Miljøredegørelse 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2005"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2005

2 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen kan efter endt brug sendes til genanvendelse. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse Miljøpolitik for PrinfoHolbæk-Hedehusene 5 Produktionsprocesser og væsentlige miljøpåvirkninger 6 Principper for udarbejdelse af miljøregnskabet samt udvikling i perioden Miljøregnskab Miljømål, -program og indsats 12 Miljøledelse 13 EMAS - attest 15 3

4 Miljøredegørelse 2005 PrinfoHolbæk-Hedehusene (tidl. Holbæk Eksprestrykkeri - navneskifte d. 1. marts 2006) er et komplet grafisk hus, der behersker hele processen fra idé, layout, scanning, montage og tryk til færdiggørelse. Vi markedsfører mange forskelligartede tryksager produceret under størst muligt hensyn til miljø set i forhold til produktionen og tryksagernes kvalitet. Vi har derfor i hele virksomheden fokus på såvel det indre miljø som det nære ydre miljø. For at synliggøre dette, besluttede vi i 1998 at igangsætte arbejdet med at få tildelt en licens til det nordiske miljømærke, Svanemærket. Dette arbejde resulterede i tildeling af vores første licens til Svanemærket i december 1999 med licensnummeret Denne licens er blevet fornyet d. 14. marts Vores licens til Svanemærket bliver løbende udvidet med nye produkter og materialer. I øjeblikket har vi version 14 af vores licens. Vi har valgt at få licens til Svanemærket, fordi vi gerne tilbyder vores kunder mulighed for selv at foretage valget til fordel for tryksager, der er fremstillet af materialer med lav miljøbelastning og som under og efter brug har en lille påvirkning på miljøet set i forhold til ikke-svanemærkede tryksager. Stort set alle vore tryksager kan svanemærkes, da vi har tilrettelagt vores produktion efter kravene til svanen og i praksis ikke skelner mellem svanemærkede og ikke-svanemærkede tryksager i produktionsprocesserne. Vi har valgt at fortsætte det interne miljøarbejde. Dette arbejde er dokumenteret i vores kvalitets- og miljøhåndbog samt vores ISO certificering og EMAS registrering (EMAS = Eco Management & Audit Scheme). Med opdatering af vores miljøredegørelse fornyer vi vores EMAS II - registrering. Med EMAS registreringen lægger vi vægt på en fælles indsats og holdning til miljøspørgsmål på virksomheden og samtidig synliggøre vore resultater på miljøområdet over for vore nære omgivelser i det vestsjællandske landskab ved Holbæk Fjord. Alle med interesse for miljøforholdene hos a-s Holbæk Eksprestrykkeri kan hente miljøredegørelsen 2004 på vores hjemmeside eller kontakte virksomheden personligt for at få en trykt udgave af miljøredegørelsen for Denne miljøredegørelse omfatter Prinfo Holbæk-Hedehusene K.P. Danøsvej Holbæk matrikelnr. 3 EY, Tåstrup, Holbæk Jorde. Miljøredegørelsen dækker kalenderåret Der er i redegørelsen også data for 2004 til sammenligning for vort forbrug i Holbæk d. 1. juli 2006 Ib Hansen Adm. direktør 4

5 Miljøpolitik for PrinfoHolbæk-Hedehusene Hos PrinfoHolbæk-Hedehusene har vi prioriteret miljøet og vores produkters kvalitet som nogle af vores indsatsområder. Det betyder, at hensynet til miljøet og produkternes kvalitet varetages gennem hele fremstillingsprocessen af vores produkter fra design til den færdige tryksag ligger parat til afsendelse til kunden. Vi har med vort miljøledelsessystem tilstræbt, at vi: producerer vore produkter under hensyntagen til produktionens mindst mulige belastning på miljøet, hvilket synliggøres i vor mulighed for at tilbyde vore kunder produktion af svanemærkede tryksager. Endvidere sikres vore produkters kvalitet ved intern kontrol gennem hele produktionsprocessen. samarbejder med myndigheder og andre interesseparter om miljømæssige forhold for at sikre, at vi til stadighed forebygger forurening, overholder gældende lovgivning og krav til svanemærkede tryksager, samt er på forkant med udviklingen i branchen og i samfundet generelt. reducerer vor miljøbelastning løbende ved at igangsætte miljøforbedrende tiltag under hensyntagen til vor produktion, økonomiske situation og vore produkters kvalitet. For at sikre, at forbedringer på miljøområdet nås, opstiller vi mål og vurderer disse med faste tidsintervaller. inddrager alle medarbejdere i miljøarbejdet, så alle bidrager til, at virksomheden og vores medarbejderne til enhver tid efterlever denne miljøpolitik. rådgiver vores kunder om virksomhedens miljømæssige forhold, hvad enten det drejer sig om de generelle miljøforhold eller andre der er rela teret til den enkelte tryksag, herunder muligheden for produktion af svanemærkede tryksager. vurderer vore leverandører og underleverandører miljømæssigt, hvorved det sikres, at vi kun anvender leverandører og underleverandører, der opfylder relevante miljø- og kvalitetsmæssige krav fastsat af os. vurderer nyt produktionsudstyr og nye produkter miljømæssigt inden dette tages i brug under hensyntagen anvendelsen af renere teknologi og til vor licens til Svanemærket. udleverer materiale om vore miljøforhold ved enhever henvendelse og ønske herom fra eksterne interesseparter. Årlig miljøkortlægning Vi har siden indførelsen af miljøledelse tilbage i 1999 gennemført årlige kortlægninger af virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold. Disse kortlægninger dokumenteres i en årlig redegørelse over miljøforholdene i virksomheden (virksomhedens miljøredegørelse) samt i virksomhedens arbejdspladsvurderinger. Formålet med kortlægningerne er at skabe grundlaget for det videre miljøarbejde på virksomheden. Med udgangspunkt i resultaterne hér, har vi opstillet mål for miljøforbedrende tiltag for udvalgte indsatsområder i virksomheden. Miljøkortlægningerne har omfattet alle produktionsprocesser i virksomheden fra prepress (opsætning af ordrer på computer) og fremstilling af trykplader over trykprocessen til færdiggørelsen af tryksager. 5

6 Produktionsprocesser og væsentlige miljøpåvirkninger Virksomhedens produktionsprocesser Vi modtager i dag næsten alle ordrer digitalt. Ordren kanaliseres igennem de forskellige produktionsprocesser med tilhørende kontrolforanstaltninger og korrekturgange med start i prepressafdelingen. Prøvetryk fremstilles via digitale printere, hvor der kun anvendes tonerblæk. Vi anvender et ctp-anlæg (ctp = computer to plate) til produktion af trykplader, hvor ordrene køres direkte fra computerskærmen til trykpladen. Dog har enkelte kunder stadig behov for, at vi fremstiller film og trykplader ved hjælp af den traditionelle teknologi, hvor først filmen køres ud inden trykpåladen fremstilles. Over 90 % af vore ordrer kører via ctpteknologien. I trykkeriet fremstilles den endelige tryksag. Vi anvender forskellige kemikalier i denne proces, og tilstræber altid at anvende produkter, der har en lav miljøpåvirkning. Energi Opvarmning i virksomheden sker med naturgas samt den varmeudvikling, der er fra produktionsudstyret. Vi har i 2005 haft en stor stigning i forbruget af naturgas set i forhold til 2004, så vi i 2005 har brugt m 3 mod m 3 i Vi har ikke korrigeret for graddage, da vort forbrug har ligget konstant på ca m 3 i de år, hvor vi har anvendt naturgas som primær opvarmningskilde i virksomheden. Årsagen til den store stigning er en fejl i varmegenindvinding på ventilationsanlægget i midten af en fejl, der er udbedret. Ved normal drift af ventilationsanlægget indvindes ca. 70 % af den varme, der suges ud gennem ventilationsanlægget. Endvidere anvendes der strøm i produktionen af tryksager. Vand Vort vandforbrug var i 2005 på 440 m 3, hvilket er en stigning i forhold til 2004, hvor forbruget var på 318 m 3. Stigningen skyldes en generel stigning i virksomhedens produktion Som en komplet grafisk virksomhed har vi mulighed for at tilbyde vore kunder færdiggørelse af tryksager. Det drejer sig om mekanisk færdiggørelse i form af udstansning, falsning og hæftning. Vi kan også tilbyde vore kunder en limet tryksag. Der anvendes vand i de forskellige produktionsprocesser i virksomheden. En lille del af vandforbruget sker i vores traditionelle film- og pladefremstilling. Desuden anvendes der vand til afvask af trykmaskiner, fugtevand, luftbefugtning og rengøring. Da kunder ofte efterspørger kopiering af tryksager har vi en afdeling for digitaltryk og kopi. Her anvender vi produktionsenheder, der fungerer som både digitale printere tilkoblet vor prepress-afdeling, og analoge kopimaskiner, hvor kunder selv kan komme med originalmateriale til kopiering. Vurdering af miljøpåvirkninger Vi vurderer vore miljøpåvirkninger kontinuerligt ud fra oplysninger om vort forbrug i vort miljøregnskab, ny viden vedrørende kemiske produkters sammensætning samt ny viden i branchen og i samfundet generelt. Væsentlige miljøpåvirkninger anser vi som værende vort forbrug af energi og vand, forbruget af papir, kemikalier i film- og pladefremstillingen og i trykkeriet, samt vor affaldsproduktion. Spildevand Som det eneste spildevand udleder vi i øjeblikket brugt skyllevand fra vor pladefremstilling, vaskevand fra vedligeholdelse af plysvalser, vand fra almen rengøring samt sanitetsspildevand via kloak. Dette ledes til kommunens rensningsanlæg. Al øvrig processpildevand samles op og sendes til destruktion. Vi vurderer vort spildevand til at have en mindre væsentlig miljøpåvirkning på grund af indholdet i spildevandet - det er primært sanitetsspildevand, der udledes til det offentlig kloaknet. 6

7 Fotokemikalier Fotokemikalier, dvs. fremkalder- og fixervæsker, vurderes til at være en væsentlig miljøpåvirkning på grund af kemikaliernes indholdsstoffer, forbrugsmængden samt brugte kemikalier som kemikalieaffald. Brugte kemikalier fra ctp-anlægget pumpes via et rørsystem ud i en godkendt beholder og bortskaffes via en godkendt affaldsmodtager. Brugte kemikalier fra film- og pladefremstilling opsamles i godkendte beholdere og bortskaffes via en godkendt affaldsmodtager. Det overskydende skyllevand fra ctpanlægget sendes sammen med det øvrige kemikalieaffald til destruktion. Papir I 2004 brugte vi 471,6 tons papir, hvoraf 39 tons var svanemærket papir og 383,6 tons var godkendt til svanemærkede tryksager. I 2005 var papirforbruget på 663,7 tons, hvoraf mængden af svanemærket papir er 80,1 tons, mængden af Svane-godkendt papir er på 459,2 tons, mens øvrige papirkvaliteter er på 124,6 tons. Vi sendte i tons papir til genbrug, mens papir til genbrug i 2005 er steget til 185,6 tons. Denne stigning skyldes dels en stigning i den samlede producerede mængde, dels at vi i 2004 har haft mange små opgaver, hvor der relativt er et større spild i forbindelse med produktionen. Bogbinderi-affaldet udgør den største del af papirspildet i virksomheden. Papirspildsprocenten faldt fra 34,78% i 2004 til 27,97% i Papir er en væsentlig belastning for miljøet på grund af den store mængde, der forbruges, og den miljømæssige belastning ved fremstilling af papiret. I trykkeriet anvendes der desuden vegetabilske og mineralske tryklakker. Farver og lakker anses for at have en miljøpåvirkning på grund af: forbrugsmængden samt indholdet af ikke fornybare indholdsstoffer (mineralolie) i mineralske farver. miljøbelastningen ved fremstilling og bortskaffelse. Farve- og lakrester samt tom emballage destrueres sammen med vort øvrige kemikalieaffald hos en godkendt affaldsmodtager. I 2004 brugte trykkeriafdelingen ca. 2 tons vegetabilske farver, 17 kg mineralske farver, 714 kg vegetabilsk tryklak samt 55 kg mineralsk tryklak. Der blev i slutningen af 2004 sat en ny trykmaskine op i afdelingen, så der i 2005 blev anvendt en større mængde produkter i fremstilling af tryksager. Et nyt produkt er dispersionslak, der anvendes som vandlak til tryksagerne. Mængden af øvrig lak er derfor faldet. De reelle tal for afdelingens forbrug i 2005 er kg vegetabilsk farve, 27 kg mineralske farve - primært metalfarver 520 kg vegetabilsk, 55 kg mineralsk tryklak samt 2,4 tons dispersionslak. Afvaskningsmidler I trykkeriet anvender vi forskellige afvaskningsmidler. Vi anvender både vegetabilske afvaskere og andre, der indeholder flygtige organiske opløsningsmidler. Afvaskningsmidler vurderes som en væsentlig miljøpåvirkning på baggrund af: mængden miljøbelastningen ved brug og bortskaffelse muligheden for mindre belastning ved brug af ikke flygtige eller vegetabilske afvaskere Trykfarver og lakker Der anvendes hovedsagelig vegetabilske farver i produktionen af tryksager. Alle vore primære farver er godkendt af Miljømærkesekretariatet til svanemærkede tryksager. Desuden anvender vi enkelte mineralolie baserede trykfarver til specialproduktioner. Forbruget af afvaskningsmiddel var i 2004 på 910 liter, mens vort forbrug i 2005 var på ca liter. Denne stigning skyldes forbrug af afvasker i den automatiske afvasker på vores nye trykmaskine. Set i forhold til papirforbruget er forbruget af afvasningsmiddel pr. tons papir steget fra 2,96 liter til 3,04 liter 7

8 Produktionsprocesser og væsentlige miljøpåvirkninger pr. ton forbrugt papir. Denne stigning skyldes primært forbruget på den nye trykmaskine. Vi har fortsat opmærksomheden rettet mod at reducere anvendelse af miljøbelastende stoffer i virksomheden, så vi lever op til vores målsætning om at minimere anvendelsen af ressourcer set i forhold til produktionen og tryksagernes kvalitet. Produkter til fugtevand IPA-sprit og fugtevandskoncentrat anvender vi til fugtevand. IPA-sprit anvendes som alkoholtilsætning i vores offset produktion. Disse produkter indeholder organiske opløsningsmidler og andre produkter, der kan have en påvirkning på miljøet. Vore fugtevandstilsætninger og IPA-sprit er godkendt af Miljømærkesekretariatet til brug ved svanemærkede produktioner - også efter de nye krav til Svanemærket. Fugtevandstilsætning og IPA-sprit vurderes at have en væsentlig miljøpåvirkning på grund af: mængden miljøbelastningen ved brug og ved bortskaffelse muligheden for mindre belastning ved en reduktion af forbruget eller udskiftning af nuværende produkter med mindre miljøbelastende produkter. Affald Grunden til at affald ved bortskaffelse vurderes som belastende for miljøet er bl.a. den store mængde. PrinfoHolbæk-Hedehusene benytter mulighederne for mindre miljøbelastning ved at have gennemført en omfattende affaldssortering, hvor det sikres, at mest muligt affald sendes til genbrug eller destruktion hos godkendte affaldsmodtagere. Ved at reducere affaldmængderne opnår vi desuden en økonomisk gevinst. Til eksempel kan nævnes, at vi kontinuerligt søger at minimere vores makulatur (papiraffald fra trykkeriet) ved at anvende papir til indstilling af trykmaskinerne flere gange. Herved reduceres mængden af papiraffald fra trykkeriet. Denne indsats har givet resultat i en reduktion af vores papirspildsprocent fra ca. 34% i 2004 til 28% i En anden indsats over for affaldsmængderne ses i vores prepress afdeling, hvor der er recirkulering på alle produktions maskiner, så kemikalierne hér anvendes mest muligt, inden de bliver kasseret som brugte fotokemikalier. Vort affald omfatter papir og makulatur, pap, plastik, brugt fotokemi og skyllevand, brugte film og trykplader, trykfarverester, tom emballage, brugt fugte- og vaskevand fra trykkeriet, brugte klude samt brændbart affald. Endvidere håndterer vi affald fra vores digitale produktionsenheder, bl.a. tomme tonerbeholdere og elektronisk affald fra digitale produktionsenheder, og sender dette til vor maskinleverandør, der er certificeret efter ISO og herigennem har forpligtet sig til at genbruge mest muligt af dette affald. Vores papir- og makulaturaffald sendes til genbrug, mens kemikalieaffaldet hentes af en godkendt transportør og sendes til destruktion. Klude, der anvendes til manuel afvask og rengøring af trykmaskinerne, vaskes af en miljøcertificeret virksomhed og genbruges, mens brugte trykplader hentes af en godkendt modtager og genbruges. Endelig sendes vores brændbare affald til forbrænding på et kraftvarmeværk. Øvrige miljøpåvirkninger Ud over vor produktions direkte miljøpåvirkninger skabes der også miljøpåvirkninger ved anvendelse af underleverandører i forbindelse med produktionen af tryksager samt transport af tryksager til underleverandører og kunder. Endvidere bevirker vort forbrug af råvarer, tilsætnings- og hjælpestoffer, at der skabes miljøpåvirkninger hos leverandører af de stoffer og materialer, der anvendes internt i produktionen af tryksager. 8

9 Principper for udarbejdelse af miljøregnskab samt udvikling i perioden Vi har i udarbejdelse af vores miljøregnskab for kalenderårene 2004 og 2005 anvendt følgende principper: Forbrugssiden Opgørelsen af elforbruget er baseret på faktura fra elforsyningsselskabet. Naturgasforbruget er fremkommet via egne aflæsninger af forbrugsmåleren. Forbruget af vand er baseret på egne aflæsninger af vandur. Regnskabet over materialer der er anvendt til filmog pladefremstilling er baseret på faktura fra vore forskellige leverandører. Opgørelsen af vort papirforbrug er baseret på opgørelser fra vores leverandører af store papirleverancer samt en gennemgang af faktura fra de papirleverandører, hvorfra indkøbet udgør en mindre procentdel af det samlede indkøb af papir. Forbruget af svanemærket papir er opgjort på baggrund af oplysninger fra vore papirleverandører. Oplysninger om de svanemærkede papirkvaliteter er sammenholdt med listen over svanemærkede papirkvaliteter, der er registreret på Miljømærkesekretariatets hjemmeside (www.ecolabel.dk) pr. 31. december Oplysninger om Svane-godkendte papirkvaliteter er sammenholdt med den liste over Svane-godkendte papirkvaliteter, der findes på den svenske hjemmeside Opgørelsen af de anvendte tilsætningsstoffer i tryksagen er baseret på oversigter og faktura fra vores leverandører af de pågældende tilsætnings- og hjælpestoffer. Udledninger Udledninger af CO 2, SO 2 og NO x er i forbindelse med vort energi- og naturgasforbrug er beregnet ud fra nøgletal fra Manual til miljøredegørelse, Green Network, november 2005 Nøgletallene vedrørende udledninger er angivet i følgende tabel. Beregningen af udledningerne i miljøregnskabet er foretaget udfra vort forbrug af de forskellige energieressourcer i Udledning Elforbrug Naturgas Faktor gram pr. kwh gram pr. m 3 CO 2 509,00 2,286 SO 2 0,12 0,012 NO x 1,03 0,15 Kilde: Green Network, Manual til miljøredegørelse, november 2005 Vi har anvendt samme principper i udarbejdelsen af miljøregnskabet for Dog er nøgletal for udledning af CO 2, SO 2 og NO x blevet opdateret i 2005 set i forhold til de nøgletal, der er anvendt til beregning af udledning for Det er dog marginale ændringer af nøgletallene, der ikke bevirker de store ændringer i udledningerne af CO 2, SO 2 og NO x. Affaldsmængder er opgjort dels ud fra faktura, dels ud fra oversigter fra vore affaldsmodtagere. Plastaffaldet afhentes af den affaldstranportør, der afhenter vort papir til genanvendelse. Plastmængder angives ikke på faktura fra den pågældende affaldstransportør, så vi ligger ikke inde med oplysninger om mængden af plast til genanvendelse. Små dunke af plast registreres af vores modtager af kemikalieaffald. Mængden af afvaskningsmidler og øvrige hjælpestoffer og -materialer er baseret på faktura fra vore leverandører. 9

10 Principper for udarbejdelse af miljøregnskab samt udvikling i perioden Vi har ingen måling vedr. mængden af spildevand, som er udledt fra virksomheden i 2004 og Mængden af tryksager er beregnet som værende virksomhedens papirindkøb fratrukket den mængde affaldspapir, som er afleveret til genanvendelse, og som er registreret ved gennemgang af faktura fra Noveren (Nordvest Sjællands Renovationsselskab). Mængden af papiraffaldet er påvirket af den oprydning, som vi har foretaget efter overtagelse af en anden grafisk virksomhed. Endvidere påtager vi os bogbinderiopgaver fra andre trykkerier, hvilket også påvirker mængden af vores papiraffald samt makulaturprocenten, der beregnes som værende papir til genbrug set i forhold til indkøbt papir. Forbruget af vore to fugtevandstilsætninger er lagt sammen i miljøregnskabet. Vægtfylden for alkoholtilsætning (IPA Sprit 99,9 %) er 0,789 kg pr. liter. Oplysninger om affaldsmængder er baseret på gennemgang af faktura fra vores affaldsmodtagere. Mængden af brugte trykplader er beregnet ud fra afregningen med affaldsmodtageren. Beregningen foretages som det afregnede beløb divideret med den pt. gældende pris for aluminium. I mængden af brugte trykplader indgår både brugte ctp-plader og brugte traditionelle trykplader. Brugt fremkalder fra ctp-anlægget består af brugt fremkalder, brugt finishervæske samt brugt skyllevand fra ctp-anlægget. Brugte filtre sorteres i sorte plastsække og afhentes af vores affaldsmodtager, der sørger for den videre behandling af denne affaldsfraktion. Trykfarveaffald indeholder rester fra vegetabilske og mineralske trykfarver og lakker. Vandholdigt kemisk affald består af brugt fugte- og vaskevand samt brugt ammoniakvand fra prepress afdelingen, mens andet kemisk affald er rester fra diverse smøreolier til vore produktionsenheder. Udvikling i forbrug og affald i perioden (Miljøregnskabet 2004 og 2005 er præsenteret på side 11) Vi har i 2005 oplevet en stigning i antallet af ordrer, så mængden af tryksager er steget i forhold til niveauet for Papirforbruget ersteget med 192 tons, så vi i 2004 ligger på et papirforbrug på 663,7 tons. Mængden af tryksager er steget fra 307,6 tons i 2004 til 478 tons i Vores mængde af papiraffald er steget i absolutte tal fra 164 tons i 2004 til 185,6 tons i Sættes mængden af papiraffald i forhold til samlet papirforbrug, kan der konstateres et fald i i papiraffaldsprocenten fra 34,7 % i 2004 til 27,96 % i Dette fald skyldes vores fokusering på konstant at holde papirspildet så lanmgt nede som muligt. Forbruget af farver og lak er steget fra kg i 2004 tilo 6.519,50 kg i Denne kraftige stigning i vort forbrug skyldes dels en stigning i vort forbrug af vegetabilske farver samt anvendelse af dispersionslak til færdiggørelse af vore tryksager. Vegetabilske farver udgør i dag over 98 % af vort samlede farveforbrug. Set i forhold til produktionen, er forbruget af farve pr. ton tryksag steget fra 5,9 kg i 2004 til 12,37 kg i Mens rester fra trykfarver og lakker i 2004 udgjorde 37,9 % af vort trykfarve- og lakforbrug i 2004, er spildprocenten i 2005 på 8,08 % - et stort fald, der skyldes bedre udnyttelse af farven på vores nye trykmaskine samt en oprydning af vort farvelager, der påvirkede miljøregnskabet Forbruget af afvaskningsmiddel er steget fra 910 liter i 2004 til liter i I forhold til ton forbrugt papir er forbruget konstant på 3 liter pr. ton.vi vil fortsat vil have fokus på afvaskerforbruget i trykkeriet. Mængden af afvasker til destruktion er væsentlig højere end forbruget af afvaskere i trykkeriafdelingen. Dette skyldes, at der i afvaskning af vores store trykmaskine blandes vand i afvaskningsmidlet, så affaldsproduktet består af brugt afvasker + vand. Mængden af anvendte fotokemikalier er steget grundet stigning i produktionen. Dog kan vi konstarer et lille fald i anvendelse af traditionel film- og pladefremstilling, hvilket underbygger vore forhåbninger om, at vi på sigt vil komme over på 100% produktion på vores ctp-anlæg med en samlet reduktion af kemikalieforbruget og heraf følgende affaldsmængder i vores prepress afdeling til følge. 10

11 Miljøregnskab Forbrug Udledninger Energi- og vandressourcer El ,00 kwh ,00 kwh CO 2 : ,12 kg ,38 kg SO 2 : 50,03 kg 30,94 kg og NO x : 429,41 kg 309,40 kg Vand 440,00 m 3 318,00 m 3 Spildevand: Ikke opgjort Ikke opgjort Varme Naturgas ,00 m ,00 m 3 CO 2 : ,64 kg ,37 kg SO 2 : 0,43 kg 0,27 kg og NO x : 27,19 kg 3,42 kg Film- og pladefremstilling ctp-trykplader - 16,200,00 stk ,00 stk Brugte trykplader, ctp 6.375,00 kg 3.720,00 kg Fremkaldervæske til ctp-plader 2.400,00 liter 1.920,00 liter Brugt fremkalder- og finisher- Finishervæske ,00 liter 960,00 liter væske fra ctp-anlægget 7.910,00 liter 6.920,00 liter Film, ruller 4,00 stk 12,00 stk Brugte film Ikke afhentet 188,00 liter Fremkaldervæske til film 60,00 liter 80,00 liter Brugt fremkaldervæske - sammen med brugt fremkaldervæske fra ctp trykplader Fixervæske 20,00 liter 60,00 liter Brugt fixervæske 25,00 liter 125,00 liter Traditionelle trykplader 860,00 stk 570,00 stk Brugte trykplader, trad. offset Med ved brugte trykpladerfra ctp anlæg Fremkaldervæske til trykplader 145,00 liter 210,00 liter Brugt fremkaldervæske Med under brugt fremkalder fra ctp anlæg Gummi 70,00 liter 40,00 liter Brugt filtre ikke afhentet Ikke afhentet Andet kemisk affald 66,00 kg Metalskrot 82,00 kg Materialer i tryksagen Svanemærket papir ,00 kg ,00 kg Tryksager ,00 kg ,42 kg Svane-godkendt papir ,00 kg ,84 kg Papiraffald ,00 kg ,00 kg Øvrige papirkvaliteter ,00 kg ,58 kg Samlet papirforbrug ,00 kg ,42 kg Trykfarver, vegetabilske 3.465,50 kg 1.981,50 kg Rester fra trykfarver 769,00 kg 1.050,00 kg Trykfarver, mineralske 39,00 kg 17,00 kg Tom emballage 427,00 kg 218,00 kg Lak, vegetabilsk 520,00 kg 714,50 kg Rester fra lak Lak, mineralsk 55,00 kg 40,00 kg - sammen med rester fra trykfarver Dispersionslak 2.400,00 kg Rester fra dispersionslak 1.130,00 kg Afvaskningsmidler Diverse afvaskningsmidler 2.010,00 liter 910,00 liter Rester fra afvaskere 5.855,00 kg 373,00 kg Hjælpestoffer Fugtevandstilsætning 345,00 liter 280,00 liter Vandholdigt kemisk affald 445,00 liter 690,00 liter Alkoholtilsætning 1.918,78 kg 2.046,56 kg Elektronikskrot Ikke afleveret Ikke afleveret Klude ,00 stk ,00 stk Plastaffald - emballage/dunke 22,00 kg - kg Lim 19,00 kg 15,00 kg Andet brændbart affald ,00 kg 9.620,00 kg 11

12 Miljømål, -program og indsats Vi har besluttet følgende miljømålsætninger: Vi vil minimere dannelsen af affald set i forhold til den samlede produktion kildesortere og genbruge affald, hvor det er muligt minimere anvendelsen af ressourcer set i forhold til produktionen, produkternes kvalitet og virksomhedens økonomiske situation vurdere og substituere produkter, så de ydre miljøforhold og arbejdsmiljøet på virksomheden tilgodeses reducere anvendelsen af kemiske produkter, som er baseret på flygtige organiske opløsningsmidler, under hensyntagen til vor produktion og vore produkters kvalitet markedsføre svanemærkede tryksager, så andelen af denne type tryksager i den samlede produktion forøges Vi arbejder løbende på at forbedre vore miljøforhold i virksomheden. Nedenfor er mål og resultater listet for de sidste par år. og en endelig beslutning vedr. indkøb af et regenereringsanlæg vil ligge klar i løbet af første halvår Screening af mulighed for reduktion af produktionsafvigelser i virksomheden Der er for et par år sigen indført en konto i vort regnskabssystem, så vi registrerer alle omtryksordrer i tilfælde af kundefejl og egne fejl. Denne registrering har vist behovet for en mere dybdegående analyse af de produktionsafvigelser, der kommer i en travl hverdag. Derfor har vi formuleret et mål for 2006 gående på, at der skal foretages en screening af mulighederne for en reduktion af produktionsafvigelser, herunder fejlproduktioner og omtryk. En reduktion vil betyde et fald i forbruget af alle typer forbrugsprodukter i virksomheden, ligesom affaldsmængderne vil blive reduceret. Derfor er dette valgt som indsatsområde i de næste par år. MHensigten er en mere effektiv udnyttelse af produkter og materialer samt større tilfredshed såvel internt som eksternt med produktionen. Reduktion af alkoholforbruget pr. ton papir I 2004 havde vi som mål at reducere vort forbrug af alkohol fra 5,39 kg pr. ton papir i 2003 til 5 kg pr. ton papir i Vort forbrug i 2004 var på 4,34 kg pr. ton papir og i 2005 har vi konstateret en yderligere reduktion af vort forbrug af alkohol til 2,89 kg pr. ton papir. Dette mål er formuleret med udgangspunkt i vores målsætning om at reducere anvendelse af kemiske produkter, som er baseret på flygtige opløsningsmidler. Reducere mængden af kemisk affald fra anvendte afvaskningsmidler Med udgangspunkt i vores målsætning om minimering af dannelsen af affald set i forhold til den samlede produktion formulerede vi i starten af 2005 et mål om reduktion af mængden af kemisk affald fra den automatiske afvasker i den nye trykmaskine. Vi konstaterede, at en opdeling af målet i tre delfaser var nødvendig for at få gennemført målet mest effektivt. Dette betød en omformulering af målet i vores seneste miljøredegørelse til at omfatte en screening af mulighederne for at reducere denne type affaldsmængde. Mulighederne blev løbende drøftet på møder i løbet af 2005, hvor der blev foretaget en analyse af rentabiliteten af indkøb af et regenereringsanlæg for afvaskningsmidler ivirksomheden. Med vores forbrug har et sådant anlæg tjent sig selv hjem i løbet af to år. Der arbejdes fortsat med analysen af mulighederne for og tiltag til opnåelse af dette mål 12

13 Miljøledelse PrinfoHolbæk-Hedehusene har opbygget og indført et miljøledelsessystem efter den internationale standard DS/EN ISO Samtidig har vi tilpasset systemet, så dette også følger kravene i EU s forordning for industrielle virksomheders frivillige deltagelse i miljøstyring og miljørevision, EMAS II (EMAS = Eco Management & Audit Scheme). Miljøledelsessystemet er dokumenteret i vor kvalitets- og miljøhåndbog. Ved miljøledelse gælder det at: vi skal overholde gældende lovgivning vi skal kende miljøbelastningen fra virksomheden der foretages løbende forbedringer på miljøområdet Virksomhedens miljøledelsessystemet er opbygget, så det sikrer at: miljøpolitik, miljømål og miljøhandlingsplaner fastlægges og revideres ansvars- og kompetenceområder på virksomheden er fastlagt og beskrevet vores medarbejdere bliver uddannet i og informeret om miljøledelsessystemet, herunder opfyldelse af miljøpolitik og mål samt rapportering om eventuelle afvigelser henvendelser vedrørende miljøforhold bliver registret og besvaret virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger registreres PrinfoHolbæk-Hedehusene s miljøpolitik overholdes der føres løbende kontrol af systemet og dets effekt på virksomheden vi fører en liste over lovgivningskrav og andre administrative krav og bestemmelser på miljøområdet, som virksomheden frivilligt har tilsluttet sig vi har udarbejdet instruktioner vedrørende driftsforhold, indkøb og affaldshåndtering der gennemføres miljørevision og egenkontrol afvigelser med væsentlige miljøpåvirkninger registreres og vurderes med henblik på at mindske antallet af disse vi har udarbejdet en beredskabsplan for virksomheden - denne beredskabsplan bliver kontrolleret og afprøvet med jævne mellemrum eksterne interessegrupper bliver på forlangende informeret om virksomhedens miljøindsats 13

14 Miljøledelse Miljøledelsessystemet og dets virke Virksomhedens miljøledelse er implementeret i alle produktionsafdelinger. Der foregår en kontinuerlig registrering af væsentlige miljøpåvirkninger, hvoraf status samles en gang årligt i vores årlige miljøregnskab. Gennemførelse af interne revisioner og ledelsens gennemgang danner sammen med miljøregnskabet grundlaget for den årlige statusrapport over virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold. Vi har opnået vores første licens til Svanemærket ultimo Vi har fået udvidet licensen otte gange med nye kemiske produkter og underleverandører - alle godkendt til svanemærkede tryksager. Vi har senest udvidet vores licens i foråret 2005, så vi nu har version 14 af vores licensskrivelse. Vores nuværende licens til Svanemærket gælder frem til marts Vi har udarbejdet årlige miljøredegørelser for årene Miljøredegørelserne kan rekvireres ved henvendelse til os. Det er muligt at hente miljøredegørelsen for 2004 og 2005 på digital form på vores hjemmeside, Miljøredegørelsen 2004 foreligger desuden i trykt form. Vi gennemfører en årlig miljørevision med intern miljørevisor og efterfølgende ledelsens gennemgang. Vores miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001:1996 standarden. Vores miljøledelsessystem er registreret efter den europæiske forordning for miljøstyring og miljørevision, EMAS II. Som dokumentation for miljøledelsessystemet har vi udarbejdet en kvalitets- og miljøhåndbog. Denne håndbog bliver opdateret efter behov. Hver afdeling er i besiddelse af et eksemplar af kvalitets- og miljøhåndbogen, hvorved alle medarbejdere har adgang til håndbogen. Denne miljøredegørelse er verificeret af Det Norske Veritas, Danmark A/S som akkrediteret miljøverifikator med registreringsnummer

15 xxxxxx xxxxxx Verifikation af denne miljøredegørelse for 2001 fra Det Norske Veritas, Danmark A/S skal placeres hér. Gennemgang og verifikation af miljøredegørelsen finder sted torsdag d. 21. marts 2002 ved den årlige opfølgningsaudit. 15

16 PrinfoHolbæk-Hedehusene K.P. Danøsvej Holbæk Tlf Fax

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting) Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet

EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting) Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet EMA (Environmental Management Accounting) en god forretning Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet Vidste du... at mange selv store og godt ledede - virksomheder i høj grad

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005 Grønt regnskab 2005 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord..................................... 3 Indledning................................. 5 1 Miljøstyring i Københavns Amt......... 6 2 Københavns Amts energi-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Svanemærkning af 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere