Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering og udvælgelse af socialchef"

Transkript

1 NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM SOCIAL-, SUNDHEDS- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN SOCIALAFDELINGEN - SITUATIONEN STILLINGEN DEN ØNSKEDE CHEFPROFIL LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD TIDSPLAN JAMMERBUGT KOMMUNE GENERELT... 9 Side 2 af 10

3 1. Indledning Stillingen som socialchef i Jammerbugt Kommune er ledig til besættelse pr. 1. december Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i organisationen og danner grundlag for rekrutteringsprocessen. Jammerbugt Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval A/S om at medvirke i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget består af: Borgmester Mogens Gade Formand for Social- og sundhedsudvalget Ejler Winkel Næstformand i Social- og sundhedsudvalget Per Halsboe-Larsen Næstformand i Økonomiudvalget Ole Stavad Kommunaldirektør Henrik Hartmann Direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen Beskæftigelseschef Jannie Knudsen Sundhedschef Hanne Heuch Distriktschef distrikt NORD Ingelise Hornshøj Næstformand ForvaltningsMED Anette Nielsen Medlem ForvaltningsMED Majbritt Ulstrup. Ansættelsesudvalget har fået tildelt ansættelseskompetencen. Du kan kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval på telefon for en konfidentiel drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Jammerbugt Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan også rettes henvendelse til direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen på telefon Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2014, kl Side 3 af 10

4 2. Om Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.1 Organisationen Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområde er delt i tre hovedområder; Social, Sundhed og Beskæftigelse. Ledelsen af forvaltningen udgøres af direktøren sammen med afdelingscheferne for de tre hovedområder. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats indenfor beskæftigelse, sundhedsfremme og forebyggelse, sociale tilbud til voksne, handicap- og socialpsykiatriområderne. 2.2 Socialafdelingen Side 4 af 10

5 Socialafdelingen varetager opgaver i forhold til kommunens ældre og voksne borgere med fysiskeeller psykiske handicap Hjemmepleje Hjemmeplejens 800 medarbejdere sikrer de besluttede kvalitetsstandarder for service og hjælp til kommunens ældre borgere. Hjemmeplejen er opdelt i to distrikter: Distrikt Syd: Fjerritslev og Brovst områderne samt plejecentrene Solgården, Solbakken og Møllegården (distriktschef Svend Erik Hauerslev) Distrikt Nord: Aabybro og Pandrup områderne samt plejecentrene Biersted, Kaas, Hune, Vester Hjermitslev, Saltum og Pandrup (distriktschef Ingelise Hornshøj). Sygepleje ydes på kommunens 3 sygeplejeklinikker og i nogle tilfælde i borgerens eget hjem Voksenhandicap Handicapafdelingens 10 medarbejdere varetager myndighedsopgaver i forhold til voksne borgere med fysiske eller psykiske handicap. Ansvarsområder: Bostøtte Ledsagerordninger Kontaktperson til døvblinde Borgerstyret personlig assistance Merudgiftsydelser Behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende døgntilbud Krisecentre til kvinder Forsorgshjem Specialundervisning for voksne Socialpsykiatri Handicap og socialpsykiatri er organiseret med en overordnet leder og 4 afdelingsledere. Fra Handicap og socialpsykiatri leveres flertallet af kommunens egne tilbud til voksne handicappede i form af: Botilbud til sindslidende med 32 døgndækkede pladser og 6 ikke døgndækkede pladser beliggende i Aabybro 1 botilbud til psykisk og fysisk handicappede (udviklingshæmmede) med 21 døgndækkede pladser og 1 aflastningsplads beliggende i Hjortdal 1 Samværs- og aktivitetscenter for psykisk og fysisk handicappede med for tiden 24 visiterede borgere beliggende i Hjortdal 1 døgndækket særforanstaltningstilbud målrettet psykisk og fysisk handicappede, der kan være udadreagerende med 9 pladser beliggende i Klim 1 Opgangsfællesskab med for tiden 9 borgere tilknyttet et ikke døgndækket tilbud, hvor borgerne kan visiteres til 2 pakker på henholdsvis 8 eller 12 timer tilknyttet værestedet i Fjerritslev Side 5 af 10

6 4 væresteder for sindslidende og borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder som uvisiterede tilbud med åbningstid på hverdage beliggende i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro 4 fuldtids støtte- og kontaktpersoner - et uvisiteret tilbud målrettet de allermest isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse med base hver især på 1 af værestederne og tilknyttet den samme geografiske dækning. P.t. besøger SKP erne borgere Bostøtte til for tiden 240 borgere fortrinsvis sindslidende og borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder, der kan være udfordret af forskellige former for misbrug og et mindre antal psykisk og fysisk handicappede. Bostøtten er rammestyret og tildeles som pakker fra 1-5 indenfor rammen, mens pakker fra 5 og opefter og puljetimer bevilges særskilt derudover. 3. Socialafdelingen - situationen Socialafdelingen har i alt ca medarbejdere og et samlet budget på ca. 305 mio. kr. Det er det generelle indtryk, at socialafdelingen er veldrevet og velledet. Der er (kun de) generelle udfordringer i forhold til den demografisk udvikling med flere ældre og en større ældreandel. Omvendt har en vigende efterspørgsel efter og behov for plejeboliger medført, at kommunalbestyrelsen har besluttet en ny plejehjemsstruktur, bl.a. med lukning af to mindre plejehjem. Plejehjemstrukturen kan således antages at ligge fast i årene fremover. Plejeområdet er i dag organiseret i 2 mod tidligere 4 distrikter med hver sin distriktsleder. Voksen handicapområdet er udfordret af tilgang og dermed et vist udgiftspres. Det er dog indtrykket, at området er i en god udvikling og at der er styr på ressourcer og faglighed. Der er et almindeligt økonomisk pres på Socialafdelingen, men generelt er der overblik over og styr på økonomien i afdelingen. Der er ingen særlige trivsels- eller fraværsproblematikker og arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er positivt, både på arbejdspladserne og i MED-organisationen. Det er besluttet at gennemføre udbud/udlicitere dele af plejen og arbejdet med udbuddet er igangsat. Det er endvidere besluttet, at den kommunale hjemmepleje selv kan afgive tilbud. Der er påbegyndt indledende drøftelser om den kommende ledelsesstruktur i afdelingen - en proces, som den nye socialchef skal overtage og føre til ende. Sammenfattende er det oplevelsen, at Socialafdelingen generelt er velfungerende og veldrevet, at der kun er almindelige udfordringer, men til gengæld meget store muligheder for at fortsætte en god udvikling og - for den nye socialchef i et stort ledelsesrum - at øve personlig indflydelse på fremtidens socialområde i Jammerbugt Kommune. 4. Stillingen Socialchefen refererer til direktøren for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og er overfor denne ansvarlig for den overordnede ledelse og styringsopgaven i hele Socialafdelingen i forhold til økonomi, lovgivning, administrative procedurer samt lokale politiske og administrative beslutninger. Socialchefen er chef for Socialafdelingen og leder afdelingen gennem 6 ledere i direkte reference. Side 6 af 10

7 4.1 Socialchefens opgaver Socialchefen løfter en stor opgaveportefølje og et stort ansvarsområde og forventes - på et afstemt grundlag med direktøren - at kunne udfylde et meget betydeligt ledelsesrum. De centrale opgaver og arenaer er: Ledelse: Sikre, at mål og beslutninger kommunikeres og er kendte i ledelsessystemet og helt ud til alle medarbejdere Sikre, at der eksisterer synlige og kendte mål, at der arbejdes målrettet efter disse, og at der evalueres og følges op på dem Ansvarlig for, at Socialafdelingen bliver ved med at være en afdeling med en sund kultur, attraktive arbejdspladser og høj medarbejdertrivsel Varetage kompetent ledelse af lederne samt sikre, at der er fokus på trivsel og arbejdsmiljø også for lederne Medvirke til, at kommunens øverste ledelse fremstår som en helhed over for medarbejderne Medlem af chefgruppen i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Politik: Det ledelsesmæssige ansvar i forhold til udvikling af en effektiv afdeling, der sikrer, at politiske beslutninger og prioriteringer føres ud i livet Medvirke ved dagsordenfremstilling og anden rådgivning og vejledning af udvalg og formand efter aftale med direktøren Borgerne: Sikre, at borgerne får en god og effektiv service og myndighedsbehandling Sikre en tillidsfuld dialog med og kommunikation til borgerne og pårørende Fagligt: Sikre, at der løbende sker en relevant og rettidig evaluering og udvikling af de faglige tilbud til borgerne. - Gør vi det rigtige og gør vi det godt nok? Sikre, at borgerne til stadighed - indenfor de give rammer - tilbydes den bedst mulige kvalitet i service og faglighed. 4.2 Socialchefens succeskriterier Efter 6-12 måneder vil den nye socialchef blive evalueret på især disse temaer Har fået overblik over og har selv indsigt i og overordnet styr på økonomien Er kendt som en åben og tydelig leder, hvis grundlæggende ledelsesmæssige og faglige holdninger er kendte i afdelingen Har personligt bidraget til det gode og konstruktive samarbejde internt i Socialafdelingen Er godt i gang med at udarbejde en prioriteret, langsigtet opgaveliste og -planlægning - afstemt med direktør og udvalg Har - gennem indsatsen i forvaltningens chefgruppe - demonstreret evne og vilje til at tænke afdelingen ind i forvaltningen og forvaltningen ind i afdelingen og således demonstreret det 2-delte ledersk Har etableret sig som tillidsskabende en samarbejdspartner, rådgiver og vejler for det politiske udvalg Side 7 af 10

8 5. Den ønskede chefprofil De faglige, formelle kvalifikationer omhandler de faktiske erfaringer, der vil blive vægtet i den første udvælgelse. De personlige (og ledelsesmæssige) kompetencer vil blive tillagt stor vægt i den endelige udvælgelse. 5.1 Faglige, formelle kvalifikationer Faglig erfaring med og viden om socialområdet generelt og fra et eller flere af afdelingens faglige områder Erfaring med ledelse af ledere Dokumenterede gode resultater med økonomistyring Erfaring med at betjene og samspille med en politisk ledelse. 5.2 Personlige kompetencer De efterspurgte personlige kompetencer er især: Gode kommunikative kompetencer; skal kunne tale med alle og formidle kompetent (i tale og skrift), så budskabet når ud til en bred målgruppe Højt energiniveau, høj arbejdskapacitet og et stort personligt drive Stærke sociale kompetencer med interesse for mennesker og evne til at læse og forstå sociale relationer En robust person, der skaber tillid og ro omkring sig Politisk tæft, herunder en sikker fornemmelse for rollen og adfærden i samspillet med det politiske system. 6. Løn- og ansættelsesforhold Stillingen er klassificeret i løntrin 51, og afhængig af erfaringer og kvalifikationer forventes et samlet lønniveau inklusive alle tillæg på ca. kr årligt. Hertil kommer pensionsordning. 7. Tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Annoncering / sourcing Fra Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , fra kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Rapportering og anden samtalerunde , fra kl Forhandling og ansættelse Efter Tiltrædelse Side 8 af 10

9 8. Jammerbugt Kommune generelt Jammerbugt Kommune er et særligt sted. Vi er omgivet af en storslået natur med bløde klitter, stejle klinter, frodige skove og mose. Kommunen dækker et areal på 863 km 2, som fordeler sig over 60 km fra Vust i vest til Ingstrup i nordøst. Kommunen er dog ingen steder mere en 20 km bred. Langs Limfjorden har vi 44 km fjordstrækning, og vi har 52 km kystlinje langs Jammerbugten. I kommunen bor vi ca borgere, og vi vil gerne være flere! Vi bor i en af kommunens fire hovedbyer: Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, i et af de mange mindre lokalsamfund eller på landet. Vores mange lokalsamfund har hver deres egen identitet og særpræg. Jammerbugt Kommune samarbejder med lokale ildsjæle om at sikre fortsat udvikling både i byerne og i landdistrikterne, så kommunen vedbliver at være et godt sted at bo, et godt sted at vokse op og et godt sted at besøge. Arbejdsmarkedet og erhvervsstrukturen er præget af et mangfoldigt erhvervsliv med mange mindre og mellemstore virksomheder, samt en forholdsvis stor pendling til arbejdspladserne i nabokommunerne. Vi har mange arbejdspladser indenfor de traditionelle erhverv, herunder håndværk men også mange højtspecialiserede virksomheder. Centralforvaltningen er placeret på Rådhuset i Aabybro. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i administrationsbygningen i Brovst. Teknik- og Miljøforvaltningen i administrationsbygningen i Pandrup og Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev. Beskatning 2014 Kommuneskat: 25,7 % Kirkeskat: 1,2 % Sundhedsbidrag: 5,00 % Grundskyldspromille: 32,85 Visionen for Jammerbugt Kommune Kommunen vil skabe grundlag for at fastholde og udvikle et godt serviceniveau for borgere og erhvervslivet. Kommunen vil sikre overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer, og vil være en synlig og attraktiv medspiller for at styrke bosætningen, erhvervsudviklingen og turismen i kommunen. Kommunen vil understøtte en decentral struktur under hensyntagen til helheden, og vil aktivt arbejde for dialog med og involvering af borgere, brugere, foreninger i de lokale beslutninger. Overordnede målsætninger Visionen tydeliggøres i en række målsætninger, som skal være retningsanvisende for beslutningerne og aktiviteterne i kommunen: - Vi vil se kommunen som én helhed. Kommunens lokalsamfund er forskellige med hver deres kvaliteter, og der skal fortsat være mulighed for at udvikle velfungerende lokalsamfund og deres stærke sider, men samtidig skal kommunen ses som én helhed, hvor der skal prioriteres og satses for at sikre den fornødne udvikling. Ved at anskue kommunen i sin helhed, sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne og gennemføre forandringer skal der skabes overskud til ny udvikling. - Vi er en attraktiv bosætningskommune med plads til alle. Vi vil arbejde for at tiltrække og fastholde gode skatteborgere ved at sikre et varieret boligudbud af god kvalitet. Vi vil udnytte de fordele, vi har, som følge af kommunens gode placering med nærhed til regionsbyen, infrastrukturen, naturen, havet og fjorden. Der skal skabes boligudvikling i hele kommunen ved at satse på de enkelte lokalområders stærke sider. For at skabe en gunstig udvikling i befolkningssammensætningen skal der især lægges vægt på at tiltrække yngre familier via en attraktiv børnepolitik. Side 9 af 10

10 - Vi arbejder for en dynamisk og fremtidsorienteret erhvervsudvikling. Vi vil føre en erhvervspolitik, hvor vi sigter på at styrke de eksisterende centre for industri, detailhandel og turisme. Samtidig hermed vil vi i samarbejde med virksomhederne, andre parter samt det regionale erhvervssamarbejde arbejde for at skabe gunstige vilkår for etablering af nye virksomheder og udvikle de eksisterende. - Vi satser på vore rekreative naturområder, kultur og fritid og udvikling af turismen. Vi vil aktivt udnytte vor rekreative natur samt satse på kultur- og fritidsaktiviteter, idet denne satsning understøtter kommunes bosætnings- og erhvervspolitik ved at gøre kommunen til et spændende sted at leve, arbejde og besøge. Et aktivt fritids- og foreningsliv og et spændende kulturliv binder kommunen sammen på kryds og tværs og skaber et aktivt fællesskab. Potentialet inden for turismen med nogle af landets skønneste naturområder skal udnyttes som drivkraft i en fremtidig erhvervsudvikling med vægt på kvalitet, miljø og oplevelser. - Vi er en aktiv partner i Aalborg Samarbejdet. Vi vil også i fremtiden deltage aktivt i det regionale samarbejde, og vil arbejde for at styrke samarbejdet i Region Aalborg. Vi er meget afhængige af arbejdspladserne i Aalborg-området, og en gunstig udvikling i hele området er en forudsætning for en god udvikling i vor kommune. - Vi lægger vægt på dialog og en decentral struktur. Vi ser det som en positiv værdi at sikre involvering af borgere, brugere, foreninger i de lokale beslutninger. Vi vil sikre dialog og arbejde for lokal inddragelse i beslutningerne og herigennem medvirke til at understøtte en decentral struktur og forvaltning under hensyntagen til mulighederne og helheden. - Vi vil sikre bæredygtighed og udviklingskraft. Vi vil fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og ledere samt udnytte ressourcerne på tværs af den kommunale organisation for at sikre en høj faglighed og økonomisk bæredygtighed og den fornødne udviklingskraft til nye initiativer. Vi vil føre en personaleog ledelsespolitik, der bygger på tillid og kompetence til den enkelte medarbejder og med fokus på initiativ, forandringsevne, udvikling og resultater til gavn for borgerne. Du kan se mere information om, hvordan Jammerbugt Kommune arbejder med at omsætte visionerne til konkrete mål og handlinger på og en oversigt over vedtagne politikker. Ledelsesgrundlaget Jammerbugt Kommune har vedtaget et fælles ledelsesgrundlag: 1. Du påtager dig ansvaret for, at de politiske og administrative beslutninger føres ud i livet 2. Du signalerer retning og udvikler en lydhør samt forandringsparat organisation 3. Du involverer medarbejderne, sætter fokus på personaleledelse og er i dialog med medarbejderne om deres udvikling og trivsel 4. Du påtager dig ansvaret for faglig udvikling, økonomi, personale, bygninger m.m. 5. Du og din nærmeste chef afklarer ledelsesrummet og sikrer gensidig sparring 6. Du sikrer, at der er fokus på mål og resultater 7. Du er forpligtet til at træffe de nødvendige beslutninger også vanskelige og upopulære 8. Du opfatter dig selv som en del af kommunens samlede ledelse 9. Du sikrer, at din organisation tænker i helheder, ser på ressourceanvendelsen i sin helhed og skaber sammenhæng for borgerne 10. Du praktiserer ledelsesgrundlaget (værdierne) i det daglige arbejde. Ledere på alle niveauer forventes ide- og holdningsmæssigt at kunne tilslutte sig grundlaget og at realisere det i praksis i den daglige ledelse. Lysten og evnen til at praktisere ledelse på dette grundlag indgår i udvælgelsen af ledere på alle niveauer i Jammerbugt Kommune. Side 10 af 10

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv Lise Østermark/Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede & Winnie Rechnagel Aarhus, 10. oktober 2014 Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Direktør Esrum Kloster & Møllegård og Kilden

Direktør Esrum Kloster & Møllegård og Kilden JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen / Jens Erik Jacobsen 13. december 2013 Direktør Esrum Kloster & Møllegård og Kilden AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 Account Manager AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Person- og jobprofil. på stillingen som leder af Ikast-Brande UU

Person- og jobprofil. på stillingen som leder af Ikast-Brande UU Person- og jobprofil på stillingen som leder af Ikast-Brande UU 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Ledelsesgrundlaget for Ikast-Brande Kommune... 3 4. UU lederens

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af souschef

Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af souschef Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af souschef Dato: 2. juli 2009 Konsulent: Jesper Lund/Line Revsbæk AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY ITALY

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af rektor

Rekruttering og udvælgelse af rektor JOB- OG KRAVPROFIL Lise Østermark Aarhus, 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere