PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005"

Transkript

1 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af

2 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING F K-YTEMET EVULERING F K-YTEMET DEN UTORIEREDE LEDELEMÆIGE BEFØJELER DELGERING F NVR OG BEFØJELER VEDRØRENDE INTRUKTION OG TILYN FTLEGENNEMGNG TYRING F INDKØB BEMNDING F OPGVER INTRUKTIONER KRIFTLIGE PROCEDURE OG INTRUKTIONER TILYN EFTERYN OG FPRØVNING UDDNNELE OG TRÆNING (Individuel Kometence Vurdering) UDTYR PROCEDURE VED ELIKKERHEDMÆIGE FEJL K-UDIT DOKUMENTTYRING PROCEDUREHÅNDBOG ORDFORKLRING...31 K VEJLEDNING.doc - 2 af

3 1 VEJLEDNING F K-YTEMET Vejledningen giver sulerende olysninger til, hvordan de enkelte K-krav kan forstås, og hvilke forhold PBL Teknik har overvejet i forbindelse med etablering/revision og drift af K-systemet. K-systemet har til formål at sikre, at elsikkerheden oretholdes, såvel ved den færdige installation som under udførelsen af installationsarbejdet. Dette kan betyde, at der kan være forhold hos den enkelte virksomhed, som medfører, at vejledningens tekst ikke er fyldestgørende. I disse tilfælde vil det alene være K-kravene, som de er beskrevet i ikkerhedsstyrelsens Retningslinjer vedrørende sikkerhedskvalitetsstyringssystem kaitel 3, som vil blive lagt til grund for en vurdering af PBL Tekniks Ksystem. Formål og indhold: For at onå og oretholde virksomhedsautorisation skal PBL Teknik udarbejde et K-system, der ofylder de krav, der er defineret som K-krav. Kravet forligter PBL Tekniks ledelse til at udarbejde, indføre og vedligeholde et dokumenteret K-system i henhold til de angivne K-krav, samt at aktiviteterne udføres i henhold til systemet. Ved udarbejdelsen af systemet skal PBL Teknik tage aktivt stilling til alle krav. fhængig af virksomhedsformen, organisationen, antallet af autoriserede, ogavetyer med videre kan kravene til dokumentationens omfang dog variere. Ved ændringer i organisationen, nye ogavetyer og etablering af nye afdelinger, skal PBL Tekniks ledelse vurdere, om systemet fortsat afsejler PBL Tekniks aktuelle situation. Endvidere skal PBL Teknik være omærksom å afklaring af ansvarsforhold, når flere autoriserede arbejder å samme anlæg. PBL Teknik er en enkelt-mandsvirksomhed.t. men har som mål at ansætte 5 ersoner inden for de næste tre år, derfor er K-ystemet udarbejdet efter en virksomhedstye 1.2, hvor samtlige medarbejdere refererer direkte til PBL Tekniks direktør Peder Bloch-Larsen. Virksomhedstye 1.2: Peder Bloch-Larsen K VEJLEDNING.doc - 3 af

4 2 EVULERING F K-YTEMET K-systemets egnethed til onåelse af den krævede elsikkerhed skal evalueres. Evaluering skal foretages mindst én gang årligt. Evalueringen skal dokumenteres. Evalueringen skal sikre, at PBL Tekniks K-system er tilasset PBL Teknik, samt at systemet til enhver tid er egnet til at onå den krævede elsikkerhed. Evalueringen af K-systemet er ledelsens vurdering af, om det indførte K-system fortsat lever o til K-kravene. Evalueringen omfatter en vurdering af, om systemet å korrekt vis afsejler PBL Tekniks hverdag, om det følges i dagligdagen, samt om det aktivt medvirker til at forbedre elsikkerheden. En evaluering af PBL Tekniks K-system skal foretages mindst én gang årligt. Evaluering bør også gennemføres efter, at der er sket væsentlige ændringer i PBL Tekniks system, ogaver eller ydre forhold. Disse ændringer kan for eksemel være: organisatoriske ændringer (eksemelvis orettelse/nedlæggelse af afdelinger). ændringer i forretningsstrategien. ændringer i K-systemet. vækst i form af flere ansatte, nye ogavetyer med videre. samarbejde med andre virksomheder om konkrete rojekter/ogaver. interne audit har afsløret, at der er væsentlige afvigelser. der har været alvorlige uheld eller risiko for alvorlige uheld. der har været åtale eller lignende, som burde have været forhindret gennem K-systemet. PBL Teknik er en enkeltmandsvirksomhed og beskæftiger kun én elmedarbejder, som er autoriseret og somsamtidig er PBL Tekniks øverst ansvarlige leder. Vejledning Evalueringsskema og raorter findes i filen K Procedure.xls å faneblad 2 K Evaluering. lle raorter der udarbejdes gemmes under dette faneblad, så det er nemt at finde i fremtiden. Når raorten er udarbejdet, skal det rintes ud og arkiveres i K Procedurehåndbogen under afs. 2. Dokumenter som bør indgå i evalueringen kan nævnes: raorter fra intern audit. møde- og beslutningsreferat fra sidste evaluering. registreringer fra "Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl". status å korrigerende handlinger. Disse kan være identificeret gennem "Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl" eller initieret af ledelsen. fejl eller åtale i forbindelse med anlægstilsyn. eventuel åtale fra ikkerhedsstyrelsen. modtagne kundeklager, som har eller kunne have medført en reduceret elsikkerhed. registreringer fra foretagne tilsyn. registreringer fra "Eftersyn og afrøvning". stærkstrømsbekendtgørelsen. øvrige lovgivning og anvisninger, som har indflydelse å elsikkerheden. Ved evaluering skal følgende vurderes: om K-systemet er effektivt til at oretholde elsikkerheden. om de ressourcer, som PBL Teknik bruger til drift og vedligeholdelse af systemet er assende. om der er aktiviteter, eller der er lanlagt aktiviteter, som ikke er indeholdt i K-systemet. om resultat af evalueringen: sørge for, at der iværksættes aktiviteter, som sikrer, at systemet ofylder K-kravene. tildele de tilstrækkelige ressourcer til drift og vedligeholdelse af systemet. K VEJLEDNING.doc - 4 af

5 3 DEN UTORIEREDE LEDELEMÆIGE BEFØJELER Peder Bloch-Larsen tager alene ansvar for eget arbejde. Peder Bloch-Larsen ledelsesmæssige beføjelser vil ikke blive yderligere dokumenteret, så længe dette forhold består uændret. De ledelsesmæssige beføjelser skal altid være klart definerede og dokumenterede for den autoriserede, som ikke samtidig er øverste ansvarlig leder. Tilsvarende gælder for så vidt angår den autoriseredes ansvar. Dette kan ske å en eller flere af følgende måder: stillingsbeskrivelse. ansvarsfordelingslan. organisationsdiagram. PBL Teknik beskæftiger kun en autoriseret, som samtidig udgør PBL Tekniks øverste ledelse. Yderligere dokumentation for den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, vil ikke blive udarbejdet, så længe dette forhold består uændret. Link til 3 Beføjelser K VEJLEDNING.doc - 5 af

6 4 DELGERING F NVR OG BEFØJELER VEDRØRENDE INTRUKTION OG TILYN Peder Bloch-Larsen foretager al instruktion og tilsyn. Delegering er ikke foretaget. Da PBL Teknik er under ostart og forventer at komme til at ansætte flere elektrikere i nærmeste fremtid samt en overmontør, vil delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn bliver forberedt. PBL Teknik skal sikre, at den autoriserede foretager delegering til de medarbejdere, som leder det autorisationskrævende installationsarbejde i de enkelte afdelinger. Den autoriserede er ansvarlig for, at den medarbejder, der modtager delegeringen, er kvalificeret i forhold til delegeringens omfang. Den autoriserede er ansvarlig for at vurdere medarbejderens kvalifikationer i relation til delegering. Vurderingen skal dokumenteres. Delegeringen skal være skriftlig og tilasset den enkelte medarbejders kvalifikationer i forhold til ogavetyer og komleksitet. ftalen skal acceteres ved underskrift af både den autoriserede, virksomhedens ledelse samt den medarbejder, der modtager delegeringen. Delegering kan kun ske til medarbejdere, der er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Dokumentation for delegering skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn i skemaet under faneblad 4 Delegering i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter. Medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen, der arkiveres i K- Procedurehåndbog under afsnit 4 Delegering. PBL Teknik sikrer, at ansvaret for instruktion og tilsyn i forhold til den enkelte ogave til enhver tid entydigt kan fastslås. Virksomheden skal sikre, at delegering foretages, inden ogaven åbegyndes, samt at alle betingelser, som er knyttet til en delegering, er ofyldt. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn har til formål at sikre: at autorisationskrævende elarbejde kan udføres, også hvis den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at instruere hver enkelt elmedarbejder samt ersonligt at føre tilsyn med det udførte arbejde. at ansvaret for tilsyn og instruktion ligger hos den erson, der i dagligdagen leder arbejdet og medarbejderne. Det bør derfor vurderes, om den autoriserede har mulighed for selv at foretage nødvendig tilsyn og instruktion af alle medarbejdere. åfremt denne vurdering viser, at den autoriserede ikke har mulighed for selv at foretage nødvendig instruktion og tilsyn, skal der enten ansøges om ersonlig autorisation for relevante medarbejdere eller ske delegering efter reglerne herfor. nsvarsforhold Ved en delegering af ansvar for instruktion og tilsyn overføres den autoriseredes ansvar overfor myndighederne for tilsyn og instruktion til den medarbejder, der har modtaget delegeringen. Den autoriserede kan dog ikke gennem en delegering fraskrive sig det fulde ansvar. Det overordnede ansvar for autorisationskrævende elarbejde vil således altid være hos den autoriserede. Er ansvaret delegeret til en medarbejder, som ikke har den tilstrækkelige faglige kometence, vil ansvaret for udførelse af instruktion og K VEJLEDNING.doc - 6 af

7 tilsyn således fortsat være den autoriseredes. Den autoriserede har endvidere ansvaret for, at formkravene til aftalen om delegering er ofyldt. Krav om ledelsesmæssige beføjelser. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn må kun ske til medarbejdere, der ved deres organisatoriske lacering, er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. En medarbejder kan dog godt være laceret i mere end én afdeling/funktion og således kun som en del af sit ansættelsesforhold være underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Det forudsættes således, at den der modtager delegeringen i alle forhold, der vedrører autorisationskrævende arbejde, er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Eksemelvis kan en autoriseret kun delegere ansvar til en overordnet, hvis denne overordnede samtidig er laceret i den del af organisationen, som er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, når der udføres autorisationskrævende arbejde. Forholdet skal tydeligt fremgå af den autoriseredes stillingsbeskrivelse eller lignende. ftale om delegering kan alene indgås med den autoriserede. åfremt den autoriserede i virksomheden erstattes med en anden, ohører aftalen om delegering. Hvis en medarbejder skifter ledelsesmæssigt tilhørsforhold, for eksemel til en anden autoriseret, skal der indgås ny aftale om delegering. åfremt den autoriserede forlader virksomheden, ohæves alle delegeringer foretaget af den autoriserede. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne orienteres om bortfald af delegering. Hvornår bør der delegeres? Delegering bør have et reelt indhold og bør begrænses til det absolut nødvendige. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at instruktion og tilsyn gennemføres af den autoriserede, eventuelt ved at der tilknyttes flere autoriserede til virksomheden. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage delegering. Det kan for eksemel være tilfældet, hvis den daglige styring varetages af en anden end den autoriserede, for eksemel å en byggelads. Der kan også være tilfælde, hvor den autoriserede ikke kan give instruktion eller føre tilsyn å grund af fravær, som kan skyldes ferie, sygdom eller lignende. Ved ferie eller sygdom af begrænset længde, bør det dog tilstræbes, at arbejdet lanlægges således, at det kun i begrænset omfang er nødvendigt at instruere og føre tilsyn. Ved længerevarende sygdom, ferier, udstationering å rojekter eller lignede, bør det tilstræbes, at der autoriseres en anden erson til at varetage forligtelserne vedrørende instruktion og tilsyn. Der skal dog mindst foretages delegering. Delegering af instruktion og tilsyn med eget arbejde. Delegering, der er begrænset til instruktion og tilsyn med eget arbejde, bør kun forekomme, hvis den, der modtager delegering, samtidig har ansvar for instruktion og/eller tilsyn med arbejde udført af andre medarbejdere. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn vedrørende arbejde udført af montører, der udfører selvstændigt arbejde, bør ikke forekomme. Virksomheden er ansvarlig for, at montøren gennem uddannelse og træning er i stand til at gennemføre selvstændigt arbejde med et minimum af instruktion og tilsyn. Det skal fremgå af registreringerne vedrørende medarbejderens uddannelse/træning, at instruktion og tilsyn ikke skønnes nødvendigt ud fra den autoriseredes kendskab til medarbejderens faglige kometence. K VEJLEDNING.doc - 7 af

8 Krav om delegering Der vil være krav om delegering, hvis virksomheden er odelt i afdelinger eller funktioner, hvor den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at give instruktion og føre tilsyn. Omvendt må tilsyn og instruktion ikke foretages af en anden end den autoriserede, uden at kravene til delegering er ofyldt. Kravet om delegering kan være aktuelt hvis: antallet af medarbejdere er så stort, at den autoriserede ikke har mulighed for at instruere medarbejderne, inden arbejdet åbegyndes, afhængig af den enkelte medarbejders kvalifikationer og den aktuelle ogave. hvis antallet af enkeltogaver er stort eller ogaverne geografisk er så sredte eller komlicerede, at den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at føre det fornødne tilsyn. de ledelsesmæssige beføjelser i øvrigt er overført til en mellemleder (overmontør, afdelingsleder eller lignende), der varetager alle normalt forekomne ledelsesmæssige ogaver i en afdeling, funktion eller et rojekt. den autoriserede i øvrigt er belastet af andre ogaver, der vanskeliggør varetagelsen af forligtelsen til at give instruktion og føre tilsyn i fornødent omfang. Kravet behøver ikke at være aktuelt hvis: den autoriserede ersonligt varetager de ledelsesmæssige ogaver i alle afdelinger, der udfører autorisationskrævende installationsogaver, og hvor den autoriserede samtidig ersonligt varetager ansvar for instruktion og tilsyn. Krav til medarbejderen Medarbejderen, der modtager en delegering, skal være fagligt kometent til at varetage forligtelsen vedrørende instruktion og tilsyn indenfor de områder, som delegeringen omfatter. Den faglige kometence skal være å niveau med den faglige kometence, der kræves for at få autorisation. Gennem delegeringens omfang, secificeres de områder, hvor medarbejderen har en faglig kometence, som af den autoriserede vurderes til at være å niveau med den autoriseres. Den autoriserede skal, inden en delegering foretages, vurdere medarbejderens kvalifikationer. Dokumentation for denne vurdering skal foreligge. Der skal som minimum foreligge en vurdering af medarbejderen indenfor følgende områder, idet vurderingen skal være relateret til delegeringens omfang: Kendskab til relevant lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen. Teoretisk og raktisk uddannelse og træning. Herunder deltagelse i relevant efteruddannelse, eventuelt "sidemandsolæring" sammen med den autoriserede. Faglig baggrund og kendskab til det område delegeringen sker inden for (eksemelvis institutions-, bolig-, landbrugs- eller industriinstallationer). nciennitet i virksomheden med henblik å kendskab til virksomhedens arbejdsogaver og medarbejdere og deres raktiske og teoretiske baggrund og erfaring. Medarbejderens fysiske og organisatoriske lacering i forhold til delegeringens omfang og afgrænsninger. Medarbejderens kendskab til virksomhedens K-system. Endvidere bør følgende forhold indgå i vurderingen: Medarbejderens samarbejdsevner og ersonlige autoritet i forhold til virksomhedens øvrige elmedarbejdere. Medarbejderens interesse for og evne til administrativt arbejde. K VEJLEDNING.doc - 8 af

9 Medarbejderens menneskelige egenskaber i øvrigt. En erson, der kan autoriseres, formodes umiddelbart at ofylde kravene om kendskab til lovgivningen, stærkstrømsbekendtgørelsen, samt kravene til teoretisk og raktisk uddannelse. Den autoriseredes vurdering af alle kravene skal dog dokumenteres, idet det ikke kan forudsættes, at alle krav automatisk er ofyldt, selv om ersonen kan autoriseres. Omærksomheden henledes å, at der for medarbejdere, der har modtaget delegering, kan være særlige uddannelses- og efteruddannelsesbehov. Krav til "ftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn" Det er et krav, at aftalen skal være skriftlig, samt at den er underskrevet af medarbejderen, den autoriserede og en reræsentant for virksomhedens ledelse. Hvor den autoriserede samtidig er en del af virksomhedens ledelse, underskriver den autoriserede samtidig såvel som autoriseret og som virksomhed. f aftalen skal fremgå: Den autoriseredes navn. Medarbejderens navn. Medarbejderens organisatoriske lacering i virksomheden samt laceringen af eventuelle medarbejdere omfattet af delegeringen. Omfang i form af instruktion og/eller tilsyn. Delegeringens omfang i relation til: o ogave o tidsmæssig begrænsning o afdeling o geografi o rojekt (byggelads, rojekt eller lignende) o medarbejdere Beføjelser og bemyndigelser som er tilknyttet aftalen. amarbejdsrelationer i relation til organisationen og den autoriserede. Raortering/kommunikation med hensyn til forhold, der vedrører elsikkerheden. Ved underskrift af aftalen bekræfter arterne, at de er bekendt med aftalens indhold, samt at aftalen er indgået i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse. Den autoriserede bekræfter ved underskrift af aftalen, at han har vurderet medarbejderens kometence i forhold til delegeringens omfang. Bemyndigelse Uanset delegering af ansvar for instruktion og tilsyn kan virksomheden eller den autoriserede bemyndige medarbejdere til at tegne virksomheden i alle andre forhold end instruktion og tilsyn. e evt. afs./faneblad 7 Bemanding. Procedure skema ftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn Dokumentation for delegering skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn i skemaet under faneblad 4 Delegering i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter og medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen der arkiveres i K-Procedurehåndbog under afsnit 4 Delegering. K VEJLEDNING.doc - 9 af

10 5 FTLEGENNEMGNG Kravet skal sikre, at PBL Teknik ved indgåelse af aftaler om autorisationskrævende arbejde, ikke binder sig til løsninger, der er i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er et krav, at der foreligger en dokumenteret rocedure, der sikrer, at den autoriserede, eller den erson som den autoriserede har bemyndiget dertil, kan foretage gennemgang af aftaler, inden virksomheden forligter sig til at gennemføre en ogave. ftaler/kontrakter (aftale om arbejde eller rojekter) indgås alene af Peder Bloch-Larsen. Ved skriftlige aftaler signerer Peder Bloch-Larsen å aftale/rojektgrundlag for gennemgang. lle aftaler der har økonomisk eller sikkerhedsmæssig karakter, skal noteres ned med dato og tid, samt hvad aftalen indeholder. Kunden skal til enhver tid gøres omærksom å konsekvensen af aftalen. Link til 5 ftalegennemgang K VEJLEDNING.doc - 10 af

11 6 TYRING F INDKØB Indkøb af varer og tjenesteydelser, der kan have indflydelse å elsikkerheden, er alene ålagt Peder Bloch-Larsen. PBL Teknik har beskrevet rocedure for indkøb. Denne rocedure skal sikre, at varer og tjenesteydelser, der indkøbes og som kan have indflydelse å elsikkerheden, har en sådan standard, at virksomheden kan leve o til lovgivningsmæssige forligtelser vedrørende elsikkerheden. Proceduren skal endvidere sikre, at den autoriserede har mulighed for at vurdere de indkøbte varer og tjenesteydelser i forhold til den åtænkte anvendelse og elsikkerheden. Da PBL Teknik er under ostart og forventer at komme til at ansætte flere elektrikere i nærmeste fremtid samt en overmontør, vil styring af indkøb bliver forberedt. Dokumentation for styring af indkøb skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om indkøb under faneblad 6 Indkøb i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter og medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen der arkiveres i K-Procedurehåndbog under afsnit 6 Indkøb. K VEJLEDNING.doc - 11 af

12 7 BEMNDING F OPGVER Formålet med kravet er at sikre, at der udarbejdes grundlag for bemanding af ogaver. Grundlaget skal sikre, at bemanding af ogaver finder sted å en måde, så de krav, ogaven stiller, kan honoreres af medarbejderen. PBL Teknik er ansvarlig for, at der foreligger et grundlag for bemanding af ogaver under hensyntagen til ogavens komleksitet og medarbejderens kometence. Peder Bloch-Larsen har ansvaret for at bemande de ogaver, som vedkommende er ansvarlig for. Peder Bloch-Larsen kan stille konkrete krav til medarbejdernes uddannelse, træning, færdigheder og erfaring i relation til den konkrete ogave. åfremt Peder Bloch-Larsen har bemyndiget medarbejdere til at foretage bemanding, skal der foreligge dokumenterede rocedurer for bemanding. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Grundlag for bemanding af ogaver. Procedure for bemanding (kun såfremt medarbejdere er bemyndiget til at bemande) Følgende dokumentation skal foreligge i virksomhedens sagsmaer: Eventuel bemyndigelse af medarbejdere til at foretage bemanding, se ordliste: Bemyndigelse. skal der udarbejdes dokumenterede rocedurer for bemanding. Proceduren for bemanding skal tage stilling til: forholdsregler med hensyn til at orientere den autoriserede om bemanding af en ogave. anvendelse af grundlaget for bemanding. eventuelle begrænsninger i anvendelsen af rocedure for bemanding (ogavetyer, komleksitet med videre) Procedure I afs./faneblad 7 Bemanding er der autogenereret et dokument med ogavebemandingen i form af en oversigt, der r. ogavetye som PBL Teknik udfører, beskriver hvilke medarbejdere, der kan udføre ogavetyen. Dette gøres å baggrund af den ansattes uddannelse og træning, for at ændre den ansatte kometence, skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den ågældende ansatte. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Bemandingsskemaet under faneblad 7 Bemanding, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 7 Bemanding og den gamle makuleres. Instruktionsskemaet under faneblad 8 Instruktioner, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 8 Instruktioner og den gamle makuleres. Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 10 Tilsyn og den gamle makuleres. Uddannelse og Træning skemaet under faneblad 12 Uddannelse, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 12 Uddannelse og den gamle makuleres. K VEJLEDNING.doc - 12 af

13 8 INTRUKTIONER Kravet skal sikre, at PBL Teknik og Peder Bloch-Larsen vurderer behovet for instruktion inden og under arbejdets udførelse, og at denne instruktion tilasses den enkelte medarbejders færdigheder og arbejdets komleksitet. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Vurdering af behov for instruktion. Denne vurdering skal være ajourført. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: ogavens komleksitet. vurdering af medarbejderens faglige kometence, i forhold til ogavens komleksitet. Peder Bloch-Larsen er forligtet til at ajourføre eventuelt grundlag for vurdering af den enkelte medarbejders behov for instruktion i forhold til ogavetyer og komleksitet baseret å erfaringer med medarbejderens selvstændige arbejde. Vurderingen bør endvidere fastsætte, under hvilke forhold instruktionen gives, samt hvorledes elmedarbejderen kan få sulerende instruktion. Eksemelvis at instruktionen gives å faste møder, i forbindelse med udlevering af ogaver eller tilsvarende. ammenhæng med øvrige K-krav: Vurderingen af nødvendig instruktion i forbindelse med arbejde udført af den enkelte elmedarbejder, å basis af ogavetyen og dennes komleksitet, udgør en del af grundlaget for bemanding af ogaven. Vurderingen hænger endvidere nøje sammen med behovet for tilsyn og medarbejderens uddannelse og træning. Link til 8 Instruktion K VEJLEDNING.doc - 13 af

14 Procedure Ved vurderingen af behov for instruktion, vil det være hensigtsmæssigt at klassificere de almindeligt forekomne ogaver i kategorier, samt at vurdere de enkelte medarbejderes behov for instruktion indenfor de enkelte kategorier. Instruktionsbehov skemaet er autogenereret udfra en matematisk algoritme, å baggrund af elmedarbejderens uddannelse, træning samt bemanding. For at kunne ændre instruktionsniveauet skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den å gældende ansatte. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Bemandingsskemaet under faneblad 7 Bemanding, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 7 Bemanding og den gamle makuleres. Instruktionsskemaet under faneblad 8 Instruktioner, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 8 Instruktioner og den gamle makuleres. Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 10 Tilsyn og den gamle makuleres. Uddannelse og Træning skemaet under faneblad 12 Uddannelse, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 12 Uddannelse og den gamle makuleres. Der er indført en Instruktionskode (klassificering) af medarbejderens behov for instruktion. åledes at den uudannede og utrænede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at der gennemføres en grundig instruktion, mens den erfarne og uddannede medarbejder tildeles en kode, der betyder, at instruktion ikke nødvendigvis skal gennemføres, eller kun gennemføres i begrænset omfang. Efterhånden som en medarbejder onår en bedre uddannelse og større erfaring kan kombinationen af medarbejder/ogavetye justeres. Her skal eksemelvis lærlinge medregnes som elmedarbejdere, hvor der løbende skal justeres å kombinationen af medarbejder/ogavetye og behov for instruktion. Hvis der er behov for instruktion af en elmedarbejder, skal der udarbejdes en skriftlig rocedure og instruktion, se afs. 9 Instruktioner. K VEJLEDNING.doc - 14 af

15 9 KRIFTLIGE PROCEDURE OG INTRUKTIONER Formålet er at sikre, at alle PBL Tekniks ogavetyer gennemgås for at vurdere behovet for skriftlige instruktioner. Vurderingen skal dokumenteres. Der skal også foreligge en dokumentation for vurderingen i tilfælde, hvor det vurderes, at der ikke er behov for en skriftlig instruktion. Hvis det af Peder Bloch-Larsen skønnes, at der skal foreligge en skriftlig anvisning for at sikre, at en ogave udføres korrekt, skal der udarbejdes en skriftlig instruktion. En skriftlig instruktion kan være: tegning over installationens udførelse. nøglediagram. aktivitetslan. leverandøranvisninger. PBL Tekniks egne instruktioner. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Dokumentation for vurdering af behov for skriftlige rocedurer/instruktioner (PBL Teknik er forligtet til at vedligeholde vurderingen af behovet). Oversigt over skriftlige rocedurer/instruktioner. Behovet for skriftlig vejledning tager udgangsunkt i ogavernes komleksitet og skal ses i sammenhæng med: medarbejdernes uddannelse, træning og erfaring afs. 8 Instruktioner. en assende ogavebemanding afs. 7 Bemanding. den lanlagte mundtlige instruktion. og det lanlagte tilsyn. Jo mere erfaren en medarbejderstab PBL Teknik råder over, des mindre vil behovet for skriftlig vejledning være. Der kan imidlertid være ogaver, som efter virksomhedens ofattelse, skal udføres å en ganske bestemt måde, som også de erfarne medarbejdere skal følge. Peder Bloch-Larsen skal vurdere og fastlægge den "blanding" af medarbejderkometencer, mundtlig instruktion og tilsyn, der vil blive anvendt i virksomheden i forbindelse med de forskellige ogavetyer. I lyset af dette skal de beslutte omfanget af skriftlig vejledning samt sørge for udarbejdelse af denne vejledning. K VEJLEDNING.doc - 15 af

16 Procedure Hvis en ogave eksemelvis udføres sjældent, udarbejdes en skriftlig instruktion for at sikre, at ogaven udføres korrekt hver gang. Og man anvender Procedure & Instruktion skemaet under faneblad 9 Procedure & Instruktioner. Den skriftlige instruktioner og rocedure udarbejdes efter den anviste skabelon i afs. 17 Procedurehåndbog. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Procedure & Instruktion skemaet under faneblad 9 Procedure & Instruktioner, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 9 Procedure & Instruktioner. Proceduren under faneblad 17 Procedurehåndbog, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 17 Procedurehåndbog. K VEJLEDNING.doc - 16 af

17 10 TILYN Formålet er at sikre, at den autoriserede vurderer behovet for tilsyn med arbejdets udførelse, og at dette tilsyn tilasses den enkelte medarbejders færdigheder og arbejdets komleksitet. Det er Peder Bloch-Larsen, der har ansvaret for, at der føres tilsyn, samt at tilsynet afasses i forhold til ogavens komleksitet og den konkrete medarbejder. Elmedarbejdere er også eventuelle lærlinge. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet. Dokumentation for vurdering af behov for tilsyn. Dokumentationen skal være relateret til virksomhedens ogavetyer, med angivelse af behov for tilsyn i forhold til medarbejderkvalifikationer. Dokumentationen for vurdering af behov skal være odateret i forhold til virksomhedens ogavetyer. Der er et krav, at systemet indeholder en odateret vurdering af behov for tilsyn af forskellige autorisationskrævende ogaver, kombineret med medarbejdernes kvalifikationer. Vurdering af behov for tilsyn skal ses i sammenhæng med bemanding af ogaver, instruktion, skriftlige instruktioner, uddannelse og træning af medarbejdere. Der er indført en form for klassificering af medarbejderens behov for tilsyn. For eksemel således at den uudannede og utrænede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at der føres et omfattende tilsyn, mens den erfarne og uddannede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at tilsyn kun føres i begrænset omfang. Efterhånden som en medarbejder onår en bedre uddannelse og større erfaring kan kombinationen af medarbejder/ogavetye justeres. Her skal eksemelvis lærlinge medregnes som elmedarbejdere, hvor der løbende skal justeres å kombinationen af medarbejder/ogavetye og behov for tilsyn. Ved ansættelse af nye medarbejdere bør de tildeles en kode, der sikrer, at der føres et grundigt tilsyn. Når Peder Bloch-Larsen har fået et godt kendskab til medarbejderens kometencer fastlægges det reelle behov for tilsyn. Dette vil også være gældende for vikaransatte medarbejdere. Ved større rojekter registreres gennemførte tilsyn, man anvender Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn Tilsynsskemaet arkiveres sammen med nlægs-arbejdsseddel. En oversigt over ogavetye/medarbejdere og tilsynsbehov kan findes under faneblad 10 Tilsyn kemaet autogenereres udfra en matematiske algoritme, å baggrund af elmedarbejderens uddannelse, træning samt bemanding. For at kunne ændre instruktions niveauet skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den ågældende ansatte. K VEJLEDNING.doc - 17 af

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere