Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013"

Transkript

1 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer med korruption, både på regeringsniveau og internt i civilsamfundsorganisationer. Dansk Handicap Forbund har som erklæret mål at støtte svage organisationer af mennesker med handicap (MmH), som meget få andre donorer eller internationale organisationer ønsker, eller kan, støtte. I den type organisationer er der sjældent en velfungerende administration med komplette regnskabssystemer og andre metoder og redskaber til at forebygge korruption. Det betyder, at man i DHF s projekter kan være særligt udsatte for korruption. Det er DHF s holdning, at gennemsigtighed og fravær af korruption er en forudsætning for: at kunne gennemføre den organisationsudvikling, der er formålet med DHF s ulandsarbejde. at kunne tiltrække og fastholde medlemmer, der ønsker at bidrage til organisationen med frivilligt arbejde eller kontingent. at kunne tiltrække og fastholde lokale og nationale ledere, der ønsker at arbejde for organisationens og medlemmernes interesser, fremfor deres egne. at kunne tiltrække og fastholde internationale donorer samt nationale støtter og samarbejdspartnere. DHF har fra begyndelsen af sit ulandsarbejde arbejdet aktivt og vedholdende med at bekæmpe korruption, dog uden at dette arbejde har været beskrevet. Denne anti-korruptionspolitik beskriver, hvad DHF definerer som korruption, hvordan DHF forebygger korruption, og hvad der skal gøres ved mistanke eller bevis for korruption. DHF s anti-korruptionspolitik gælder for: fastansatte, korttidsansatte og konsulenter af DHF s ulandssekretariat i Danmark og på DHF s kontorer i samarbejdslandene. DHF s anti-korruptionspolitik omfatter: 1. hvordan DHF s frivillige og ansatte handler i Danmark og i samarbejdslande 2. hvordan DHF forebygger korruption hos samarbejdspartnere og handler ved mistanke eller bevis for korruption. 3. forholdet mellem DHF, eller DHF s samarbejdspartnere, og lokale myndigheder. Definitioner Både den danske straffelov og internationale konventioner definerer korruption som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Denne definition benyttes i dette papir og dækker såvel modtagelse som afgivelse af bestikkelse og andre former for aktiv eller passiv korrupt adfærd. Blekinge Boulevard Taastrup Telefon CVR Danske Bank, reg.nr kontonr

2 Korruption dækker således bestikkelse, bedrageri, underslæb, afpresning, nepotisme eller anden misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Korruption er ofte, men ikke altid, en illegal og dermed strafbar handling. Bestikkelse er at tilbyde, give (aktiv bestikkelse), modtage, opfordre eller acceptere (passiv bestikkelse) noget af værdi med det formål at påvirke en person med betroet magts handlinger i udførelsen af hans eller hendes opgaver. Afpresning forekommer, når en person ulovligt forlanger eller modtager penge, ejendom eller ydelser gennem brug af intimidering. Afpresning kan omfatte trusler om fysisk eller materiel skade, trusler om at beskylde en person for en forbrydelse/ulovlighed, eller trusler om at afsløre pinagtige informationer. Bedrageri er brug af vildledning med henblik på at opnå en fordel (finansiel eller anden fordel), at undgå en forpligtelse eller at være skyld i en andens tab. Dette involverer at være forsætlig uærlig, vildledende, svigefuld, at svindle eller agere under falske påskud. Underslæb er den uretmæssige tilegnelse eller misbrug af ejendom eller midler, som lovligt er blevet betroet til en person med betroet magt i kraft af hendes eller hans position. Nepotisme er favorisering af familie eller venner uden at skele til deres kompetencer. Misbrug af betroede aktiver såsom at benytte biler, telefoner m.m., til andre og normalt personlige formål end de er beregnet på. Definitioner af mistanke, begrundet mistanke og bevis på korruption. Mistanke om korruption kan være baseret på: - mangel på fyldestgørende regnskabsaflæggelse i forhold til tid og form - klager fra medlemmer, lokale ledere mv. om at de ikke har modtaget rapporterede ydelser - uoverensstemmelse mellem oplysninger fra rapporter og vidnesbyrd fra medlemmer, ledere mv. i forhold til afholdelse af aktiviteter mv. - bilag med meget højere omkostningsniveau end normalt for samme produkt / ydelse Begrundet mistanke om korruption kan være baseret på: - mangel på dokumentation for påståede udgifter - overstregning, forskellig skrift på bilag - forskel på underskrift fra samme person - manglende underskrifter på lister til udbetaling af diæter m.m. - stærke indicier på at underskrifter eller dokumenter er blevet forfalskede - vidneudsagn fra kilder tæt på sagen Bevis for korruption Klar dokumentation for underslæb eller bedrageri, samstemmende vidneudsagn, tilståelse fra udøver, som er klar til at blive præsenteret for politiet og retsvæsenet. Side 2 af 5

3 Forebyggelse DHF s ansatte DHF s ansatte modtager ikke gaver fra partnere i form af materiel karakter eller ydelser, som f.eks. restaurationsbesøg m.m. Undtaget fra dette kan være forfriskninger eller anerkendelser udarbejdet af organisationen, f.eks. udtrykt på papir eller plade og materialer udarbejdet af organisationen. Ved besøg i private hjem af medlemmer i partnerorganisationer søges gaver og mad undgået, men beror dog på et skøn om, hvorvidt et afslag vil opfattes negativt i den givne kontekst og kultur. DHF s ansatte forsøger ikke at komme i en interessekonflikt mellem en partnerorganisation og DHF. En interessekonflikt kan f.eks. opstå ved, at den ansatte eller dennes nære familiemedlem eller ven er medlem af partnerorganisationen eller ansat på en eller anden form af partnerorganisationen. Såfremt en af DHF s medarbejdere står overfor en interessekonflikt, eller vedkommende er i tvivl om der er en interessekonflikt, skal medarbejderen straks informere sin overordnede. DHF, eller DHF s ansatte, betaler ikke bestikkelse af nogen form til offentlige myndigheder i forbindelse med udførelsen af DHF s arbejde. DHF s ansatte i Danmark betaler ikke bestikkelse af nogen form til offentlige myndigheder under projektbesøg m.m. Der kan ikke med midler fra DHF s projekter betales bestikkelse af nogen form f.eks. til offentlige myndigheder. Alle personer, medlemmer eller ansatte af partnerorganisationer eller andre personer med relation til DHF s udviklingsarbejde, der henvender sig til DHF med en mistanke, begrundet mistanke eller bevis for korruption, vil blive taget seriøst og garanteret fortrolighed, såfremt andet ikke aftales. Såfremt mistanken ikke viser sig at kunne bevises eller ikke være korrekt, vil der ikke blive taget noget skridt imod informanten. Der indskrives i enhver samarbejdsaftale, at ansatte og medlemmer af bestyrelsen har pligt til at oplyse DHF, hvis de har kendskab til at ansatte eller medlemmer i samarbejdsorganisationen har begået korruption. Såfremt en person ansat i DHF har kendskab til, at en anden ansat i DHF har begået korruption, er det vedkommendes pligt at informere den overordnede til den person, der har begået korruptionen. Informanten vil ligeledes i dette tilfælde blive garanteret fortrolighed, såfremt andet ikke aftales. Forhold i samarbejdspartnerne Såfremt en partner ved samarbejdets begyndelse ikke har et gennemsigtig regnskabssystem, har det første prioritet at opnå det. Målet er, at partneren har et regnskabssystem, der dækker hele organisationens drift og revideres af en statsautoriseret revisor. Såfremt en partnerorganisation ikke får udarbejdet en revision af hele organisationens drift, skal DHF få indført i samarbejdsaftalen, at DHF har ret til at få udført en revision af hele organisationens drift på DHF s regning, såfremt DHF ønsker dette. Der bør ligeledes stå i samarbejdsaftalen, at DHF har ret til at se revisionsrapporten af hele organisationens drift. DHF skal sikre sig, at der i forbindelse med et hvert samarbejde med en partner er udarbejdet detaljerede tariffer for diæter til transport, logi og kost. Det bør fremgå af samarbejdsaftalen med en partner, at DHF har ret, men ikke pligt, til at være med i ansættelsesprocessen for personale ansat helt eller delvist af projektets midler. Dette kan enten ske ved fysisk at være til stede eller ved at få tilsendt kandidaters CV mv. Målet er at sikre, at ansættelser sker ud fra fagligt begrundede kriterier samt for at rådgive under processen. Sker udvælgelsen ud fra en faglig begrundelse, modsætter DHF sig ikke partnerens valg. Side 3 af 5

4 DHF s ansatte skal regelmæssigt gennemse partnerens regnskabssystem og bilag ved projektbesøg og foretage stikprøvekontrol af bilag, bl.a. ved at undersøge beløbets størrelse i forhold til lokalt omkostningsniveau. DHF sørger for, at hele partnerens bestyrelse er bekendt med finansieringen fra DHF, og såfremt DHF finder det formålstjenlig, kan hele bestyrelsen blive bedt om at underskrive samarbejdsaftalen. DHF søger, så vidt muligt, at have kontaktoplysninger på hele partnerens bestyrelse, ligesom DHF søger at hele bestyrelsen har kontaktoplysninger på DHF s projektansvarlige. Der indskrives i hver samarbejdsaftale, hvad der kan og vil ske ved begrundet mistanke om, eller bevis for, korruption. Det indskrives ligeledes i samarbejdsaftalen eller partnerskabsaftalen, at DHF ikke kan samarbejde med en organisation i vis bestyrelse sidder en person, der bevisligt har begået ulovlig korruption, ligesom en person der bevisligt har foretaget ulovlig korruption ikke kan være ansat i et DHF projekt. DANIDAs korruptionsklausul indskrives i alle samarbejdsaftaler og kontrakter af f.eks. konsulenter. Handling ved mistanke, begrundet mistanke eller bevis for korruption Ved mistanke om korruption tager DHF s ansatte denne mistanke alvorligt og undersøger, om der er hold i rygterne eller mistanken. Fordi DHF s partnerorganisationer ofte er svage organisationer, kan almindelig uorden og rod i regnskaber forekomme, og det er vigtigt at skelne mellem dette og underslæb. Ved uorden i regnskaber skal DHF s ansatte være særligt opmærksomme på, om der er foregået korruption, men generelt rådgive og støtte organisationen til at få bragt orden i regnskaberne, uden mistænksom attitude. Såfremt det er en ansat ved et DHF kontor i et samarbejdsland, som har mistanken underrettes ulandssekretariatet straks. Ved begrundet mistanke om korruption fastfryser den relevante part (i lande med DHF kontor dennes leder, og i lande uden DHF ulandssekretariat) det pågældende projekt, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan udbetales projektmidler til projektet og heller ikke bruges penge til projektaktiviteter. I lande med DHF kontor træffes beslutning om fastfrysning dog i samråd med ulandssekretariatet (ansvarlig projektansvarlig og leder af sekretariatet). Derefter bliver der sat en undersøgelse af sagen i gang, hvor der sikres bevismateriale, dette arbejde foretages normalt med hjælp af en revisor. Partneren bliver i stor udstrækning involveret i undersøgelsen, afhængig af hvem i organisationen mistanken falder på, og partnerens bestyrelse bliver bedt om at redegøre for sagen og for, hvilke initiativer bestyrelsen ønsker at foretage i sagen. Når sagen er blevet undersøgt til bunds, og det er afgjort, om der er tale om korruption eller ej og partneren skriftligt har udtrykt, hvad partneren ønsker at foretage sig i sagen tager den relevante projektmyndighed (jvf. DHF s ulandssekretariats forretningsorden) stilling til, om projektet afsluttes, eller finansieringen kan genåbnes. Hvis partneren har fyret, eller afsat, den eller de personer der har ansvaret for korruptionen, kan finansieringen normalt genåbnes, det vil dog være belastende for samarbejdspartneren hvis ledende medlemmer eller ansatte har været bekendt med korruptionen uden at oplyse om det. Side 4 af 5

5 Hvis der ikke er fundet klare beviser for korruption kan finansieringen genåbnes. Åbning af finansieringen besluttes af ulandssekretariatet (projektansvarlig og leder). Hvis partneren ikke ønsker at fyre eller afsætte den eller de personer, der har ansvaret for korruptionen, og der er beviser for korruption, stoppes projektet og partneren vil normalt ophøre med at være DHF s partner. Er der tungtvejende begrundede mistanker om korruption, kan samarbejdet ligeledes ophøre. Beslutning om afbrydelse af et projekt besluttes af ulandsudvalget. Ved begrundet mistanke om, eller bevis for, ulovlig korruption underrettes DHF s donor og følger dennes anvisninger. Såfremt der opstår mistanke om korruption begået af en person ansat af DHF underrettes DHF s direktør straks, og som tager de nødvendige foranstaltninger og beslutninger i den konkrete sag. En person der har begået ulovlig korruption med projektmidler eller DHF s midler kan ikke være ansat hos DHF. Det er den umiddelbart overordnede i DHF s struktur, der har hovedansvaret for at sikre, at der er de nødvendige foranstaltninger til at forebygge korruption og overvåge om der forekommer korruption. Side 5 af 5

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere