Miljoredegorelse'14. forbrug af el.ektricitet og paprr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljoredegorelse'14. forbrug af el.ektricitet og paprr."

Transkript

1

2 Miljoredegorelse'14 Trafiksel.skabet Movia varetager den kottektive trafik med busser, lokatbaner og Flextraf ik på Sjæl.l.and og øerne. Ui er ejet og finansieret af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Uores opgave er at hjælpe vores ejere med at p[an[ægge, udbude og indkøbe kol.l.ektiv trafik. Denne mi[jøredegøretse omfatter Movias houedsæde på Toftegårds PLacls i Ual.bg med cirka omkring 289 administrative medarbejdere samt de to trafikserviceenheder i og Roskil.de med omkring 40 medarbejdere. Movias [okatbaner og chauffør- [okater er ikke en dei af miljøredegørelsen. Movia transporterer årligt mere end 200 mio. buspassagerer. Ui kører hvert år ca. en mia. personkilometer, som er det ta[, man får, når man lægger alle de kilometer sammen, som huer enkelt passager har kørt. Uores trafik er fordett på 448 buslinjer og ca busser, ni lokalbaner og Flextrafiks minibusser og taxaer. TiLsammen gør det Movia til Danmarks største trafiksetskab. Movia ser det som en social. forpl.igtigelse at tage hensun t L miljøet. Ui har derfor sat fokus på mil.jøet i hete organisationen For at sustematisere og dokumentere dette er vi certif iceret efter den europæiske forordning for mitjøsturing EMÊS IEco Management Audit Schemel. MiLjøarbejdet er en dei af Movias forretningsplan og indarbejdes naturligt som en del. af bundlinjen. Ui stil-ter stad g skrappere miljøkrav tii uores leverandører, der i høj grad udviser nutænkning og forngelse i forhol.d til at nå kravene. Senest har vi gjort det nødvendigt for operatører af busser at have et mil.jøledetsessustem. I 2014 blev Mouias to baneselskaber Ligel.edes mitjøcertificeret. Ui har desuden i l.øbet af 2014 opnået en række gode mil.jøforbedringer på vores arbejdspl.adser. Ui har reduceret det samlede forbrug af el.ektricitet og paprr. Frem mod 2077 vil. ui arbejde på at reducere både papir- og e[ektricitetsforbruget med 20 procent for både administrationen på Toftegårds Pl.ads og hos Trafikservrce. Endel.ig vii vi have fokus på vores transportadfærd og omlægge transporten tii mere rene transportmidl,er. Uores mål for 2020 er, at vi har reduceret udsl.ippet af Nox og paftikl.er med 75 procent og C02-udtedningen med 29 procent fra de busser, vores bussetskaber kører med. Resuttatet i2ol4for N0x og partikter og CO2 er henhotdsvis 62,5 procent, TE procent o927,4 procent. UaLbg, den 4. marts 2015 Dorthe Nohr Pedersen Ad mi nistre rende di rektø r 2

3 El'lAS som mitiøstgr ngsredskab Movias mil.jøledetsessgstem dokumenteres i en sgstemhåndbog, der fungerer som sustemets dagl.ige sturingsetement. SUstemhåndbogen beskriver rammerne for Ledetsessgstemet, hvilket omfatter polit k, kortlæg ning, lougivning, målsætninger/må1., prioritering og plan[ægning, iværksættel.se og drift, kontrol og korrektion samt Ledelsens evaluering og miljøredegøretse. HertiI kommer en beskriuetse af, hvordan aktiviteterne gennemføres på ledelsesniveau. Endetigt indeholder sustemhåndbogen instruktioner, der beskriver de enkette hand[inger og fremgangsmåder hos Movia, der skai gennemføre handlingsplanerne og i sidste ende sikre, at Movias miljøpolit k samt måisætninger overhotdes. Brugen af EMâS som redskab til stgringen af miljøet i det dag- Lige arbejde betuder, at organisationen har en sustematisk og struktureret til.gang tit det at arbejde mecl mil.jøforbedringer. Uores miljøstgring er blevet opbugget, så det sikres:. ât miljøpåvirkningerne registreres,. at miljøpotitik, miljømål og mil.jøhand Lingsp[aner fastl.ægges og revideres,, at ansvars- og kompetenceområder fast[ægges,. at medarbejderne btiver uddannet i og informeret om miljøstu ring ssu stemet,. at Movias miljøarbejdes kommunikeres tii omverden ved hjælp af den årlige miljøredegøretse,. at der gennemføres intern og uvil.d g ekstern revision af mitjøsturingssustemet og resultaterne,. at afvigelserfra procedurerne og instruktioner registreres med henbllk på at mindske antatlet af disse,. at der bliver udarbejdet en beredskabsplan og at denne btiver Løbende afprøvet. virksomhedens miljøforhol.d og medvirke til. forebgg gelse af forurening. " Movia indgår også på miljøområdet i åben og positiv dial.og med vores samarbejdspartnere., Movia bruger en leverandørstgring som en måde at fremme et renere miljø.. Movia vii tii enhver tid overhol.de den Lovgivning, virksomheden er underlagt. ' Movia vii gennem sine hotdninger og sit arbejde være en attraktiv og miljørigtig arbejdspl.ads. MiLjøpotitikkens fokus er organisationens miljøarbejde, herunder mil.jøarbejdet i samarbejdet med leuerandørerne. Herudover har Movia også en CsR-potitik, en såkaldt 'pol-itik for samf undsansvar'. CsR-poLitikken tager udgangspunkt i FN's gl-obal compact og omhandlerfor Movias vedkommende ioverordnede termer: koffuption, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt sociale og samarbejdshensgn. I den forbindetse er der opstitlet en række mål.epunkter, som vii bl.ive afrapporteret iforbindetse med årsregnskabet. lnternt bliver arbejdsmil.jøet jævnligt diskuteret på HovedudvaLgsmøderne IHU J imeltem [edelse og tillidsrepræsenta nter. l.titjopåuirkninger FormåLet med kortlægningen af vores mi[jøpåvirkninger er at skabe grund[aget for det videre arbejde. Med identificeringen af de væsentligste miljøpåvirkninger har vi opstil.let en række mål.sætn in ger for de m i Ljøforbedrende i ndsatso m råde r. På baggrund af miljøkortl.ægningen har vi vurderet, at forbruget af strøm, kopipapir, transport og adfærd udgør de væsentligste direkte miljøpåvirkninger. De væsentligste indirekte miljøpåvirkninger er den forurening, som busserne belaster med. Lougiuning som l,lou a er underlagt Movia er underlagt og føtger gæ[dende Love, bekendtgørelser, regutativer, ptaner, etc. der knutter sig tii virksomhedens aktiviteter. I sgstemhåndbogen er der procedurer for opføl.gning herpå. De mest betudende Love og bestemmelser, som Movia skal forho[de sig til., er:. MiLjøbeskUttetsestoven. BekendtgøreLse om miljøzoner. Affa Lcf sbekendtgøre[se n. RoskiLde, Herlev og Københavns Kommunes Erhvervsaffatdsregu Iativer. I'litiopotitik - Uores u sion er klar! MiLjøpoLitikken fortætl.er, i huilken retning Movia ønsker at gå.. Movia ønsker at være en virksomhed, der er ansvarlig iforhold til. at beskgtte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgrver os. " Movia arbejder sustematisk med at overvåge, stgre og formindske vores væsenttige mitjøpåvirkninger, som for Toftegårds Pl.ads og Trafikservice er elektricitet, papit transport og adfærd. Movias indirekte miljøpåvirkninger er udtedningen fra kørs[en med busser og FLextrafik.. Movia vil gennem fokus skabe Løbende forbedringer af Elforbrug pà Toftegårds Plads l il(lll iìii{l ;illl br-lli n l- lll -(r{l :ì ilr I lrì{1 I r.ì tl 399,5 2tl ll 355,0 it)l ì i(()n t(l l- r)ll g.i:lg,ii r'.t I I ii,rr;'.:n rr I i(i,.'{-'l't Litìt 318,2 3

4 De indirekte miljøpåvirkninger søges minimeret ved hjæl.p af en aktiv leverandørsturing. Ui stil.ler her omfattende krav til bussernes udledning i forbindelse med udbud, og vi sikrer, at busserne l.øbende overholder emissionskrauene. Målet er at reducere udledningen per kørt i 2020 (i forhold til.2008] for COz med gennemsnitligt 29 procent, Nox-udtedningen med 75 procent og partikeludl.edningen med 75 procent. Det er et ambitiøst måt, hvil.ket afspej[er sig i de krav, vi stiller til opefatørerne. lndsatsområde i2ol4 Ui har i 2014 arbejdet for: Etektricitet: At reducere forbruget af elektricitet som en dei af den overordnede 2017-etektricitetsmåtsætning l2o o/o reduktion i 2017 iforhold til.2013 fra administrationen på og Trafikservicel. Den konkrete målsætning fot2014 har været at reducere elektricitetsforbruget med 5 % iforhol.d til I perioden er forbruget fra administrationen på Toftegårds Plads reduceret med 8,1 %. Administrationen har såtedes nået mål.et på 5 % reduktion. ReduKionen tager primært sit afsæt ien adfærdsmæssig ændring, men består også i en [øbende teknisk energioptimering af især serverrum, receptionen og et øget brug af bevæge[sessensorer. De to trafikservicefaciliteter hartii sammen øget el.ektricitetsforbruget pä7,4o/o iforhold ti Herlev har øget forbruget med 5,9 %, mens Roskil.de har øget forbruget med 9,2 o/o. Trafikservice har såtedes ikke nået måtet. Der er ikke i perioden gennemført tekniske tiltag hos Trafikservice. Den samlede reduktion fra Toftegårds Plads og Trafikservice er pâ7 o/o. Status på elektricitetsmål & E r zo l0 0 -Mãl - 20 pct. i 2017 Movia - llealiseret -Totìen'Realiseret TSE, llerlev - Re liseret 'l'se, Roskilde - Realiseret t ir: At reducere forbruget af kopipapir som en dei af den overordnede 2017-papirmåLsætning [20 % reduktion i 2OI7 i forhol.d tit 2013 fra administrationen på Toftegårds PLads og Trafikservicel. Den konkrete målsætning fo t 2O]-4nü været at reducere papirforbruget med 5 o/o iforhold ti I perioden har administrationen på Toftegårds P[ads reduceret antal.l.et af print med 72,2 %. Reduktionen er båret af en adfærdsmæssig ændring blandt medarbejderne, som med øget anvendetse af bærbare computere ved møder, lpads og en god adfærd har resulteret i reduktionen. Status på papirmål! o L Z0 pcr.i Mdl MDVia - Realiserrt - - Re liseret -Toften TSE, tler'ìev - Realiserel TS[, RoskiÌrie - Re;ìliseÌet z0t3?0t z0r7 Desuærre hartrafikservice øget anta[l.et af print med hel.e 26,1 o/o, som skgldes ordinære og ekstraordinære køreptanskift, samt udskiftning affejbehæftede køreptaner. I blev antaltet af print forøget med 36,2 %, mens det i Roskil.de er steget med I2,7 o/0. Samtet set har Movia reduceret antaltet af print med8,2o/o. Fremad ettede ndsatsområder Ui vit i 2015 arbejde for: Etektricit t: Med den overoídnede målsætning Þå 20 o/o in mente vil målet i 2015 været en Udertigere 5 % reduktion for både administrationen på Toftegårds Plads og i hver af de to Traf ikse rvicef acil. teter, He rlev o g Roskil.de. ir: Den overo rd ned e m å Lsætning pâ 20 ok i 2oI7 q kon kretiseret t 1. en gderligere 5 o/o reduktion i 2015 iforhold til 2013 for både Toften og hver af de to Traf kservicefaciliteter, Herlev og RoskiLde. Indirekte indsatsområder Leuefandorkrau: Ued udbud af busser sti[les der maksimumkrav til bussernes støjniveau, brændstofforbrug og udtedningen af partikler, NOx, C0 og HC. Desto bedre den pågælcfende bus' miljøpåvirkning er, jo højere score opnår bussen itildelingsprocessen. MiLjøet indgår med 15 o/o itildelingen. Movias må[ er at reducere C02, NOx og partikeludl.edningen med henholdsvis 29 o/o [gns.], 75 o/o oq 75 o/o pr. kørt i 2O2O i forhol.d til DeLmåtet lor 2074 er en reduktion på 14,5 o/",37,5o/o og 37,5 o/o. Resultatet i 20741or C02, NOx og partikler er henhol.dsvis 27,4 Vo,62,5 % og 78 %. Herudover st ttes der krav til. brændstoffets indhold af svovl, og til at operatøren har et m il.jøtedetsessuste m. Uecl indkøb af kørsel. for FLextrafik stil.tes der krav om partikel-- fitter på atle køretøjer, og der er en atdersgrænse for køretøjerne. âll.e f lexkøretøjer skai overholde taxatovgivningens forskrifter for mil.jøsta nda rd. Mouias mitiodata Påvirkninger af biodiversiteten sker primært vìa den indirekte udl-edning af CO2, N0x, PM, C0, HC og S02 fra kraftværkerne. Herudover sker der Ligel.edes en direkte påvirkning ved transport i f.eks. flu, taxa, tjenestebiter etc. De faktiske konsekvenser af påvirkningen er det ikke muligt at vurdere. 4

5 Beskriuetse af Mouias storretse og årsuærk fbl ftsuæí( Toftegårdsptads stk L4 249 ì Traf kseru ce Herlev stk 42 stk 22 4L 2I AO 20 Roski[de stk I att stk L L4 Toftegårdsptads m m H erleu m Roskitde "1 ilalt m2 m Beskriuetse af Mou as samlede årtige milispåuirkninger, direkte som indirekte (â) ElektdcitetslorDrug'ß r3 20j 894,0 816,0 750,0 Serverrum 597,2 545,1 501,0 Kantinen ,0 115,5 Kontor- og gangareai MuJh 159,1 L45,2 133,5 HerLev Roskitde *1 4r,8 61,9 66,4 33,5 33,9 35,9 8,3 28,O 30,6 I alt 935,8 816,4 F emuermeforbrug'2 Toftegårds Plads ltwh 565,4 531,0 20L4 478,2 I'twh 95,8 161,9 191,4 Herl.ev *3 74,4 73,7 87,2, RoskiLde *1 2r,4 aa,2 LO4,2 I att 661,2 692,9 669,6 5

6 Uandforùrug 20t L4 Toftegårds Pteds'4 m r Trafikseru ce m3 L26 L4L Herlev m3 67 RoskiLde.1 m I att m L r (print/kop t '5 20L2 20rit 2014 stk L , stk L HerLev "6 stk Roskitde stk I att stk L Êffald 2f L4 '7 31,88 39,30 l 27,60 Brændbart Pa pir Gl.as Metat FarL gt affatd Batterier BUggerieffal.d 23,68 31,90 2L,20 5,88 2,78 0,14 5,50 1,70 o, L84 o o,43 '8 Brændbart ir Glas Metat Fartigt affatd Batterier *11 BUgg eriaffatd I'la 2,86 ñla î'la nle r'la o,7a r,20 o,r2 nle I o,76 Roskil.de to n, BrændÞart ir nle nle îla rlã îla 7,33 4,32 o, Gtas Metat Fârl.igt affald nle n/â 2LA 000

7 Batterler "11 îla 029 BUggeriaffatd I att 31,88 39,30 37,79 Brændbârt ir Jern Fartigt affatd Batterier Bugge 'iaffatd 23,68 31,90 26,30 5,88 5,50 2,ra 1,70 GLas o,74 o, o2t 2ta 1,11 o,43 RajEer'5 & '9 BiLtjeneste-Toften Bi t-tj e n este-traf i kse rvice 20L2 I L L L Ê Bit-egen FtU *12 Fjerntog S-tog/tokatba ne Bus Taxa Taxa-garanti r ', 7L9.439 lalt 7.O ' r'la CO2-Udlednhg' ,59 522,4Ê 24L,53 Trafíkseruíce 21,10 39,30 20,43 I att Roskitde *1 16,70 19,96 9,59 4,CO 19,33 10,84 506,89 561,75 261,96 Beskriuelse af Mouia's nogletal (R). fal set forhotd t l fb). Kuadratmetsr Lq Toftegårdsptads m2lårsuærk 3L,O2 29,47 30,49 Trafikseruíce j m2lårsuærk 54,45 55,78 I 57,18 m2lårsværk 64,09 67,t4 70,50 Roskil.de m2lårsværk 43,85 43,85 43,8s 7

8 Elskrridret /årsuærk L ,60 Totat Mwh/årsuærk 0, Her[ev Mwhiårsværk I,52 1,61 Roskitde Mwh/årsværk o,4l L40 1,53 1,79 F smuame Mwh/årsuærk t4 1, ,65 Totat Mwh/årsuærk 23 3,9 4A Mwh/årsværk 34 OE 44 RoskiLde /årsværk 11 4,q 52 Uand 2fl , m3/årsuærk 8,6 7Ê 82 Totat m3/årsuærk m3/årsværk 3, Roskitde m3/årsværk 0,6 I 3,0 3,7 Pep r (prinvkopi) 20t j4 stk./årsuærk 5.L O37 Totat Roskitde stk./årsuærk 2.54Ê stk./årsværk q.2l6 stk./årsværk fiffatd 20t2 Brændbart kg/årsuærk 0,112 0,083 r Gl.as kg/årsuærk o,o2r 8 Metat Fartigt affa[d Batterie r BUgg eriaffal.d ,133 0,09Ê 0,108 0, ,073 0, I

9 Trafikservice Herleu kg/årsuærk îla 0,143 Brændba rt 0,039 ir 0,060 kgiårsuærk 6 Gtas kg/årsveerk MetaL FarL gt affald Batterier 0,038 BgggeriaffaLd n/3 Roskilde I Brændbart ir GLas M etal. Fartigt affatd Batterie r Bgggeriaffatd kg/årsuærk ^la nia 0,367 o,2l6 0,012 0,015 0,109 0,015 Rejser 20t f.4 Totatt /årsuærk LAL Bil._tjeneste_Toften /årsværk L72 Bil.-tjeneste-Traf i kservice Bi L_egen Ftc Fjerntog S-tog/[okatbane Bus /årsværk /årsværk L3 t L /årsværk /årsværk /årsværk /årsværk îla Taxa Taxa-garanti /årsværk i /årsværk CO2-udlßdn ng Ton/årsuært 20L f,4 Ptads /årsuærk T,7L L,77 0,84 /årsuærk 0,50 0,96 Her[ev to n/å rsværk 0,76 0,95 Roskitde to n/årsværk o,22 o,97 0,51 o,48 0,54 I

10 Notêl *1 Trafikserviceftuttedeførstinditokaternefral.oktober2012,hvorfordetlaveta[. *2 UarmeforÞruget er graddagekorrigeret. Fol 2OL tattet for hete året. Fot 2OI4 dækker tâttet perioden 1. okt tit 30. sep *3 Da det ikke har været mutigt at få opgjort de nøduendige data fra udtejerfor 2014, ertattet estimeret ud fra den procentuelle stigning i forþruget i Roskitd e. *4 Movias vandforbrug på Toften beregnes som en andet af hete ÊTP's bggning. Andelen fordeles på baggrund af kvadratmeterântattet..5 2O!2og2013tattetforheteåret.For2OL4dækkertatletperioden1.okt.2013til.30.sep.2014.Frauge6i2014btevder nstatteretnuemultifunktions maskiner, som forsturrede forbrugsregistreringen, hvorfor der fra uge 6 og tit u[timo september er anuendt et gennemsnitstal. på baggrund af et totattat for hete perioden..6 I 2013 fik TSE i ng printer. Tallene for den gêmle printer, som var i drift indtil udgangen af 2012, er ikke til.gængetige. '7 GrundtattetforaffaLdsproduktionenpåToftegårdsPl.adsþaserersigpåfterelejere,hvorforta[Leneeretfordetingstatpåbaggrundafm2-anta[[et.For 2012 og 2013 tattet for hete året. For 2jtq dækker tattet perioden 1. okt tit 30. sep *8 Tattene for 2012 og 2013 for Traf kservice er ikke titgængetige. Tattene for 2014 er opregnet på baggrund af novem-ber og december Det er derfor vigt gt at bemærke, at tal.l.ene derfor kan svinge fremadrettet. i9 Tattene for S-tog/tokal.bane og bus er ikke titgængel. g. TaLLene dækker Þåde over og Trafikservice. *10 UdtedningenafNoxogpartikLervisesikke,datatteneermegetsmå.Detforuentes,atenreduktioniforbrugetv tmedføreenreduktionforal.tetuper af udtedning. For CO2 er udledningen i 2014 særl.ig l.âv, da der anvendes certificeret C02-neutraI vandkraft til. etektricitetsproduktionen. Der er i det omfang, det har været mutigt, anvendt tat for CO2 i form af CO2-ækviual.enter. Dette har været mut gt i forhotd tit den generelte e[ektricitetsproduktion. *11 Dethøjereforbrugafbatterierskgl.desdenl.øbendeudskiftningafÞatterierne demangecount-downmodu[erpåstoppestederne. *12 Detsêertigthøjeretatfor2014skgldes,atfemmedarbejderevariCanada(4logiUSÊ( ForToftegårdsPtadsbtevderfremtit2013anuendttatfraEnergisetskab.Fre2OT4bgggerteLLenepåegenfjernaftæsn ngsmå[ere.tal.l.enei2014bugger på en fire måneders periode, som er ganget op til.12 måneder. 10

11 Første udgiuetse; December 2009 dækkende Denne udgiuelse: Aprit 2015 dækkende Næste uersion/udgivelse: Aprit 2016 dækken le enne redegørelse af valideret af DNU GL - Business Assurance Oanmark A/S, akkrediteringsnr. 6001, d. 14. aprit Redegørelsen dækker perioden OL.O7.2O1.4-3L.L2.2OL4. Redegøretsen udgiues på uores hjemmeside huert år. Traf ikselskabet itouia GammeI Køge Landevej Ual.bg Trf ik.dk

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Klimavenlig firmakørsel

Klimavenlig firmakørsel Klimavenlig firmakørsel Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en omsætning

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj 1.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 1: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension Klimaregnskab 2012 Forord s samlede CO 2 emission faldt med 19 % fra 2011 til 2012. Det betyder, at vi fra 2010 til 2012 har reduceret vores CO 2 udledning med 29 %. Det skyldes i høj grad, at miljødeklarationerne

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere