Miljoredegorelse'14. forbrug af el.ektricitet og paprr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljoredegorelse'14. forbrug af el.ektricitet og paprr."

Transkript

1

2 Miljoredegorelse'14 Trafiksel.skabet Movia varetager den kottektive trafik med busser, lokatbaner og Flextraf ik på Sjæl.l.and og øerne. Ui er ejet og finansieret af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Uores opgave er at hjælpe vores ejere med at p[an[ægge, udbude og indkøbe kol.l.ektiv trafik. Denne mi[jøredegøretse omfatter Movias houedsæde på Toftegårds PLacls i Ual.bg med cirka omkring 289 administrative medarbejdere samt de to trafikserviceenheder i og Roskil.de med omkring 40 medarbejdere. Movias [okatbaner og chauffør- [okater er ikke en dei af miljøredegørelsen. Movia transporterer årligt mere end 200 mio. buspassagerer. Ui kører hvert år ca. en mia. personkilometer, som er det ta[, man får, når man lægger alle de kilometer sammen, som huer enkelt passager har kørt. Uores trafik er fordett på 448 buslinjer og ca busser, ni lokalbaner og Flextrafiks minibusser og taxaer. TiLsammen gør det Movia til Danmarks største trafiksetskab. Movia ser det som en social. forpl.igtigelse at tage hensun t L miljøet. Ui har derfor sat fokus på mil.jøet i hete organisationen For at sustematisere og dokumentere dette er vi certif iceret efter den europæiske forordning for mitjøsturing EMÊS IEco Management Audit Schemel. MiLjøarbejdet er en dei af Movias forretningsplan og indarbejdes naturligt som en del. af bundlinjen. Ui stil-ter stad g skrappere miljøkrav tii uores leverandører, der i høj grad udviser nutænkning og forngelse i forhol.d til at nå kravene. Senest har vi gjort det nødvendigt for operatører af busser at have et mil.jøledetsessustem. I 2014 blev Mouias to baneselskaber Ligel.edes mitjøcertificeret. Ui har desuden i l.øbet af 2014 opnået en række gode mil.jøforbedringer på vores arbejdspl.adser. Ui har reduceret det samlede forbrug af el.ektricitet og paprr. Frem mod 2077 vil. ui arbejde på at reducere både papir- og e[ektricitetsforbruget med 20 procent for både administrationen på Toftegårds Pl.ads og hos Trafikservrce. Endel.ig vii vi have fokus på vores transportadfærd og omlægge transporten tii mere rene transportmidl,er. Uores mål for 2020 er, at vi har reduceret udsl.ippet af Nox og paftikl.er med 75 procent og C02-udtedningen med 29 procent fra de busser, vores bussetskaber kører med. Resuttatet i2ol4for N0x og partikter og CO2 er henhotdsvis 62,5 procent, TE procent o927,4 procent. UaLbg, den 4. marts 2015 Dorthe Nohr Pedersen Ad mi nistre rende di rektø r 2

3 El'lAS som mitiøstgr ngsredskab Movias mil.jøledetsessgstem dokumenteres i en sgstemhåndbog, der fungerer som sustemets dagl.ige sturingsetement. SUstemhåndbogen beskriver rammerne for Ledetsessgstemet, hvilket omfatter polit k, kortlæg ning, lougivning, målsætninger/må1., prioritering og plan[ægning, iværksættel.se og drift, kontrol og korrektion samt Ledelsens evaluering og miljøredegøretse. HertiI kommer en beskriuetse af, hvordan aktiviteterne gennemføres på ledelsesniveau. Endetigt indeholder sustemhåndbogen instruktioner, der beskriver de enkette hand[inger og fremgangsmåder hos Movia, der skai gennemføre handlingsplanerne og i sidste ende sikre, at Movias miljøpolit k samt måisætninger overhotdes. Brugen af EMâS som redskab til stgringen af miljøet i det dag- Lige arbejde betuder, at organisationen har en sustematisk og struktureret til.gang tit det at arbejde mecl mil.jøforbedringer. Uores miljøstgring er blevet opbugget, så det sikres:. ât miljøpåvirkningerne registreres,. at miljøpotitik, miljømål og mil.jøhand Lingsp[aner fastl.ægges og revideres,, at ansvars- og kompetenceområder fast[ægges,. at medarbejderne btiver uddannet i og informeret om miljøstu ring ssu stemet,. at Movias miljøarbejdes kommunikeres tii omverden ved hjælp af den årlige miljøredegøretse,. at der gennemføres intern og uvil.d g ekstern revision af mitjøsturingssustemet og resultaterne,. at afvigelserfra procedurerne og instruktioner registreres med henbllk på at mindske antatlet af disse,. at der bliver udarbejdet en beredskabsplan og at denne btiver Løbende afprøvet. virksomhedens miljøforhol.d og medvirke til. forebgg gelse af forurening. " Movia indgår også på miljøområdet i åben og positiv dial.og med vores samarbejdspartnere., Movia bruger en leverandørstgring som en måde at fremme et renere miljø.. Movia vii tii enhver tid overhol.de den Lovgivning, virksomheden er underlagt. ' Movia vii gennem sine hotdninger og sit arbejde være en attraktiv og miljørigtig arbejdspl.ads. MiLjøpotitikkens fokus er organisationens miljøarbejde, herunder mil.jøarbejdet i samarbejdet med leuerandørerne. Herudover har Movia også en CsR-potitik, en såkaldt 'pol-itik for samf undsansvar'. CsR-poLitikken tager udgangspunkt i FN's gl-obal compact og omhandlerfor Movias vedkommende ioverordnede termer: koffuption, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt sociale og samarbejdshensgn. I den forbindetse er der opstitlet en række mål.epunkter, som vii bl.ive afrapporteret iforbindetse med årsregnskabet. lnternt bliver arbejdsmil.jøet jævnligt diskuteret på HovedudvaLgsmøderne IHU J imeltem [edelse og tillidsrepræsenta nter. l.titjopåuirkninger FormåLet med kortlægningen af vores mi[jøpåvirkninger er at skabe grund[aget for det videre arbejde. Med identificeringen af de væsentligste miljøpåvirkninger har vi opstil.let en række mål.sætn in ger for de m i Ljøforbedrende i ndsatso m råde r. På baggrund af miljøkortl.ægningen har vi vurderet, at forbruget af strøm, kopipapir, transport og adfærd udgør de væsentligste direkte miljøpåvirkninger. De væsentligste indirekte miljøpåvirkninger er den forurening, som busserne belaster med. Lougiuning som l,lou a er underlagt Movia er underlagt og føtger gæ[dende Love, bekendtgørelser, regutativer, ptaner, etc. der knutter sig tii virksomhedens aktiviteter. I sgstemhåndbogen er der procedurer for opføl.gning herpå. De mest betudende Love og bestemmelser, som Movia skal forho[de sig til., er:. MiLjøbeskUttetsestoven. BekendtgøreLse om miljøzoner. Affa Lcf sbekendtgøre[se n. RoskiLde, Herlev og Københavns Kommunes Erhvervsaffatdsregu Iativer. I'litiopotitik - Uores u sion er klar! MiLjøpoLitikken fortætl.er, i huilken retning Movia ønsker at gå.. Movia ønsker at være en virksomhed, der er ansvarlig iforhold til. at beskgtte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgrver os. " Movia arbejder sustematisk med at overvåge, stgre og formindske vores væsenttige mitjøpåvirkninger, som for Toftegårds Pl.ads og Trafikservice er elektricitet, papit transport og adfærd. Movias indirekte miljøpåvirkninger er udtedningen fra kørs[en med busser og FLextrafik.. Movia vil gennem fokus skabe Løbende forbedringer af Elforbrug pà Toftegårds Plads l il(lll iìii{l ;illl br-lli n l- lll -(r{l :ì ilr I lrì{1 I r.ì tl 399,5 2tl ll 355,0 it)l ì i(()n t(l l- r)ll g.i:lg,ii r'.t I I ii,rr;'.:n rr I i(i,.'{-'l't Litìt 318,2 3

4 De indirekte miljøpåvirkninger søges minimeret ved hjæl.p af en aktiv leverandørsturing. Ui stil.ler her omfattende krav til bussernes udledning i forbindelse med udbud, og vi sikrer, at busserne l.øbende overholder emissionskrauene. Målet er at reducere udledningen per kørt i 2020 (i forhold til.2008] for COz med gennemsnitligt 29 procent, Nox-udtedningen med 75 procent og partikeludl.edningen med 75 procent. Det er et ambitiøst måt, hvil.ket afspej[er sig i de krav, vi stiller til opefatørerne. lndsatsområde i2ol4 Ui har i 2014 arbejdet for: Etektricitet: At reducere forbruget af elektricitet som en dei af den overordnede 2017-etektricitetsmåtsætning l2o o/o reduktion i 2017 iforhold til.2013 fra administrationen på og Trafikservicel. Den konkrete målsætning fot2014 har været at reducere elektricitetsforbruget med 5 % iforhol.d til I perioden er forbruget fra administrationen på Toftegårds Plads reduceret med 8,1 %. Administrationen har såtedes nået mål.et på 5 % reduktion. ReduKionen tager primært sit afsæt ien adfærdsmæssig ændring, men består også i en [øbende teknisk energioptimering af især serverrum, receptionen og et øget brug af bevæge[sessensorer. De to trafikservicefaciliteter hartii sammen øget el.ektricitetsforbruget pä7,4o/o iforhold ti Herlev har øget forbruget med 5,9 %, mens Roskil.de har øget forbruget med 9,2 o/o. Trafikservice har såtedes ikke nået måtet. Der er ikke i perioden gennemført tekniske tiltag hos Trafikservice. Den samlede reduktion fra Toftegårds Plads og Trafikservice er pâ7 o/o. Status på elektricitetsmål & E r zo l0 0 -Mãl - 20 pct. i 2017 Movia - llealiseret -Totìen'Realiseret TSE, llerlev - Re liseret 'l'se, Roskilde - Realiseret t ir: At reducere forbruget af kopipapir som en dei af den overordnede 2017-papirmåLsætning [20 % reduktion i 2OI7 i forhol.d tit 2013 fra administrationen på Toftegårds PLads og Trafikservicel. Den konkrete målsætning fo t 2O]-4nü været at reducere papirforbruget med 5 o/o iforhold ti I perioden har administrationen på Toftegårds P[ads reduceret antal.l.et af print med 72,2 %. Reduktionen er båret af en adfærdsmæssig ændring blandt medarbejderne, som med øget anvendetse af bærbare computere ved møder, lpads og en god adfærd har resulteret i reduktionen. Status på papirmål! o L Z0 pcr.i Mdl MDVia - Realiserrt - - Re liseret -Toften TSE, tler'ìev - Realiserel TS[, RoskiÌrie - Re;ìliseÌet z0t3?0t z0r7 Desuærre hartrafikservice øget anta[l.et af print med hel.e 26,1 o/o, som skgldes ordinære og ekstraordinære køreptanskift, samt udskiftning affejbehæftede køreptaner. I blev antaltet af print forøget med 36,2 %, mens det i Roskil.de er steget med I2,7 o/0. Samtet set har Movia reduceret antaltet af print med8,2o/o. Fremad ettede ndsatsområder Ui vit i 2015 arbejde for: Etektricit t: Med den overoídnede målsætning Þå 20 o/o in mente vil målet i 2015 været en Udertigere 5 % reduktion for både administrationen på Toftegårds Plads og i hver af de to Traf ikse rvicef acil. teter, He rlev o g Roskil.de. ir: Den overo rd ned e m å Lsætning pâ 20 ok i 2oI7 q kon kretiseret t 1. en gderligere 5 o/o reduktion i 2015 iforhold til 2013 for både Toften og hver af de to Traf kservicefaciliteter, Herlev og RoskiLde. Indirekte indsatsområder Leuefandorkrau: Ued udbud af busser sti[les der maksimumkrav til bussernes støjniveau, brændstofforbrug og udtedningen af partikler, NOx, C0 og HC. Desto bedre den pågælcfende bus' miljøpåvirkning er, jo højere score opnår bussen itildelingsprocessen. MiLjøet indgår med 15 o/o itildelingen. Movias må[ er at reducere C02, NOx og partikeludl.edningen med henholdsvis 29 o/o [gns.], 75 o/o oq 75 o/o pr. kørt i 2O2O i forhol.d til DeLmåtet lor 2074 er en reduktion på 14,5 o/",37,5o/o og 37,5 o/o. Resultatet i 20741or C02, NOx og partikler er henhol.dsvis 27,4 Vo,62,5 % og 78 %. Herudover st ttes der krav til. brændstoffets indhold af svovl, og til at operatøren har et m il.jøtedetsessuste m. Uecl indkøb af kørsel. for FLextrafik stil.tes der krav om partikel-- fitter på atle køretøjer, og der er en atdersgrænse for køretøjerne. âll.e f lexkøretøjer skai overholde taxatovgivningens forskrifter for mil.jøsta nda rd. Mouias mitiodata Påvirkninger af biodiversiteten sker primært vìa den indirekte udl-edning af CO2, N0x, PM, C0, HC og S02 fra kraftværkerne. Herudover sker der Ligel.edes en direkte påvirkning ved transport i f.eks. flu, taxa, tjenestebiter etc. De faktiske konsekvenser af påvirkningen er det ikke muligt at vurdere. 4

5 Beskriuetse af Mouias storretse og årsuærk fbl ftsuæí( Toftegårdsptads stk L4 249 ì Traf kseru ce Herlev stk 42 stk 22 4L 2I AO 20 Roski[de stk I att stk L L4 Toftegårdsptads m m H erleu m Roskitde "1 ilalt m2 m Beskriuetse af Mou as samlede årtige milispåuirkninger, direkte som indirekte (â) ElektdcitetslorDrug'ß r3 20j 894,0 816,0 750,0 Serverrum 597,2 545,1 501,0 Kantinen ,0 115,5 Kontor- og gangareai MuJh 159,1 L45,2 133,5 HerLev Roskitde *1 4r,8 61,9 66,4 33,5 33,9 35,9 8,3 28,O 30,6 I alt 935,8 816,4 F emuermeforbrug'2 Toftegårds Plads ltwh 565,4 531,0 20L4 478,2 I'twh 95,8 161,9 191,4 Herl.ev *3 74,4 73,7 87,2, RoskiLde *1 2r,4 aa,2 LO4,2 I att 661,2 692,9 669,6 5

6 Uandforùrug 20t L4 Toftegårds Pteds'4 m r Trafikseru ce m3 L26 L4L Herlev m3 67 RoskiLde.1 m I att m L r (print/kop t '5 20L2 20rit 2014 stk L , stk L HerLev "6 stk Roskitde stk I att stk L Êffald 2f L4 '7 31,88 39,30 l 27,60 Brændbart Pa pir Gl.as Metat FarL gt affatd Batterier BUggerieffal.d 23,68 31,90 2L,20 5,88 2,78 0,14 5,50 1,70 o, L84 o o,43 '8 Brændbart ir Glas Metat Fartigt affatd Batterier *11 BUgg eriaffatd I'la 2,86 ñla î'la nle r'la o,7a r,20 o,r2 nle I o,76 Roskil.de to n, BrændÞart ir nle nle îla rlã îla 7,33 4,32 o, Gtas Metat Fârl.igt affald nle n/â 2LA 000

7 Batterler "11 îla 029 BUggeriaffatd I att 31,88 39,30 37,79 Brændbârt ir Jern Fartigt affatd Batterier Bugge 'iaffatd 23,68 31,90 26,30 5,88 5,50 2,ra 1,70 GLas o,74 o, o2t 2ta 1,11 o,43 RajEer'5 & '9 BiLtjeneste-Toften Bi t-tj e n este-traf i kse rvice 20L2 I L L L Ê Bit-egen FtU *12 Fjerntog S-tog/tokatba ne Bus Taxa Taxa-garanti r ', 7L9.439 lalt 7.O ' r'la CO2-Udlednhg' ,59 522,4Ê 24L,53 Trafíkseruíce 21,10 39,30 20,43 I att Roskitde *1 16,70 19,96 9,59 4,CO 19,33 10,84 506,89 561,75 261,96 Beskriuelse af Mouia's nogletal (R). fal set forhotd t l fb). Kuadratmetsr Lq Toftegårdsptads m2lårsuærk 3L,O2 29,47 30,49 Trafikseruíce j m2lårsuærk 54,45 55,78 I 57,18 m2lårsværk 64,09 67,t4 70,50 Roskil.de m2lårsværk 43,85 43,85 43,8s 7

8 Elskrridret /årsuærk L ,60 Totat Mwh/årsuærk 0, Her[ev Mwhiårsværk I,52 1,61 Roskitde Mwh/årsværk o,4l L40 1,53 1,79 F smuame Mwh/årsuærk t4 1, ,65 Totat Mwh/årsuærk 23 3,9 4A Mwh/årsværk 34 OE 44 RoskiLde /årsværk 11 4,q 52 Uand 2fl , m3/årsuærk 8,6 7Ê 82 Totat m3/årsuærk m3/årsværk 3, Roskitde m3/årsværk 0,6 I 3,0 3,7 Pep r (prinvkopi) 20t j4 stk./årsuærk 5.L O37 Totat Roskitde stk./årsuærk 2.54Ê stk./årsværk q.2l6 stk./årsværk fiffatd 20t2 Brændbart kg/årsuærk 0,112 0,083 r Gl.as kg/årsuærk o,o2r 8 Metat Fartigt affa[d Batterie r BUgg eriaffal.d ,133 0,09Ê 0,108 0, ,073 0, I

9 Trafikservice Herleu kg/årsuærk îla 0,143 Brændba rt 0,039 ir 0,060 kgiårsuærk 6 Gtas kg/årsveerk MetaL FarL gt affald Batterier 0,038 BgggeriaffaLd n/3 Roskilde I Brændbart ir GLas M etal. Fartigt affatd Batterie r Bgggeriaffatd kg/årsuærk ^la nia 0,367 o,2l6 0,012 0,015 0,109 0,015 Rejser 20t f.4 Totatt /årsuærk LAL Bil._tjeneste_Toften /årsværk L72 Bil.-tjeneste-Traf i kservice Bi L_egen Ftc Fjerntog S-tog/[okatbane Bus /årsværk /årsværk L3 t L /årsværk /årsværk /årsværk /årsværk îla Taxa Taxa-garanti /årsværk i /årsværk CO2-udlßdn ng Ton/årsuært 20L f,4 Ptads /årsuærk T,7L L,77 0,84 /årsuærk 0,50 0,96 Her[ev to n/å rsværk 0,76 0,95 Roskitde to n/årsværk o,22 o,97 0,51 o,48 0,54 I

10 Notêl *1 Trafikserviceftuttedeførstinditokaternefral.oktober2012,hvorfordetlaveta[. *2 UarmeforÞruget er graddagekorrigeret. Fol 2OL tattet for hete året. Fot 2OI4 dækker tâttet perioden 1. okt tit 30. sep *3 Da det ikke har været mutigt at få opgjort de nøduendige data fra udtejerfor 2014, ertattet estimeret ud fra den procentuelle stigning i forþruget i Roskitd e. *4 Movias vandforbrug på Toften beregnes som en andet af hete ÊTP's bggning. Andelen fordeles på baggrund af kvadratmeterântattet..5 2O!2og2013tattetforheteåret.For2OL4dækkertatletperioden1.okt.2013til.30.sep.2014.Frauge6i2014btevder nstatteretnuemultifunktions maskiner, som forsturrede forbrugsregistreringen, hvorfor der fra uge 6 og tit u[timo september er anuendt et gennemsnitstal. på baggrund af et totattat for hete perioden..6 I 2013 fik TSE i ng printer. Tallene for den gêmle printer, som var i drift indtil udgangen af 2012, er ikke til.gængetige. '7 GrundtattetforaffaLdsproduktionenpåToftegårdsPl.adsþaserersigpåfterelejere,hvorforta[Leneeretfordetingstatpåbaggrundafm2-anta[[et.For 2012 og 2013 tattet for hete året. For 2jtq dækker tattet perioden 1. okt tit 30. sep *8 Tattene for 2012 og 2013 for Traf kservice er ikke titgængetige. Tattene for 2014 er opregnet på baggrund af novem-ber og december Det er derfor vigt gt at bemærke, at tal.l.ene derfor kan svinge fremadrettet. i9 Tattene for S-tog/tokal.bane og bus er ikke titgængel. g. TaLLene dækker Þåde over og Trafikservice. *10 UdtedningenafNoxogpartikLervisesikke,datatteneermegetsmå.Detforuentes,atenreduktioniforbrugetv tmedføreenreduktionforal.tetuper af udtedning. For CO2 er udledningen i 2014 særl.ig l.âv, da der anvendes certificeret C02-neutraI vandkraft til. etektricitetsproduktionen. Der er i det omfang, det har været mutigt, anvendt tat for CO2 i form af CO2-ækviual.enter. Dette har været mut gt i forhotd tit den generelte e[ektricitetsproduktion. *11 Dethøjereforbrugafbatterierskgl.desdenl.øbendeudskiftningafÞatterierne demangecount-downmodu[erpåstoppestederne. *12 Detsêertigthøjeretatfor2014skgldes,atfemmedarbejderevariCanada(4logiUSÊ( ForToftegårdsPtadsbtevderfremtit2013anuendttatfraEnergisetskab.Fre2OT4bgggerteLLenepåegenfjernaftæsn ngsmå[ere.tal.l.enei2014bugger på en fire måneders periode, som er ganget op til.12 måneder. 10

11 Første udgiuetse; December 2009 dækkende Denne udgiuelse: Aprit 2015 dækkende Næste uersion/udgivelse: Aprit 2016 dækken le enne redegørelse af valideret af DNU GL - Business Assurance Oanmark A/S, akkrediteringsnr. 6001, d. 14. aprit Redegørelsen dækker perioden OL.O7.2O1.4-3L.L2.2OL4. Redegøretsen udgiues på uores hjemmeside huert år. Traf ikselskabet itouia GammeI Køge Landevej Ual.bg Trf ik.dk

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Med klimaet på første række

Med klimaet på første række Med klimaet på første række vejen mod miljøvenlig kollektiv trafik Miljøbetragtninger fra Infrastrukturkommissionen Fokus er på CO 2 udledningen Fokus på CO 2 udledningen trafikken på hele det danske vejnet

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE

BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE BHN, 2. november 2012 Dansk Standard Energiledelse Work shop, 7. november 2012 ØRESUNDSBRO KONSORTIET ENERGILEDELSE 2 Bjørn Hasse Nielsen Miljø- og arbejdsmiljøkoordinator/civ. ing. B ØRESUNDSBRO KONSORTIET

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 CSR - målepunkter for 2014. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 09 CSR - målepunkter for 2014. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 09 CSR - målepunkter for 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender målepunkter for CSR 2014

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

A/B Søpassagen. Miljøredegørelse og Handlingsplan 2007. for. November 2007

A/B Søpassagen. Miljøredegørelse og Handlingsplan 2007. for. November 2007 Miljøredegørelse og Handlingsplan 2007 for A/B Søpassagen November 2007 Kontakt personer: -Planlægning & styring: Martin KvK mkvk9@comxnet.dk 41440456 -Data og web: -Formidling: Henrik Jacobsen hejac@sopassagen.dk

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Budgetanalyse Udgivet af. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby. Telefon moviatrafik.dk

Budgetanalyse Udgivet af. Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby. Telefon moviatrafik.dk Budgetanalyse 2017 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 06.17. Fotos: Movia Movias økonomi skal holde til fremtidens

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere