Møde 15. august 2013 kl. 13:00 i Mødekokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 15. august 2013 kl. 13:00 i Mødekokale 3"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 15. august 2013 kl. 13:00 i Mødekokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 101 Evaluering af vintertjeneste (hm) Teknik- og Miljøudvalget, budget (sks) Teknik- og Miljøudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 (sks) Forssavej 5, dispensation fra 5, stk. 1 i servitutdokument tinglyst den 29. december 1969 (jol) Plantagevej 91, dispensation fra lokalplan nr. 301, 7.4 (jol) Strandbjerggårdparken 48, dispensation fra lokalplan nr. 261, 6.1 (jol) Hærvej 10, dispensation fra lokalplan (hus) Forslag til lokalplan nr. 326, Gartnerlunden, boligområde vest for Fjordvejen i Bremdal (ka) Sejlhusene, dispensation fra lokalplan nr. 297 til placering af bebyggelse (lj) Offentliggørelse af tilsynplan (bh) Orientering fra administrationen 20

2 Indholdsfortegnelse 112 Orientering fra udvalgsformanden Eventuelt Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 2

3 G Evaluering af vintertjeneste (hm) Resumé November 2012 var meget normal, men allerede i december kom der sne. Uheldigvis var der fygning hver weekend, men lige til jul blev det tøvejr. Fra midten af januar kom der snevejr med temperaturer lige omkring frysepunktet. Det medførte, at sneen blev sammenkørt til et islag, som lå i lang tid pga. en lang periode med til tider streng frost. Det gjorde en del borgere utilfredse, fordi klasse 2-vejene (røde) lå meget glatte, uden der blev gjort noget. Februar var meget almindelige med meget lidt sne, mens marts var kold, men tør. Der er i sæsonen 2012/2013 brugt ca t salt, hvilket er meget normalt. Sæsonudgiften har været 4,3 mio kr. mod 3,9 mio kr. i 2011/2012 og 4,1 mio kr. i 2010/2011. Følgende rute kan ændres pga ændret buskørsel: Østerbyvej fra Bastrupvej til kommunegrænsen Langergårdvej fra Lemvigvej til Broholmvej Broholmvej fra Lemvigvej til vinkelsving og Gl. Landevej fra Serup Kirkevej mod syd til Hovedvejen kan ændre fra klasse 1 (grøn) til klasse 2 (rød). Mosevej (privat fællesvej) fra Hovedvejen til busvendeplads Kallerupvej fra Hovedvejen til busvendeplads og Fjordlystvej hele vejen skal ændres fra klasse 2 (rød) til klasse 1 (grøn). Desuden foreslås rydning omkring Aktiviternes Hus ændret, så Skolegade fremover er i klasse 2, mens Nørregade opgraderes til klasse 1. Gimsinghøje ønskes opgraderet til klasse 1 pga. vejens hældning mod Hjermvej. Bilag Kortbilag eval Henvendelser om vintertjenesten Administrationen indstiller, at de nævnte veje ændrer kategori og at servicen ellers fortsætter uændret Beslutning Godkendt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 1

4 S Teknik- og Miljøudvalget, budget (sks) Resumé På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Budgetændringer, nuværende serviceniveau (serviceudgifter) Bilag 2, Forslag til udvidelser/reduktioner, drift og anlæg Bilag 3, Budgetændringer, forsyningsvirksomhed (konto 1), Affaldshåndtering Bilag 4, Takster Bilag Bilag 1, serviceudgifter (møde ) Bilag 2, Forslag til udvidelser (møde ) Bilag 3, Forsyningsvirksomheder Bilag 4, Takstovers.2014 Administrationen sender sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om stillingtagen til punkterne 1, 2, 3 og 4. Sagsfremstilling 1. Budgetændringer - serviceudgifter, ekskl. løn og selvforvaltning På vedlagte oversigt (bilag 1) er nyt forslag markeret med grønt. Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. 2. Forslag til udvidelser/reduktioner, drift og anlæg Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. juni 2013, at finansiering af den årlige driftsudgift på kr. fra 2014 vedrørende drift af ny sti og badebro ved Bremdal Strand skal sendes til prioritering i byrådet. Forslaget hører under Teknik- og Miljøudvalgets område, og derfor optages forslaget på udvalgets liste over budgetforslag til prioritering. Udvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2013, at forslag om færdiggørelse af Smedegade-projektet tages med til prioritering i byrådet. Såfremt et flertal i udvalget ønsker at imødekomme et forslag, skal kompenserende besparelse/merindtægt anvises indenfor udvalgets eget område. Herefter kan ændringen lægges på plads i budgetforslaget. Forslag, som et flertal i udvalget ønsker indarbejdet i budgettet, men som der ikke kan findes finansiering til, opsamles til prioritering i byrådet. 3. Forsyningsvirksomhed, Affaldshåndtering Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 2

5 Bilag 3, budgetforslag vedrørende affaldshåntering. 4. Takster Forslag til takster for 2014 (bilag 4). Beslutning Godkendt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 3

6 Ø Teknik- og Miljøudvalget, budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 (sks) Resumé Budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 er nu gennemført. Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2, Løn og selvf., forventet resultat 2013 Bilag 3, Udgifter uden overførsel Bilag 4, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag 5, Anlæg - jordforsyning Administrationen sender sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Sagsfremstilling De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2013 er opgjort til: Hele kr. Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Afvigelse til korr. budget Afvigelse til opr. budget Løn og selvforvaltning (bilag 2) Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Serviceudgifter i alt Brugerbetalte og fælleskomm. områder (udenfor servicerammen) Teknik- og Miljøudvalget i alt Negative beløb = merudgifter Genbevillingen fra 2012 (løn og selvforvaltning) som skal behandles på byrådsmøde den 30. april 2013, er indregnet i det korrigerede budget. Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3 og 4. Afvigelser i forhold til oprindelig budget Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 4

7 Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer/-mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2013 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige udvalg. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Anlæg, jordforsyning Som det fremgår af bilag 5 forventes der på nuværende tidspunkt en mindre indtægt på kr. Beslutning Taget til efterretning. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 5

8 P Forssavej 5, dispensation fra 5, stk. 1 i servitutdokument tinglyst den 29. december 1969 (jol) Resumé Teknik og Miljøudvalget har den 4. april 2013 behandlet ansøgning om dispensation til udnyttelse af tagetage på Forssavej 5, Struer, og meddelte her afslag til en udnyttelesesprocent på 37,4. Plan og Miljø har nu modtaget en ansøgning med en projekttilpasning og fornyet ansøgning om dispensation. Bilag Kortoversigt Ansøgning om byggetilladelse Dispensationsansøgning Ekst. forhold: Plan, facader og snit Situationsplan Stueplan, tagetageplan og facader Tværsnit Ellen Halgaards bemærkninger til partshøringen Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til inddragelse af den søgte del af tagetagen Sagsfremstilling Plan og Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation til indretning af beboelse i en del af tagetagen på Forssavej 5. Forssavej 5 er beliggende i et område, som er omfattet af servitutdokument, tinglyst den 29. december 1969, der i 5 stk. 1 lyder: Udnyttelsesgraden bestemmes at være maks. 0,2. Den ønskede inddragelse af tagetagen, vil medføre en udnyttelsesgrad på 0,25, hvilket er i strid med servitutdokumentet. Servitutdokumentet indeholder et skærpet krav i forhold til nutidige bebyggelsesregulerede bestemmelser i Bygningsreglement 2010, som foreskriver en bebyggelsesprocent på 30. Den nye ansøgning om inddragelse af tageetage, medfører en bebyggelsesprocent på 30. Udvalget besluttede den 4. april 2013, at meddele afslag til projektet hvor hele tagetagen blev udnyttet, idet det ville medføre en bebyggelsesprocent på 37,4 på ejendommen. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 6

9 Den nye ansøgning har været sendt i partshøring ved to naboer og ansøger. Der er indkommet bemærkninger fra naboen mod syd, som udtrykker bekymringer for indbliksgener. Det er på baggrund af besigtigelse og ved gennemgang af tegninger, administrationens vurdering, at vinduerne i tagetagen er af traditionelt omfang, herunder blandt andet med hensyn til placering, antal og størrelser. Det skønnes derfor, at indblikgenerne ligeledes er af en normalt forventeligt omfang i et boligområde, hvor der er mulighed for tagetage med gavl- og tagvinduer. På baggrund af dette er det administrationens vurdering at indbliksgenen ikke kan anses for at være væsentlig. I servitutten har det været intentionen at skabe et område præget af åben bebyggelsesstruktur med et grønt præg. Det er derfor vigtigt, at området fremstår med en luftig karakter, hvor det grønne er en vigtig del af gadebilledet. Administrationen vurderer, at inddragelsen af tagetagen vil være hensigtsmæssig for at skabe rimelige og nutidige bebyggelsesmuligheder på ejendommen. Det er ligeledes vurderet, at bebyggelsen svarer til det sædvanlige i området, samt at områdets åbne og luftige karakter fortsat vil være bevaret. Beslutning Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 7

10 P Plantagevej 91, dispensation fra lokalplan nr. 301, 7.4 (jol) Bilag Kortoversigt Dispensationsansøgning Dispensationsansøgning Situationsplan og facader Alf og Annas bemærkninger til 1. partshøring Ibs bemærkninger til 1. partshøring Alf og Annas bemærkninger til 2. partshøring Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til den søgte dispensation om opførelse af carport med afvalmet tagkonstruktion Sagsfremstilling Administrationen har i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til en 29,8 m² stor carport på Plantagevej 91, modtaget en ansøgning om dispensation til at udføre carporten med afvalmet tag. Plantagevej 91 er beliggende i et område, som er omfattet af lokalplan nr. 301, der i 7.4, foreskriver: Tage må ikke afvalmes, hvorfor opførelsen af den ønskede carport med afvalmet tag, vil være i strid med lokalplanens bestemmelse. Da lokalplan 301 for sommerhusområdet i Toftum Bjerge blev udarbejdet og vedtaget af byrådet var det ønsket, at opretholde sommerhusområdets værdifulde karakter som sommerhusområde. Sommerhusene har generelt en mindre grundplan og er etableret med smalle bygningskroppe. Tagene i sommerhusområdet Toftum Bjerge er ofte ligesidede sadeltage med lav rejsning og uden valm. Et lavt tag og en smal bygningskrop giver en lille gavltrekant, der er med til, at området fremstår som værende et anderledes bebygget område end et parcelhusområde. Eksempler herpå kan ses i lokalplanen på side 12, som er vedlagt som bilag. Afvalmede tage er ikke en tagkonstruktion, der er karakteristisk for sommerhusområdet, dog ses enkelte bygninger med afvalmede tage, formodentlig alle fra før lokalplanen blev vedtaget. Et eksempel herpå kan ses i lokalplanen på side 11, som ligeledes er vedlagt som bilag. Der er i nogle få tilfælde opført sommerhuse med afvalmede tage forud for lokalplanens vedtagelse og er således ikke i strid med lokalplan 301. Disse eksisterende afvalmede tage vil derfor ikke være et argument for nye dispensationer, så længe intentionerne med bestemmelserne i lokalplan 301 ønskes opretholdt. Ansøgers ønske om at opføre carport med afvalmet tag er baseret på, at ansøgers søn har lavet tagspær som projektopgave på tømreuddannelsen. Dette vurderes ikke at være et særligt og med hensyn til lovgivningen vedkommende hensyn, som kan begrunde en dispensation. Dermed vil en dispensation få en præcedensskabende virkning i området. Dette vil betyde, at enhver vil kunne forvente, at få meddelt dispensation til at opføre bygninger med afvalmede tage uden videre begrundelse. I forbindelse med sagsbehandlingen har sagen været sendt i partshøring ved 7 naboer samt ansøger (ejer af plantagevej 91). Der er indkommet 2 høringssvar, som dog ikke vedrører den afvalmede tagkonstruktion. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 8

11 Beslutning Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 9

12 P Strandbjerggårdparken 48, dispensation fra lokalplan nr. 261, 6.1 (jol) Resumé Ejeren af Strandbjerggårdparken 48 har søgt om byggetilladelse til opførelse af et 14,5 m 2 cykelskur. Da ejendommens bebyggelsesprocent er maksimalt udnyttet forudsættes der en dispensation fra lokalplanen. Udvalget skal tage stilling til dispensationen som vurderes at være principiel, idet der ikke forelægger særlige begrundelser. Bilag Kortoversigt 1. dispensationsansøgning 2. dispensationsansøgning Situationsplan Plan Facader BYG - Partshøring nr 46 Oversigtskort m mulig bebyggelse Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til den søgte dispensation, idet den vil have en præcedensskabende karakter som kan medføre, at der vil kunne ske en væsentlig fortætning af boligområdet i strid med de intentioner som der er med lokalplanen at ansøger meddeles muligheden for at etablere skuret uden dispensation, iht. beregningsreglerne i BRS-98 såfremt én side af skuret holdes åben. Sagsfremstilling Strandbjerggårdparken 48 er beliggende i et område, som er omfattet af lokalplan nr. 261, der i 6.1 foreskriver: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Idet ejendommen allerede er bebygget med 25% af grundens areal vil etableringen af et lukket cykelskur på 14,5 m 2 medføre en bebyggelsesprocent på 26,6. Formålet med lokalplanen er blandt andet at skabe et område med en åben bebyggelsesstruktur og et grønt præg, for at sikre et attraktivt boligområde. Derfor blev der fastsat krav til en maksimal bebyggelsesprocent. Lokalplan nr. 261 er vedtaget af Struer Byråd i 2001 på baggrund af byggelovgivningen herunder under Bygningsreglement for småhuse 1998 og det er således beregningsreglerne i BRS-98 som fastlægger reglerne for opgørelse af bebyggelsesprocenten. Jf. beregningsreglerne i bygningsreglement for småhuse 1998 og oplysningerne i BBR er Strandbjerggårdparken 48 allerede bebygget med 204 m² bolig, 56 m² carport/udhus samt 8 m² overdækket areal, hvilket medfører en byggelsesprocent på 25. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 10

13 Det søgte cykelskur er placeret tilbagetrukket på den nordvendte side af ansøgers ejendom og en mindre del af skuret er placeret bag eksisterende bebyggelse set fra vejen. Idet nabobebyggelsen mod nord endnu ikke har bebygget den sydlige del af grunden op mod skel, fremstår mellemrummet mellem disse to bygninger fortsat luftig. Selve ejendommen Strandbjerggårdparken 48 fremstår, på grund af den høje udnyttelsesprocent og grundens form, allerede kompakt og tætbebygget. Idet der ikke foreligger nogen særlig begrundelse for den søgte udvidelse af det tilladelige bebyggede areal på ejendommen, vil en dispensation til at hæve bebyggelsesprocenten til 26,6 i denne sag, have en principiel karakter. Enhver ejer i området vil, med baggrund i en meddelt dispensation og under henvisning til lighedsprincippet, kunne forvente en tilsvarende dispensation. På vedlagte kortbilag fremgår de arealer som vurderes yderligere at kunne bebygges på de enkelte ejendomme i området, såfremt der dispenseres til en bebyggelsesprocent på 26,6. Derudover gøres der opmærksom på, at der jf. beregningsreglerne i bygningsreglement for småhuse 1998 kap. A stk. 3 yderligere vil kunne opføres ca. 45 m² glasoverdækninger og andre overdækninger (åbne og lukkede overdækninger som ikke anvendes til egentlige beboelsesrum, f.eks. udestuer, altanlukninger, terrasseoverdækninger, overdækkede gårde, forbindelsesgange o.l.) svarende til 5% af grundens areal. Med baggrund i ovenstående er det administrationens vurdering, at en dispensation til forøgelsen af bebyggelsesprocenten uden særlig begrundelse vil åbne op for en generel forøgelse af bygningsmassen i området. Dermed vil der opstå risiko for en væsentlig fortætning og kompaktering i området, således at ønsket om at skabe et boligområde med en åben bebyggelsesstruktur og et grønt præg ikke længere ville kunne opretholdes. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at ansøger vil kunne bygge det ønskede skur på det pågældende sted uden dispensation med en præcedensskabende effekt, såfremt én side holdes åben. Holdes én side af skuret åben, skal skuret, jf. beregningsreglerne, ikke medregnes til etagearealet. Sagen har været sendt i partshøring ved naboer og ansøger hvad der ikke har givet anledning til bemærkninger. Det skal dog fremhæves at ansøger i ansøgningen har gjort opmærksom på, at Strandbjerggårdparken 41 er bebygget med mere end 25%. Administrationen har gennemgået byggesagen fra 2004, hvoraf det fremgår, at der er givet tilladelse til bebyggelsen på ejendommen, som medfører en faktuel bebyggelsesprocent på 25,6. Det fremgår ikke af byggesagen hvad årsagen er til at der er meddelt byggetilladelse, og må således anses for at skyldes en fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. En begunstigelse på grund af en fejl i en sag, er dog ikke i sig selv nok til at begrunde yderligere dispensationer. Beslutning Der meddeles afslag på ansøgningen. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 11

14 P Hærvej 10, dispensation fra lokalplan (hus) Resumé I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 15 m² stor carport udført som tilbygning til eksisterende sommerhus, har administrationen modtaget ansøgning om dispensation, idet en mindre del af carport er beliggende nærmere vejskel end 2,5 meter. Udvalget skal tage stilling til om dispensation fra lokalplanen kan meddeles. Bilag Hærvej 10 oversigtskort HÆRVEJ 10 CARPORT Ansøgers svar på partshøring.pdf BYG - Partshøring - Hærvej 11 Hærvej 10 - Beliggenhedsplan Hærvej 10 - Byggeansøgning Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra afstandskravet til vejskel, idet der er tale om en minimal overskridelse, som ikke har betydning for oversigtsforhold eller områdets karakter i øvrigt Sagsfremstilling Hærvej 10 er beliggende i et sommerhusområde som er omfattet af lokalplan nr. 4.1 Lokalplan 4.1 foreskriver i 7.7: Ingen bygning må opføres nærmere naboskel end 5,00 meter, dog kan garager og udhuse tillades opført i en afstand af 2,50 meter fra skel. Bygninger med stråtag skal holdes 10 meter fra skel. Den ønskede tilbygning til sommerhuset (indbygget carport) ønskes placeret således, at en mindre del på 0,63 m² (trekantet areal som vist på vedlagte bilag) ligger nærmer vejskel end 2,5 meter. Dette vil være i strid med lokalplan Hensigten med lokalplanens bestemmelser er, som beskrevet i 1.0, at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse. Sommerhusområdet (bebyggelsen) er karakteristisk ved mindre bebyggelser på forholdsvis store grunde (ca til m²). Bebyggelserne i området er placeret således, at der er skabt stor åbenhed omkring de enkelte bebyggelser og i området som helhed, hvilket er medvirkende til at give området karakter af sommerhusbebyggelse og skabe rimelige frie opholdsarealer på de enkelte ejendomme. Ansøger begrunder ansøgningen om dispensation med, at der ikke er andre reelle placeringsmuligheder, idet adgangsforholdende til anden placering er vanskelige og det vil være generende for eksisterende forhold, herunder tage plads fra solterrasse i forbindelse med udestue og danne skygge for eksisterende vinduer. Endvidere har Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 12

15 ansøger mundtligt redegjort for, at en placering nord for sommerhuset ikke er mulig, idet adgang hertil er spærret af sandmile for nedsivningsanlæg af ejendommens spildevand. Dette fremgår også af det indsendte tegningsmateriale. Sagen har været sendt i partshøring ved naboer og ansøger (ejer af ejendommen). Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboer. Ansøger bemærker yderligere i mail, at den ønskede carport bliver udført som tilbygning til eksisterende sommerhus i samme byggestil og med samme tagmaterialer som det eksisterende sommerhus. Administrationen vurderer, at den eksisterende sandmile hindrer adgang til en placering af carporten på et sted, hvor den ikke vil få negativ indflydelse på de eksisterende frie opholdsarealer i forbindelse med sommerhuset. Ligeledes vurderer administrationen, at den mindre overskridelse på 0,63 m² ud over afstandskravet til vejskel er mindre væsentlig og ikke vil fratage området dets åbenhed. Opførelse af carporten vil derfor ikke være i uoverensstemmelse med intentionen med lokalplanens bestemmelser. Idet carporten udføres som indbygget carport i eksisterende sommerhus (fuldt integreret): med træstolper og decratag som det oprindelige sommerhus med samme taghældning som det oprindelige sommerhus bygningens total størrelse bliver 100,5 m² vurderer administrationen, at bebyggelsen vil fremstå som en helhed, der er i overensstemmelse med de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens 7.1 til 7.6. Beslutning Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 13

16 P Forslag til lokalplan nr. 326, Gartnerlunden, boligområde vest for Fjordvejen i Bremdal (ka) Resumé Genbehandling af sag nr. 93 fra 17. juni Den 7. marts 2013 besluttede udvalget, at igangsætte en ny lokalplan for Gartnerlunden ved Fjordvejen i Bremdal, som skal afløse den eksisterende lokalplan nr Udarbejdelse af lokalplan nr. 321 fra august 2011, var en forudsætning for erhvervelsen af ejendommen ved ekspropriation. Dog viste det sig efterfølgende, at terrænnet i området ikke var helt som forventet, hvilket ville resultere i en stor terrænbearbejdning og dermed for høje byggemodningsomkostninger. Derfor er der udarbejdet en ny bebyggelsesplan og nu også et lokalplanforslag til en ny lokalplan for området. Bilag lp 326 forslag til politisk behandling ændringer i forslag Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 326 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at der sendes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinien indenfor lokalplanområdet til Naturstyrelsen Sagsfremstilling Lokalplanforslag nr. 326 giver mulighed for et boligområde, der adskiller sig fra de eksisterende udstykninger i Bremdal og Struer. Bebyggelsen skal ligge i et grønt parklignende område, der visuelt fremstår som en integreret del af det kuperede terræn og den omkringliggende natur indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsen kan opføres i en eller to etager. De bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanforslaget skal være med til at sikre et boligområde, der fremstår som en harmonisk helhed tilpasset landskabet både i forhold til terræn og udsigt. Området skal gennem bestemmelserne sikres en høj kvalitet og en mulighed for et anderledes og spændende boligområde, som man ikke finder andre steder i kommunen. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af gang- og cykelstier, som kobler området sammen med resten af Bremdal og fuldender de omkringliggende boligområders stisystemer. Idet der både er vej og jernbane i nærheden af lokalplanområdet, er bebyggelsesplanen og byggefelterne udlagt i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og der er fastsat bestemmelser for afskærmningsforanstaltninger, hvorved det sikres, at de vejledende grænser for støj og vibrationer i området er overholdt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 14

17 Strandbeskyttelseslinien Med lokalplan nr. 321 fra 2011, blev strandbeskyttelsen ophævet fra lokalplanområdet. En sådan ophævelse gælder dog ikke længere hvis der laves en ny lokalplan for området, uanset om hovedprincipperne i lokalplanen er de samme. Det er derfor en forudsætning, at der søges om ophævelse af strandbeskyttelseslinien til Naturstyrelsen indenfor hele lokalplanområdet. Dette skal ske i forbindelse med, at lokalplanforslaget sendes i høring. Miljøvurdering Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5.maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirken på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. Screeningen er indsat som bilag i lokalplanforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Beslutning Godkendt, at forslag til lokalplan nr. 326 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, og at der sendes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinien indenfor lokalplanområdet til Naturstyrelsen. Støjberegningskort vedlægges lokalplanen. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 15

18 P Sejlhusene, dispensation fra lokalplan nr. 297 til placering af bebyggelse (lj) Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til det søgte, idet ændringen faktuelt er begrænset og i overensstemmelse med lokalplanens intentioner om visuel kontakt til fjord og havn Sagsfremstilling Plan og Miljø har modtaget en ansøgning fra KPF Arkitekter, der på vegne af bygherre søger om dispensation fra lokalplan nr. 297 for så vidt angår placering af bebyggelse indenfor delområde IV (sejlhusene). I forhold til den allerede opførte del af bebyggelsen "Sejlhusene", bestående af 3 indbyrdes adskilte moduler, består den søgte og afsluttende del af bebyggelsen, af 4 indbyrdes adskilte moduler. Den eksisterende del af bebyggelsen opnår herved rumligt en større kontakt til fjorden mod vest og den ny del af bebyggelsen en større fleksibilitet. Bebyggelsens udstrækning er uændret, men altså let forskudt i forhold til lokalplanens udlagte byggefelter, hvorfor der søges om dispensation herfor. Der gøres endvidere opmærksom på, at en realisering af bebyggelsen forudsætter byrådets endelige tilsagn og godkendelse. Beslutning Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 16

19 P Offentliggørelse af tilsynplan (bh) Resumé Miljøministeriet har vedtaget en ny miljøtilsynsbekendtgørelse som øger og skærper kravene til gennemførelse af miljøtilsyn hos virksomheder og husdyrbrug. Opmærksomheden optimeres ift. de væsentlige miljøproblemer og de mest forurenende virksomhedstyper. Der lægges afgørende vægt på åbenhed og dialog med borgere og virksomheder, idet der skal ske en offentliggørelse både af en ny miljøplan, men også af tilsynsrapporter fra de virksomheder og husdyrbrug der modtager tilsynsbesøg. For at effektivisere tilsynsarbejdet er der fastsat et nyt system for beregning af miljørisici, som kommunerne skal have implementeret successivt og endeligt i Dette dagsordenspunkt omhandler den kommunale accept af forslag til tilsynsplan, som iht. bekendtgørelsen skal tilkendegive, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet gennemføres for den kommende 4-årige periode. Bilag Tilsynsplan for Struer Kommune_5a_2013 Dagsorden_tilsynsplan_bilag_1_2013 Administrationen indstiller, at forslag til tilsynsplan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring og at administrationen bemyndiges til at offentliggøre den endelige version efter de 4 ugers høring er overstået, med mindre der i løbet af høringsperioden indkommer væsentlige indsigelser Sagsfremstilling Sagsfremstilling Miljøministeriet har vedtaget en bekendtgørelse om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) nr. 497 af den 15. maj Ud fra bekendtgørelsens bestemmelser er Struer Kommune herefter forpligtet til at udarbejde en tilsynsplan, hvori kommunen tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet gennemføres for den kommende 4-årige periode. Planen dækker hele Struer Kommune og omfatter de virksomheder og landbrug, som kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med iht. den nye miljøtilsynsbekendtgørelse. Det er de typer og det antal af virksomheder og landbrug, som hidtil har været baggrund for kommunens tilsyn, som fortsat er kernen i tilsynet. De aspekter som indgår i tilsynsplanen er en afspejling af de forhold, som miljøtilsynsbekendtgørelsen omhandler. Bekendtgørelsen, som er den første af denne type, udvider den hidtidige tilsynsindsats med en række nye skærpede krav, der skal medvirke til at effektivisere tilsynsindsatsen. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 17

20 Ud over en angivelse af det geografiske område, skal tilsynsplanen indeholde en beskrivelse af følgende forhold: En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens (Struer Kommunes) område En fortegnelse over virksomheder, der er optaget på bilag 1 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed og de husdyrbrug, der er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt En beskrivelse af Struer Kommunes tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder Der lægges vægt på åbenhed og dialog med kommunens borgere og virksomheder og derfor skal tilsynsplanen offentliggøres digitalt i en 4 ugers høringsperiode med henblik på kommentering. Efter høringsfristens udløb offentliggøres den endelige tilsynsplan umiddelbart, med mindre der er fremkommet væsentlige indvendinger. Tilsynsbesøg og miljøtilsynsrapporter Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsbekendtgørelsen stiller krav om en række minimumsoplysninger som skal offentliggøres digitalt senest 4 måneder efter tilsynets gennemførelse, herunder oplysninger om hvilke forhold der påtales i forbindelse med tilsynet. I lyset af dette og det forhold at tilsynsrapporterne i deres fulde omfang, under alle omstændigheder vil være omfattet af adgang til aktindsigt, foreslås en praksis hvor tilsynsrapporter og tilsynsfølgebrev offentliggøres i sit fulde omfang. De første tilsynsrapporter der skal offentliggøres er fra tilsyn med bilag-1 virksomheder efter godkendelsesbekendtgørelsen og 12, stk. 1, nr. 1-3 efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De skal offentliggøres fra 7. januar Tilsynsrapporter fra alle øvrige virksomhedstyper skal først offentliggøres fra 7. juli Miljørisikovurdering og fastsættelse af tilsynsfrekvens For alle virksomhedstyper skal der fastsættes en tilsynsfrekvens, dvs. perioden imellem de enkelte tilsyn. Tilsynsfrekvensen fastsættes på baggrund af en miljørisikovurdering der gennemføres af tilsynsmyndigheden. Miljørisikovurderingen indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der kan ske en forurening, dels konsekvenserne af en potentiel forurening. Miljørisikoscoringen gennemføres efter en af Miljøstyrelsen fastlagt model hvor systematik i miljøarbejdet og regelefterlevelse inddrages, sammen med virksomhedens håndtering af kemikalier og affald eller husdyrbrugets gødningslager og håndtering heraf, virksomhedens emissioner eller husdyrbrugets størrelse og sårbarheden af omgivelserne. Fristen for at udføre risikovurderinger er forskellig for virksomheds og husdyrbrugstyperne, med seneste frist pr. 1. november Sammenligning af tilsynsfrekvenser før og efter 2013 Før miljøtilsynsbekendtgørelsens vedtagelse blev tilsynsfrekvenser fastsat ud fra en aftale imellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen fra Denne aftale opererede med minimumsfrekvenser for de forskellige typer af virksomheder og Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 18

21 landbrug. Som et supplement til et forbedret tilsyn benyttede kommunerne Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn fra For at få et overblik over ændringerne i ressourceforbruget til tilsyn er der foretaget en sammenstilling af fiktive beregninger ud fra miljøtilsynsbekendtgørelsens mindstekrav og ud fra mindstekravet ved aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen, jf. bilag 2. Resultatet viser, at der er meget lille forskel. Der er ikke foretaget egentlige frekvensberegninger. Ekstra tilsyn er her tildelt efter hidtidige erfaringer, som givet vil indgå i de fremtidige vurderinger af tilsynsfrekvenser. Beslutning Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 19

22 G Orientering fra administrationen Resumé Status vedr. etablering af sti omkring Kilen Lodsejere og brugere er i februar 2013 blevet underrettet om de foranstaltninger, som Struer Kommune ønsker at gennemføre i forbindelse med etablering af stien omkring Kilen. Den 4. marts 2013 modtog Struer Kommune en klage fra lodsejere vedr. kommunens varslede stietablering. Der klages primært over stiens placering. På baggrund af yderligere besigtigelser er det vurderet, at det vil være muligt delvist at kunne imødegå lodsejers ønske om en stiplacering tættere på matrikelskel. Der er således udarbejdet en ny plan for stietableringen, som den 11. juli 2013 er sendt til lodsejere og bruger af arealet på matr. nr. 6a, Resen By, Resen. Indsigelser fra lodsejere og bruger mod det ændrede stiforløb og de øvrige foranstaltninger, som skal iværksættes i forbindelse med stietableringen skal være Kommunen i hænde senest 23. august Såfremt der ikke klages over det ændrede stiforløb og de foranstaltninger, som skal iværksættes i forbindelse med stietableringen, træffes endelig afgørelse om gennemførelsen af stietableringen. Den endelige afgørelse vil kunne påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klager lodsejerne over det nye stiforløb og de øvrige varslede foranstaltninger forelægges sagen fredningsnævnet, som træffer afgørelse om gennemførelsen af etablering af stien. Fredningsnævnets afgørelse vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Sags nr K Sagsfremstilling Orientering om byggesagstider Orintering om landbrugssager Beslutning Til orientering. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 20

23 G Orientering fra udvalgsformanden Sagsfremstilling Formandsmøde i Limfjordsrådet på mandag. Sammenlægning af 4S og nomi/nvr Beslutning Til orientering. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 21

24 G Eventuelt Beslutning Intet. Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 22

25 G Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 23

26 G Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 24

27 G Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 25

28 «Underskriftsark» Teknik- og Miljøudvalg, 15. august 2013 Side 26

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 193 Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg (fj) 1 194 Engdiget 7, lovliggørelse

Læs mere

Møde 17. juni 2013 kl. 08:00 i Mødekokale 6 OBS OBS

Møde 17. juni 2013 kl. 08:00 i Mødekokale 6 OBS OBS Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 08:00 i Mødekokale 6 OBS OBS Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:12.10 Pkt. Tekst Side 89 Teknik- og Miljøudvalget, budget 2014-2017 (sks) 1 90 Teknik-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt.

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt. Dagsordenpunkt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, 2. behandling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Byrådet vedtog 13.01.2016, punkt 3, at sende forslag til tillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Sten Holbæk Rønholtvej 1 5492 Vissenbjerg 18. august 2016 Sags id: 2016-0339 Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale. Jákup Heini Tubæk Nielsen Langstedvej 27 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2016 Sags id: 2016-0564 Landzonetilladelse til opførelse af drivhus. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Møde 27. september 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 27. september 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 27. september 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.20 Pkt. Tekst Side 159 Høring, egenbetaling ved Flextur (ll) 1 160 Forslag til

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere