Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit"

Transkript

1 Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015

2 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført en analyse af skolens udfordringer. Analysen har resulteret i en plan for skoleudvikling, der som overordnet fokuspunkt har styrkelse af skolens læringsmiljø med henblik på øget studieaktivitet og bedre eksamensresultater. Analysen og planen for skoleudvikling er herefter udmøntet i denne opfølgningsplan. Den af læringskonsulenterne præsenterede indsatsteori er i væsentlig grad baggrunden herfor, ligesom det er tilstræbt, at de i brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen af 11. marts 2015 s. 3 formulerede krav til opfølgningsplanens enkelte punkter er indfriet. Problemstilling: Nakskov Gymnasium og HF har efter en periode med stigende gennemsnit oplevet et tilbagefald og har i flere år præsteret eksamensresultater under landsgennemsnittet for stx. Mål: Det er et mål, at fag med negativ løfteevne skal vendes til neutral eller positiv løfteevne. De i opfølgningsplanen beskrevne tiltag forventes at medføre en forbedring af det samlede eksamensresultat på ca. 0,2 karakterpoint ved eksamen i 2016 og yderligere 0,2 karakterpoint i Gennemsnittet skal herefter være minimum på niveau med gennemsnittet for region Sjælland. 1

3 Indsatser: Styrkelse af skolens sociale miljø Nedenstående indsatser vedrørende skolens sociale miljø beror på den antagelse, at et velfungerende læringsmiljø indbefatter aktiviteter og tilbud på skolen, som ligger ud over undervisningen på de enkelte hold. Et attraktivt lektiecafe-miljø, spændende morgensamlinger og tværgående temadage formodes at være væsentlige aktiver til at fastholde skoleidentitet og til at skabe et mere inkluderende fællesskab, der som effekt modvirker frafald og fravær og dermed skaber bedre læring og eksamensresultater. 1. Nyindretning af lektieværksted Et resultat af en af læringskonsulenterne afholdt workshop med elever og lærere var, at eleverne fik formuleret ønsker til lektieværkstedets indretning. På den baggrund har ledelsen i foråret 2015 taget initiativ til en delvis nyindretning af værkstedets fysiske rammer i retning af det mere caféagtige. Det er et delmål, at lektieværkstedet bliver mere attraktivt for flere elever. I samarbejde med lektieværkstedets koordinatorer har ledelsen fra august 2015 placeret lektieværkstedet alene om tirsdagen, men med udvidet åbningstid og deltagelse af lærere i samtlige fag med skriftlige afleveringer. (Det hidtidige tilbud om hjælp i lektieværkstedet om torsdagen erstattes af omlagt skriftlighed på skift i alle fag med skriftlige afleveringer, se afsnit 5 vedrørende øget skriftlighedsindsats) Desuden vil lektieværkstedet være åbent på alle hverdage, hvor eleverne skriver studieretningsprojekt. Skolens ledelse vil løbende drøfte nyindretningen af lektieværkstedet via dialog med lektieværkstedets lærere og brugere. Evalueringen af lektieværkstedet vil ske via afrapportering fra lærerne, fokusgruppeinterview og elektronisk spørgeskemaundersøgelse med (udvalgte) klasser og via det skriftlige eksamensgennemsnit på stx. Det er et delmål at undgå ikke beståede karakterer i skriftlige fag på stx. Det langsigtede mål er at sikre bedre skriftlig læring og dermed hæve det skriftlige gennemsnit. 2. Ny organisering af morgensamlingerne Som et resultat af en skoleudviklingsdag med Resonans i foråret 2014 har der i skoleåret været afholdt eksperimenter med organiseringen af morgensamlingerne. Efter en evaluering i foråret 2015 er både formål og afvikling blevet reformuleret, således at samlingerne er blevet mere elevorienterede. Nyordningen af morgensamlingerne, som fire lærere står i spidsen for, fortsætter i skoleåret Delmålet, at skabe en mere underholdende og motiverende skoledag, er i nogen grad nået. På længere sigt skal morgensamlingerne bidrage til at fastholde skoleidentiteten og et mere inkluderende fællesskab, der som effekt skal modvirke fravær og frafald. Målingen heraf sker via elevtilfredshedsundersøgelser og fokusgruppeinterview. 3. Temadage Elevtilfredshedsundersøgelser og fokusgruppeinterview viser, at eleverne i høj grad værdsætter tværgående aktiviteter. På den baggrund har ledelsen initieret at genoptage skolens tradition for at afholde temadage. Dette vil ske i efteråret 2016 i forbindelse med, at Nakskov fylder 750 år. 2

4 Målet med temadagene er at skabe læring på gymnasialt niveau om et afgrænset emnefelt. Et væsentligt delmål er at øge sammenholdet på tværs af uddannelser, klasser og studieretninger med den effekt, at skolefællesskabet øges. Temadagene evalueres via fokusgruppeinterviews, og effektmålingen sker som led i elevtilfredshedsundersøgelsen 2016/17, hvis score vedrørende skolens sociale miljø forventes at blive hævet med 5 % i forhold til elevtrivselsundersøgelsen Fornyelse af undervisnings- og læringsstrategier 4. Motivation, klasseledelse og læringsfællesskab I forlængelse af en skoleudviklingsdag i foråret 2014 har et antal klasser i skoleåret arbejdet med elevmotiverende foranstaltninger, og der har været lærerudviklende tiltag som for eksempel skemalagt lærersamarbejde. Der er på ledelsens initiativ planlagt en pædagogisk dag i september 2015 med Tilde Mette Juul fra CeFU. Sigtet med dagen er at styrke motivationsarbejdet. På kort sigt er det et delmål at skabe en fælles lærerdiskurs i forhold til elevernes motivation. Det langsigtede mål er naturligvis at motivere eleverne for at øge læringen i relation til de faglige mål i bekendtgørelserne. De i stigende grad inhomogene elevgrupper nødvendiggør at gentænke klasserumskulturen. Især i en nuværende 1g-klasse har klassens lærere drøftet fælles indsats for bedre klasserumskultur og elevtilpasset læring. Denne indsats videreføres og udvides i det kommende skoleår, idet Nakskov Gymnasium og HF har tilmeldt sig Klasseledelse og læringsfællesskaber, hvor målet er at styrke klasseledelsen og inddragelsen af eleverne/kursisterne, så de oplever undervisningen som motiverende og engagerende samt klassefællesskabet som en drivkraft i læringen. Effekten forventes at være et bedre klassemiljø og øget elevtrivsel. Dette måles via elevtrivselsundersøgelserne. Hertil kommer effekten på læringsudbyttet og eksamensresultaterne, som forventes at stige med 0,2 karakterpoint i juni 2016 og juni Skriftlighedsindsats De hidtidige skriftlighedsindsatser som skriveportal og fælles skriftlige progressionsplaner suppleres med mere omlagt skriftlighed, både ledelsespålagt og lærerinitieret. I 1g og 2g vil der være obligatorisk omlægning i engelsk og dansk svarende til 5 elevtimer pr. semester. Fra august 2015 friholdes torsdag eftermiddag kl til skemalagt omlægning for alle hold med skriftlige afleveringer. Det forventes, at denne mulighed for omlægning, som håndteres i et samarbejde mellem faglærere, team og ledelsen, udnyttes minimum 50 % af de mulige torsdage i efterårssemesteret 2015 og minimum 60 % af de mulige torsdage i forårssemesteret Eleverne får således mere hjælp undervejs med de skriftlige opgaver, men også mere målrettet og effektiv feedback på deres besvarelser. I foråret 2015 afholdt skolen kursus i nye rettestrategier, og lærerne forventes blandt andet via faggruppesamarbejde og efteruddannelse at fortsætte med at udvikle nye måder at hjælpe eleverne med skriftlige opgaver i skoleåret gennem både formativ og summativ evaluering. Delmål er her at øge både studieaktiviteten og kvaliteten heraf. Evaluering af indsatsen finder løbende sted mundtligt via klassens team og på teamledermøder 3

5 med deltagelse af team og ledelsen på basis af registranter over klassernes skriftlige fravær. Desuden evalueres brugen af omlægning af skriftlige opgaver som et af det kommende skoleårs nøgleområder vedrørende undervisningsevaluering. Via det særlige fokus herpå forventes klassernes gennemsnitlige skriftlige fravær i de kommende tre skoleår at falde med 6 %. I øvrigt måles der på elevernes eksamenskarakterer. Den forventede effekt er en stigning i det skriftlige karaktergennemsnit på 0,2 fra sommereksamen Det langsigtede mål er, at stx erne i 2020 er nået op på landsgennemsnittet. Ledelsen følger op på indsatsen for at hæve de skriftlige eksamenskarakterer ved faggruppemøder og teamledermøder. 6. It til at understøtte læring I tilknytning til indsats for øget motivation, jf. pk. 4, forventer skolen i højere grad end nu at integrere it i den faglige læring. It-pædagogik vil i det kommende skoleår være i centrum for lærerne og teams drøftelser fx vedrørende it til styrkelse af motivation, studieaktivitet og evaluering samt træning i kvalificeret læsning af elektroniske tekster. Skolens pædagogiske arbejdsudvalg (PANG) vil sammenfatte og følge op på erfaringer hermed i skoleåret Dokumentation og data: Disse data vil ligge til grund for indsats og evaluering: Resultaterne af læsescreeningen Elevtilfredshedsundersøgelserne Fokusgruppeinterview med førsteklasser ved semesterskifte og med afgangsklasser i slutningen af skoleåret Rapporter fra teams og faggrupper PANG s opsamling af skoleårets nøgleområder vedrørende undervisningsevaluering Fraværsstatistik Standpunktstilkendegivelser i oktober og februar, årskarakterer og eksamenskarakterer Undervisningsministeriets statistikker vil blive anvendt til løbende at fokusere og følge resultatet af de iværksatte indsatser 4

6 Evaluering: Nakskov Gymnasium og HF vil løbende evaluere, om målet med at hæve karaktergennemsnittet er i sigte. Skolens ledelse vil analysere og følge op på resultaterne af de pædagogiske indsatser. Ledelsen vil inddrage eleverne i evalueringer af indsatserne via fokusgruppeinterview og elevtilfredshedsundersøgelser. Ledelsen vil i samarbejde med lærerne forud for skoleåret og vurdere, om de iværksatte tiltag skal justeres og eventuelt suppleres med nye tiltag. Oversigt over indsatserne Stx Ansvar Tidspunkt for eventuel delevaluering Tidspunkt for evaluering Tidspunkt for eventuel justering 1. Nyindretning af lektieværksted Vicerektor Dec Dec Maj 2016 Maj 2017 Jan Jan Dec Maj 2018 Jan Ny organisering af morgensamlingerne Rektor -- Apr Aug Temadage Vicerektor -- Okt Sep Motivation, klasseledelse og læringsfællesskab Rektor Dec Dec Skriftlighedsindsats Vicerektor Nov It til at understøtte læring Pædagogisk leder Jørn Jepsen Nov. 16 Nov. 17 Apr Apr Apr Apr Apr Maj 2016 Maj 2017 Maj 2018 Aug Aug Jan Aug Jan Aug Jan Aug Aug Aug Aug

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse og Pædagogiske itanvendelser Formål På baggrund af elevsammensætningen, herunder en

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere