Oprindeligt budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprindeligt budget 2015"

Transkript

1 Budgetopfølgning 1, Børn og Skoleudvalget Drift: pr. 31. marts Udvalg/politikområde i kr. Uddannelse Børn og Familie Dagtilbud Børn- og Skoleudvalget i alt Konklusion: I denne opfølgning 1 fremgår, at der er store forskelle i forventningerne til et, mellem politikområderne. Opfølgningen er et øjebliksbillede pr , suppleret med en prognose for resten af, på baggrund af, korrigeret og kendte aktivitets- og mængdeoplysninger. Forventningerne i prognosen er forbundet med usikkerhed. I det korrigerede er indeholdt overførsler fra, ligesom de reducerede pris-/ og lønskøn er indarbejdet. På nuværende tidspunkt og under de nuværende kendte aktivitetsforudsætninger er der udsigt til at tet for Børn & Skoleudvalget er udfordret i indeværende år. Udfordringen er at det indeholder en prognose på politikområdet Børn & Familie som viser et potentielt merforbrug i på 4,685 mio.kr. Uddannelse. Der forventes en tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. n vedrører overførsel af midler fra politikområdet Infrastruktur, og Erhverv, bosætning og turisme, da opgaven omkring Kulturregion Fyn fremadrettet varetages af Musikskolen. Dagtilbud. Løn til leder af sundheds- og dagpleje deles mellem politikområderne Dagtilbud og Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering. Der er medtaget en afvigelse på årligt 0,165 mio.kr., som skal flyttes til politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, hvor den smæssige tilpasning og aflønning sker. Børn & familie. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 4,685 mio. kr. I prognosen er indeholdt en forventet overskridelse på 1,320 mio.kr. på døgninstitutionen Villaen. Børn & Familieafdelingen arbejder på det bevillingsmæssige område, med drøftelse af en fremadrettet udviklings- og genopretningsplan, der på den lange bane skal nedbringe udgiftsniveauet. Der er tale om en betragtelig økonomisk udfordring, og det vil være vanskeligt at finde løsninger uden at det går ud over serviceniveauet. Genopretningsplan og iværksættelse af praktiske tiltag gør at der vil være skærpet opmærksomhed omkring virkningerne, i forbindelse med opfølgning 2, pr , samt i forberedelserne til I prognosen på Børn & Familieområdet er indregnet projekt De Utrolige År (DUÅ), jf. den politiske aftale om, i alt kr. Det foreslås at midlerne i anvendes til at iværksætte initiativer der kan bidrage til at sikre overholdelse, indenfor politikområdet Børn & Familie. Anvendelsen af DUÅ-midlerne til andet formål i er muliggjort af, at implementeringen af DUÅmetoden udskydes til 2016, da der er mulighed for at søge ekstern finansiering fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Bemærk vedr. overholdelse, at der er følgende muligheder: 1. Finde pengene indenfor politikområdet Børn & Familie ved effektiviseringer, omprioriteringer mv. 2. Ændre serviceniveauet på Børn & Familieområdet 1

2 3. Finde penge indenfor udvalgets øvrige politikområder 4. Ansøge om en kassefinansieret tillægsbevilling Der søges om at følgende bevillingsmæssige tilpasninger godkendes: Der søges om overførsel af 0,165 mio.kr. fra politikområde Dagtilbud til politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, til delvis finansiering af lederløn i Sundhedsplejen. Der søges om overførsel af 0,085 mio.kr. fra politikområde infrastruktur 0,045 mio. kr. fra Erhverv, bosætning og turisme til politikområdet Uddannelse Der søges, jf. Direktionsbeslutning, om kassefinansieret tillægsbevilling på 1,320 mio.kr. til Villaen Generelt: I forbindelse med opfølgning på driftssiden, er områderne blevet gennemgået og er sammenholdt med, korrigeret og kendte aktivitets- og mængdeoplysninger. På alle politikområder er der lønudgifter for tre måneders forbrug. Der er områder der kræver særlig opmærksomhed, og hvor der skal iværksættes ekstra initiativer for at tet kan overholdes. Nedenfor følger en kort gennemgang af de 3 politikområder under Børn- og Skoleudvalget, hvor der er konstateret udfordringer eller hvor de vurderes at have særlig interesse. Uddannelse: Konklusion: Samlet set søges der indenfor politikområdet om omplaceringer på 0,600 mio. kr. Som en konsekvens af færre elever i SFO forventes der et mindre forbrug på søskendetilskud på 0,300 mio. kr. og et mindre forbrug på 0,300 mio. kr. på fripladstilskud. De færre SFO elever medfører, at der mangler indtægter på SFO forældrebetalingen svarende til 0,300 mio. kr., som søges omplaceret fra mindre udgiften på fripladstilskud. Udgiften til skoleydelse på området for erhvervsgrunduddannelser har i årets første måneder været stigende, og det forventes, at der vil blive en merudgift på 0,300 mio. kr. som søges finansieret af mindre forbruget på søskende tilskud. Særlige opmærksomhedsområder: 3.05 SFO: Efter indførelse af den nye folkeskolereform viser prognosen for at den gennemsnitlige belægning er faldet med 49 årselever se tabel 1. I forbindelse med udarbejdelse af det kommende skoleårs for /2016 på SFO-området vil der pr. 1/8- ske en nedjustering af antal SFO-pladser, så antallet af pladser er svarende til prognosen for forventede indmeldte. De enkelte SFO er reguleres ved 2. opfølgning, og der er estimeret et netto mindre forbrug på 0,230 mio. kr. som kan tilføres kassen. Tabel 1.A : Gennemsnitlig belægning på SFO-elever Nøgletal 2 Antal børn i skolefritidsordning

3 Graf 1: Prognose for indmeldte SFO-elever Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indmeldte SFO-elever Budgetteret antal SFO-elever 3.76 Juniorklub: I forbindelse med forliget i blev det besluttet, at fritidstilbuddet til børn i 5. og 6. klasse skulle lukkes med virkning fra 1/8-, og fritidstilbud for 4. klasse skulle organiseres som en del af SFO. Fra 1. august forventes belægningen for 4. klasse at udgøre 49 elever i fritidstilbud under SFO, og for Langeskov Skole, afd. Bakken udgør den forventede belægning 11 elever. Ved opfølgning 2 udarbejdes særskilt prognose for fritidstilbuddet for 4. klasserne. I tabel 1.B er der udarbejdet en prognose for klubtilbud for perioden januar til juli, hvorefter juniorklubberne ophører. Klubberne er ikke elevtals reguleret, og giver som følge deraf ikke en besparelse ved færre elever, da normeringen er 2 pædagoger på alle matrikler uanset elevtal. Tabel 1.B Gennemsnitlig belægning på Klub-elever Nøgletal Antal børn i klubber Graf 2: Prognose for indmeldte Klub-elever i perioden januar til juli Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indmeldte klub-elever Budgetteret antal klub-elever 3

4 3.08 Specialundervisning: På området for specialundervisning mangler der fortsat afklaring på enkelte visiteringer, som gør at prognosen på nuværende tidspunkt er præget af en vis usikkerhed. Området for specialundervisning er som følge af tidligere indarbejdet besparelse på 1,0 mio. kr. udfordret, samtidig med en stigning i gennemsnitspriserne. Prognosen på området følges tæt, og tages op ved opfølgning 2 når visiteringerne er på plads. Tabel 2: Nøgletal Mesinge skolen Antal elever på intern kommunal specialskole Antal helårselever i SFO og fritidstilbud I tabel 3 fremgår det, at der inden for området på specialundervisning er mængdeændringer. Prognosen på området følges tæt, og tages op ved opfølgning 2 når visiteringerne er på plads. Det forventes på nuværende tidspunkt at tet kan holde. Tabel 3: Nøgletal specialskoler Regionale specialskoler Specialskoler i andre kommuner Korterevarende specialpædagogiske tilbud SFO - specialskoler Erhvervsgrunduddannelser: Udgiften til skoleydelse har været stigende i årets første måneder, og har i første kvartal en forbrugsprocent på 40%, svarende til afregning for to måneder. Merudgiften i forventes at andrage 0,300 mio. kr. Tabel 4: Nøgletal (i 1000 kr.) Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold Friskoler, efterskoler, produktionsskoler: Ved den årlige afregning af kommunale bidrag til staten som foretages i juli forventes det at tet holder. 4

5 Tabel 5: Nøgletal friskoler, efterskoler og produktionsskoler Antal elever i friskoler Antal elever i SFO ved friskoler Antal elever på efterskoler Antal elever på produktionsskoler Børn og Familie Politikområdet Børn Familie har i, på nuværende tidspunkt og med de kendte registrerede aktiviteter, et prognosticeret merforbrug i på ca. 4,685 mio.kr. Det forventede års er udarbejdet på baggrund af kendte registrerede aktiviteter på nuværende tidspunkt i Børn & Ungeforvaltningens AØL-registreringsdatabase, og suppleret med blik på udviklingen i, samt det korrigerede. Pr er der et forbrug på 15,018 mio.kr. i forhold til et korrigeret på 53,812 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 27,91. Der forventes merudgifter på ca. 1,0 mio. kr. p.g.a. sager/bevillinger til forebyggende foranstaltninger, hvor stigningerne særligt er til praktisk pædagogisk hjælp og hjælp i familiebehandling. Derudover forventes også stigende udgifter til støttepersoner for forældre, samt økonomiske støtte i forbindelse med foranstaltninger. Bevillingerne er bindende indtil målene er nået, og Børn & Familieafdelingen har oplyst, at det derfor ikke har været muligt pr , at pege på ændringer med omgående effekt i. Der er flere udgifter til efterværn, til unge som nødvendig indsats i forbindelse med bl.a. efterskoleophold. På den korte bane er der mulighed for at holde sommerferielukket i Børnenes Hus, svarende til en reduktion på kr. Det har tidligere været afprøvet; det ene år gik det problemfrit, og det andet år resulterede det i en anbringelsessag. Der forventes stigende udgifter, ca. 1,5 mio.kr. til anbringelse i plejefamilie, netværkspleje mv., samt udgifter til eget værelse, kost- og efterskoler mv. Udgifterne til anbringelser er endvidere presset af afgørelser, pålæg, fra Ankestyrelsen, der har omgjort kommunens afgørelser. Dette på trods af, at der har været udarbejdet handlingsplan på forebyggende foranstaltninger, som har været tilpasset kommunens serviceniveau. Vedr. stigende udgifter til døgninstitutioner, svarende til ca. 2,1 mio.kr., henvises til nedenstående vedr. Villaen. Tabel 6: Aktivitetsoplysninger Nøgletal Aflastningsordninger Familiebehandling Praktisk, pædagogisk støtte Økonomisk støtte og hjælp Plejefamilie Netværkspleje Opholdssteder Kost- og efterskoler, eget værelse Øvrige rådgivningsydelser

6 Af ovenstående tabel 6 fremgår aktivitetsoplysninger for tet, og for det forventede. Mængderne er opgjort som antal helårsbørn pr. foranstaltning. Aktivitets- og økonomiudviklingen følges tæt, og vil være grundlag for udviklingen i økonomien i. Nedenfor er indføjet udvalgte eksempler på pris- og mængderelationen; både priser og mængder kan ændre sig. Budgetopfølgning 1 Aktivitet Helårsbørn Gennemsnitspris Helårsbørn Gennemsnitspris Aflastningsordninger Plejefamilie Opholdssteder Særlige økonomiske udfordringer vedr. Villaen (Fremtidens Børnehjem): Der er på nuværende tidspunkt en igangværende proces med at få Villaen godkendt af Socialtilsynet, jf. de nye bekendtgørelser om tilsyn mv. Villaen er opdelt i en Børn- (tidl. Dyrehaven) og en Ungedel (tidl. Hyblerne). Godkendelsesprocessen vil imidlertid og forventeligt medføre forøgede udgifter til justering af normeringen. For så vidt angår Unge-delen har Tilsynet efter det oplyste fremsendt en foreløbig godkendelse, med bemærkninger om bl.a. en utidssvarende / for lav normering. Børn & Familieafdelingen har imødegået bemærkningen med ansættelse af 2 pædagoger i hver 32 timer, svarende til en anslået årlig merudgift på ca kr. Beløbet er ikke indeholdt i, og heller ikke i overslagsårene Der afventes en endelig godkendelse fra Tilsynet. Det bemærkes, at for så vidt angår Børne-delen imødeses en skrivelse med identiske bemærkninger, og en efterfølgende forventelig nødvendig justering af normeringen. Der er tidligere overført en medarbejder fra Børn & Ungeforvaltningen til Villaen, til at udføre kommunale godkendelser af midlertidige plejefamilier. Imidlertid er tet ikke overført, hvorfor der i det forventede er medtaget en overskridelse af lønnen på Villaen med ca kr. årligt. Det er ligeledes en udfordring i perioden Samlet set, vil det på nuværende tidspunkt påvirke den økonomiske ramme på Villaen, og dermed Børn & Familie, med mindst 1,320 mio.kr. i hvert af årene Der gøres særligt opmærksom på, at der kan ske nødvendige anbringelser udenfor kommunen, i henhold til bestemmelserne fra Tilsynet, om at det ikke fremadrettet er muligt med overbelægning. Derudover påvirkes økonomien af at taksterne på Villaen, beregningsteknisk, er stedet markant. Dette som følge af beregningsprincipper med indregning af bygningsværdi mv., som er sket efter tets vedtagelse. Stigningen svarer til en evt. stigning i de pladser kommunen kan købe i andre kommuner. I udgiftsstigningen er også indeholdt fortsatte udgifter til evt. anbringelse udenfor kommunen samt fortsat stigende udgifter til efterværn. Netto påvirker det økonomien med ca. 0,8 mio.kr. Det er ligeledes en økonomisk udfordring i Vedr. Villaen er der igangsat udarbejdelsen af en udviklingsplan, som på den fremadrettede bane vil omfatte muligheden for, evt. at tilbyde entreprenøraftaler, evt. levere særydelser til VISO og evt. salg af pladser til andre kommuner. 6

7 Særlige risikoområder: - Det forventes at økonomien indenfor politikområdet Børn og Familie, på nuværende tidspunkt og under de kendte aktivitetsforudsætninger, er udfordret igen i. Der er opmærksomhed på udviklingen i økonomien i, og der vil i forbindelse opfølgningerne i, indgå opdaterede skøn, herunder særligt fokus på opdatering af registreringsdatabasen, samt yderligere fokusprognosticering i Børn & Familieafdelingen. - Betaling for ophold på døgninstitutioner er et særligt opmærksomhedspunkt da marginale ændringer i mængderne kan have store konsekvenser for økonomien på området. - Bemærk særligt, at evt. igangsætning af nye foranstaltninger, anbringelser mv. senere på året ikke er medtaget i ovenfor nævnte prognose. Nødvendig udvidelse af aktivitetsniveauet vil således forværre det økonomiske billede. Marginale ændringer i mængderne kan have store konsekvenser for økonomien på området. - Børn og Ungeforvaltningen har en dynamisk observationsliste. Disse børn og unge kan, efter endt faglig vurdering, skulle tilbydes kommunale tilbud af varierende omfang. For eksempel forebyggende foranstaltning, rådgivning eller anbringelse. Hvis dette sker vil det presse udgifterne i yderligere, og med afledt virkning i Nedenfor er indsat to grafer, der beskriver - og sudviklingen på anbringelsesområdet i perioden Samtlige økonomital er fra kommunens økonomisystem, og i det pågældende års priser. Følgende nettodriftsområder er indeholdt: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge (incl. den del der vedrører handicappede). Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Graf 3: Graf over - og sudvikling på anbringelsesområdet kr Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget : Det fremgår, at der er sket store ændringer i det oprindeligt, fra 62,8 mio.kr. i 2011 til 48 mio. kr. i I er oprindeligt ca. 7 mio.kr. under sniveauet for. : Det fremgår ligeledes, at de korrigerede ter har svinget mellem 57,3 mio.kr. (2012), og 61,3 mio.kr. (2011). 7

8 : Det fremgår, at sresultatet har svinget mellem 55,6 mio.kr. (2011), og 58,4 mio.kr. (2013). Den ovenfor anførte overskridelse i, ca. 4,9 mio.kr. bringes dermed på niveau med. Graf 4: Forbrugsprocenter pr. måned, i 2012, 2013, og 14,00 12,00 10,00 8,00 6, ,00 2,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Grafen ovenfor viser den procentvise fordeling af udgifter, fordelt pr. måned i hvert af årene 2012, 2013, og. I tallene er indeholdt forbrugstal på området Tilbud til børn og unge med særlige behov (omfatter plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner mv. på socialdelen). Det ses tydeligt at forbrugsmønstret udvikler sig forskelligt mellem årene, afhængig af hvornår bevillinger gives, regninger modtages og betales. Det fremgår endvidere at særligt i december og supplementsperioden (januar til marts i det efterfølgende år) er der mange nettoudgifter, årsafregninger mv. Dagtilbud Konklusion: På nuværende tidspunkt vurderes det, at politikområdet Dagtilbud har et forventet mindreforbrug på 0,165 mio. kr. Der søges om overførsel af 0,165 mio. kr. til Sundhedsplejen i politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering for at dække 25 % af lønudgiften til den nye Dagpleje- og Sundhedsplejeleder. Der konstateres stigning i tilskud til private passere og private institutioner. Derudover er området presset pga. af stigning i antal af børn med særlige behov samt stigning i økonomiske fripladser under daginstitutioner og private institutioner. Merudgifter på området forventes at blive dækket af mindre udgifter inden for politikområdet Dagtilbud, herunder mindreforbrug i Dagplejen, flere indtægter og færre udgifter til pasning over kommunegrænser samt færre udgifter til søskendetilskud under fælles området. Der søges om en række omplaceringer inden for politikområdet Dagtilbud, som gennemgås i det nedenstående notat. Nedenfor følger en kort gennemgang af områder, hvor der er konstateret udfordringer eller hvor de vurderes at have særlig interesse. 8

9 Særlige opmærksomhedsområder: - Stigning i tilskud til forældre, der vælger privat pasning, har været et særligt opmærksomhedspunkt ifm. opfølgninger i. Der er registreret en yderligere stigning i antal af børn hos private passere i de første tre måneder i. Der er teret med 47 børn i, mens det gennemsnitlige antal af børn de første tre måneder har været på 52,7. Der forventes merudgifter på 0,384 mio. kr., og merudgiften forventes at blive dækket af mindreforbrug i Dagplejen. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en opdateret skøn ifm. 2. opfølgning. Det medtages som en teknisk ændring i Graf: 5. Stigning i antal af børn hos private passere Antal børn i 2012 Antal børn i 2013 Antal børn i Antal børn i Budget 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - Samlet set forventes der overskridelse på 0,690 mio. kr. til tilskud til private institutioner, herunder driftstilskud og økonomiske fripladser. Der kan især konstateres stigning i antal af børn i andre private institutioner udenfor kommunen. Merudgiften forventes at blive dækket inden for politikområdet Dagtilbud, herunder mindreforbrug i Dagplejen. Dette medtages som en teknisk ændring i I forventes der stigning i antal af flygtningebørn, og der er derfor afsat flere midler til sprogstimulering i ift.. På nuværende tidspunkt og under de kendte mængdeforudsætninger vurderes det, at tet til sprogstimulering vil holde. - Ifm. tredje opfølgning blev der omplaceret 1,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Dagtilbud. Budgettet er på1,358 mio. kr. i. Midlerne bruges til at skabe kvalificerede og lokale tilbud til børn med særlige behov som et alternativ til specialbørnehavepladser og er fordelt på kompetenceudvikling, hjælpemidler, praktisk hjælp og støtte til børn med særlige behov. Derudover er der afsat en pulje på i alt 0,317 mio. kr., som bruges til praktisk hjælp til børn med særlige sygdomme indenfor et gråzone felt mellem handicap- og almenområdet. På nuværende tidspunkt er der bevilget ekstra personaletimer til ti børn og et pilotprojekt i børnehaven Solbakken, og forbruget er på i alt 1,2 mio.kr.. En stor del af bevillinger er halvårlige, hvor der efterfølgende foretages en ny faglig vurdering. Området er under stort pres pga. af stigning i antal af børn med særlige behov. Der er p.t. fem nye børn på listen, hvor der skal foretages faglig vurdering med henblik på tildeling af støttetimer. Under de kendte mængdeforudsætninger vurderes det, at der forventes overskridelser på ca. 0,56 mio. kr.. I gennemsnittet koster ét barn ca. 0,2 mio.kr. pr. årsbasis ekskl. hjælpemidler. Merudgifter forventes at blive dækket af mindre udgifter inden for politikområdet Dagtilbud, herunder pasning over kommunegrænser, hvor der forventes flere indtægter og færre udgifter end teret med. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en opdateret skøn ifm. 2. opfølgning. 9

10 - Dagpleje. De første tre måneder har der i gennemsnittet været 258 børn i Dagplejen, hvilket er en lille stigning ift., hvor der i gennemsnit været 255 børn pr. måned. I er der teret med 305 børn med en belægning på 97 %. Der forventes færre udgifter til lønninger til dagplejere og økonomiske fripladser. Samtidigt forventes der færre indtægter fra forældrebetaling end teret. Det forventede mindreforbrug i Dagplejen er på 1,5 mio. kr.. - Graf 6. Udvikling i antal af dagplejebørn Antal dagplejebørn jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 Det bemærkes, at der forventes overskrivelse på ca. 0,357 mio. kr. til lønninger til dagplejepædagoger, hvor tet er børnetalsafhængigt. Stigningen i antallet af private passere medfører en øget tilsynsopgave hos dagplejepædagogerne. Der er ansat en ny Dagpleje- og Sundhedsplejeleder. Lønandelen på Sundhedsplejen vil udgøre 25 % af den aftalte faktuelle løn (i alt 0,165 mio. kr.). Merforbrug til den nye lederløn finansieres af Dagtilbud, og der søges om overførsel af det fulde (25 % -dækning) tal fra Dagtilbud til Sundhedsplejen i Politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering. - Daginstitutioner. Der er teret med 678 børnehavebørn, 54 vuggestuebørn og 35 børn i den centrale pulje. Den nuværende prognose fra kommunens børnetalsreguleringssystem (ProKap) viser, at der er 690,83 børnehavebørn og 56,08 vuggestuebørn i de kommunale daginstitutioner. Dette er en stigning på i alt 12,83 børnehavebørn og 2,083 vuggestuebørn ift. den udmeldte normering. Ift. prognosen skal der omplaceres 0,864 mio. kr. til daginstitutionerne, hvilket reguleres ifm. 3. opfølgning. Omplaceringen foretages fra den centrale pulje, som bruges til at løse kapacitetsudfordringer i kommunen. 10

11 Graf 7. De kommunale vuggestuebørn prognose for 60 Antal vuggestuebørn Indmeldte børn - vuggestue Udmeldt normering - vuggestue 48 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Graf 8. De kommunale børnehavebørn prognose for 1000 Antal børnehavebørn Indmeldte børn - børnehave Udmeldt normering - børnehave 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Anlæg: Der forventes færre indtægter fra forældrebetaling i bl.a. pga. fejl i KMD institution i. Regulering vedr. vil fremgå i. Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Dagplejen til Daginstitutionerne for at dække den manglende indtægt. Der forventes stigning på i alt 0,8 mio. kr. til økonomiske fripladser. Merudgifter forventes at blive dækket inden for politikområde Dagtilbud, herunder dagplejen, færre udgifter til søskendetilskud på fælles området samt flere indtægter fra pasning over kommunegrænser. i 1000 kr. pr. 31. marts Børn og Skoleudvalget I alt Bemærkninger: Status for anlægsprojekterne er gennemgået og der forventes pr. 31. marts ikke afvigelser på anlæg Børn og Skoleudvalget. 11

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere