Narkotika på Gadeplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narkotika på Gadeplan 2015"

Transkript

1 1 Narkotika på Gadeplan 15 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

2 2 Indholdsfortegnelse Side Forord Formål Materiale og metode Resultater og diskussion Stoftyper i projektet Fordeling Tilsætningsstoffer Renhed (koncentration w/w) Sted for beslaglæggelsen Stoftype ifølge retskemi og politi Priser Konklusion Referencer Appendiks Tabel- og figuroversigt Side Tabel 1: Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau i Tabel 2: Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau Tabel 3: Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid i Tabel 4: Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid Tabel 5: Forekomst af tilsætningsstoffer i heroinbase, heroinchlorid, cocain og amfetamin i Tabel 6: Renhed af illegale stoffer på landsplan i Tabel 7: Renhed af illegale stoffer i de enkelte politikredse i Figur 1: Forekomst af euforiserende stoffer på gadeplan Figur 2: Renhed af illegale stoffer på gadeplan (hele landet) Figur 3: Renhed (konc. w/w) af illegale stoffer på gadeplan i Figur 4: Renhed af illegale stoffer på gadeplan i byerne

3 3 Forord På foranledning af Sundhedsstyrelsen blev det besluttet at udføre en pilotundersøgelse af narkotika i illegal handel på brugerniveau for året 1995 (1). Pilotundersøgelsen er senere fulgt op af tilsvarende undersøgelser for hvert af de efterfølgende år, og Gadeplansprojektet indgår nu som en integreret del af Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotika på det illegale stofmarked i Danmark (1-7,9,12,13,15). Projektet finansieres af Sundhedsstyrelsen. Denne rapport beskriver resultaterne for 15. Undersøgelsen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, de tre retsmedicinske institutter, Rigspolitichefen, Afd. A, Nationalt Efterforskningsstøttecenter (NEC) og politiet i udvalgte politikredse (København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg). Projektet koordineres af Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet ved projektansvarlig, professor, ph.d. Mogens Johannsen. Områdeleder, Cand.pharm., ph.d. Irene Breum Müller og cand.scient., ph.d. Lotte Ask Reitzel, Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet er ansvarlig for undersøgelserne af prøverne fra København, mens afdelingsleder, cand.scient., ph.d. Dorte Christoffersen, cand.polyt. Martin Worm-Leonhard, kemiingeniør Tina Eriksen og kemiingeniør Lone Lindal, Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet er ansvarlige for prøverne fra Odense og Esbjerg. Foruden undertegnede er cand.scient., ph.d. Tore Forsingdal Hardlei, cand.techn.al., ph.d. Tina Slots og cand.pharm. Ingrid Rosendal, Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet ansvarlige for prøverne fra Aarhus og Aalborg. Statistisk vejledning er leveret af Biostatistical Advisory Service ved Aarhus Universitet. Rapporten er udfærdiget af undertegnede. Christian Lindholst lektor, ph.d.

4 4 1. Formål Projektet har til formål 1) at identificere forekomsten af de hårde narkotikatyper på det illegale stofmarked, 2) at følge udviklingen i renheden af stoftyperne herunder variationsintervallet for hver enkelt stoftype, 3) at registrere identiteten og hyppigheden af tilsætningsstoffer i illegale stofprøver, og 4) at følge udviklingen i forholdet mellem priser og stoffernes kvalitet som indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel på det illegale stofmarked i Danmark. Ved at inddrage byer fordelt over hele landet er det hensigten at undersøge fordeling og spredning af illegale stoffer, samt at vurdere om kvaliteten af stofferne er forskellig de enkelte landsdele imellem. 2. Materiale og metode Undersøgelsen omfatter perioden Materialet består af narkotika på pulverform beslaglagt på brugerniveau i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Fra 14 er desuden medtaget prøver bestående af hash fra København, Aarhus og Odense. Ukendte tabletter og kapsler er siden 3 fravalgt og beskrives særskilt i den årlige rapport, Illegale stoffer i Danmark (14). Prøver bestående af kendte, doserede lægemidler er ikke omfattet af projektet. Inklusionskriterierne er siden projektets start ændret med hensyn til prøvernes vægt og antal, men er uændrede siden. I de tilfælde, hvor et beslag indeholder flere prøver, indgår kun én af prøverne i undersøgelsen. Prøvens vægt skal være,3-1, g. Prøverne udtages fra det først egnede beslag i ugen regnet fra mandag kl. 8.. Fra København, Aarhus og Odense udtages 1 ugentlig prøve og fra Esbjerg og Aalborg udtages 1 prøve hver 14. dag. Prøverne er indsendt til de retskemiske afdelinger i København (prøver fra København), Aarhus (prøver fra Aarhus og Aalborg) og Odense (prøver fra Odense og Esbjerg). Sammen med prøven er indsendt et udfyldt skema vedrørende omstændighederne for beslaglæggelsen herunder politikreds, dato og sted for beslaglæggelsen, forventet stoftype, forventet vægt og om muligt købspris og/eller salgspris. Fra år 7 er en ny politireform trådt i kraft, som bl.a. ændrer på de geografiske grænser for politikredsene. For at sikre kontinuitet i projektet bliver de indsendte stofprøver nu udvalgt fra beslag foretaget i de fem byer og ikke som tidligere fra hele den pågældende politikreds. Ved den retskemiske undersøgelse er identiteten af det illegale stof samt prøvens renhed (koncentration w/w) og vægt registreret. Fra 11 undersøges endvidere forekomsten af udvalgte tilsætningsstoffer i prøverne. Pr besluttede de retskemiske afdelinger at angive renheden (koncentrationen) af illegale stoffer som procent aktivt stof. Renheden af stofferne i denne undersøgelse er derfor også angivet som procent aktivt stof dvs. som base og ikke som salt. Hvor der i rapporten er angivet renheden for tidligere år, er der foretaget en omregning i forhold til, hvad der er

5 5 angivet i tidligere rapporter (1,2). Der er anvendt omregningsfaktor,73 for amfetaminsulfat til amfetamin,,89 for cocainchlorid til cocain og,91 for heroinchlorid til heroin. Fra 14 er prøver bestående af hash inkluderet i gadeplansprojektet. Disse prøver er dog omfattet af følgende særlige inklusionskriterier. Der indsamles én hashprøve om måneden fra hver af byerne København, Odense og Aarhus. Der er ingen øvre vægtgrænse for hashprøverne i projektet, så længe de udgøres af et helt/sammenhængende stykke hash (ikke flere mindre stykker eller pulver). Grundet de særlige inklusionskriterier indgår hashprøverne ikke i alle figurer og tabeller i projektet. I rapporten er anvendt benævnelsen på landsplan, når udtalelsen omfatter alle fem byer, selv om de udvalgte byer ikke dækker hele landet, og resultatet ikke nødvendigvis er det samme i de enkelte byer. Ved sammenligning af renheden er der som statistisk test anvendt variansanalyse, og såfremt der i materialet er fundet forskel på renheden anvendes Post Hoc test til vurdering af forskelle. Hvis materialet ikke er normalfordelt, er der foretaget logtransformation. Hvis ikke andet er anført, er ved sammenligningerne anvendt en 1 % signifikansgrænse for sikker bevis. På grund af det ringe antal prøver af visse stoftyper fra nogle politikredse, er alle byer ikke medtaget hver gang ved de udførte sammenligninger. Beregninger er foretaget i STATA og Microsoft Excel. 3. Resultater og diskussion I 15 indgår i alt 199 pulverprøver og 36 hashprøver i projektet. Dermed er det indsamlede materiale ikke fuldstændigt komplet i forhold til projektets inklusionskriterier. Ifølge projektets udvælgelseskriterier forventes årligt 52 pulverprøver og 12 hashprøver fra hver af politikredsene København, Aarhus og Odense, samt 26 pulverprøver fra hver af politikredsene Aalborg og Esbjerg. Antallet af pulverprøver, der opfylder projektets inklusionskriterier, er 52 fra København, 5 fra Aarhus, 46 fra Odense, 26 fra Aalborg og 25 fra Esbjerg. Antallet af hashprøver er 12 fra København, 12 fra Aarhus og 12 fra Odense. 3.1 Stoftyper i projektet Blandt de 199 pulverprøver er 13 % heroin fordelt mellem 7 % (n=13) heroinbase ( rygeheroin ) og 6 % (n=12) heroinchlorid. Cocain udgør 57 % (n=114) af prøverne. Alle cocainprøver i undersøgelsen er cocainchlorid. Andelen af prøver indeholdende amfetamin er % (n=39), mens MDMA på pulverform udgør 6 % (n=12) af prøverne. I 15 indeholder 2 % (n=4) af prøverne andre typer af euforiserende stoffer, mens fire prøver består af en blanding af forskellige euforiserende stoffer. Indholdet af disse er angivet i fodnoten til tabel 1. En enkelt prøve indeholdt ingen euforiserende stoffer. Se desuden tabel 5 for forekomsten af tilsætningsstoffer i prøverne.

6 6 Tabel 1. Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau i 15 (Resultat som procent af det totale antal prøver fra hver politikreds) Politikreds Antal Kbh. (n=52) Aarhus (n=5) Odense (n=46) Aalborg (n=26) Esbjerg (n=25) Alle (n=199) Heroin 19% 8% 24% % Cocain 69% 62% 35% 5% 72% 57% Amfetamin 8% 18% 24% 35% 24% % MDMA 4% 8% 11% - 4% 6% Andre eufor. - 2% 1-12% 2-2% Blanding - 2% 3 4% 4 4% 5-2% Ikke eufor % <1% 1 cannabis(hash) 2 ketamin 18%, ketamin 57% og ketamin 9% 3 amfetamin 57% og metamfetamin 1% metamfetamin 8% og amfetamin 3% 5 amfetamin 4% og cocain 1% 6 levamisol 4 amfetamin 17% og cocain 12 %, 3.2 Fordeling Tabel 1 til 4 samt figur 1 viser fordelingen af beslaglagte stoftyper for de enkelte politikredse og på landsplan. 13 % (n=25) af de undersøgte prøver i undersøgelsen er heroin (tabel 1). Forekomsten af heroin varierer mellem landsdelene. Således er heroin kun observeret i forbindelse med undersøgelsen i de større byer København, Aarhus og Odense. Andelen af heroinbase er siden projektets begyndelse faldet markant, men har i de seneste år været på et stabilt lavt niveau. Forekomsten af heroinchlorid har derimod været mere konstant igennem årene. På landsplan er 52 % (n=13) af de undersøgte heroinprøver heroinbase, mens 48 % (n=12) er heroinchlorid (tabel 3). Der observeres markante forskelle i forekomsten byerne imellem. Således udgør heroinbase størstedelen af heroinprøverne i København og Aarhus, mens heroinchlorid har været hyppigst forekommende i Odense gennem flere år (tabel 4). Cocain findes i alle politikredse og udgør på landsplan 57 % (n=114) af prøverne. Dermed er cocain den hyppigst forekommende hårde stoftype på gadeplan i Danmark. Alle cocainprøver findes som cocainchlorid. Der observeres regionale forskelle i forekomsten af cocain de fem byer imellem. Således er cocain uden sammenligning den mest almindelige hårde stoftype i København, Aarhus og Esbjerg, mens det i Odense og Aalborg ses mindre hyppigt. Siden projektets start er forekomsten af cocain på landsplan steget. De seneste 9 år har cocain været den hyppigst forekommende hårde stoftype på gadeplan i Danmark (figur 1).

7 Andel (%) 7 Tabel 2. Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau (Resultat som procent af det totale antal prøver fra hver politikreds) Politikreds København Aarhus Odense Aalborg Esbjerg År Heroin Cocain Amfetamin MDMA Metamfetamin Andre eufor Ikke eufor Antal prøver Herunder bl.a. ketamin, methylphenidat, nye psykoaktive stoffer samt blandinger af narkotika. Amfetamin er udbredt i hele landet og udgør % (n=39) af prøverne i projektet. Alle amfetaminprøver findes som saltet amfetaminsulfat. Stoffet beslaglægges hyppigere i provinsen end i hovedstadsområdet. Forekomsten af amfetamin blandt gadeplansprøverne har trods udsving været faldende de senere år. 65 Figur 1 Forekomst af euforiserende stoffer på gadeplan Cocain Amfetamin Heroinbase Heroinchlorid Andre År

8 8 Politikreds Antal Tabel 3. Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid i 15 (Resultat som procent af det totale antal prøver indeholdende heroin i hver kolonne) Kbh. (n=) Aarhus (n=4) Odense (n=11) Aalborg (n=) Esbjerg (n=) Heroinbase Heroinchlorid Alle (n=25) MDMA på pulver- eller krystalform observeres i 6 % af projektprøverne. Stoffet der også betegnes som ecstasy blev tidligere forbundet med ecstasytabletter, men forhandles i dag oftest som klare, grå/brune krystaller 1. Stoffet er siden 3 observeret regelmæssigt i projektprøverne fra alle politikredse på nær København, hvor stoffet dog er hyppigt forekommende blandt rutineprøverne. Flere mindre hyppigt forekommende stoftyper er observeret i forbindelse med projektet. Blandt disse må methylphenidat, metamfetamin og ketamin betegnes som gamle stoftyper som igennem flere år er observeret på det illegale stofmarked og i forbindelse med gadeplansprojektet. I 15 er de nye stoffer DMT, bk-mddma og 4-MEC observeret blandt projektprøverne. Alle stoftyper er nye såkaldte designerstoffer 2 og tilhører gruppen af centralstimulerende og/eller hallucinerende stoffer. Pga. det lave prøveantal er stofferne ikke medtaget i alle tabeller og figurer. Sundhedsstyrelsen og de retskemiske afdelinger udarbejder årligt en særskilt rapport vedrørende de nye stoftyper (14). Tabel 4. Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid (Resultat som procent af det totale antal prøver indeholdende heroin i hver kolonne) Politikreds Kbh. Aarhus Odense Aalborg Esbjerg År Heroinbase Heroinchlorid Antal prøver Politiets beslagsstatistik for 15 viser 676 beslaglæggelser af MDMA på pulverform og 329 beslaglæggelser på tabletform. 2. DMT forekommer desuden naturligt i visse planter.

9 9 3.3 Tilsætningsstoffer Narkotika forhandlet på gadeplan indeholder, foruden det euforiserende indholdsstof, også en række tilsætningsstoffer. Flere af tilsætningsstofferne er farmakologisk aktive lægemidler, som hver især udøver en virkning på brugeren. Der henvises til appendiks 1 for en nærmere beskrivelse af de observerede tilsætningsstoffer. Tabel 5 viser forekomsten af tilsætningsstoffer i de forskellige stoftyper i 15. Generelt observeres der store forskelle i antal og hyppighed af tilsætningsstoffer stoftyperne imellem. I alt blev der observeret 12 forskellige tilsætningsstoffer i undersøgelsen. Af analysetekniske årsager er det ikke muligt at detektere alle typer af tilsætningsstoffer. Således er tilsætningsstoffer så som sukker og uorganiske forbindelser ikke medtaget i opgørelsen, men tilstedeværelsen af disse stoffer i narkotikaprøver beslaglagt i Danmark er bekræftet i andre undersøgelser (11). Der blev ikke påvist tilsætningsstoffer i prøver indeholdende MDMA. Tabel 5. Forekomst af tilsætningsstoffer i heroinbase, heroinchlorid, cocain og amfetamin i 15 (Resultat som procent af det totale antal prøver af hver stoftype) Politikreds Antal Heroinbase (n=13) Heroinchlorid (n=12) Cocain (n=114) Amfetamin (n=39) Benzocain Coffein Creatin Dextrometorphan Griseofulvin Hydroxyzin Levamisol Lidocain Paracetamol Phenacetin Phenazon Procain

10 Renhed (%) Tabel 6. Renhed af illegale stoffer på landsplan i 15 (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Stof Antal Median 95% konfidensinterval 1 Variationsbredde Heroinbase % % 42% Heroinchlorid % % 7 55% Cocain % % 89% Amfetamin % % 1 47% MDMA % % 64 85% THC i hash % % 16 4% 1 95% konfidensintervallet angiver det interval som med 95% sikkerhed indeholder populationens sande medianværdi. 2 THC er bestemt i hashprøver indsamlet i København, Aarhus og Odense. Indsamlingen af hashprøver adskiller sig fra de øvrige prøver i projektet jf. afsnit Renhed (koncentration w/w) Renheden af de enkelte stoffer er angivet i tabel 6 og 7 samt i figurerne 2 4 for hele landet og de enkelte byer. I tabeller og figurer er renheden af stoffer, som indgår i blandinger af narkotika, ikke medtaget. 8 Figur 2 Renhed (konc. w/w af aktivt stof) af illegale stoffer på brugerniveau i Danmark (angivet som medianværdi) Heroinbase Heroinchlorid Amfetamin Cocain År

11 11 Tabel 7. Renhed af illegale stoffer i de enkelte politikredse i 15 (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Stof Landsdel Antal Median (95% konf.) Variationsbredde Heroinbase København % ( %) 32% Aarhus % ( %) 15 42% Heroinchlorid København 1 14% - Odense % ( %) 7 55% Cocain København % ( %) 84% Aarhus % ( %) 15 87% Odense % ( %) 12 89% Aalborg % ( %) 19 76% Esbjerg % ( %) 16 87% Amfetamin København % (2..8%) 5 47% Aarhus 9 7.8% ( %) 1 23% Odense % ( %) 1 3% Aalborg 9 4.4% (2. 6.8%) 1 11% Esbjerg 6 8.4% ( %) 5 13% MDMA København % 76 81% Aarhus % ( %) 71 8% Odense 5 84.% ( %) 83 85% Esbjerg 1 64.% - Ketamin Aalborg 3 57.% 18 9% THC i hash København % ( %) 4% Aarhus % ( %) 17 3% Odense % (.7 28.%) 16 37% Figur 3 viser fordelingen af udvalgte stoftyper mht. renhed. Heroinbase, amfetamin og cocain udviser skævhed med forholdsvis mange prøver af lav renhed, mens renheden af heroinchlorid og THC i hash er tilnærmet normalfordelt. Af denne årsag er middelværdi (median) og konfidensintervaller, samt øvrige statistiske beregninger for heroinbase, amfetamin og cocain udført på logaritmetransformerede data. På landsplan er den gennemsnitlige (medianværdi) renhed af heroinbase 19 % (tabel 6). Variationsintervallet er stort (-42 %). Grundet det lave antal heroinbase prøver i 15 er en sammenligning imellem byerne ikke relevant. Ser man på renheden over en 3 årig periode observeres dog ingen signifikante forskelle i forhold til landsgennemsnittet. Her er der dog stadig tale om et begrænset antal prøver. Renheden af heroinbase har, trods udsving, været faldende siden 1995, men er i de senere år steget til niveauet fra før 11 (figur 2).

12 Antal Antal Antal Antal 12 Figur 3. Renhed (konc. w/w af aktivt stof) af illegale stoffer på brugerniveau i 15 Heroin THC i hash Heroin base Heroin chlorid Renhed (%) Renhed (%) Amfetamin Cocain Renhed (%) Renhed (%) På landsplan er den gennemsnitlige renhed af heroinchlorid 32 % (medianværdi). Variationsintervallet er stort (7-55 %). På grund af de få prøver med heroinchlorid i andre byer end Odense, er der ikke foretaget sammenligning af renheden byerne imellem i 15. Ser man samlet på perioden 13 15, observeres ingen forskelle i forhold til landsgennemsnittet (figur 4). I gennem en årrække har renheden af heroinchlorid udvist en faldende tendens trods enkelte udsving (figur 2). På landsplan er den gennemsnitlige renhed af cocain 37 % (medianværdi) (tabel 6). Variationsintervallet er stort (-89 %). Sammenligner man renheden af cocain imellem byerne i 15, observeres en signifikant højere renhed i København end i Aalborg (p<.1). Målt over en treårig periode er kvaliteten af cocain i København højere end landsgennemsnittet (p<.1), mens den i Aalborg er lavere end landsgennemsnittet (p<.1) (figur 4). I perioden fra projektets start i 1995 og frem til 7 observeredes et fald i renheden af cocain. Siden 7 er renheden imidlertid steget (figur 2).

13 Renhed (%) Renhed (%) Renhed (%) Renhed (%) 13 Figur 4. Renhed (konc. w/w af aktivt stof) af illegale stoffer på brugerniveau i i byerne (median 95% konf.) stiplet linje angiver median på landsplan Heroinbase Heroinchlorid København Aarhus København Odense Amfetamin Cocain 4 35 * 4 35 * * 5 * 5 København Odense Aarhus Aalborg Esbjerg København Odense Aarhus Aalborg Esbjerg Byer med få stofprøver er ikke medtaget *Stjerner markerer byer hvor renheden afviger signifikant fra medianen på landsplan På landsplan er den gennemsnitlige renhed af amfetamin 7 % (medianværdi). Der findes mange prøver af lav renhed selv om variationsintervallet er bredt (1-47 %). Renheden af amfetamin har de senere år ligget på et konstant lavt niveau (figur 2). Der er i 15 ingen signifikant forskel mellem renheden af amfetamin i de fem byer. Ser man derimod på en treårig periode, observeres en signifikant højere amfetaminkvalitet i København (p<.1) og en lavere kvalitet i Aalborg (p<.1). De seneste to år er der, som en del af projektet, indsamlet hashprøver fra København, Aarhus og Odense. Resultaterne viser, at det gennemsnitlige indhold af THC i dansk forhandlet hash er 28 % (medianværdi). Der observeres desuden regionale forskelle i kvaliteten, da renheden er højere i København end i Odense (p=.2) og Aarhus (p=.3). Også for denne stoftype ses en stor variation i kvaliteten med et spænd fra 16 4 %.

14 Sted for beslaglæggelsen Ved samtlige 199 prøver i projektet er der oplysning om, hvor prøven er beslaglagt. Hovedparten af prøverne (66 %) er beslaglagt udendørs, 12 % er beslaglagt på café/diskotek/restaurant, 8 % er beslaglagt på sigtedes eller anden persons bopæl, og 7 % er beslaglagt på en politistation ved visitation. Blandt prøverne beslaglagt på café/diskotek (n=24) er 17 cocain, 4 MDMA og 3 amfetamin. 3.6 Stoftype ifølge retskemi og politi I undersøgelsen er der registreret, hvor ofte den retskemiske undersøgelse viser en anden identitet end antaget af politiet. Blandt de 199 modtagne prøver findes ved den retskemiske undersøgelse i ca. % (n=19) af prøverne et andet stof end antaget. I af prøverne som politiet antog for værende amfetamin blev der således fundet cocain (n=5) eller MDMA (n=5). Fire prøver blev vurderet til at indeholde heroin, men indeholdt i stedet MDMA (n=2), cocain (n=1) eller hash (n=1). Tre cocainprøver blev desuden forvekslet med ketamin, heroinchlorid og amfetamin. En enkelt uidentificerbar prøve viste sig at indeholde cocain. 3.7 Priser Der er i 15 ingen oplysninger om priser på narkotika. Derfor kan forholdet mellem pris og kvalitet ikke anvendes som indikator for stofmarkedet. 4. Konklusion Cocain har i 9 ud af de seneste år været den hyppigst forekommende hårde narkotikatype på gadeplan i Danmark 3. Andelen af cocain er steget markant siden projektets start og udgør i % af politiets beslaglæggelser. Tidligere var cocain hyppigst forekommende i hovedstadsområdet, men i de senere år er stoffet blevet dominerende i hele landet. De centralstimulerende stoffer udgør tilsammen mere end trefjerdedele af projektets prøver, mod kun en fjerdedel ved projektets start i Blandt projektets prøver er andelen af heroinbase (rygeheroin) faldet jævnt gennem årene. I perioden før 3 var heroinbase det hyppigst forekommende stof i Danmark, men er nu overhalet af de centralstimulerende stoftyper. Andelen af heroinchlorid ligger på et konstant niveau sammenlignet med tidligere år. Stoffet udviser særdeles store variationer imellem landsdelene med hyppigste forekomster omkring Odense. Forekomsten af amfetamin i Danmark må, på trods af periodevise udsving, siges at være faldende til fordel for cocain. Amfetamin har i flere år været hyppigere forekommende i provinsen end i hovedstadsområdet, hvor stoffet i perioder har været næsten fraværende 3 Cannabis (hash og marihuana) er, jf. politiets beslagsstatistik, det hyppigst forekommende illegale euforiserende stof i Danmark. Stoffet er imidlertid ikke medtaget i nærværende undersøgelse.

15 15 blandt projektprøverne. Amfetamin forekommer dog blandt rutineprøverne fra København som retskemisk afdeling analyserer. MDMA var tidligere mest kendt fra ecstasytabletmarkedet, men forhandles nu hovedsageligt på krystal- eller pulverform. Forekomsten af MDMA på pulverform er almindelig i hele landet. Stoftyperne metamfetamin, ketamin og methylphenidat er mindre hyppigt forekommende i Danmark, men observeres dog jævnligt som en del af projektprøverne. Alle tre stoftyper er desuden observeret igennem flere år, og kan derfor ikke betegnes som nye stoftyper. Renheden af heroin, amfetamin og cocain er væsentlig lavere i dag end ved projektets start i 1995 (figur 2). Dog må det konkluderes, at den jævnt faldende udvikling i renheden af cocain er ophørt, og der de senere år har observeret en stigning i stofkvaliteten. Specielt i 15 observeres relativt mange cocainprøver af meget høj renhed. Renheden af disse prøver er på niveau med renheden af cocain i importerede cocainblokke fra Sydamerika. Det tyder derfor på, at flere cocainprøver sendes næsten ufortyndede på markedet. Amfetamin er den euforiserende stoftype, som fortyndes mest, før den forhandles på gadeplan. I 14 blev en stigning i amfetaminrenheden observeret, som dog i 15 er faldet tilbage på et mere almindeligt niveau. Heroinchlorid er den stofgruppe, som udviser de kraftigste udsving i den gennemsnitlige renhed, hvilket delvist kan tilskrives det lave antal prøver i projektet. I alle politikredse findes stoffer af både høj og lav renhed på markedet samtidig. Ved sammenligning af renheden af stofferne i byerne i perioden observeres at renheden af cocain og amfetamin i Aalborg er signifikant lavere end landsgennemsnittet. Samtidig er kvaliteten af cocain og amfetamin i København signifikant højere end landsgennemsnittet. For de øvrige stoftyper observeres ingen signifikant forskel i renheden byerne imellem gennem de sidste 3 år. Som noget nyt er kvaliteten af hash (bestemt som indholdet af THC) i de tre største byer inkluderet i projektet. Resultatet viser en overraskende høj renhed med et gennemsnit (medianværdi) på 28 %. Hashkvaliteten er desuden højere i hovedstadsområdet end i provinsbyerne Odense og Aarhus. Der er tidligere foretaget bestemmelser af hashkvaliteten i Danmark baseret på de rutinemæssige analyser af politiets prøver. Sammenlignet hermed må det konkluderes, at kvaliteten af hash i Danmark er steget markant de seneste år. På grund af det relativt lave prøveantal i undersøgelsen er det vanskeligt at følge de mindre tendenser i udviklingen af stofmarkedet. Først når en stoftype bliver almindelig på gadeplan, observeres den regelmæssigt i forbindelse med projektet. De nye og mere lavfrekvente stoftyper bliver i stedet overvåget i Sundhedsstyrelsens og Rigspolitiets projekt mod nye psykoaktive stoftyper i Danmark (14). I samme projekt beskrives desuden forekomsten af euforiserende stoffer på tabletform (ecstasytabletter). I de senere år er stofferne methylphenidat, metamfetamin og ketamin beslaglagt i forbindelse med projektet. Alle stoftyper har været set blandt projektprøverne i en årrække,

16 16 og må derfor siges at være almindelige på trods af den noget lavere forekomst sammenlignet med de klassiske stoftyper. Metamfetamin har været blandt de analyserede prøver siden projektets start i 1995, og kan derfor ikke betegnes som et nyt stof på det illegale marked. Forekomsten af stoffet har generelt været lav med periodevis forøgede forekomster. De seneste år er metamfetamin primært observeret i Odense og Esbjerg. De retsmedicinske institutter udfører, i forbindelse med myndighedsbetjeningen af politiet, rutinemæssigt undersøgelse af beslaglagt narkotika. Prøverne indsendes som oftest til analyse med henblik på bevisførelse i retssager, og er således ikke udvalgt efter bestemte kriterier med hensyn til geografisk lokalitet, vægtmængde, udtagelsestidspunkt m.m. Disse rutineprøver hidrører ofte fra større beslag og afspejler således ikke nødvendigvis kvaliteten af stofferne på brugerniveau. Stikprøverne i dette gadeplansprojekt er med hensyn til udvælgelse af prøver væsentlig bedre defineret end laboratoriets rutineprøver. Den anvendte model med undersøgelse af tilfældigt udtagne stikprøver i udvalgte byer må derfor antages at være bedre egnet og anvendelig som grundlag for et skøn over forekomst, fordeling og renhed af illegale stoffer på brugerniveau i forskellige dele af Danmark. Stikprøvestørrelsen taget i betragtning har undersøgelsen i rimelig udstrækning beskrevet renheden af illegale stoffer i forskellige dele af landet gennem en årrække. Med hensyn til fordelingen mellem de enkelte byer er der visse statistiske begrænsninger med hensyn til tolkningen af resultaterne, idet prøvematerialet i visse byer og for visse stoffer er for lille til at alle eventuelle forskelle kan analyseres. Det vurderes på trods heraf, at undersøgelsen giver et godt oversigtsbillede af det illegale stofmarked i Danmark.

17 17 5. Referencer Narkotika på Gadeplan er udgivet en gang årligt siden I nedenstående referenceliste er udgivelser med samme forfattere samlet under samme reference. 1. Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau. 1995, 1996, Rapporter til Sundhedsstyrelsen 1996, 1997, Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau 1998, 1999,. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 1999,, 1 3. Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Breum Müller I, Findal Andreasen M. Narkotika på gadeplan 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen 2 4. Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 2, 3, 4. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 3, 4, 5 5. Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Lindholst C, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 5. Rapport til Sundhedsstyrelsen 6 6. Lindholst C, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 6. Rapport til Sundhedsstyrelsen 7 7. Lindholst C, Breum Müller I, Rollmann D, Kastorp G, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan 7, 8, 9. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 8, 9, 8. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark 1 -. Rapporter til Sundhedsstyrelsen Lindholst C, Breum Müller I, Rollmann D, Kastorp G, Johannsen M. Narkotika på gadeplan. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 11. Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy og Early Warning 11. Rapporter til Sundhedsstyrelsen Lindholst C, Andreasen M.F., Kaa E. Det illegale stofmarked i Århus. Aarhus Universitetsforlag Lindholst C, Breum Müller I, Faurskov B, Rollmann D, Worm-Leonhard M, Lindal L, Reitzel L, Kastorp G, Johannsen M. Narkotika på gadeplan 11. Rapporter til Sundhedsstyrelsen Lindholst C, Breum Müller I, Faurskov B, Rollmann D, Worm-Leonhard M, Lindal L, Reitzel L, Johannsen M. Narkotika på gadeplan 12. Rapporter til Sundhedsstyrelsen Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Illegale stoffer i Danmark 12, 13, 14, 15. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 13, 14, 15, Lindholst C, Breum Müller I, Faurskov B, Christoffersen D, Worm-Leonhard M, Lindal L, Reitzel L, Nissen H, Johannsen M. Narkotika på gadeplan 13, 14. Rapporter til Sundhedsstyrelsen 14, 15

18 18 Appendiks Beskrivelse af tilsætningsstoffer: Stofnavn Coffein Beskrivelse Centralstimulerende middel med opkvikkende virkning. Findes naturligt i bl.a. kaffe og the. Tilsættes visse læske- og energidrikke. Creatin Dextromethorphan Diltiazem Hydroxyzin Levamisol Lidocain Paracetamol Phenacetin Procain Muskelopbyggende middel som bl.a. anvendes af atleter og bodybuildere i forbindelse med træning. Creatin er desuden et naturligt forekommende stof i kroppen som hjælper med energiforsyningen til specielt muskelceller. Lægemiddel til behandling af hoste. I større doser har stoffet desuden en euforiserende effekt som minder om effekten af ketamin og phencyclidin (PCP). Lægemiddel til behandling af hjertekramper (angina pectoris), forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser. Lægemiddel til bl.a. forebyggelse af allergiske reaktioner og kløe. Stoffet anvendes i Danmark desuden som et angstdæmpende lægemiddel. Lægemiddel til behandling af parasitiske ormeinfektioner hos mennesker. Stoffet påvirker desuden immunforsvaret i negativ retning hvorfor det ikke er godkendt til salg i Danmark. Lægemiddel med lokalbedøvende virkning. Anvendes desuden til behandling af hjerterytmeforstyrrelser. Lægemiddel med smertestillende og febernedsættende virkning. Kendes bl.a. fra håndkøbspræparater så som Panodil, Pinex og Pamol Lægemiddel med smertestillende og febernedsættende virkning. Stoffet, som er i familie med paracetamol, er dog mistænkt for at være kræftfremkaldende hvorfor det ikke er godkendt til salg i Danmark. Lægemiddel med lokalbedøvende virkning. Find mere information om stofferne på

Narkotika på Gadeplan 2016

Narkotika på Gadeplan 2016 1 Narkotika på Gadeplan 216 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2012

Narkotika på Gadeplan 2012 1 Narkotika på Gadeplan 212 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2011

Narkotika på Gadeplan 2011 1 Narkotika på Gadeplan 211 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 7 Narkotika på gadeplan 6 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika på gadeplan

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 211 Narkotika på gadeplan 21 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2005 Narkotika på gadeplan 2004 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 8 Narkotika på gadeplan 7 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Forlagets udgivne version

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Forlagets udgivne version Syddansk Universitet Narkotika på Gadeplan 28 Johannsen, Mogens; Müller, Irene Breum; Reitzel, Lotte Ask; Christoffersen, Dorte ; Worm- Leonhard, Martin; Lindal, Lone; Kastorp, Grith; Lindholst, Christian;

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2014

Narkotika på Gadeplan 2014 1 Narkotika på Gadeplan 14 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 21 Narkotika på gadeplan 29 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 29 Narkotika på gadeplan 28 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan ISBN 87-91361-40-0 Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003 Narkotika på gadeplan 2002 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Skat og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i

Læs mere

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus hvad indeholder ecstasy - pillerne? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark 2007 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy -piller i Danmark 2006 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus hvad indeholder ecstasy - pillerne? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark 2007 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004 Ecstasy i Danmark 2003 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2003 Side 3 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasypiller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005 Ecstasy i Danmark 2004 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2004 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy pillerne

Hvad indeholder ecstasy pillerne Hvad indeholder ecstasy pillerne Overvågning af beslaglagte ecstasy piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Ecstasy i Danmark 2005 Side 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Ecstasy i Danmark 2005 Side 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2005 Side 1 Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2006 Ecstasy i Danmark 2005 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2005 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009 Ecstasy i Danmark 2008 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2008 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003 Ecstasy i Danmark 2002 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2002 Side 2 Forord I sommeren 2000 fokuserede pressen på ecstasy på baggrund af flere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2011 Ecstasy i Danmark 2010 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2010 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark.

Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark. DRUID Kørsel under påvirkning af narkotika, alkohol og medicin I Danmark bliver 200 300 trafikanter dræbt i trafikken hvert år. Det skønnes, at en fjerdedel af disse kunne have reddet livet, hvis der ikke

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser 30. oktober 2006 Analysesektionen i FOA Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser Et af hovedelementerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra i sommer er konkurrence mellem det

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

UNGE, RUSMIDLER OG RISIKOADFÆRD

UNGE, RUSMIDLER OG RISIKOADFÆRD UNGE, RUSMIDLER OG RISIKOADFÆRD PH.D., LEKTOR CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNI VERSITET NEW CULTURE OF INTOXICATION Rusmiddelkulturen i Danmark blandt unge er kendetegnet ved:

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2007 Ecstasy i Danmark 2006 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy besluttede Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

hvor y antages approksimeret ved normalfordeling med middelværdi y og varians va^r(y): y ± u 1-/2 # cv(y) # y = y(1 ± u 1-/2 # cv(y))

hvor y antages approksimeret ved normalfordeling med middelværdi y og varians va^r(y): y ± u 1-/2 # cv(y) # y = y(1 ± u 1-/2 # cv(y)) 1 Opgave II.1 a) Stikprøvevariansen er vidt forskellig for de fire varetyper, men denne absolutte størrelse er vanskelig at sammenligne på tværs af varetyper, da disse har vidt forskellige niveauer, målt

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2008 Ecstasy i Danmark 2007 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2007 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere