Miljoredegorelse'14. forbrug af el.ektricitet og paprr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljoredegorelse'14. forbrug af el.ektricitet og paprr."

Transkript

1

2 Miljoredegorelse'14 Trafiksel.skabet Movia varetager den kottektive trafik med busser, lokatbaner og Flextraf ik på Sjæl.l.and og øerne. Ui er ejet og finansieret af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Uores opgave er at hjælpe vores ejere med at p[an[ægge, udbude og indkøbe kol.l.ektiv trafik. Denne mi[jøredegøretse omfatter Movias houedsæde på Toftegårds PLacls i Ual.bg med cirka omkring 289 administrative medarbejdere samt de to trafikserviceenheder i og Roskil.de med omkring 40 medarbejdere. Movias [okatbaner og chauffør- [okater er ikke en dei af miljøredegørelsen. Movia transporterer årligt mere end 200 mio. buspassagerer. Ui kører hvert år ca. en mia. personkilometer, som er det ta[, man får, når man lægger alle de kilometer sammen, som huer enkelt passager har kørt. Uores trafik er fordett på 448 buslinjer og ca busser, ni lokalbaner og Flextrafiks minibusser og taxaer. TiLsammen gør det Movia til Danmarks største trafiksetskab. Movia ser det som en social. forpl.igtigelse at tage hensun t L miljøet. Ui har derfor sat fokus på mil.jøet i hete organisationen For at sustematisere og dokumentere dette er vi certif iceret efter den europæiske forordning for mitjøsturing EMÊS IEco Management Audit Schemel. MiLjøarbejdet er en dei af Movias forretningsplan og indarbejdes naturligt som en del. af bundlinjen. Ui stil-ter stad g skrappere miljøkrav tii uores leverandører, der i høj grad udviser nutænkning og forngelse i forhol.d til at nå kravene. Senest har vi gjort det nødvendigt for operatører af busser at have et mil.jøledetsessustem. I 2014 blev Mouias to baneselskaber Ligel.edes mitjøcertificeret. Ui har desuden i l.øbet af 2014 opnået en række gode mil.jøforbedringer på vores arbejdspl.adser. Ui har reduceret det samlede forbrug af el.ektricitet og paprr. Frem mod 2077 vil. ui arbejde på at reducere både papir- og e[ektricitetsforbruget med 20 procent for både administrationen på Toftegårds Pl.ads og hos Trafikservrce. Endel.ig vii vi have fokus på vores transportadfærd og omlægge transporten tii mere rene transportmidl,er. Uores mål for 2020 er, at vi har reduceret udsl.ippet af Nox og paftikl.er med 75 procent og C02-udtedningen med 29 procent fra de busser, vores bussetskaber kører med. Resuttatet i2ol4for N0x og partikter og CO2 er henhotdsvis 62,5 procent, TE procent o927,4 procent. UaLbg, den 4. marts 2015 Dorthe Nohr Pedersen Ad mi nistre rende di rektø r 2

3 El'lAS som mitiøstgr ngsredskab Movias mil.jøledetsessgstem dokumenteres i en sgstemhåndbog, der fungerer som sustemets dagl.ige sturingsetement. SUstemhåndbogen beskriver rammerne for Ledetsessgstemet, hvilket omfatter polit k, kortlæg ning, lougivning, målsætninger/må1., prioritering og plan[ægning, iværksættel.se og drift, kontrol og korrektion samt Ledelsens evaluering og miljøredegøretse. HertiI kommer en beskriuetse af, hvordan aktiviteterne gennemføres på ledelsesniveau. Endetigt indeholder sustemhåndbogen instruktioner, der beskriver de enkette hand[inger og fremgangsmåder hos Movia, der skai gennemføre handlingsplanerne og i sidste ende sikre, at Movias miljøpolit k samt måisætninger overhotdes. Brugen af EMâS som redskab til stgringen af miljøet i det dag- Lige arbejde betuder, at organisationen har en sustematisk og struktureret til.gang tit det at arbejde mecl mil.jøforbedringer. Uores miljøstgring er blevet opbugget, så det sikres:. ât miljøpåvirkningerne registreres,. at miljøpotitik, miljømål og mil.jøhand Lingsp[aner fastl.ægges og revideres,, at ansvars- og kompetenceområder fast[ægges,. at medarbejderne btiver uddannet i og informeret om miljøstu ring ssu stemet,. at Movias miljøarbejdes kommunikeres tii omverden ved hjælp af den årlige miljøredegøretse,. at der gennemføres intern og uvil.d g ekstern revision af mitjøsturingssustemet og resultaterne,. at afvigelserfra procedurerne og instruktioner registreres med henbllk på at mindske antatlet af disse,. at der bliver udarbejdet en beredskabsplan og at denne btiver Løbende afprøvet. virksomhedens miljøforhol.d og medvirke til. forebgg gelse af forurening. " Movia indgår også på miljøområdet i åben og positiv dial.og med vores samarbejdspartnere., Movia bruger en leverandørstgring som en måde at fremme et renere miljø.. Movia vii tii enhver tid overhol.de den Lovgivning, virksomheden er underlagt. ' Movia vii gennem sine hotdninger og sit arbejde være en attraktiv og miljørigtig arbejdspl.ads. MiLjøpotitikkens fokus er organisationens miljøarbejde, herunder mil.jøarbejdet i samarbejdet med leuerandørerne. Herudover har Movia også en CsR-potitik, en såkaldt 'pol-itik for samf undsansvar'. CsR-poLitikken tager udgangspunkt i FN's gl-obal compact og omhandlerfor Movias vedkommende ioverordnede termer: koffuption, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt sociale og samarbejdshensgn. I den forbindetse er der opstitlet en række mål.epunkter, som vii bl.ive afrapporteret iforbindetse med årsregnskabet. lnternt bliver arbejdsmil.jøet jævnligt diskuteret på HovedudvaLgsmøderne IHU J imeltem [edelse og tillidsrepræsenta nter. l.titjopåuirkninger FormåLet med kortlægningen af vores mi[jøpåvirkninger er at skabe grund[aget for det videre arbejde. Med identificeringen af de væsentligste miljøpåvirkninger har vi opstil.let en række mål.sætn in ger for de m i Ljøforbedrende i ndsatso m råde r. På baggrund af miljøkortl.ægningen har vi vurderet, at forbruget af strøm, kopipapir, transport og adfærd udgør de væsentligste direkte miljøpåvirkninger. De væsentligste indirekte miljøpåvirkninger er den forurening, som busserne belaster med. Lougiuning som l,lou a er underlagt Movia er underlagt og føtger gæ[dende Love, bekendtgørelser, regutativer, ptaner, etc. der knutter sig tii virksomhedens aktiviteter. I sgstemhåndbogen er der procedurer for opføl.gning herpå. De mest betudende Love og bestemmelser, som Movia skal forho[de sig til., er:. MiLjøbeskUttetsestoven. BekendtgøreLse om miljøzoner. Affa Lcf sbekendtgøre[se n. RoskiLde, Herlev og Københavns Kommunes Erhvervsaffatdsregu Iativer. I'litiopotitik - Uores u sion er klar! MiLjøpoLitikken fortætl.er, i huilken retning Movia ønsker at gå.. Movia ønsker at være en virksomhed, der er ansvarlig iforhold til. at beskgtte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgrver os. " Movia arbejder sustematisk med at overvåge, stgre og formindske vores væsenttige mitjøpåvirkninger, som for Toftegårds Pl.ads og Trafikservice er elektricitet, papit transport og adfærd. Movias indirekte miljøpåvirkninger er udtedningen fra kørs[en med busser og FLextrafik.. Movia vil gennem fokus skabe Løbende forbedringer af Elforbrug pà Toftegårds Plads l il(lll iìii{l ;illl br-lli n l- lll -(r{l :ì ilr I lrì{1 I r.ì tl 399,5 2tl ll 355,0 it)l ì i(()n t(l l- r)ll g.i:lg,ii r'.t I I ii,rr;'.:n rr I i(i,.'{-'l't Litìt 318,2 3

4 De indirekte miljøpåvirkninger søges minimeret ved hjæl.p af en aktiv leverandørsturing. Ui stil.ler her omfattende krav til bussernes udledning i forbindelse med udbud, og vi sikrer, at busserne l.øbende overholder emissionskrauene. Målet er at reducere udledningen per kørt i 2020 (i forhold til.2008] for COz med gennemsnitligt 29 procent, Nox-udtedningen med 75 procent og partikeludl.edningen med 75 procent. Det er et ambitiøst måt, hvil.ket afspej[er sig i de krav, vi stiller til opefatørerne. lndsatsområde i2ol4 Ui har i 2014 arbejdet for: Etektricitet: At reducere forbruget af elektricitet som en dei af den overordnede 2017-etektricitetsmåtsætning l2o o/o reduktion i 2017 iforhold til.2013 fra administrationen på og Trafikservicel. Den konkrete målsætning fot2014 har været at reducere elektricitetsforbruget med 5 % iforhol.d til I perioden er forbruget fra administrationen på Toftegårds Plads reduceret med 8,1 %. Administrationen har såtedes nået mål.et på 5 % reduktion. ReduKionen tager primært sit afsæt ien adfærdsmæssig ændring, men består også i en [øbende teknisk energioptimering af især serverrum, receptionen og et øget brug af bevæge[sessensorer. De to trafikservicefaciliteter hartii sammen øget el.ektricitetsforbruget pä7,4o/o iforhold ti Herlev har øget forbruget med 5,9 %, mens Roskil.de har øget forbruget med 9,2 o/o. Trafikservice har såtedes ikke nået måtet. Der er ikke i perioden gennemført tekniske tiltag hos Trafikservice. Den samlede reduktion fra Toftegårds Plads og Trafikservice er pâ7 o/o. Status på elektricitetsmål & E r zo l0 0 -Mãl - 20 pct. i 2017 Movia - llealiseret -Totìen'Realiseret TSE, llerlev - Re liseret 'l'se, Roskilde - Realiseret t ir: At reducere forbruget af kopipapir som en dei af den overordnede 2017-papirmåLsætning [20 % reduktion i 2OI7 i forhol.d tit 2013 fra administrationen på Toftegårds PLads og Trafikservicel. Den konkrete målsætning fo t 2O]-4nü været at reducere papirforbruget med 5 o/o iforhold ti I perioden har administrationen på Toftegårds P[ads reduceret antal.l.et af print med 72,2 %. Reduktionen er båret af en adfærdsmæssig ændring blandt medarbejderne, som med øget anvendetse af bærbare computere ved møder, lpads og en god adfærd har resulteret i reduktionen. Status på papirmål! o L Z0 pcr.i Mdl MDVia - Realiserrt - - Re liseret -Toften TSE, tler'ìev - Realiserel TS[, RoskiÌrie - Re;ìliseÌet z0t3?0t z0r7 Desuærre hartrafikservice øget anta[l.et af print med hel.e 26,1 o/o, som skgldes ordinære og ekstraordinære køreptanskift, samt udskiftning affejbehæftede køreptaner. I blev antaltet af print forøget med 36,2 %, mens det i Roskil.de er steget med I2,7 o/0. Samtet set har Movia reduceret antaltet af print med8,2o/o. Fremad ettede ndsatsområder Ui vit i 2015 arbejde for: Etektricit t: Med den overoídnede målsætning Þå 20 o/o in mente vil målet i 2015 været en Udertigere 5 % reduktion for både administrationen på Toftegårds Plads og i hver af de to Traf ikse rvicef acil. teter, He rlev o g Roskil.de. ir: Den overo rd ned e m å Lsætning pâ 20 ok i 2oI7 q kon kretiseret t 1. en gderligere 5 o/o reduktion i 2015 iforhold til 2013 for både Toften og hver af de to Traf kservicefaciliteter, Herlev og RoskiLde. Indirekte indsatsområder Leuefandorkrau: Ued udbud af busser sti[les der maksimumkrav til bussernes støjniveau, brændstofforbrug og udtedningen af partikler, NOx, C0 og HC. Desto bedre den pågælcfende bus' miljøpåvirkning er, jo højere score opnår bussen itildelingsprocessen. MiLjøet indgår med 15 o/o itildelingen. Movias må[ er at reducere C02, NOx og partikeludl.edningen med henholdsvis 29 o/o [gns.], 75 o/o oq 75 o/o pr. kørt i 2O2O i forhol.d til DeLmåtet lor 2074 er en reduktion på 14,5 o/",37,5o/o og 37,5 o/o. Resultatet i 20741or C02, NOx og partikler er henhol.dsvis 27,4 Vo,62,5 % og 78 %. Herudover st ttes der krav til. brændstoffets indhold af svovl, og til at operatøren har et m il.jøtedetsessuste m. Uecl indkøb af kørsel. for FLextrafik stil.tes der krav om partikel-- fitter på atle køretøjer, og der er en atdersgrænse for køretøjerne. âll.e f lexkøretøjer skai overholde taxatovgivningens forskrifter for mil.jøsta nda rd. Mouias mitiodata Påvirkninger af biodiversiteten sker primært vìa den indirekte udl-edning af CO2, N0x, PM, C0, HC og S02 fra kraftværkerne. Herudover sker der Ligel.edes en direkte påvirkning ved transport i f.eks. flu, taxa, tjenestebiter etc. De faktiske konsekvenser af påvirkningen er det ikke muligt at vurdere. 4

5 Beskriuetse af Mouias storretse og årsuærk fbl ftsuæí( Toftegårdsptads stk L4 249 ì Traf kseru ce Herlev stk 42 stk 22 4L 2I AO 20 Roski[de stk I att stk L L4 Toftegårdsptads m m H erleu m Roskitde "1 ilalt m2 m Beskriuetse af Mou as samlede årtige milispåuirkninger, direkte som indirekte (â) ElektdcitetslorDrug'ß r3 20j 894,0 816,0 750,0 Serverrum 597,2 545,1 501,0 Kantinen ,0 115,5 Kontor- og gangareai MuJh 159,1 L45,2 133,5 HerLev Roskitde *1 4r,8 61,9 66,4 33,5 33,9 35,9 8,3 28,O 30,6 I alt 935,8 816,4 F emuermeforbrug'2 Toftegårds Plads ltwh 565,4 531,0 20L4 478,2 I'twh 95,8 161,9 191,4 Herl.ev *3 74,4 73,7 87,2, RoskiLde *1 2r,4 aa,2 LO4,2 I att 661,2 692,9 669,6 5

6 Uandforùrug 20t L4 Toftegårds Pteds'4 m r Trafikseru ce m3 L26 L4L Herlev m3 67 RoskiLde.1 m I att m L r (print/kop t '5 20L2 20rit 2014 stk L , stk L HerLev "6 stk Roskitde stk I att stk L Êffald 2f L4 '7 31,88 39,30 l 27,60 Brændbart Pa pir Gl.as Metat FarL gt affatd Batterier BUggerieffal.d 23,68 31,90 2L,20 5,88 2,78 0,14 5,50 1,70 o, L84 o o,43 '8 Brændbart ir Glas Metat Fartigt affatd Batterier *11 BUgg eriaffatd I'la 2,86 ñla î'la nle r'la o,7a r,20 o,r2 nle I o,76 Roskil.de to n, BrændÞart ir nle nle îla rlã îla 7,33 4,32 o, Gtas Metat Fârl.igt affald nle n/â 2LA 000

7 Batterler "11 îla 029 BUggeriaffatd I att 31,88 39,30 37,79 Brændbârt ir Jern Fartigt affatd Batterier Bugge 'iaffatd 23,68 31,90 26,30 5,88 5,50 2,ra 1,70 GLas o,74 o, o2t 2ta 1,11 o,43 RajEer'5 & '9 BiLtjeneste-Toften Bi t-tj e n este-traf i kse rvice 20L2 I L L L Ê Bit-egen FtU *12 Fjerntog S-tog/tokatba ne Bus Taxa Taxa-garanti r ', 7L9.439 lalt 7.O ' r'la CO2-Udlednhg' ,59 522,4Ê 24L,53 Trafíkseruíce 21,10 39,30 20,43 I att Roskitde *1 16,70 19,96 9,59 4,CO 19,33 10,84 506,89 561,75 261,96 Beskriuelse af Mouia's nogletal (R). fal set forhotd t l fb). Kuadratmetsr Lq Toftegårdsptads m2lårsuærk 3L,O2 29,47 30,49 Trafikseruíce j m2lårsuærk 54,45 55,78 I 57,18 m2lårsværk 64,09 67,t4 70,50 Roskil.de m2lårsværk 43,85 43,85 43,8s 7

8 Elskrridret /årsuærk L ,60 Totat Mwh/årsuærk 0, Her[ev Mwhiårsværk I,52 1,61 Roskitde Mwh/årsværk o,4l L40 1,53 1,79 F smuame Mwh/årsuærk t4 1, ,65 Totat Mwh/årsuærk 23 3,9 4A Mwh/årsværk 34 OE 44 RoskiLde /årsværk 11 4,q 52 Uand 2fl , m3/årsuærk 8,6 7Ê 82 Totat m3/årsuærk m3/årsværk 3, Roskitde m3/årsværk 0,6 I 3,0 3,7 Pep r (prinvkopi) 20t j4 stk./årsuærk 5.L O37 Totat Roskitde stk./årsuærk 2.54Ê stk./årsværk q.2l6 stk./årsværk fiffatd 20t2 Brændbart kg/årsuærk 0,112 0,083 r Gl.as kg/årsuærk o,o2r 8 Metat Fartigt affa[d Batterie r BUgg eriaffal.d ,133 0,09Ê 0,108 0, ,073 0, I

9 Trafikservice Herleu kg/årsuærk îla 0,143 Brændba rt 0,039 ir 0,060 kgiårsuærk 6 Gtas kg/årsveerk MetaL FarL gt affald Batterier 0,038 BgggeriaffaLd n/3 Roskilde I Brændbart ir GLas M etal. Fartigt affatd Batterie r Bgggeriaffatd kg/årsuærk ^la nia 0,367 o,2l6 0,012 0,015 0,109 0,015 Rejser 20t f.4 Totatt /årsuærk LAL Bil._tjeneste_Toften /årsværk L72 Bil.-tjeneste-Traf i kservice Bi L_egen Ftc Fjerntog S-tog/[okatbane Bus /årsværk /årsværk L3 t L /årsværk /årsværk /årsværk /årsværk îla Taxa Taxa-garanti /årsværk i /årsværk CO2-udlßdn ng Ton/årsuært 20L f,4 Ptads /årsuærk T,7L L,77 0,84 /årsuærk 0,50 0,96 Her[ev to n/å rsværk 0,76 0,95 Roskitde to n/årsværk o,22 o,97 0,51 o,48 0,54 I

10 Notêl *1 Trafikserviceftuttedeførstinditokaternefral.oktober2012,hvorfordetlaveta[. *2 UarmeforÞruget er graddagekorrigeret. Fol 2OL tattet for hete året. Fot 2OI4 dækker tâttet perioden 1. okt tit 30. sep *3 Da det ikke har været mutigt at få opgjort de nøduendige data fra udtejerfor 2014, ertattet estimeret ud fra den procentuelle stigning i forþruget i Roskitd e. *4 Movias vandforbrug på Toften beregnes som en andet af hete ÊTP's bggning. Andelen fordeles på baggrund af kvadratmeterântattet..5 2O!2og2013tattetforheteåret.For2OL4dækkertatletperioden1.okt.2013til.30.sep.2014.Frauge6i2014btevder nstatteretnuemultifunktions maskiner, som forsturrede forbrugsregistreringen, hvorfor der fra uge 6 og tit u[timo september er anuendt et gennemsnitstal. på baggrund af et totattat for hete perioden..6 I 2013 fik TSE i ng printer. Tallene for den gêmle printer, som var i drift indtil udgangen af 2012, er ikke til.gængetige. '7 GrundtattetforaffaLdsproduktionenpåToftegårdsPl.adsþaserersigpåfterelejere,hvorforta[Leneeretfordetingstatpåbaggrundafm2-anta[[et.For 2012 og 2013 tattet for hete året. For 2jtq dækker tattet perioden 1. okt tit 30. sep *8 Tattene for 2012 og 2013 for Traf kservice er ikke titgængetige. Tattene for 2014 er opregnet på baggrund af novem-ber og december Det er derfor vigt gt at bemærke, at tal.l.ene derfor kan svinge fremadrettet. i9 Tattene for S-tog/tokal.bane og bus er ikke titgængel. g. TaLLene dækker Þåde over og Trafikservice. *10 UdtedningenafNoxogpartikLervisesikke,datatteneermegetsmå.Detforuentes,atenreduktioniforbrugetv tmedføreenreduktionforal.tetuper af udtedning. For CO2 er udledningen i 2014 særl.ig l.âv, da der anvendes certificeret C02-neutraI vandkraft til. etektricitetsproduktionen. Der er i det omfang, det har været mutigt, anvendt tat for CO2 i form af CO2-ækviual.enter. Dette har været mut gt i forhotd tit den generelte e[ektricitetsproduktion. *11 Dethøjereforbrugafbatterierskgl.desdenl.øbendeudskiftningafÞatterierne demangecount-downmodu[erpåstoppestederne. *12 Detsêertigthøjeretatfor2014skgldes,atfemmedarbejderevariCanada(4logiUSÊ( ForToftegårdsPtadsbtevderfremtit2013anuendttatfraEnergisetskab.Fre2OT4bgggerteLLenepåegenfjernaftæsn ngsmå[ere.tal.l.enei2014bugger på en fire måneders periode, som er ganget op til.12 måneder. 10

11 Første udgiuetse; December 2009 dækkende Denne udgiuelse: Aprit 2015 dækkende Næste uersion/udgivelse: Aprit 2016 dækken le enne redegørelse af valideret af DNU GL - Business Assurance Oanmark A/S, akkrediteringsnr. 6001, d. 14. aprit Redegørelsen dækker perioden OL.O7.2O1.4-3L.L2.2OL4. Redegøretsen udgiues på uores hjemmeside huert år. Traf ikselskabet itouia GammeI Køge Landevej Ual.bg Trf ik.dk

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere