Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse"

Transkript

1 Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik V. Andersen Kenny Haugaard Christensen Afleveringsdato: 27. april 2010

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING (CBB + KHC) Problemformulering Afgrænsning Metode LOVGRUNDLAGET (CBB + KHC) Formål med loven Fusionsskattedirektivet Efterfølgende lovændringer FORRETNINGSMÆSSIG BEGRUNDELSE (KHC) Udvikling i praksis FUSION (CBB) Skattepligtig fusion Skattefri fusion Fusion med udenlandske selskaber Vederlaget Fusionsdatoen Ombytningsforholdet Øvrige betingelser Skattemæssige virkninger Sambeskatning Praktiske eksempler Perspektivering og delkonklusion TILFØRSEL AF AKTIVER (KHC) Skattepligtig tilførsel af aktiver...34

3 5.2 Skattefri tilførsel af aktiver Skattemæssige virkninger Ophævede værnsregler Grenkravet Gren af en samlet virksomhed Krav til aktiver og passiver ved tilførslen Vederlæggelse Udlodninger efter tilførselstidspunktet Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse Holdingkravet Ophævede værnsregler Øvrige betingelser Praktiske eksempler Efterfølgende omstrukturering Perspektivering og delkonklusion SPALTNING (CBB) Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning Skattemæssige virkninger Modtagende og indskydende selskab Aktionærer Spaltningsdato Generelle krav Grenkravet Vederlag Øvrige betingelser Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Holdingkravet Handelsværdi Balancetilpasningskravet Flere selskabsdeltagere Kontantvederlag ved grenspaltning Deltagelse af udenlandske aktionærer Ophævede værnsregler Praktiske eksempler...85

4 6.6 Delkonklusion AKTIEOMBYTNING (KHC) Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktieombytning Skattemæssige virkninger Generelle krav ved skattefri aktieombytning Selskabsbegrebet Stemmeflertalskravet Vederlag Øvrige betingelser Skattefri aktieombytning med tilladelse Forretningsmæssig begrundelse Ombytningsforhold Anmeldelsesvilkår Skattefri aktieombytning uden tilladelse Handelsværdi Holdingkravet Ophævede værnsregler Øvrige betingelser Praktiske eksempler Delkonklusion KONKLUSION (CBB + KHC) ENGLISH SUMMARY (CBB + KHC) LITTERATURLISTE (CBB + KHC) Anvendte forkortelser

5 1 Indledning Som det har været tilfældet med den nuværende globale økonomiske krise, ændrer markedsvilkårene sig konstant. Selskaberne skal derfor kunne tilpasse sig markedssituationen, hvilket omstruktureringer i høj grad benyttes til. Selskaber kan således have behov for at opkøbe nye selskaber, fusionere med andre selskaber eller foretage opdelinger af selskabet i flere enheder. I den forbindelse er det vigtigt at skattereglerne ikke forhindrer selskaberne i etableringen af hensigtsmæssige selskabsstrukturer eller hensigtsmæssige ændringer af sådanne. Med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007, er der åbnet for muligheden for at gennemføre skattefri omstrukturering uden tilladelse fra skattemyndighederne, hvor det tidligere har været betinget af tilladelse hos skattemyndighederne. Med virkning fra indkomståret 2007 har der således været et objektiveret omstruktureringssystem. Formålet med objektiveringen af omstruktureringsreglerne har været at forenkle reglerne og give administrative lettelser til aktionærerne og selskaberne. Derved får vi i Danmark samme adgang til at omstrukturere danske selskaber skattefrit, som mange konkurrenter i andre EUlande har. Selskaberne får efter bemærkningerne til lovforslaget lettere og hurtigere ved at tilpasse koncernstrukturen til ændrede markedsmæssige vilkår. De oprindelige regler om skattefri omstruktureringer på baggrund af tilladelse fra skattemyndighederne fortsætter sideløbende med de nye regler, hvorefter det i den enkelte situation kan vælges, om omstruktureringen skal foretages med eller uden tilladelse. Fordelen ved de nye objektive regler er, at der ikke skal redegøres for den forretningsmæssige begrundelse for omstruktureringen. I stedet for kravet om den forretningsmæssige begrundelse er der indsat en række værnsregler for at hindre, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse bliver benyttet for at omgå avancebeskatningen. Værnsreglerne er ifølge skatteministeriet udformet således, at de varetager de samme hensyn, som varetages i tilladelsessystemet, og som ligger bag vilkårene i den nuværende tilladelsespraksis. 1

6 1.1 Problemformulering Vi ønsker i denne opgave at analysere i hvilken grad de objektive regler er anvendelige i praksis og i hvilke situationer anvendelsen af reglerne kan anbefales, henholdsvis ikke anbefales. Vi vil derfor redegøre for omstruktureringsreglerne vedrørende fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Vi vil samtidig ved inddragelse af praksis analysere de problemstillinger og muligheder, som de nye objektive regler medfører. 1.2 Afgrænsning Afhandlingens formål er primært at analysere de skatteretlige regler vedrørende skattefrie omstruktureringer og i hvilke situationer anvendelsen af reglerne om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse kan anbefales. Afhandlingen vil derfor kun behandle de skattemæssige aspekter af omstruktureringen. Selskabsretlige regler og regnskabsmæssige aspekter inddrages kun i det omfang, de har relevans for de skattemæssige problemstillinger. Som udgangspunkt forudsættes ved gennemgangen af de skatteretlige regler, at de selskabsretlige regler er opfyldt. Afhandlingen vil udelukkende behandle nationale omstruktureringer og de skattemæssige konsekvenser af omstruktureringer mellem danske og udenlandske selskaber vil derfor ikke blive analyseret. Afhandlingen vil som udgangspunkt alene behandle kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), mens vi ikke nærmere gennemgår de øvrige juridiske personer, der er reguleret af fusionsskattelovens og aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Afhandlingen bygger på de problemstillinger, som er fremhævet i problemformuleringen. Der vil derfor være områder inden for skatteretten, som er relateret til omstrukturering, men som vi har valgt fra ud fra et væsentlighedskriterium. Kombisager, eksempelvis en skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri spaltning, er meget relevante ud fra en praktisk synsvinkel, men i forhold til den foreliggende problemformulering er de mindre relevante og vil derfor ikke blive genstand for selvstændig analyse. De vil dog i nogen grad blive gennemgået i forbindelse med opstilling af praktiske eksempler. 2

7 Afhandlingen vil beskrive konsekvenserne af omstruktureringen for aktionærerne, men vi vil ikke foretage beskrivelse af den egentlige aktionærbeskatning. Afhandlingen berører derfor kort de generelle principper for kapitalgevinstbeskatning, men der foretages ikke en egentligt gennemgang heraf. Afhandlingen vil ikke indeholde en detaljeret gennemgang af ansøgningsprocessen for skattefrie omstruktureringer, da dette ikke vurderes væsentligt i forhold til problemformuleringen. Ansøgningsprocessen vil derfor kun i forhold til det ressourcemæssige aspekt blive behandlet i denne afhandling. Sambeskatningselementet vil kun blive berørt i begrænset omfang, da dette ligger ud over selve omstruktureringssituationen og kravene til denne, og samtidig ikke påvirker valget af om den skattefri omstrukturering skal gennemføres med eller uden tilladelse, da konsekvenserne vedrørende sambeskatning vil være ens. Vi vil dog alligevel foretage en kort gennemgang, da reglerne kan medføre at de deltagende selskaber får forskellige skatteretlige datoer for gennemførelsen af omstruktureringen. Afhandlingen berører de væsentlige punkter i fusionsskattedirektivets skatteundgåelsesklausul. På grund af emnets omfang, vil kun de væsentlige elementer blive analyseret i denne afhandling. Inddragelse af EU-retten vil kun ske for fastlæggelsen og forståelsen af lovgrundlaget, samt hvor fusionsskattedirektivets bestemmelser findes relevante i relation til de objektive regler. Derimod tages ikke stilling til, hvorvidt de objektive regler er i overensstemmelse med EUretten. Afhandlingen berører muligheden for at anvende reglerne om bindende svar i skatteforvaltningslovens kapitel 8, men afgrænses fra en egentlig gennemgang af disse regler. Udover proportionalitetsprincippet behandler opgaven derfor ikke yderligere skatteforvaltningsretlige principper. Afhandlingen afgrænses fra lovforslag, der er blevet stillet til høring/behandling samt lovforslag, der er endeligt vedtaget efter den 1. april

8 1.3 Metode Vi vil i denne afhandling analysere i hvilken grad de objektive regler er anvendelige i praksis og i hvilke situationer anvendelsen af reglerne kan anbefales, henholdsvis ikke anbefales. Afhandlingens opbygning er baseret på besvarelse af problemformuleringen. For at besvare vores problemformulering, vil vi i afhandlingen redegøre for og analysere reglerne for skattefri omstrukturering ved gennemgang af love og gældende praksis. Paragrafferne i de relevante love fortolkes for at opnå en forståelse af deres betydning samt indhold. Gældende praksis vil blive inddraget, hvor dette findes nødvendigt, for at underbygge fortolkningen af de enkelte lovbestemmelser. Det er nødvendigt at forstå de enkelte omstruktureringsmuligheder, for at undersøge hvornår en skattefri omstrukturering uden tilladelse vil kunne anbefales, henholdsvis ikke anbefales. Vi vil derudover i opgaven løbende foretage kritisk vurdering af det anvendte materiale og diskutere eventuelle områder, hvor vi ikke er enige. Opgaven er opbygget ud fra nedenstående struktur. Afsnit 1: Indledning Afsnit 1 fungerer som en indledning på opgaven. Denne indeholder en indledning, en afgrænsning af opgaven samt beskrivelse af metode. Afsnit 2: Lovgrundlaget Afsnit 2 fungerer som en introducerende gennemgang af lovgrundlaget for skattefrie omstruktureringer og udviklingen heri. Vi vil ligeledes beskrive formålene med indførelsen af det objektive regelsæt, således læser får baggrunden for indførelsen af reglerne. Afsnit 3: Forretningsmæssig begrundelse Afsnit 3 vil omfatte en analyse af kravet om den forretningsmæssige begrundelse i forbindelse med skattefrie omstruktureringer med tilladelse. Den forretningsmæssige begrundelse er en af de væsentligste årsager til at benytte reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse i stedet for med tilladelse, hvorfor vi vil foretage en særskilt analyse af dette krav. Afsnit 4-7: Gennemgang og analyse af de enkelte omstruktureringsmetoder Afsnit 4-7 omfatter den egentlige gennemgang og analyse af de enkelte omstruktureringsmetoder. Vi vil i disse afsnit foretage gennemgang og analyse af de gældende regler for skattefri 4

9 omstrukturering samt inddrage de objektive regler fra før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni Vi vil samtidigt løbende i de enkelte afsnit analysere den gældende praksis, for at opnå forståelse for bestemmelsernes betydning i praksis. Vi vil ligeledes ved de enkelte afsnit om skattefrie omstruktureringer gennemgå praktiske eksempler for at illustrere reglernes anvendelse i praksis. Som afslutning på de enkelte afsnit, vil vi analysere konsekvenserne og mulighederne ved de forskellige omstruktureringsmuligheder ud fra den foretagne gennemgang og analyse, med henblik på at finde frem til svar på vores problemformulering. Afsnit 8: Konklusion Endelig vil vi i dette afsnit konkludere på de gennemførte analyser og opgavens problemformulering. 5

10 2. Lovgrundlaget Med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 er der åbnet for muligheden for at gennemføre skattefri omstrukturering uden tilladelse fra skattemyndighederne, hvor det tidligere har været betinget af tilladelse. Med virkning fra indkomståret 2007 har der således været et objektiveret omstruktureringssystem. Tilladelsessystemet, som var gældende for vedtagelsen af de nye regler, bevares i dets hidtidige form, således at det altså er muligt at vælge mellem skattefrie omstrukturering med eller uden tilladelse, med undtagelse af fusion, hvor der kun kan foretages skattefri omstrukturering uden tilladelse. 2.1 Formål med loven 1 Ud fra bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at de skattemæssige rammevilkår for koncerner i Danmark skal være så gode som muligt. Formålet med loven er, at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Dette skal ske ved, at det med de nye objektive regler nu er muligt, at foretage skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT. Dette skal ses som en forenkling af reglerne samt en lettelse for selskabers og aktionærers administrative byrde. Ved en forenkling af reglerne forstås mere simple regler, som er lettere og hurtigere at anvende for selskaberne og aktionærerne. Hurtigere at anvende må forstås som udarbejdelse af ansøgning samt ventetiden på tilladelse fra SKAT, som fragår ved anvendelsen af de nye regler. Lettelse af selskabers og aktionærers administrative byrde må antages på den måde, at selskaberne og aktionærerne opnår en ressourcemæssig besparelse. Dette vurderer vi dog ikke i alle tilfælde at være gældende. Ved de fleste større omstruktureringer vil der skulle foretages planlægning og forberedelse af omstruktureringen, således mulighederne og konsekvenserne herved fastlægges. Derved vil den administrative byrde ved henholdsvis omstrukturering med eller uden tilladelse være næsten ens i disse tilfælde. Dette skal ses i lyset af, at man skal overveje og rådgives om begge muligheder og det derfor kun vil være ansøgningsprocessen, der vil være forskellen. Dog vil man i mange tilfælde i stedet skulle indhente bindende ligningssvar, hvorfor der i disse tilfælde vil være begrænset afvigelse i den administrative byrde. Der er dog også det tidsmæssige aspekt, der skal tages hensyn til. Der kan forestilles tilfælde, hvor man 1 Bemærkninger til lovforslag L110 af 13. december

11 ikke ønsker at afvente hverken tilladelse eller bindende ligningssvar, og i disse situationer kan de objektive regler være en mulighed. Ved de mere simple omstruktureringer og hvor aktionærerne eller selskaber har lagt sig fast på omstruktureringsmodellen, vil der dog være en lettelse i den administrative byrde, da der i disse tilfælde ikke skal ske større overvejelse af de forskellige muligheder. Skatteministeriet ønsker, samtidig med at reglerne forenkles, at sikre, at der ikke bliver gennemført skattefrie omstruktureringer, hvis hovedformål er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Da der ikke længere kræves tilladelse fra SKAT, er der i stedet indført en række værnsregler til at imødegå, at omstruktureringer foretages med skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål. Fordelene ved de nye regler er, ifølge skatteministeriet, at det bliver lettere for selskaber og koncerner at omstrukturere skattefrit. De nye regler anses endvidere for at være konkurrencedygtige med reglerne i hovedparten af de øvrige EU-lande. 2.2 Fusionsskattedirektivet 2 Baggrunden for indførslen af de nye regler er, udover formålene, at de danske regler ikke har været konkurrencedygtige med reglerne i det øvrige EU. De andre lande har brugt fusionsdirektivet til at droppe dispensationsreglerne og i stedet anvende objektive regler. De to store ulemper ved tilladelsessytemet er, at der kan gå forholdsvist lang tid før en skattefri omstrukturering godkendes hos skattemyndighederne samt at en skattefri omstrukturering kun kan opnå tilladelse, hvis der foreligger forretningsmæssig begrundelse. Det sidste har medført at mange selskaber har fået afslag på deres ansøgning. EU har med indførsel af fusionsskattedirektivet, som blev vedtaget i 1990, forsøgt at skabe rammerne for et konkurrencemæssigt regelsæt, således det er lettere at foretage både nationale og grænseoverskridende skattefrie omstruktureringer. Fusionsskattedirektivet er implementeret i dansk ret med lov nr. 219 af 3. april 1992 ved fusionsskatteloven og den tidligere aktieavancebeskatningslov 13, nu 36. Fusionsskattedirektivet er senere ændret ved ændringsdirektiv 2005/19/EF til fusionsskattedirektivet. Direktivet er et minimumsdirektiv, og der er dermed mulighed for, at indføre lempeligere regler end direktivet umiddelbart lægger op til. Dette har været tilfældet i de fleste øvrige EU-lande, 2 Direktiv 90/434/EØF, der er ændret ved direktiv 2005/19/EF 7

12 hvorfor der i Danmark har været brug for en lempelse af reglerne, for at være konkurrencedygtige i forhold til de øvrige lande. Man har i Danmark fulgt fusionsskattedirektivet, art. 11, stk. 1, litra a, der giver de enkelte medlemsstater ret til at nægte en disposition den skattefrihed, som direktivet ellers skulle have givet, hvis dispositionen har skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål eller et af hovedformålene. SKAT har indtil vedtagelsen af de objektive regler praktiseret dette ved, at skulle godkende samtlige skattefrie omstruktureringer, hvilket medfører en subjektiv vurdering af de enkelte dispositioner. For yderligere gennemgang af dette henvises til afsnit 3 om den forretningsmæssige begrundelse. 2.3 Efterfølgende lovændringer Siden indførelsen af de objektive regler er der kommet enkelte lovændringer, som nedenfor gennemgås i hovedtræk. Lov nr. 98 af 10. februar 2009 Den 8. oktober 2008 fremsatte skatteministeren lovforslag L 23 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Lovforslaget indeholdt en mindre reparationspakke til de vedtagne regler om skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT. Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 98 af 10. februar Den væsentligste ændring vedrører ændringer i udlodningsloftet efter skattefri omstrukturering uden tilladelse. Ved indførelsen af muligheden for at foretage skattefri omstrukturering uden tilladelse blev der som nævnt indført en række værnsregler, således man ikke skal få muligheden for salg af datterselskabsaktier inden for 3 år efter omstruktureringen. Reglerne om udbyttebegrænsning var et vigtigt led i disse værnsregler. Det blev på denne måde forhindret, at der i de første 3 år efter omstrukturering blev foretaget skattefri udlodning til moderselskabet, der oversteg årets indtjening, således at der ikke kunne udloddes af tidligere indtjente beløb. Grunden til dette er, at det reelt ville være muligt at undgå beskatning af salg af datterselskabsaktierne, inden 3-års fristen er udløbet, idet de skattefrie udlodninger nedsætter datterselskabets værdi og dermed den potentielle skattepligtige avance. Værnsreglen i ABL 36 A, stk. 7 (aktieombytning), FUSL 15 b, stk. 8 (spaltning) og FUSL 15 d, stk. 8 (tilførsel af aktiver) blev udformet således, at det selskab, der er pålagt udbyttebegrænsningen, i de første 3 år har kunnet udlodde hele sit ordinære resultat i den godkendte årsrapport. I følge forarbejderne, og senere bekræftet i en række bindende svar fra Skatterådet, skal 8

13 det ordinære resultat forstås som resultatet før skat og ekstraordinære poster. Det ordinære resultat efter de regnskabsretlige regler indeholder blandt andet det pågældende selskabs egne skattefri udbytteindtægter. Dermed har selskabet kunne hente skattefrit udbytte op fra eventuelle underliggende selskaber, for derefter at videreudlodde sådanne udbytter til det erhvervende selskab (ved skattefri aktieombytning) henholdsvis det indskydende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver) henholdsvis selskabsdeltageren (ved skattefri spaltning). Det har derved været muligt at tømme det pågældende selskab for værdier, i strid med formålet bag udbyttebegrænsningsreglen. 3 Dette er dog ændret ved vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009, således at det nu kun er muligt at udlodde det ordinære resultat efter skat fratrukket skattefrit udbytte og skattefrie aktieavancer. Hvis det udbyttebegrænsede selskab har underliggende datterselskaber, vil modtaget skattefrit udbytte og/eller skattefri avancer herfra således i perioden reducere det udbyttebegrænsede selskabs udlodningspotentiale videre op i koncernen. Derudover indføres der en regel om, at hvis en skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver indenfor 3 år efter efterfølges af en skattefri omstrukturering af de pågældende selskaber, så overføres udbyttebegrænsningen til selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Dette er i overensstemmelse med en række bindende svar fra skatterådet og er en præcision af, at udbyttebegrænsningsreglerne omfattes af successionen i forbindelse med de nævnte skattefrie omstruktureringer. For størstedelen af de ændrede regler, er der dog tale om præciseringer og marginale ændringer. Lov nr. 525 af 12. juni 2009 Folketinget har senere vedtaget lov nr. 525 af 12. juni 2009, som blev fremsat som lovforslag L 202 den 22. april Denne lov indeholdt blandt andet nye regler vedrørende skattefri omstrukturering af selskaber. De objektiverede regler om skattefri omstrukturering uden tilladelse opretholdes med den nye lov, men blandt andet ophæves de ovenfor omtalte komplicerede regler vedrørende udbyttebegrænsning, der var gældende ved skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver 3 Bemærkninger til lovforslag L23 9

14 uden tilladelse. Dette sker idet 3 års-reglen for selskabers skattefrie salg af aktier bortfalder, hvorved udbyttebegrænsningsreglen mister dens betydning. Reglen blev, som ovenfor nævnt, anvendt til at hindre, at selskaber, der havde deltaget i eller var opstået ved en skattefri omstrukturering, kunne udlodde store midler skattefrit, således at de pågældende selskaber tømtes for værdi og dermed kunne sælges med lille eller slet ingen aktieavance. Da den nye lov samtidig ændrer aktieavancebeskatningen således, at salg af datterselskabsaktier (ejerandel på mindst 10 %) og koncernselskabsaktier (sambeskattede selskaber) er skattefrie uanset ejertid, har udbyttebegrænsningsreglerne ikke længere praktisk betydning. Dette skyldes at grænsen for skattefrit udbytte ligeledes ligger på en ejerandel på mindst 10 %. Der indføres i stedet et holdingkrav, således at det bliver en betingelse, at aktierne i det erhvervede selskab (skattefri aktieombytning), i de deltagende selskaber (skattefri spaltning) og i det modtagende selskab (skattefri tilførsel af aktiver) ikke afstås inden for en periode på 3 år fra omstruktureringstidspunktet. Holdingkravet gælder (som udgangspunkt) for skattefrie omstruktureringer gennemført den 22. april 2009 eller senere. Derudover ophæves nogle andre værnsregler, som vil blive omtalt under de respektive områder. Endeligt er der værd at bemærke, at skattefrie omstruktureringer gennemført før den 22. april 2009 (datoen for lovforslaget) fra og med indkomståret 2010 hverken er underlagt udbyttebegrænsning eller holdingkrav. Dette betyder med andre ord at disse aktier i de fleste tilfælde kan afstås skattefrit fra og med indkomståret Vi vil dog ikke lægge særlig vægt på dette element i nærværende afhandling, da opgavens væsentligste element er at se på omstruktureringsmuligheder fremadrettet, men blot nævne at man skal være opmærksom på dette ved tidligere omstruktureringer. Med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 har vi det nugældende danske regelsæt vedrørende skattefrie omstruktureringer. 10

15 3 Forretningsmæssig begrundelse De danske regler om skattefri omstruktureringer er som nævnt i afsnit 2 baseret på reglerne i fusionsskattedirektivet. I fusionsskattedirektivets artikel 11, stk. 1, fastslås det, at en medlemsstat kan nægte at give eller tilbagekalde tilladelsen til at anvende reglerne om skattefri omstrukturering, såfremt hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Disse regler omtales også som skatteundgåelsesklausulen. Fusionsskattedirektivets artikel 11, stk. 1, anfører videre, at det kan skabe en formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med en skattefri omstrukturering er skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvis transaktionen ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager som for eksempel omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de deltagende selskaber. SKAT kan altså, med henvisning til fusionsskattedirektivets artikel 11, nægte tilladelse, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Omvendt har skatteyder et retskrav på tilladelse, hvis de objektive betingelser er overholdt, og skatteunddragelse eller skatteundgåelse ikke er et hovedformål med omstruktureringen. Dette er fastslået i Leur-Bloem dommen 4. Leur-Bloem-dommen fastslog, at ansøger har et retskrav på tilladelse til en skattefri omstrukturering, medmindre det efter en konkret bevisvurdering må lægges til grund, at skatteunddragelse eller skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. Det er altså SKAT, der har bevisbyrden for, at skatteunddragelse eller skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. Det blev ligeledes fastslået at SKAT kun kan anlægge en formodning om, at omstruktureringen er foretaget med henblik på skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvis omstruktureringen mangler anførelse af forsvarlige økonomiske betragtninger. Ved skattefrie omstruktureringer med tilladelse er det, som det fremgår af ovenstående, i princippet heller ikke noget krav for at opnå tilladelse, at omstruktureringen er forretningsmæssigt begrundet. Kravet er som nævnt, at den skattefrie omstrukturering ikke må have skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål. Praksis har imidlertid udviklet sig således, at kan man godtgøre at en omstrukturering er forretningsmæssig begrundet, har man umiddelbart også modbevist, at der foreligger skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Formodningen er derfor, at i det omfang en skattefri omstrukturering ikke er forretningsmæssigt begrundet, må den antages at være begrundet i et ønske om skatteundgåelse. I realiteten er der derfor et krav 4 Leur-Bloem dommen (C-28/95), præmis 41 og 42 - (SU ) 11

16 om, at en forretningsmæssig begrundelse skal udgøre hovedformålet med omstruktureringen, hvis der skal opnås tilladelse. 5 Såfremt SKAT skal give tilladelse til en skattefri omstrukturering, kræves det, at parterne må være i stand til at konkretisere og sandsynliggøre, at de forretningsmæssige hensyn er reelle, og at disse er hovedformålet med omstruktureringen. Hvis ikke parterne er i stand til dette, og at omstruktureringen samtidig har skattemæssige fordele, må det af SKAT antages, at de skattemæssige hensyn har været hovedformålet eller et af hovedformålene bag ønsket om omstruktureringen. Vurderingen af de forretningsmæssige begrundelser skal tage udgangspunkt i virksomhedens forhold og ikke i virksomhedsejernes forhold. 6 Ved skattefri omstrukturering uden tilladelse er det derimod ikke noget krav, at omstruktureringen er forretningsmæssigt begrundet. Så længe reglerne for omstruktureringen er overholdt, vil omstruktureringen ikke kunne omgøres, selvom den ikke var forretningsmæssigt begrundet. I stedet for at stille krav om en forretningsmæssig begrundelse er der indsat værnsregler for at hindre, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse reelt bliver benyttet til at afstå aktier eller aktiver skattefrit for at omgå avancebeskatning. Disse værnsregler er ifølge skatteministeriet udformet således, at de varetager de samme hensyn, som varetages i tilladelsessystemet. Den vigtigste værnsregel er holdingkravet, der forhindrer skattefrit salg i de første tre år efter omstruktureringen. 3.1 Udvikling i praksis Begrebet forretningsmæssig begrundelse har udviklet sig over tid. Tidligere (frem til 2004/2005) blev der ikke stillet strenge krav til dokumentation af den forretningsmæssige begrundelse, mens der efter denne periode skete en betydelig stramning af kravene. Dette kom blandt andet til udtryk ved, at der blev givet afslag i sager, som efter tidligere praksis ville have udløst tilladelse. Dette var eksempelvis tilfældet i SKM TSS og SKM LSR, hvor der på grund af elementer af skatteudskydelse blev givet afslag. Som det fremgår af ovenstående burde det dog ikke være nok til afslag, så længe der samtidigt foreligger en forretningsmæssig begrundelse og skatteundgåelse eller skatteunddragelse ikke er et hovedformål, idet der ved stort set alle omstruktureringer er et element af skatteudskydelse. 7 5 SR , s Ligningsvejledning , afsnit S.G SR , s

17 Senere afgørelser synes dog nu igen at være udtryk for en opblødning af kravet til den forretningsmæssige begrundelse. Dette kommer blandt andet til udtryk i den såkaldte autolaker-sag 8, hvor der i landsskatteretten blev givet afslag, men hvor skatteministeriet tager bekræftende til genmæle ved SKM DEP da sagen blev indbragt for domstolene. Sagen omhandlede tre aktionærer (oprindelig ejer samt to forholdsvis nye ejere, der var tidligere medarbejdere), der ønskede at oprette en holdingkonstruktion ved aktieombytning og efterfølgende spaltning af det erhvervende selskab. Den forretningsmæssige begrundelse var angivet som ønsket om at skabe en egentlig holdingkonstruktion med risikoafgrænsning samt at muliggøre et glidende generationsskifte. Den ønskede struktur gjorde det muligt, at den oprindelige ejers holdingselskab efter spaltningen løbende kunne indløse aktier i driftsselskabet med den virkning, at de 2 medarbejderes relative andel af driftsselskabet forøges. SKAT og Landskatteretten afslog begge tilladelse, idet hovedformålet blev anset for at være skatteudskydelse. Dette var således en fortsættelse af den restriktive praksis. 9 Skatteministeriet tog dog efterfølgende bekræftende til genmæle, idet der ikke var grundlag for at fastslå, at skatteundgåelse var et af hovedformålene med omstruktureringen. Skatteministeriet fastslår i kommentaren, at skatteundgåelse kun kan anses for at være et af hovedformålene med en omstrukturering, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre omstruktureringen. Skatteministeriet fastslår samtidigt, at det kun kan antages, at skattemæssige fordele er et hovedformål for omstruktureringen, hvis parterne ikke er i stand til i rimelig grad at konkretisere eller sandsynliggøre, at de påberåbte forretningsmæssige hensyn er reelle. Skatteministeriet lagde i den konkrete sag til grund, at omstruktureringen både var egnet til at sikre varetagelsen af de forretningsmæssige hensyn og til at sikre en udskydelse af beskatningen. Skatteministeriet var således enig i, at et planlagt generationsskifte er en forretningsmæssig begrundelse. Skatteministeriet fandt det godtgjort, at den ønskede selskabsstruktur ville lette medarbejdernes finansieringsbyrde ved det kommende glidende generationsskifte. Dette sammenholdt med den oplyste generationsskifteplan bevirkede, at de forretningsmæssige hensyn var tilstrækkeligt konkretiseret. Dermed kunne ansøgningen imødekommes, selv om den oprindelige ejer samtidigt ville opnå en skatteudskydelse. Ud fra ovenstående kan det altså konkluderes, at har omstruktureringen et forretningsmæssigt formål, og dette er et af hovedformålene, skal der gives tilladelse, selvom omstruktureringen også indeholder skattemæssige fordele i form af skatteudskydelse. 8 SKM LSR 9 SR , s

18 Ovenstående afgørelse er ligeledes bekræftet i SKM LSR 10, hvor Landsskatteretten fandt, at SKAT s afslag på tilladelsen ikke kunne opretholdes, idet det ikke kunne antages, at et af hovedformålene med den skattefrie omstrukturering var skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 11 Der har dog stadigt været tilfælde efterfølgende, hvor der er blevet givet afslag. Dette er eksempelvis tilfældet i SKM LSR og SKM LSR, hvor der i begge sager blev givet afslag på grund af manglende konkrete og aktuelle planer for dispositionerne. Ved den første sag ønskedes der foretaget en skattefri aktieombytning med henblik på risikoafgrænsning og generationsskifteplanlægning. I den anden sag ønskede man efter en skattefri aktieombytning af et holdingselskab, at foretage skattefri spaltning af det ultimative holdingselskab. Baggrunden for aktieombytningen var optagelse af medarbejdere som aktionærer, hvorfor der blev givet tilladelse til dette. Der blev dog givet afslag til spaltningen, da formålet allerede var opnået ved aktieombytningen og der ikke forelå yderligere begrundelser for spaltningen. Det fremgår således, at det er yderst relevant, at sørge for grundig begrundelse og konkretisering i ansøgningen. I sådanne tilfælde, kan det i stedet være relevant at benytte reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse. 12 Skatteministeriets omstødelse i SKM DEP må, sammenholdt med efterfølgende afgørelser i Landsskatteretten, være udtryk for en generel opblødning af kravene til den forretningsmæssige begrundelse. Med baggrund i ovennævnte afslag, må det dog samtidigt konstateres at der stadig er fokus på området. Det kan derfor konkluderes, at omstruktureringer både skal være forretningsmæssigt begrundede og tage udgangspunkt i og gavne en konkret virksomhed og ikke (kun) ejerne, således at der foreligger konkrete og aktuelle planer for dispositionen. 10 SKM LSR: Det kunne ikke antages, at et hovedformål med en skattefri omstrukturering var skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Sagen vedrørte 4 aktionærer, der ønskede at foretage to skattefrie aktieombytninger med en efterfølgende skattefri ophørsspaltning af det øverste holdingselskab. Den ønskede disponering skyldtes primært risikoafgrænsning og uenighed mellem ejerne om fremtidige investeringer. SKAT havde oprindeligt givet tilladelse til aktieombytningen, men afslag på ansøgningen om skattefri ophørsspaltning. Landsskatteretten fandt, at afslag på tilladelsen ikke kunne opretholdes. 11 SR , s SR , s

19 4 Fusion Den skatteretlige definition af fusion fremgår af fusionsskattelovens 1, stk. 3: Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette. Det betyder, at ét eller flere selskaber indskyder aktiver og forpligtelser i et modtagende selskab. De eller det indskydende selskab opløses uden likvidation og det modtagende selskab er det fortsættende. Det modtagende selskab kan være et allerede eksisterende selskab eller nystiftet i forbindelse med fusionen. Det indskydende selskab betegnes også som det ophørende selskab, mens det modtagende selskab også betegnes som det fortsættende selskab. I fusionsskattedirektivet defineres en fusion, som den transaktion, hvorved: et eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab ved, at de tildeler deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det andet selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi to eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et selskab, som de opretter ved at tildele deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det nye selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi et selskab som følge af og samtidig med sin opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver til det selskab, som sidder inde med samtlige aktier eller anparter i dets kapital" En fusion kan være skattepligtig såvel som skattefri. Som udgangspunkt vil en fusion være skattepligtig og derfor medføre beskatning, som ved almindelig afståelse af aktiver og passiver. Det er dog muligt at undgå beskatning ved at benytte successionsreglerne. Dette kræver at de særlige bestemmelser om fusion i fusionsskattelovens kapitel 1 følges. Selskabsretligt defineres fusion i Selskabslovens 236: Et kapitalselskab kan efter bestemmelserne i dette kapital opløses uden likvidation ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet kapitalselskab mod vederlag til de ophørende kapitalsel- 15

20 skabers kapitalejere, dvs. uegentlig fusion. Det samme gælder, når to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes til et nyt kapitalselskab, dvs. egentlig fusion. Definitionerne er på trods af forskellen i mængden af ord, ens i betydning. Reglen i fusionsskattedirektivet om, at det kontante vederlag maksimalt måtte udgøre 10 % er ophævet i dansk ret i 2002, hvorfor denne forskel er til stede i definitionen. Dette går ligeledes igen ved de øvrige omstruktureringsmuligheder. Selskabsretligt sker der ved en fusion universalsuccession. Det modtagende selskab indtræder derfor i samtlige af det indskydendes selskab aktiver og forpligtelser. Som det fremgår af den selskabsretlige definition, kan en fusion inddeles i to metoder; en uegentlig fusion og en egentlig fusion. I en uegentlig fusion ophører et selskab uden likvidation ved at overdrage sine aktiver og forpligtelser som helhed til et andet selskab. Det betyder, at kun ét selskab ophører. Det andet deltagende selskab er således det fortsættende. Ved en egentlig fusion fusioneres to selskaber sammen til ét nyt selskab. De to selskaber ophører således begge to. Simple eksempler på uegentlig og egentlig fusion kan illustreres således: Eks. 1: Uegentlig fusion Eks. 2: Egentlig fusion H1 A/S H2 A/S H1 A/S H2 A/S D1 A/S D2 A/S D1 A/S D2 A/S H2 A/S H1 A/S H2 A/S H1 A/S D2 A/S D3 A/S Figur 4.1: Fusionstyper 16

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Copenhagen Business School, 2010 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Skattefri omstrukturering uden tilladelse Afleveringsdato: Antal anslag: 1. oktober 2010 181.192

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Aalborg Universitet Speciale på Cand. Merc. Aud. registreret revisor HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Forfattere: Mads Bjørndal og Klaus Viborg Pedersen Vejleder: Henrik

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber HD (R) Afsluttende hovedopgave 13. maj 2013 Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber Opgaveløsere: Anne Kirstine Gram Carina Fischer Nielsen Vejleder: Søren Bech Indholdsfortegnelse 1. Metode...

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere