Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse"

Transkript

1 Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik V. Andersen Kenny Haugaard Christensen Afleveringsdato: 27. april 2010

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING (CBB + KHC) Problemformulering Afgrænsning Metode LOVGRUNDLAGET (CBB + KHC) Formål med loven Fusionsskattedirektivet Efterfølgende lovændringer FORRETNINGSMÆSSIG BEGRUNDELSE (KHC) Udvikling i praksis FUSION (CBB) Skattepligtig fusion Skattefri fusion Fusion med udenlandske selskaber Vederlaget Fusionsdatoen Ombytningsforholdet Øvrige betingelser Skattemæssige virkninger Sambeskatning Praktiske eksempler Perspektivering og delkonklusion TILFØRSEL AF AKTIVER (KHC) Skattepligtig tilførsel af aktiver...34

3 5.2 Skattefri tilførsel af aktiver Skattemæssige virkninger Ophævede værnsregler Grenkravet Gren af en samlet virksomhed Krav til aktiver og passiver ved tilførslen Vederlæggelse Udlodninger efter tilførselstidspunktet Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse Holdingkravet Ophævede værnsregler Øvrige betingelser Praktiske eksempler Efterfølgende omstrukturering Perspektivering og delkonklusion SPALTNING (CBB) Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning Skattemæssige virkninger Modtagende og indskydende selskab Aktionærer Spaltningsdato Generelle krav Grenkravet Vederlag Øvrige betingelser Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Holdingkravet Handelsværdi Balancetilpasningskravet Flere selskabsdeltagere Kontantvederlag ved grenspaltning Deltagelse af udenlandske aktionærer Ophævede værnsregler Praktiske eksempler...85

4 6.6 Delkonklusion AKTIEOMBYTNING (KHC) Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktieombytning Skattemæssige virkninger Generelle krav ved skattefri aktieombytning Selskabsbegrebet Stemmeflertalskravet Vederlag Øvrige betingelser Skattefri aktieombytning med tilladelse Forretningsmæssig begrundelse Ombytningsforhold Anmeldelsesvilkår Skattefri aktieombytning uden tilladelse Handelsværdi Holdingkravet Ophævede værnsregler Øvrige betingelser Praktiske eksempler Delkonklusion KONKLUSION (CBB + KHC) ENGLISH SUMMARY (CBB + KHC) LITTERATURLISTE (CBB + KHC) Anvendte forkortelser

5 1 Indledning Som det har været tilfældet med den nuværende globale økonomiske krise, ændrer markedsvilkårene sig konstant. Selskaberne skal derfor kunne tilpasse sig markedssituationen, hvilket omstruktureringer i høj grad benyttes til. Selskaber kan således have behov for at opkøbe nye selskaber, fusionere med andre selskaber eller foretage opdelinger af selskabet i flere enheder. I den forbindelse er det vigtigt at skattereglerne ikke forhindrer selskaberne i etableringen af hensigtsmæssige selskabsstrukturer eller hensigtsmæssige ændringer af sådanne. Med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007, er der åbnet for muligheden for at gennemføre skattefri omstrukturering uden tilladelse fra skattemyndighederne, hvor det tidligere har været betinget af tilladelse hos skattemyndighederne. Med virkning fra indkomståret 2007 har der således været et objektiveret omstruktureringssystem. Formålet med objektiveringen af omstruktureringsreglerne har været at forenkle reglerne og give administrative lettelser til aktionærerne og selskaberne. Derved får vi i Danmark samme adgang til at omstrukturere danske selskaber skattefrit, som mange konkurrenter i andre EUlande har. Selskaberne får efter bemærkningerne til lovforslaget lettere og hurtigere ved at tilpasse koncernstrukturen til ændrede markedsmæssige vilkår. De oprindelige regler om skattefri omstruktureringer på baggrund af tilladelse fra skattemyndighederne fortsætter sideløbende med de nye regler, hvorefter det i den enkelte situation kan vælges, om omstruktureringen skal foretages med eller uden tilladelse. Fordelen ved de nye objektive regler er, at der ikke skal redegøres for den forretningsmæssige begrundelse for omstruktureringen. I stedet for kravet om den forretningsmæssige begrundelse er der indsat en række værnsregler for at hindre, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse bliver benyttet for at omgå avancebeskatningen. Værnsreglerne er ifølge skatteministeriet udformet således, at de varetager de samme hensyn, som varetages i tilladelsessystemet, og som ligger bag vilkårene i den nuværende tilladelsespraksis. 1

6 1.1 Problemformulering Vi ønsker i denne opgave at analysere i hvilken grad de objektive regler er anvendelige i praksis og i hvilke situationer anvendelsen af reglerne kan anbefales, henholdsvis ikke anbefales. Vi vil derfor redegøre for omstruktureringsreglerne vedrørende fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Vi vil samtidig ved inddragelse af praksis analysere de problemstillinger og muligheder, som de nye objektive regler medfører. 1.2 Afgrænsning Afhandlingens formål er primært at analysere de skatteretlige regler vedrørende skattefrie omstruktureringer og i hvilke situationer anvendelsen af reglerne om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse kan anbefales. Afhandlingen vil derfor kun behandle de skattemæssige aspekter af omstruktureringen. Selskabsretlige regler og regnskabsmæssige aspekter inddrages kun i det omfang, de har relevans for de skattemæssige problemstillinger. Som udgangspunkt forudsættes ved gennemgangen af de skatteretlige regler, at de selskabsretlige regler er opfyldt. Afhandlingen vil udelukkende behandle nationale omstruktureringer og de skattemæssige konsekvenser af omstruktureringer mellem danske og udenlandske selskaber vil derfor ikke blive analyseret. Afhandlingen vil som udgangspunkt alene behandle kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), mens vi ikke nærmere gennemgår de øvrige juridiske personer, der er reguleret af fusionsskattelovens og aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Afhandlingen bygger på de problemstillinger, som er fremhævet i problemformuleringen. Der vil derfor være områder inden for skatteretten, som er relateret til omstrukturering, men som vi har valgt fra ud fra et væsentlighedskriterium. Kombisager, eksempelvis en skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri spaltning, er meget relevante ud fra en praktisk synsvinkel, men i forhold til den foreliggende problemformulering er de mindre relevante og vil derfor ikke blive genstand for selvstændig analyse. De vil dog i nogen grad blive gennemgået i forbindelse med opstilling af praktiske eksempler. 2

7 Afhandlingen vil beskrive konsekvenserne af omstruktureringen for aktionærerne, men vi vil ikke foretage beskrivelse af den egentlige aktionærbeskatning. Afhandlingen berører derfor kort de generelle principper for kapitalgevinstbeskatning, men der foretages ikke en egentligt gennemgang heraf. Afhandlingen vil ikke indeholde en detaljeret gennemgang af ansøgningsprocessen for skattefrie omstruktureringer, da dette ikke vurderes væsentligt i forhold til problemformuleringen. Ansøgningsprocessen vil derfor kun i forhold til det ressourcemæssige aspekt blive behandlet i denne afhandling. Sambeskatningselementet vil kun blive berørt i begrænset omfang, da dette ligger ud over selve omstruktureringssituationen og kravene til denne, og samtidig ikke påvirker valget af om den skattefri omstrukturering skal gennemføres med eller uden tilladelse, da konsekvenserne vedrørende sambeskatning vil være ens. Vi vil dog alligevel foretage en kort gennemgang, da reglerne kan medføre at de deltagende selskaber får forskellige skatteretlige datoer for gennemførelsen af omstruktureringen. Afhandlingen berører de væsentlige punkter i fusionsskattedirektivets skatteundgåelsesklausul. På grund af emnets omfang, vil kun de væsentlige elementer blive analyseret i denne afhandling. Inddragelse af EU-retten vil kun ske for fastlæggelsen og forståelsen af lovgrundlaget, samt hvor fusionsskattedirektivets bestemmelser findes relevante i relation til de objektive regler. Derimod tages ikke stilling til, hvorvidt de objektive regler er i overensstemmelse med EUretten. Afhandlingen berører muligheden for at anvende reglerne om bindende svar i skatteforvaltningslovens kapitel 8, men afgrænses fra en egentlig gennemgang af disse regler. Udover proportionalitetsprincippet behandler opgaven derfor ikke yderligere skatteforvaltningsretlige principper. Afhandlingen afgrænses fra lovforslag, der er blevet stillet til høring/behandling samt lovforslag, der er endeligt vedtaget efter den 1. april

8 1.3 Metode Vi vil i denne afhandling analysere i hvilken grad de objektive regler er anvendelige i praksis og i hvilke situationer anvendelsen af reglerne kan anbefales, henholdsvis ikke anbefales. Afhandlingens opbygning er baseret på besvarelse af problemformuleringen. For at besvare vores problemformulering, vil vi i afhandlingen redegøre for og analysere reglerne for skattefri omstrukturering ved gennemgang af love og gældende praksis. Paragrafferne i de relevante love fortolkes for at opnå en forståelse af deres betydning samt indhold. Gældende praksis vil blive inddraget, hvor dette findes nødvendigt, for at underbygge fortolkningen af de enkelte lovbestemmelser. Det er nødvendigt at forstå de enkelte omstruktureringsmuligheder, for at undersøge hvornår en skattefri omstrukturering uden tilladelse vil kunne anbefales, henholdsvis ikke anbefales. Vi vil derudover i opgaven løbende foretage kritisk vurdering af det anvendte materiale og diskutere eventuelle områder, hvor vi ikke er enige. Opgaven er opbygget ud fra nedenstående struktur. Afsnit 1: Indledning Afsnit 1 fungerer som en indledning på opgaven. Denne indeholder en indledning, en afgrænsning af opgaven samt beskrivelse af metode. Afsnit 2: Lovgrundlaget Afsnit 2 fungerer som en introducerende gennemgang af lovgrundlaget for skattefrie omstruktureringer og udviklingen heri. Vi vil ligeledes beskrive formålene med indførelsen af det objektive regelsæt, således læser får baggrunden for indførelsen af reglerne. Afsnit 3: Forretningsmæssig begrundelse Afsnit 3 vil omfatte en analyse af kravet om den forretningsmæssige begrundelse i forbindelse med skattefrie omstruktureringer med tilladelse. Den forretningsmæssige begrundelse er en af de væsentligste årsager til at benytte reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse i stedet for med tilladelse, hvorfor vi vil foretage en særskilt analyse af dette krav. Afsnit 4-7: Gennemgang og analyse af de enkelte omstruktureringsmetoder Afsnit 4-7 omfatter den egentlige gennemgang og analyse af de enkelte omstruktureringsmetoder. Vi vil i disse afsnit foretage gennemgang og analyse af de gældende regler for skattefri 4

9 omstrukturering samt inddrage de objektive regler fra før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni Vi vil samtidigt løbende i de enkelte afsnit analysere den gældende praksis, for at opnå forståelse for bestemmelsernes betydning i praksis. Vi vil ligeledes ved de enkelte afsnit om skattefrie omstruktureringer gennemgå praktiske eksempler for at illustrere reglernes anvendelse i praksis. Som afslutning på de enkelte afsnit, vil vi analysere konsekvenserne og mulighederne ved de forskellige omstruktureringsmuligheder ud fra den foretagne gennemgang og analyse, med henblik på at finde frem til svar på vores problemformulering. Afsnit 8: Konklusion Endelig vil vi i dette afsnit konkludere på de gennemførte analyser og opgavens problemformulering. 5

10 2. Lovgrundlaget Med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 er der åbnet for muligheden for at gennemføre skattefri omstrukturering uden tilladelse fra skattemyndighederne, hvor det tidligere har været betinget af tilladelse. Med virkning fra indkomståret 2007 har der således været et objektiveret omstruktureringssystem. Tilladelsessystemet, som var gældende for vedtagelsen af de nye regler, bevares i dets hidtidige form, således at det altså er muligt at vælge mellem skattefrie omstrukturering med eller uden tilladelse, med undtagelse af fusion, hvor der kun kan foretages skattefri omstrukturering uden tilladelse. 2.1 Formål med loven 1 Ud fra bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at de skattemæssige rammevilkår for koncerner i Danmark skal være så gode som muligt. Formålet med loven er, at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Dette skal ske ved, at det med de nye objektive regler nu er muligt, at foretage skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT. Dette skal ses som en forenkling af reglerne samt en lettelse for selskabers og aktionærers administrative byrde. Ved en forenkling af reglerne forstås mere simple regler, som er lettere og hurtigere at anvende for selskaberne og aktionærerne. Hurtigere at anvende må forstås som udarbejdelse af ansøgning samt ventetiden på tilladelse fra SKAT, som fragår ved anvendelsen af de nye regler. Lettelse af selskabers og aktionærers administrative byrde må antages på den måde, at selskaberne og aktionærerne opnår en ressourcemæssig besparelse. Dette vurderer vi dog ikke i alle tilfælde at være gældende. Ved de fleste større omstruktureringer vil der skulle foretages planlægning og forberedelse af omstruktureringen, således mulighederne og konsekvenserne herved fastlægges. Derved vil den administrative byrde ved henholdsvis omstrukturering med eller uden tilladelse være næsten ens i disse tilfælde. Dette skal ses i lyset af, at man skal overveje og rådgives om begge muligheder og det derfor kun vil være ansøgningsprocessen, der vil være forskellen. Dog vil man i mange tilfælde i stedet skulle indhente bindende ligningssvar, hvorfor der i disse tilfælde vil være begrænset afvigelse i den administrative byrde. Der er dog også det tidsmæssige aspekt, der skal tages hensyn til. Der kan forestilles tilfælde, hvor man 1 Bemærkninger til lovforslag L110 af 13. december

11 ikke ønsker at afvente hverken tilladelse eller bindende ligningssvar, og i disse situationer kan de objektive regler være en mulighed. Ved de mere simple omstruktureringer og hvor aktionærerne eller selskaber har lagt sig fast på omstruktureringsmodellen, vil der dog være en lettelse i den administrative byrde, da der i disse tilfælde ikke skal ske større overvejelse af de forskellige muligheder. Skatteministeriet ønsker, samtidig med at reglerne forenkles, at sikre, at der ikke bliver gennemført skattefrie omstruktureringer, hvis hovedformål er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Da der ikke længere kræves tilladelse fra SKAT, er der i stedet indført en række værnsregler til at imødegå, at omstruktureringer foretages med skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål. Fordelene ved de nye regler er, ifølge skatteministeriet, at det bliver lettere for selskaber og koncerner at omstrukturere skattefrit. De nye regler anses endvidere for at være konkurrencedygtige med reglerne i hovedparten af de øvrige EU-lande. 2.2 Fusionsskattedirektivet 2 Baggrunden for indførslen af de nye regler er, udover formålene, at de danske regler ikke har været konkurrencedygtige med reglerne i det øvrige EU. De andre lande har brugt fusionsdirektivet til at droppe dispensationsreglerne og i stedet anvende objektive regler. De to store ulemper ved tilladelsessytemet er, at der kan gå forholdsvist lang tid før en skattefri omstrukturering godkendes hos skattemyndighederne samt at en skattefri omstrukturering kun kan opnå tilladelse, hvis der foreligger forretningsmæssig begrundelse. Det sidste har medført at mange selskaber har fået afslag på deres ansøgning. EU har med indførsel af fusionsskattedirektivet, som blev vedtaget i 1990, forsøgt at skabe rammerne for et konkurrencemæssigt regelsæt, således det er lettere at foretage både nationale og grænseoverskridende skattefrie omstruktureringer. Fusionsskattedirektivet er implementeret i dansk ret med lov nr. 219 af 3. april 1992 ved fusionsskatteloven og den tidligere aktieavancebeskatningslov 13, nu 36. Fusionsskattedirektivet er senere ændret ved ændringsdirektiv 2005/19/EF til fusionsskattedirektivet. Direktivet er et minimumsdirektiv, og der er dermed mulighed for, at indføre lempeligere regler end direktivet umiddelbart lægger op til. Dette har været tilfældet i de fleste øvrige EU-lande, 2 Direktiv 90/434/EØF, der er ændret ved direktiv 2005/19/EF 7

12 hvorfor der i Danmark har været brug for en lempelse af reglerne, for at være konkurrencedygtige i forhold til de øvrige lande. Man har i Danmark fulgt fusionsskattedirektivet, art. 11, stk. 1, litra a, der giver de enkelte medlemsstater ret til at nægte en disposition den skattefrihed, som direktivet ellers skulle have givet, hvis dispositionen har skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål eller et af hovedformålene. SKAT har indtil vedtagelsen af de objektive regler praktiseret dette ved, at skulle godkende samtlige skattefrie omstruktureringer, hvilket medfører en subjektiv vurdering af de enkelte dispositioner. For yderligere gennemgang af dette henvises til afsnit 3 om den forretningsmæssige begrundelse. 2.3 Efterfølgende lovændringer Siden indførelsen af de objektive regler er der kommet enkelte lovændringer, som nedenfor gennemgås i hovedtræk. Lov nr. 98 af 10. februar 2009 Den 8. oktober 2008 fremsatte skatteministeren lovforslag L 23 om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Lovforslaget indeholdt en mindre reparationspakke til de vedtagne regler om skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT. Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 98 af 10. februar Den væsentligste ændring vedrører ændringer i udlodningsloftet efter skattefri omstrukturering uden tilladelse. Ved indførelsen af muligheden for at foretage skattefri omstrukturering uden tilladelse blev der som nævnt indført en række værnsregler, således man ikke skal få muligheden for salg af datterselskabsaktier inden for 3 år efter omstruktureringen. Reglerne om udbyttebegrænsning var et vigtigt led i disse værnsregler. Det blev på denne måde forhindret, at der i de første 3 år efter omstrukturering blev foretaget skattefri udlodning til moderselskabet, der oversteg årets indtjening, således at der ikke kunne udloddes af tidligere indtjente beløb. Grunden til dette er, at det reelt ville være muligt at undgå beskatning af salg af datterselskabsaktierne, inden 3-års fristen er udløbet, idet de skattefrie udlodninger nedsætter datterselskabets værdi og dermed den potentielle skattepligtige avance. Værnsreglen i ABL 36 A, stk. 7 (aktieombytning), FUSL 15 b, stk. 8 (spaltning) og FUSL 15 d, stk. 8 (tilførsel af aktiver) blev udformet således, at det selskab, der er pålagt udbyttebegrænsningen, i de første 3 år har kunnet udlodde hele sit ordinære resultat i den godkendte årsrapport. I følge forarbejderne, og senere bekræftet i en række bindende svar fra Skatterådet, skal 8

13 det ordinære resultat forstås som resultatet før skat og ekstraordinære poster. Det ordinære resultat efter de regnskabsretlige regler indeholder blandt andet det pågældende selskabs egne skattefri udbytteindtægter. Dermed har selskabet kunne hente skattefrit udbytte op fra eventuelle underliggende selskaber, for derefter at videreudlodde sådanne udbytter til det erhvervende selskab (ved skattefri aktieombytning) henholdsvis det indskydende selskab (ved skattefri tilførsel af aktiver) henholdsvis selskabsdeltageren (ved skattefri spaltning). Det har derved været muligt at tømme det pågældende selskab for værdier, i strid med formålet bag udbyttebegrænsningsreglen. 3 Dette er dog ændret ved vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009, således at det nu kun er muligt at udlodde det ordinære resultat efter skat fratrukket skattefrit udbytte og skattefrie aktieavancer. Hvis det udbyttebegrænsede selskab har underliggende datterselskaber, vil modtaget skattefrit udbytte og/eller skattefri avancer herfra således i perioden reducere det udbyttebegrænsede selskabs udlodningspotentiale videre op i koncernen. Derudover indføres der en regel om, at hvis en skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver indenfor 3 år efter efterfølges af en skattefri omstrukturering af de pågældende selskaber, så overføres udbyttebegrænsningen til selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Dette er i overensstemmelse med en række bindende svar fra skatterådet og er en præcision af, at udbyttebegrænsningsreglerne omfattes af successionen i forbindelse med de nævnte skattefrie omstruktureringer. For størstedelen af de ændrede regler, er der dog tale om præciseringer og marginale ændringer. Lov nr. 525 af 12. juni 2009 Folketinget har senere vedtaget lov nr. 525 af 12. juni 2009, som blev fremsat som lovforslag L 202 den 22. april Denne lov indeholdt blandt andet nye regler vedrørende skattefri omstrukturering af selskaber. De objektiverede regler om skattefri omstrukturering uden tilladelse opretholdes med den nye lov, men blandt andet ophæves de ovenfor omtalte komplicerede regler vedrørende udbyttebegrænsning, der var gældende ved skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver 3 Bemærkninger til lovforslag L23 9

14 uden tilladelse. Dette sker idet 3 års-reglen for selskabers skattefrie salg af aktier bortfalder, hvorved udbyttebegrænsningsreglen mister dens betydning. Reglen blev, som ovenfor nævnt, anvendt til at hindre, at selskaber, der havde deltaget i eller var opstået ved en skattefri omstrukturering, kunne udlodde store midler skattefrit, således at de pågældende selskaber tømtes for værdi og dermed kunne sælges med lille eller slet ingen aktieavance. Da den nye lov samtidig ændrer aktieavancebeskatningen således, at salg af datterselskabsaktier (ejerandel på mindst 10 %) og koncernselskabsaktier (sambeskattede selskaber) er skattefrie uanset ejertid, har udbyttebegrænsningsreglerne ikke længere praktisk betydning. Dette skyldes at grænsen for skattefrit udbytte ligeledes ligger på en ejerandel på mindst 10 %. Der indføres i stedet et holdingkrav, således at det bliver en betingelse, at aktierne i det erhvervede selskab (skattefri aktieombytning), i de deltagende selskaber (skattefri spaltning) og i det modtagende selskab (skattefri tilførsel af aktiver) ikke afstås inden for en periode på 3 år fra omstruktureringstidspunktet. Holdingkravet gælder (som udgangspunkt) for skattefrie omstruktureringer gennemført den 22. april 2009 eller senere. Derudover ophæves nogle andre værnsregler, som vil blive omtalt under de respektive områder. Endeligt er der værd at bemærke, at skattefrie omstruktureringer gennemført før den 22. april 2009 (datoen for lovforslaget) fra og med indkomståret 2010 hverken er underlagt udbyttebegrænsning eller holdingkrav. Dette betyder med andre ord at disse aktier i de fleste tilfælde kan afstås skattefrit fra og med indkomståret Vi vil dog ikke lægge særlig vægt på dette element i nærværende afhandling, da opgavens væsentligste element er at se på omstruktureringsmuligheder fremadrettet, men blot nævne at man skal være opmærksom på dette ved tidligere omstruktureringer. Med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 har vi det nugældende danske regelsæt vedrørende skattefrie omstruktureringer. 10

15 3 Forretningsmæssig begrundelse De danske regler om skattefri omstruktureringer er som nævnt i afsnit 2 baseret på reglerne i fusionsskattedirektivet. I fusionsskattedirektivets artikel 11, stk. 1, fastslås det, at en medlemsstat kan nægte at give eller tilbagekalde tilladelsen til at anvende reglerne om skattefri omstrukturering, såfremt hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Disse regler omtales også som skatteundgåelsesklausulen. Fusionsskattedirektivets artikel 11, stk. 1, anfører videre, at det kan skabe en formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med en skattefri omstrukturering er skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvis transaktionen ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager som for eksempel omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de deltagende selskaber. SKAT kan altså, med henvisning til fusionsskattedirektivets artikel 11, nægte tilladelse, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Omvendt har skatteyder et retskrav på tilladelse, hvis de objektive betingelser er overholdt, og skatteunddragelse eller skatteundgåelse ikke er et hovedformål med omstruktureringen. Dette er fastslået i Leur-Bloem dommen 4. Leur-Bloem-dommen fastslog, at ansøger har et retskrav på tilladelse til en skattefri omstrukturering, medmindre det efter en konkret bevisvurdering må lægges til grund, at skatteunddragelse eller skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. Det er altså SKAT, der har bevisbyrden for, at skatteunddragelse eller skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. Det blev ligeledes fastslået at SKAT kun kan anlægge en formodning om, at omstruktureringen er foretaget med henblik på skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvis omstruktureringen mangler anførelse af forsvarlige økonomiske betragtninger. Ved skattefrie omstruktureringer med tilladelse er det, som det fremgår af ovenstående, i princippet heller ikke noget krav for at opnå tilladelse, at omstruktureringen er forretningsmæssigt begrundet. Kravet er som nævnt, at den skattefrie omstrukturering ikke må have skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål. Praksis har imidlertid udviklet sig således, at kan man godtgøre at en omstrukturering er forretningsmæssig begrundet, har man umiddelbart også modbevist, at der foreligger skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Formodningen er derfor, at i det omfang en skattefri omstrukturering ikke er forretningsmæssigt begrundet, må den antages at være begrundet i et ønske om skatteundgåelse. I realiteten er der derfor et krav 4 Leur-Bloem dommen (C-28/95), præmis 41 og 42 - (SU ) 11

16 om, at en forretningsmæssig begrundelse skal udgøre hovedformålet med omstruktureringen, hvis der skal opnås tilladelse. 5 Såfremt SKAT skal give tilladelse til en skattefri omstrukturering, kræves det, at parterne må være i stand til at konkretisere og sandsynliggøre, at de forretningsmæssige hensyn er reelle, og at disse er hovedformålet med omstruktureringen. Hvis ikke parterne er i stand til dette, og at omstruktureringen samtidig har skattemæssige fordele, må det af SKAT antages, at de skattemæssige hensyn har været hovedformålet eller et af hovedformålene bag ønsket om omstruktureringen. Vurderingen af de forretningsmæssige begrundelser skal tage udgangspunkt i virksomhedens forhold og ikke i virksomhedsejernes forhold. 6 Ved skattefri omstrukturering uden tilladelse er det derimod ikke noget krav, at omstruktureringen er forretningsmæssigt begrundet. Så længe reglerne for omstruktureringen er overholdt, vil omstruktureringen ikke kunne omgøres, selvom den ikke var forretningsmæssigt begrundet. I stedet for at stille krav om en forretningsmæssig begrundelse er der indsat værnsregler for at hindre, at en skattefri omstrukturering uden tilladelse reelt bliver benyttet til at afstå aktier eller aktiver skattefrit for at omgå avancebeskatning. Disse værnsregler er ifølge skatteministeriet udformet således, at de varetager de samme hensyn, som varetages i tilladelsessystemet. Den vigtigste værnsregel er holdingkravet, der forhindrer skattefrit salg i de første tre år efter omstruktureringen. 3.1 Udvikling i praksis Begrebet forretningsmæssig begrundelse har udviklet sig over tid. Tidligere (frem til 2004/2005) blev der ikke stillet strenge krav til dokumentation af den forretningsmæssige begrundelse, mens der efter denne periode skete en betydelig stramning af kravene. Dette kom blandt andet til udtryk ved, at der blev givet afslag i sager, som efter tidligere praksis ville have udløst tilladelse. Dette var eksempelvis tilfældet i SKM TSS og SKM LSR, hvor der på grund af elementer af skatteudskydelse blev givet afslag. Som det fremgår af ovenstående burde det dog ikke være nok til afslag, så længe der samtidigt foreligger en forretningsmæssig begrundelse og skatteundgåelse eller skatteunddragelse ikke er et hovedformål, idet der ved stort set alle omstruktureringer er et element af skatteudskydelse. 7 5 SR , s Ligningsvejledning , afsnit S.G SR , s

17 Senere afgørelser synes dog nu igen at være udtryk for en opblødning af kravet til den forretningsmæssige begrundelse. Dette kommer blandt andet til udtryk i den såkaldte autolaker-sag 8, hvor der i landsskatteretten blev givet afslag, men hvor skatteministeriet tager bekræftende til genmæle ved SKM DEP da sagen blev indbragt for domstolene. Sagen omhandlede tre aktionærer (oprindelig ejer samt to forholdsvis nye ejere, der var tidligere medarbejdere), der ønskede at oprette en holdingkonstruktion ved aktieombytning og efterfølgende spaltning af det erhvervende selskab. Den forretningsmæssige begrundelse var angivet som ønsket om at skabe en egentlig holdingkonstruktion med risikoafgrænsning samt at muliggøre et glidende generationsskifte. Den ønskede struktur gjorde det muligt, at den oprindelige ejers holdingselskab efter spaltningen løbende kunne indløse aktier i driftsselskabet med den virkning, at de 2 medarbejderes relative andel af driftsselskabet forøges. SKAT og Landskatteretten afslog begge tilladelse, idet hovedformålet blev anset for at være skatteudskydelse. Dette var således en fortsættelse af den restriktive praksis. 9 Skatteministeriet tog dog efterfølgende bekræftende til genmæle, idet der ikke var grundlag for at fastslå, at skatteundgåelse var et af hovedformålene med omstruktureringen. Skatteministeriet fastslår i kommentaren, at skatteundgåelse kun kan anses for at være et af hovedformålene med en omstrukturering, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre omstruktureringen. Skatteministeriet fastslår samtidigt, at det kun kan antages, at skattemæssige fordele er et hovedformål for omstruktureringen, hvis parterne ikke er i stand til i rimelig grad at konkretisere eller sandsynliggøre, at de påberåbte forretningsmæssige hensyn er reelle. Skatteministeriet lagde i den konkrete sag til grund, at omstruktureringen både var egnet til at sikre varetagelsen af de forretningsmæssige hensyn og til at sikre en udskydelse af beskatningen. Skatteministeriet var således enig i, at et planlagt generationsskifte er en forretningsmæssig begrundelse. Skatteministeriet fandt det godtgjort, at den ønskede selskabsstruktur ville lette medarbejdernes finansieringsbyrde ved det kommende glidende generationsskifte. Dette sammenholdt med den oplyste generationsskifteplan bevirkede, at de forretningsmæssige hensyn var tilstrækkeligt konkretiseret. Dermed kunne ansøgningen imødekommes, selv om den oprindelige ejer samtidigt ville opnå en skatteudskydelse. Ud fra ovenstående kan det altså konkluderes, at har omstruktureringen et forretningsmæssigt formål, og dette er et af hovedformålene, skal der gives tilladelse, selvom omstruktureringen også indeholder skattemæssige fordele i form af skatteudskydelse. 8 SKM LSR 9 SR , s

18 Ovenstående afgørelse er ligeledes bekræftet i SKM LSR 10, hvor Landsskatteretten fandt, at SKAT s afslag på tilladelsen ikke kunne opretholdes, idet det ikke kunne antages, at et af hovedformålene med den skattefrie omstrukturering var skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 11 Der har dog stadigt været tilfælde efterfølgende, hvor der er blevet givet afslag. Dette er eksempelvis tilfældet i SKM LSR og SKM LSR, hvor der i begge sager blev givet afslag på grund af manglende konkrete og aktuelle planer for dispositionerne. Ved den første sag ønskedes der foretaget en skattefri aktieombytning med henblik på risikoafgrænsning og generationsskifteplanlægning. I den anden sag ønskede man efter en skattefri aktieombytning af et holdingselskab, at foretage skattefri spaltning af det ultimative holdingselskab. Baggrunden for aktieombytningen var optagelse af medarbejdere som aktionærer, hvorfor der blev givet tilladelse til dette. Der blev dog givet afslag til spaltningen, da formålet allerede var opnået ved aktieombytningen og der ikke forelå yderligere begrundelser for spaltningen. Det fremgår således, at det er yderst relevant, at sørge for grundig begrundelse og konkretisering i ansøgningen. I sådanne tilfælde, kan det i stedet være relevant at benytte reglerne om skattefri omstrukturering uden tilladelse. 12 Skatteministeriets omstødelse i SKM DEP må, sammenholdt med efterfølgende afgørelser i Landsskatteretten, være udtryk for en generel opblødning af kravene til den forretningsmæssige begrundelse. Med baggrund i ovennævnte afslag, må det dog samtidigt konstateres at der stadig er fokus på området. Det kan derfor konkluderes, at omstruktureringer både skal være forretningsmæssigt begrundede og tage udgangspunkt i og gavne en konkret virksomhed og ikke (kun) ejerne, således at der foreligger konkrete og aktuelle planer for dispositionen. 10 SKM LSR: Det kunne ikke antages, at et hovedformål med en skattefri omstrukturering var skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Sagen vedrørte 4 aktionærer, der ønskede at foretage to skattefrie aktieombytninger med en efterfølgende skattefri ophørsspaltning af det øverste holdingselskab. Den ønskede disponering skyldtes primært risikoafgrænsning og uenighed mellem ejerne om fremtidige investeringer. SKAT havde oprindeligt givet tilladelse til aktieombytningen, men afslag på ansøgningen om skattefri ophørsspaltning. Landsskatteretten fandt, at afslag på tilladelsen ikke kunne opretholdes. 11 SR , s SR , s

19 4 Fusion Den skatteretlige definition af fusion fremgår af fusionsskattelovens 1, stk. 3: Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette. Det betyder, at ét eller flere selskaber indskyder aktiver og forpligtelser i et modtagende selskab. De eller det indskydende selskab opløses uden likvidation og det modtagende selskab er det fortsættende. Det modtagende selskab kan være et allerede eksisterende selskab eller nystiftet i forbindelse med fusionen. Det indskydende selskab betegnes også som det ophørende selskab, mens det modtagende selskab også betegnes som det fortsættende selskab. I fusionsskattedirektivet defineres en fusion, som den transaktion, hvorved: et eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab ved, at de tildeler deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det andet selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi to eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et selskab, som de opretter ved at tildele deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det nye selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi et selskab som følge af og samtidig med sin opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver til det selskab, som sidder inde med samtlige aktier eller anparter i dets kapital" En fusion kan være skattepligtig såvel som skattefri. Som udgangspunkt vil en fusion være skattepligtig og derfor medføre beskatning, som ved almindelig afståelse af aktiver og passiver. Det er dog muligt at undgå beskatning ved at benytte successionsreglerne. Dette kræver at de særlige bestemmelser om fusion i fusionsskattelovens kapitel 1 følges. Selskabsretligt defineres fusion i Selskabslovens 236: Et kapitalselskab kan efter bestemmelserne i dette kapital opløses uden likvidation ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet kapitalselskab mod vederlag til de ophørende kapitalsel- 15

20 skabers kapitalejere, dvs. uegentlig fusion. Det samme gælder, når to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes til et nyt kapitalselskab, dvs. egentlig fusion. Definitionerne er på trods af forskellen i mængden af ord, ens i betydning. Reglen i fusionsskattedirektivet om, at det kontante vederlag maksimalt måtte udgøre 10 % er ophævet i dansk ret i 2002, hvorfor denne forskel er til stede i definitionen. Dette går ligeledes igen ved de øvrige omstruktureringsmuligheder. Selskabsretligt sker der ved en fusion universalsuccession. Det modtagende selskab indtræder derfor i samtlige af det indskydendes selskab aktiver og forpligtelser. Som det fremgår af den selskabsretlige definition, kan en fusion inddeles i to metoder; en uegentlig fusion og en egentlig fusion. I en uegentlig fusion ophører et selskab uden likvidation ved at overdrage sine aktiver og forpligtelser som helhed til et andet selskab. Det betyder, at kun ét selskab ophører. Det andet deltagende selskab er således det fortsættende. Ved en egentlig fusion fusioneres to selskaber sammen til ét nyt selskab. De to selskaber ophører således begge to. Simple eksempler på uegentlig og egentlig fusion kan illustreres således: Eks. 1: Uegentlig fusion Eks. 2: Egentlig fusion H1 A/S H2 A/S H1 A/S H2 A/S D1 A/S D2 A/S D1 A/S D2 A/S H2 A/S H1 A/S H2 A/S H1 A/S D2 A/S D3 A/S Figur 4.1: Fusionstyper 16

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Omstrukturering af selskaber

Omstrukturering af selskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Forfatter: Vejleder: Anders Bech René Yssing Rasmussen Afleveret: 15. november 2013 Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridsk Institut Cand.Merc.Aud. Forfatter: Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering Handelshøjskolen i Århus - Aarhus Universitet Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Skattefri omstrukturering af selskaber

Skattefri omstrukturering af selskaber Maj 2010 Skattefri omstrukturering af selskaber Vejleder: Henrik V. Andersen Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutning af revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud., på. Overvejelser

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud Omstrukturering - med henblik på generationsskifte Kandidatafhandling Aalborg Universitet - Casper Bach & Pernille Mayntzhusen Purkær Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 2 Problemformulering... 8 3

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering

Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridisk Institut Vejleder: Christian Homilius Forfatter: Susanne Lærke 271193 Cand.merc.jur Skattefri omstrukturering Anvendeligheden af de objektiverede regler i Danmark Handelshøjskolen,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Skattefri omstrukturering uden tilladelse Af Britt Balslev Larsen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007 Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud. Forfatter: Line Cecilie Svendsen Nordli Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007 November 2007

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering December 2013 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lov om nedsættelse/fastfrysning af offentlige ejendomsvurderinger. Lovforslag L 81 udbyttebeskatning af visse kontante

Læs mere

Skattefri omstrukturering

Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Vejleder: Birgitte Sølvkær Olesen Forfattere: Jacob Strandgaard Lasse Rolighed Petersen Skattefri omstrukturering - det modtagende selskabs succession

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans.

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. NYT Nr. 8 årgang 5 AUGUST 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. AFGØRELSER Spaltning af moderselskab

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

NYT. Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008

NYT. Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008 NYT Nr. 6 årgang 5 JUNI 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempede regler om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 er nu med enkelte ændringer vedtaget som Lov 2008.532 med

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NOVEMBER 2011 INDHOLD Stramning af successionsreglerne lovforslag L 30 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Fusionsskattedirektivet forsvarlige

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Aalborg Universitet Speciale på Cand. Merc. Aud. registreret revisor HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Forfattere: Mads Bjørndal og Klaus Viborg Pedersen Vejleder: Henrik

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Copenhagen Business School, 2010 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Skattefri omstrukturering uden tilladelse Afleveringsdato: Antal anslag: 1. oktober 2010 181.192

Læs mere