Mangler (herunder vanhjemmel)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangler (herunder vanhjemmel)"

Transkript

1 Mangler (herunder vanhjemmel) Køb af fast ejendom Indledning Sondring mellem faktiske og retlige mangler. Faktiske mangler Fysiske defekter. Retlige mangler Rådighedsmangler I strid med offentlig regulering. F.ske. Lokalplan. I strid med bygningsreglement. Behandles som faktiske mangler. Vil ofte kunne lovliggøres ved faktisk udbedring Vanhjemmel (eller adkomstmangler) Købelovens anvendelse UP: Købeloven finder ikke anvendelse på køb af fast ejendom, jf. KBL 1a, stk. 1. Modif: Visse principper i KBL kan overføres til køb af fast ejendom. Mangelsbegrebet UP: Beror på almindelig fortolkning og udfyldning af aftalen, hvorvidt der foreligger mangler ved ydelserne. I vurdering indgår almindelige ugyldighedsregler samt forudsætningslæren. Rosenmeier, s. 26: Forudsætningslæren er forladt i nyere teori. TVP: Forudsætningslæren hjælper os ikke. Bedre at begrunde sine resultater med risikoafvejning Unik Fast ejendom er som udgangspunkt unik. Mangler skal vurderes i lyset heraf. Modif: Nye ejendomme Her må det kunne forventes at ejendommen er mangelfri. Modif: Særlige forhold F.eks. solgt til nedrivning alene jorden bærer således værdien. Modif: Kendeligt usikre egenskaber Som lovet og beskrevet Ejendommen er mangelfuld hvis den ikke er som lovet og beskrevet. Desuden hvis den ikke svarer til de forudsætninger som sælger eller køber har givet udtryk for i forbindelse med aftalens indgåelse. SKALA: Garanti Tilsikring Mangler - Køb af fast ejendom 1

2 Evt. afslag efter et individuelt forudsætningssynspunkt (individuel mangel) Generelt mangelsbegreb: Ejendommen kan anses for mangelfuld såfremt den er ringere end (sædvanlig) køberen med rimelighed kunne forvente. F.eks hvad der fremgår af salgsopstillingen, samt købsaftale med bilag. Princippet i KBL 76, stk. 1, nr. 1 og 2. U H Den mangelfulde jordudskiftning (Mat.saml. s. 568) Geoteknisk rapport. Køber kunne forvente at kunne bebygge grunden. Garantier Sælger kan have givet garantier for visse forhold. Garantien skal være vedtaget U V Ulovlig sokkel 8,5 (Mat.saml. s. 264) Sælger erklæret at bygningen var lovligt opført. Ikke fremhævet eller drøftet i forbindelse med aftaleindgåelsen. => garantien ikke vedtaget. Skal fremgå klart af ordlyden Jo mere klart og bestemt udsagnet er formuleret, desto lettere er det at statuere garanti. Ikke nødvendigt at skrive der garanteres sælger bekendt... er ikke klart nok Kan tillægges betydning selvom (næsten åbentlyst) forkert. U BR Det nye tag (Mat.saml. s. 96) Salgsopstillingen: Nyt eternit gentaget i slutseddel eller skøde. Køber havde ikke særlig grund til at undersøge, selvom revner i taget antageligt var synlige. => anset som tilsikret. Normalt sælger man ikke beboelsesejendomme på antallet af m 2, hvorfor besigtigelse vil medføre arealmangler ikke anses som mangler. Dog U V Fru Jensens arealtilsikring (Mat.saml. s. 511) Fortolkes efter ordlyden Oplysning om beboet areal anset som tilsikring. Oplysningen kom fra BBR, men dette fremgik ikke af salgsoplægget. Viser desuden at man ikke bare kan stole på BBR-oplysninger. Byretten udtalte blandt andet at ejendommens beliggenhed havde været afgørende for deres køb, ikke arealet. Havde boet der fra uden at bemærke at arealet var for lille. U V Termoruder med forbedring (Mat.saml. s. 388) eventuelle termoruder, ud over den i tilstandsrapporte anføre, ikke er punkteret på overtagelsesdagen. => garanti => erstatning for udbedringer, dog fradrag for den forbedring der ligger deri. Generelle og/eller ubestemte vendinger For at undgå urimelige resultater vil man foretage en indskrænkende fortolkning af garantien. Garantien kan endog evt. helt bortfortolkes. U H Det godkendte hotel (Mat.saml. s. 69) Sælger indestod for at hotellet var godkendt at myndigheder. Mangler - Køb af fast ejendom 2

3 Garanti omfattede kun forhold indtil overdragelse. Manglende brandgodkendelse undskyldelig. Indskrænkende fortolkning af generel garantibestemmelse: U H Grønthandleren i porten (Mat.saml. s. 17) Overdragelse af udlejningsejendom. Sælger indestod for at lejerne var lovlige. Det viste sig at grønthandleren ikke lovligt kunne stå i porten. Højesteret: Ikke indestået for lejemålene var lovlige som sådan, men kun for lovlig indgåelse og for lejens størrelse. Fortolkes (indskrænkende) i lyset af dens reelle betydning U Brønden med det ubrugelige drikkevand (Ikke i domssamling) Indeståelse for at godt og rigeligt vand til normalforbrug ikke indeståelse for gammel brøndindretning, som køber havde set inden aftalens indgåelse. Indskrænkende i lyset af køberens besigtigelse. Kun forhold indtil aftaleindgåelse Vedrører kun forhold indtil aftalens indgåelse Ønsker køber at garantien skal gælde for tiden efter, skal dette betinges udtrykkeligt. I forhold til LFFE Tilsikringer Garantiansvar og tilsikring er undtaget fra sælgers mangelsfritagelse efter LFFE 2, stk. 5. Aftalen sammenholdt med omstændighederne ved aftalens indgåelse. Disse tilfælde vil normalt rubriceres som de tilfælde hvor det af omstændighederne ved aftalens indgåelse fremgår at køber har betinget sig eller er blevet bibragt en bestemt forventning om et bestemt forhold vedrørende ejendommen som sælger har accepteret. U V Rigeligt 3 spande vand (Mar.saml. s. 64) Godt og rigeligt vand til normalforbrug => ikke en tilsikring Tilsidesættelse af oplysningspligt? Ikke tilstrækkeligt vand på overtagelsestidspunktet. U Det faldende vandværkstryk (Mar.saml. s. 72) Køber har konkret rejst spørgsmålet. => bestyrkelse udsagnet => + tilsikring U Vand nok (Mar.saml. s. 1) Køber direkte spurgt sælger om vandforhold. => + tilsikring U Rådgivningsansvar og tilsikring om dyrkbart areal (Mar.saml. s. 576) Oplysningen har så central karakter at arealangivelsen må anses for tilsikret, selvom den angives med ca.. Kan fremgå af bilag Kan fremgå af bilag til aftalen. Generelt: Spørgsmålet om hvorvidt bilaget har været gennemgået således at det kan virke som tilsikring. U Henvisning til varmesynsrapport (Mat.saml. s. 201) Bilaget var ikke set inden salget => tilsikring U Varmesynsrapport = garanti (Mat.saml. s. 253) Mangler - Køb af fast ejendom 3

4 Rapporten blev gennemgået. U Den mangelfulde jordudskiftning (Mat.saml. s. 568) Jeg er i tvivl om hvorvidt sælger allerede havde gjort noget ved grunden!? Eller om han bare udleverede rapporten. Forhold indtil aftaleindgåelse Gælder som udgangspunkt for forhold indtil aftaleindgåelse U Det godkendte hotel (Mat.saml. s. 69) Fortolkning Udtalt at garantien kun galt for forhold indtil overtagelse. (Indestod for myndighedstilladelser) Er ejendommen ny Grundlaget for at kunne afgive en garanti er mere sikkert => fortolkning medfører lettere at der er tale om garanti / tilsikring. Kendeligt usikkert for køber Kan medføre bortfortolkning af garanti eller tilsikring. U Flyvehavre, hvad er det? (Mat.saml. s. 17) Køber spørger til om der er flyvehavre (ukrudt) Sælger ved ikke hvad flyvehavre er. => kendeligt for køberen at mægler ikke vidste noget dette forhold. U Fru Jensens arealtilsikring (Mat.saml. s. 511) Mundtlige oplysninger UP: Hvis de mundtlige oplysninger ikke finder vej til det skriftlige, tillægges de ikke tilsikringsvirkning. Hvor omvendt en mundtlig oplysning støtter en sædvanlig og rimelig forståelse af aftalen, som modificerer et urimeligt eller usædvanligt (vidtgående) vilkår i aftale, vil dette kunne lægges til grund, selv om det ikke er optaget i dokumentet. U Påfaldende lav udbetaling (Ikke i domssamling) Det skriftlige vilkår er usædvanligt, hvorfor der efter rimelighed blev kigget til de mundtlige aftaler. Skriftlig garanti med mundtligt forbehold Areal Op til køber at kræve en udtrykkelig garanti, da køber ellers må regne med, at sælgers oplysninger hviler på kendeligt usikkert grundlag. I dag let at finde matrikeloplysninger og lignende. Tidligere usikkert, hvorfor det bl.a. er undtaget det offentliges erstatningspligt, TL 34, stk. 2. U Rådgivningsansvar og tilsikring for dyrkbart areal (Mat.saml. s. 576) Sælgers culpa skjult culpa Bør kende arealstørrelsen. Det er en væsentlig oplysning for en landbrugsejendom. Sælgers culpa kan have betydning for statuering af tilsikring eller garanti (skjult culpa). Se princippet i KBL 76, stk. 1, nr. 3. Som udgangspunkt antages, at sælgers culpa ikke udvider mangelsbegrebet. Mangelsbegrebet styrer oplysningspligten (og ikke omvendt): Mangler - Køb af fast ejendom 4

5 U Det uomtalte gulvvarmeanlæg (Mat.saml. s. 242) Gulvvarmeanlæg var i stykker. Salgsoplægget oplyste ikke noget om gulvvarmeanlægget. Da køber ikke vidste at der gulvvarmeanlæg, var der ikke tale om en mangel. Havde køber været oplyst om gulvvarmeanlægget, ville sælger have haft oplysningspligt om dets tilstand. Skjult culpa kan føre til tilsikring: U Det alt for sjuskede varmesyn (Mat.saml. s. 218) Individuelle mangler Eksempel på Skjult culpa! Har en disposition ikke stof nok til at blive anset som garanti eller tilsikring, kan det dog have bibragt køber en individuel forudsætning om et bestemt forhold vedr. ejendommen. Lever ejendommen ikke op til den individuelle forudsætning hos køber, foreligger der en individuel mangel. U H Grønthandleren i porten Køberen havde en individuel forventning af lejens størrelse. U V Den oversvømmede kælder i Hasseriis Arealmangler Køberen havde forventet at kunne udleje kælderen. Havde dog ikke tilkendegivet dette overfor sælger. Sælger frifundet. Besigtigelse => det du har set er det du har købt. En køber vil normalt ikke have generelle forudsætninger om en ejendoms areal. Købers besigtigelse tillægges stor (afgørende) betydning. Der tages udgangspunkt i et unika-mangelsbegreb. Der kan være mange forskellige grunde til at købe en bestemt ejendom. U Besigtiget areal købt Skellet. U Skolen med 2 matrikelnumre U Fru Jensens arealtilsikring Jordbundsmangler Her må tages udgangspunkt i de individuelle forhold. Vanskeligt at opstille et generelt mangelsbegreb for disse mangeartede tilfælde. Om der foreligger mangler ved jordbunden må derfor bero på om ejendommen ikke er som lovet af sælger, som garanteret eller tilsikret eller som individuelt forudsat af køber. U Byggegrund til byggeri To mulige forståelser: U Kan ikke anvendes til sit formål generelt mangelsbegreb Konkret mangelsbegreb Mangler - Køb af fast ejendom 5

6 Rådighedsmangler De offentligretlige forskrifter vil i praksis være love eller retsforskrifter vedr. bygningen F.eks. byggeloven, miljølovgivningen m.v. Også tilstandsservitutter behandles under rådighedsmangler. Mangelsbegrebet er her det samme som for alm. faktiske mangler. Dette gælder, hvad enten indretningen allerede er ulovlig på handelstidspunktet eller først indtræder senere pga. købers ændrede benyttelse af ejendommen. Der har været diskuteret, om en køber kan få mangelsbeføjelser efter det generelle mangelsbegreb Man har hævdet, at det må være købers risiko, om han kender lovgivningen. Denne opfattelse kan ligge til grund for U H ( Grønthandleren i porten ) hvor man foretager en indskrænkende fortolkning af garantien, således at den ikke omfattede det forhold om lejemålet var lovligt etableret i de pågældende lokaliteter. Retsstillingen i dag må formentlig være den, at det er aftalen og de konkrete faktiske forhold, der betinger subsumptionen under reglerne og ikke omvendt. Udgangspunktet i dag må derfor være, at sælger bærer risikoen for, at ejendommen ikke er lovligt opført, indrettet og benyttet. U Grønthandleren i porten U Ulovlige elinstallationer IV Højesteret: Selv i et ældre hus, må køber kunne gå ud fra at el-installationerne er lovlige. brydning mellem: den hypotetiske viljes princip (flertallet) og udbedringernes objektive andel af købsprisen: 6 % (mindretallet), se dog U lige ndf. må ikke være relativt uvæsentlig må ikke være absolut uvæsentlig U Købers individuelle forudsætninger kan føre til andet resultat: U Den lovkyndige køber Koncessioner Jurist som køber. Burde have vidst at han ikke måtte udleje kælderen. Det forhold at man skal have godkendelse fra myndighederne kan eventuelt udgøre en mangel. Det må bero på fortolkning, om tilfældet udgør en rådighedsmangel eller der er tale om fordringshavermora eller misligholdelse fra købers side. Generelle mangler I mangel af aftale, vil man kigge på hvem der har interesse i dette forhold. Def: Hvad en køber med rimelighed måtte kunne forvente. En samlet vurdering af den konkrete ejendom. Områdemangel Fejlens art/karakter, ejendommens alder, beliggenhed, bygningsmåde, prisen, omstændighederne i øvrigt. Hvor hele områder er berørt af forholdet. Det kan forekomme, at fejlen er forekommende ikke blot for den individuelle ejendom, men for ejendomme som generelt er beliggende i dette område. Kan skyldes et lavt offentligt serviceniveau. UP: Da forholdet gælder for flere, kan det ikke gøres gældende som mangler ved den konkrete Mangler - Køb af fast ejendom 6

7 ejendom. U Den oversvømmede kælder i Hasseris Konkret vurdering ud fra naboretlige betragtninger, f.eks. om intensitetssynpunkter. Hvis der er tale om gener (f.eks. lugt, støj), der ligger klart ud over, hvad køber kan forvente Sælgers uagtsomhed Udvider som udgangspunkt ikke mangelsbegrebet. Modsat KBL 76, stk. 1, nr. 3 Hvis ikke mangel ved ejendommen så heller ikke pligt til at oplyse om det! U Det uomtalte gulvvarmeanlæg Udviklingsskader Mangler, som er foranlediget af den alm. tekniske udvikling. Udgør en mangel (uanset manglende viden ansvarsfrihed på opførelsestidspunktet), da f.eks. en tagplade (eternit) er af ringere beskaffenhed end køber med rimelighed kunne forvente. Det er status ved risikoens overgang, der har betydning for bedømmelsen af, hvorvidt der er en mangel og dennes omfang. U Fugtsugende skumunderstrygning U Tagunderlag af spånplade Nye ejendomme UP: Generelt mangelsbegreb skal være i orden efter god skik. Huse er typisk unika. Nye ejendomme skal dog være fejlfri. Ejendomme med særlige forhold F.eks. solgt til nedrivning Mangelsspørgsmålet vedr. bygningerne har normalt ikke stor betydning i disse tilfælde, men kan evt. dreje sig om mangler ved grunden. U Købmandsforretningens olieforurening Kendeligt usikre egenskaber Dette kan f.eks. angå arten eller mængden af forekomster i jorden, der kan berøre jordens bæredygtighed samt ejendomme til råstofudvinding eller forurenede ejendomme. Er det kendeligt for køber at disse egenskaber er usikre, vil afvigelser normalt ikke kunne gøres gældende som mangel. Tidspunktet for mangelsbedømmelsen risikoovergang Normalt vil risikoovergang være sammenfaldende med overtagelsesdagen (faktiske og retlige overgang), jf. princippet i KBL 44. U Gule tegl Efterfølgende mangler Mangler, der opstår i perioden fra aftaleindgåelsen til risikoens overgang (normalt overtagelsesdagen: hvor både den faktiske og retlige overgang finder sted). Sælgeren har risikoen for ejendommen indtil risikoens overgang. Dette betyder, at såfremt ejendommen undergår forringelser udover, hvad der følger af almindelig Mangler - Køb af fast ejendom 7

8 slid, ælde, brug m.v. som en køber må påregne, vil dette konstituere en mangel. Det er derfor i LFFE 21, stk. 1, 2. pkt. indsat hjemmel til, at sælger kan fraskrive sig ansvaret for efterfølgende mangler. Herudover må sælger antages at have en alm. omsorgspligt for ejendommen i denne periode. Tilsidesættelse heraf vil kunne påføre sælger erstatningsansvar. Mangelsbeføjelser ophævelse Næppe nogen afhjælpningsret / -pligt Består som udgangspunkt ikke ved faktiske mangler, men i visse tilfælde ved vanhjemmel. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke benytte sig af afhjælpningspligten. Ophævelse Almindelige betingelser skal være opfyldt Betingelserne for ophævelse fastlægges på grundlag af obligationsrettens alm. regler, særligt principperne i KBL 21 og 28. Der er et krav om væsentlighed, medmindre sælger har handlet svigagtigt. Væsentlig misligholdelse. Aftalens indhold, art og karakter, udbedringsomkostninger (skal nok ligge et sted mellem 40-50%), betydningen af manglen for køber, kendelighed for sælger, sælger tilregnelse (f.eks. svigagtighed), købers forhold. Svigagtigt kan i sig selv være nok. Der skal meget til. I retspraksis foretages en samlet vurdering. Manglen skal dels være af et betydeligt omfang, dels være af en sådan karakter, at det efter en samlet bedømmelse ville være urimeligt at fastholde køber på aftalen. De mangler, som kan være hævebegrundende, er derfor først og fremmest sådanne som gør ejendommen ubrugelig til det formål den er købt til. Eksempler herpå kan være mangelfuld fundering eller visse ulovlige bygningsindretninger. U Grund til bebyggelse U Soveværelserne i kælderen Ulovligt at sove i kælderen, og myndighederne ville ikke godkende. => væsentlig mangel, da huset ikke kunne opfylde sit formål. U Deklaratorisk deponeringspligt U Den uvæsentlige fredningsservitut Myndighederne havde endnu ikke været i en situation hvor de måtte afvise ansøgninger om opførelse. U Pudset træhus uden bygningsattest Forholdsmæssigt afslag Betingelse for afslag Der skal være en værdiforringende mangel. Værdiforringelsen U Ulovligt kælderværelse i andelslejlighed Det var almindeligt i Århus => ikke værdiforringende. Mangler - Køb af fast ejendom 8

9 Bagatelgrænse? Domstolene forsøger at hæve bunden for, hvornår man kan få et forholdsmæssigt afslag.?? U Ikke forholdsmæssigt afslag på 6,2% Favørprisargument Hvis prisen med og uden mangel ville være den samme. Kan være et argument mod afslag. Udelukker ikke afslag. Fast pris indvending U Midlertidig huslejeforhøjelse Sælger kan hævde at have forudsat en fast pris. Ofte hævder sælger at have solgt til fast pris og hævder dermed at have en forudsætning om, at hans fastprisforudsætning svigter, hvis han skal udrede et afslag. Denne indvending kan dog ikke hævdes af sælger da ejendommen må forudsættes at være overdraget mangelfrit og dermed bære fuld pris. Sælger vil undertiden koble denne fast pris indvending med et tilbud til køber hvor dette ikke fremgår af aftalen om at køber i stedet kan træde tilbage (hæve) købet, men ikke kræve noget forholdsmæssigt afslag. Hertil må dog indvendes, at dette vil afskære køber fra at blive stillet mangelfrit. En sådan forudsætning kan derfor ikke anerkendes. Køber må dog gå ud fra at få en mangelfri ydelse. => fast pris argumentet har næppe nogen kraft. U IS Vasa Beregning UP: Udbedringsomkostningerne Værdi uden mangel = handelsværdien (klar formodningsregel) U Mangler for kr. Værdien med mangler = værdi uden mangel udbedringsomkostninger. Er udbedring ikke muligt (i fuldt omfang) Hvad er den varige værdiforringelse? Fastslåes ud fra et værdiskøn af hvad det betyder for ejendommens værdi U Oplysningspligt efter oprensning af grund => udmålte afslag ud fra en ejendomsmæglers skøn for den varige værdiforringelse Er ejendommen videresolgt af køber med mangler Værdiforringelsen må anslås at være givet ved videresalget. U Tabsopgørelse mangler videresalg Dette er dog betænkeligt, da køber dermed får positiv opfyldelsesinteresse. Der udmåles derfor efter et samlet skøn. Forbedringen Skal ikke medregnes i værdiforringelsen Skal fratrækkes. Princippet om compensatio lucri cum damno. U Skønsmæssig compensatio = 0 Mangler - Køb af fast ejendom 9

10 Tidspunktet Fugtskader i soveværelserne. Udmåles efter forholdene på handelstidspunktet. (Ex tunc!?) Udbedringsudgifter skal tilbageføres ud fra byggeprisindeks. U for lidt til afslag U Opfyldt byggegrund Efterfølgende værdistigning har ingen betydning. Købers hypotetiske vilje Det er endvidere en betingelse, at det må antages, at en køber af den foreliggende ejendom ville have forlangt købesummen reduceret i en størrelsesorden svarende til værdiforringelsen (udbedringsomkostningerne og eller varig værdiforringelse), såfremt forholdet var blevet taget frem under forhandlingerne, jf. A. Vinding Kruse i Ejendomskøb, 6. udg. Anderledes Rosenmeier s U H Ulovlige elinstallationer TVP: Flertallet taler for det hypotetiske viljesprincip. Højesteret: Ville forholdet have medført at køber ville have forlangt købesummen reduceret. Flertal og mindretal skilles i spørgsmålet om relativ og absolut uvæsentlighed. Relative uvæsentlighed Værdiforringelsen henset til købesummen for ejendommen må ikke udgøre et uvæsentligt beløb. Ved denne vurdering er det den kontante værdiforringelse i forhold til kontantkøbesummen, der tænkes på, jf. mindretallet i dommen: U Agermangel Manglens art og karakter Er meget generende, griber ind i ejendommens anvendelighed. U Tilstrækkelig fugtmangel U Ikke forholdsmæssigt afslag på 6,2% Ejendommens alder Har ikke givet anledning til gener i de mange år... Alder medfører at man må forvente flere skavanker. U Tagskaderne på ejerlejlighedskomplekset Sælgers status Er sælger erhvervsdrivende U Formoder at sælger har indregnet et risikoelement. => større adgang til at opnå afslag. Købers individuelle forudsætninger => mindre til at kræve afslag? U Grønthandleren i porten Ejendommens almindelige anvendelighed Hvis manglen hindrer ejendommens almindelige anvendelighed, vejer det tungt for at der skal gives afslag. Mangler - Køb af fast ejendom 10

11 U Varmtvandsbeholder med afslag U Købmandsforretningens olieforurening U Havde ikke haft betydning for anvendeligheden. Absolutte uvæsentlighed Bagatelgrænse F.eks. at nøglerne til huset er blevet væk. Overgrænse for afslag Antaget i en artikel af Uffe Baller. Ingen praksis herom. Aldrig gjort gældende. Erstatning Samlet skøn Der foretages et forsigtigt samlet skøn over afslaget. Skal passe på at der ikke gives positiv opfyldelsesinteresse. Tilsidesættelse af loyal oplysningspligt Sælger skal oplyse om forhold han vidste eller burde vide var relevante for køber. U Det uomtalte gulvvarmeanlæg Undladt at fortælle om gulvvarmeanlæg. Gulvvarmeanlægget var defekt. => da han ikke vidste der var gulvvarmeanlæg, var der ikke pligt til at oplyse at det var defekt. => dvs. styret af mangelsbegrebet. U Telefonisk arealoplysning Sælger havde ved flere lejligheder beskæftiget sig med matrikelforholdene. => burde vide at arealforholdene ikke var korrekte. Se Justitsministeriets bet. 1276/94 s. 128 ff. Det anføres a.st. s. 130 f., at afgørelsen af hvad en ikke bygningssagkyndig sælger burde være bekendt med må nødvendigvis være meget konkret. Man vil som regel lægge vægt på, om sælgeren i sin ejertid har haft grund til at nære mistanke om forholdet. Oplysningspligt indtil det er udbedret forsvarligt. U Råd = svampemistanke? Sælger bekendt var der ikke svamp. Sælger havde foretaget en vis reparation af gulvene. Var dermed bekendt med fugtigheden i gulvet. Der var ikke tale om en professionel reparation, hvorfor han ikke kunne forvente at have udbedret skaden. U Kapellanboligen Havde haft et professionelt firma til at udbedre skaderne. => ikke oplysningspligt U Sorteper Svig vedrørende geoteknisk rapport. U Flyvehavre på kildegårdens areal U Mangler - Køb af fast ejendom 11

12 Større skader analogi til at man gerne vil vide hvis bilen har været skadet. U Vandlidende sommerhusgrund i ond tro Sælger ikke oplyst om at grunden til tider stod under vand. Landsretten: Afgjort efter loyal oplysningspligt, selvom der var tilstandsrapport. U Fjordkig i god tro Sælger ikke bekendt med uberettiget træhældning. => ikke oplysningspligt Betingelser indsat i aftalen Medfører det erstatningsansvar at betingelserne ikke opfyldes? => nej U Svampeangrebet med afslag U Selvbyggeransvar Udførelsen Der er ikke et skærpet selvbyggeransvar Der skal være en kvalificeret uagtsomhed, for at han bliver erstatningsansvarlig Forskrifter tilsidesat Hvor der kræves autorisation => uagtsom => medfører ansvar. Konkret anvisning => ansvar Generelle bløde anvisninger => mindre tilbøjelig til ansvar. U Selvgjorte rørinstallationer U Soveværelserne i kælderen Sælgers rolle ved udførelsen Er sælger medhjælp eller den udførende part? Er sælger alene medhjælper, og instruktion er overladt til professionel => ansvar U Medbygger Flere skadevoldere? Fordeling efter EAL 25. Oplysningspligt som sælger Jo mere omfattende reparationer, desto større oplysningspligt. Burde viden om mangler eller fejl U Den lavloftede industriejendom U U Selvbyg U Inddækning Viden om mangler og fejl U Springende regres, bygningsfejl Mangler - Køb af fast ejendom 12

13 Bevisbyrde Billighedssynspunkt indgår ved bedømmelsen af selvbyggere: har valgt at spare håndværker, derfor strengere bevisbedømmelse. U Nedfaldet selvbyggerpuds Tab Der skal være lidt et tab. Compensatio lucri cum damno Vanhjemmel Begreb Mangel Udgangspunkt ligeledes udmåles under hensyn til compensatio lucri cum damno. Dette gælder som udgangspunkt også erstatning grundet garanti med mindre andet klart fremgår. Adkomstmangler Herunder til accessoriske rettigheder, f.eks. færdsel over nabogrund. Hæftelser, byrder, positive servitutter tilstandsservitutter, som er omfattet af rådighedsmangler. Afgøres på samme måde som faktiske mangler. Herunder loyal oplysningspligt Ansvar U Den kendte forkøbsret Arla Kommunen havde forkøbsret. Køber gjorde gældende at de ikke vidste dette. Oplysningspligt opfyldt ved at vedlægge forkøbsretten som bilag. Kan generelt opfylde ved at henvise til tingbogen. Objektivt ansvar KBL 59 analogt Forholdet mellem retsanmærkning og vanhjemmel Vanhjemmel kan foreligge selvom lysning uden retsanmærkning. Tingbogen Utinglyste rettigheder TL 4 Skjult prioritet. Købers kendskab til tingbogen er ikke nødvendigvis afgørende. K næppe pligt til at kende tingbogen i ekstinktionsmæssig henseende. I øvrigt vil der kunne foreligge vanhjemmel selvom forholdet fremgår af tingbogen. Aftale indebærer i vidt omfang en pligt for sælger til at skaffe køber ejendommen som aftalt, f.eks. ved at indfri hæftelser, som køber ikke skal overtage. U Den kendte forkøbsret Hvornår og hvorfor gives retsanmærkning? Mangler - Køb af fast ejendom 13

14 Når der er uoverensstemmelse mellem den prioritet en given rettighed over fast ejendom kræver sig tillagt og tingbogens udvisende. Dokumentet får retsanmærkning om de rettigheder, der står i vejen og som rettighedshaveren i værste fald skal respektere på en tvangsauktion. Tinglysningsdommeren afgør ikke om retsanmærkningen er oplysende eller præjudicerende, idet han alene foretager en formel prøvelse af dokumenterne. Tinglysningslovens 15.stk.4. Sælger kan i et vist omfang opfylde sin oplysningspligt ved at henvise til tingbogen. Henvises til at ekstingvere? Kan sælger henvise køber til at påberåbe sig TL 1 for at ekstingvere f.eks. en færdselsret. Køber kan som udgangspunkt påberåbe sig vanhjemmel. Afhjælpningsret / -pligt UP: Sælger har afhjælpningsret Uden unødig ophold og uden væsentlig ulempe for køber UP: Sælger har ligeledes afhjælpningspligt Forudsætning at der kan kræves positiv opfyldelsesinteresse (erstatningsbetingelserne er opfyldt) Modif: Umulighed F.eks. ikke muligt at opkøbe areal fra naboer for at opnå det solgte areal. Modif: Offergrænsesynspunkt Kan der afhjælpes ved sikkerhedsstillelse? Fulstændig vanhjemmel => normalt ikke afhjælpes ved sikkerhedsstillelse U Partiel vanhjemmel Sikkerhedsstillelse afvæger risiko for tab. Næppe muligt at afhjælpe ved sikkerhed. Ægtefællesamtykke efter RVL 18 Prioriteter i ejendommen Objektivt ansvar vedrørende prioriteter i ejendommen. U Skattemæssige behandling af renterne I nogle afgørelser tages der hensyn til renterne. Hvis forholdet er klart belyst er det mere sandsynligt at domstolen tager stilling hertil. Erstatning kan modregnes i kontant købesum eller sælgerpantebrev. Krav om klarhed. Kun mens det ligger på sælgers hånd. Overdragelse af sælgerpantebrev negotiabelt dokument. Mangler - Køb af fast ejendom 14

15 Overtagelse af lån nægtes Vej og kloakgæld TL 4, stk. 4, jf. særlovgivning Kommuneoplysningsskema Spørgsmålet om det er vanhjemmel at der ikke er oplyst om vej og kloakering. Da dette vil medføre en yderligere omkostning på ejendommen i forhold til kommunen. Mangler - Køb af fast ejendom 15

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse

Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse Indledning Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelse Baggrund Køb af fast ejendom Indenfor fast ejendom gælder købelovens 47 ikke direkte. Udgangspunktet er dog at princippet i bestemmelsen anvendes

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Holm-Pedersen Slotsgade 5 8550 Ryomgård v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varme i en ejerlejlighed.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varme i en ejerlejlighed. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere