Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv"

Transkript

1 Lise Østermark/Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING THISTED KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING STILLINGEN ANSÆTTELSESVILKÅR TIDSPLAN... 8 Side 2 af 9

3 1. Indledning Direktøren for Teknisk Forvaltning har fået nyt job som direktør ved Thyborøn Havn, og Thisted Kommune søger hans afløser pr. 1. januar Kommunen har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af den nye direktør. Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg. Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af drøftelser i organisationen og er godkendt af Thisted Kommune som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. 1.1 Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget er sammensat af: Strategi- og Økonomiudvalgets medlemmer Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalg Formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg Kommunaldirektør Afdelingschef fra Teknisk Forvaltnings chefgruppe Repræsentant fra Hoved-MED Repræsentant fra forvaltnings-med. Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til Strategi- og Økonomiudvalget, der afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til ansættelsen af direktøren. 1.2 Kontaktoplysninger og ansøgning Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon (også gerne uden for kontortid) for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Thisted Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til kommunaldirektør Carsten Sand Nielsen på telefon Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Ansøgningsfristen udløber den 3. november 2014 kl Thisted Kommune Thisted Kommune er arealmæssigt Danmarks 6. største kommune med et samlet areal på km 2. Kommunens cirka indbyggere har adgang til en natur i særklasse, en aktiv købstad med kulturelle tilbud og historiske særværdigheder. Vesterhavet ved Klitmøller er kendt som Cold Hawaii og tiltrækker surfere fra hele Nordeuropa på jagt efter den ultimative bølge. Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune. 100% af kommunens el kommer i dag fra vedvarende energi, ligesom mere end 80% af varmen produceres ved biomasse, geotermi, biogas og affald. Side 3 af 9

4 Som virksomhed er Thisted Kommune veldrevet og velstyret. Økonomien er sund og stærk, og selv om kommunen ikke hører til blandt landets rigeste, tilbydes borgerne et fornuftigt serviceniveau. Økonomien styres med gennemsigtighed, dvs. at tilpasninger kan planlægges, og uventede hovsa-runder undgås. I kommunen er der er basis for innovation og udvikling. Og den kommer ikke af sig selv. Thisted Kommune får med sin demografi og beliggenhed ikke tingene foræret. Der skal brydes vej i vejløst område, og derfor præger en tydelig gennembryder-mentalitet den politiske og administrative ledelse i spidsen for organisationen. Ambitioner om fortsat udvikling af geografiens potentiale er meget tilstedeværende. På det tekniske område handler det især om at skabe rammevilkår for borgere og erhvervsliv. Der er fokus på erhverv, fordi arbejdspladser skaber bosættelse og dermed vækst. Netop vækst- og udviklingspotentialer ønskes dyrket og understøttet fremadrettet i dialog med erhvervslivet og de øvrige interessenter i området. Flere oplysninger om Thisted Kommune kan findes på 2.1 Den politiske organisation Den politiske organisation består af Kommunalbestyrelsen, Strategi- og Økonomiudvalget samt 4 fagudvalg. Direktøren for Teknisk Forvaltning varetager serviceringen af Klima-, Miljøog Teknikudvalget. Direktøren deler Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget med én af de andre direktører. Begge disse stående udvalg har et velfungerende samarbejde med Teknisk Forvaltning. 2.2 Ledelse i Thisted Kommune Thisted Kommune er også optaget af, at ledelsesprocesser og ledelsespraksis er tydelige og kvalificerede. Der er i 2012 gennemført en omfattende proces for udarbejdelse af et ledelsesgrundlag med deltagelse af medarbejdere i MED-systemet og alle ledere i Thisted Kommune. På baggrund af ledelsesgrundlaget God ledelse i Thisted Kommune er der i 2013 gennemført en lederevaluering. Alle ansatte ved Thisted Kommune blev inviteret til at deltage, og evalueringen gav et grundlag for feedback og dialoger omkring udvikling af den ledelse, medarbejderne oplever i hverdagen. "God ledelse i Thisted Kommune" markerer bl.a. direktørernes todelte fokus på hhv. eget forvaltningsområde (anslået til 40%) og direktionens fælles interesse i hele kommunen (anslået til 60%). I Thisted Kommune er der bevidsthed om, at god ledelse gør en forskel. Der er i dag et stærkt belæg for, at ledelse er afgørende for alt, hvad der er vigtigt på en arbejdsplads, ikke mindst: Ønskede resultater Trivsel Nytænkning/udvikling Rekruttering og fastholdelse af attraktive medarbejdere Tilfredse kunder og brugere. Ledelsesgrundlaget God ledelse i Thisted Kommune kan læses i bilag 1. Side 4 af 9

5 2.3 Overordnet organisation Thisted Kommune beskæftiger i alt medarbejdere, der er organiseret i 3 fagforvaltninger samt 2 tværgående funktioner, der servicerer alle forvaltninger i forhold til økonomi, HR og sekretariat. Thisted Kommunes overordnede administrative organisering ser således ud: 2.4 Direktion Der er 4 direktører i direktionen, der ledes af kommunaldirektøren. Der er tale om en direktion bestående af både nye og garvede medlemmer. For medlemmerne er der mulighed for at sætte deres præg på udviklingen. Det ses som en nødvendighed, at direktionen fungerer som et forum, der giver medspil og modspil med det formål at kvalificere fælles beslutninger og at spille hinanden gode. Ledelse af en kommune er kompleks, og for at skabe sammenhæng og intelligente løsninger på tværs, er det vigtigt, at direktionen fungerer som et hold, og at holdspillerne kan, vil og tør udfordre hinanden. Side 5 af 9

6 3. Teknisk Forvaltning 3.1 Teknisk Forvaltnings Organisation Organisationsdiagram for direktørens område: Forvaltningen har omkring 215 medarbejdere, hvoraf ca. 80 administrative medarbejdere har fysisk arbejdssted i Hurup, der er beliggende 35 km syd for Thisted. Forvaltningen består af 5 områder: Erhverv Erhverv er en forholdsvis nyetableret enhed, der skal understøtte erhvervslivets positive udviklingsmuligheder i Thisted Kommune. Enheden består af 4 erhvervskonsulenter foruden erhvervskonsulent og teamleder Torben Linde. Erhverv er placeret på Rådhuset i Thisted. Center for IT og Digitalisering Centret er placeret på Rådhuset i Thisted og har til opgave at servicere hele organisationen. Centeret består af it-drift og -sikkerhed, it-support, digitalisering, indkøb, udbud og kontraktstyring for hele kommunen, servicecenter (trykkeri, postfordeling, nøglecentral o.a.) og grafisk medarbejder. Centret har 32 ansatte og ledes af it- og digitaliseringschef Jette Ganzler Kristensen, der desuden har ansvaret for kommunens 7 arkiv. Drifts- og Anlægsafdelingen Hovedopgaverne ligger inden for vej- og park, trafik, vedligehold og service på bygninger m.v. Til at løfte de mangeartede opgaver har afdelingen 114 medarbejdere, heraf 32 administrative medarbejdere i Hurup, under ledelse af drift- og anlægschef Ejgil Haurum. Myndighed Plan, Byggesag, Natur og Miljø Med sine i alt 40 ansatte, som er placeret i Hurup, varetager afdelingen myndighedsopgaver som tilsyn, godkendelser, planlægning m.v. under ledelse af plan- og miljøchef Marianne Galsgaard. Affald og Beredskab Området beskæftiger 23 medarbejdere foruden affalds- og beredskabschef Søren Funder Larsen. Side 6 af 9

7 3.2 Kort om status i forvaltningen Teknisk Forvaltning er et område, der aktuelt er i god og sikker drift på de myndighedsrettede områder. Egenproduktionen i Vej og Park overholder de vedtagne serviceniveauer, og der er styr på anlægsprogrammerne på gennemførelse og overholdelse af tids- og budgetrammer. Det er i en særlig grad lykkedes: at få sikker og stabil drift på myndighedsområdet at få afsluttet det store program Det gode liv ved kysten under Real Danias program Mulighedernes Land at få modnet, finansieret og etableret Danmarks første Havbad specielt på landbrugsområdet at få opbygget kapacitet og kompetencer til håndtering af landbrugsmiljøsager at få oprettet én indgang for erhvervslivet til kommunen og få implementeret og accepteret det som et positivt tiltag, som i stigende grad benyttes. Af opgaver tilbagestår bl.a.: fortsat fokus på sagsbehandlingstider at få de erhvervsrettede ydelser gjort mere synlige og serviceorienterede, samt at få det kommunikeret til erhvervslivet at få håndteret de store udfordringer på natur- og miljøområdet med indsatsplaner på grundvand at få håndteret vandløbsvedligeholdelse i forhold til muligheder inden for lovgivningens rammer og de politiske ønsker at få igangsat og gennemført en revision af hele kommuneplanen først med en planstrategi primo 2015 og efterfølgende revision de kommende år at få vedtaget en ny erhvervspolitik og herefter få den implementeret samtidig med en stillingtagen til, hvorledes hele erhvervsfremmeindsatsen skal tilrettelægges fremadrettet at understøtte de politiske ønsker om udvikling i infrastrukturen, herunder udvidelsen af Hanstholm Havn. 4. Stillingen Der er tale om en stilling med bredde, spillerum og mulighed for resultatskabelse for den rette profil. 4.1 Opgaven Direktøren skal konkret sikre en kompetent og sikker gennemførelse af politiske og administrative beslutninger og konsekvent økonomistyring og budgetoverholdelse. Direktøren er i særlig grad: det centrale bindeled mellem forvaltningen og hhv. direktionen og det politiske niveau garanten for en tillidsfuld og professionel rådgivning og betjening af og samspil med de 2 politiske udvalg en sikker og tydelig leder og styrmand som forvaltningens øverste leder, og er i den rolle overfor kommunaldirektøren og det politiske system ansvarlig for at realisere kommunens overordnede visioner optaget af udviklingen af sunde attraktive arbejdspladser med en stor social kapital i hele forvaltningen gennem et tillidsfuldt samarbejdsklima mellem ledelseskæderne og mellem ledelse og medarbejder i MED-systemet og TR. Side 7 af 9

8 Direktøren mestrer det dobbelte lederskab, som sikrer en kompetent ledelse og styring af egen forvaltning og den tværgående strategiske udvikling af hele organisationen i Thisted Kommune. Her skal direktøren bidrage dynamisk og engageret med nytænkning og udvikling. 4.2 Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund Den ideelle direktør har: relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende erfaringer på chef- eller direktørniveau (strategisk ledelse) fra en større organisation erfaring fra og/eller stærke relationer til erhvervslivet erfaring med rådgivning af og samspil med en politisk ledelse erfaring fra den kommunale kontekst og dens formalia. 4.3 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer I den endelige udvælgelsesproces vil følgende personlige egenskaber og kompetencer blive særligt prioriteret: Stærke analytiske og strategiske kompetencer, som kan skabe overblik, sammenhæng og perspektiv i forvaltningens indsatser og udvikling Engagement, som ses i et stort personligt drive og energiniveau, der inspirerer og motiverer omgivelserne Personlig integritet, ordentlighed og autenticitet Mod og mandshjerte til både at ville og turde satse, drive og gennemføre processer Relationelle kompetencer og interesser i opgaven og i andre mennesker; er imødekommende og udadvendt med samarbejdsevner i alle kontekster En tydelig og kompetent kommunikator og formidler både i skrift og tale som kan tale til og forstås af alle En lederprofil med et stort repertoire; udgangspunkt i MED-inddragelse og evne til at samle, men omvendt også styrke og robusthed til at gå selv, når situationen kalder på det. 5. Ansættelsesvilkår Stillingen aflønnes med et årligt niveau på kr pension (18,75%). Stillingen besættes på kontraktvilkår. 6. Tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af ansøgere til indledende samtaler Indledende samtaler på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted fra kl Test, personvurdering og referencetagning Uge 46+47/2014 Side 8 af 9

9 AKTIVITET Rapportering og anden samtalerunde på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted TIDSANGIVELSE fra kl Forhandling Efter Godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde Tiltrædelse Side 9 af 9

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Rekruttering og udvælgelse af socialchef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 Account Manager AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede & Winnie Rechnagel Aarhus, 10. oktober 2014 Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere