Professionel medvirken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel medvirken"

Transkript

1 Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle rådgivere og mæglere. Typisk 3 professionelle aktører Advokaten Bistand med juridisk og økonomisk rådgivning Ejendomsmægleren Ligeledes, samt udfærdigelse af salgsopstilling m.v. Teknikeren Byggesagkyndig gennemgang af huset. F.eks. tilstandsrapporter. Alle kan yde rådgivning. Tidligere var der monopol på ejendomsberigtigelse. Der er betingelser der skal opfyldes for at anvende erhvervsbetegnelser. Der skal desuden gives oplysning om hvorvidt man har en ansvarsforsikring. Advokatansvaret Ansvarsgrundlaget Professionsansvar på culpagrundlag. Udgangspunktet ved vurderingen af, om en advokat har handlet culpøst, er om han har udvist den omhu og påpasselighed, som en god og ordentlig advokat normalt burde udvise i det konkrete tilfælde. Grundlaget for bedømmelsen heraf må findes i de normer faglige normer som gælder for advokater. Ved fastlæggelsen af disse normer inddrages de sædvanlige retsforskrifter, herunder tillige sædvane og kutyme. Der kan f.eks. indhentes et responsum fra Advokatsamfundet. Det er gennemsnittet der danner udgangspunkt for om man har levet op til sit ansvar. Der gælder ikke et specialistkrav (optimus vir); der findes ikke specialistuddannelser. Det vil have betydning, om advokaten markedsfører sig som specialist. Advokater skal stedse leve op til god advokatskik, jf. RPL 126. Der gælder som hovedregel de samme regler herom for både forbrugere og erhvervsdrivende. Professionsansvaret udledes både af erstatning inden for kontraktsforhold og erstatning uden for kontraktsforhold ( de almindelige normer i samfundet ). Den konkrete aftale og detaljeniveau UP: Aftalen med klienten. Hvilke normer gælder for løsning af en sådan opgave Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 1

2 Der kan være ufravigelige lovregler, fx LOFE 29. Ufravigelighed i øvrigt? Klienten befinder sig i et underordnelsesforhold. Man kan ikke som professionel fraskrive sig ansvaret for den korrekte løsning af opgaven. Præsumptionsansvar I visse tilfælde skærpes ansvarsgrundlaget ved anvendelse af præsumptionsansvar. (Omvendt bevisbyrde, det er advokaten der skal bevise at han ikke har handlet culpøst) Kun såfremt den professionelles ydelse består i at opnå et bestemt resultat og ikke blot udføre et arbejde. Advokater påtager sig normalt ikke en resultatforpligtelse (resultatkontrakt). Der er typisk tale om et arbejdsvederlag. Ved køb af fast ejendom kan klienten dog i nogle tilfælde forvente, at blive stillet (bl.a. økonomisk) på en bestemt måde. U V Den glemte servitut (Mat.saml. s. 487a) K købte en sommerhusgrund med henblik på opførelse af sommerhus. Efter købet henvendte han sig til advokat A, der skulle berigtige handlen. Der var på ejendommen bl.a. tinglyst en deklaration om færdselsret m.v. På skødemødet med K blev deklarationen omtalt af A, men A indhentede ikke nærmere oplysning om indholdet af deklarationen. Da K senere blev klar over, at ejeren af en nabogrund havde vejret over hans ejendom i henhold til deklarationen, og da et brændeskur og et drivhus, K havde ladet opføre, var placeret i strid med vejretten, anlagde han sag mod A med påstand om erstatning. Der var mellem parterne uenighed om, hvad A havde sagt på skødemødet om deklarationen. Byretten frifandt A med henvisning til at det ikke var godtgjort, at A havde afgivet urigtige oplysninger, at der ikke var godtgjort nogen kutyme for, at den berigtigende advokat i alle tilfælde skal indhente udskrift af samtlige tinglyste servitutter, at handlen var endelig, da A blev anmodet om at berigtige den, og at A efter de oplysninger, der forelå om planerne for byggeriet, med rette kunne forvente, at der skulle foretages yderligere undersøgelser af, hvorledes bebyggelsen lovligt og mest hensigtsmæssigt kunne placeres på grunden. For landsretten var der indhentet et responsum fra Advokatrådets Responsumudvalg. Landsretten udtalte at A ikke var bekendt med det nærmere indhold af vejretten, og at han ikke undersøgte denne nærmere. Da A ikke havde godtgjort det nærmere indhold af den ydede rådgivning, fandt landsretten i overensstemmelse med det afgivne responsum, at A havde handlet ansvarspådragende ved ikke at undersøge vejretten nærmere. Da A vidste, at der skulle bygges på grunden, forelå der såvel årsagsforbindelse som påregnelighed. Under fremhævelse af nogle konkrete omstændigheder statuerede landsretten, at K havde udvist en sådan egen skyld ved placeringen af brændeskuret og drivhuset, at erstatningen skulle nedsættes. A dømtes herefter til at betale en skønsmæssig erstatning på kr. U V Advokat Hennebjerres manglende bevis for rådgivning (Mat.saml. s. 574) Bevisbyrden for at der var givet korrekt rådgivning lå hos advokaten. Da advokaten ikke havde sikret sig bevis for at have givet rådgivning om ejerskifteforsikring, og at denne rådgivning var forstået => blev hun erstatningsansvarlig. Når advokaten repræsenterer køberen Advokaten må yde køberen den rådgivning, som opgaven typemæssigt og konkret giver anledning til. Herudover må advokaten foretage de ekspeditioner, som påhviler ham, rettidigt, så køberen foretager Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 2

3 korrekt og rettidig opfyldelse af sine pligter i handlen. Advokaten må påse, at køberen opnår det økonomiske og juridiske resultat med handlen, som han kan forvente. Tingbogen Advokaten skal kontrollere tingbogen Skal sikre købers ret over ejendommen og sikre køber de økonomiske fordele, han tilsigter. Undladelse af at kontrollere tingbogen vil altid være culpøs, ofte groft uagtsomt. (Ansvarsforsikrings)selskabet er som UP ikke forpligtet til at dække tabet, ved grov uagtsomhed. Skal påse, at der tinglyses adkomst evt. betinget adkomst for køberen hurtigst muligt. U H Gartnerisagen (Mat.saml. s. 11) U H Advokat undladt tingbogseftersyn = egen skyld, TL 34 (Mat.saml. s. 310) Som led i et mageskifte overdrog A i januar 1994 en sommerhusgrund beliggende i Dråby til B, medens A overtog en ejendom beliggende i Truust. I forbindelse med berigtigelsen af mageskiftet skulle et ejerpantebrev på kr. pantsat til sparekassen S overflyttes fra ejendommen i Dråby til ejendommen i Truust. I marts 1994 blev skødet vedrørende ejendommen i Dråby lyst uden retsanmærkning, hvilket var en fejl, da det nævnte ejerpantebrev ikke var blevet aflyst. B videresolgte ejendommen til C, og den 24. juni 1994 blev skødet til denne lyst med anmærkning om ejerpantebrevet. Som betingelse for at aflyse dette krævede S betaling af et beløb på ca kr. C betalte beløbet og påstod herefter tinglysningsdommeren tilpligtet at betale et tilsvarende beløb i erstatning, jf. tinglysningslovens 34, stk. 2. Med hensyn til spørgsmålet om egen skyld fandtes C at måtte identificeres med advokat E, der for B havde berigtiget salget til denne og for begge parter havde berigtiget videresalget til C. Efter en konkret vurdering fandtes E at have udvist grov uagtsomhed ved ikke at have undersøgt tingbogen i forbindelse med berigtigelsen af den sidstnævnte handel, og det måtte antages, at det påståede tab kunne være undgået, hvis dette var sket. Tinglysningsdommeren blev derfor frifundet. Forventninger om sælgers økonomi Advokaten kan ikke regne med at sælger har god økonomi. Tinglysning af betinget adkomst kan være indiceret, f.eks. ved direkte eller indirekte oplysning som usolid økonomi. => Tinglysning af skøde skal ske hurtigst mulig. => Behov for tinglysnings af skødet pantsstiftende. U Ø De 18 udlæg (Mat.saml. s. 36) Delegering af tingbogsundersøgelse Advokaten også pligtig at undersøge for servitutter m.v. Hvis advokaten delegerer sine pligter, har han alligevel et kontrolansvar. U H Wilhelmsens kloakbidrag (Mat.saml. s. 158) => advokaten kan ikke delegere sine pligter Sker det alligevel, har han et kontrolansvar. Gensidighed Advokaten må sikre den gensidige udveksling af ydelser Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 3

4 Deklaratorisk pligt til deponering af købesummen U Deklaratorisk deponeringspligt (Mat.saml. s. 53) Deponering hos advokat er dopistum irregulare (på en adskilt konto), hos mægler depositum regulare (garantiordning sikrer tilbagebetaling ved konkurs). Deponering sidestilles med rettidig opfyldelse. Rette opfyldelsesmåde, rettidig opfyldelse og rette opfyldelsessted Depotet nyder separatistbeskyttelse i sælgers konkursbo. Aftalt deponering sikrer sælgers evt. konnekse krav mod køber, som kan opfyldes ved modregning i depotet. U Deponentens konkurs (Mat.saml. s. 63) Bankgaranti Almindeligt at der skal stilles anfordringsbankgaranti. Bankgarantis rækkevidde afgøres som udgangspunkt ud fra garantiens ordlyd. Uden holdepunkt i ordlyden dækker en sådan garanti ikke sælgers øvrige krav mod køber. (Modsat deponering) U Bankgaranti og misligholdelse (Mat.saml. s. 229) Banks garanti for køberens betaling af indtil kr. til sælgerne, når endeligt anmærkningsfrit skøde m.v. forelå, gav efter sit indhold ikke sælgerne nogen sikkerhed for et erstatningskrav, hvis handlen ikke gennemføres som følge af køberens uberettigede ophævelse af handlen. Streng ordlydsfortolkning Da det ikke fremgik af garantien at man kunne modregne, kunne man ikke. Hvis garantien er stillet for handlens opfyldelse anses et sådant garantikrav dog sikret af garantien. Frigivelse af købesummen Købesummen skal frigives ved anmærkningsfrit endeligt skøde Betales fortolkes som deponeres Frigivelse må dog kunne kræves, når betingelserne for at udstede endeligt skøde er opfyldt. Er det aftalt, at købesummen skal betales til sælger eller lign. udtryk, anses deponering deklaratorisk at skulle foretages. U H Deklaratorisk deponeringspligt (Mat.saml. s. 53) Skal frigives når betingelserne for anmærkningsfrit skøde er opfyldt. Er der dog helt sikre holdepunkter for at købesummen skal udbetales til sælgers fri rådighed før disse tidspunkter, må de suspensive betingelser dog skulle være opfyldt. Som minimum tinglyst betinget skøde, og at der ved indfrielse eller betryggende sikkerhedsstillelse er sikret, at præjudicerende hæftelser er eller kan indfries. Andre betingelser må ligeledes skulle være afklaret. Er et landbrug således solgt til en udenlandsk køber, som skal have dispensation til at erhverve landbruget, må en sådan betingelse skulle være afklaret. U Beværterbevilling a meta (Mat.saml. s. 123) Sælgerpantebreve Skal udstedes snarestt, så de kan anmeldes til tinglysning med det endelige skøde og tinglyses med korrekt prioritetsstilling. U De værdiløse pantebreve (Mat.saml. s. 35) Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 4

5 U James Norths sælgerpantebreve (Mat.saml. s. 26) Faktiske mangler Tilbageholdelse af købesummen pga. køber mener der er mangler Frigivelse af købesummen er en opfyldelsesforanstaltning, som det påhviler køberen og dermed også den berigtigende advokat at påse sker til rette tid. Er det klart, at sælgeren er i misligholdelse, kan advokaten være berettiget til at sikre tilbageholdelse af depotet til sikring af køberens modregningsadgang. Skal stå helt klart at der er mangler. En sådan klarhed vil kun sjældent være opfyldt ved faktiske mangler. Uberettiget tilbageholdelse, fører til køberens misligholdelse. Adv.bl Den ufuldendte kloak (Mat.saml. s. 40) Retlige mangler Ved retlige mangler (f.eks. vanhjemmel) er grundlaget for bedømmelsen af tilbageholdets retmæssighed ofte klarere. Her har advokaten en videregående forpligtelse. Har sælger f.eks. anvendt ejendommen til udlejning og viser det sig, at lejeren har krav på tilbagebetaling af depositum, jf. LL 7, som han bevarer over for køber, vil advokaten være forpligtet til at modregne et sådant ukendt krav i depotet. I tvivlstilfælde må advokaten søge at mægle forlig mellem parterne og søge at aftale en deponering. Ender dette resultatløst, må advokaten frigive købesummen. Finansiering Advokaten må rådgive om finansiering af købet. LOFE Valg af lån Kurssikring Information om indfrielsesvilkår. Forskel på hvorledes noget kan indfries. Inkonvertible lån kan kun indfries ved indbetaling af obligationer. Gældsovertagelse Indfrielse sker således til obligations kurs. Typisk til overkurs. U Advokat erstatningsansvarlig over for klient for manglende oplysning om, at realkreditlån var inkonvertibelt (Ikke i domssamling) Advokaten skulle berigtige købet, og bistå ved gældsovertagelse. Advokaten ifaldt erstatningsansvar, da han ikke havde oplyst om de særlige indfrielsesvilkår. U (Ikke i domssamling) Havde ikke lavet en selvstændig konkret rådgivning. Skulle erstatte kurstabet. Den modsvarende gevinst ved skulle modregnes i tabsopgørelsen. Alle punkter dækker over en væsentlig arbejdsbyrde Advokaten må rådgive om de forhold, som er omtalt i LOFE 3 (værdiansættelse m.v.) og 6 (privatøkonomi m.v.)., jf. 29, eftersom denne pligt er hjemlet direkte i lovgivningen. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 5

6 Ejendommens anvendelse, offentlige forhold m.v. Offentlige forhold vedr. ejendommen skal ligeledes undersøges. Herunder hører normalt oplysning om offentlig gæld, eksisterende og kommende planer for området hvor ejendommen er beliggende, ejendommens forsyning med vand, varme og el, ejendommens afløbsforhold, tilslutningspligt, registreret jordforurening og restancer til det offentlige. Kan være behæftet med fejl; skemaerne er udtryk for, hvad kommunen har registreret vedr. ejendommen. Grønt skema, mat.saml. (Bilag side 83 ff) Oplysningerne beror på BBR-oplysninger. Disse oplysninger indberettiges af ejeren af ejendommen. Kommunen normalt ikke erstatningsansvarlig herfor (skal være en klar fejl). Hvis advokaten opdager noget mistænkeligt, skal han undersøge dette til bunds. U Ansvarsfri kommuneoplysning (Mat.saml. s. 294) Oplysninger i BBR... kommune ikke ansvarlig U Kommuneoplysning om kloakoplysning (Mat.saml. s. 315) Føje til at tro at hus var tilsluttet. Afgifter betalt m.m. Kommune ansvarsfri U Deklaratorisk deponeringspligt (Mat.saml. s. 53) Kommuneplanerne skal tjekkes. (Byplaner) Ud over hvad der er tinglyst. U Telefonisk kloakoplysning (Mat.saml. s. 92) Advokaten skal kontrollere lokal- og kommuneplaner: Også lokalplanforslag (ikke nok at kigge på, hvad der er tinglyst). Advokaten har pligt at undersøge de forhold som giver anledning til tvivl. BBR-oplysninger skal indhentes. Forsikring Muligheden for forsikring af ejendommen skal undersøges. U Advokat Hennebjerres manglende bevis for rådgivning (Mat.saml. s. 574) Dømt da hun ikke kunne dokumentere at have rådgivet om ejerskifteforsikring. Arealoplysninger Kontrollere om der er uklare oplysninger om arealet. U Telefonisk arealoplysning (Mat.saml. s. 29) Difference på 3 hektar. Forholdet burde være klarlagt. Advokat +ansvarlig. Lejeindtægter, indskud m.v. Mulighederne bør undersøges. U Moderniseringsstøtte (Mat.saml. s. 197) Tilskud kunne kun giver pr. ejendom, ikke pr. ejer. Boligfællesskaber Fx ejerlejligheder Boligfællesskabets økonomiske forhold skal undersøges. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 6

7 Andre typemæssige forhold skal ligeledes undersøges og gives rådgivning om Individuelle vilkår, som sagen giver anledning til, f.eks. mangelsbeføjelser, ansvarsfraskrivelser, vilkår efter LFFE. Når advokaten repræsenter sælger!omhandler ikke kun forbrugerkøb! Advokatens opgave består i at sikre at sælger får det juridiske og økonomiske resultat han har forventet med aftalen. Kontrol af rigtigheden af de oplysninger man sælger ejendommen efter. Forkerte oplysninger kan f.eks. medføre et erstatningsansvar for sælger. Rådgivning om korrektion og supplement af oplysninger. Bistand i handlens ekspedition. Sikre gensidighed Advokaten må påse at ejendommen ikke overgives (endeligt skøde) før sælger har sikkerhed for købesummen. Betalingen af den kontante købesum, overtagelse af indestående lån og udstedelse af sælgerpantebrev. NB! Sælgers standsningsret se Betinget skøde. Finansiering Sikre rettidig opsigelse af realkreditlån og/eller sikring mod kurstab på lån. Advokaten må påse, at handlen hænger sammen. Advokaten må ved gældsovertagelse påse, at sælger frigøres. U Fortolkning af bestemmelse om kursrisiko i slutseddel og skøde (Ikke i domssamling) Koncipist var nærmest til at have risikoen for fortolkningen af uklare bestemmelse. Anden rådgivning Der skal rådgives om mulighederne i LFFE. Og om muligheder og rækkevidde af garantier og ansvarsfraskrivelser. Handlens ekspedition Advokaten må sikre at sælger opfylder korrekt og rettidigt. Erstatning i forbindelse med advokatens medvirken Identifikation I praksis passiv identifikation (se om begrebet i Erstatningsret) Skadelidte identificeres med advokatens culpa??? for de tilfælde at advokaten foretager ekspeditioner eller er indblandet i forhandlinger. U H Wilhelmsens kloakbidrag (Mat.saml. s. 158) Advokaten havde delegeres ansvaret for gennemgang af tingbogen til køber. Advokaten havde ikke præciseret hvem han egentlig var advokat for. U Typehusfirmaets langsomme prioritering (Mat.saml. s. 79) U H Advokat undladt tingbogseftersyn = egen skyld, TL 34 (Mat.saml. s. 310) Klienten blev identificeret med advokaten, og dennes egen skyld. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 7

8 => erstatningsopgøret er mellem klient og advokat. Accept af risiko egen skyld UP: Der sker ikke nedsættelse af klientens krav pga accept af risiko eller egen skyld Heller ikke hvor ekspeditionen er overladt klienten Pligten påhviler fortsat advokaten. U H Wilhelmsens kloakbidrag (Mat.saml. s. 158) Modif: Tabsbegrænsningspligt U V Den glemte servitut (Mat.saml. s. 487a) Nedsætter krav på erstatning, da køber selv burde have stoppet. Tabsbegrænsningspligt??? Klienten skal foretage hvad der må anses for rimeligt og sædvanligt til at begrænse tabet. Undladelse heraf kan medføre nedsættelse eller bortfald af klientens krav mod advokaten. Tredjemand Advokaten kan ifalde ansvar overfor 3.mand. Dette vil typisk bygge på reglerne om ansvar uden for kontrakt. Pligt til at drage omsorg for modpartens interesser (loyalitetspligt), hvor dette ikke er i strid med berettiget varetagelse af klientens interesser, men har karakter af opfyldelse af de med opdragets gennemførelse forbundne pligter. U De 18 udlæg (Mat.saml. s. 36) U H Beværterbevilling a meta (Restaurant rottehullet) (Mat.saml. s. 123) Sælgers advokat ligeledes erstatningsansvarlig overfor køber. U H Det erhvervsmæssige sommerhuskøb (Mat.saml. s. 496) Vejledning og omsorgspligt overfor køberen. Direkte eller subsidiær hæftelse Tab Advokaten hæfter direkte overfor skadelidte. Er flere advokater ansvarlige fordeles ansvaret efter EAL 25. Ved fordelingen af ansvar vil advokatens ansvarsforsikring ofte medføre, at han i det indbyrdes opgør pålægges den endelige byrde, jf. EAL 25. Der skal være lidt et reelt og aktuelt økonomisk tab. Enhver erstatningsforpligtende adfærd medfører ikke et tab. Hvis klienten eller tredjemand ville være stillet på samme måde, såfremt advokaten havde handlet korrekt, er der ikke lidt noget tab, jf. om det alternative forløb. Skadelidte har bevisbyrden herfor. Enten opfyldelsesinteresse (i kontrakt) eller deliktserstatning (uden for kontrakt). Årsagsforbindelse og adækvans De almindelige erstatningsretlige betingelser finder ligeledes anvendelse i forbindelse med advokatansvaret. Kravet om årsagssammenhæng og adækvans skal således være opfyldt. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 8

9 Årsagsforbindelse Vejledende: Samlet vurdering af forløbet, hvis klienten ikke havde fået det forkerte råd. (Det alternative forløb) Samlet bedømmelse af de valgmuligheder, der var til stede for klienten, må kortlægges. Hvilken retning forløbet mest sandsynligt ville være gået i, hvis klienten ikke havde fået det forkerte råd. Konkurrerende årsagsforløb. Hvilken betydning havde rådet egentligt på det indtrufne handlingsforløb? Adækvans Afgørende om advokaten måtte kunne påregne et tab af den art og størrelse. Samtlige momenter inddrages. Såfremt både advokat og ejendomsmægler har begået fejl? Advokaten er ikke fri efter hovedårsagslæren. Ansvaret fordeles lige principielt efter EAL 25. Ejendomsmægleransvar Ansvarsnormen Professionsansvar, et culpaansvar. For ejendomsformidlere gælder ligeledes et professionsansvar (culpa). Ansvarsnormen er culpøs tilsidesættelse af god ejendomsmæglerskik. Normer og lovgivning fastsætter denne standard. I de tilfælde, hvor ejendomsformidleren beskæftiger sig med andet end formidlingen, typisk juridisk rådgivning, berigtigelse af ejendomshandel m.v., er han undergivet professionsnormen for denne type af ydelser, her normen for god faglig skik for advokater. Normer Lovregulering LOFE Generele pligter 24, stk. 1, 1. pkt. culpa, jf. almindelige regler Ejendomsmæglerbekendtgørelsen Korrekt værdiansættelse af ejendommen. Provenueopgørelsen til sælger. Indhentelse af oplysninger om ejendommen. Udarbejdelse af salgsopstilling. Annoncering Forhandling Udarbejdelse af købeaftale Formidling af lån m.m. Korrekt og loyalt salgsudbud Ejendomsmægleren har pligt til at lave salgsopstilling, med udførlig beskrivelse af ejendommen. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 9

10 Ejendomsmægleren har en selvstændig pligt til at indhente alle relevante oplysninger med henblik på at lave en udførlig beskrivelse af ejendommen, se i forbrugerforhold ejendomsmæglerbekendtgørelsens 13. Uklarheder bør undersøges. Jo mere central/afgørende en oplysning er i udbuddet, desto mindre mulighed for fraskrivelse af ansvar: U Oplysning om dyrkbart areal (Mat.saml. s. 576) Angivet ca. 274 ha Der var kun tale om 264,5 ha. Oplysningen er så central at sælger kan siges at indestå for dette. Ansvaret kunne ikke fraskrives ved at skrive ca.. Ingen pligt til teknisk gennemgang, men bør oplyse om denne mulighed. Ejendommen skal gennemgås for synlige mangler eller skader. U Varmeforbrug mægleransvar (Mat.saml. s. 567) Forkert angivelse af varmeforbrug. Formidlingsaftalen og honorar UP: Ejendomsmægleren har krav på honorar hvis han opnår at sælge ejendommen. Resultatet skal skyldes ejendomsmæglerens indsat. Indenfor den aftalte periode Udskyder parterne, for at spare formidlingshonoraret, selve aftalens indgåelse og dermed holder formidleren ude, har formidleren alligevel ret til honorar. Tillige af LOFE 11, stk. 1. Modif: Arbejdsvederlag kan være aftalt. Grundet boligkrisen/finanskrisen er dette ved at blive normalen. Formkrav til formidlingsaftalen UP: Modif: Ingen formkrav LOFE 10 skriftlighed Varighed af formidlingsaftale med forbruger LOFE 12 Fejl og honorar Aftalen kan opsiges uden varsel inden for forbrugeraftaler. I øvrigt formentlig med passende varsel. Kan man både kræve erstatning og bortfald af honorar. Tilsidesætter formidleren sine pligter vil dette enten kunne munde ud i et erstatningskrav mod ham og/eller et krav om afslag i eller bortfald af formidlingshonoraret. Opnår formidleren et resultat, men begås der fejl undervejs, vil kunden muligt ønske at kræve såvel erstatning, f.eks. efter de særlige godtgørelsesregler i LOFE 24, stk. 2 eller efter almindelige erstatningsregler, og afslag i salæret (helt eller delvist bortfald). Bortfald af honorar, må være forbeholdt de situationer hvor der ikke sker fuld kompensation ved erstatningen. Giver man kunden både erstatning og et afslag, får han reelt mere end fuld erstatning. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 10

11 Muligvis tildeler LOFE 12, stk. 3, i forbrugerforhold forbrugeren valgretten mellem at kræve afslag/ bortfald og erstatning. Den almindelige erstatningsregel UP: Culpa LOFE 24, stk. 1, 1. pkt. Dvs. hvad en almindelig og god ejendomsformidler er forpligtet af. Modif: LOFE 24, stk. 2 Forkert værdiansættelse Har forbrugeren handlet i god tro og tillid til rigtigheden, og afviger den væsentligt, har denne krav på rimelig godtgørelse af forskellen. Væsentlig ± 15% Rimelig godtgørelse må også holde sig indenfor disse marginer. Løbende udgift/indtægt gange factor 10 I tilfælde, hvor den forkerte beregning skyldes en løbende udgift/indtægt, skal der foretages en kapitalisering af denne ydelse. U H ændrede Højesteret dette til faktor 10 grundet ændringer i det generelle renteniveau. Med udgangspunkt i U H ( Prioritetsmangler og rentefradrag ), anvendtes i en periode faktor 6. U H Godtgørelse og renteniveau (Mat.saml. s. 416) Ansvar overfor modparten Ejendomsformidleren kan ifalde ansvar over for modparten normalt køberen ved tilsidesættelse af de lovfæstede forpligtelser, han har over for køber og ved tilsidesættelse af den almindelige vejlednings- og omsorgspligt. LOFE 9 - omsorg for begge partes interesser LOFE Oplysningspligt overfor begge parter. Betryggende regulering af forholdet. Ejendomsformidleren er i højere grad end advokaten tæt på begge parter i hele salgs / købsfasen. Hans omsorgspligt overfor modparten er derfor større end den tilsvarende for advokaten. U V Varmeforbrug mægleransvar (Mat.saml. s. 567) U Rådgivningsansvar og tilsikring for oplysning om dyrkbart areal (Mat.saml. s. 576) Flere erstatningsansvarlige Der kan ifaldes solidarisk ansvar mellem sælger og ejendomsmægleren. Såfremt både ejendomsformidler og sælger ifalder erstatningsansvar vil dette som udgangspunkt være solidarisk over for køberen, men der vil i så fald efter EAL 25, stk. 2, skulle tages hensyn til den indbyrdes skyldfordeling. U Rådgivningsansvar og tilsikring for oplysning om dyrkbart areal (Mat.saml. s. 576) Identifikation I denne afgørelse ifaldt sælger og ejendomsformidler solidarisk ansvar, men da der ikke var nedlagt påstand fra sælgers advokat om friholdelse over for ejendomsformidleren, blev der ikke taget stilling til dette spørgsmål. Der sker passiv identifikation mellem sælger og ejendomsmægleren (pga. E s culpa). Når sælger har antaget en rådgiver (E = bud), må han i et vist omfang acceptere denne retsstilling. Næppe anderledes end for advokater. Mægleren kan f.eks. modtage oplysninger på sælgers vegne. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 11

12 U Helårsbeboelsen (Mat.saml. s. 14) U Prioritetsmangler og rentefradrag (Mat.saml. s. 108) U Oplysningerne om det dyrkbare areal (Mat.saml. s. 576) S blev dømt ud fra et tilsikringssynspunkt. K s advokat kunne have gjort gældende, at S hæftede ud fra et identifikationssynspunkt. Accept af risiko og egen skyld Samme synspunkter som for advokater. Teknikeransvar Generelt Normalt tænkes på ingeniører og arkitekter inden for byggeriet. Alt overvejende er dette ikke lovreguleret. De retsregler og principper der gælder udledes på samme måde som for andre liberale erhverv efter almindelige regler for professionsansvar. Udgangspunkt at teknikeren har et almindeligt professionsansvar. Bekendtgørelse nr af 16/12/2008 huseftersyn Hvem kan lave tilstandsrapporter? Hussyn Man skal være godkendt/beskikket sagkyndig for at kunne foretage hussyn med de deraf følgende retsvirkninger, jf. BEK 4. Tidligere var det sælger der bar risikoen for skjulte mangler, idet køber kunne kræve forholdsmæssig afslag. Som følge af systemet er sælger fri for risikoen, vippes over på køberen. Dette medfører, at risikoen for skjulte mangler også er placeret hos køberen. Køberen har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Systemet er således ensidigt til sælgers fordel. Ejerskifteforsikringen giver formentlig kun køber en ringe beskyttelse. Genstanden for undersøgelse BEK 12 dette skal gennemgås. Negativ afgrænsning (Hvad der falder uden for gennemgang af huset) BEK 14 Bagatelagtige Lang opremsning efter loven. Kan med fordel finde på nogle eksempler til nogle af disse. Overordnet set skal man kun tage stilling til hvad der kan ses med øjet. Der skal ikke undersøges de skjulte ting. Ingen destruktiv undersøgelse. Undersøgelsen sker på baggrund skriftlige oplysninger fra ejeren, jf. BEK 15. Ansvarsgrundlag Gennemgangen skal ske med professionel omhu. Der er tale om en visuel undersøgelse. Rapporten skal være retvisende U Rapport ikke kritisk nok (Mat.saml. s. 337) Særlige forhold skal undersøges Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 12

13 U Undersøgelse ved udsat beliggenhed (Mat.saml. s. 379) U Tidens viden om asbesteternittag (Mat.saml. s. 407) => almindeligt culpaansvar. Kan kun foretage rapporten ud fra den viden der er tilgængelig på det aktuelle tidspunkt. Var ikke i 1996 klar over at der var tale om et generelt problem U Skævt hus ansvarsfrit (Mat.saml. s. 523) Tidens viden Kan kun lave rapporten efter den viden, han har på tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten. U V Tidens viden om asbesteternittag (Mat.saml. s. 407) Der gælder ikke en optimus vir-norm (heller ikke for advokater m.v.) U Ø Skævt hus ansvarsfrit (Mat.saml. s. 523) Ansvar overfor andre end opdragsgiveren Opdragsgiveren er bestilleren, normalt sælgeren Det ligger imidlertid som kernen i ordningen, at rapporten for en køber i lige så høj grad som for bestilleren (sælgeren) anvendes som beslutningsgrundlag i købet. I erstatning uden for kontrakt er det hovedreglen, at kun den direkte SKL kan få erstatning. I professionsansvarsforhold vil den kreds af personer, der berøres af rådgivningen/teknikerens rapport, ofte umiddelbart nemmere kunne bestemmes på forhånd. Der inddrages derfor adækvanssynspunkter ved afgrænsningen af den erstatningsberettigede kreds. Vejledende bliver herefter, om teknikeren måtte kunne påregne, at en fejl kunne føre til skade/tab for den erstatningssøgende. U (Mat.saml. s. 390) Køber kan krave erstatning af bygningssagkyndig, hvis fejl i tilstandsrapporten, jf. LFFE 3, stk. 1, 1. pkt. Identifikation I det væsentlige samme synspunkter som for advokater. U Det alt for sjuskede varmesyn (Mat.saml. s. 218) Køberen kan dog ikke overfor sælgeren påberåbe sig fejl i tilstandsrapporten, jf. LFFE 2, stk. 1, 2. pkt.. Formålet med ordningen må imidlertid være, at der ikke kan rejses noget krav mod sælger, heller ikke selv om teknikeren har begået fejl. Har sælger derimod selv optrådt groft uagtsomt, jf. 2, stk. 5, ifalder han et krav på dette grundlag. Årsagsforbindelse og adækvans Tab Betingelserne skal være opfyldt. Erstatning kræver at der er lidt et tab. Køberen Vil normalt have karakter af udbedringsomkostningerne for skader, som ikke var omtalt, men burde have været omtalt i tilstandsrapporten. Opgøres efter sædvanlige principper, herunder med fradrag efter compensatio lucri cum damno. Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 13

14 Sælgeren Glemt eller udeladt forhold for mild bedømmelse Ejendommen fremstår bedre end den er, og sælger vil derfor ikke have lidt noget tab, men skal til gengæld ikke fralægge sig den højere salgspris, sælger som følge heraf har opnået. Urigtigt er noteret flere skader end nødvendigt eller anvendt en for hård bedømmelse af skaderne Fører til, at prisen bliver for lav for sælger. Sælger har således lidt et tab på prisen, der kan opgøres og indtales mod teknikeren. I tillid til en tilstandsrapport tilsikret eller garanteret Rapporten viser sig urigtig, således at garantien/tilsikringen medfører erstatningspligt, har sælger lidt et tab. Efter det alternative forløb ville sælger imidlertid ikke have opnået den samme prise, hvis forholdene var rigtigt oplyst fra begyndelsen, og der vil derfor ikke være noget tab at gøre gældende mod teknikeren. I LFFE 3, stk. 1, 2. pkt., er repareret på denne retsstilling, således at sælgeren i disse tilfælde tilkendes en godtgørelse. Flere erstatningsansvarlige Følger hvad anført om advokater og ejendomsmæglere. Der vil ske en fordeling efter EAL 25. Da teknikeren er omfattet af tvungen ansvarsforsikring, vil dette normalt føre til, at tabet endeligt pålægges denne forsikring. For sælgers vedkommende må det imidlertid, når der handles efter ordningen i LFFE, være et krav, at der er handlet groft uagtsomt, jf. LFFE 2, stk. 5. FED Ansvar for sælger og tekniker og dækning hos forsikring (Mat.saml. s. 439) Professionel medvirken - Køb af fast ejendom 14

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret stiller en stor rolle i denne sammenhæng. Aktører Alle kan yde rådgivning. Der er betingelser der skal opfyldes for at anvende

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret.aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere