Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel"

Transkript

1 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002

2 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Foto: Lisbet Lavaud Tryk og bogbind: Kailow Graphic A/S Udleveres så længe lager haves hos: Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks København K Tlf Fax E-post: Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel findes også på ligestillingsministerens hjemmeside:

3 Forord Handel med mennesker er blevet et uhyggeligt, aktuelt problem, ikke kun i lande fjernt fra os, det foregår også i Europa og i Danmark. Østeuropæiske og asiatiske kvinder transporteres i stigende grad til Vesteuropa, hvor de ofte ender i prostitution eller anden sexindustri. Undervejs i denne menneskehandel udsættes de ofte for fysisk og psykisk vold. At handle med mennesker, som var det varer, er helt uacceptabelt. Det er kriminelt og det er en overtrædelse af menneskerettighederne. Derfor er det også helt afgørende at bekæmpe den organiserede kriminalitet, der står bag menneskehandlen. Rigspolitichefen har siden 2000 foretaget en systematisk politimæssig monitorering af kvindehandelsområdet. Politiets indsats overfor kvindehandel er blevet prioriteret og en række kriminelle netværk er blevet optrevlet. Desuden er mulighederne for at retsforfølge bagmændene bag menneskehandlen blevet styrket, idet Folketinget i juni 2002 vedtog at indsætte en særlig bestemmelse om menneskehandel i straffeloven. Den forstærkede indsats i forhold til de kriminelle bagmænd er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig for at bekæmpe de mange problemer, som denne form for kriminalitet skaber. Derfor sættes der med denne handlingsplan speciel fokus på ofrene for kvindehandlen og på forebyggelsen. En sådan indsats kræver mange aktører og regeringens handlingsplan mod handel med kvinder er derfor resultatet af et samarbejde mellem indenrigs- og sundhedsministeren, integrationsministeren, justitsministeren og social- og ligestillingsministeren. Og jeg er meget glad for, at der blandt satspuljepartierne var bred enighed om at prioritere bekæmpelsen af handel med kvinder, så der i det endelige satspuljeforlig kunne afsættes midler til denne indsats. Aktiviteterne i handlingsplanen, støtte til ofrene og forebyggelse af kvindehandlen stemmer godt overens med de mange initiativer og tiltag, der tages internationalt. Menneskehandlens grænseoverskridende karakter gør internationalt samarbejde helt afgørende for bekæmpelsen af kvindehandlen. Danmark har deltaget aktivt i udarbejdelsen af FN s tillægsprotokol om handel med mennesker og i EU har vi et tæt samarbejde i kampen mod menneskehandel. I Norden og i Østersøregionen arbejdes der sammen med myndigheder og ngo er, blandt andet via en nordisk-baltisk informationskampagne om kvindehandel og gennem samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder i Østersøområdet, den såkaldte Task Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region hvor Danmark i øjeblikket har formandskabet. Skal indsatsen for alvor have en effekt, skal både det nationale og det internationale fortsat prioriteres. At sætte handel med kvinder på den politiske dagsorden er et nyt og chokerende kapitel i ligestillingsproblematikken. Med denne handlingsplan har vi taget et vigtigt skridt videre i kampen for at stoppe handlen med kvinder. Vi udvikler og tager i planen nye metoder i brug, der betyder, at støtten til ofrene og forebyggelsen af kvindehandlen fremover vil blive endnu mere effektiv og vidtrækkende. Henriette Kjær Social- og ligestillingsminister INDHOLD Resumé af handlingsplanens aktiviteter... 4 Støtte til ofrene... 4 Forebyggelse af kvindehandlen... 4 Finansiering... 5 Den tværministerielle arbejdsgruppe... 5 Problemet handel med kvinder... 7 Omfanget af kvindehandel... 8 Den hidtidige indsats Danmark og den internationale indsats Handlingsplanens konkrete aktiviteter Støtte til ofrene Forebyggelse af kvindehandlen

4 Resumé af handlingsplanens aktiviteter Regeringen vil med denne handlingsplan intensivere og udvikle bekæmpelsen af handel med kvinder. Det er nødvendigt med en bred og omfattende indsats, hvis vi skal bremse denne organiserede form for overgreb og kriminalitet. Derfor fremlægger regeringen følgende konkrete initiativer under 2 hovedområder: Støtte til ofrene og forebyggelse af kvindehandlen. STØTTE TIL OFRENE Udvikling af model for forberedt hjemsendelse af kvinder, som befinder sig i Danmark som ofre for kvindehandel. Modellen vil indeholde blandt andet: Værested til ofre for kvindehandel. Under opholdet på værestedet, som normalt kan vare maksimalt 15 dage 1, afklares ofrenes situation og deres hjemsendelse forberedes. Etablering af samarbejdsaftaler vedr. forberedelsen og gennemførelsen af ofrenes hjemsendelse mellem parterne fra politi, social- og sundhedssystem samt relevante ngo er. Udvikling af internationalt netværk med danske og udenlandske ngo er. Udvikling af ambassadenetværk, hvor relevante østeuropæiske ambassader skal informeres om initiativerne i den danske handlingsplan og dermed være brobyggere i forhold til myndighederne i ofrenes hjemlande. FOREBYGGELSE AF KVINDEHANDLEN Indsamling af viden om monitorering af kvindehandel med henblik på inspiration, og erfaringsudveksling mellem landene. Nationale aktiviteter under den fælles nordisk-baltiske informationskampagne om handel med kvinder. Etablering af Hotline, hvor ofre for kvindehandel/udenlandske prostituerede kan få oplysning i forhold til myndighederne, herunder sundhedsmyndigheder og politi samt informationer om støttetilbud. Etablering af opsøgende teams (kulturformidlere) til informations- og rådgivningsarbejde samt udvikling af træningsprogram for kulturformidlerne. Seminar for danske myndigheder og danske ngo er om kvindehandel og samarbejde mellem myndigheder og ngo er. Annoncekampagne rettet mod potentielle kunder og den brede offentlighed. Tema om kvindehandel på Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale til udenlandske kvinder i prostitution. 1 Udrejsefristen fastsættes til 15 dage svarende til fristen i udlændingelovens 33, stk. 2 eller evt. i helt særlige tilfælde længere tid, i udvisningssager, hvor det vurderes, at en kvinde har været udsat for så groft et overgreb, at politiet overvejer at efterforske sagen med henblik på eventuelt at rejse sigtelse efter straffelovens 262 a, samt hvor kvindens personlige forhold i øvrigt taler herfor. 4

5 FINANSIERING Ved aftalen i oktober 2002 mellem Kristeligt Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet om satspuljen på det sociale område , blev man enige om at afsætte 10 millioner årligt over de næste 3 år til indsatsen mod kvindehandel. DEN TVÆRMINISTERIELLE ARBEJDSGRUPPE består af Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Integrationsministeriet. Arbejdsgruppen drøftede problemet vold mod kvinder samt konkrete initiativer mod volden og har efterfølgende på lignende vis behandlet handel med mennesker. Den 8. marts 2002 præsenterede regeringen på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser sin nationale handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Denne handlingsplan mod handel med kvinder er også udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser. I foråret 2000 nedsatte den daværende regering under ligestillingsministeren en tværministeriel arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker, der, foruden Ligestillingsafdelingen, 5

6 2 Rapport fra den amerikanske regering, 1998 (hjemmeside for Department of State, USA), 3 Tanya Renne (red.) (1997): Ana s land Sisterhood in Eastern Europe. Boulder, Colorado, Westview Press. 6

7 Problemet handel med kvinder Handel med kvinder er i Danmark et relativt nyt fænomen, især når det gælder kvinder fra Østeuropa. Andre steder i verden forholder det sig anderledes, idet handel med mennesker eller trafficking i eksempelvis Asien har fundet sted gennem lange tider. I en af de seneste større undersøgelser af problemets omfang anslås det, at mellem og 2 millioner kvinder og børn årligt handles på verdensplan og samtidig vurderes det, at denne form for organiseret kriminalitet er voksende. 2 Handel med kvinder til Danmark har eksisteret gennem de sidste årtier. Det drejede sig i de første år oftest om asiatiske kvinder, herunder mest thailandske kvinder, der kom til landet for at ernære sig som prostituerede, eventuelt med et ægteskab med en dansk statsborger som baggrund for opholdet. Efter Murens fald har billedet ændret sig. Nu er det ikke mindst kvinder fra Østeuropa, blandt andet de baltiske lande, der hentes til Danmark og andre vesteuropæiske lande. Tilsyneladende er mange af kvinderne kommet hertil ved hjælp af helt eller delvist organiserede netværk. Disse kriminelle netværk tjener penge på at sende kvinderne til Vesteuropa ved at tage sig betalt for transporten og for at fungere som alfonser for kvinderne. Kvinderne kommer dermed i gæld til bagmændene og er under kummerlige forhold tvunget til at arbejde gælden af ved at prostituere sig. Internationalt har der gennem længere tid været en erkendelse af, at en styrket og samlet indsats er nødvendig for at stoppe dette voksende kriminalitetsområde og både FN og EU arbejder med at bekæmpe handel med mennesker. I december 2000 undertegnede mange af verdens lande, herunder Danmark, i Palermo en FN-konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Til denne konvention hører der en tillægsprotokol, som specifikt handler om bekæmpelse af handel med mennesker, herunder især kvinder og børn. Handel med kvinder har baggrund i blandt andet fattigdom, arbejdsløshed, manglende uddannelse og manglende adgang til ressourcer. Men handel med kvinder er tydeligvis også et ligestillingsproblem. Feminiseringen af fattigdommen, kønsdiskriminering og mangel på uddannelses- og arbejdsmæssige muligheder for kvinder i Østeuropa har betydet, at kvinder har meget få muligheder for at skaffe sig en indkomst til sig selv og familien. 3 7

8 Omfanget af kvindehandel Handel med mennesker og rufferi, der kan finde sted i tilknytning hertil er strafbart efter straffeloven, og de involverede parter forsøger af samme grund at holde aktiviteterne ude af myndighedernes søgelys. I det følgende gives der et overblik over den viden, der på nuværende tidspunkt findes på området. Ligeledes kan omfanget af kvinder, der er handlet til Danmark ikke umiddelbart fastslås på baggrund af den systematiske politimæssige monitorering af området. Kvinderne opholder sig typisk her i landet på følgende baggrund: Det anslås, at der ca. er kvindelige prostituerede i Danmark. Heraf udgør udenlandske kvinder Af de udenlandske kvinder er de fra Østeuropa, flest fra de baltiske lande (oftest med russisk baggrund), Ukraine og Rusland. 4 De kan være her kortvarigt på turistvisum, som normalt udstedes for 3 måneder 5. Proforma-ægteskaber, som arrangeres af personer i miljøet, og som kvinderne betaler for. PRO-Centret optæller løbende annoncer for massageklinikker og escort-prostitution for hele landet, og har endvidere opsøgt barer med striptease og prostitution i København. På et enkelt besøg på 13 barer observerede man i alt 123 kvinder (strippere og/eller prostituerede), heraf var mindst 85 kvinder af udenlandsk oprindelse. Ægteskaber, hvor manden henter kvinden til Danmark og herefter fungerer som kvindens alfons. 6 Konklusionen er, at der over de sidste 10 år er sket en udvikling, hvor andelen af udenlandske kvinder fra 3. verdenslande eller Østeuropa på det danske prostitutionsmarked er mere end 10-doblet. Men det erkendes, at der ikke findes en konkret viden om, hvor mange kvinder det drejer sig om. 4 Brev fra PRO-Centret til Ligestillingsafdelingen, den 31. juli Hvis de under et sådant ophold ernærer sig ved prostitution, er opholdet ulovligt, idet man ikke har lov til at arbejde, når man opholder sig i Danmark på turistvisum. Visumpligten omfatter imidlertid ikke kvinder fra de Baltiske stater, der kan opholde sig som turister i Danmark i 3 måneder. 6 Brev fra PRO-Centret til Ligestillingsafdelingen, den 31. juli Rigspolitiet (2001), s. 5: Redegørelse vedrørende aktuel status for den politimæssige indsats mod kvindehandel. 8

9 Rigsadvokaten foretog i 2000 en vurdering af kvindehandlens omfang. Rigsadvokaten anførte, at det ikke kan udelukkes, at mørketallet med hensyn til antallet af sådanne sager kan være betydeligt, samt at der kan være grundlag for at antage, at problemets omfang vil stige i de kommende år. I Rigspolitichefens redegørelse fra juni 2001 om kvindehandel konkluderes det, at udenlandske kvinder udgør en forholdsvis stor andel af de prostituerede, som indgår i det mere organiserede prostitutionsmiljø. Disse udenlandske kvinders indrejse her i landet sker ofte ved hjælp af og i vidt omfang på foranledning af kriminelle netværk. 7 Udlændingestyrelsens opgørelser over sager vedrørende udenlandske prostituerede, som er udvist af landet kan også være med til at tegne et oversigtsbillede over omfanget af kvindehandlen til Danmark. Det skal dog bemærkes, at disse udvisningssager ikke nødvendigvis behandler ofre for kvindehandel, men kvinder, der har arbejdet ulovligt som prostitueret i Danmark. I løbet af sidste kvartal af 2001 og de 2 første kvartaler i 2002 har Udlændingestyrelsen således i 51 sager truffet afgørelse om udvisning på grund af ulovligt arbejde som prostitueret. 9

10 Den hidtidige indsats Handel med kvinder er allerede på den politiske dagsorden. Der er bred enighed om, at denne form for kriminalitet bør bekæmpes og der gøres allerede en indsats. Ikke mindst er der fokus på retsforfølgelsen af bagmændene og Rigspolitiet iværksatte i efteråret 2000 en systematisk politimæssig monitorering af forhold, der kan sættes i forbindelse med kvindehandel. Denne monitorering er iværksat for at skabe mulighed for en mere offensiv og fremadrettet politimæssig indsats på området. Som en del af monitoreringen blev der foretaget en fact-finding mission til de baltiske lande. 8 Rigspolitiet foretager i dag en systematisk politimæssig monitorering af kvindehandelsområdet. Politiet afventer således ikke privates anmeldelse af ulovlige forhold, men iværksætter på baggrund af egne oplysninger efterforskning mod de personkredse, som formodes at stå bag den professionelle og organiserede del af kvindehandelskriminaliteten. Politiet har tidligere givet udtryk for, at særlige efterforskningsskridt i form af aflytning m.v. må anses for at være meget anvendelige og hensigtsmæssige i sager om kvindehandel. 8 Læs rapporten på 9 Det er den generelle erfaring, at en sådan rådgivning tager tid at etablere på velfungerende vis. Det er vigtigt, at de mennesker, der eventuelt skal arbejde med rådgivning af de udenlandske kvinder, er fra samme kulturelle og sproglige baggrund som de kvinder, som de skal arbejde med. Rådgivningen har indtil videre været begrænset af, at mange af de udenlandske prostituerede kun taler deres eget sprog og der er ikke p.t. rådgivningspersoner med den rette baggrund. 10

11 Eksempelvis kunne en mistanke om menneskesmugling danne baggrund for et sådant indgreb. Det er også af denne grund af afgørende betydning, at Folketinget den 31. maj 2002 vedtog at indsætte en ny bestemmelse i straffeloven om menneskehandel. Med indsættelsen af 262 a i straffeloven er det strafferetlige værn mod menneskehandel blevet styrket. Den nye bestemmelse er formuleret med udgangspunkt i FN-tillægsprotokollen om handel med mennesker og EU-rammeafgørelsen om menneskehandel og omfatter alle aspekter af handel med mennesker og den udnyttelse, der ligger bag. Den nye bestemmelse og strafferammen heri på fængsel indtil 8 år indebærer, at politiet, når betingelserne herfor i retsplejeloven i øvrigt er opfyldt, som led i efterforskningen af sager om menneskehandel vil kunne foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden (telefonaflytning m.v.). Endvidere vil der i sager om menneskehandel kunne ske konfiskation efter bestemmelsen i straffelovens 76 a om konfiskation med omvendt bevisbyrde. Endvidere videreføres det tætte samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i Østersøområdet, der allerede har vist gode resultater. Herudover har PRO-Centret tidligere ydet rådgivning til thailandske prostituerede. Rådgivningen blev støttet af Sundhedsstyrelsen. Rådgivninger for prostituerede kommer dog kun i begrænset omfang i kontakt med udenlandske prostituerede. Det kan hænge sammen med, at de udenlandske kvinder ofte er klar over, at deres indtægtskilde og ophold her i landet ikke er lovligt. De er derfor meget tilbageholdende med at henvende sig til danske myndigheder, idet de frygter de kriminelle bagmænd samt at blive udvist af landet 9. Rådgivningen er en vigtig opgave og kan være med til blandt de udenlandske kvinder at skabe den nødvendige tillid til de danske myndigheder. 11

12 Danmark og den internationale indsats Idet handel med mennesker i sin natur er en grænseoverskridende form for kriminalitet, er det meget afgørende med en international indsats. Danmark deltager aktivt i dette arbejde i flere internationale fora. De nordiske og baltiske ligestillingsministre besluttede på et møde i Vilnius den 15. juni 2001 at gennemføre en informationskampagne om kvindehandel i 2002 i de nordiske og de baltiske lande. I august samme år besluttede de nordiske justitsministre at slutte op om kampagnen. Målsætningen er at øge viden om og opmærksomhed på handel med kvinder samt at igangsætte diskussioner om problematikken. De nationale aktiviteter er beskrevet under forebyggelse i ovenstående oversigt. Kampagnen indledtes med et fælles seminar i Tallinn den maj 2002 og der vil efterfølgende blive afholdt fælles konferencer i Vilnius i oktober og i Riga i november. The Task Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region arbejder blandt andet med menneskesmugling og handel med kvinder og Danmark har gennem sit formandskab prioriteret indsatsen mod handel med kvinder højt 10. Danmark deltager også i EUROPOL i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af handel med kvinder. Europol har med udgangspunkt i behovene for at styrke efterforskningsindsatsen, informationsudvekslingen og det internationale efterforsknings- 12

13 samarbejde, en central rolle i det europæiske samarbejde for at bremse den voksende menneskehandel. EUROPOL vurderer menneskehandlen til at være et omfattende problem, som betyder en etablering af kriminelle netværk, som udvider deres operationer fra at handle med kvinder til også at omfatte andre varer såsom narkotika. Herudover er arbejdet i INTERPOL af betydning for bekæmpelse af handel med kvinder Kommissionen har fremlagt forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel, som er blevet vedtaget af Rådet, samt forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (COM(2000)854). Endvidere er et direktivforslag om kortvarig opholdstilladelse til ofre for menneskehandel, der samarbejder med myndighederne (COM(2002)71), blevet fremlagt. EU-landene og EU-kommissionen er også aktive i kampen mod menneskehandel. Kommissionens STOP-program støtter projekter, udveksling af erfaringer, træning og samarbejde mellem personer, som er ansvarlige for bekæmpelsen af menneskehandel. I EU-regi er der desuden udarbejdet vigtige anbefalinger på området, herunder Hague Ministerial Declaration on European Guidelines for effective measures to prevent and combat trafficking in women for the purpose of sexual exploitation fra Danmark har undertegnet FN-konventionen om transnational organiseret kriminalitet samt tilhørende protokol om handel med mennesker, herunder særligt kvinder og børn og vil efterfølgende ratificere disse. Danmark tog aktivt del i udarbejdelsen af disse instrumenter og finder det afgørende, at der med disse findes internationale retningslinjer for arbejdet med bekæmpelse af handel med kvinder. 10 Senest har Task Forcen på et møde i marts 2002 konkluderet følgende: The Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region recalls the conclusions from the Task-Force meeting 1 June 2001 on the need to strengthen the co-operation in regard to the combating of trafficking in women. 13

14 Handlingsplanens konkrete aktiviteter Den hidtidige indsats har været fokuseret på at bekæmpe bagmændene bag kvindehandlen. Med denne handlingsplan bliver der sat fokus på at støtte ofrene de kvinder, der har været udsat for en forbrydelse og der bliver fokus på forebyggelsen. Det er vigtigt at kunne støtte ofrene for kvindehandel. Derfor vil Udlændingestyrelsen fastsætte udrejsefristen til 15 dage svarende til fristen i udlændingelovens 33, stk. 2 eller evt. i helt særlige tilfælde længere tid, i udvisningssager, hvor det vurderes, at en kvinde har været udsat for så groft et overgreb, at politiet overvejer at efterforske sagen med henblik på eventuelt at rejse sigtelse efter straffelovens 262 a, samt hvor kvindens personlige forhold i øvrigt taler herfor. Dette lovlige ophold giver mulighed for, at både myndigheder og ngo ere kan yde ofrene støtte og blandt andet sikre, at de kan sendes tilbage til hjemlandet med en formindsket risiko for igen at ende hos de samme kriminelle bagmænd, som handlede dem i første omgang. Under den forlængede udrejsefrist kan kvinderne opholde sig i sikre omgivelser med adgang til akut social, medicinsk og psykologisk støtte. Der er 3 overordnede grunde til at give kvinderne denne støtte. For det første skal deres muligheder for en succesfuld repatriering i hjemlandet styrkes, så deres chancer for at slippe ud af kvindehandlen forbedres. Det skal bl.a. sikres at kvinders fysiske og psykiske tilstand forbedres under opholdet på sikre væresteder. For det andet skal denne periode anvendes til at planlægge kvindens hjemsendelse gennem kontakter til hjemlandets myndigheder og relevante ngo er. For at sikre at kvindens hjemland er parate til at modtage kvinden og fortsætte repatrieringen, er det afgørende, at der etableres samarbejdsrelationer mellem myndigheder og ngo er i Danmark og i ofrenes hjemlande. For det tredje er der i denne periode mulighed for, at kvinderne til de danske myndigheder kan afgive oplysninger, som kan fremme efterforskningen og retsforfølgelsen af bagmændene. Det er dog vigtigt at understrege, at støtten ikke gives til kvinderne under forudsætning af, at de vil give oplysninger, der kan føre til domfældelse af bagmændene. Forebyggelsen af handel med kvinder kan strække fra mere generelle indsatser som fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af fattigdom i kvindernes hjemlande til mere konkrete aktiviteter i forhold til forebyggelse af kriminalitet. En vigtig form for forebyggelse er fremme af samarbejdet mellem aktører på området: Politi, immigrationsmyndigheder og sociale myndigheder, ngo er samt internationale organisationer EU-programmet STOP giver netop støtte til opbygningen af partnerskaber mod kvindehandel og de støttede projekter har ofte vist sig nyttige til forebyggelse af problemet. 12 Oplysninger fra værestedet Reden på Vesterbro samt artikel i The Independent: Trafficked sex slaves create HIV time bomb, 20. februar Der blev desuden ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love indført en skærpelse af ægteskabsbetingelserne med henblik på bekæmpelse af proformaægteskaber. De skærpede betingelser betyder, at der efter loven alene kan indgås ægteskab her i landet, såfremt parterne enten har dansk indfødsret eller lovligt ophold efter udlændingelovens regler herom. Endvidere sikrer loven muligheden for en bedre kommunikation mellem vielsesmyndighederne og udlændingemyndighederne i forhold til bekæmpelse af proformaægteskaber. 14

15 Yderligere skal det bredere forebyggelsesarbejde i Danmark dreje sig om sundhedsfremmende foranstaltninger, idet det formodes, at de udenlandske prostituerede ikke nødvendigvis har en hensigtsmæssig adfærd i forhold til at undgå smittespredning. Det er erfaringen fra Danmark og andre lande, at handlede kvinder i prostitution oftere end lokale prostituerede tilbyder seksuelle ydelser uden brug af prævention. 12 Fordi kvindehandel er et relativt nyt fænomen i Danmark, er det en central del af indsatsen at skabe mere viden om alle aspekter af kvindehandlen, herunder at træne relevante aktører, udveksle best practices samt gennemføre informationskampagner. En del af forebyggelsen er også at forhindre proforma-ægteskaber, da udenlandske prostituerede opholder sig her i landet blandt andet ved hjælp af proforma-ægteskaber. Det er i udlændingeloven fastsat, at der ikke kan gives opholdstilladelse på baggrund af et ægteskab eller fast samlivsforhold, såfremt der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse eller etableringen af samlivsforholdet er at opnå opholdstilladelse (proforma)

16 Støtte til ofrene AKTIVITETER ANSVARLIGT MINISTERIUM Udvikling af model for forberedt hjemsendelse Ligestillingsafdelingen / (prepared return) af kvinder, som befinder sig Socialministeriet / i Danmark som ofre for kvindehandel. Indenrigs- og Sundhedsministeriet / Justitsministeriet / Modellen vil indeholde blandt andet: Integrationsministeriet Værested til ofre for kvindehandel I værestedet kan de opholde sig kortvarigt 14, mens deres hjemsendelse forberedes og deres medvirken ved en eventuel straffesag afklares. Kvinderne skal i denne periode om nødvendigt kunne modtage akut psykologisk, social og medicinsk støtte. Etablering af samarbejdsaftaler mellem partnere fra politi, social- og sundhedssystem samt relevante ngo ere. Netværket skal bruges til samarbejde om forberedt hjemsendelse af ofre for kvindehandel, erfaringsudveksling samt videreudvikling af modellen for forberedt hjemsendelse. 14 Udrejsefristen fastsættes til 15 dage svarende til fristen i udlændingelovens 33, stk. 2 eller evt. i helt særlige tilfælde længere tid, i udvisningssager, hvor det vurderes, at en kvinde har været udsat for så groft et overgreb, at politiet overvejer at efterforske sagen med henblik på eventuelt at rejse sigtelse efter straffelovens 262 a, samt hvor kvindens personlige forhold i øvrigt taler herfor. 16

17 AKTIVITETER ANSVARLIGT MINISTERIUM Etablering af internationalt netværk Ligestillingsafdelingen / bestående af danske og udenlandske ngo er. Sidstnævnte skal Socialministeriet / modtage og støtte ofre for handel med kvinder, så ofrene har Indenrigs- og Sundhedsministeriet / et alternativ til prostitution og ikke ender i handel igen. Justitsministeriet / Integrationsministeriet Udvikling af ambassadenetværk Relevante østeuropæiske ambassader skal orienteres om de danske tiltag i forhold til ofrene og skal herefter kunne fungere som informanter i forhold til deres hjemlandes myndigheder og ngo er. De skal hermed kunne fungere som brobyggere mellem initiativerne i den danske handlingsplan og myndighederne i ofrenes hjemlande. 17

18 Forebyggelse af kvindehandlen AKTIVITETER ANSVARLIGT MINISTERIUM Indsamling af viden om monitorering af kvindehandel med henblik på inspiration, og erfaringsudveksling mellem landene. Justitsministeriet / Ligestillingsafdelingen Nationale aktiviteter under den fælles nordisk-baltiske informationskampagne om handel med kvinder, Ligestillingsafdelingen bestående af: Hotline, hvor ofre for kvindehandel/udenlandske prostituerede kan få oplysning i forhold til myndighederne, herunder sundhedsmyndigheder og politi samt informationer om støttetilbud. Etablering af opsøgende teams (kulturformidlere) til informations- og rådgivningsarbejde, som kan informere ofre for kvindehandel om myndighedernes muligheder for at hjælpe dem. Kulturformidlerne skal desuden indsamle og videreformidle viden om problemets omfang og karakter. Der skal udvikles træningsprogram for disse kulturformidlere. Der afholdes seminar i Danmark, hvor myndigheder og ngo er, som kommer i kontakt med ofre for kvindehandel, kan udveksle erfaringer og udvikle det tværfaglige samarbejde. Det forbedrede samarbejde skal blandt andet styrke arbejdet omkring hjemsendelsen og repatrieringen af kvinderne i deres hjemland. Annoncer om kvindehandel i større danske dagblade. Annoncerne skal henvende sig til potentielle kunder af handlede kvinder samt den brede offentlighed og vil bl.a. henvise til hjemmesiden På Ligestillingsministeriets hjemmeside vil der samtidigt være et større tema om kvindehandel med baggrundsmateriale, videoklip og politiske statements. 18

19 AKTIVITETER ANSVARLIGT MINISTERIUM Dansksprogede annoncer i Ekstra-Bladet i umiddelbar nærhed af massageannoncerne med oplysninger om hotlinen og en opfordring til kunder om at reagere, hvis de får mistanke om, at der ligger en forbrydelse bag en kvindes situation som prostitueret. Ligestillingsafdelingen Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale til handlede kvinder om muligheder for støtte og rettigheder i Danmark. Ligestillingsafdelingen 19

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd

Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Slutrapport Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte VFC Socialt Udsatte

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret ved [ ], foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2012, som ændret ved [ ], foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Dato: 13. december 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Mette Kjølby Miller- Harris Sagsnr.: 2012-960-0007 Dok.: 592367 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København

Redegørelse om prostitution i København Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede anbefalinger til en styrket indsats på prostitutionsområdet...14 Kapitel 1. Indledning...

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER BRIEF EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Kontakt: Ph.d., cand.jur. et scient.pol, Trine Thygesen Vendius +45 20 92 63 23 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Med vedtagelsen af den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemformulering. Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvorfor stikker kvinderne ikke af?

Indholdsfortegnelse. Problemformulering. Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvorfor stikker kvinderne ikke af? Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvem er bagmændene? Økonomi Hvorfor stikker kvinderne ikke af? Hvor kan kvinderne få hjælp?

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere