Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering og udvælgelse af socialchef"

Transkript

1 NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM SOCIAL-, SUNDHEDS- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN SOCIALAFDELINGEN - SITUATIONEN STILLINGEN DEN ØNSKEDE CHEFPROFIL LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD TIDSPLAN JAMMERBUGT KOMMUNE GENERELT... 9 Side 2 af 10

3 1. Indledning Stillingen som socialchef i Jammerbugt Kommune er ledig til besættelse pr. 1. december Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i organisationen og danner grundlag for rekrutteringsprocessen. Jammerbugt Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval A/S om at medvirke i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget består af: Borgmester Mogens Gade Formand for Social- og sundhedsudvalget Ejler Winkel Næstformand i Social- og sundhedsudvalget Per Halsboe-Larsen Næstformand i Økonomiudvalget Ole Stavad Kommunaldirektør Henrik Hartmann Direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen Beskæftigelseschef Jannie Knudsen Sundhedschef Hanne Heuch Distriktschef distrikt NORD Ingelise Hornshøj Næstformand ForvaltningsMED Anette Nielsen Medlem ForvaltningsMED Majbritt Ulstrup. Ansættelsesudvalget har fået tildelt ansættelseskompetencen. Du kan kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval på telefon for en konfidentiel drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Jammerbugt Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan også rettes henvendelse til direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen på telefon Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2014, kl Side 3 af 10

4 2. Om Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.1 Organisationen Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens ansvarsområde er delt i tre hovedområder; Social, Sundhed og Beskæftigelse. Ledelsen af forvaltningen udgøres af direktøren sammen med afdelingscheferne for de tre hovedområder. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har ansvaret for Jammerbugt Kommunes indsats indenfor beskæftigelse, sundhedsfremme og forebyggelse, sociale tilbud til voksne, handicap- og socialpsykiatriområderne. 2.2 Socialafdelingen Side 4 af 10

5 Socialafdelingen varetager opgaver i forhold til kommunens ældre og voksne borgere med fysiskeeller psykiske handicap Hjemmepleje Hjemmeplejens 800 medarbejdere sikrer de besluttede kvalitetsstandarder for service og hjælp til kommunens ældre borgere. Hjemmeplejen er opdelt i to distrikter: Distrikt Syd: Fjerritslev og Brovst områderne samt plejecentrene Solgården, Solbakken og Møllegården (distriktschef Svend Erik Hauerslev) Distrikt Nord: Aabybro og Pandrup områderne samt plejecentrene Biersted, Kaas, Hune, Vester Hjermitslev, Saltum og Pandrup (distriktschef Ingelise Hornshøj). Sygepleje ydes på kommunens 3 sygeplejeklinikker og i nogle tilfælde i borgerens eget hjem Voksenhandicap Handicapafdelingens 10 medarbejdere varetager myndighedsopgaver i forhold til voksne borgere med fysiske eller psykiske handicap. Ansvarsområder: Bostøtte Ledsagerordninger Kontaktperson til døvblinde Borgerstyret personlig assistance Merudgiftsydelser Behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende døgntilbud Krisecentre til kvinder Forsorgshjem Specialundervisning for voksne Socialpsykiatri Handicap og socialpsykiatri er organiseret med en overordnet leder og 4 afdelingsledere. Fra Handicap og socialpsykiatri leveres flertallet af kommunens egne tilbud til voksne handicappede i form af: Botilbud til sindslidende med 32 døgndækkede pladser og 6 ikke døgndækkede pladser beliggende i Aabybro 1 botilbud til psykisk og fysisk handicappede (udviklingshæmmede) med 21 døgndækkede pladser og 1 aflastningsplads beliggende i Hjortdal 1 Samværs- og aktivitetscenter for psykisk og fysisk handicappede med for tiden 24 visiterede borgere beliggende i Hjortdal 1 døgndækket særforanstaltningstilbud målrettet psykisk og fysisk handicappede, der kan være udadreagerende med 9 pladser beliggende i Klim 1 Opgangsfællesskab med for tiden 9 borgere tilknyttet et ikke døgndækket tilbud, hvor borgerne kan visiteres til 2 pakker på henholdsvis 8 eller 12 timer tilknyttet værestedet i Fjerritslev Side 5 af 10

6 4 væresteder for sindslidende og borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder som uvisiterede tilbud med åbningstid på hverdage beliggende i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro 4 fuldtids støtte- og kontaktpersoner - et uvisiteret tilbud målrettet de allermest isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse med base hver især på 1 af værestederne og tilknyttet den samme geografiske dækning. P.t. besøger SKP erne borgere Bostøtte til for tiden 240 borgere fortrinsvis sindslidende og borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder, der kan være udfordret af forskellige former for misbrug og et mindre antal psykisk og fysisk handicappede. Bostøtten er rammestyret og tildeles som pakker fra 1-5 indenfor rammen, mens pakker fra 5 og opefter og puljetimer bevilges særskilt derudover. 3. Socialafdelingen - situationen Socialafdelingen har i alt ca medarbejdere og et samlet budget på ca. 305 mio. kr. Det er det generelle indtryk, at socialafdelingen er veldrevet og velledet. Der er (kun de) generelle udfordringer i forhold til den demografisk udvikling med flere ældre og en større ældreandel. Omvendt har en vigende efterspørgsel efter og behov for plejeboliger medført, at kommunalbestyrelsen har besluttet en ny plejehjemsstruktur, bl.a. med lukning af to mindre plejehjem. Plejehjemstrukturen kan således antages at ligge fast i årene fremover. Plejeområdet er i dag organiseret i 2 mod tidligere 4 distrikter med hver sin distriktsleder. Voksen handicapområdet er udfordret af tilgang og dermed et vist udgiftspres. Det er dog indtrykket, at området er i en god udvikling og at der er styr på ressourcer og faglighed. Der er et almindeligt økonomisk pres på Socialafdelingen, men generelt er der overblik over og styr på økonomien i afdelingen. Der er ingen særlige trivsels- eller fraværsproblematikker og arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er positivt, både på arbejdspladserne og i MED-organisationen. Det er besluttet at gennemføre udbud/udlicitere dele af plejen og arbejdet med udbuddet er igangsat. Det er endvidere besluttet, at den kommunale hjemmepleje selv kan afgive tilbud. Der er påbegyndt indledende drøftelser om den kommende ledelsesstruktur i afdelingen - en proces, som den nye socialchef skal overtage og føre til ende. Sammenfattende er det oplevelsen, at Socialafdelingen generelt er velfungerende og veldrevet, at der kun er almindelige udfordringer, men til gengæld meget store muligheder for at fortsætte en god udvikling og - for den nye socialchef i et stort ledelsesrum - at øve personlig indflydelse på fremtidens socialområde i Jammerbugt Kommune. 4. Stillingen Socialchefen refererer til direktøren for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og er overfor denne ansvarlig for den overordnede ledelse og styringsopgaven i hele Socialafdelingen i forhold til økonomi, lovgivning, administrative procedurer samt lokale politiske og administrative beslutninger. Socialchefen er chef for Socialafdelingen og leder afdelingen gennem 6 ledere i direkte reference. Side 6 af 10

7 4.1 Socialchefens opgaver Socialchefen løfter en stor opgaveportefølje og et stort ansvarsområde og forventes - på et afstemt grundlag med direktøren - at kunne udfylde et meget betydeligt ledelsesrum. De centrale opgaver og arenaer er: Ledelse: Sikre, at mål og beslutninger kommunikeres og er kendte i ledelsessystemet og helt ud til alle medarbejdere Sikre, at der eksisterer synlige og kendte mål, at der arbejdes målrettet efter disse, og at der evalueres og følges op på dem Ansvarlig for, at Socialafdelingen bliver ved med at være en afdeling med en sund kultur, attraktive arbejdspladser og høj medarbejdertrivsel Varetage kompetent ledelse af lederne samt sikre, at der er fokus på trivsel og arbejdsmiljø også for lederne Medvirke til, at kommunens øverste ledelse fremstår som en helhed over for medarbejderne Medlem af chefgruppen i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Politik: Det ledelsesmæssige ansvar i forhold til udvikling af en effektiv afdeling, der sikrer, at politiske beslutninger og prioriteringer føres ud i livet Medvirke ved dagsordenfremstilling og anden rådgivning og vejledning af udvalg og formand efter aftale med direktøren Borgerne: Sikre, at borgerne får en god og effektiv service og myndighedsbehandling Sikre en tillidsfuld dialog med og kommunikation til borgerne og pårørende Fagligt: Sikre, at der løbende sker en relevant og rettidig evaluering og udvikling af de faglige tilbud til borgerne. - Gør vi det rigtige og gør vi det godt nok? Sikre, at borgerne til stadighed - indenfor de give rammer - tilbydes den bedst mulige kvalitet i service og faglighed. 4.2 Socialchefens succeskriterier Efter 6-12 måneder vil den nye socialchef blive evalueret på især disse temaer Har fået overblik over og har selv indsigt i og overordnet styr på økonomien Er kendt som en åben og tydelig leder, hvis grundlæggende ledelsesmæssige og faglige holdninger er kendte i afdelingen Har personligt bidraget til det gode og konstruktive samarbejde internt i Socialafdelingen Er godt i gang med at udarbejde en prioriteret, langsigtet opgaveliste og -planlægning - afstemt med direktør og udvalg Har - gennem indsatsen i forvaltningens chefgruppe - demonstreret evne og vilje til at tænke afdelingen ind i forvaltningen og forvaltningen ind i afdelingen og således demonstreret det 2-delte ledersk Har etableret sig som tillidsskabende en samarbejdspartner, rådgiver og vejler for det politiske udvalg Side 7 af 10

8 5. Den ønskede chefprofil De faglige, formelle kvalifikationer omhandler de faktiske erfaringer, der vil blive vægtet i den første udvælgelse. De personlige (og ledelsesmæssige) kompetencer vil blive tillagt stor vægt i den endelige udvælgelse. 5.1 Faglige, formelle kvalifikationer Faglig erfaring med og viden om socialområdet generelt og fra et eller flere af afdelingens faglige områder Erfaring med ledelse af ledere Dokumenterede gode resultater med økonomistyring Erfaring med at betjene og samspille med en politisk ledelse. 5.2 Personlige kompetencer De efterspurgte personlige kompetencer er især: Gode kommunikative kompetencer; skal kunne tale med alle og formidle kompetent (i tale og skrift), så budskabet når ud til en bred målgruppe Højt energiniveau, høj arbejdskapacitet og et stort personligt drive Stærke sociale kompetencer med interesse for mennesker og evne til at læse og forstå sociale relationer En robust person, der skaber tillid og ro omkring sig Politisk tæft, herunder en sikker fornemmelse for rollen og adfærden i samspillet med det politiske system. 6. Løn- og ansættelsesforhold Stillingen er klassificeret i løntrin 51, og afhængig af erfaringer og kvalifikationer forventes et samlet lønniveau inklusive alle tillæg på ca. kr årligt. Hertil kommer pensionsordning. 7. Tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Annoncering / sourcing Fra Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , fra kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Rapportering og anden samtalerunde , fra kl Forhandling og ansættelse Efter Tiltrædelse Side 8 af 10

9 8. Jammerbugt Kommune generelt Jammerbugt Kommune er et særligt sted. Vi er omgivet af en storslået natur med bløde klitter, stejle klinter, frodige skove og mose. Kommunen dækker et areal på 863 km 2, som fordeler sig over 60 km fra Vust i vest til Ingstrup i nordøst. Kommunen er dog ingen steder mere en 20 km bred. Langs Limfjorden har vi 44 km fjordstrækning, og vi har 52 km kystlinje langs Jammerbugten. I kommunen bor vi ca borgere, og vi vil gerne være flere! Vi bor i en af kommunens fire hovedbyer: Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, i et af de mange mindre lokalsamfund eller på landet. Vores mange lokalsamfund har hver deres egen identitet og særpræg. Jammerbugt Kommune samarbejder med lokale ildsjæle om at sikre fortsat udvikling både i byerne og i landdistrikterne, så kommunen vedbliver at være et godt sted at bo, et godt sted at vokse op og et godt sted at besøge. Arbejdsmarkedet og erhvervsstrukturen er præget af et mangfoldigt erhvervsliv med mange mindre og mellemstore virksomheder, samt en forholdsvis stor pendling til arbejdspladserne i nabokommunerne. Vi har mange arbejdspladser indenfor de traditionelle erhverv, herunder håndværk men også mange højtspecialiserede virksomheder. Centralforvaltningen er placeret på Rådhuset i Aabybro. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i administrationsbygningen i Brovst. Teknik- og Miljøforvaltningen i administrationsbygningen i Pandrup og Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev. Beskatning 2014 Kommuneskat: 25,7 % Kirkeskat: 1,2 % Sundhedsbidrag: 5,00 % Grundskyldspromille: 32,85 Visionen for Jammerbugt Kommune Kommunen vil skabe grundlag for at fastholde og udvikle et godt serviceniveau for borgere og erhvervslivet. Kommunen vil sikre overskud og handlekraft til udvikling og nye initiativer, og vil være en synlig og attraktiv medspiller for at styrke bosætningen, erhvervsudviklingen og turismen i kommunen. Kommunen vil understøtte en decentral struktur under hensyntagen til helheden, og vil aktivt arbejde for dialog med og involvering af borgere, brugere, foreninger i de lokale beslutninger. Overordnede målsætninger Visionen tydeliggøres i en række målsætninger, som skal være retningsanvisende for beslutningerne og aktiviteterne i kommunen: - Vi vil se kommunen som én helhed. Kommunens lokalsamfund er forskellige med hver deres kvaliteter, og der skal fortsat være mulighed for at udvikle velfungerende lokalsamfund og deres stærke sider, men samtidig skal kommunen ses som én helhed, hvor der skal prioriteres og satses for at sikre den fornødne udvikling. Ved at anskue kommunen i sin helhed, sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne og gennemføre forandringer skal der skabes overskud til ny udvikling. - Vi er en attraktiv bosætningskommune med plads til alle. Vi vil arbejde for at tiltrække og fastholde gode skatteborgere ved at sikre et varieret boligudbud af god kvalitet. Vi vil udnytte de fordele, vi har, som følge af kommunens gode placering med nærhed til regionsbyen, infrastrukturen, naturen, havet og fjorden. Der skal skabes boligudvikling i hele kommunen ved at satse på de enkelte lokalområders stærke sider. For at skabe en gunstig udvikling i befolkningssammensætningen skal der især lægges vægt på at tiltrække yngre familier via en attraktiv børnepolitik. Side 9 af 10

10 - Vi arbejder for en dynamisk og fremtidsorienteret erhvervsudvikling. Vi vil føre en erhvervspolitik, hvor vi sigter på at styrke de eksisterende centre for industri, detailhandel og turisme. Samtidig hermed vil vi i samarbejde med virksomhederne, andre parter samt det regionale erhvervssamarbejde arbejde for at skabe gunstige vilkår for etablering af nye virksomheder og udvikle de eksisterende. - Vi satser på vore rekreative naturområder, kultur og fritid og udvikling af turismen. Vi vil aktivt udnytte vor rekreative natur samt satse på kultur- og fritidsaktiviteter, idet denne satsning understøtter kommunes bosætnings- og erhvervspolitik ved at gøre kommunen til et spændende sted at leve, arbejde og besøge. Et aktivt fritids- og foreningsliv og et spændende kulturliv binder kommunen sammen på kryds og tværs og skaber et aktivt fællesskab. Potentialet inden for turismen med nogle af landets skønneste naturområder skal udnyttes som drivkraft i en fremtidig erhvervsudvikling med vægt på kvalitet, miljø og oplevelser. - Vi er en aktiv partner i Aalborg Samarbejdet. Vi vil også i fremtiden deltage aktivt i det regionale samarbejde, og vil arbejde for at styrke samarbejdet i Region Aalborg. Vi er meget afhængige af arbejdspladserne i Aalborg-området, og en gunstig udvikling i hele området er en forudsætning for en god udvikling i vor kommune. - Vi lægger vægt på dialog og en decentral struktur. Vi ser det som en positiv værdi at sikre involvering af borgere, brugere, foreninger i de lokale beslutninger. Vi vil sikre dialog og arbejde for lokal inddragelse i beslutningerne og herigennem medvirke til at understøtte en decentral struktur og forvaltning under hensyntagen til mulighederne og helheden. - Vi vil sikre bæredygtighed og udviklingskraft. Vi vil fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og ledere samt udnytte ressourcerne på tværs af den kommunale organisation for at sikre en høj faglighed og økonomisk bæredygtighed og den fornødne udviklingskraft til nye initiativer. Vi vil føre en personaleog ledelsespolitik, der bygger på tillid og kompetence til den enkelte medarbejder og med fokus på initiativ, forandringsevne, udvikling og resultater til gavn for borgerne. Du kan se mere information om, hvordan Jammerbugt Kommune arbejder med at omsætte visionerne til konkrete mål og handlinger på og en oversigt over vedtagne politikker. Ledelsesgrundlaget Jammerbugt Kommune har vedtaget et fælles ledelsesgrundlag: 1. Du påtager dig ansvaret for, at de politiske og administrative beslutninger føres ud i livet 2. Du signalerer retning og udvikler en lydhør samt forandringsparat organisation 3. Du involverer medarbejderne, sætter fokus på personaleledelse og er i dialog med medarbejderne om deres udvikling og trivsel 4. Du påtager dig ansvaret for faglig udvikling, økonomi, personale, bygninger m.m. 5. Du og din nærmeste chef afklarer ledelsesrummet og sikrer gensidig sparring 6. Du sikrer, at der er fokus på mål og resultater 7. Du er forpligtet til at træffe de nødvendige beslutninger også vanskelige og upopulære 8. Du opfatter dig selv som en del af kommunens samlede ledelse 9. Du sikrer, at din organisation tænker i helheder, ser på ressourceanvendelsen i sin helhed og skaber sammenhæng for borgerne 10. Du praktiserer ledelsesgrundlaget (værdierne) i det daglige arbejde. Ledere på alle niveauer forventes ide- og holdningsmæssigt at kunne tilslutte sig grundlaget og at realisere det i praksis i den daglige ledelse. Lysten og evnen til at praktisere ledelse på dette grundlag indgår i udvælgelsen af ledere på alle niveauer i Jammerbugt Kommune. Side 10 af 10

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere