Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering og udvælgelse af socialchef"

Transkript

1 NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM SOCIAL-, SUNDHEDS- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN SOCIALAFDELINGEN - SITUATIONEN STILLINGEN DEN ØNSKEDE CHEFPROFIL LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD TIDSPLAN JAMMERBUGT KOMMUNE GENERELT... 9 Side 2 af 10

3 1. Indledning Stillingen som socialchef i Jammerbugt Kommune er ledig til besættelse pr. 1. december Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i organisationen og danner grundlag for rekrutteringsprocessen. Jammerbugt Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval A/S om at medvirke i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget består af: Borgmester Mogens Gade Formand for Social- og sundhedsudvalget Ejler Winkel Næstformand i Social- og sundhedsudvalget Per Halsboe-Larsen Næstformand i Økonomiudvalget Ole Stavad Kommunaldirektør Henrik Hartmann Direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen Beskæftigelseschef Jannie Knudsen Sundhedschef Hanne Heuch Distriktschef distrikt NORD Ingelise Hornshøj Næstformand ForvaltningsMED Anette Nielsen Medlem ForvaltningsMED Majbritt Ulstrup. Ansættelsesudvalget har fået tildelt ansættelseskompetencen. Du kan kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval på telefon for en konfidentiel drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Jammerbugt Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan også rettes henvendelse til direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen på telefon Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2014, kl Side 3 af 10

4 2. Om Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.1 Organisationen Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområde er delt i tre hovedområder; Social, Sundhed og Beskæftigelse. Ledelsen af forvaltningen udgøres af direktøren sammen med afdelingscheferne for de tre hovedområder. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats indenfor beskæftigelse, sundhedsfremme og forebyggelse, sociale tilbud til voksne, handicap- og socialpsykiatriområderne. 2.2 Socialafdelingen Side 4 af 10

5 Socialafdelingen varetager opgaver i forhold til kommunens ældre og voksne borgere med fysiskeeller psykiske handicap Hjemmepleje Hjemmeplejens 800 medarbejdere sikrer de besluttede kvalitetsstandarder for service og hjælp til kommunens ældre borgere. Hjemmeplejen er opdelt i to distrikter: Distrikt Syd: Fjerritslev og Brovst områderne samt plejecentrene Solgården, Solbakken og Møllegården (distriktschef Svend Erik Hauerslev) Distrikt Nord: Aabybro og Pandrup områderne samt plejecentrene Biersted, Kaas, Hune, Vester Hjermitslev, Saltum og Pandrup (distriktschef Ingelise Hornshøj). Sygepleje ydes på kommunens 3 sygeplejeklinikker og i nogle tilfælde i borgerens eget hjem Voksenhandicap Handicapafdelingens 10 medarbejdere varetager myndighedsopgaver i forhold til voksne borgere med fysiske eller psykiske handicap. Ansvarsområder: Bostøtte Ledsagerordninger Kontaktperson til døvblinde Borgerstyret personlig assistance Merudgiftsydelser Behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende døgntilbud Krisecentre til kvinder Forsorgshjem Specialundervisning for voksne Socialpsykiatri Handicap og socialpsykiatri er organiseret med en overordnet leder og 4 afdelingsledere. Fra Handicap og socialpsykiatri leveres flertallet af kommunens egne tilbud til voksne handicappede i form af: Botilbud til sindslidende med 32 døgndækkede pladser og 6 ikke døgndækkede pladser beliggende i Aabybro 1 botilbud til psykisk og fysisk handicappede (udviklingshæmmede) med 21 døgndækkede pladser og 1 aflastningsplads beliggende i Hjortdal 1 Samværs- og aktivitetscenter for psykisk og fysisk handicappede med for tiden 24 visiterede borgere beliggende i Hjortdal 1 døgndækket særforanstaltningstilbud målrettet psykisk og fysisk handicappede, der kan være udadreagerende med 9 pladser beliggende i Klim 1 Opgangsfællesskab med for tiden 9 borgere tilknyttet et ikke døgndækket tilbud, hvor borgerne kan visiteres til 2 pakker på henholdsvis 8 eller 12 timer tilknyttet værestedet i Fjerritslev Side 5 af 10

6 4 væresteder for sindslidende og borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder som uvisiterede tilbud med åbningstid på hverdage beliggende i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro 4 fuldtids støtte- og kontaktpersoner - et uvisiteret tilbud målrettet de allermest isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse med base hver især på 1 af værestederne og tilknyttet den samme geografiske dækning. P.t. besøger SKP erne borgere Bostøtte til for tiden 240 borgere fortrinsvis sindslidende og borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder, der kan være udfordret af forskellige former for misbrug og et mindre antal psykisk og fysisk handicappede. Bostøtten er rammestyret og tildeles som pakker fra 1-5 indenfor rammen, mens pakker fra 5 og opefter og puljetimer bevilges særskilt derudover. 3. Socialafdelingen - situationen Socialafdelingen har i alt ca medarbejdere og et samlet budget på ca. 305 mio. kr. Det er det generelle indtryk, at socialafdelingen er veldrevet og velledet. Der er (kun de) generelle udfordringer i forhold til den demografisk udvikling med flere ældre og en større ældreandel. Omvendt har en vigende efterspørgsel efter og behov for plejeboliger medført, at kommunalbestyrelsen har besluttet en ny plejehjemsstruktur, bl.a. med lukning af to mindre plejehjem. Plejehjemstrukturen kan således antages at ligge fast i årene fremover. Plejeområdet er i dag organiseret i 2 mod tidligere 4 distrikter med hver sin distriktsleder. Voksen handicapområdet er udfordret af tilgang og dermed et vist udgiftspres. Det er dog indtrykket, at området er i en god udvikling og at der er styr på ressourcer og faglighed. Der er et almindeligt økonomisk pres på Socialafdelingen, men generelt er der overblik over og styr på økonomien i afdelingen. Der er ingen særlige trivsels- eller fraværsproblematikker og arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er positivt, både på arbejdspladserne og i MED-organisationen. Det er besluttet at gennemføre udbud/udlicitere dele af plejen og arbejdet med udbuddet er igangsat. Det er endvidere besluttet, at den kommunale hjemmepleje selv kan afgive tilbud. Der er påbegyndt indledende drøftelser om den kommende ledelsesstruktur i afdelingen - en proces, som den nye socialchef skal overtage og føre til ende. Sammenfattende er det oplevelsen, at Socialafdelingen generelt er velfungerende og veldrevet, at der kun er almindelige udfordringer, men til gengæld meget store muligheder for at fortsætte en god udvikling og - for den nye socialchef i et stort ledelsesrum - at øve personlig indflydelse på fremtidens socialområde i Jammerbugt Kommune. 4. Stillingen Socialchefen refererer til direktøren for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og er overfor denne ansvarlig for den overordnede ledelse og styringsopgaven i hele Socialafdelingen i forhold til økonomi, lovgivning, administrative procedurer samt lokale politiske og administrative beslutninger. Socialchefen er chef for Socialafdelingen og leder afdelingen gennem 6 ledere i direkte reference. Side 6 af 10

7 4.1 Socialchefens opgaver Socialchefen løfter en stor opgaveportefølje og et stort ansvarsområde og forventes - på et afstemt grundlag med direktøren - at kunne udfylde et meget betydeligt ledelsesrum. De centrale opgaver og arenaer er: Ledelse: Sikre, at mål og beslutninger kommunikeres og er kendte i ledelsessystemet og helt ud til alle medarbejdere Sikre, at der eksisterer synlige og kendte mål, at der arbejdes målrettet efter disse, og at der evalueres og følges op på dem Ansvarlig for, at Socialafdelingen bliver ved med at være en afdeling med en sund kultur, attraktive arbejdspladser og høj medarbejdertrivsel Varetage kompetent ledelse af lederne samt sikre, at der er fokus på trivsel og arbejdsmiljø også for lederne Medvirke til, at kommunens øverste ledelse fremstår som en helhed over for medarbejderne Medlem af chefgruppen i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Politik: Det ledelsesmæssige ansvar i forhold til udvikling af en effektiv afdeling, der sikrer, at politiske beslutninger og prioriteringer føres ud i livet Medvirke ved dagsordenfremstilling og anden rådgivning og vejledning af udvalg og formand efter aftale med direktøren Borgerne: Sikre, at borgerne får en god og effektiv service og myndighedsbehandling Sikre en tillidsfuld dialog med og kommunikation til borgerne og pårørende Fagligt: Sikre, at der løbende sker en relevant og rettidig evaluering og udvikling af de faglige tilbud til borgerne. - Gør vi det rigtige og gør vi det godt nok? Sikre, at borgerne til stadighed - indenfor de give rammer - tilbydes den bedst mulige kvalitet i service og faglighed. 4.2 Socialchefens succeskriterier Efter 6-12 måneder vil den nye socialchef blive evalueret på især disse temaer Har fået overblik over og har selv indsigt i og overordnet styr på økonomien Er kendt som en åben og tydelig leder, hvis grundlæggende ledelsesmæssige og faglige holdninger er kendte i afdelingen Har personligt bidraget til det gode og konstruktive samarbejde internt i Socialafdelingen Er godt i gang med at udarbejde en prioriteret, langsigtet opgaveliste og -planlægning - afstemt med direktør og udvalg Har - gennem indsatsen i forvaltningens chefgruppe - demonstreret evne og vilje til at tænke afdelingen ind i forvaltningen og forvaltningen ind i afdelingen og således demonstreret det 2-delte ledersk Har etableret sig som tillidsskabende en samarbejdspartner, rådgiver og vejler for det politiske udvalg Side 7 af 10

8 5. Den ønskede chefprofil De faglige, formelle kvalifikationer omhandler de faktiske erfaringer, der vil blive vægtet i den første udvælgelse. De personlige (og ledelsesmæssige) kompetencer vil blive tillagt stor vægt i den endelige udvælgelse. 5.1 Faglige, formelle kvalifikationer Faglig erfaring med og viden om socialområdet generelt og fra et eller flere af afdelingens faglige områder Erfaring med ledelse af ledere Dokumenterede gode resultater med økonomistyring Erfaring med at betjene og samspille med en politisk ledelse. 5.2 Personlige kompetencer De efterspurgte personlige kompetencer er især: Gode kommunikative kompetencer; skal kunne tale med alle og formidle kompetent (i tale og skrift), så budskabet når ud til en bred målgruppe Højt energiniveau, høj arbejdskapacitet og et stort personligt drive Stærke sociale kompetencer med interesse for mennesker og evne til at læse og forstå sociale relationer En robust person, der skaber tillid og ro omkring sig Politisk tæft, herunder en sikker fornemmelse for rollen og adfærden i samspillet med det politiske system. 6. Løn- og ansættelsesforhold Stillingen er klassificeret i løntrin 51, og afhængig af erfaringer og kvalifikationer forventes et samlet lønniveau inklusive alle tillæg på ca. kr årligt. Hertil kommer pensionsordning. 7. Tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Annoncering / sourcing Fra Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , fra kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Rapportering og anden samtalerunde , fra kl Forhandling og ansættelse Efter Tiltrædelse Side 8 af 10

9 8. Jammerbugt Kommune generelt Jammerbugt Kommune er et særligt sted. Vi er omgivet af en storslået natur med bløde klitter, stejle klinter, frodige skove og mose. Kommunen dækker et areal på 863 km 2, som fordeler sig over 60 km fra Vust i vest til Ingstrup i nordøst. Kommunen er dog ingen steder mere en 20 km bred. Langs Limfjorden har vi 44 km fjordstrækning, og vi har 52 km kystlinje langs Jammerbugten. I kommunen bor vi ca borgere, og vi vil gerne være flere! Vi bor i en af kommunens fire hovedbyer: Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, i et af de mange mindre lokalsamfund eller på landet. Vores mange lokalsamfund har hver deres egen identitet og særpræg. Jammerbugt Kommune samarbejder med lokale ildsjæle om at sikre fortsat udvikling både i byerne og i landdistrikterne, så kommunen vedbliver at være et godt sted at bo, et godt sted at vokse op og et godt sted at besøge. Arbejdsmarkedet og erhvervsstrukturen er præget af et mangfoldigt erhvervsliv med mange mindre og mellemstore virksomheder, samt en forholdsvis stor pendling til arbejdspladserne i nabokommunerne. Vi har mange arbejdspladser indenfor de traditionelle erhverv, herunder håndværk men også mange højtspecialiserede virksomheder. Centralforvaltningen er placeret på Rådhuset i Aabybro. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i administrationsbygningen i Brovst. Teknik- og Miljøforvaltningen i administrationsbygningen i Pandrup og Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev. Beskatning 2014 Kommuneskat: 25,7 % Kirkeskat: 1,2 % Sundhedsbidrag: 5,00 % Grundskyldspromille: 32,85 Visionen for Jammerbugt Kommune Kommunen vil skabe grundlag for at fastholde og udvikle et godt serviceniveau for borgere og erhvervslivet. Kommunen vil sikre overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer, og vil være en synlig og attraktiv medspiller for at styrke bosætningen, erhvervsudviklingen og turismen i kommunen. Kommunen vil understøtte en decentral struktur under hensyntagen til helheden, og vil aktivt arbejde for dialog med og involvering af borgere, brugere, foreninger i de lokale beslutninger. Overordnede målsætninger Visionen tydeliggøres i en række målsætninger, som skal være retningsanvisende for beslutningerne og aktiviteterne i kommunen: - Vi vil se kommunen som én helhed. Kommunens lokalsamfund er forskellige med hver deres kvaliteter, og der skal fortsat være mulighed for at udvikle velfungerende lokalsamfund og deres stærke sider, men samtidig skal kommunen ses som én helhed, hvor der skal prioriteres og satses for at sikre den fornødne udvikling. Ved at anskue kommunen i sin helhed, sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne og gennemføre forandringer skal der skabes overskud til ny udvikling. - Vi er en attraktiv bosætningskommune med plads til alle. Vi vil arbejde for at tiltrække og fastholde gode skatteborgere ved at sikre et varieret boligudbud af god kvalitet. Vi vil udnytte de fordele, vi har, som følge af kommunens gode placering med nærhed til regionsbyen, infrastrukturen, naturen, havet og fjorden. Der skal skabes boligudvikling i hele kommunen ved at satse på de enkelte lokalområders stærke sider. For at skabe en gunstig udvikling i befolkningssammensætningen skal der især lægges vægt på at tiltrække yngre familier via en attraktiv børnepolitik. Side 9 af 10

10 - Vi arbejder for en dynamisk og fremtidsorienteret erhvervsudvikling. Vi vil føre en erhvervspolitik, hvor vi sigter på at styrke de eksisterende centre for industri, detailhandel og turisme. Samtidig hermed vil vi i samarbejde med virksomhederne, andre parter samt det regionale erhvervssamarbejde arbejde for at skabe gunstige vilkår for etablering af nye virksomheder og udvikle de eksisterende. - Vi satser på vore rekreative naturområder, kultur og fritid og udvikling af turismen. Vi vil aktivt udnytte vor rekreative natur samt satse på kultur- og fritidsaktiviteter, idet denne satsning understøtter kommunes bosætnings- og erhvervspolitik ved at gøre kommunen til et spændende sted at leve, arbejde og besøge. Et aktivt fritids- og foreningsliv og et spændende kulturliv binder kommunen sammen på kryds og tværs og skaber et aktivt fællesskab. Potentialet inden for turismen med nogle af landets skønneste naturområder skal udnyttes som drivkraft i en fremtidig erhvervsudvikling med vægt på kvalitet, miljø og oplevelser. - Vi er en aktiv partner i Aalborg Samarbejdet. Vi vil også i fremtiden deltage aktivt i det regionale samarbejde, og vil arbejde for at styrke samarbejdet i Region Aalborg. Vi er meget afhængige af arbejdspladserne i Aalborg-området, og en gunstig udvikling i hele området er en forudsætning for en god udvikling i vor kommune. - Vi lægger vægt på dialog og en decentral struktur. Vi ser det som en positiv værdi at sikre involvering af borgere, brugere, foreninger i de lokale beslutninger. Vi vil sikre dialog og arbejde for lokal inddragelse i beslutningerne og herigennem medvirke til at understøtte en decentral struktur og forvaltning under hensyntagen til mulighederne og helheden. - Vi vil sikre bæredygtighed og udviklingskraft. Vi vil fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og ledere samt udnytte ressourcerne på tværs af den kommunale organisation for at sikre en høj faglighed og økonomisk bæredygtighed og den fornødne udviklingskraft til nye initiativer. Vi vil føre en personaleog ledelsespolitik, der bygger på tillid og kompetence til den enkelte medarbejder og med fokus på initiativ, forandringsevne, udvikling og resultater til gavn for borgerne. Du kan se mere information om, hvordan Jammerbugt Kommune arbejder med at omsætte visionerne til konkrete mål og handlinger på og en oversigt over vedtagne politikker. Ledelsesgrundlaget Jammerbugt Kommune har vedtaget et fælles ledelsesgrundlag: 1. Du påtager dig ansvaret for, at de politiske og administrative beslutninger føres ud i livet 2. Du signalerer retning og udvikler en lydhør samt forandringsparat organisation 3. Du involverer medarbejderne, sætter fokus på personaleledelse og er i dialog med medarbejderne om deres udvikling og trivsel 4. Du påtager dig ansvaret for faglig udvikling, økonomi, personale, bygninger m.m. 5. Du og din nærmeste chef afklarer ledelsesrummet og sikrer gensidig sparring 6. Du sikrer, at der er fokus på mål og resultater 7. Du er forpligtet til at træffe de nødvendige beslutninger også vanskelige og upopulære 8. Du opfatter dig selv som en del af kommunens samlede ledelse 9. Du sikrer, at din organisation tænker i helheder, ser på ressourceanvendelsen i sin helhed og skaber sammenhæng for borgerne 10. Du praktiserer ledelsesgrundlaget (værdierne) i det daglige arbejde. Ledere på alle niveauer forventes ide- og holdningsmæssigt at kunne tilslutte sig grundlaget og at realisere det i praksis i den daglige ledelse. Lysten og evnen til at praktisere ledelse på dette grundlag indgår i udvælgelsen af ledere på alle niveauer i Jammerbugt Kommune. Side 10 af 10

Vedr. stillingen som Skole- og dagtilbudschef

Vedr. stillingen som Skole- og dagtilbudschef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. februar 2015 Vedr. stillingen som Skole- og dagtilbudschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Vedr. stillingen som Økonomi- og stabschef

Vedr. stillingen som Økonomi- og stabschef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. februar 2015 Vedr. stillingen som Økonomi- og stabschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. november 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh, Mia Hvilshøj Dal og Natalia Holst-Pedersen Hellerup, den 14. oktober 2016 Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. februar 2016 Kommunikationsmedarbejder Fors A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMA RK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds & Nina Allin Hellerup, den 1. februar 2016 Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Katharina Jespersen Aarhus, 28. april 2016 Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv Lise Østermark/Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af afdelingschef for Pleje- og seniorservice

Rekruttering og udvælgelse af afdelingschef for Pleje- og seniorservice JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund / Thomas Gajhede Aarhus, den 4. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af afdelingschef for Pleje- og seniorservice AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme Aarhus, den 17. juni 2013 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef)

Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef) Jan Kjeldsmark/Anne Sofie Osmundsen Aarhus, den 10. maj 2016 Notat vedr. stillingen som fagchef for Teknik & Miljø (teknisk chef) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Skoleleder Gjøl Skole Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Gjøl Skole Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 3. februar 2015 Skoleleder Gjøl Skole Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder til Ørebroskolen i Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen

Skoleleder til Ørebroskolen i Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen / Anne Sofie Osmundsen Aarhus, 18. august 2016 Skoleleder til Ørebroskolen i Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Skoleleder Skolecenter Jetsmark Jammerbugt Kommune

Skoleleder Skolecenter Jetsmark Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, den 23. november 2016 Skoleleder Skolecenter Jetsmark Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Forretningsudvikler JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

Forretningsudvikler JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 Forretningsudvikler AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 10. december 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard Aarhus, 16. december 2014 Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af forvaltningschef for Social og Beskæftigelse

Rekruttering og udvælgelse af forvaltningschef for Social og Beskæftigelse JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund / Morten Mølgaard Aarhus, den 4. september 2013 Rekruttering og udvælgelse af forvaltningschef for Social og Beskæftigelse AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Direktør En attraktiv toplederudfordring i en helt ny direktion i en kommune, der vil udvikling

Direktør En attraktiv toplederudfordring i en helt ny direktion i en kommune, der vil udvikling Direktør En attraktiv toplederudfordring i en helt ny direktion i en kommune, der vil udvikling Med besættelsen af denne direktørstilling er et generationsskifte i direktionen gennemført. Det er ambitionen,

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service JOB- OG KRAVPROFIL Lars Raun / Jesper Lund Aarhus, den 6. november 2012 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Rektor på Marselisborg Gymnasium

Rektor på Marselisborg Gymnasium JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 22. oktober 2015 Rektor på Marselisborg Gymnasium AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af forstander på AKU-center

Stillingsbeskrivelse af forstander på AKU-center Stillingsbeskrivelse af forstander på AKU-center Frederikssund Kommune tilbyder spændende forstanderstilling i et kreativt miljø Indledning Frederikssund Kommune søger en ny forstander til at sikre drift

Læs mere

Afdelingsleder for Maritim Service

Afdelingsleder for Maritim Service JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 27. marts 2015 Afdelingsleder for Maritim Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen

Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen Notat Christian Kofoed-Enevoldsen, John Reynolds og Nina Allin Hellerup, 19. august 2015 Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør i Faxe Kommune

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør i Faxe Kommune John Reynolds & Jens Jacobsen Hellerup, den 1. september 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør i Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede & Winnie Rechnagel Aarhus, 10. oktober 2014 Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning A/S

JOB- OG KRAVPROFIL. Administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning A/S JOB- OG KRAVPROFIL Alexander Normann Jørgensen Jens Erik Jacobsen Hellerup, den 23. marts 2015 Administrerende direktør til Frederiksberg Forsyning A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som administrerende direktør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som administrerende direktør Jan Kjeldsmark/amb Aarhus, 1. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som administrerende direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Skoleleder Aabybro Skole Jammerbugt Kommune

Skoleleder Aabybro Skole Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, den 24. maj 2016 Skoleleder Aabybro Skole Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge

Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Nota Job og personprofil Centerchef Børn og Unge Baggrund Vi søger en ny centerchef for Center Børn og Unge med tiltrædelse 1. februar 2017. Rebild Kommune har ca. 29.300 indbyggere og er beliggende i

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL

Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende stillingen som direktør med ansvar for sundhed, træning og omsorg

Baggrundsnotat vedrørende stillingen som direktør med ansvar for sundhed, træning og omsorg Evald Eriksen/Kristian Hessler 7. februar 2014 Baggrundsnotat vedrørende stillingen som direktør med ansvar for sundhed, træning og omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder JOB- OG KRAVPROFIL Winnie Rechnagel/Jesper Lund Aarhus, 26. januar 2016 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere