Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg"

Transkript

1 Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder, herunder introduktion, supervision og vejledning 3. Præsentation af kompetencemål samt plan for organisering a. Beskrivelse af læringsmetoder b. Beskrivelse af evalueringsmetoder 4. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 5. Konkretisering af målbeskrivelsens minimums kompetencemål, med anbefalet lærings og evalueringsmetode samt tidspunkt og ansættelsessted for læring og evaluering. 1. Indledning Den kliniske basisuddannelse er placeret umiddelbart efter medicinsk embedseksamen og vil derfor være en ansættelsestid, hvor kandidaten står med en omfattende teoretisk viden og en vis praktisk kunnen, der skal integreres og videreudvikles i den kliniske hverdag. Kandidaten skal videreudvikle rollen som læge, fra medicinsk kandidat til selvstændigt virke, samt forberede valg af fremtidigt speciale. Målet for den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Et centralt formål med basisuddannelsen er en selvstændiggørelse af den enkelte læge i arbejdet som læge med opøvelse af evnen til at følge den kliniske beslutningsproces i dens faser fra modtagelse med umiddelbar vurdering og undersøgelse over diagnostik til primær behandling og justering af denne behandling hos såvel den akutte som den kroniske patient. Ud over rollen som medicinsk ekspert indgår således træning i kommunikatorrollen, kompetencer vedr. ledelse og administration, samarbejde samt sundhedsfremmer-rollen, akademikerrollen og den professionelle lægelige rolle. Lægen skal således efter endt klinisk basisuddannelse kunne fungere tilfredsstillende på et grundlæggende lægeligt niveau i forhold til alle de 7 roller i speciallægeuddannelsen med et indhold, der er tilpasset dette uddannelsestrin. Det kroniske patientforløb stiller andre krav til basislægen end det akutte forløb. Basislægen skal i læreprocessen opøve sin evne til overblik over en kompleks klinisk proces med mange behandlere og et behandlingsregime, der involverer aktører fra forskellige afdelinger/sektorer. Basislægen skal derfor være opmærksom på de krav der her stilles til kommunikationen mellem læger og andet Viborg medicinsk - psykiatrijan

2 sundhedspersonale og med andre aktører (hjemmepleje, offentlige myndigheder mv.), der kan indgå i den samlede indsats omkring patienters sygdoms- og behandlingsforløb. Sideløbende med at basislægens identitet som læge styrkes og de faglige læringsmål oparbejdes i løbet af den kliniske basisuddannelse, fungerer uddannelsen også som en forberedelse til speciallægeuddannelsen. Forberedelsen består bl.a. i, at lægen påbegynder en proces i retning af at blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser samt styrker og svagheder. En sådan begyndende erkendelsesproces vil skulle danne grundlaget for den livslange læring, der forventes af fremtidens speciallæger. Såvel erkendelsen af egne stærke og svage sider som indsigten i egne præferencer er væsentlige formål med den kliniske basisuddannelse, da disse er nødvendige for, at lægen får de bedst mulige forudsætninger for at søge introduktionsstilling - og på længere sigt foretage den mest konstruktive forvaltning og prioritering af hhv. ønsker og muligheder i forhold til valg af speciale. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse: 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder, herunder introduktion, supervision og vejledning Lægen i klinisk basisuddannelse ansættes iflg. bekendtgørelsen i samlet forløb på 2 x 6 mdr. I Region Midtjylland vil alle forløb indeholde ansættelse ved Akut medicinsk modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg, i samarbejde med primært almen praksis i området og et mindre antal forløb i samarbejde med psykiatrisk afd., Viborg og karkirurgisk afd., Regionshospitalet Viborg. 1. ansættelses sted 2. ansættelses sted Akut medicinske modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg Akut medicinske modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg Akut medicinske modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg Almen praksis Psykiatrisk afd., Viborg Karkirurgisk afd., Regionshospitalet Viborg Disse forløb er sammensat så der i de første 6 mdr. fokuseres på akutte medicinske og kirurgiske patientforløb og kompetencer knyttet til dette, mens der i de sidste 6 mdr. fokuseres på de mere kroniske forløb og samspil mellem forskellige sektorer i sundhedsvæsnet. Antal udbudte stillingsforløb udmeldes halvårligt fra Sundhedsstyrelsen, samt fra Region Midtjylland, ud fra bestemmelse om at de kroniske forløb skal besættes med 80 % forløb i almen praksis, 10 % i psykiatrien og 10 % i andre specialer. Stillingerne besættes til start februar, maj, august og november. Det aktuelle uddannelsesprogram relaterer til stillinger med kombinationen Akut medicinske modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg Psykiatrisk afd., Viborg Viborg medicinsk - psykiatrijan

3 Præsentation af 1. ansættelsessted og uddannelsesforløb: Akut modtagelse/skadestue på Regionshospitalet Viborg 1 a. Præsentation af medicinsk afdeling. Ansættelsen har udgangspunkt ved medicinsk afdeling, med funktion ved det akutte modtageafsnit. Her modtages uselekterede akutte patienter døgnet rundt efter henvisning fra speciallæge ( visiteret ). Patienterne modtages primært på det akutte modtageafsnit, samt på det kardiologiske modtageafsnit. Her modtages størsteparten af de akutte patienter døgnet rundt af et team af speciallæger og yngre læger med forskellig ancinitet i samarbejde med de akutmodtagende fra plejegruppen og afsnittets øvrige ansatte. Der modtages i gennemsnit ca 35 akutte patienter per døgn på medicinsk afdeling. På det akutte modtageafsnit lægges diagnostisk og behandlingsmæssig plan og godt halvdelen af de akutte patienter færdigbehandles og udskrives direkte fra modtageafsnittet mens de andre overflyttes til relevant sengeafsnit til videre behandling. Personalet på det akutte modtagelseafsnit har særlig erfaring i modtagelse og behandling af akutte tilstande, de dårligste akutte patienter vil dog blive overflyttet til videre behandling af afdelingens seniore læger på hospitalets intensivafsnit i samarbejde med anæstesiologisk afdeling. Bevidstløse akutte patienter modtages direkte efter visitation på medicinsk skadestue af medicinske mellemvagt og evt. bagvagt og overflyttes evt. til intensivafdelingen. Modtagelse af akutte abdominalkirurgiske patienter forventes sammenlagt med den medicinske modtagelse, så vagten giver mulighed for også at tilegne sig akutte kompetencer indenfor dette felt, under supervision af vagtholdet fra kirurgisk afdeling. Afdelingen modtager uselekterede medicinske patienter og har subspecialefunktion i kardiologi med invasive funktioner, lungemedicin, hæmatologi, medicinsk onkologi, nefrologi inkl. dialyseafsnit, gastroenterologi, endokrinologi og infektionsmedicin. I vagttiden vil der, ud over basislægen som forvagt, være mellemvagt i tilstedeværelsesvagt (introduktionslæge eller læge i hoveduddannelsesforløb med ret til selvstændigt virke), bagvagt i tilstedeværelse efterfulgt af tilkald, samt medicinsk speciallæge i tilstedeværelse en del af døgnet og andre i tilkald, og med kardiologisk speciallæge i tilkaldevagt hele døgnet samt medicinske speciallæger i beredskabsvagt døgnet rundt. Det daglige arbejde på modtageafsnittet foregår i et vefungerende tværfagligt miljø med et godt samarbejde mellem faggrupperne. Der er i afdelingen mange personer i uddannelses- og videre uddannelsesforløb og der er derfor lagt stor vægt og fokus på et godt og udviklende uddannelsesmiljø på alle niveauer. Der er i arbejdstilrettelæggelsen lagt stor vægt på udnyttelse af læringssituationerne og der fokuseres løbende på optimering af gode supervisionsmuligheder. Ud over mulighed for kompetencetilegnelse i den kliniske hverdag, er der lagt vægt på udvikling af undervisningskompetence og mulighed for forskning ud fra individuelle planer. Alle læger bidrager som undervisere i afdelingens daglige planlagte morgenundervisningsaktivitet, under supervision. Der fokuseres på udarbejdelse af meningsfulde, konkrete og realistiske uddannelsesplaner for den enkelte, med løbende afholdelse af vejledersamtaler til opfølgning af om planerne følges eller skal justeres, således at lægen ved endt ansættelse som minimum har opfyldt uddannelsesprogrammet, men gerne kommet videre efter ønske og behov. Det tilstræbes at alle vejledere har været på vejlederkursus. Viborg medicinsk - psykiatrijan

4 Afdelingen har uddannelsesansvarlig overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge, der sammen løbende fastholder og optimerer uddannelsesmiljøet. Herudover har sygehuset ansat uddannelseskoordinerende overlæger, der tar sig af den overordnede udvikling samt kan bistå afdeling såvel som enkelte yngre læge ved konkrete problemer i et uddannelsesforløb eller på en afdeling. 1b. Præsentation af skadestuen I ansættelsen indgår skemalagt tjeneste ved hospitalets skadestue på hverdage i dagtjeneste kl 8-15 og aftentjeneste kl Funktionen er primært i ortopædkirurgisk skadestue, herudover tilkaldes basislægen sammen med medicinske mellemvagt til patienter i medicinsk skadestue. I ortopædkirurgisk skademodtagelse modtages uselekterede patienter efter tilskadekomst af forskellig grad. Mindre traumer med forskellige former for frakturer og anden tilskadekomst incl. småskader modtages efter direkte henvendelse eller efter visitation fra praktiserende læge eller vagtlæge. Skadestuen vil som udgangspunkt være bemandet med basislægen sammen med en læge i introduktionsuddannelse eller hoveduddannelse i almen medicin eller ortopædkirurgi (med ret til selvstændigt virke). Ved behov vil bagvagten kunne tilkaldes. Der vil således til stadighed være en kollega med større ortopædkirurgisk erfaring tilstede sammen med basislægen i skadestuen. Dette giver umiddelbar tilgængelighed for supervision og vejledning. Øvrige faggrupper i skadestuen indgår i feedback af patientforløb samt i debriefing efter større traumer. Større traumer modtages på traumestuen med assistance af bl.a. anæstesiafdelingen, billeddiagnostisk afdeling og biokemisk afdeling.ved traumekald tilkaldes ortopædkirurgisk bagvagt og mellemvagt. 1c. Organisation af arbejdet for basislægen ( dagsplan ) Basislægen er de første 6 mdr. ansat på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, med funktion på akutte modtageafsnit samt ortopædkirurgiske og medicinske skadestue. Funktionen vil primært være knyttet til det akutte modtageafsnit. Her modtages størsteparten af de akutte patienter døgnet rundt, af et team af speciallæger og yngre læger med forskellig ancinitet i samarbejde med de akutmodtagende fra plejegruppen og afsnittets øvrige ansatte. Der vil desuden i mindre omfang blive mulighed for kompetence i vurdering af akutte abdominalkirurgiske patienter i tilknytning hertil, superviseret af de kirurgiske vagtlæger. Funktionen i skadestuen vil primært omfatte ortopædkirurgiske skadepatienter, og vil omfatte modtagelse og primær behandling, evt. indlæggelse af patienter med akut tilskadekomst af varierende grad. Dette arbejde foregår i samarbejde med plejegruppen og under supervision og vejledning af ortopædkirurgisk mellem- og bagvagt, samt ved medicinske skader medicinsk mellem- og bagvagt. Med fokus på de akutte forløb følger deltagelse i vagtfunktion, med supervision fra tilstedeværende mellemvagt og bagvagter i tilstedeværelse og tilkaldevagt samt ældre yngre læger og speciallæger i dagtjeneste. Første måned starter lægen med tjeneste ved medicinsk modtageafsnit. Tjenesten vil dels være dagtjeneste efter arbejdsplan, hvor der følges op på akut indlagte patienter, revideres på behandlingsplaner og tages stilling til videre forløb (afslutning, overflytning til sengeafsnit eller udskrivelse til ambulatorium eller opfølgning i almen praksis.) Dette vil foregå i team af basislæger, ældre yngre læger og speciallæger. Tjenesten vil også være som medicinsk forvagt i to-delt tjeneste og , vagthyppighed ca. 9 skiftet vagt. Funktionen på medicinsk Viborg medicinsk - psykiatrijan

5 akutmodtagelse fortsætter som basis for den samlede ansættelse. Efter de første 4 uger kommer lægen på introduktionsuge i ortopædkirurgisk skadestue. Herefter vil det resterende forløb udover tjeneste ved akutte modtagelse også vil indeholde vagttjeneste i ortopædkirurgisk skadestue på hverdage enten dagtjeneste kl eller aftenvagt kl Lægen vil her arbejde sammen med, og blive superviseret af den tilstedeværende ortopædkirurgiske mellemvagt, med supervision af ortopædkirurgisk bagvagt. I disse skadetjenester indgår desuden tilkald til medicinske skadestuepatienter, der dog primært varetages af medicinsk mellemvagt. Dagen efter tjeneste i skadestue er der feedback konference for basislægen sammen med radiolog og ortopædkirurgisk læge, hvor vagtens røntgen billeder og skadekort gennemgås (se konferencer). Herved vil lægen opnå kompetence i forhold til modtagelse, diagnostik og opstart på behandling samt opfølgning af behandling i forhold til medicinske og ortopædkirurgiske patienter, samt i varetagelse af akutte medicinske og ortopædkirurgiske skader. Det tilstræbes at basislægen følges med samme mellemvagt (eller få) i ortopædkirurgisk skadestue, så denne som klinisk vejleder kan deltage i uddannelsesvejledningen sammen med hovedvejleder, se bilag 1. For at få billede af langtidsopfølgning på behandlingen af de ortopædkirurgiske skader vil basislægen i mindre omfang have funktion i skadeamb. for basislæger, hvor der ses patienter der kommer til opfølgning på skadebehandlingen. 2. Introduktion Introduktion på medicinsk afdeling Ved ansættelsen på medicinsk afdeling vil basislægen gennemgå afdelingens introduktionsprogram, se bilag 1a. Det avancerede hjertestopkursus, der indgår som obligatorisk del af introduktionen er et 1 dags kursus, hvor hjertestopbehandling og genoplivning trænes i færdighedslaboratorium, med træning af organisering og teamsamarbejde og medicinske behandling. Der laves teamtræning og træning i kommunikation, der indgår videooptagelse med efterflg. debriefing. Deltagerne skal demonstrere at de har forventet kompetence for at få godkendt kursus, som er en betingelse for at deltage i vagt. Hvis kurset ikke kan bestås denne dag, vil kursusledelsen følge op samen med uddannelsesansvarlig overlæge. Introduktionsuge i skadestuen Efter 4 uger på medicinsk afdeling har basislægen 1 uges introduktion til skadestuefunktion. Lægen møder denne uge kl Otopædkirurgisk afdelings uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for introduktionsprogrammet og afvikling heraf. Der vises rundt i skadestueområdet og lægen præsenteres for personalet i skadestueområdet, både ortopædkirurgiske og medicinske skadestue. Herefter foregår faglig introduktion til ortopædkirurgisk skadestuefunktion, se program bilag 1b. 3. Supervision og vejledning Til dette anvendes vejledninger og skemaer i den udleverede portefølje Uddannelsevejledning: Som del af introduktionsprogrammet afholdes indenfor de første 2 uger introduktionssamtale med Viborg medicinsk - psykiatrijan

6 basislægen og hovedvejleder. Der udarbejdes uddannelsesplan, der efterfølgende gennemgås af uddannelsesansvarlige overlæge og evt korrigeres. I forbindelse hermed aftales plan (tid og sted samt metode) for opnåelse og endelig godkendelse af målbeskrivelsens kompetencer, ud fra uddannelsesprogrammet. Der udarbejdes desuden karriereplan for den enkelte læge med plan for vejledning i specialevalg. Herefter aftaler basislægen og hovedvejleder møde hver måned, med opsamling og evt korrektion af uddannelsesplanen ca hver 2. måned. Vejleder holder sig ajour med basislægens funktion ved eget samarbejde med lægen samt information fra de kliniske vejledere og UAO. Ved tegn til problemer i uddannelsesforløbet involveres UAO i uddannelsesvejledningen. Hovedvejlederen holder tæt kontakt med den kliniske vejleder, der er tilknyttet basislægen ved skadestuen. Der afholdes basislægemøde mellem kliniske basislæger og uddannelsesansvarlige overlæger ca hver 2.mdr. med specifikt fokus på basislægernes arbejds- og uddannelsesmiljø og muligheder. Klinisk vejledning: Alle ældre læger ved afdelingen deltager i den kliniske vejledning og supervision i forbindelse med det kliniske arbejde. Der vil altid være umiddelbar tilgængelig supervsion fra kollega, ligesom supervision sikres gennem daglige organisering af arbejdet på modtageafsnittet. Dagen starter, efter fællesmedicinske konference og undervisning, med røntgenkonference og herefter fælles tavlemøde på modtageafsnittet, hvor alle indlagte patienter gennemgås, der gives feedback på lagte planer for patienterne til afgående vagter af seniore kolleger og der lægges plan for dagens arbejde i afsnittet, herunder fordeling af lægelige opgaver ud fra lægernes kompetenceniveau. Der vil i løbet af dagen foregå supervision og evaluering af basislægen, der altid kan få hjællp til løsning af problemer eller supervision af opgaveløsninger. Der afholdes kl 15 konference på akutte modtageafsnit for afgående og tilgående vagthold med deltagelse af speciallæge, hvor modtagne patienter og planer fremlægges og diskuteres, problematiske forløb gennemgås og der samles op på evt behov for yderligere opsamling for den enkelte. Der er altid mulighed for at den enkelte læge kan videooptage patientsamtaler, proceduregennemførelse o.lign, til efterflg gennemgang og evaluering ved vejleder. Klinisk vejledning i forhold til akutte abdominalkirurgiske patienter foregår ad hoc ved kirurgisk mellemvagt og bagvagt, som sammen med basislægen følger op på de kirurgiske patienter i den akutte modtagelse.. I skadestuen vil supervision og vejledning være dels fra tilstedeværende ortopædkir. mellemvagt i skadestuen, dels fra ortopædkir. bagvagt når denne deltager i forløbene. Der foregår dog også i stort omfang feedback på tværs af faggrupperne i skadestuen. Også her vil videooptagelse med efterflg. feedback være en mulighed. 4. Konferencer, undervisning, kurser Som anført er der flere faste konferencer og undervisningsmøder: Faglige konferencer Morgenkonf. med afd.: Hver morgen afholdes morgenkonference med alle tilstedeværende læger, hvor vagttidens hændelser kan fremlægges og diskuteres, evt problemer fremlægges til løsning ved konference og der fremlægges de 1-2 mest spændende/krævende sygehistorier, som herefter kan diskuteres med de forskellige specialers læger på alle ancinitetsniveauer. Tavlemøde akutte modtageafsnit: se ovenfor. Gennemføres dels for at organisere dagens arbejdsopgaver mellem tilstedeværende personaler, dels for læring og supervision. Røntgenkonference: Gennemføres på hverdage, hvor afgående vagthold har muligehd for at få gennemgået og få feedback på egne tolkninger af billedfund. Vagtkonference med. afd.: Som anført afholdes alle dage kl 15 konference med afgående og Viborg medicinsk - psykiatrijan

7 tilgående vagter, mhpå debriefing og supervision samt opgavefordeling af vagtopgaver. Her er stor mulighed for supervision og feedback. Vagtkonf. skadestuen: Skadekonference afholdes alle hverdage kl Her gennemgås forrige døgns røntgenundersøgelser fra skadestuen med deltagelse af røntgenlæge, ortopædkirurgisk hoveduddannelseslæge og basislægenfra forrige døgn. Her gennemgås samtidigt alle skadekort fra forrige døgn. Denne konference giver mulighed for feedback på egne behandlinger. Undervisningsmøder I medicinsk afdeling afholdes dagligt (hverdage) morgenundervisning af forskellig karakter: Mandag og torsdag: ca 20 minutter hvor hvert team på skift har en uge, hvor yngre læger superviseret af teamets overlæger fremlægger case, revideret instruks, artikel eller lignenede for alle tilstedeværende læger, med mulighed for diskussion. Der er fast feedback fra vejleder efterflg. Tirsdag: administrativt møde, undervisning blandt yngre læger Onsdag: Hver anden uge er der staffmeeting for hele hospitalet, de andre uger ca 45 minutters undervisning, med program der indeholder større emner, gerne underviser fra speciallægegruppen, de ældre yngre læger eller eksterne undervisere. Fredag: ca 45 minutters undervisning ude i de enkelte fagteam, hvor man går ind i mere specialespecifikke emner eller praktiske emner i forhold til specialet. her vil basislægen vælge i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplan. Akutundervisning med afd: Der afholdes marts og september een uges morgenundervisning i basismedicin, holdes af og for yngre læger. Der holdes oktober og marts rygestopundervisning og april og november underviser diætist ved afdelingen i kostvejledning. Basislægen vil desuden skulle deltage i de generelle kurser, der skal gennemføres i henhold til gældende retningslinier Kurser Ud over de generelle kurser vil basislægen i den akutte del deltage i hospitalets 1 dags avanceret genoplivningskursus. Viborg medicinsk - psykiatrijan

8 Præsentation af 2. ansættelsessted og uddannelsesforløb: Psykiatrisk afdeling, Viborg 2 a. Præsentation af Regionpsykiatrien Viborg-Skive I Region Midtjyllands psykiatriske Distrikt Vest, udgør Viborg-Skive-området et fælles uddannelsessted. Voksenpsykiatrien i Viborg-Skive består af 2 distriktspsykiatriske teams med tilhørende døgnhuse (fra 1/ åbne afdelinger) og almenpsykiatriske afdelinger. Hertil kommer Specialteamet bestående af Modtagelse/Intensiv Team, Retspsykiatrisk Team, Ældrepsykiatrisk Team, Psykoterapeutisk Specialteam og Mobilteam, som varetager behandlingen på de specialiserede afdelinger, Ældrepsykiatrisk, Retspsykiatri og Modtagelse/Intensiv afdeling. Patientoptag Overordnet betjener Regionspsykiatrien Viborg alle typer af psykiatriske patientgrupper, og der er en god mulighed for, at basis-lægen stifter bekendtskab med alle de diagnostiske grupper såvel i distriktspsykiatrien som i specialteamene. Der er også mulighed for korterevarende fokuserede ophold på Ældrepsykiatrisk afdeling. Sengenormering De tværgående teams varetager behandlingsansvaret for de nuværende 87 sengepladser, heraf de 26 fordelt på 2 døgnhuse og resten på 6 afdelinger på Psykiatrisk Sygehus, men antallet af sengepladser kan ændre sig som følge af igangværende psykiatriplanlægning. Psykiatrien har i alt 113 sengepladser, heraf de 50 fordelt på 4 døgnhuse, og 6 afdelinger på Psykiatrisk Sygehus. Den voksenpsykiatriske afdeling varetager behandlingen af alle over 20 år. Der er en selvstændig børne- og ungdomspsykiatri, som også er en selvstændig enhed hvad angår uddannelsen af yngre læger. Lægenormering Der er normeret 12,5 overlægestillinger, 2 afdelingslægestillinger, 5 hoveduddannelses-/ RIstillinger, 2 I-stillinger og 6 AP-lægestillinger og 2Basis-stillinger. Udover at uddanne yngre læger, medvirker Psykiatrisk Sygehus i Viborg også til uddannelsen af lægestuderende. Lægen i basisuddannelse indgår i forvagtslaget, sammen med læger i introduktionsuddannelse og almen medicinsk speciallægeuddannelse. Læger i hoveduddannelse i psykiatri indgår i vagtlagene efter individuel aftale. Bagvagtslaget er 9-skiftet med vagt på tjenestestedet til kl. 18 på hverdage og fra kl på lørdage, søn- og helligdage. Resten af døgnet er der tilkaldevagt fra bolig. Bagvagten varetager visitationen af patienter, der meldes fra praktiserende læger og sygehusafdelinger, går akutte tilsyn på Viborg Sygehus, laver gennemgange, går stuegang samt superviserer forvagten. Når bagvagten ikke er speciallæge, er der en overlæge i beredskabsvagt. 1 b. Organisation af arbejdet for basislægen. Basislægen indgår i et fælles forvagtslag for Psykiatrisk afdeling med tilstedeværelsesvagt (døgnvagt). Basislægen har herudover dagarbejde kl Et dagarbejde kan gå over i en vagt fra Dagarbejdet er tilrettelagt, så man arbejder i små lægeteams, der er fælles ansvarlig for en Viborg medicinsk - psykiatrijan

9 Gruppe patienter. Basislægen kan blive tilknyttet et sengeafsnit for indlagte patienter, med en fast dag én dag om måneden i det tilhørende ambulante team for at kunne følge patientforløb. Derudover vil der også være et nærmere antal dage i gerontoteamet, for at få kendskab til de psykiske lidelser i alderdommen og demens sygdomme. opgaven i dagtid er journalskrivning, diagnostisk udredning og behandling af patienter med psykiske sygdomme. Der er endvidere vagtarbejde, hvor man varetager forvagten under supervision af bagvagten. Basislægen vil være alene på afdelingen fra kl. 18 hverdage, kl. 15 Weekends og helligdage, med bagvagten på tilkald. De opgaver der skal løses i vagten kan fuldt forsvarligt varetages af en basislæge på 2. halvår. Psykiatrilovs håndtering, kan uden problemer klares med bagvagts støtte i telefon. Der er fast morgensupervision efter vagten. 2. Introduktion Der er planlagt introduktion til psykiatrisk afdeling efter et fast skema 3. Supervision og vejledning. Basislægen vil få tildelt en hovedvejleder, og introduktionssamtalen tilstræbes afholdt inden for første 2 uger. Der udarbejdes en uddannelsesplan i slutningen af hver måned vil en samtale med hovedvejleder føre til evt. justeringer og videre planlægning. Evalueringsformen fremgår af nedenstående uddannelsesprogram. De opnåede kompetencer attesteres løbende, når de er erhvervet. Læringsmiljøet hos Regionspsykiatrien Viborg Der afholdes fast ugentlig 2 timers undervisning i psykoterapi, dels teori og dels gruppesupervision. Ligeledes afholdes ugentlig 2 timers undervisning i psykiatri, dels teoretisk og dels klinikker. Herudover tilskyndes ansatte i uddannelsesstillinger at gøre brug af en række andre læringsmuligheder. Eksempelvis anbefales det, at forvagten går med til gennemgange i weekenden. Denne form for læring giver også muligheder for konkrete læringssituationer. Morgenkonferencen er et eksempel på en anden læringssituation, og her afsættes der bagefter ca. 15 minutter til supervision af forvagten i mindre grupper. Der er daglig middagskonference, hvor komplekse sager kan drøftes. Miljøet stiller krav om daglig involvering fra alle parter, og det er vigtigt, at yngre læger såvel som seniorlæger kan mødes indbyrdes i faglige diskussioner på konferencerne. Den faste daglige læringssituation er god i psykiatrien man kommer hurtigt i gang. Dette betyder bl.a. også, at man som yngre læge i Viborg ret hurtigt kan få behov for lederkompetencer, og derfor er der også mulighed for leder-supervision. Netop lederfunktionen er noget, som er vigtigt at få lært, for her er man som læge ansvarlig for at få synspunkter og vurderinger fra flere faggrupper, så alle kompetencer og faggrupper inddrages og udnyttes optimalt. 4. Konferencer, undervisning, kurser. Der er daglig morgenkonference og afsnitskonferencer 3. Præsentation af kompetencemål, konkretisering af disse samt plan for organisering Viborg medicinsk - psykiatrijan

10 Kompetencer Kompetenceskemaet indebærer en beslutning om hvilke kompetencer, der skal opnås på hvert ansættelsessted og uddannelsessted samt en plan for progression i uddannelsen, der er med til at sikre, at alle kompetencer opnås, ved angivelse af anbefalet tidspunkt for læring og evaluering. De minimumskompetencer, der skal opnås i den pågældende type uddannelsesforløb, fremgår af målbeskrivelserne. Uddannelsesprogrammet opstiller ikke nye kompetencer, men angiver delmål inden for de kompetencer, som er anført i målbeskrivelsen samt lærings og evalueringsmetode. Desuden angives hvor og hvornår den enkelte kompetence skal læres og godkendes. Alle opnåede kompetencer godkendes ved vejleders datering og underskrift (læselig) af evalueringsskemaet. Når alle delmål er godkendt kan hovedvejleder underskrive det samlede mål i logbogen. Nedenstående skema angiver med nummer for delmål, hvornår, de enkelte delmål SENEST skal være godkendt i forløbet. Dette er dels en vejledning til basislægen, med henblik på strukturering af forløbet for læring og evaluering, dels en rettesnor for vejleder og ansættelsessted for om forløbet går som forventet eller der skal iværksættes ekstra tiltag. Enkelte kompetencer må således gerne godkendes før, hvis kompetencen er opnået. TID, seneste, for evaluering 1. ansættelse Kompetencemål (se beskrivelse i skema) 2. ansættelse Kompetencemål (se beskrivelse i skema) Måned 1-2 Måned 3-4 Måned 5-6 1, , 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 8.1, 8.3, 8.6, 2.4, 4.1, 4.2, 6.3, , 5.3, 5.4, 8.8, 10.2, 10.3, 11.1, , 3.3, 3.4, 5.2, 7.1, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 10.1, 12, 14, , 7.3, 9.1, 9.2, 12, 13 3a. Læringsstrategi Der anvendes flg. læringsstrategier. Ansættelses- og målspecifikke ting af betydning for metoden er anført under de enkelte mål. Herudover vil vejledersamtaler dels med kliniske vejleder, dels med hovedvejleder være en stor del af læringsprocessen. Kursus. Kursus i kommunikation Kursus i læring Kursus i akut behandling og ambulancetransport Disse er de obligatoriske kurser, som dels vil fungere som læringsmetode, men også vil være en del af godkendelse af kompetence. Det er derfor vigtigt at basislægen inden start på kursus har sikret sig den nødvendige baggrundsviden og sat sig ind i kursusindhold og mål. Efter endt kursus følges kursusudbytte op ved næste vejledersamtale. Til dette anbefales anvendelse af hjælpeskema i porteføljen Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning. Det er den primære læringsmetode at basislægen lærer mens lægen arbejder, gennem vejledning og supervision i den kliniske funktion. Denne vejledning og supervision sker i samarbejde, hvor det Viborg medicinsk - psykiatrijan

11 tilstræbes at basislægen selv er opsøgende og de kliniske vejledere gode til løbende at give feedback i situationen. Selvstudium Det vil løbende være nødvendigt dels at være inde i arbejdsstedets vejledninger og instrukser, dels at tilegne sig supplerende baggrundsviden. Dette påhviler enhver læge og dette skal basislægen indarbejde som en god arbejdsrutine, med vejledning og hjælp fra hovedvejleder og kliniske vejledere. Derfor er viden om adgang til tidsskrifter, bibliotek mm er del af introduktionen, så basislægen har de nødvendige redskaber. For at sikre progression anbefales det at anvende porteføljens skemaer, og gennemgå disse hver gang der er justeringssamtale. Undervisning Det er en stor del af lægers kompetence at kunne formidle et budskab. Dette er derfor en kompetence, der skal fokuseres på fra start. Det er vigtigt at basislægen ofte træner fremlæggelse i større eller mindre fora, med vejledning og feedback. Der er rig lejlighed til dette i de kliniske hospitalsafdelinger. Det er en kompetence der vil kunne nås til et basisniveau, men løbende skal trænes. Det er vigtigt at vejleder hjælper inden fremlæggelse med feedback på basislægens planlagte oplæg (mål, form, indhold, mm) og at der hver gang gives umiddelbar feedback efterflg. Hertil kan anvendes samme skema som anvendes til den endelige godkendelse, findes i porteføljen. Kursusdeltagelse under vejledning Kursusudbyttet øges betydeligt hvis der forberedes, sammen med vejleder, i forhold til forventet udbytte samt plan for opfølgning med anvendelse af tillærte kompetence i klinikken efterflg. Der er hjælp til dette i porteføljen. Konferencefremlæggelse. Det er vigtigt at fremlæggelse trænes under vejledning, så basislægen kan optimere denne kompetence. Kan foregå dels på modtageafsnittets morgenmøder ( tavlemøde ), dels ved morgenkonferencer og tværfaglige konferencer. Feedback umiddelbart efterfølgende er vigt, kan ske fra de(n) deltagende kliniske vejledere. 3b. Evalueringsstrategi Det er vigtigt at basislægen selv sørger for løbende at få godkendt kompetencer, vejledt af ovenstående skema. Ved samtaler med hovedvejleder skal der hver gang fokuseres på om der sker progression i form af løbende stigende antal godkendte kompetencer og om der er plan i dette. Hvis ikke der sker progression, eller planerne ikke følges, inddrages uddannelsesansvarlige overlæge hurtigst muligt, så forløbet om muligt kan rettes op. Kursus. De obligatoriske kurser skal være godkendt, skriftlig dokumentation heraf skal opbevares og ses af vejleder inden skriftlig godkendelse i logbog. Struktureret klinisk observation. Er en observation ved hjælp af checkliste, hvor den der evaluerer, ser hvordan basislægen rent faktisk arbejder klinisk og bedømmer det ud fra checkliste med fastsatte kriterier. Der foreligger skemaer til evaluering af hver delkompetencemål i porteføljen, hvor metoden også er beskrevet yderligere. Der findes skema for observation af klinisk arbejde, udførelse af færdigheder, stuegang og kommunikation. Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af udvalgte journaler Viborg medicinsk - psykiatrijan

12 Basislægen skal samle udvalgte journaler til forløbsgennemgang. Vælger selv egnede ud men vejledere kan ligeledes udvælge journaler. Nogle kompetencer skal vurderes over forløb, og her er denne metode at foretrække frem for den direkte observation. Metoden gør det også praktisk muligt at gennemgå flere forløb, og derigennem få bedre grundlag for at vurdere hvordan lægen arbejder i den kliniske dagligdag, inkl. de travle og stressede situationer. Vejledersamtaler med gennemgang af de forskellige indberetninger Basislægen indsamler kopi til porteføljen af de attester vedkommende udfylder, så den der evaluerer, kan gennemgå disse med henblik på godkendelse, hvilke er udfyldt, kvaliteten heraf. Strukturerede vejledersamtaler, nogle på baggrund af 360 graders evaluering En 360 graders evaluering er en vel valideret metode til evaluering af basislægens lægelige, fagprofessionelle adfærd i den kliniske hverdag, af samarbejde med andre kolleger og faggrupper, samt delvist af kommunikationen med patienten. En sådan evaluering organiseres af basislægen, under vejledning af hovedvejleder. Undersøgelsen skal altid følges af vejledersamtale, der er struktureret ud fra resultatet af undersøgelsen, som udleveres til basislægen i forbindelse med feedbacksamtalen. Denne samtale kan indimellem blive vanskelig, og den uddannelsesansvarlige overlæge deltager derfor som hovedregel i feedbacksamtalen mellem hovedvejleder og basislæge. Der foreligger færdige skemaer i porteføljen, hvor metoden også er beskrevet mere nøjagtigt. Strukturerede evaluering af et undervisningsoplæg. Da denne kompetence som anført er vigtig, skal den også evalueres. Det niveau, der kan godkendes er et basisniveau, hvor opgaven skal være enkel og der skal være mulighed for vejledning inden oplægget gives. Der foreligger struktureret skema til sådan evaluering, der er en peer-evaluering. Metoden er beskrevet og findes sammen med evalueringsskemaet i porteføljen. 4. Evaluering af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesstedet Sundhedsstyrelsen udarbejder og reviderer retningslinier herfor. Det er meget vigtigt at en sådan evaluering gennemføres ved hver ansættelse og gennemgås sammen med vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen, så der løbende er mulighed og gode råd for optimering af forløbende. På Regionshospitalet Viborg laves årligt statusmøde vedr. de indkomne evalueringer mellem cheflæge, uddannelseskoordinerende overlæger, overlægerådsformand og formand for yngre læger. Her diskuteres status og ændringer for de enkelte afdelinger og hospitalet samlet. Der aftales tiltag for afdelinger, hvor evalueringen ikke er tilfredsstillende, samt generelle optimerende tiltag. Herefter sendes den samlede årlige status til Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Nord, der er ansvarlig for at sikre en god uddannelseskvalitet på de forskellige afdelinger. Evalueringen sker elektronisk, på samme måde i alle ansættelser. Basislægen vil blive informeret på ansættelsesstedet om metoden. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinier for den eksisterende inspektorordning. Denne ordning sikrer at alle afdelinger gennemgår en ekstern audit med korte intervaller og at konklusionen for denne audit er offentlig tilgængelig. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) findes vejledning for inspektorbesøg og deres indhold og gennemførelse samt de offentliggjorte rapporter. Her vil afdelingens seneste besøgsrapport kunne findes. Viborg medicinsk - psykiatrijan

13 5. Konkretisering af målbeskrivelsens minimums kompetencemål, med anbefalet lærings og evalueringsmetode samt tidspunkt og ansættelsessted for læring og evaluering. 1. Mål: Basislægen skal kunne foretage genoplivning svarende til intermediært niveau Delmål: initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation give livreddende primær medicinsk behandling Læringsramme: I introduktionen til medicinsk afdeling indgår hospitalets 1-dags kursus i avanceret genoplivning. Kurset inddrager praktisk træning og supervision samt debriefing via videooptagelse. Desuden deltager basislægen i hospitalets ambulancetransportkursus. Disse kurser afløses evt. senere af centralt kursus. Herefter vil basislægen, når denne har forvagt, blive tilkaldt til alle hjertestop sammen med medicinske mellemvagt, der er primær ansvarlig for hjertestopbehandling. Basislægen kan dog efter aftale indgå i hjertestopbehandlingen under supervision af det øvrige hjertestophold og med efterflg. feedback fra medicinsk mellemvagt. Aftale herom indgår i den individuelle uddannelsesplan. Evaluering: Godkendt færdighedstræningskursus, senest 1. måned på medicinsk afdeling. Viborg medicinsk - psykiatrijan

14 2.Mål: Basislægen skal kunne udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i afdelingens/praksis daglige kliniske praksis Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning. Evaluering: Struktureret klinisk observation af færdighed, hjælpeskema i portefølje. Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 2.1 Foretage nedlæggelse af ventrikelsonde Akut medicinsk modtageafsnit / skadestue. Måned 1-6 Akut medicinsk modtageafsnit. Måned Foretage ledundersøgelse, ryg, Skadestue. Måned 1-4 Skadestue. Måned 3-4 knæ, skulder, nakke, hofte. 2.3 Foretage suturering af mindre Skadestuen. Måned 1-4 Skadestue. Måned 3-4 traumatiske sår 2.4 Foretage en risikovurdering af selvmordsrisiko Medicinsk modtagelse og psykiatrisk modtagelse Psykiatrisk modtagelse. Måned Mål: Basislægen skal kunne den diagnostiske proces Delmål: foretage en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse ordinere relevante parakliniske undersøgelser stille tentativ diagnose på baggrund heraf iværksætte primær behandling lave en klar fremstilling heraf til journal Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Kursus i akutbehandling og ambulancetransport Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler på anførte sygdomsforløb, hjælpeskema i portefølje. Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 3.1 Den akutte febrile patient Akut medicinsk modtageafsnit. Medicinsk afdeling. Måned 3-4 Måned Akutte brystsmerter Akut medicinsk modtageafsnit /skadestue. Måned 2-4 Medicinsk afdeling. Måned Akut sløret bevidsthed Akut medicinsk modtageafsnit /skadestue. Måned 2-6 Medicinsk afdeling/skadestue. Måned Frakturer, distorsioner, luksationer 3.5 Akut forgiftning herunder vurdering af selvmordsrisiko Skadestue. Måned 2-6 Skadestuen. Måned 5-6 Skadestuen og psykiatrisk modtagelse. Måned 1-6 Psykiatrisk afdeling. Måned Mål: Basislægen skal kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med Viborg medicinsk - psykiatrijan

15 afdelingens/praksis almindeligst forekommende lidelser Delmål reflektere diagnostisk på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater journalføre udredningsplanen og de informationer, der er givet til patienten Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, med patienter under løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Evaluering: Evaluering sker ved vejledersamtaler med struktureret gennemgang af udvalgt journal, hjælpeskema i portefølje. Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 4.1. Den affektive patient Psykiatrisk afdeling. Psykiatrisk afd. Måned 1-2 Måned Den skizofrene patient Psykiatrisk afdeling. Psykiatrisk afd. Måned Patienten med tilpasningsreaktion Måned 1-2 Medicinsk afdeling og Psykiatrisk afdeling. Måned 1-4 Psykiatrisk afd. Måned Mål: Basislægen skal kunne iværksætte relevant behandling og monitorere effekten heraf Delmål Basislægen skal kunne: iværksætte relevante behandlingstiltag på baggrund af det samlede kliniske billede og parakliniske resultater i overensstemmelse med afdelingens/praksis instrukser følge patientens kliniske tilstand og parakliniske fund med henblik på at følge effekten af den iværksatte behandling ændre eller justere behandlingen ud fra relevant vurdering af effekten Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Selvstudium Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler, hjælpeskema i portefølje. Delmål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 5.1 Abnormt blodsukker. Behandling af akut abnormt blodsukker med påvirket pt. 5.2 Reponere frakturer og foretage amb. kontrol heraf. Akut medicinsk modtageafsnit Måned 1-4 Skadestue og kirurgisk ambulatorium Måned Antidepressiv behandling Psykiatrisk afdeling. Måned Abstinensbehandling Psykiatrisk afdeling. Måned 2-4 Medicinsk afd. Måned 3-4 Skadestuen. Måned 5-6 Psykiatrisk afdeling. Måned 3-4 Psykiatrisk afdeling. Måned 3-4 Viborg medicinsk - psykiatrijan

16 6. Mål: Basislægen skal kunne agere relevant i henhold til gældende lovgivning. Delmål Basislægen skal i sin kliniske praksis kunne: overholde tavshedspligt indhente informeret samtykke foretage ligsyn udfærdige dødsattest foretage indberetning til cancerregister og/eller kliniske databaser udarbejde sygemeldinger og andre indberetninger til offentlige myndigheder m.v. Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion Evaluering: Vejledersamtaler med gennemgang af de forskellige indberetninger, dødsattester el. lign. som basislægen har udarbejdet (kopi gemt i portefølje). Konkretisering af mål: For nedenstående skal man kende relaterede love, vide hvor de kan findes, kende, demonstrere og diskutere betydningen i hverdagens konkrete beslutninger, herunder regler om skærpet pligt. Kunne referere til dem i samarbejdssituationer Kunne foretage ligsyn og udfærdige dødsattest 6.2 Kunne indhente informeret samtykke 6.3. Kunne anvende lov om tvang i psykiatrien 6.4. Kunne udfylde tvangsprotokoller Læringsmetode, tid og sted Medicinsk afdeling. Måned 1-2 Skadestuen. Måned 2-4 Skadestuen og Psykiatrisk afdeling. Måned 1-2 Psykiatrisk afdeling. Måned 1-2 Evaluering, sted og seneste tidspunkt Klinisk vejledning Medicinsk afdeling Måned 1-2 Skadestuen. Måned 3-4 Psykiatrisk afdeling. Måned 1-2 Psykiatrisk afdeling. Måned Mål: Basislægen skal kunne erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer Basislægen skal kunne vurdere og initiere behandling af de for afdelingen eller praksis relevante behandlingskomplikationer. Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler, hjælpeskema i portefølje Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 7.1 Polypharmaci Akut medicinsk modtageafsnit. Måned 2-6 Akut medicinsk modtageafsnit. Måned Sårinfektion Skadestue/amb. Måned 2-6 Skadestue/amb. Måned Psykofarmakologiske Psykiatrisk afd. Måned 1-6 Psykiatrisk afd. Måned 5-6 bivirkninger 8. Mål: Basislægen skal kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling Viborg medicinsk - psykiatrijan

17 Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning i det akutte beredskab med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Kursus Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler, hjælpeskema i portefølje. Konkretisering af mål Basislægen forventes, at kunne håndtere følgende kliniske billeder: Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 8.1 Patienten med sløret bevidsthedsniveau Akut medicinsk modtageafsnit /skadestue. Måned Patienten med vejrtrækningsproblemer Akut medicinsk modtageafsnit og Akut medicinsk modtageafsnit / skadestue. Måned Patienten med febertilstande skadestuen. Måned 1-6 Akut medicinsk modtageafsnit. Måned Patienten med blødningstilstand Akut medicinsk modtageafsnit / skadestue. Måned Patienten med akutte Skadestue. Måned 3-4 smertetilstande 8.6 Patienten med akut Skadestue. Måned 5-6 operationskrævende tilstand 8.7 Patienten med suicidalforsøg Akut medicinsk modtagelse/skadestue og psykiatrisk afdeling. Måned 1-6 Psykiatrisk afdeling. Måned Patienten med akut psykose Psykiatrisk afdeling. Måned 1-6 Psykiatrisk afdeling. Måned Mål: Basislægen skal kunne foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb. Delmål Basislægen skal kunne: overskue patientforløbet og udviklingen i sygdommen foretage relevant justering af igangsat behandling diskutere, hvordan en afdelings/praksis indsats koordineres med øvrige behandlere, hjemmepleje, socialvæsen og andre relevante institutioner Læringsramme: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning, med løbende supervision og feedback, der ansporer til kritisk refleksion. Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler, hjælpeskema i portefølje. Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 9.1 Affektive lidelser Psykiatrisk afd. Måned 1-6 Psykiatrisk afd. Måned Skizofreni Psykiatrisk afd. Måned 1-6 Psykiatrisk afd. Måned 5-6 Viborg medicinsk - psykiatrijan

18 10. Mål: (Kommunikator ) Basislægen skal demonstrere, at han/hun kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere Delmål: Basislægen skal kunne: informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende. Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde og obligatorisk kommunikationskursus. Evaluering: Struktureret observation af kommunikation, enten direkte eller via video, og hjælpeskema i portefølje. 360 o evaluering, hjælpeskemaer i portefølje. Godkendt kommunikationskursus. Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 10.1 Præsentation af patienter til morgen-tavlemøde på modtageafsnit 10.2 Fremlægge et psykiatrisk patientforløb til konference 10.3 Informere patient om diagnose og behandling Akut medicinsk modtageafsnit Måned 2-6 Psykiatrisk afdeling. Måned 2-4 Psykiatrisk afdeling. Måned 1-4 Klinisk observation og 360 o evaluering. Akut medicinsk modtageafsnit. Måned 5-6 Struktureret observation, Psykiatrisk afd. Måned 3-4 Struktureret observation, Psykiatrisk afd. Måned Mål: (Sundhedsfremmer) Basislægen skal kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde Delmål: Basislægen skal kunne: afdække forhold i patientens aktuelle livs-og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold som kan have betydning for prognose-og behandlingsmuligheder informere om forebyggelse af væsentlige livsstilssygdomme Læringsrammer: Varetagelse af praktisk arbejde under vejledning og supervision, undervisning. Evaluering: Vejledersamtaler med struktureret gennemgang af journaler, hjælpeskema i portefølje. Konkretisering af mål Læringsmetode, tid og sted Evaluering, sted og seneste tidspunkt 11.1 Vejlede om rygestop Medicinsk afdeling, Psykiatrisk Psykiatrisk afd. Måned 3-4 afdeling. Måned Vejlede om vægttab Psykiatrisk afdeling. Måned 1-4 Psykiatrisk afd. Måned 3-4 Viborg medicinsk - psykiatrijan

19 12. Mål: (Samarbejder) Basislægen skal kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller Delmål Basislægen skal: kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekolleger som andet sundhedspersonale demonstrere forståelse for samarbejdet på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde medicinsk modtagelse, skadestue og psykiatrisk afdeling under vejledning og supervision Evaluering Strukturerede vejledersamtaler på psykiatrisk afdeling måned 5-6(hjælpeskema i portefølje), på baggrund af 360 graders evaluering (hjælpeskema i portefølje) på medicinsk afdeling og på psykiatrisk afdeling måned 5-6, hvor kompetencer vedrørende professionel og Leder/administrator også evalueres. 13. Mål: (Professionel) Basislægen skal agere professionelt i det kliniske arbejde Delmål: Basislægen skal kunne: handle i henhold til gældende lov og etiske konventioner reflektere over egen viden og evner samt erkende egne begrænsninger demonstrere forståelse og lydhørhed overfor etiske problemstillinger i daglig praksis Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde på medicinsk afdeling og på psykiatrisk afdeling under vejledning og supervision. Evaluering: Strukturerede vejledersamtaler (hjælpeskema i portefølje), der ansporer til refleksion over delmålene. Psykiatrisk afd. Måned Mål: (Leder/administrator) Basislægens skal kunne varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion Delmål: Basislægen skal kunne: strukturere og prioritere det kliniske arbejde lede relevante behandlingsteams Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde på medicinsk modtagelse og skadestue under vejledning og supervision. Evaluering: Struktureret vejledersamtale på baggrund af 360 graders evaluering (hjælpeskema i portefølje). Medicinsk afdeling, måned 5-6 Viborg medicinsk - psykiatrijan

20 15. Mål: (Akademiker) Basislægen skal udvise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde Delmål: Basislægen skal kunne: søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder undervise kollegaer og andre personalegrupper Læringsrammer: Selvstændigt klinisk arbejde, superviseret videnssøgning og planlægning af undervisning, diskussioner i kollegialt forum, obligatorisk læringskursus. Alle skal præsentere oplæg 2 gange under ansættelsen på medicinsk afdeling, med efterflg struktureret feedback fra vejleder, ved afdelings/teamundervisning om morgenen, se pkt. vedr. dette. Alle skal fremlægge en artikel ved litteraturkonference på psykiatrisk afdeling Evaluering: Strukturerede evaluering af et oplæg givet ved afdelingsmøde medicinsk afdeling (hjælpeskema i portefølje). Måned 5-6. Strukturerede evaluering af artikelfremlæggelse ved litteraturkonference (hjælpeskema i portefølje). Psykiatrisk afdeling. Måned 5-6. Viborg medicinsk - psykiatrijan

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere