K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:"

Transkript

1 Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 23. juni 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3 og stk. 5, 1. pkt., klaget over registreret revisor Ib A. Evensen og revisionsvirksomheden, Firma Ib A. Evensen. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: 1. God revisorskik er overtrådt, idet planlægning, udførelse og konklusioner er mangelfulde i samtlige 4 gennemgåede enkeltsager. Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for Firma Ib A. Evensen: 2. Revisionsvirksomheden har overtrådt revisorloven, idet Ib A. Evensen har afgivet erklæringer gennem revisionsfirmaet Firma Ib A. Evensen uden at være tilknyttet som revisor hos denne virksomhed. 1

2 3. Revisionsvirksomheden ikke har sikret sig, at revisionsvirksomhedens kvalitetssikringssystem anvendes i fornødent omfang ved udførelse af erklæringsopgaver. Personlige oplysninger: Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Ib Alex Evensen har været godkendt som registreret revisor fra den 12. november 1974, og at han ifølge Revireg har været tilknyttet revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr , fra den 22. april 2008 til den 16. maj Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2013 revisionsvirksomheden, Firma Ib A. Evensen, CVR-nr , til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 14. november 2013 erklæring om kontrollen. Af erklæringen fremgår, at der til revisionsvirksomheden var tilknyttet 1 godkendt revisor, som også var berettiget til i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det fremgår videre, at der ifølge oplysningerne i Revireg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet 0 godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Endelig fremgår det, at der er udtaget 4 enkeltsager til kontrol. Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende forbehold og konklusion: Forbehold Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i samtlige tilfælde konstateret, at det i revisionsvirksomheden beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget utilstrækkelig planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret samt at konklusioner og delkonklusioner ikke foreligger tilstrækkelig dokumenteret. Som følge heraf, er det endvidere vor opfattelse, at revisionsvirksomheden ikke har implementeret og anvendt et kvalitetsstyresystem som påkrævet efter ISQC 1 (Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver). Vi har samtidig konstateret, at afgivne erklæringer i 4 tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet forbehold vedrørende ikkeubetydelige fejl og mangler i de af revisionsvirksomheden reviderede årsregnskaber. Konklusion Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. 2

3 Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i gældende standarder, idet dokumentation for planlægning, udførelse og konklusion er mangelfuld og utilstrækkelig. Vi har herudover konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger vedrørende revisionsvirksomheden Uden at tage forbehold kan vi oplyse, at revisionsvirksomheden ikke har registreret Ib A, Evensen (reg. revisor) som tilknyttet revisor og at registeret i Revireg dermed ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Uden at tage forbehold kan vi oplyse, at vi ved kontrollen har konstateret at indsendte offentliggjorte årsregnskaber for samtlige de kontrollerede enkeltsager, afviger fra de reviderede og godkendte regnskaber som fremlagt af revisionsvirksomheden. Supplerende oplysninger vedrørende den udførte kontrol Vi har udtaget i alt 4 enkeltsager til kontrol, hvor der er konstateret ikke-ubetydelige fejl og mangler i samtlige sager. Vi har besluttet ikke at udtage yderligere enkeltsager medfør revisortilsynets retningslinjer afsnit 5.2.4, idet vi efter en konkret vurdering har konkluderet at yderligere sagskontrol ikke vil medvirke til ændring i konklusion på den udførte gennemgang. I denne vurdering er der lagt vægt på de konstaterede fejl og mangler, revisionsvirksomhedens samlede størrelse og omfanget af sager samt at reg. revisor Ib A. Evensen har bekræftet overfor os, at en række af de konstaterede forhold er generelle og derfor må forventes at være gældende på øvrige sager. Kontrollen omfattede følgende 4 enkeltsager, der alle vedrørte revision, og som alle var erklæringsopgaver udført af revisionsvirksomhedens indehaver, registreret revisor Ib A. Evensen: 1. A ApS 2. B ApS 3. C ApS 4. D ApS A ApS Indklagede revisor afgav den 28. januar 2013 revisionspåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Revisionen har ikke anledning til forbehold. 3

4 Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af den i sagen foreliggende årsrapport, at årets resultat var kr., at balancesummen var kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Det fremgår videre, at materielle anlægsaktiver består af en ejendom indregnet til kr., og at der er et anfordringslån, kapitalejere på kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, (Skema C) fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, og at arten af fejl og mangler er 2, 3 og 4. Videre fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: Sagen vedrører et ejendomsselskab. Årsregnskab 2012 er revideret og der er afgivet en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsvirksomheden har ikke kopi af det underskrevne og godkendte revideret regnskab. Vi har modtaget kopi af regnskab uden underskrifter (bilag ) og reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at regnskabet er i overensstemmelse med det reviderede regnskab. Det bemærkes, at der er væsentlige og betydelige uoverensstemmelser mellem det reviderede regnskab og det i styrelsen registrerede regnskab (bilag ). Hovedtal for A ApS CVR. XX XX XX XX pr. 31. december 2012: (bilag ) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Ejendommen udgør 97,6 % af de samlede aktiver. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Vi har gennemgået sagen og fundet betydelige mangler i revisionens planlægning, udførsel og konklusion. De betydelige fejl og mangler i revisionen omfatter følgende forhold: 4

5 - Konklusionerne for planlægningen af revisionen ( ) er ikke dokumenteret i et planlægningsnotat som revisionsvirksomhedens kvalitetsstyresystem kræver medfør kvalitetsstyresystemet afsnit og , jf. bilag De underliggende standard revisionsprogrammer er ufuldstændige og utilstrækkelige til dokumentation af udført revision, herunder udestår åbne revisionshandlinger, generelt indeholder handlinger ingen referencer til underliggende dokumentation, der mangler angivelse af dato for revisionens udførelse og revisionsprogrammets opsummering af delkonklusioner er ikke udfyldt Der er ikke udarbejdet et konklusionsnotat som revisionsvirksomhedens kvalitets system kræver i medfør af kvalitetsstyresystemet afsnit , jf. bilag Reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at han generelt har anvendt afslutningsark som konklusionsnotat i stedet for standard konklusionsnotat. Af afslutningsark fremgår ingen delkonklusioner eller konklusioner eller i øvrigt fornøden dokumentation for udførte revisionshandlinger (se bilag ). - Der foreligger ikke underskrevet ledelseserklæring og der foreligger ikke underskrevet regnskab. Reg. Ib Evensen har oplyst at regnskab er underskrevet og meddelt kvalitetskontrollen, at han efterfølgende vil indhente regnskaber fra kunder mv. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse er erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På baggrund af vor gennemgang er det vor vurdering, at planlægning og udførsel af revisionsopgaven ikke i fornødent omfang opfylder lovgivningen og relevante stanstandarders krav. På grundlag af den udførte gennemgang er det vores vurdering, at den afgivne erklæring ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår blandt andet: for planlægning (B): Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for planlægning ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret at der ikke er udarbejdet et overordnet planlægningsnotat og en tilpasset revisionsplan. 5

6 Revisors eventuelle kommentarer kontrollantens gennemgang og konklusioner: Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. Under afsnit C udførelse af revisionsopgaven - har kvalitetskontrollanten som svar på pkt. 15 vedrørende om revisor på væsentlige områder, hvor der er regnskabsmæssige skøn, tilstrækkeligt har dokumenteret sin vurdering af graden af den skønsmæssige usikkerhed, der er forbundet med de regnskabsmæssige skøn i regnskabet svaret følgende: Ingen dokumentation for gennemgangen af ledelsens regnskabsmæssige skøn. IAE oplyser, at kunden (ved E) forud for udarbejdelse af færdigt regnskab vurderer hele regnskabet, herunder regnskabsmæssige skøn. IAE har sammen med E konkluderet (pr. telefon), at værdiansættelsen af selskabets ejendom er korrekt. Der er ikke udarbejdet telefonnotat herom. IAE oplyser, at lejer har en købsoption på kr. 12 mio. og at en offentlig ejendomsvurdering på 11,2 mio. På dette grundlag oplyser IAE at han ikke har fundet anledning til at betvivle ledelsens skøn vedrørende ejendommen. for udførelse af revisionsopgaven (C): Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret underliggende standard revisionsprogrammer er ufuldstændige og utilstrækkelig til dokumentation af udført revision, herunder udestår åbne revisionshandlinger, generelt indeholder handlinger ingen referencer til underliggende dokumentation der mangler generelt angivelse af dato for revisionens udførelse og revisionsprogrammets opsummering af delkonklusioner er ikke udfyldt for væsentlige regnskabsposter. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet, dog bemærkes at jeg efterfølgende har indhentet underskrevet årsregnskab fra kunden (og forventer at modtage dette snarest) inkl. ledelsens regnskabserklæring der er indarbejdet i årsregnskabet. Herudover bemærkes, at jeg har foretaget en vurdering af ledelsens regnskabsmæssige skøn, idet jeg er enig i at sagens dokumentation heraf kunne forbedres. for konklusion på revisionsopgaven (D): 6

7 Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for konklusion på revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret der ikke foreligger ikke et afsluttende notat eller andet der kan træde i stedet, der kan dokumentere konklusionen på revisionens udførsel. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. C ApS Indklagede revisor afgav den 25. februar 2013 revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Revisionen har ikke anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af den i sagen foreliggende årsrapport, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., og egenkapitalen udgjorde kr. Kapitalandele i tilknyttet selskab udgjorde kr., og tilgodehavende i tilknyttet selskab udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Skema C) fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, og at arten af fejl og mangler er 2, 3 og 4. Videre fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: Sagen vedrører et holdingselskab. Årsregnskab 2012 er revideret og der er afgivet en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsvirksomheden har ikke kopi af det underskrevne og godkendte revideret regnskab. Vi har modtaget kopi af regnskab uden underskrifter (bilag ) og reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at regnskabet er i overensstemmelse med et reviderede regnskab. Det bemærkes, at der er væsentlige og betydelige uoverensstemmelser mellem det reviderede regnskab og det i styrelsen registrerede regnskab (bilag ). 7

8 Hovedtal for C ApS CVR. XX XX XX XX pr. 31. december 2012: (bilag ) Årets resultat 0 Samlede aktiver Egenkapital Kapitalandele udgør 35,4 % af de samlede aktiver og tilgodehavende i tilknyttet virksomhed udgør 63,7 % af de samlede aktiver. Redegørelsen for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Vi har gennemgået sagen og fundet betydelige mangler i revisionens planlægning, udførsel og konklusion. De betydelige fejl og mangler i revisionen omfatter følgende forhold: - Konklusionerne for planlægningen af revisionen (jf. bilag ) er ikke dokumenteret i et planlægningsnotat som revisionsvirksomhedens kvalitetsstyresystem kræver i medfør kvalitetssystemets afsnit og , jf De underliggende standard revisionsprogrammer er ufuldstændige og utilstrækkelige til dokumentation af udført revision, herunder udestår åbne revisionshandlinger, generelt indeholder handlinger ingen referencer til underliggende dokumentation, der mangler angivelse af dato for revisionens udførelse og revisionsprogrammets opsummering af delkonklusioner er ikke udfyldt. Jf. bilag Konklusionsnotat er ufuldstændigt og utilstrækkeligt til dokumentation af konklusion på udført revision, jf. bilag Reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at han generelt har anvendt afslutningsark som konklusionsnotat i stedet for standard konklusionsnotat. Af afslutningsark fremgår ingen delkonklusioner eller konklusioner eller i øvrigt fornøden dokumentation for udførte revisionshandlinger (se bilag ). - Der forelå på tidspunkt for kontrolbesøget ikke underskrevet ledelseserklæring og der forelå ikke underskrevet regnskab. Reg. Revisor Ib Evensen har efterfølgende indhentet underskrevet regnskabserklæring og regnskab fra kunden mv. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse er erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag forbedringer: På baggrund af vor gennemgang er det vor vurdering, at planlægning og udførsel af revisionsopgaven ikke i fornødent omfang opfylder lovgivningen og relevante stanstandarders krav. På grundlag af den udførte gennemgang er det vores vurdering, at den afgivne erklæring ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. 8

9 Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår blandt andet: for planlægning: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til at konkludere, at dokumentationen for planlægning ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret at der ikke er udarbejdet et overordnet planlægningsnotat og en tilpasset revisionsplan. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevante oplysninger vedrørende nærværende delområde, og jeg er enig i konklusionen vedrørende den udførte gennemgang af delområdet. for udførelse af revisionsopgaven: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til at konkludere, at dokumentationen for udførelse af revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret underliggende standard revisionsprogrammer er ufuldstændige og utilstrækkelig til dokumentation af udført revision, herunder udestår åbne revisionshandlinger, generelt indeholder handlinger ingen referencer til underliggende dokumentation, der mangler angivelse af dato for revisionens udførelse og revisionsprogrammets opsummering af delkonklusioner er ikke udfyldt for væsentlige regnskabsposter. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. Det bemærkes, at jeg ikke har været opmærksom på at sikre at arkiv indeholder underskrevet regnskab og at jeg efter kontrobesøget den 8. november 2013 har indhentet eksemplar fra kunden. for konklusion på revisionsopgaven: 9

10 Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkluderer, at dokumentation for konklusion på revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret at det foreliggende konklusionsnotat er ufuldstændigt og utilstrækkeligt til at konklusion på udført revision. Der foreligger ikke andre dokumenter kan træde i stedet, der kan dokumentere konklusionen på revisionens udførsel. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet, dog er det min opfattelse, at afslutningsarket udgør dokumentation for udførte revisionshandlinger og at bemærkninger og tjekmærker på afslutningsarket sammenfatter konklusionen herpå. D ApS: Indklagede revisor afgav den 30. juli 2013 revisionspåtegning på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 1. april marts Heraf fremgår blandt andet: Revisionen har ikke anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 31. marts 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af den i sagen foreliggende årsrapport, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., og egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Skema C) fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, og at arten af fejl og mangler er 2, 3 og 4. Videre fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: Sagen vedrører et driftsselskab der levere sundheds- og skønhedsplejeydelse. Årsregnskab for 2012/2013 er revideret og der er afgivet en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsvirksomheden har ikke kopi af det underskrevne og godkendte revideret regnskab. Vi har modtaget kopi af regnskab uden underskrifter (bilag ) og reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at regnskabet er i overensstemmelse med et reviderede 10

11 regnskab. Det bemærkes, at der er væsentlige og betydelige uoverensstemmelser mellem det reviderede regnskab og det i styrelsen registrerede regnskab (bilag ). Hovedtal for D ApS CVR. XX XX XX XX pr. 31. marts 2013: (bilag ) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Vi har gennemgået sagen og fundet betydelige mangler i revisionens planlægning, udførsel og konklusion. De betydelige fejl og mangler i revisionen omfatter følgende forhold: - Konklusionerne for planlægningen af revisionen ( ) er ikke dokumenteret i et planlægningsnotat som revisionsvirksomhedens kvalitetstyresystem kræver i medfør kvalitetsstyresystemet afsnit og , jf. bilag Revisionsvirksomhedens standard revisionsprogrammer er ikke anvendt i forbindelse med revisionen, lige som der ikke er udarbejdet delkonklusioner på de enkelte revisionsområder. Det er således ikke muligt at vurdere revisionens udførsel. - Konklusionsnotatet er ufuldstændigt og utilstrækkeligt til dokumentation af konklusion på udført revision Reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at han generelt har anvendt afslutningsark som konklusionsnotat i stedet for standard konklusionsnotat. Af afslutningsark fremgår ingen delkonklusioner eller konklusioner eller i øvrigt fornøden dokumentation for udførte revisionshandlinger (se bilag ). - Der forelå på tidspunkt for kontrolbesøget ikke underskrevet ledelseserklæring og der forelå ikke underskrevet regnskab. Reg. Revisor Ib Evensen har efterfølgende indhentet underskrevet regnskabserklæring og regnskab fra kunden mv. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På baggrund af vor gennemgang er det vor vurdering, at planlægning og udførsel af revisionsopgaven ikke i fornødent omfang opfylder lovgivningen og relevante standarders krav. På grundlag af den udførte gennemgang er det vores vurdering, at den afgivne erklæring ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. 11

12 Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår blandt andet: for planlægning: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til at konkludere, at dokumentation for planlægning ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret at der ikke er udarbejdet overordnet planlægningsnotat og en tilpasset revisionsplan. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. for udførelse af revisionsopgaven: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret at der ikke foreligger revisionsprogrammer eller andet der dokumenterer de udførte revisionshandlinger og delkonklusioner for de enkelte regnskabsposter. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. Det bemærkes, at jeg ikke har været opmærksom på at sikre at arkiv indeholder underskrevet regnskab og at jeg efter kontrolbesøget den 8. november 2013 har indhentet eksemplar fra kunden. for konklusion på revisionsopgaven: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkluderer, at dokumentation for konklusion på revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret der ikke foreligger et afsluttende notat eller andet der kan træde i stedet, der kan dokumentere konklusionen på revisionens udførsel. 12

13 Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevante materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet, dog er det min opfattelse, at afslutningsarket udgør dokumentation for udførte revisionshandlinger og at bemærkninger og tjekmærker på afslutningsarket sammenfatter konklusion herpå. B ApS: Indklagede revisor afgav den 7. februar 2013 revisionspåtegning på årsrapporten for B ApS for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Revisionen har ikke anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Da selskabet har tabt sin egenkapital skal ledelsen underrettes herom. Ledelsen er rettidigt underrettet og har behandlet dette forhold. I fortsættelse heraf er der med succes iværksat initiativer til genoprettelse af egenkapitalforholdet. Som følge heraf er det aflagte regnskab fortsat opgjort under forudsætning af going concern. Det fremgår af den i sagen foreliggende årsrapport, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., og egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Skema C) fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, og at arten af fejl og mangler er 2, 3 og 4. Videre fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: Sagen vedrører et driftsselskab der leverer it- og tilknyttede serviceydelser. Årsregnskab 2012/13 er revideret og der er afgivet en revisionspåtegning uden forbehold med supplerende oplysninger. Revisionsvirksomheden har ikke kopi af det underskrevne og godkendte revideret regnskab. Vi har modtaget kopi af regnskab uden underskrifter (bilag ) og reg. 13

14 Revisor Ib Evensen har oplyst, at regnskabet er i overensstemmelse med et reviderede regnskab. Det bemærkes, at der er væsentlige og betydelige uoverensstemmelser mellem det reviderede regnskab og det i styrelsen registrerede regnskab (bilag ). Hovedtal for B ApS CVR. XX XX XX XX pr. 31. december 2012: (bilag ) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende den udførte revision/gennemgang: Vi har gennemgået sagen og fundet betydelige mangler i revisionens planlægning, udførsel og konklusion. De betydelige fejl og mangler i revisionen omfatter følgende forhold: - Konklusionerne for planlægningen af revisionen er ikke dokumenteret tilstrækkeligt. Der foreligger en kopi af planlægningsnotat fra 2010 (jf. bilag ), hvor der i hånden er påført ingen ændringer pr. februar Det er vurderingen, at det foreliggende planlægningsnotat ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer revisors overvejelser og kendskab til kunden som grundlag for revisionens udførelse. - De underliggende standard revisionsprogrammer er ufuldstændige og utilstrækkelige til dokumentation af udført revision, herunder udestår åbne revisionshandlinger, generelt indeholder handlinger ingen referencer til underliggende dokumentation, der mangler angivelse af dato for revisionens udførelse og revisionsprogrammets opsummering af delkonklusioner er ikke udfyldt Der er udarbejdet et konklusionsnotat som revisionsvirksomhedens kvalitetssystem kræver i medfør af systemers afsnit , jf Reg. Revisor Ib Evensen har oplyst, at han generelt har anvendt afslutningsark som konklusionsnotat i stedet for standard konklusionsnotat. Af afslutningsark fremgår ingen delkonklusioner eller konklusioner eller i øvrigt fornøden dokumentation for udførte revisionshandlinger (se bilag ). - Der forelå på tidspunkt for kontrolbesøget ikke underskrevet ledelseserklæring og der forelå ikke underskrevet regnskab. Reg. Revisor Ib Evensen har efterfølgende indhentet underskrevet regnskabserklæring og regnskab fra kunden mv. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På baggrund af vor gennemgang er det vor vurdering, at planlægning og udførsel af revisionsopgaven ikke i fornødent omfang opfylder lovgivningen og relevante stanstandarders krav. På grundlag af den udførte gennemgang, er det vores vurdering, at den afgivne erklæring ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. 14

15 Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer (Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave) fremgår blandt andet: for planlægning: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for planlægning ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret at der ikke er udarbejdet et overordnet planlægningsnotat og en tilpasset revisionsplan. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevante materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. for udførelse af revisionsopgaven: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med relevante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret underliggende standard revisionsprogrammer er ufuldstændige og utilstrækkelig til dokumentation af udført revision, herunder udestår åbne revisionshandlinger, generelt indeholder handlinger ingen referencer til underliggende dokumentation, der mangler angivelse af dato for revisionens udførelse og revisionsprogrammets opsummering af delkonklusioner er ikke udfyldt for væsentlige regnskabsposter. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant materiale og relevante oplysninger gennemgang af delområdet. Det bemærkes, at regnskab inkl. ledelseserklæring er indhentet fra kundens arkiv. for konklusion på revisionsopgaven: Vor gennemgang af nærværende delområde, har givet anledning til konkludere, at dokumentation for konklusion på revisionsopgaven ikke er i overensstemmelse med rele- 15

16 vante bestemmelser som anført i nærværende arbejdsprogram, herunder har vi konstateret der ikke foreligger et afsluttende notat eller andet der kan træde i stedet, der kan dokumentere konklusionen på revisionens udførsel. Kvalitetskontrollanten har modtaget alt relevant og relevante oplysninger vedrørende nærværende delområde, og jeg er enig i konklusionen vedrørende den udførte gennemgang af delområdet, dog er det min opfattelse, at afslutningsarket udgør dokumentation for udførte revisionshandlinger og at bemærkninger og tjekmærker på afslutningsarket sammenfatter konklusionen herpå. Revisortilsynet foretog ved skrivelser af 19. marts 2014 høring af de indklagede vedrørende blandt andet de rejste klagepunkter. Revisortilsynet traf herefter ved skrivelser af 28. maj 2014 afgørelse om indbringelse af de indklagede for Revisornævnet. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har til støtte for klagepunkt 1 blandt andet anført, at det følger af revisorlovens 16, stk. 1, at erklæringsopgaver skal udføres med den omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik. I henhold til 23 i revisorloven skal revisorer og revisionsvirksomheder for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring eller udtalelse. Ifølge ISA 230 Revisionsdokumentation, afsnit 2 skal revisor rettidigt udarbejde revisionsdokumentation, som giver a) tilstrækkeligt og egnet dokumentation for revisionspåtegningen, og b) bevis for, at revisionen er udført i overensstemmelse med RS og gældende krav i lovgivningen og øvrig regulering. Endvidere skal revisor i henhold til ISA 230, afsnit 8, udarbejde revisionsdokumentationen, så en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at forstå arten, den tidsmæssige placering, og omfanget af de udførte revisionshandlinger samt at kunne forstå resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis. Det fremgår af ISA 300, Planlægning af revision af regnskaber, afsnit 4, 7, 8 og 9, at revisor skal foretage planlægning for at sikre, at opgaven udføres effektivt. Endvidere skal revisor fastlægge den overordnede revisionsstrategi ved revisionen, der fastlægger revisionens omfang og tidsmæssige placering m. v., og som tjener som grundlag for udarbejdelsen af revisionsplanen. Revisionsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af planlagte revisionshandlinger, der kræves udført, således at opgaven overholder ISA er. 16

17 I henhold til ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit 5, skal revisor udføre risikovurderingshandlinger for at give et grundlag for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau. Det fremgår af ISA 500, Revisionsbevis, afsnit 4, at det er revisors mål at udforme og udføre revisionshandlinger på en sådan måde, at revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og bliver i stand til at drage rimelige konklusioner som grundlag for revisionskonklusionen. I de 4 nævnte enkeltsager har indklagede revisor ikke foretaget tilstrækkelig dokumenteret planlægning, herunder udarbejdelse af revisionsstrategi eller revisionsplan, udførelse af revisionshandlinger og konklusioner i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har indklagede ikke tilstrækkeligt sikret sig, at der er sammenhæng mellem planlægning, udførelse og konklusioner. Revisortilsynet finder på baggrund af de af kvalitetskontrollanten konstaterede fejl og mangler i samtlige gennemgåede enkeltsager, at indklagede ikke overholdt revisorlovgivningen og god revisorskik i forbindelse med opgavernes planlægning, udførelse og konklusioner. Revisortilsynet har til støtte for klagepunkt 2 blandt andet anført, i henhold til revisorlovens 2, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 225 af 10. marts 2010 (tidligere nr. 666 af 26. juni 2008) om register over statsautoriserede og registrerede revisorer 1, stk. 2, kan en revisor, der ikke er registreret i en revisionsvirksomhed, som er optaget i Revireg ikke udføre revisions- og erklæringsopgaver efter lovens 1, stk. 2. Revisionsvirksomhedens øverste ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret. Den manglende overholdelse af reglerne om registrering i Revireg vurderes ikke at have haft indflydelse på opgavernes udførelse og på at revisor, gennem sit ejerskab af revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, har kunnet udføre sit hverv som registreret revisor. Revisortilsynet har til støtte for klagepunkt 3 blandt andet anført, at anført, at det fremgår af revisorlovens 28 samt af 20 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere dette samt efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har etableret de fornødne generelle procedurer. Revisionsvirksomheden skal tillige kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for enhver enkelt sags vedkommende. Det følger af ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver afsnit 17, at revisionsvirksomheden skal dokumentere sine politikker og procedurer samt kommunikere disse til firmaets personale. Revisortilsynet finder, at revisionsvirksomheden ikke har sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet anvendes fuldt ud. Dette har medført, at det udførte arbejde er mangelfuldt. Manglende anvendelse af kvalitetssikringssystemet er en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen. 17

18 De indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger hverken overfor Revisortilsynet eller Revisornævnet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Ad skyldspørgsmålet Ad klagepunkt 1 vedrørende revisor personligt På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, som ikke er imødegået af indklagede revisor, der ikke har svaret i sagen, finder Revisornævnet det bevist, at planlægning, udførelse og konklusioner i samtlige 4 gennemgåede revisionssager er mangelfuld. Indklagede findes således skyldig i den rejste klage. Ad klagepunkt 2 vedrørende revisionsvirksomheden Det fremgår af oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen, at indklagede revisor har været tilknyttet revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen frem til den 16. maj Revisor Ib A. Evensen har således afgivet sin revisorerklæring den 30. juli 2013 på årsrapporten for D ApS på et tidspunkt, hvor han ikke i Revireg var tilknyttet revisionsvirksomheden. Det fremgår af 4, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse nr. 225 af 10. marts 2010 om register over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer (Revireg) nu bekendtgørelse nr af 11. december , stk. 1 - at det påhviler revisionsvirksomhedens øverste ledelse at registrere oplysningerne efter 2, og at revisionsvirksomhedens øverste ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen er en enkeltmandsvirksomhed, og nævnet finder, at den indklagede revisor, der er indehaver og dermed virksomhedens øverste ledelse, har pådraget revisionsvirksomheden ansvar for registreringsfejlen. Indklagede Firma Ib A. Evensen findes derfor skyldig i den rejste klage. Ad klagepunkt 3 vedrørende revisionsvirksomheden Som anført under klagepunkt 1 har nævnet fundet det bevist, at planlægning, udførelse og konklusioner i samtlige 4 gennemgåede revisionssager er mangelfuld. Den erklæringsafgivende revisor var samtidig revisionsvirksomhedens indehaver og leder og har dermed i denne egenskab forsømt at drage omsorg for kvalitetsstyringssystemets effektive anvendelse. Revisionsvirksomheden har derfor gennem sin ledelse pådraget sig ansvar for ikke at have sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet blev efterlevet på sagsniveau. Som følge af, at det er konstateret, at planlægning, udførelse og konklusioner i samtlige 4 gennemgåede revisionssager har været mangelfuld, og idet der er tale om gennemgående fejl og mangler i de 4 konkrete sager, finder Revisornævnet det bevist, at revisionsvirksomheden er skyldig i den rejste klage. 18

19 Ad sanktionsfastsættelsen Revisionsvirksomheden Den bøde, der er forskyldt af den indklagede revisionsvirksomhed fastsættes i medfør af revisorlovens 44, stk. 4, jf. 43, stk. 5, til kr. Det bemærkes, at bøden er fastsat således, at der for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet (klagepunkt 3) i overensstemmelse med Revisornævnets faste praksis, som der ikke konkret findes holdepunkter for at fravige, er udmålt en bøde på kr. Som følge af overtrædelsen af revisorlovens 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, jf. 4, stk. 1, jf. 2, i den dagældende bekendtgørelse nr. 225 af 10. marts 2010 om register over godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorer (Revireg) nu bekendtgørelse nr af 11. december (klagepunkt 2) forhøjes bøden med kr., således at den samlede bøde udgør i alt kr. Revisor personligt Indklagede revisor er fundet skyldig i klagepunkt 1 - mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner i samtlige 4 gennemgåede enkeltsager og har dermed tilsidesat de pligter, som stillingen som registreret revisor medfører. Ved vurderingen af hvorledes disse overtrædelser bør sanktioneres bemærkes, at de må anses som et udslag af, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret overfor revisionsvirksomheden, der er en enkeltmandsvirksomhed. I overensstemmelse med Revisornævnets faste praksis finder nævnet, at den disciplinærstraf, som den medindklagede revisor - der tillige er virksomhedens indehaver personligt har forskyldt bør bortfalde. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, Firma Ib A. Evensen, CVR-nr , pålægges en bøde på kr. Den indklagede, registreret revisor Ib A. Evensen, forskyldte disciplinærstraf bortfalder. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 19

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt. Den 17. september 2014 blev der i sag nr. 151/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Steen Even Holdt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e : Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011. Revisortilsynet. mod Den 19. december 2011 blev i sag nr. 18/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden D v/d CVR nr. xx xx xx xx og 2) Statsautoriseret revisor D afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 28.

Læs mere

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Stig Nielsen ApS, cvr.nr. 1273 8102 og statsautoriseret revisor Stig Nielsen afsagt sålydende kendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:

Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E: Den 17. november 2014 blev der i sag nr. 135/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og sag nr. 136/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere