KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): indgås herved følgende KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE 1 Aftalens genstand Fritvalgs-leverandøren. FRITVALGS-LEVERANDØREN er godkendt som leverandør af madleverancer til borgere i eget hjem i Gentofte Kommune. Borgere i eget hjem kan frit vælge mellem godkendte leverandører af mad, jfr. Servicelovens Aftalegrundlaget. For aftalen, herunder den nærmere beskrivelse af FRITVALGS-LEVERANDØRENs ydelser, gælder følgende dokumenter, som udgør en integreret del af aftalen mellem parterne: 1. Gentofte Kommunes kravspecifikationer vedr. mad og levering 2. Nærværende aftale 3. Tro- og loveerklæring 4. Kopi af FRITVALGS-LEVERANDØRENs produkt- og ansvarsforsikring 5. Anfordringsgaranti I tilfælde af uoverensstemmelser mellem et eller flere af ovennævnte dokumenter, har disse indbyrdes forrang efter den ovenfor angivne rækkefølge. Dog er bilag 4 og 5 tredjemandsrelaterede dokumenter som ikke indgår i prioriteringen. 1

2 2 Vederlag. Kold leverance Normal portion Stk. pris Lille Portion Stk. pris Evt. bemærkning Hovedret for hjemmeboende 32,25 31,25 Biret for hjemmeboende 10,00 10,00 Evt. diættillæg, i % 0% 0% Smørrebrød 2 stykker 16,00 Smørrebrød 2 stykker + ostemad 26,50 Smørrebrød 3 stykker 24,00 Smørrebrød 3 stykker + ostemad 34,50 Luksus smørebrød, stk 25,00 Transport pr. leveringssted ved to ugentlige udbringninger. 27,90 Varm leverance Normal portion Stk. pris Lille Portion Stk. pris Evt. bemærkning Hovedret for hjemmeboende 32,25 31,25 Biret for hjemmeboende 10,00 10 Evt. diættillæg, i % 0% 0% Smørrebrød 2 stykker 16,00 Smørrebrød 2 stykker + ostemad 26,50 Smørrebrød 3 stykker 24,00 Smørrebrød 3 stykker + ostemad 34,50 Luksus smørebrød, stk 25,00 Transport pr. leveringssted pr. dag (ved daglig udbringning), dag, kl Transport pr. leveringssted pr.dag dag (ved daglig udbringning), Aften, ,90 23,90 2

3 3 Prisregulering. Priserne justeres én gang årligt på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset. Første regulering sker den 1. april 2012 på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset i perioden fra 31. marts 2011 til 1. april Hvis der vedtages ny lovgivning, herunder omlægning af skatter og afgifter, som påvirker Hovedleverandørens produktionsomkostninger, kan aftalen med Hovedleverandøren genforhandles vedr. prisstrukturen. En sådan genforhandling skal baseres på detaljeret dokumentation, der godtgør en stigning i produktionsomkostningerne. Kommunen kan til enhver tid indenfor Servicelovens rammer - ændre på de i aftalen indeholdte kvalitetskrav. Dette kan få indflydelse på prisvilkårene. 4 Betaling. FRITVALGS-LEVERANDØREN fremsender faktura til Gentofte Kommune for foretagne cateringleverancer. Betaling skal finde sted løbende måned plus 30 dage netto efter modtagelse af korrekt faktura. 5. Aftaleændringer Hver part er berettiget til at kræve ændringer i ydelser omfattet af denne aftale som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Genforhandlingerne vedrører kun de bestemmelser i kontrakten, der er berørt af ændringerne. Aftalen kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem kommunen og FRITVALGS- LEVERANDØREN. 6 Garantistillelse. Det er en betingelse for indgåelse af kontrakt, at FRITVALGS-LEVERANDØREN samtidig med underskrift af kontrakten stiller en anfordringsgaranti over for Gentofte Kommune på DKK , formuleret i overensstemmelse med skabelonen i kontraktens underbilag 5. neden for. Denne garanti udgør derefter kontraktens bilag 5. Såfremt FRITVALGS-LEVERANDØREN opnår at levere til 50 pct. eller flere af de visiterede borgere, skal FRITVALGS-LEVERANDØREN stille en garanti på ,- kr. Opnår FRITVALGS-LEVERANDØREN at leveret til samtlige visiterede borgere skal FRITVALGS-LEVERANDØREN stille en garanti på ,- kr. 3

4 Garantien kan omvendt nedskrives på samme måde. I så fald kræver dette at FRITVALGS-LEVERANDØREN retter henvendelse til kommunen herom. Garantistillelsen skal ske på kommunens foranledning og inden 14 dage fra kommunens skriftlige meddelelse til FRITVALGS-LEVERANDØREN herom. Alle omkostninger i forbindelse med garantien, herunder evt. stempelafgift, afholdes af FRITVALGS-LEVERANDØREN. Garantien skal være gældende så længe fritvalgsleverandøren er godkendt af kommunen. Gentofte Kommune skal godkende garantiudsteder. 7 Forsikring. FRITVALGS-LEVERANDØREN forpligter sig til at have tegnet produkt- og erhvervsansvarsforsikringer på sædvanlige branchemæssige vilkår i hele kontraktperioden. Dokumentation for foreskrevne forsikringer skal fremlægges ved kontraktens underskrivelse, og indgår i kontrakten som bilag 4. 8 Levering og kontrol. Efter kontraktindgåelse skal FRITVALGS-LEVERANDØREN levere de cateringleverancer, som er anført overfor under punkt 1., som bestilles af Gentofte Kommune og/eller kommunens visiterede borgere i overensstemmelse med kommunens nærmere anvisninger. FRITVALGS-LEVERANDØREN skal uden ugrundet ophold til enhver tid underrette Gentofte Kommune om samtlige myndighedshenvendelser, som vedrører FRITVALGS-LEVERANDØREN s produktions- og distributionsforhold. En overtrædelse heraf - af myndighedskrav og af ikke at orientere kommunen om myndighedshenvendelser, - vil udgøre væsentlig misligholdelse af kontrakten. 9 Garanti og erstatningskøb Hvis det efter levering konstateres, at det leverede produkt eller leveringsforholdene ikke lever op til kvalitetskravene i bilag 1 eller, subsidiært, som angivet i FRITVALGS- LEVERANDØRENs tilbud eller er behæftet med fejl og mangler i forhold hertil, meddeles dette til FRITVALGS-LEVERANDØREN straks efter konstateringen. FRITVALGS-LEVERANDØREN er forpligtet til uden beregning at udbedre det reklamerede eller ombytte til nyt og fejlfrit produkt senest den efterfølgende hverdag. I modsat fald er kommunen berettiget til at foretage erstatningskøb, hvor en eventuel difference fuldt ud refunderes af FRITVALGS-LEVERANDØREN. Dette vil ligeledes være tilfældet, såfremt maden ikke leveres til aftalt tid. 4

5 10 Tavshedspligt. FRITVALGS-LEVERANDØREN skal til enhver tid efterkomme Gentofte Kommunes konkrete pålæg om tavshedspligt, og skal derudover altid overholde generel tavshedspligt om de forhold, som FRITVALGS-LEVERANDØREN erhverver viden om som resultat af kontraheringen med Gentofte Kommune. 11 Ansvar. Udover dansk rets almindelige ansvarsregler hæfter FRITVALGS-LEVERANDØREN ubegrænset, solidarisk og direkte for eventuelle underleverandører og -rådgiveres forhold, som falder inden for kontrakten. 12 Underleverandører. FRITVALGS-LEVERANDØRENs brug af underleverandører med direkte borger/brugerkontakt forudsætter kommunens udtrykkelige skriftlige godkendelse. 13 Misligholdelsesbeføjelser i anledning af FRITVALGS-LEVERANDØRENs forsinkelse. FRITVALGS-LEVERANDØREN s forsinkelse med leverancen i forhold til de i kravspecifikationen anførte leveringsfrister, udgør altid en væsentlig misligholdelse, hvis forsinkelsen overskrides med mere end 1 time for mere end 10 % af modtagerne af de planlagte cateringleverancer. Gentofte Kommune er berettiget til en engangsbod på 200 % af prisen for hver enkelt forsinket cateringmiddag, jf. 2. Herudover fortaber FRITVALGS-LEVERANDØREN s sit krav på vederlag for de cateringmiddage, som er forsinket i mere end 1 time i forhold til de i nærværende bestemmelse refererede leveringsfrister, uden at dette dog afløfter FRITVALGS- LEVERANDØREN s leveringspligt. 14 Misligholdelsesbeføjelser i anledning af mangler ved leverancen. Det betragtes som en væsentlig misligholdelse, såfremt omfanget af mangelfulde cateringmiddage for en given dag udgør mere end 5 % af FRITVALGS- LEVERANDØREN s samlede cateringleverancer for den pågældende dag målt efter antal. 5

6 Som en mangel anses ethvert forhold, som strider imod cateringmiddagens forudsatte beskaffenhed, jf. 1. Gentofte Kommune er berettiget til en engangsbod på 200 % af prisen for hver enkelt mangelfuld cateringmiddag, jf. 2. FRITVALGS-LEVERANDØREN skal omlevere mangelfulde cateringleverancer straks og uden ugrundet ophold. Uanset foranstående afsnit fortaber FRITVALGS-LEVERANDØREN s sit krav på vederlag for både mangelfulde og omleverede cateringmiddage. 15 Misligholdelsesbeføjelser i anledning af kommunens betalingsmisligholdelse. Såfremt Gentofte Kommune foretager væsentlig betalingsmisligholdelse, er FRITVALGS-LEVERANDØREN berettiget til morarenter i henhold til Renteloven som alternativ til ophævelse efter 16, dog højst i 6 måneder efter skriftligt påkrav herom. 16 Ophævelse. Enhver af parterne kan efter skriftligt påkrav hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt modparten foretager væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt, herunder akkumuleret misligholdelse, dvs. gentagne handlinger eller undladelser vedrørende det samme forhold i strid med kontraktens bestemmelser, som akkumuleret udgør en væsentlig misligholdelse. Gentofte Kommune kan endvidere efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt FRITVALGS-LEVERANDØREN begæres under konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, eller befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at FRITVALGS- LEVERANDØREN ikke vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud. Endelig kan Gentofte Kommune efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt faktiske forhold, som kan tilskrives FRITVALGS- LEVERANDØREN, giver grund til at antage, at FRITVALGS-LEVERANDØREN ikke vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud. 17 Erstatning og godtgørelse. I forbindelse med ophævelse af kontrakten i henhold til 15 skal FRITVALGS- LEVERANDØREN dække ethvert tab, som FRITVALGS-LEVERANDØREN s misligholdelse måtte medføre for Gentofte Kommune. 6

7 18 Modregning. Såfremt Gentofte Kommune ophæver kontrakten i henhold til 15, er kommunen berettiget til at modregne sine økonomiske fordringer i FRITVALGS- LEVERANDØREN s vederlag i henhold til kontrakten og til at anvende den udstedte anfordringsgaranti. Herudover eksisterer en almindelig modregningsadgang fsva krav opstået i henhold til kontrakten. 19 Force majeure. I tilfælde af force majeure, som forhindrer præstationen af den aftalte leverance bortfalder parternes forpligtelser, så længe force majeuren varer. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeuren konstateres og ved denne meddelelse orientere om force majeurens forventede varighed, hvis dette er muligt. Force majeure kan dog alene suspendere parternes forpligtelser i 30 dage, og kun såfremt andre misligholdelsesgrunde ikke gør sig gældende. 20 Overdragelse. FRITVALGS-LEVERANDØREN kan ikke uden Gentofte Kommunes skriftlige samtykke overdrage, sælge eller belåne nærværende kontrakt eller de heraf flydende fordringer i forhold til tredjemand, hverken helt eller delvist. 21 Aftalens løbetid og opsigelse. Aftalen træder i kraft den DATO og løber indtil DATO. Aftalen kan i kontraktperioden gensidigt opsiges med 12 måneders varsel. Såfremt aftalen ikke er opsagt inden den 31. marts 2015 løber den videre med et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 mdr. til den 31. marts Miljø FRITVALGS-LEVERANDØREN garanterer, at alt hvad der bliver leveret under aftalen opfylder de til enhver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EUdirektiver mv. På kommunens forlangende skal FRITVALGS-LEVERANDØREN, uden udgifter for kommunen, fremskaffe den dokumentation, som kommunen måtte ønske omkring et 7

8 produkt, til brug for kommunens miljøvurdering af produktet, jf. i øvrigt kravspecifikationen. 23 Socialt ansvar FRITVALGS-LEVERANDØREN er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må FRITVALGS-LEVERANDØREN ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. De konkrete tiltag kan løbende være genstand for drøftelser parterne imellem. 24 Tvistighed. Tvistigheder indbringes for retten i Lyngby, og dansk ret skal finde anvendelse. 25 Stempel. Såfremt FRITVALGS-LEVERANDØREN er forpligtet hertil, afholder denne omkostninger til stempel af nærværende kontrakt fsva. en estimeret værdi af kontraktens cateringleverancer. 26 Originaleksemplarer. Denne kontrakt med tilhørende bilag er udfærdiget og underskrevet i to originaleksemplarer, hvoraf det ene beror hos FRITVALGS-LEVERANDØREN og det andet hos Gentofte Kommune. Den Den Gentofte Kommune FRITVALGS- LEVERANDØREN 8

9 Underbilag 5: Skabelon til anfordringsgaranti, jf. kontraktens 6. ANFORDRINGSGARANTI På foranledning af FRITVALGS-LEVERANDØREN og for FRITVALGS- LEVERANDØREN s regning holder vi følgende beløb til disposition for Gentofte Kommune: DKK , [ eller ] Beløbet, der træder i stedet for kontant depositum, er stillet som sikkerhed for, at FRITVALGS-LEVERANDØREN opfylder sine forpligtelser i henhold til den mellem FRITVALGS-LEVERANDØREN og Gentofte Kommune den DATO indgåede kontrakt om madleverancer til visiterede borgere i eget hjem i Gentofte Kommune, samt tilhørende bilag. Beløbet udbetales til Gentofte Kommune på anfordring, uden rettergang, og uden forudgående henvendelse fra bankens side til FRITVALGS-LEVERANDØREN. Alle omkostninger i forbindelse med garantien, herunder eventuel stempelafgift, afholdes af FRITVALGS-LEVERANDØREN. Garantien skal være gældende i kontraktens løbetid og vil på baggrund af det faktiske antal leverancer, blive justeret jf. 6. 9

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere