Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015"

Transkript

1 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme (midlertidig boligplacering udlændinge) Samlet regnskab Midlertidig boligplacering integrationsflygtninge 2014 Korrigeret budget Forskel - mindre udgift for Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven. Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og disse udgifter er en ren kommunal udgift (ingen refusion). Udgifter til midlertidig boligplacering er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge. Ligeledes kan der i situationer være lejemål, som er dyrere end den statslige vedtagne egenbetaling på kr. pr. måned, hvilket efterlader Varde Kommune med en merudgift til husleje. Endvidere er der oprettet 4 buffer lejligheder, hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd). Disse boligers indretning med møbler, service o.l. er også en udgift her. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Der har gennem årene kun været mindre udgifter (under kr.) til ordningen, men den øgede tilstrømning af flygtninge fra slutningen af 2014 betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger. Varde Kommune har dog i forhold til mange andre kommuner væsentlig færre udgifter til midlertidig boligplacering. Hvor andre kommuner skal benytte hoteller, købe boliger, har Varde Kommune kunnet løse opgaven ved hjælp fra boligforeninger, private udlejere og egne ledige ældre boliger. Ved tillægsbevillingsansøgningen pr blev der tilført en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. svarende til et korrigeret budget på 1,007 mio. kr. Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget viser en mindre udgift på kr.

2 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - mindre udgift for Specificeret regnskab: 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Korrigeret Budget I alt Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af unge i skolen UU giver vejledning til alle unge fra klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Vejledning af unge uden for skolen UU skal tilbyde vejledning om valg af uddannelse og erhverv til unge i alderen år, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen. For de unge i alderen år skal indsatsen være opsøgende. UU vejleder endvidere uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået uddannelsespålæg. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Fra regnskab 2014 blev der efter ansøgning overført kr. til. Den mindre udgift på kr. for ønskes budgetoverført til 2016 for at styrke indsatsen for de årige for at nedbringe risikoen for fejl- og omvalg i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Erhvervsskolereformen (ikrafttræden august 2014) forudsagde, at ca. 20 % ville blive vurderet som ikke-uddannelsesparat og dermed en del af vejledning gennem UU. I realiteten oplever UU, at en væsentlig større del har behov for en særlig vejledningsindsats. seneste opgørelse viser, at 32 % i Varde Kommune er vurderet ikke-uddannelsesparat.

3 45 Erhvervsgrunduddannelser EGU uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af folkeskolen. Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole. Budgetforudsætningen for var ca. 40, men der har i både 2014 og været en stagnation i antal forløb svarende til ca Der forventes dog større søgning fra 2016 grundet de skærpede adgangskrav til erhvervsskolerne. For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %). Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ved tillægsbevillingsansøgningen d blev der indregnet en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. grundet de færre forløb. Det endelige resultat for EGU inkl. det reducerede budget er en mindre udgift på kr. Det samlede resultat viser en mindre udgift på kr. til de 2 bevillinger. EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.

4 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsfremme og forebyggelse Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - merudgift for Specificeret regnskab: 2014 Korrigeret Budget Screening af ny ankomne flygtninge Familieguider i integrationsgruppen I alt regnskab Sundhedsområdet - screening af ny ankomne flygtninge Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge. Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilfælde, langvarige indlæggelser og risiko for smitte. Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet videregives til borgerens egen læge med henblik på yderligere henvisning eller behandling. Den anderledes flygtningesituation med en forøgelse af Varde Kommunes flygtningekvote fra 57 til 151 for har medført et større behov for sundhedsscreening. Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en merudgift på kr Rådgivning (familieguider i integrationsgruppen) Ved årets udgang er der ansat 3 familieguider i til en samlet udgift på kr. - staten yder 100 % refusion og dermed er der ingen kommunal udgift.

5 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - merudgift for Specificeret regnskab: 60 Integrationsprogram 61 Kontanthjælp til udlændinge 65 Repatriering Korrigeret Budget I alt regnskab Integrationsprogram Budget var baseret på den oprindelige flygtningekvote for Varde Kommune på 57 integrationsflygtninge ud fra et landstal på flygtninge. Dette landstal blev ændret til og dermed en forhøjet flygtningekvote på 151 til Varde Kommune. Den betragtelige stigning af integrationsflygtninge medfører både en væsentlig forøgelse af kommunernes udgifter (danskundervisning - tolke - mentorer - aktivering) og tilskud fra staten (refusioner, grundtilskud og resultattilskud for bestået danskprøve og ordinær ansættelse / uddannelse). Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der bevilget en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til de kommunale merudgifter og staten tildelte ekstra tilskud på 3 mio. kr., så den samlede tillægsbevilling blev 3 mio. kr. til det udvidede integrationsprogram. Udgiftsregnskab for - før refusion: mio. kr. Danskundervisning, integration 10,946 Danskundervisning, arbejdsrettet (ej integration) 5,092 Mentorer 0,637 Tolkeudgifter ingen refusion 1,178 Aktivering 4,667 Virksomhedskonsulenter 0,400 Transport fra asylcenter 0,031 I alt 22,951 0

6 Tilskudsregnskab for : mio. kr. Refusioner, 50 % -10,140 Grundtilskud -7,067 Resultattilskud bestået dansk prøve -1,344 Resultattilskud 6 måneders ordinær -0,242 ansættelse Udvalgte bemærkninger: Refusionsberigtigelser -0,115 I alt -18, Udgifter - Dansk undervisning For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft). Tolkeudgift er den eneste udgift, hvor der ikke er refusion. En kommunal udgift på 1,178 mio. kr. 2. Grund- og resultattilskud fra Staten til integrationsflygtninge Tilskuddene er: 50 % refusion af udgifter til danskundervisning. Grundtilskuddet kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode - der er hjemtaget for måneder = 222 årsværk. Resultattilskud for personer under Integrationsloven med kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og kr. ved bestået danskprøve. Der er hjemtaget 5 resultattilskud (budgetforudsætning, 18 tilskud) for 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 37 tilskud (budgetforudsætning, 30 tilskud) for bestået danskprøve. Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er en merudgift på kr. 61 Kontanthjælp til udlændinge Bevillingen omfatter introduktionsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram. Den udvidede flygtningekvote fra 57 til 151 integrationsflygtninge betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev bevilget en tillægsbevilling på 8 mio. kr. Med virkning fra 1. september blev integrationsydelsen reduceret for de nye modtagere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år (gælder både integrationsflygtninge og danske statsborgere). For Varde Kommune er der 35 modtagere (alle integrationsflygtninge), der er blevet omfattet af lovændringen med en væsentlig reduceret ydelse. Taksten til forsørger er f.eks. blevet reduceret fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. Det endelige resultat i forhold til det korrigerede budget er en merudgift på kr., og i alt for de 2 bevillinger til integration en samlet merudgift på kr. Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.

7 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - mindre udgift for Specificeret regnskab: 67 Personlige tillæg Førtidspension Korrigeret Budget I alt regnskab Personlige tillæg Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper: Helbredstillæg. Udvidet helbredstillæg Personligt tillæg til varme. Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmehjælp er statsrefusionen dog 75 %. Varmehjælp udbetales - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark. Det endelige resultat viser en mindre udgift på kr. til personlige tillæg Førtidspension Lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb og derefter ofte bevilling af et fleksjob, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension. Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde. Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. Tidligere (før 2013) blev der bevilget ca førtidspensioner årligt, mens niveauet fra 2013 med de nye regler, har været følgende: 2013, nye kendelser 53 (heraf 39 ansøgt i december 2012 gamle regler) 2014, nye kendelser 78

8 , nye kendelser 88 Budgetforudsætningen for var en tilgang på 65 nye kendelser og en samlet afgang (primært overgang til folkepension) for 2014 og på i alt 149, og dermed blev budget reduceret med ca. 7,9 mio. kr. Det endelige antal på 88 tilkendelser for vurderes, at være tæt på det fremtidige niveau og svarer til den måde, hvor rehabiliteringsudvalget afvikler møderne med en ugentlig mødedag og ca. 6-7 sager pr. møde. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august blev der bevilget en tillægsbevilling på 3 mio. kr. og årsagen var en tildeling af 88 førtidspensioner mod budgetteret 65. Resultatet for førtidspension inkl. det udvidede budget viser en merudgift på kr. Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en mindre udgift på kr. Førtidspension er en del af budgetgarantien.

9 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - mindre udgift for Specificeret regnskab: 71 Sygedagpenge 72 Sociale formål Passiv og aktiv kontanthjælp Boligydelse og Boligsikring 78 Dagpenge til forsikrede ledige 79 Uddannelsesordning for ledige Korrigeret Budget I alt regnskab Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge. Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger. Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1. juli 2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal stoppe ved en bestem dato. Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde - Revalidering, Konto Allerede inden i 1. kvartal stod det klart, at antal længevarende sygedagpengeforløb (over 52 uger - ingen refusion) var væsentlig over budgetforudsætningen. Budgetforudsætningen for var 105 årsværk (udgift kr. pr. årsværk) men der var henholdsvis gennemsnitlig 151 og 141 årsværk for 1. og 2. kvartaler. Der blev iværksat flere tiltag fra Jobcentret som nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, større brug af eksterne aktører, brug af udefra kommende konsulent og interne vikaransættelser. De øgede tiltag samt at sags mængden altid er mindre hen over sommeren medførte, at den gennemsnitlige sags mængde faldt til 109 og 117 årsværk for 3. og 4. kvartaler.

10 De nye tiltag betød, at en beregnet tillægsbevilling på ca mio. kr. jævnfør 1. kvartals sags mængde, ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august blev reduceret til 6 mio. kr. Resultatet for sygedagpenge inkl. det udvidede budget viser en merudgift på kr. Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien. 72 Sociale formål Budgetområdet indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration: Budget i kr. Midlertidig huslejehjælp Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til sygebehandling Tilskud til tandpleje Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her. Det endelige resultat viser en mindre udgift på kr. Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien Passiv og aktiv kontanthjælp Budgetområdet her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere. De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne. I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for blev det besluttet, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende skulle afskaffes - dog med halv virkning for og helt fra Endvidere blev der vedtaget forbedringer for unge og enlige forsørgere i forbindelse med uddannelse. Disse lovændringer - som ikke var med i budgettet for - betød merudgifter for kommunerne, som kompenseres via budgetgarantien. Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august blev der indregnet en budgetudvidelse på 6 mio. kr. Hen over året har der været et væsentligt fald i antal kontanthjælpsmodtagere fra gennemsnitlig 971 i 1. kvartal til 902 i 4. kvartal. Det mindre antal modtagere er den primære forklaring på, at der i henhold til det korrigerede budget er en mindre udgift på kr.

11 Kontanthjælp er en del af budgetgarantien Boligydelse og boligsikring Der skelnes mellem: boligydelse - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse. Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt. Statsrefusion - 75 %. boligsikring - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål. Statsrefusion - 50 %. Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31. august blev der indregnet en budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. grundet flere modtagere - primært integrationsflygtninge. Det endelige resultat viser en merudgift på kr. Boligydelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien. 78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige. Udgifterne konteres på 2 bevillinger: Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her) Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere) Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget. Varde Kommunes foreløbige beskæftigelsesbudget for var 79,740 mio. kr. og de 70,423 mio. kr. blev budgetteret på bevillingen her. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der indregnet en budgetreduktion på 4,5 mio. kr. jævnfør den rekordlave ledighed med 2,4 % (den laveste i Region Syd og kun 4 kommuner havde en lavere ledighed). Det endelige resultat er en merudgift på kr. 79 Kontantydelse Ny ydelse fra 1. august til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra til 2017.

12 Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der tilført 0,4 mio. kr. i tillægsbevilling til den nye ydelse fra 1. oktober. Der har ikke været søgning til den nye ydelse fra 1. oktober og det endelige resultat er en mindre udgift på kr. Kontantydelse er en del af budgetgarantien. Det endelige resultat for alle bevillingerne er en mindre udgift på kr.

13 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - merudgift for Specificeret regnskab: 80 Revalidering 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse 82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb Korrigeret Budget I alt regnskab Revalidering Bevillingen her omfatter udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob. Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet, og samtidig har lovændring medført mindre ydelse for unge under 30 år. Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved: januar januar januar Udviklingen er dog vendt i løbet af, hvor revalideringsværktøjet bruges hyppigere svarende til 140 forløb i januar og 146 gennemsnitlig for hele. Vedrørende flekspuljen er der pr. 31. december en restpulje på kr. Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en mindre udgift på kr. Revalidering er en del af budgetgarantien. 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob Den 1. januar 2013 trådte reformen af bl.a. førtidspension og fleksjob i kraft.

14 Reformen betød store ændringer for bl.a. tildeling af fleksjob. Fleksjob bevilget før 1. januar 2013 fortsætter uændret efter de gamle regler, hvor arbejdsgiveren får et løntilskud på enten 50 % eller 2/3 afhængig af personens resterhvervsevne. Den nye ordning er målrettet, så de personer, der har mindst arbejdsevne, også kan komme i fleksjob ned til 1 time om ugen. Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds. Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til fleksjob men kun 35 % til ledighedsydelse. Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder inden for 24 måneder. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Budgetforudsætningerne for fleksjob var 340 på den gamle ordning og 250 på den nye ordning, i alt 590. Pr. 31. december var der i stedet ca. 360 (gammel ordning) og ca. 400 (ny ordning) - i alt 760 svarende til ca. 170 flere på fleksjob end budgetforudsætningen for. Årsagen til det fortsatte store antal på den gamle ordning er fordelagtigere lønordninger, som ophører hvis man skifter til et andet fleksjob og dermed den nye ordning. Endvidere har mulighederne for at oprette minifleksjob helt ned til 1 time om ugen betydet en større tilgang end forventet og samtidig har en overvægt af fleksjob på få timer betydet, at det kommunale løntilskud øges. Budgetforudsætningerne for ledighedsydelse var ca. 160 årsværk og dette antal skal sammenlignes med, at der var ca. 110 ved årets udgang. De nye og bedre muligheder med at oprette minifleksjobbene er årsagen til de væsentlig færre modtagere på ledighedsydelse. De flere fleksjob mod forventet og 110 årsværk for ledighedsydelse mod forventet 160, medfører en merudgift på kr. Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien fleksjob er ikke. 82 Ressourceforløb Ressourceforløb er en del af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob med virkning fra 1. januar Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til førtidspension. Som udgangspunkt kan der ikke tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et ressourceforløb. Budgetforudsætningen for var 110 årsværk og pr. 31. december var der 132 forløb efter ca. 65 i 1. kvartal. Det gennemsnitlige antal for var 99 forløb.

15 Ved budgetopfølgningen pr. 31. august blev der indregnet en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. grundet de færre sager. Det endelige resultat inkl. ovennævnte budgetreduktion er en mindre udgift på kr. 82. Jobafklaringsforløb Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1. juli 2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal stoppe ved en bestem dato. Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde end sygedagpenge - her under Revalidering, Konto Budgetforudsætningen for var 70 årsværk jævnfør forudsætningerne for den vedtagne lov, men for har der været gennemsnitlig 97 forløb. De væsentlig flere årsværk betød, at der ved budgetopfølgningen pr blev bevilget en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. Det endelige resultat inkl. tillægsbevillingen er en mindre udgift på kr. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien. Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en merudgift på kr.

16 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Samlet regnskab 2014 Korrigeret budget Forskel - mindre udgift for Specificeret regnskab: 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 95 Løntilskud forsikrede ledige 96 Servicejob 97 Seniorjob 98 Beskæftigelsesordninger Korrigeret Budget I alt regnskab Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende: Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere 6 ugers selvvalgt uddannelse og projektet Varde Blomstrer Beskæftigelsesindsatsen er bygget op omkring det kommunale kompetencecentret på Laboratorievej, Varde og køb af tilbud ved eksterne aktører. På Kompetencecentret er der forskellige tilbud som korte vejlednings- og afklaringsforløb for ny visiterede ledige med henblik på hjælp til ansøgninger, aktiv jobsøgning, CV, vejledning og afklaring samt virksomhedsvendt indsats. Derudover købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud. De kommunale beskæftigelsesudgifter både egne via Kompetencecentret og eksterne tilbud - er omfattet af en driftsramme, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion. Som led i statslige besparelser for beskæftigelsesministeriet, er der via finansloven for 2014 vedtaget en markant reduktion af driftsloftet, som samtidig er delt op i 2 driftslofter:

17 Ramme kr. pr. årsværk - vedrører kontanthjælp og forsikrede ledige. Ramme kr. pr. årsværk - vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Den endelige refusion blev 15,432 mio. kr. mod budgetteret 17,603 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 2,170 mio. kr. Den mindre refusion skyldtes både det mindre rammebeløb pr. årsværk og færre årsværk primært for forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp og ledighedsydelse. Varde Kommunes rekordlave antal forsikrede ledige betyder, at der ikke har været behov for at købe de specialtilbud ved anden aktør som tidligere og medfører en mindre udgift på ca. 2,650 mio. kr. Endvidere har det store antal nyetablerede fleksjob - fra 590 til betydet væsentlig færre på ledighedsydelse til og dermed har der været et mindre forbrug på ca. 1,610 mio. kr. til køb ved anden aktør for ledighedsydelse. Det endelige resultat er en mindre udgift på mio. kr. Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien. 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Bevillingen her en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter: Hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. Alle former for løntilskud til forsikrede ledige. Jobrotationsprojekter % statsrefusion. Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Det endelige resultat er en mindre udgift på kr. 95 Løntilskud forsikrede ledige Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere. Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 107,55 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift. Der har været en nedgang i antal offentlige løntilskudsjob ud fra ændrede og reducerede tilskudsregler (bl.a. er perioden nedsat fra 5 til 3 måneder), og dermed er der også mindre udgifter til ATP, pension, feriepenge. Det endelige resultat er en mindre udgift på kr.

18 96 Servicejob Servicejob er en gammel ordning, hvor der gives et maksimum tilskud på kr. for ansættelse af ledige over 48 år. Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført. Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen. Dee er kun 2 servicejob tilbage og der er en mindre udgift på kr. 97 Seniorjob Seniorjob er en ordning for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på kr. Der var en meget stor søgning de første år, men ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 har betydet, at retten til nye seniorjob udsættes til medio Budgetforudsætningen for på 22 årsværk svarer til det faktiske forbrug, men den gennemsnitlige lønudgift på ca kr. er væsentlig højere end den budgetterede lønudgift på gennemsnitlig kr. Det endelige resultat er en merudgift på kr. 98 Beskæftigelsesordninger Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der. Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er: Mentorordningen Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik Vejledning og opkvalificering af unge årige Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Jobrotation med 60 % refusion. Refusionen til jobrotation for beskæftigede, der deltager i uddannelse, blev med den nye beskæftigelsesreform ændret fra 100 % til 60 %, og ved budgetopfølgningen pr blev der tilført en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr. Resultatet for bevillingen her er en mindre udgift på kr. Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en mindre udgift på kr.

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger

Varde Kommune Bemærkninger Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Regnskab 2014 2015 2016 11 Beboelse 559.400 107.720 1.007.720

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 7 3 4 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere