KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe."

Transkript

1 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede i salgsopstillingen havde givet fejlagtige oplysninger om udgift til varme. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Den 17. juli 2009 blev der udfærdiget energimærke på ejendommen. Det fremgik af energimærket bl.a.:

2 2 [ ] [ ] Den 29. juli 2009 skrev indklagede til klagerne bl.a.: Den 10. august 2009 besvarede sælger et oplysningsskema, som indklagede havde

3 3 fremsendt. Det fremgik heraf bl.a.: [ ] Den 10. august 2009 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelse den 1. november Det fremgik af købsaftalen, at klagerne var repræsenteret ved egen rådgiver, at handlen var betinget af dennes godkendelse af handlen, samt at klagerne havde fået udleveret energimærke. Det fremgik af salgsopstillingen tilhørende købsaftalen bl.a.: Den 9. december 2009 skrev klagernes advokat til indklagede bl.a.:

4 4 Den 19. februar 2010 svarede indklagedes forsikringsselskab Chartis klagernes advokat bl.a.:

5 5 Klagerne har bl.a. anført: Under anvendelsesudgifter i salgsopstillingen fremgik, at forbruget til varme udgjorde kwh pr. år. Udgift hertil var angivet med 0 kr. Af energimærket fremgik det, at varmeudgifter inkl. moms og afgifter for perioden 1. juli 2008 til 31. januar 2009 udgjorde kr., dvs. for en periode på 7 måneder. Klagerne har efter overtagelsen af ejendommen for perioden 1. november 2009 til 31. januar 2010 modtaget en a conto opkrævning for et forbrug af el på 8.202,31 kr. Klagerne har ikke i salgsopstillingen fået korrekte oplysninger om ejendommens varmeforbrug, idet der ikke i salgsopstillingen er anført pris pr. enhed samt den aktuelle a conto betaling. Det står endvidere ikke anført, hvilket beløb der er anvendt til varme. Indklagede oplyste mundtligt klagerne om, at sælger havde en meget billig varme/elregning, ligesom indklagede i af 29. juli 2009 oplyste, at sælgers forbrug pr. år udgjorde kr. Dette må forstås således, at sælger angiveligt skulle have brugt kr., hvorfor det også er et beløb, som klagerne måtte kunne påregne at skulle bruge. Af energimærket fremgik, at forbruget af el udgjorde kwh og udgift hertil udgjorde kr. Indklagede anførte i sin , at forbruget i energimærket var beregnet ud fra en pris på 2 kr. pr. kwh. Det giver en forskel på tallene, idet sælger kun betalte 0,59 kwh. Selvom indklagede ikke havde forklaret forskellen på energimærkets udgift til el og den oplyste udgift til el, kunne det ikke forventes, at klagerne selv foretog kontrolberegninger af de oplysninger, som klagerne havde fået af indklagede. Når der videre henses til, at indklagede havde forklaret, hvorfor der forekom afvigelser i de tal, som hun havde oplyst, og de tal, som fremgik af energimærket, burde klagerne ikke undersøge dette nærmere. Med hensyn til det af indklagede anførte om, at klagerne eller deres rådgiver skulle have været i ond tro, skal bemærkes, at når man modtager en oplysning fra en ejendomsmægler, må man som udgangspunkt kunne stole på denne, og især i dette tilfælde, hvor indklagede forklarede forskellen med, at sælger betalte mindre pr. kwh, end det i energimærket oplyste. Differencen mellem den af indklagede oplyste årlige udgift til varme på kr. og

6 6 klagernes faktiske udgift, som ligger på kr., er kr. I henhold til højesterets dom U har klagerne herefter krav på, at differencen ganges med en faktor 10, hvilket giver i alt kr. Det bemærkes endelig, at såfremt klagerne havde været vidende om, at udgiften til varme ikke som forventet udgjorde kr., men i stedet oversteg et beløb på kr., havde klagerne ikke købt den pågældende ejendom. Indklagedes forsikringsselskab Chartis har bl.a. anført: Det bestrides, at indklagede skal betale erstatning til klagerne. I salgsopstillingen har indklagede således oplyst et forbrug på kwh, men der var ikke i salgsopstillingen angivet noget beløb til betalingen af dette. Baggrunden for, at der ikke kunne oplyses årsforbrug eller fremsendes dokumentation for omkostningerne ved forbruget, var, at sælgeren ikke havde haft samme el-leverandør i det seneste år forud for salget af ejendommen. Indklagede måtte derfor forlade sig på oplysningerne modtaget fra sælgeren om det forbrug af el, som sælgeren havde eller forventede at ville have. Klagerne fik endvidere i forbindelse med indgåelse af handlen udleveret energimærke for ejendommen. I energimærket var forbruget oplyst til kwh med en årlig omkostning på kr. Hvis dette beløb omregnes til det forbrug, der er oplyst i salgsopstillingen, ville omkostningerne til el udgøre kr. Det er korrekt, at indklagede i af 29. juli 2009 oplyste, at de samlede udgifter udgjorde kr. Indklagede oplyste samtidig, at dette var på baggrund af en elpris på 0,59 kr. pr. kwh, hvor energimærket regnede med en el-pris inkl. afgifter på ca. 2 kr. pr. kwh. Den oplyste pris for el på 0,59 pr. kwh, er den rene el-pris, hvor indklagede ved en fejl ikke havde medtaget diverse skatter og afgifter, hvorfor den samlede pris ville blive noget højere. Af købsaftalen fremgik, at klagerne var repræsenteret af en professionel rådgiver, samt at handlen i sin helhed var betinget af rådgiverens godkendelse. Det må have stået klart eller burde have stået klart for såvel klagerne som for deres rådgiver, at oplysningen i en af 29. juli 2009 ikke var korrekt, hvorfor klagerne og/eller deres rådgiver ikke har været i den fornødne gode tro. Der burde som minimum være spurgt nærmere ind til de samlede el-omkostninger, idet forskellen var signifikant stor.

7 7 På dette grundlag må det fastslås, at indklagede ikke er erstatningsansvarlig. Såfremt nævnet skulle finde, at indklagede er erstatningsansvarlig i sagen, bestrides klagernes erstatningsopgørelse. Behovet for varme og selve elforbruget varierer væsentligt fra person til person, ligesom det varierer i forhold til den udvendige temperatur. I kolde vintre anvendes der mere el til opvarmning end i de forholdsvis varme vintre. Beregningen af en eventuel erstatning skal således ikke tage sit udgangspunkt i anvendte kwh på kwh. Såfremt der tages udgangspunkt i dette vil de årlige omkostninger sammenholdt med den faktor, som er anvendt i energimærket betyde en samlet udgift på kr. Klagerne har følgelig ikke lidt et tab. I øvrigt bemærkes det, at i henhold til Klagenævnet for Ejendomsformidlings praksis skal forbrugsomkostninger ganges med en faktor 6 og ikke, som oplyst af klager, en faktor 10. Nævnet udtaler: Det fremgår af 10, stk. 3, i bekendtgørelse om ejendomsformidling, at der vedrørende anvendelsesudgifter til varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. Indklagede har angivet sælgers seneste årsforbrug til varme, som oplyst af sælger i sælgeroplysningsskemaet. Indklagede har endvidere den 29. juli 2009 i til klagerne oplyst, at sælgerne havde oplyst deres årsudgift til varme til ca kr. Indklagede anførte videre, at sælgerne betalte 0,59 kr. pr. kwh, ligesom indklagede oplyste, at energimærkningen anførte en udgift pr. kwh på 2 kr. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke i salgsopstillingen angav årsudgiften til varme, samt kritisabelt, at indklagede ikke nærmere undersøgte, hvilke af oplysningerne om varme der var korrekte. Efter 24, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom har en forbruger ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler, hvis forbrugeren lider tab som følge af, at formidleren tilsidesætter sine pligter efter loven eller aftalen. Ved i salgsopstillingen at oplyse en varmeudgift, der ikke var sælgers seneste årsudgift, har indklagede tilsidesat sine pligter efter lovgivningen. Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter i nævnet (3 medlemmer) udtaler om spørgsmålet om erstatning: Ved afgørelsen af, om klagerne har lidt et tab som følge af de forkerte oplysninger

8 8 om anvendelsesudgifter, påhviler det klagerne at bevise, at indklagede har vurderet salgsprisen på ejendommen forkert, og dermed at klagerne som følge af den fejlagtige oplysning har betalt for meget for ejendommen. Afgørelsen af dette spørgsmål er ikke egnet til nævnsbehandling, idet en stillingtagen hertil vil kræve en bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Vi stemmer derfor for, at spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises fra nævnsbehandling, men udtaler som nævnt kritik af indklagedes mangelfulde arbejde. Forbrugerrådets og Grundejernes Landsorganisations repræsentanter i nævnet (2 medlemmer) udtaler: Vi finder, at indklagedes oplysning om varmeudgiften må anses for en tilsikring vedrørende størrelsen/niveauet af varmeudgiften. Da oplysningen ikke var korrekt, skal indklagede betale erstatning til klagerne. I overensstemmelse med tidligere nævnspraksis stemmer vi for at udmåle erstatningen med udgangspunkt i den årlige difference mellem de forkerte og de korrekte oplysninger kapitaliseret med 6. Efter stemmeflertallet udtales kritik af indklagedes mangelfulde arbejde, mens spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises fra nævnsbehandling. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Konklusion: Nævnet udtaler kritik af indklagede. Spørgsmålet, om klagerne har krav på erstatning, afvises fra nævnsbehandling. Indklagede skal betale klagebyret på 700 kr. til klagerne inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere