Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor"

Transkript

1 Sommer 12 Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor - I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol Louise Kildelund Hänsch Karina Thougaard Thomsen Vejleder: Karsten Andersen Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School Afleveringsdato: 14. august 2012 A ntal anslag:

2 2 af 180

3 Executive Summary The financial crisis has resulted in a turbulent time dominated by economic recession and declining confidence in the market, therefore it is vital, that the public can rely on the companies' Annual Reports to be accurate. However the financial crisis has affected the accounting profession as well and resulted in a declining confidence in the profession. Questions has been raised regarding the significance of auditing, which has resulted in a desire to change the rules applicable to the auditing profession, so that they are timely in relation to the current financial situation. In an attempt to restore the confidence in auditors, the European Commission proposed a new regulation, on November , so that the public supervisory authority's work to a much greater extend should be publicly accessible, as this may well result in increased confidence from the public. Consistent with this the European Commission proposes that the regulator should be subject to a requirement for regular reports on their quality control and publication of individual quality reports. In this context it is interesting to observe how the public s confidence will be affected by an increased disclosure in connection with the outcome of Auditors' Supervisory Authority quality control and the reporting thereof. The analysis of the task showed that increased transparency in the outcome of the Auditors' Supervisory Authority quality control and the reporting thereof, would affect public s confidence in auditors. In the initial phase the effect will probably be negative, since the public and the press will have to adjust to the error rate. However, it is estimated that in the long term the public s confidence will be affected positively, as an increased public availability will result in a greater understanding and awareness of the legal requirements for auditors, which will result in the expectation gap, between what the public expects and which requirements auditors actually have to live up to, will be reduced. However the analysis emphasized that the above mentioned effect will only be realized, if the public becomes aware of the outcome of the Auditors' Supervisory Authority quality control, which is why you will not currently be able to see an impact on the public s confidence in auditors. 3 af 180

4 Based on the results of the analysis it is recommended, that Denmark, in relations to the degree of public accessibility in connection with the outcome of the Auditors' Supervisory Authority quality control should work toward the degree of public accessibility, as in England, since the pressure from the European side is so massive that this development is considered to be unavoidable. The final recommendation does, however, include a couple of adjustments to the English model, so that it is adapted to Denmark. 4 af 180

5 Indholdsfortegnelse INDLEDENDE 1. INDLEDNING 9 2. PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE INDLEDENDE METODE METODESTRUKTUR STRUKTUROVERSIGT PRIMÆR DATA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE INTERVIEWS KILDEKRITIK 20 TEORI 4. BAGGRUNDEN FOR REVISION OG KONTROL HERAF PRINCIPAL-AGENT-TEORI PRINCIPAL-AGENT-TEORI I FORHOLD TIL REVISORTILSYNET BEGREBET REVISION KONTROL AF REVISOR REGULERING AF KONTROL BEGREBET TILSYN REVISORTILSYNET HISTORIKKEN DET NUVÆRENDE TILSYN REVISOR 35 5 af 180

6 6.1 KRAV TIL REVISOR BEGREBET TILLID PÅVIRKNING AF TILLIDEN TIL REVISOR FORHOLDET MELLEM TILLID OG KONTROL FORVENTNINGER TIL REVISOR HVAD ER KVALITET? OFFENTLIGGØRELSE BEGREBET OFFENTLIGGØRELSE EFFEKTEN AF EN OFFENTLIGGØRELSE OFFENTLIGGØRELSESMETODER REVISORTILSYNET I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET BRITISKE TILSYN EUROPA- KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF REVISIONSBRANCHEN 51 ANALYSE 8. OPGAVENS HYPOTESER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN INDLEDNING FORMÅLET MED SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN METODISKE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS RESULTATER POPULATIONEN ANALYSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS RESULTATER KRITIK AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN KONKLUSION PÅ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS RESULTATER ANALYSE STRUKTUR FOR ANALYSEN OFFENTLIGHEDENS FORHOLD TIL REVISORTILSYNET SOM KONTROLORGAN OFFENTLIGHEDENS KENDSKAB TIL REVISORTILSYNET EKSPERTERNES SKØN DELKONKLUSION OFFENTLIGHEDENS FORVENTNINGER TIL GRADEN AF GENNEMSIGTIGHED 77 6 af 180

7 OFFENTLIGHEDENS FORVENTNINGER EKSPERTERNES SKØN EKSPERTERNES BUD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG OFFENTLIGGØRELSESMETODE DELKONKLUSION OFFENTLIGHEDENS TILLID TIL REVISOR OFFENTLIGHEDENS GRAD AF TILLID EKSPERTERNES SKØN DELKONKLUSION ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED ØGET GENNEMSIGTIGHED OFFENTLIGHEDENS BETALINGSVILLIGHED EKSPERTERNES SKØN DELKONKLUSION KONKLUSION PÅ ANALYSEN KRITIK AF ANALYSEN ANBEFALING OFFENTLIGHEDENS BEGRÆNSEDE KENDSKAB TIL REVISORTILSYNET ØGET GENNEMSIGTIGHED MED REVISORTILSYNET KONTROLARBEJDE OFFENTLIGGØRELSESMETODE FINANSIERING ENDELIG ANBEFALING KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG 116 BILAG 1 - INFORMATIONSBREV TIL RESPONDENTER VEDR. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BILAG 2 - SPØRGESKEMA BILAG 3 - RYKKERBREV TIL RESPONDENTER VEDR. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BILAG 4 - RESULTATET AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BILAG 5 - TIL INTERVIEWPERSONER BILAG 6 - REFERAT AF INTERVIEW M. BENT WARMING-RASMUSSEN BILAG 7 - REFERAT AF INTERVIEW M. KIM SPARLUND BILAG 8 - REFERAT AF INTERVIEW M. JENS SKOVBY af 180

8 BILAG 9 - REFERAT AF INTERVIEW M. LENE NIELSEN BILAG 10 - REFERAT AF INTERVIEW M. CLAUS GULDBORG NYVOLD BILAG 11 - REFERAT AF INTERVIEW M. PETER GATH BILAG 12 - REFERAT AF INTERVIEW M. PER EJSING OLSEN BILAG 13 REFERAT AF INTERVIEW M. PER GUNSLEV BILAG 14 - REFERAT AF INTERVIEW M. ANDREAS RAHLF HAUPTMANN af 180

9 1. Indledning Den finansielle krise har resulteret i en turbulent tid præget af økonomisk tilbagegang og svækket tillid til markedet, hvorfor det er vigtigere end nogensinde før, at offentligheden kan stole på, at virksomhedernes årsregnskab er retvisende. Netop dette, at skrive under på, at et regnskab er retvisende, er revisors fornemmeste opgave i forhold til at leve op til revisors betroede titel som offentlighedens tillidsrepræsentant. Grundig revision er således genvejen til genoprettelsen af tilliden til markedet. Den finansielle krise har imidlertid også ramt revisionsbranchen og resulteret i svækket tillid til revisorerhvervet. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved værdien af revision, hvilket har medført et ønske om at ændre de gældende regler for revisorerhvervet, således at de er tidssvarende i forhold til den finansielle situation, vi befinder os i. Netop dette har Europa- Kommissionen erkendt og brugt som argument for at tage revisors rolle op til debat, herunder Grønbogen fra 2010 og senest forslaget til ny regulering af revisionsbranchen af 30. november Fælles for Europa- Kommissionens tiltag de seneste år er, at de alle har til formål at genoprette tilliden til revisorerhvervet og dermed også markedet. I et forsøg på at genoprette tilliden til revisor påpeger Europa- Kommissionen i forslaget til ny forordning af 30. november 2011 således, at den nationale tilsynsmyndighed i forbindelse med kvalitetskontrollen bør agere på en måde, der gør dens arbejde mere gennemsigtigt, da dette vil kunne resultere i øget tillid fra offentligheden. I overensstemmelse med dette foreslår Europa- Kommissionen, at tilsynsmyndigheden skal være underlagt et krav om regelmæssig rapportering om deres kvalitetskontrol samt offentliggørelse af individuelle kvalitetskontrolrapporter (Europa- Kommissionen, 2011:20). I den forbindelse findes det interessant at undersøge, hvorvidt en øget gennemsigtighed i forhold til resultatet af Revisortilsynets kvalitetskontrol uden samtidig at øge omfanget af selve kvalitetskontrollen vil kunne genskabe tilliden til revisionsbranchen. 9 af 180

10 2. Problemfelt 2.1 Problemformulering Det at Europa- Kommissionen, i et forsøg på at genoprette tilliden til revisor, foreslår at den nationale tilsynsmyndighed i forbindelse med kvalitetskontrollen bør agere på en måde, der gør dens arbejde mere gennemsigtigt har medført megen undren og nysgerrighed, som har dannet grundlag for en række tvivlsspørgsmål, som vi ønsker at behandle i denne opgave. Vi vil i denne opgave bestræbe os på at besvare følgende problemformulering: Hvordan påvirkes offentlighedens tillid til revisor af en øget gennemsigtighed i forbindelse med resultatet af Revisortilsynets kvalitetskontrol og rapportering heraf? I bestræbelsen på at besvare opgavens problemformulering vil følgende underspørgsmål indledningsvist blive besvaret: Hvad er baggrunden for revision samt kontrollen heraf? Hvordan er det danske Revisortilsyn opbygget? Hvad indebærer det, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? Hvad dækker begrebet tillid over? Er der sammenspil mellem tillid og kontrol? Hvilke forventninger stiller offentligheden til revisor? Hvilken effekt har en øget offentliggørelse af oplysninger? Hvilken grad af gennemsigtighed ses internationalt? Besvarelsen af ovenstående underspørgsmål vil ske i opgavens teoriafsnit, hvor relevant teori, regulering samt anden sekundær data vil blive inddraget. En dybdegående gennemgang af, hvorledes ovenstående spørgsmål vil blive besvaret følger af opgavens metodeafsnit i kap. 3. Opgavens teoriafsnit vil ikke alene besvare ovenstående underspørgsmål, men også lede os frem til opstilling af en række hypoteser, som vil være fundamentet for vores analyse 10 af 180

11 og dermed besvarelsen af opgavens problemformulering. Arbejdet med hypoteserne i analysen vil således være grundlaget for opgavens endelige konklusion. 2.2 Afgrænsning I følgende afsnit foretages en række afgrænsninger, da forhold, som relaterer sig til opgavens problemstilling, ikke vil blive behandlet. Der afgrænses til alene at behandle opgavens problemstilling i forhold til revisionsvirksomheder med kunder af interesse for offentligheden, jf. Revisorloven 21, stk. 3. Dertil vil opgaven alene finde anvendelse ved revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, jf. Revisorloven 1, stk. 2. Endvidere findes det ressourcemæssigt nødvendigt, at foretage en afgrænsning af det empiriske felt, således at offentligheden i denne opgave alene defineres som bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af direktionen samt personer, der besidder ledende økonomistillinger i større danske virksomheder (Andersen, 2008:47). Opgaven afgrænses desuden fra at omhandle alle andre dele af forslaget fra Europa- Kommissionen af 30. november 2011 end dem, der vedrører problematikken omkring øget gennemsigtighed i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol. Herunder vil det meget omtalte forslag om, at den eksterne kvalitetskontrol i fremtiden bør foretages af ikke- udøvende revisorer ikke blive behandlet, da dette ikke findes relevant i forhold til besvarelsen af opgavens problemstilling. 11 af 180

12 3. Metode 3.1 Indledende metode Vi vil besvare vores problemformulering ved at foretage et single casestudie grundet i, at vi kun tager udgangspunkt i én organisation, Revisortilsynet (Andersen, 2008:118). Formålet med single casestudiet er at forholde sig kritisk til gældende litteratur og teori samt at afprøve caset i forhold til, hvorvidt den gældende, generelle viden er anvendelig (Andersen, 2008: 119). Vi er dog opmærksomme på, at det i et casestudie ikke er muligt at bevare objektiviteten, da der undervejs træffes både bevidste og ubevidste valg, der vil have indvirkning på udfaldet af besvarelsen. Udgangspunktet for det analytiske arbejde i opgaven er neopositivisme. Der fokuseres på, at virkeligheden eksisterer, men at vi som undersøgere kun er mennesker og dermed ikke kan undgå at påvirke resultatet. Dog skal der stræbes efter at opnå så høj en objektivitet som mulig (Guba, 1990:20). Med udgangspunkt i problemformuleringen kombineres kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. Der er således tale om metodetriangulering, da der indsamles både kvantitative og kvalitative data for at øge troværdigheden (Andersen, 2008:165). Den kvantitative undersøgelse udformes som resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at afdække offentlighedens tillid til revisor samt deres kendskab til Revisortilsynet. Den kvalitative undersøgelse vil tage udgangspunkt i delvist strukturerede interviews med en række udvalgte eksperter (for yderligere definition af de udvalgte eksperter se afsnit om interviews). Det primære formål er eksplorativt og problemidentificerende. I forlængelse af genstandsfeltets vurdering vil vi i opgaven stræbe mod at aflægge normative anbefalinger på baggrund af den opnåede viden gennem afhandlingen (Andersen, 2008:21-24). Vidensproduktionsprocessen i den indledende del af denne opgave er overvejende deduktiv, da der primært tages udgangspunkt i teorien (Rasmussen & Østergaard, 2005:94). Den allerede eksisterende teori på området vil blive diskuteret og 12 af 180

13 fortolket i forhold til problemstillingen. Den analytiske del af opgaven vil dog have en induktiv tilgangsvinkel, da denne bygger på oplysninger fra relativt få personer om deres holdning til opgavens problemstilling (Andersen, 2008:35). Der anvendes både sekundær og primær data i opgaven. Den sekundære data er allerede eksisterende data i form af litteratur, artikler, lovgivning, online kilder og offentligt tilgængelige rapporter. Den primære data vil vise sig i form af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews (Andersen, 2008: ). For at gøre data mest mulig brugbar og væsentlig for besvarelsen af problemformuleringen stræbes der efter at anvende den nyeste data. 3.2 Metodestruktur Med henblik på at besvare vores problemformulering redegøres for begrebet revision samt behovet herfor. Til forståelsen af revisionens eksistens tages der udgangspunkt i principal- agent- teorien. Efterfølgende afdækkes begrebet revision gennem rapporten A Statement of Basic Auditing Concepts, David Flints revisionsteori fra 1988 samt en definition fra IFAC. I forlængelse heraf vil behovet for kontrol forsøges afdækket, hvilket tager afsæt i Revisorloven samt ISQC 1. Der vil ligeledes blive redegjort for begrebet tilsyn. Efterfølgende vil historikken bag kvalitetskontrol blive beskrevet for at give et overblik over udviklingen, herunder EU- regulering, som har haft betydning for Danmark. Herefter vil der blive redegjort for det nuværende Revisortilsyn med fokus på graden af offentliggørelse. De lovmæssige krav til revisor vil efterfølgende blive behandlet med det formål at fremhæve vigtigheden af revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Da revisor defineres som offentlighedens tillidsrepræsentant vil begrebet tillid dernæst blive diskuteret gennem teori af Bernard Barber og Bent Warming- Rasmussen. Herefter inddrages teori omkring forventningskløften, da en diskussion omkring offentlighedens 13 af 180

14 forventninger til revisor findes væsentlig. Afslutningsvis i dette kapitel vil begrebet kvalitet forsøges afdækket. Følgende afsnit har til formål at klarlægge begrebet offentliggørelse og dennes udvikling. Først redegøres for selve begrebet offentliggørelse, herunder en diskussion af den forventede effekt af offentliggørelse samt mulige metoder for dette. Dernæst redegøres for Revisortilsynet i et internationalt perspektiv, hvor tilsynet det britiske tilsyn er omdrejningspunktet. Afslutningsvis vil væsentlige dele af Europa- Kommissionens forslag af 30. november 2011 blive behandlet. I forbindelse med teorien opstilles en række hypoteser, som i analysen ønskes be- eller afkræftet, for endeligt at kunne vurdere, hvordan Revisortilsynets kvalitetskontrol og rapportering påvirker offentlighedens tillid til revisor. I overensstemmelse med de hypoteser, der er opstillet i teoriafsnittet, inddrages relevant teori, resultaterne af den foretagne spørgeskemaundersøgelse samt en række delvist strukturerede interviews med eksperter på området. Før den endelige analyse kan påbegyndes, foretages en analyse af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, hvor der ligeledes vil blive redegjort for de metodiske overvejelser i forbindelse med undersøgelsen. Afslutningsvis vil vi på baggrund af ovenstående perspektivere og konkludere på opnåede resultater samt bestræbe os på at fremstille anbefalinger til det fremtidige Revisortilsyn, herunder i hvilket omfang rapporterne bør være offentligt tilgængelige. 14 af 180

15 3.2.1 Strukturoversigt Indledende Teori Analyse Problemformulering Hvordan påvirkes offentlighedens tillid til revisor af en øget gennemsigtighed i forbindelse med resultatet af Revisortilsynets kvalitetskontrol og rapportering heraf? Metodiske overvejelser (3) Baggrunden for revision og kontrollen heraf (4) Principal- agent- teori ASOBAC David Flint ISA 200 ISQC1 Revisorloven Revisortilsynet (5) Regulering på området Revisor (6) Lovgivning omkring krav til revisor Bent Warming- Rasmussen Bernard Barber Michael Power Rudolph Schottlaender G. W. Beck Offentliggørelse (7) Fødevarestyrelsens smiley- ordning Regulering på området FSR Det britiske tilsyn Europa- kommissionens forslag til ny forordning Opgavens hypoteser (8) Spørgeskemaundersøgelsen (9) Metodiske overvejelser Analyse af resultaterne Endelig analyse (10) 15 af 180

16 3.3 Primær data I forbindelse med teorien opstilles en række hypoteser, som ønskes be- eller afkræftet i opgavens analyse. I den forbindelse findes det relevant at indhente primær data, både i form af kvantitativ data såvel som kvalitativ. Den kvantitative data indsamles gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvorimod den kvalitative data indhentes gennem en række interviews Spørgeskemaundersøgelse Den kvantitative analyse tager, som tidligere skrevet, udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at afdække offentlighedens tillid til revisor samt deres kendskab til Revisortilsynet. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 2. Til spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt respondenter fra store danske virksomheder, som i forbindelse med den stilling, de besidder, har tilknytning til virksomhedens revisor, jf. afsnit 2.2 om afgrænsning. Denne gruppe af respondenter vil i analysen repræsentere offentligheden. Respondenternes oplysninger er alle indhentet gennem private virksomheders hjemmesider, hvor alene bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af direktionen, ledende økonomimedarbejder samt medarbejdere, som besidder andre økonomistillinger, er udvalgt. Spørgeskemaundersøgelsen vil blive yderligere behandlet i opgavens kap Interviews Den kvalitative undersøgelse vil tage udgangspunkt i en række delvist strukturerede interviews med udvalgte eksperter. Ordet eksperter vil i den resterende del af analysen blive anvendt når der henvises til alle de interviewede personer. Netop ordet eksperter finder anvendelse, da de interviewede personer alle har stort indblik og erfaring indenfor området, som opgavens problemstilling beskæftiger sig med. Interviewene skal således bidrage med en række eksperters input til de i teoriafsnittet opstillede 16 af 180

17 hypoteser. For i analysen at kunne be- eller afkræfte de opstillede hypoteser er der foretaget interviews med følgende: Kim Sparlund. Jurist, HD i finansiering, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og formand for Revisortilsynet. Kim Sparlund er udvalgt til interview, da opgavens problemstilling omhandler Revisortilsynet og offentliggørelse af dennes årlige redegørelser. I den forbindelse findes det yderst relevant at indhente Revisortilsynets syn på sagen. Lene Nielsen. Jurist, juridisk konsulent hos DI og medlem af Revisortilsynet. Lene Nielsen er udvalgt til interview, da hun repræsenterer regnskabsbrugerne i Revisortilsynet. Jens Skovby. Statsautoriseret revisor, sekretariatsleder i Revisorgruppen Danmark og medlem af Revisortilsynet. Jens Skovby er udvalgt til interview, da han repræsenterer revisorerne i Revisortilsynet og har beskæftiget sig med kontrol af revisor i en længere årrække. Claus Guldborg Nyvold. Registreret revisor, partner i Dansk Revision og medlem af Revisortilsynet. Claus Guldborg Nyvold er udvalgt til interview, da han repræsenterer revisorerne i Revisortilsynet. 17 af 180

18 Peter Gath. Statsautoriseret revisor, leder af revision hos KPMG og medlem af FSR s bestyrelse. Peter Gath er udvalgt til interview med henblik på at indhente revisors syn på opgavens problemformulering, samt fremtidige problemstillinger i forbindelse med en øget offentliggørelse. Per Gunslev. Statsautoriseret revisor og formand for Regnskabsrådet. Per Gunslev er udvalgt til interview på baggrund af hans store ekspertise inden for området revision og regnskab, herunder særligt vigtigheden af kvalitetsstyring og - kontrol. Peter Ejsing Olsen. Statsautoriseret revisor og kvalitetskontrollant for Revisortilsynet. Peter Ejsing Olsen er udvalgt til interview, da han er kvalitetskontrollant for Revisortilsynet og derigennem besidder relevant viden. Andreas Rahlf Hauptmann. Cand.scient.pol. og specialkonsulent i Erhvervs- og Vækstministeriet. Andreas Rahlf Hauptmann er udvalgt til interview, da vi efter adskillige forsøg måtte opgive håbet om et interview med Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn. Andreas Rahlf Hauptmann betragtes i den forbindelse som en yderst kompetent suppleant, da han til daglig beskæftiger sig med regnskab og revision i Erhvervs- og Vækstministeriet. 18 af 180

19 Bent Warming-Rasmussen. Registreret revisor og Ph.d. i revision. Bent Warming- Rasmussen er udvalgt til interview, da han er ansat som professor på Syddansk Universitet i Kolding, hvor han leder cand.merc.aud.- studiet og har forsket i tilliden til revisor gennem en længere årrække, hvilket har gjort ham til en af de førende forskere inden for netop dette område. Benny Engelbrecht. Erhvervsordfører for Socialdemokratiet. På grund af sygdom blev to iværksatte møder torsdag den 28. juni kl på Christiansborg og onsdag den 4. juli kl i Sønderborg aflyst. På trods af adskillige efterfølgende skriftlige og telefoniske henvendelser til Benny Engelbrecht har det dog ikke været muligt at foretage det aftalte interview selvom vi har udvist stor fleksibilitet både i forhold til formen af interviewet samt lokationen. Ovenstående interviewdeltagere er kontaktet via e- mail, hvori en præsentation af opgavens emne og formål fremgår. Denne e- mail er vedlagt som bilag 5. Da vi allerede besidder en teoretisk viden på området, er formålet med interviewene at få belyst en række forhold i overensstemmelse med de i teoriafsnittet opstillede hypoteser, herunder nye synsvinkler og relevant information, som respondenten måtte have. Inden interviewene udføres, udarbejdes en interviewguide pr. interview, så vi sikrer, at hvert enkelt interview indbringer tilstrækkelig data. Denne interviewguide vil ligeledes blive fremsendt til interviewdeltageren inden interviewet, så denne har indblik i de spørgsmål, vi ønsker besvaret. Derudover udfærdiges der efterfølgende et referat af interviewet, som vil blive fremsendt til godkendelse hos interviewdeltageren, før det vil indgå i vores analyse i et forøg på at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deres reelle holdning. Disse referater er vedlagt som bilag af 180

20 Interviewet vil alene indeholde åbne svarkategorier, hvilket gør det muligt for respondenterne at uddybe deres svar samt tilføje bemærkninger, hvor de ønsker det. 3.4 Kildekritik Udover alment anerkendte lærebøger anvendes EU- direktiver, henstillinger samt forslag fra Europa- Kommissionen og Revisorloven, hvilket vurderes at være troværdige kilder. Der anvendes endvidere information fra Revisortilsynet samt det britiske tilsyn, Audit Inspection Unit (AIU), der begge er offentlige instanser, hvorfor disse anses for at være troværdige. Ydermere henvises der til diverse artikler, hvor objektiviteten kan diskuteres. 20 af 180

21 4. Baggrunden for revision og kontrol heraf Dette afsnit tager udgangspunkt i principal- agent- teorien i sin originale form samt i forhold til Revisortilsynet. Efterfølgende redegøres for begrebet revision samt behovet herfor med udgangspunkt i internationale udredninger for begrebet revision, som sammenholdes med David Flints revisionsteori, da dette findes relevant i forbindelse med kontrollen af revisor. I forlængelse heraf vil behovet for kontrol forsøges afdækket, hvilket tager afsæt i Revisorloven samt ISQC 1. Afslutningsvis redegøres for begrebet tilsyn. 4.1 Principal- agent- teori Til forståelse af revisionens eksistens tages der udgangspunkt i teorien om principal- agent. Principal- agent- teorien er ikke en original revisionsteori, men derimod blot en teori anvendt på revision og revisorer. Principalen er det øverste ledelsesorgan, som ansætter andre personer, såkaldte agenter, til at udføre arbejde på dennes vegne for at maksimere den indskudte kapital (Larsen, 1991: 90-91, Arrow, 1985). Det centrale i denne teori er, hvordan en principal kan kontrollere at en agent agerer efter principalens ønsker. I forhold til revisionsbranchen opstilles teorien som følgende: 21 af 180

22 Figur 4.1 Principal-agent Kilde: Elm-Larsen:215 Ovenstående figur 4.1. illustrerer principal- agent- forholdet i revisionsbranchen, hvor principalen er virksomhedsejeren, som ansætter virksomhedsledelsen, der agerer som agent. Der kan opstå interessekonflikter mellem de ledende organer i selskabet, da principalen og agenten ikke har samme interesser. Det er i principalens interesse at opnå størst mulig aktieudbytte eller kursstigninger, så kapitalandele kan sælges med fortjeneste. Derimod er det i agentens interesse at tjene mest muligt til sin personlige indkomst. For at afhjælpe en sådan interessekonflikt ansætter virksomhedsejeren en revisor med det formål at kontrollere agentens finansielle rapportering. Ved aflæggelse af årsregnskabet har principalen derfor stor interesse i, at indholdet kan tillægges en høj troværdighed og afspejler virkeligheden. Revisors rolle som kontrollant er dermed at varetage interessenternes interesse. Er revisor ikke uafhængig af selskabets direktion og bestyrelse, vil risikoen, for at revisor sætter egen interesse over interessenternes, være til stede. Det skal dog påpeges, at det ikke er revisors rolle at vurdere kvaliteten af de beslutninger, der er truffet i selskabet, men kun resultatet heraf. Principal- agent- teorien påpeger, jf. ovenstående, hvorfor revision er væsentlig. Endvidere understøtter teorien vigtigheden af uafhængighed, når revisor udfører erklæringsopgaver. 22 af 180

23 4.2 Principal- agent- teori i forhold til Revisortilsynet Da ovenstående principal- agent- model ikke er sammenfaldende med opgavens problemstilling fortages nedenfor en fortolkning af teorien, således at denne er tilpasset fremgangsmåden ved kvalitetskontrol. I nedenstående figur illustreres denne nyfortolkning: Figur 4.2 Principal-agent i forhold til Revisortilsynet Kilde: Egen fremstilling Ovenstående figur 4.2. illustrerer principal- agent- forholdet i forhold til Revisortilsynet, hvor principalen er offentligheden, som revisors arbejde er rettet mod. Revisor agerer her som agent, hvis vigtigste opgave er at sikre troværdighed omkring et regnskab. Ligeledes kan der i denne fortolkning af teorien opstå interessekonflikter mellem principalen og agenten, idet principalen har interesse i at mindske udgifterne til revision samtidig med, at kvaliteten af det produkt, de modtager, ikke forringes. Dertil vil agenten have interesse i at modtage en så høj aflønning som muligt. For at løse denne konflikt kan det ende med, at parterne går på kompromis med kvaliteten af revisionen, hvorfor der opstår risiko for, at revisor ikke lever op til de lovmæssige krav til udførelsen af revision. 23 af 180

24 Principalen kender Revisortilsynets nyttefunktion, men kan ikke få kendskab til dennes indsats og viden. Der er således tale om skjult information. Det kan også formuleres på den måde, at der mellem offentligheden og Revisortilsynet er et asymmetrisk informationsniveau. Revisortilsynets rapporter har således ingen værdi, såfremt offentligheden ikke kan undersøge pålideligheden af dem. Da offentligheden har ufuldstændig viden om revisors arbejde, er Revisortilsynets kontrolarbejde essentielt. Dette understreges af, at offentligligheden ikke har andre informationskilder, hvorfor Revisortilsynets kontrolarbejde er eneste grundlag for at sikre, at revisor arbejder i overensstemmelse med offentlighedens interesse. Det centrale i denne teori er således hvordan offentligheden kan kontrollere, at revisor agerer efter deres interesser. 4.3 Begrebet revision Med dette afsnit vil begrebet revision forsøges afdækket, da dette findes relevant i forbindelse med den senere problematik omkring kontrol af revisor. Problemet er dog imidlertid, at der ikke findes nogen endegyldig definition på revision, hvorfor følgende afsnit vil indeholde flere forskellige definitioner på, hvad revision egentlig er. I 1973 udgav American Accounting Association en rapport ved navn A Statement of Basic Auditing Concepts (ASOBAC), hvori følgende definition på revision fremgår (ASOBAC, 1973:2): Audit is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users. Af ovenstående definition af revision fremgår det, at revision betragtes som en systematisk proces med det formål at sikre overensstemmelse mellem de påståede 24 af 180

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Bilag Certificeringsordningen

Bilag Certificeringsordningen Institut for Økonomi Kandidatafhandling Cand.merc.aud 4. semester Forfatter: Anders Thorhauge At94083 Vejleder: John Wiingaard Bilag Certificeringsordningen Tillid er godt, men er der behov for kontrol?

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Revisors uafhængighed og revisionskvalitet

Revisors uafhængighed og revisionskvalitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School 2015 Revisors uafhængighed og revisionskvalitet - Betydningen af tvungen firmarotation og adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser Auditor

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2012 Kandidatafhandling Afleveringsdato 21. december 2012 IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav

Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Institut for Økonomi Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Forfattere: Marie Louise Vester Nielsen (300044) Lone Rask

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Regulering af kvalitetskontrol i revisorbranchen

Regulering af kvalitetskontrol i revisorbranchen Copenhagen Business School, 2010 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud-studiet Kandidatafhandling Regulering af kvalitetskontrol i revisorbranchen Udarbejdet af: Andres Laursen Brian Thomassen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere