H A N D L I N G S P L A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A N D L I N G S P L A N"

Transkript

1 H A N D L I N G S P L A N LERCHENBORG KALUNDBORG KOMMUNE

2 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og at sikre fredningsværdierne. Handlingsplanen fastlægger hvilke bygningsarbejder, der i en periode bør udføres på en bygning for at fastholde eller genoprette tabte eller svækkede fredningsværdier. Ejeren vælger selv den restaureringsfaglige rådgiver, som skal udarbejde handlingsplanen. Handlingsplanen er udført efter Kulturstyrelsens skabelon og vejledning, og Kulturstyrelsen finansierer handlingsplanen efter de fastsatte takster.. Handlingsplanen omfatter den/de fredede bygningers klimaskærm med mindre andet er aftalt. Rådgiveren besigtiger bygningen/bygningerne fra terræn, stige eller tilgængelige lofts- og kælderrum. Der bliver ikke lavet tekniske målinger eller destruktive undersøgelser. Handlingsplanen tager udgangspunkt i ejendommens fredningsværdier, som er beskrevet af Kulturstyrelsen. På Kulturstyrelsens hjemmeside for fredede og bevaringsværdige bygninger FBB, findes oplysninger om de fredede ejendomme og deres fredningsværdier. FBB findes på VURDERING OG ANBEFALEDE AKTIVITETER Handlingsplanen vurderer bygningens/bygningernes tilstand, hvor fredningsværdierne er svækket og i hvilken rækkefølge forholdet bør udbedres. Fra 1. prioritet, der er kritiske skader, til 3. prioritet, der er mindre alvorlige, samt den særlige kategori AKUT, hvor skaden er så stor, at den skal udbedres med det samme. Der kan forekomme særlige forhold, som kræver en nærmere undersøgelse, end denne handlingsplan har mulighed for. Det markeres med UN (undersøges nærmere) og bør undersøges snarest muligt. De skal være opmærksom på, at der kan være andre skader eller forhold i ejendommen, som ikke er medtaget i denne handlingsplan. De angivne beløb er prisoverslag skønnet af den sagkyndige rådgiver og kan variere både op og ned i forhold til egentlige håndværkerpriser. FØR ARBEJDERNE UDFØRES Når en ejendom er fredet betyderdet, at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Anbefalingerne i denne handlingsplan er ikke forudgående godkendt, og der skal derfor indsendes ansøgning til Kulturstyrelsen om tilladelse til eventuelle byggearbejder. Du kan se mere information om bygningsbevaring på Kulturstyrelsens hjemmeside. KULTURSTYRELSEN

3 3 EJENDOMMENS DATA Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Lerchenborg, 4400 Kalundborg Betegnelse: Lerchenborg Fredningsår: 1918 Omfang: Bygningerne i selve slotsområdet. Bygningerne 1, 2, 3, 4 og 5 (Plus flere, som ikke er omfattet af denne rapport). RÅDGIVERS DATA Navn: Center for Bygningsbevaring Adresse: Vej og nr., postnr. og byraadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby Mailadresse: CVR.NR.: Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Bygningsrådgiver Hans Jørgen Hansen Dato: Underskrift: KONKLUSION Denne rapport omhandler kun bygningerne benævnt 1-5, men der er adskillige andre fredede bygninger i det samlede anlæg, og også Slotsparkens lindeallesystem mv er fredet. Alle fem bygningers tage er nedbrudte eller bør skiftes af forskellige årsager. Der er utætheder, som bør tætnes akut, men der bør endvidere laves nærmere undersøgelser og tilhørende projektering af tagudskiftning. Man må forvente, at der vil blive fundet en del rådskader, som i flere tilfælde kan have bredt sig til underliggende dele af bygningen. Eksempelvis bjælkelag, murremme og lofter. Hvis der ikke er mulighed for en samlet tagudskiftning, bør udskiftningen prioriteres således: 1) Bygning 1, midterfløj 2) Bygning 2, nordre sidefløj 3) Bygning 3, søndre sidefløj 4) Bygning 5, søndre tværfløj 5) Bygning 4, nordre tværfløj. Ydervæggene er generelt i god stand, blot med behov for almindelig vedligeholdelse og kalkning. Der er imidlertid store problemer med sandstensdekorationerne, hvoraf mange forvitrer, specielt på Bygning 1, midterfløjen. Der bør laves nærmere undersøgelser af sandstensdekorationerne med henblik på bevaring, konsoliderig eller nyhugning. Vinduer og yderdøre er løbende vedligeholdt, men specielt vinduerne mod syd, nord og vest i Bygning 1, midterfløjen, trænger til istandsættelse.

4 4 HANDLINGSPLAN BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det samlede anlægs aksiale og symmetriske opbygning, der udgøres af hovedbygning med sidefløje og tværfløje, T-formede bygninger, L-formede avlsbygninger, parkanlæg og alléer, samt til proportionerne imellem de enkelte bygninger og gårdrum. I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig endvidere til bygningernes form og udtryk, oprindelige materialeholdning og farvesætning, samt til hovedbygningens unikke sandstensarbejder. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig især til midterfløjens oprindelige planløsning samt spisestuens og riddersalens enestående rokokointeriører. Hertil kommer de originale glasmosaikker i den nordre sidefløj samt de tidligere stald- og avlsbygningers oprindelige, bærende konstruktioner. I haveanlægget knytter de bærende fredningsværdier sig til lindealléerne samt lindebuehækken med statuer. SITUATIONSPLAN Fredningens omfang: Fredningen omfatter endvidere: 1 Hovedbygning midterfløj 6 Nordre T-formet bygning 2 Hovedbygning nordre sidefløj 7 Søndre T-formet bygning 3 Hovedbygning søndre sidefløj 8 Nordre L-formet avlsbygning 4 Hovedbygning nordre tværfløj 9 Søndre L-formet avlsbygning 5 Hovedbygning søndre tværfløj 10 Slotsparkens lindeallésystem samt (ovenstående fem bygninger er omfattet af denne rapport) samt lindebuehæk med skulpturer.

5 5 HOVEDBYGNING MIDTERFLØJ Billedet viser østsiden/havesiden, hvor der ved besigtigelsen blev udført restaurering af dele af sandstensdekorationerne. Midterfløjen er rig på sandstensdekorationer, men specielt mod øst er sandstenene i forfald. YDERVÆGGE Svarende til stil og mode i barokken har bygningen ingen egentlig synlig sokkel, men i enkelte områder ses et lille fremspring mellem kælder- og stuevinduer. Murværket nederst har spor af mange tidligere reparationer. Enkelte steder er fugerne defekte og reparationerne løse. Ydervæggene er tyndpudsede og kalkede. Vestsiden (billedet) har enkelte mindre skader under stuevinduerne, og ved siden af disse. I frontispicen findes enkelte mindre revner. Ellers er selve murværket og kalken i god stand. Sandstensindfatningerne har enkelte mindre afskalninger, specielt i den nordlige ende. Mod syd mangler et hjørne af en sålbænk

6 6 Sydendens murværk er generelt i god stand, men mellem gesimsen og det øverste østlige vinduer er et område med afskallende sten. Kalken er nedbrudt. Sandstensdekorationer og indfatninger er i rimelig god stand. Østsidens murværk er generelt i god stand, men med lidt løse områder nederst. Østsiden har sandstensindfatninger omkring alle vinduerne, og desuden sandstensdekorationer øverst i frontoner og i frontispicen. I- og ud for frontispicen er sandstensdekorationerne ved at blive restaureret. Derfor er der opstillet stillads. Sandstensdekorationerne og indfatningerne, specielt på østsiden, er mange steder i dårlig stand. Stenene forvitrer og konturerne udviskes. Enkelte sten er knækkede, specielt omkring stueog kældervinduerne. Flere af skaderne skyldes rustudvidelser i murhagerne. I sandstenene ses mange gamle opmodellerede reparationer.

7 7 Nordendens murværk og kalk er i god stand. Sandstensdekorationerne har flere sætningsskader, og der er mange forvitrede områder med udviskede konturer. Billedet viser et eksempel. Hovedbygning midterfløj - Vurdering af ydervægge Sokkel God stand. Repareres og behandles sammen - med ydervæggene i øvrigt. Vestsiden Småskader i murværk og puds. Almindelig vedligeholdelse, småreparationer 3 og kalkning. Sydenden Nedbrudt kalk. Almindelig vedligeholdelse, kalkning. 2 Østsiden Kalk i god stand. Almindelig vedligeholdelse. 3 Nordenden Kalk i god stand. Almindelig vedligeholdelse. 3 Sandstensdekorationer og indfatninger Sandsten forvitrer og nedbrydes. Nærmere undersøgelser og konsolidering/udskiftning 1 - UN

8 8 VINDUER OG DØRE Vinduerne er formentlig oprindelige. En del af vinduerne har overfalsede rammer. På vestsiden, billedet, er vinduerne istandsat for nylig og i rimelig god stand, dog med tegn på mindre rådne områder. De fleste håndsmedede beslag er udskiftet til nye maskinfremstillede. Hoveddørene er i god stand, men trænger til overfladebehandling. Sydendens vinduer har nedbrudt maling og kit. Mange håndsmedede beslag er bevaret, men beslagene ruster og flere er defekte og løse. På det ene stuevindue er beslagene skiftet til nye fabriksfremstillede. Vinduerne trænger til istandsættelse og maling. Havedøren er i god stand. Østsidens vinduer er i varierende tilstand. En del af vinduerne på 1.sal og kældervinduerne er malet for nylig, men de fleste har meget nedbrudt kit og maling. Mange af de bevarede håndsmedede beslag ruster og er løse. Man må forvente, at der, i forbindelse med en vinduesrenovering, vil vise sig en del rådskader.

9 9 Havedøren er ret ny og i god stand. Nordendens vinduer er i dårlig stand. Maling og kit er nedbrudt. Mange af de håndsmedede beslag ruster og er løse, og flere er defekte. Man må forvente at der, i forbindelse med en vinduesrenovering, vil vise sig en del rådskader. Hovedbygning midterfløj - Vurdering af vinduer og døre Yderdøre God stand. Almindelig vedligehold. 3 Vestsidens vinduer Øvrige vinduer Maling og kit i god stand, men tegn på mindre rådskader. Maling, kit og beslag i dårlig stand. Almindelig vedligehold plus reparation af rådskader. Udarbejdelse af projekt og istandsættelse af vinduerne. 3 2

10 10 TAG Bygning 1 har afvalmet tag af naturskifer. Rygningerne er af kobber og skorstenspiberne er totalt inddækket med kobber. I enderne er der næsten flade kobbertage. Murkronerne er inddækket med bly. Kvistene har pudsede flunker. De fleste kviste har zinktage, men enkelte har kobbertage. I tagfladerne findes flere tagvinduer, både traditionelle støbejernsvinduer og ældre Velux-vinduer. På tagfladerne ses spor af mange reparationer. Der ses mange blinkere (fikserende søm udefra gennem skiferen) Mange skifersten er ved at glide ned. Årsagen er, at de oprindelige søm ruster over, så store dele af taget reelt ligger løst. På flere af kvisttagene ses midlertidige reparationer med flashband og lignende. Skotrenderne er nedbrudte og lappet med flashband.

11 11 Kvisttagene er i dårlig stand. Kvistenes træværk trænger til maling, og der er formentlig rådskader i mange af kvistkarmene. Kvistvinduerne er, specielt mod øst, i meget dårlig stand. Kvistflunkernes puds har flere skader. Skorstenspiberne er inddækket med kobber. Tilstanden af kobber og murværk kunne ikke vurderes, men store rustskjolder fra lynafledernes fastgørelser indikerer, at kobberet kan være tæret. Tagrenderne er af zink og i rimelig god stand, men mange af rendejernene er meget rustne, specielt på vestsiden Dele af taget er indvendig søgt tætnet med asfaltkit. I tagrummet kunne konstateres, at der findes en del utætheder og rådskader. Især i enderne ved sammenbygningerne med de højere dele med kobbertag. Ved en tagrenovering må man forvente at finde en del rådskader, flere måske ret omfattende. Hovedbygning midterfløj - Vurdering af tag Taget Utætheder, rådskader og stor risiko Projektering og tagudskiftning. 1 UN for yderligere.

12 12 ANDET Sandstenstrapperne mod vest har løse trin og mindre mekaniske skader. Billedet viser den nordlige trappe på vestsiden. Den tilsvarende sydlige trappe er ved at blive istandsat. Hovedbygning midterfløj - Vurdering af andet Sandstentrapper Løse elementer og småskader. Projektering og istandsættelse. 1 foran hoveddøre

13 13 HOVEDBYGNING NORDRE SIDEFLØJ Bygning 2 er en spejling af Bygning 3, og svarer i stil og opbygning til denne. Billedet viser sydsiden. YDERVÆGGE Svarende til stil og mode i barokken har bygningen ingen egentlig synlig sokkel, men dog et lille fremspring mellem kælder- og stuevinduer. Sydsiden har enkelte defekte fuger samt smårevner over nogle af kældervinduerne. Kalken er nedbrudt. Sandstensdekorationerne er i rimelig god stand, dog med mindre sætrevner og forskydninger.

14 14 Østendens murværk og kalk er i god stand. Sandstensdekorationerne og indfatningerne forvitrer og detaljer mangler. Sandstensindfatningen, omkring det ene kældervindue, mangler helt. Nordsidens murværk og kalk er i god stand, blot med lidt småskader umiddelbart over terrænet. Vestendens murværk er i god stand, men kalken er nedbrudt. Hovedbygning nordre sidefløj - Vurdering af ydervægge Sokkel God stand. Behandles som ydervæggene i øvrigt. - Sydsiden Lidt defekte fuger. Kalk i god stand. Almindelig vedligeholdelse, småreparationer og kalkning. 3 Østenden Kalk i god stand. Sandsten forvitrer og dele mangler. Almindelig vedligeholdelse af murværk og kalk. 3

15 15 Nordsiden Småskader nederst. Kalk i god Almindelig vedligeholdelse, småreparationer 3 stand. og kalkning. Vestenden Kalk nedbrudt. Kalkning og almindelig vedligeholdelse. 2 Sandstensdekorationer og indfatninger Sandsten forvitrer og dele mangler. Nærmere undersøgelser og konsolidering/udskiftning/kompletering. 1 UN VINDUER OG DØRE Mod syd er de fleste vinduer i stuetagen nyere koblede vinduer med hamborghængsler. Vinduerne og deres maling er i god stand. Yderdøren er i god stand, men malingen er noget nedbrudt og øst for døren, er kalfatringsfugen defekt. Østendens vinduer er i god stand. Nordsidens fleste vinduer er gamle, men tre er skiftet til koblede vinduer med hamborghængsler. De gamle vinduer har istemte hjørnebånd. Der ses en del rustudtræk ved disse beslag. Kit og maling er nedbrudt, specielt i stuevinduerne, og man må forvente, at der vil vise sig enkelte rådskader. Havedøren er en nyere dobbeltdør. Maling og kit er nedbrudt. Vestendens vinduer er ret nye. I stuetagen er det koblede vinduer med hamborghængsler. Vinduerne er i god stand.

16 16 Hovedbygning nordre sidefløj - Vurdering af vinduer og døre Nordsidens vinduer Maling, kit og beslag i dårlig Udarbejdelse af projekt og istandsættelse 2 og havedør. stand. af vinduerne. Indgangsdør sydsidenfekt. Maling lettere nedbrudt. Fuge de- Småreparationer og almindelig 2 vedligeholdelse. Øvrige vinduer Maling og kit i god stand. Almindelig vedligeholdelse. 3 TAG Bygning 2 har afvalmet tag af naturskifer. Rygningerne er af zink og skorstenspiberne er totalt inddækket med kobber. Skiferstenene er tilspidset nederst, så de enkelte skifersten fremstår sekskantede. Måske er tagene på Bygningerne 2 og 3 en smule yngre end på Bygning 1. På tagfladerne ses spor af mange reparationer. Der ses mange blinkere og flere skifersten er ved at glide ned. Årsagen er, at de oprindelige søm ruster over, så dele af taget reelt ligger løst. Overordnet set vurderes taget på Bygning 2, at være i en lille smule bedre stand end på Bygning 1. På nordsiden findes tre kviste og spor efter flere andre. Kvistenes tag og flunker er beklædt med naturskifer. Kvistvinduerne er i meget dårlig stand. Generelt må kvistene betagnes som værende i dårlig stand, og det er forventeligt, at der vil vise sig en del rådskader i kvistene og i områderne under dem. Mellem de to østlige kviste mangler en af de nederste skifersten umiddelbart over tagrenden. Tagrenderne er af zink og i rimelig god stand, men rendejernene ruster.

17 17 Skifertaget er søgt tætnet med påsprøjtet asfaltkit indefra. I tagkonstruktionen findes flere rådskader, blandt andet ved sammenbygningen til Bygning 4, nordre tværfløj (billedet). Murankrene i frontispicen mod syd rustudvides og sprænger murværket i gavltrekanten. Hovedbygning nordre sidefløj - Vurdering af tag Manglende skifersten Skader gesims, murværk og bjælkelag. Reparation. Akut nederst mod nord. Taget Utætheder, rådskader og risiko for yderligere. Projektering og tagudskiftning. 1 - UN ANDET Murværket på siderne af sydsidens udvendige trappe har voldsomme afskalninger af tyndpuds og frostsprængte mursten. Hovedbygning nordre sidefløj - Vurdering af andet Sider af trappe Nedbrudt murværk. Undersøges nærmere. Repareres, 2 UN måske ommures.

18 18 HOVEDBYGNING SØNDRE SIDEFLØJ Bygning 3 er en spejling af Bygning 2 og svarer i stil og opbygning til denne. Billedet viser nordsiden og vestenden. YDERVÆGGE Svarende til stil og mode i barokken har bygningen ingen egentlig synlig sokkel, men dog et lille fremspring mellem kælder- og stuevinduer. På sydsiden ses et område nederst med misfarvninger. Årsagen er tidligere utætheder i tagrenden, som nu er blevet lappet midlertidigt. Omkring flere af kældervinduerne findes løs puds og løse gamle reparationer. Nordsiden (billedet) har lidt afskallende kalk, og pudsen er løs over flere af kældervinduerne og et par af stuevinduerne. Sandstensindfatningerne er i god stand.

19 19 Østendens murværk og kalk er i god stand. Sandstens dekorationerne og indfatningerne forvitrer i de nederste områder ved stuevinduerne og specielt omkring kældervinduerne. Sydsidens murværk er i god stand. Kalken er i god stand, men under begyndende nedbrydning. Vestendens murværk er i god stand, men kalken er noget nedbrudt. Hovedbygning søndre sidefløj - Vurdering af ydervægge Sokkel God stand. Repareres og behandles sammen - med ydervæggene i øvrigt. Ydervæggene Lidt småskader. Kalk lettere nedbrudt. Almindelig vedligeholdelse. 3

20 20 Sandstensdekorationer og indfatninger. Sandsten forvitrer, specielt i den østlige ende. Nærmere undersøgelser og konsolidering/udskiftning. 1 - UN VINDUER OG DØRE Alle vinduer er istandsat og beslagene er udskiftet. Vinduerne og deres maling er i god stand, dog er malingen på sydsidens vinduer under begyndende nedbrydning. I den østlige ende er der råd i vandnæsen på et kældervindue. Hovedbygning søndre sidefløj - Vurdering af vinduer og døre Vinduer og yderdøre God stand. Almindeligt vedligeholdelse. 3 TAG Bygning 3 har afvalmet tag af naturskifer. Rygningerne er af zink og skorstenspiberne er totalt inddækket med kobber. Skiferstenene er tilspidset nederst, så de enkelte skifersten fremstår sekskantede. Måske er tagene på Bygningerne 2 og 3 en smule yngre end på Bygning 1. På tagfladerne ses spor af mange reparationer. Der ses mange blinkere og mange skifersten er ved at glide ned. Årsagen er, at de oprindelige søm ruster over, så dele af taget reelt ligger løst. Overordnet set vurderes taget på Bygning 3 at være i en lille smule bedre stand end på Bygning 2.

21 21 Sydsidens kviste har tag af zink, og flunkerne er beklædt med zink. Kvistvinduerne er ikke undersøgt tæt på, men de er ret nymalede og formodes at være i god stand. Tagrenderne er af zink. Der er flere reparationer i renderne og rendejernene ruster. Hovedbygning søndre sidefløj - Vurdering af tag Taget Mange reparationer og risiko for Nærmere undersøgelser, måske 2 - UN flere. projektering og tagudskiftning. ANDET Nordsidens udvendige trappe er udført i sandsten. Der er gennem tiden lavet en del opmodelleringer efter skader. Gelænderet er noget rustent. Hovedbygning søndre sidefløj - Vurdering af andet Gelænder Ruster. Renses, rustbehandles og males. 2

22 22 HOVEDBYGNING NORDRE TVÆRFLØJ Bygning 4 er en spejling af Bygning 5, men med nogen afvigelser i detaljerne. Billedet viser nordenden og vestsiden. YDERVÆGGE Nederst kan anes tilhugne granitkvadre, men det er uklart, om disse er gennemgående eller, om der er murværk bag dem. Der er ingen fremspring og kvadrene er overkalkede, så bygningen fremstår uden sokkel. Ydervæggene er tyndpudsede og kalkede. Vestsiden (billedet) har spor i gesimsen efter tidligere utætheder. Murværket er i god stand. Kalken er noget nedbrugt på sokkelkvadrene, på gesimsbåndet og på sålbænkene.

23 23 Nordenden har lidt afskalninger ved dørhullet. Nederst, specielt i den østlige del, skaller kalken af, formentlig på grund af saltudtræk. Vestsidens murværk er i god stand, blot med lidt afskalninger nederst. Hovedbygning nordre tværfløj - Vurdering af ydervægge Sokkel God stand. Behandles som ydervægge i øvrigt. - Ydervægge Småskader og nedbrudt kalk i flere områder. Småreparationer og almindelig vedligeholdelse. 3

24 24 VINDUER OG DØRE Vinduerne er nyere koblede vinduer med hamborghængsler. Vinduerne er i god stand. Yderdørene er i rimelig god stand, dog er der lidt råd i karmen omkring nordendens dør (billedet), og dørene trænger til maling. Hovedbygning nordre tværfløj - Vurdering af vinduer og døre Vinduer God stand. Almindelig vedligeholdelse. 3 Yderdøre God stand, men mindre rådangreb. Småreparationer og almindelig vedligeholdelse. 3 TAG Bygning 4 har afvalmet glaseret tegltag. Tagetagen er udnyttet. Taget er omlagt og forsynet med undertag. Mod vest er oplagt nye glaserede vingetagsten. Mod nord og øst (billedet) er oplagt genbrugte glaserede vingetegl. Der er ingen skorstenspiber og ingen kviste på bygningen, men der er ilagt mange veluxvinduer mod øst og vest. Gratrygningerne er lagt i mørtel, men den vandrette rygning er lagt som systemrygning, altså uden mørtel men med rygningsstenene skruet fast i en toplægte.

25 25 Vestsidens nye tagsten er maskinfremstillede, meget ensartede og med ret store overvinger. Tagvinduerne er ikke optimalt placeret i forhold til tagstenene. Blyvingerne under tagvinduerne er ikke banket tæt til tagstenene og vinduernes inddækninger er under nedbrydning. Østsiden (billedet) og nordenden har tag af genbrugte glaserede håndstrøgne vingetegl. (Eller måske nye i meget varierende farver) Tagstenene er i god stand, men farve og glans er meget varierende, så taget fremstår noget broget. Ved sammenbygningen til Bygning 2 ligger tagstenene uensartet og roder lidt. Tagrenderne er af zink og i god stand.

26 26 Taget er oplagt på undertagsdug af asfaltimprægneret kraftpapir, som er armeret med ståltråds-net. Undertagsdugen kan åbenlyst ikke tåle varmepåvirkningen. Den lagdeles og ståltrådsnettet falder også fra hinanden. På værelsernes skråvægge er isoleret helt ud til undertaget. Tilstanden af undertaget i disse områder er ubekendt, men man må formode, at tilstanden er lige så dårlig eller dårligere end over spidsloftet. Mange steder er undertaget helt kollapset, så tagstenene er synlige. Der er disse steder fri adgang for fygesne og slagregn. Hovedbygning nordre tværfløj - Vurdering af tag Taget Defekt undertag. Undersøges nærmere. Projektering 1 og tagomlægning.

27 27 HOVEDBYGNING SØNDRE TVÆRFLØJ Bygning 5 er en spejling af Bygning 4, men med nogen afvigelser i detaljerne. Billedet viser vestsiden. YDERVÆGGE I nogle områder kan anes tilhugne granitkvadre nederst, men det er uklart, om disse er gennemgående, eller om der er murværk bag dem. Der er ingen fremspring, og kvadrene er overkalkede, så bygningen fremstår uden sokkel. Enkelte fuger, mellem granitkvadrene og aller nederst i murværket, er nedbrudte. Bygning 5 er tyndpudset og kalket. Kalklagenes samlede tykkelse er flere steder så tykt, at kalken skaller af. I det sydøstlige hjørne (billedet) ses småskader i fugerne og skjolder på grund af tidligere utætheder i tagrende og nedløb. Generelt er murværket i god stand, men kalken er lettere nedbrudt og afskallende.

28 28 Hovedbygning søndre tværfløj - Vurdering af ydervægge Sokkel God stand. Vedligeholdes sammen med ydervæggene - i øvrigt. Murværk God stand. Småreparationer og almindelig vedligehold. 3 VINDUER OG DØRE Vestsidens vinduer (billedet) er istandsat for nylig. En del af de nye beslag er endnu ikke malet. Vinduerne er i god stand. Yderdørene er i god stand, men med lettere nedbrudt maling. Den sydligste dør er tidligere repareret. Østsidens vinduer og havedøre er i god stand. Beslagene er skiftet, og ikke alle vinduer er færdigmalet. Malingen på de resterende vinduer og på den nordlige dør, er noget nedbrudt, specielt på vandnæserne og på flere beslag.

29 29 Sydendens dør er i god stand, men fugerne er defekte, og malingen er noget nedbrudt. Hovedbygning søndre tværfløj - Vurdering af vinduer og døre Vinduer Ej færdigmalede. Flere med nedbrudt Færdigmaling og almindelig vedli- 3 maling. gehold. Yderdøre God stand. Almindelig vedligeholdelse. 3 TAG Bygning 5 har tag af meget gamle sortglaserede håndstrøgne vingetegl. Rygningerne og gratrygningerne ligger i mørtel. Taget er understrøget med mørtel, og i nyere tid endvidere med asfaltkit. I tagfladerne er ilagt tagvinduer af støbejern. På bygningen findes 3 tyndpudsede skorstenspiber, som i stil og proportioner passer fint til bygningen. Tagstenene har mange afskalninger, først og fremmest af glasuren. Dette giver taget et lidt træt udseende, som forstærkes af udstikkende understrygning flere steder. Udstikkende understrygning er også uheldig, fordi mørtelen suger vand. Rygningen ligger uregelmæssig og er repareret mange gange, flere steder med røde uglaserede rygningssten.

30 30 Også gratrygningerne ligger uregelmæssigt. Forskellingen (mørtelen) er flere steder løs, og enkelte steder mangler den helt. På østsiden, under den midterste skorstenspibe, er tagstenene sunket og forskellingen defekt. Der er stor risiko for utætheder. Mod øst, ved sammenbygningen med Bygning 3, er der omfattende utætheder (og antagelig underliggende rådskader). Øverst er en tagsten gledet ned i skotrenden. Under skotrendens udløb mangler en tagsten et stort hjørne. De inderste rækker tagsten ligger uregelmæssig og vrides, så slagregn og sne vil trække ind. Hovedbygning søndre tværfløj - Vurdering af tag Sammenbygning og Utætheder og følgeskader. Tætning af utætte områder. Akut under skorsten. Taget Nedbrugt tag og defekt understrygning. Nærmere undersøgelser, projektering og tagudskiftning. 1- UN

31 31 ANBEFALEDE AKTIVITETER BYGNINGSDEL AKTIVITET PRIORITET PRISESTIMAT Hovedbygning midterfløj Sokkel Repareres og behandles sammen med ydervæggene - Ej prissat i øvrigt. Vestsiden Almindelig vedligeholdelse, småreparationer 3 Ej prissat og kalkning. Sydenden Almindelig vedligeholdelse, kalkning. 2 Ej prissat Østsiden Almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Nordenden Almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Sandstensdekorationer og indfatnin-ger Nærmere undersøgelser og konsolidering/udskiftning 1 - UN Ej prissat Yderdøre Almindelig vedligehold. 3 Ej prissat Vestsidens vinduer Almindelig vedligehold plus reparation af 3 Ej prissat rådskader. Øvrige vinduer Udarbejdelse af projekt og istandsættelse af vinduerne. Taget Projektering og tagudskiftning. 1 UN Sandstentrapper foran hoveddøre Projektering og istandsættelse Hovedbygning nordre sidefløj Sokkel Behandles som ydervæggene i øvrigt. - Ej prissat Sydsiden Almindelig vedligeholdelse, småreparationer 3 Ej prissat og kalkning. Østenden Almindelig vedligeholdelse af murværk og 3 Ej prissat kalk. Nordsiden Almindelig vedligeholdelse, småreparationer 3 Ej prissat og kalkning. Vestenden Kalkning og almindelig vedligeholdelse. 2 Ej prissat Sandstensdekorationer Nærmere undersøgelser og konsolidering/udskiftning/kompletering. 1 UN Ej prissat og indfatnin-ger Nordsidens vinduer og Udarbejdelse af projekt og istandsættelse af havedør. vinduerne. Indgangsdør sydsiden. Småreparationer og almindelig vedligeholdelse. 2 Ej prissat Øvrige vinduer Almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Manglende skifersten Reparation. Akut nederst mod nord. Taget Projektering og tagudskiftning. 1 - UN Sider af trappe Undersøges nærmere. Repareres, måske ommures. 2 UN

32 32 BYGNINGSDEL AKTIVITET PRIORITET PRISESTIMAT Hovedbygning søndre sidefløj Sokkel Repareres og behandles sammen med ydervæggene - Ej prissat i øvrigt. Ydervæggene Almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Sandstensdekorationer og indfatnin-ger. Nærmere undersøgelser og konsolidering/udskiftning. 1 - UN Ej prissat Vinduer og yderdøre Almindeligt vedligeholdelse. 3 Ej prissat Taget Nærmere undersøgelser, måske projektering 2 - UN og tagudskiftning. Gelænder Renses, rustbehandles og males Hovedbygning nordre tværfløj Sokkel Behandles som ydervægge i øvrigt. - Ej prissat Ydervægge Småreparationer og almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Vinduer Almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Yderdøre Småreparationer og almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Taget Undersøges nærmere. Projektering og tagomlægning Hovedbygning søndre tværfløj Sokkel Vedligeholdes sammen med ydervæggene i - Ej prissat øvrigt. Murværk Småreparationer og almindelig vedligehold. 3 Ej prissat Vinduer Færdigmaling og almindelig vedligehold. 3 Ej prissat Yderdøre Almindelig vedligeholdelse. 3 Ej prissat Sammenbygning og under Tætning af utætte områder. Akut skorsten. Taget Nærmere undersøgelser, projektering og tagudskiftning. 1- UN I alt ekskl. moms, kr

33 33 FORUDSÆTNINGER FOR PRISESTIMAT Arbejder i forbindelse med sandstensdekorationerne er ikke prisestimeret, da omfanget og udførelsen afhænger af de nærmere undersøgelser. Arbejder vedrørende tagudskiftningerne er prisestimeret, men beløbene vil ændres efterhånden som de nærmere undersøgelser og en egentlig projektering foreligger. Almindelig løbende vedligeholdelse med kalk og maling er ikke prisestimeret. Alle beløb er uden moms.

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HANS PETERSENS GAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N BOGØ MØLLE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DRONNINGENS PAKHUS LOLLAND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DEN BORGERLIGE VELGØRENHEDS STIFTELSE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N GYTHS GÅRD KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N CHRISTINELUND VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

P L A N ATRIUMHUSENE GENTOFTE KOMMUNE

P L A N ATRIUMHUSENE GENTOFTE KOMMUNE H A N D L I N G S - P L A N ATRIUMHUSENE GENTOFTE KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Foto hen over bebyggelsens tagflade set mod nord Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM

GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM GUDHJEM STATIONSBYGNING GUDHJEM MUSEUM Tagenes istandsættelse Retablering af tagetagens oprindelige indretning Oplæg Undertage understrygning og isolering Niels-Holger Larsen, oktober 2011 Baggrund Det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51.

Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af avlsbygninger på Oregård beliggende Statenevej 51. Til: Vordingborg Kommune Plan og Bygsekretariatet Østergårdsstræde 1A 4772 Langebæk. Ved. Nedrivning af avlsbygninger på Oregård Statenevej 51;. Rosenfeldt Gods har fremsendt et ønske om nedrivning af

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere