: Frvaltning Frdele Ulemper Skle- g Børnefrvaltningen Kntakt til de unge fra de er små CSU g PPR er under frvaltningen Ikke strt kendskab til det sciale indhld i USB en Scialfrvaltningen Målgruppen vil være kendt i frvaltningen Arbejdsmarkedsfrvaltningen Kendskab til den del af målgruppen sm er igennem et afklaringsfrløb i frhld til arbejdsmarkedet (inkl. frrevalidering). UU er rganiseret under frvaltningen Gdt kendskab til praktikfrløb Scialt tilbud frem fr et uddannelsestilbud (der nævnes ikke ulemper ved placering i Arbejdsmarkedsfrvaltningen) Desuden blev det fremhævet, at Arbejdsmarkedsfrvaltningen har sm pgave, målrettet at kmpetenceudvikle til arbejdsmarkedet, ligesm Ungdmmens Uddannelsesvejledning (UU) sm uddannelsesplanlægger er placeret under Arbejdsmarkedsfrvaltningen. Jbcenterchefen har gjrt pmærksm på, skemaet er frenklet, idet ulemperne ved placering i Arbejdsmarkedsfrvaltningen ikke nævnes: Arbejdsmarkedsfrvaltningen kender ikke målgruppen sm Scialfrvaltningen vil gøre både før (familiemrådet) g efter ungdmsårene (pensinsmrådet). Det første 1½ års erfaring har ikke gjrt det muligt at fremkmme med et mere entydigt g slidt argument fr placering af pgaven. STU er et åbenlyst eksempel på en pgave, sm er meget tværfaglig g nødvendiggør ekspertise fra både skle-, arbejdsmarkeds- g scialmrådet. Det anbefales, at visitatinsudvalget frtsætter med nuværende sammensætning g mødefrekvens. Dg ses der ikke længere grund til, at en øknm fra Øknmi g analyse frtsat sidder i visitatinsudvalget. Erfaringerne fra det første 1½ år har dg vist, at placeringen af den administrative pgave med at styre øknmien ikke har været uden prblemer. Denne pgave ligger i dag under Øknmi g beskæftigelse i Plan g udvikling. Opgaven er at betjene visitatinsudvalget (dagsrdener g referater) samt at betale regninger g løbende styre øknmien.

8 Side8/8 Plan g udvikling har pgjrt timefrbruget på pgaven til 180 timer/år. Plan g udvikling har gjrt pmærksm på følgende prblemstillinger i frhld til at administrere STU mrådet: Håndtering af handle-/betalingskmmune tilfælde. I de tilfælde, hvr Rskilde Kmmune kun er enten betalingskmmune eller handlekmmune, er der en tung arbejdsgang, idet den kmmunale sagsbehandler sidder på familiemrådet. Plan g udvikling skal således bede sagsbehandleren på familiemrådet m at afgive eller indhente betalingstilsagn fra den anden invlverede kmmune. Med det nuværende aktivitetsniveau er der tale m 4 elever, hvr Rskilde kun er betalingskmmune, g m 3 elever hvr Rskilde kun er handlekmmune. Plan g udvikling peger på, at dette taler fr at placere den administrative pgave i Scial g sundhed, sm har erfaring med g kender den relevante lvgivning. Placeres den administrative pgave under Scial- g sundhed, vil det dg alligevel kræve et samarbejde mellem en administrativ medarbejder g de relevante sagsbehandlere. Vurderingen er, at der i stedet ved aftale mellem Plan g udvikling g Scial g sundhed på chefniveau bør aftales en administrativ prcedure, sm sikrer, at der mest smidigt gøres brug af den nødvendige kmpetence fra Familieafdelingen i de relevante sager, fx ved at Scial g sundhed udpeger en kntaktpersn, sm Plan g udvikling kan trække på i alle relevante sager vedr. betalingstilsagn. Kmbinerede regninger. I de tilfælde, hvr der er tale m et kmbineret uddannelses- g btilbud, kmmer regningerne fra institutinerne ftest sm samleregninger. Bdelen skal gså fremver betales af Vksenservice (eller Familieafdelingen, når eleven er under 18 år). Rakat indehlder ikke mulighed fr at betale en regning delvist g videresende resten af regningen. Derfr skal regningen kpieres, bdelen udskilles fra uddannelsesdelen (hvis den ikke allerede er det) g videresendes til betaling i Vksenservice eller Familieafdelingen. Plan g udvikling peger på, at det ville være mere hensigtsmæssigt at placere administratinen under Scial- g sundhed, frdi hele regningen så kunne betales i Rakat. Samtidig peges på, at der i Vksenservice er ved at blive indkøbt et mdul til Børn- g ungesystemet, sm vil kunne håndtere betalingsdelen. Selvm administratinen ligger under Scial- g sundhed, vil der skulle knteres g anvises på frskellige knti (hhv. STU knt g Btilbud knt) i de sager, hvr der både er STU g bdel. Vksenservice plyser, at fr at deres nye system skal gøre gavn i frhld til betalingsdelen, så kræver det, at regningen af institutinen er psplittet g fremsendt med t frskellige EAN numre. Hvis dette er tilfældet vurderes det ikke, at være krævende fr Plan g udvikling at betale STU delen, idet bdelen så vil gå direkte til Vksenservice eller Familieafdelingen. Flyttes øknmistyringen til Scial- g sundhed bør det samtidig vervejes gså at flytte budgetansvaret fr STU g dermed frmandskabet fr visitatinsudvalget til Scial- g sundhed. Samlet set er vurderingen, at administratinen af STU frtsat bør ligge under Plan g udvikling, men at der bør gøres en indsats fr at få institutinerne til at psplitte regningerne g fremsende disse til hver sit EAN nummer, samt at der etableres administrative prcedurer, der kan lette ressurcefrbruget i Plan g udvikling, når der er tale m sager, hvr Rskilde enten kun er betalings- eller handlekmmune.

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Rskilde Museum lkaler mkring Sct. Ols Stræde Maj 2010 Byrådssekretariat Sagsnr. 99429 Brevid 1047444 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk 1 Baggrund g sammenfatning Rskilde Kmmune har, sm

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalborg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Mødedat:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Aalbrg Lufthavn. Møde slut: 16:15. Fraværende: Ingen. REFERAT Indhldsfrtegnelse Side 1. Rammeaftale fr 2009 - Scialmrådet 180 2. Rammeaftale fr 2009 - Specialundervisning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 18. nvember 2015 Aftale mellem Regeringen (Venstre) g Dansk Flkeparti, Liberal Alliance g Det Knservative Flkeparti Aftale m et kntanthjælpssystem hvr det kan betale sig at arbejde Jbrefrm fase I Fr mange

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Nye veje til aktiviteter g ledsagelse fr persner med handicap Prjektets frmål: Prjekt Visinsseminar/Musikfestival har et dbbelt sigte: Visinsseminar med wrkshp sigter på at generere ideer til udvikling

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere