Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab"

Transkript

1 Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber eller Miljøredegørelser blevet et mere udbredt værktøj til styring og dokumention af virksomheders miljøarbejde. Det gælder også kollektive trafikselskaber, f.eks. DSB. De Grønne Regnskaber anvendes både til overfor offentligheden at dokumentere en virksomheds miljøprofil og virksomhedsinternt til at sætte fokus på ressourceforbrug og miljøbelastninger med henblik på forbedringer. Grønne regnskaber er velegnede indenfor en selskabsmæssig enhed enten for et selskab eller indenfor en koncern og dens datterselskaber. Men spørgsmålet er om Grønne Regnskaber meningsfuldt kan anvendes som virkemiddel for kollektiv trafikselskaber, hvor driften er udliciteret til selvstændige entreprenører. Udlicitering og opnåelse af miljøforbedringer Langt den overvejende del af den kollektive bustrafik er i dag udliciteret fra trafikselskaberne. Udliciteret busdrift har betydet, at der er sket en økonomisk, juridisk og opgavemæssige opsplitning af den kollektive bustrafik. I stedet for selv af forestå driften og have et direkte ansvar for ressourceforbrug og miljøbelastninger, bliver trafikselskabet et papirselskab, som ikke længere har direkte driftsansvar for busdriften. De ressource- og miljøbelastninger, som finder sted, sker nu hos selvstændige busselskaber med egen ledelse og selskabsmæssige prioriteringer. Betingelserne for, at trafikselskabernes kan forbedre miljøforholdene i den daglige busdrift, er hermed ganske anderledes end for selskaber med eget produktionsapparat. Det er ikke længere trafikselskabet, som selv gennemfører miljøforbedringer, men trafikselskabets entreprenører. Udliciteret busdrift er baseret på et licitations- og kontraktsystem. Licitationsmaterialet skal være gennemskueligt og ikke-diskrimerende for de, som vil byde i en licitation, og detaljeret beskrive vilkårene for den busdrift, som trafikselskabet ønsker udført. De vilkår gælder for den kontraktperiode, som kørslen omfatter typisk 5 6 år. Til forskel fra en virksomhed med eget produktionsapparat, hvor det umiddelbart kan besluttes at købe nyt produktionsudstyr eller tilrettelægge produktionsprocessen på en mere hensigtsmæssig måde, er et trafikselskab med udliciteret drift nødt til at sikre sig legitimitet til at opnå miljøforbedringer af driften. Trafikselskabet kan ikke længere bare købe nye, miljøvenlige busser eller eftermontere røggasrensningsudstyr

2 på busserne, hvis f.eks. nye miljøvenlige busser eller røgrensningsteknologier kommer på markedet, med mindre udbuds- og kontraktbetingelserne giver mulighed for det. Er det ikke tilfældet, er det op til en forhandling mellem trafikselskab og entreprenør. I et forhandlingsforløb i en eksisterende kontrakt er udbudssystemets markedsøkonomiske effektivitet sat ud af kraft, og der er risiko for, at miljøforbedringer enten opnås for dyrt i forhold udbudsrunderne eller i yderste konsekvens må afvente kontraktudløb med en entreprenør. For at tage højde for denne situation er der i HT s udbudsbetingelser indarbejdet 4 forskellige typer virkemidler. De omfatter miljømæssige minimumskrav og prioriteringer til busmateriel og miljøforholdene i busdriften samt samarbejdsformer og kontrolforanstaltninger, herunder dokumentation af miljøforhold og tilsynsvirksomhed. Krav Tilsyn Samarbejde Belønning Figur 1: Strategiske virkemidler i miljøpolitikken Krav og belønning har hidtil primært været rettet mod selve udbudsforretningen, mens samarbejde og tilsyn vedrører de daglige forhold i en kontraktperiode. Men dette mix kan ændres, hvis det viser sig formålstjenligt. Miljøstrategien HT s miljøstrategi har 2 sider. På den ene side skal det sikres, at entreprenørerne byder med miljøvenligt materiel og på den anden side skal busentreprenørernes daglige miljøpræstation være så god som muligt. Reduktion af den miljøbelastning, som knytter sig til den enkelte bus driftsforhold så som brændstoftype, motorteknologi, materialevalg etc. håndteres hovedsageligt i selve udbudsrunden. I udbudsmaterialet er fokus på krav og ønsker til materielets funktion og effekter og ikke til bestemte teknologier. Hermed sikres så stor markedsmæssig effekt som muligt. Et eksempel på minimumskrav er emissionsnormen EURO-II på busmotorer og et eksempel på belønning er merbetaling pr vogntime for busser med EURO-III emissionsnorm.

3 Denne del af strategien skaber nogle afgørende forudsætninger for at opnå vigtige miljøforbedringer, men sikrer ikke at trafikselskabet får leveret et miljøvenligt busprodukt i alle led i dagligdagen. Det er nødvendigt at sikre organisatoriske og proceduremæssige forhold, som sætter fokus på alle, løbende ressourceforbrug og miljøbelastninger. Udover brændstofforbrug til og emissioner fra den kørsel, som trafikselskabet køber fra entreprenøren er der en lang række miljøforhold ved klargøring og vedligehold af busserne, som også er af betydning. Det er miljøforhold, som de enkelte entreprenører har ansvaret for, men som trafikselskabet som offentlig virksomhed også er nødt til at interessere sig for bl.a. for at undgå at entreprenører benytter dårlige miljøforhold som konkurrenceparameter. Det kræver enten, at trafikselskabet udfører en omfattende miljøkontrol eller, at der opbygges en organisatoriske og proceduremæssige rammer for egenkontrol. I HT s miljøstrategi er kontrollen valgt at være baseret på entreprenørernes egenkontrol af deres miljøforhold. I udbudsbetingelserne er egenkortrollen indarbejdet på den måde, at der er stillet krav om, at entreprenørerne skal udarbejde miljøkortlægning og være villige til at indføre miljøledelse. Hermed har entreprenørerne påtaget sig en formel forpligtelse til løbende at observere og være villige til at forbedre miljøforholdene i virksomheden. Manual til håndtering af miljøforhold Skal miljøkortlægningen være brugbar for andre end den enkelte busentreprenør, er det vigtigt, at den gennemføres på et ensartet grundlag, herunder med de samme metoder og det samme indhold. Derfor har HT i samarbejde med entreprenørerne udarbejdet en manual 1 for, hvordan miljøkortlægningen gribes an. Manualen beskriver dels miljøkortlægningens indhold, dels hvordan kortlægningen afrapporteres internt hos entreprenøren og i forhold til HT. De procedurer, som foreslås for entreprenørernes miljøkortlægning svarer til de procedurer, som indgår i de egentlige miljøstyringssystemer og manualen medvirker til at sikre et fundament for senere gennemførelse af certificeret miljøstyring af entreprenørvirksomhederne. Afrapporteringen til HT sker på et mere overordnet niveau på særlige afrapporteringsskemaer. Formålet med miljøkortlægningen er ikke, at HT som trafikselskab ønsker at have detaljeret viden om alle miljøforhold i den enkelte virksomhed, men at sikre, at virksomheden gennemfører en kvalificeret egenkontrol. Miljøerfa-gruppe Gennem miljøkortlægningen bliver der opbygget værdifuld viden om den enkelte virksomheds miljøforhold. Busentreprenørerne får især sat størrelsesordener på de- 1 Manual til håndtering af miljøforhold i HT

4 res ressourceforbrug, som de tidligere enten ikke har haft eller har haft et skønsmæssigt forhold til. Men værdien af denne viden bliver for alvor først stor, når den sammenstilles med andre entreprenørers ressourceforbrug og miljøbelastninger. HT har derfor sammen med entreprenørernes miljøkoordinatorer etableret en miljøerfagruppe, som udveksler erfaringer med miljøkortlægning, miljøforhold ved busdrift i almindeligehed og ideer til miljøforbedringer i særdeleshed. Erfagruppen er etableret og fungerer på tværs af køber/sælgerforholdet mellem HT og entreprenørerne og entreprenørernes indbyrdes konkurrencemæssige forhold. Miljøstatus for Hovedstadsområdets Trafikselskab Entreprenørernes miljøkortlægning og HT s øvrige miljøaktiviteter beskrives og dokumenteres i en årlig Miljøstatus for HT s samlede virksomhed. Formålet med denne status er at give et samlet overblik over antal og størrelsesorden for en række af de miljøpåvirkninger, der er fra hele busdriften. Samtidig er det formålet gøre status på, hvordan det går med at opfylde HT s miljøpolitiske målsætninger. De miljøforhold, som beskrives fremgår af figur 2. Langt det største ressourceforbrug og de største emissioner sker som følge af brændstofforbruget, når bussen er i drift. Men miljøforholdene på anlæggene er også af betydning, bl.a. smøreolieforbrug, kemikalier og vand til busvask. De oplysninger, som entreprenørerne rapporterer til HT, er de samlede belastninger fra den kollektive trafik, som HT har udbudt. I entreprenørernes oplysninger indgår også f.eks. brændstofforbrug til kørsel mellem garageanlæg og endestation. Men tom-kørsel til og fra garageanlæg indgår ikke i den udbudte kørsel, som HT betaler for.

5 17 t/år 70 t/år t/år t/år t/år t/år 9 t/år t/år Ressourceforbrug 275 kg/år 275 kg/år 280 kg/år 10 GWh/år 180 kg/år 7 GWh/år Vand m/år Figur 2: HT s samlede miljøbelastning i 1997 Disse bruttooplysninger sammenstilles med HT s køreplanoplysninger for den afregnede kørsel altså kørslen på ruterne mellem endestationerne. HT s køreplanoplysninger udtrykker nettoforbrug og emissioner af HT s virksomhed. Ved at sammenstille entreprenørernes bruttooplysninger med HT s nettooplysninger udtrykkes tomkørslen. Tomkørslen udgjorde i 1997 ca 14%, men der er en vis usikkerhed i vurderingen. 2 2 Enkelte entreprenører medvirkede ikke i miljøkortlægningen i 1997, fordi de ikke var omfattet af kontraktforpligtelsenog derfor undlod. Miljøforholdene er her skønnet på basis af viden fra den kortlagte del af kørslen.

6 El-forbrug (kwh) pr. bus Gennemsnit Citytrafik Bus Danmark Combus Fjordbus Linjebus Figur 3: Elforbrug pr bus i Vandforbrug (m3) pr. bus Gennemsnit Citytrafik Bus Danmark Combus Fjordbus Linjebus Figur 4: Vandforbrug pr bus i Combus deltog frivilligt i miljøkortlægningen for en 3 måneders periode ved opstarten af deres kørsel for HT. Rutinerne for miljøkortlægningen på anlæggene var ikke på plads og blev derfor taget ud af kortlægningen for 1997

7 Kølervæske (kg) pr. bus Gennemsnit Citytrafik Bus Danmark Combus Fjordbus Linjebus Figur 5: Forbrug af kølervæske pr bus Figur 3-5 viser variationen i forskellige ressourceforbrug til klargøring og vedligehold af busser. Det er 3 eksempler på emner, som har været intenst drøftet i Miljøerfagruppen med henblik på at forklare forskellene og udvikle nøgletal. Forskellene udtrykker dels forskelligt forbrug af ressourcer, dels forskellig grad af miljøbevidsthed hos entreprenørerne. Forskelle i vandforbrug skyldes eksempelvis, at nogle garageanlæg benytter renset vaskevand, hvilket nedsætter vandforbruget. Men forskellene udtrykker også forskellige driftsrutiner. Endelig er der også forskelle som ikke umiddelbart kan forklares, men som kan skyldes manglende præcission i miljøkortlægningen. Pointen er her, at godt nok giver opgørelserne et overblik over størrelsesordener, men det er mindst lige så vigtigt, at det tricker ildsjælene med henblik på at gøre det bedre. Hver især får miljøkoordinatorerne med opgørelserne noget at måle sig i forhold til. Resultater og miljømålsætninger Miljøstatus for Hovedstadsområdets Trafikselskab fungerer som Grønt Regnskab for den samlede kollektive bustrafik i Hovedstadsområdet. I Miljøstatus for HT er det et vigtigt formål at benytte kortlægningen til at vurdere opfyldelsen af HT s miljøpolitiske målsætninger. HT s nuværende miljøpolitiske målsætninger er at: arbejde for en bæredygtig trafikpolitik mindske de sundheds- og miljømæssigt negative konsekvenser af HT s aktiviteter herunder frem til 2005 uanset passagerfremgang at holde bussernes udslip af drivhusgasser uændret mindske udledningen af lokale, sundhedsskadelige stoffer med 50% (kvælstofilter, partikler, polyaromatiske kulbrinter, kulilter) at prioritere det lokale miljø højere, jo tættere et byområde er

8 Tons NOx - mål NOx - udledt HC - mål HC - udledt CO - mål CO - udledt Partikler - mål Partikler udledt CO2 - mål CO2 - udledt Tabel 1: Udvikling i nettoudledninger i forhold til HT s miljømål Tabel 1 viser, at reduktion af de lokale, sundhedsskadelige stoffer har en rigtig kurs for at kunne blive opfyldt i år Men figuren viser også, at udledningen af CO 2 er stigende. Sagt med andre ord virker de miljøpolitiske virkemidler på udledningen af de lokale, sundhedsskadelige stoffer, men er tilsyneladene ikke tilstrækkelig til at holde en ret kurs, når det gælder drivhusgasudledning. Totale emissioner i kg Tætte byområder Bymæssig bebyggelse iøvrigt Landområder i alt Tabel 2: Udvikling i nettoudledninger af partikler geografisk fordelt Tabel 2 viser effekten af at det mest miljøvenlige materiel prioriteres indsat i de i områder, hvor udledningerne af et lokal, sundhedsskadeligt stof har størst betydning. Med andre ord virker miljøstrategien i udbudsrunderne efter hensigten. På tilsvarende vis kan udviklingen i andre miljøbelastninger opstilles i tidsserie selv om der ikke er fastlagt konkrete miljømål for udviklingen. Her kan en tidsserie for nøgletal eller totalbelastninger benyttes til at overveje, om og i givet fald på hvilken måde andre miljøbelastninger skal have konkrete miljøpolitiske målsætninger og underlægges miljøpolitiske virkemidler fra trafiksselskabets side. Konklusion Udarbejdelse af miljøkortlægning og udarbejdelse af Grønne Regnskaber kan gennemføres og benyttes af trafikselskaber med udliciteret drift. Men det forudsætter, at legitimiteten til det er tilstede enten i form af kontraktkrav eller frivillig aftale med entreprenørerne. Og det forudsætter at kortlægningen afrapporteres på en ensartet måde, og at der samarbejdes om sammenstilling og tolkning af resultaterne.

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere