PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005"

Transkript

1 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af

2 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING F K-YTEMET EVULERING F K-YTEMET DEN UTORIEREDE LEDELEMÆIGE BEFØJELER DELGERING F NVR OG BEFØJELER VEDRØRENDE INTRUKTION OG TILYN FTLEGENNEMGNG TYRING F INDKØB BEMNDING F OPGVER INTRUKTIONER KRIFTLIGE PROCEDURE OG INTRUKTIONER TILYN EFTERYN OG FPRØVNING UDDNNELE OG TRÆNING (Individuel Kometence Vurdering) UDTYR PROCEDURE VED ELIKKERHEDMÆIGE FEJL K-UDIT DOKUMENTTYRING PROCEDUREHÅNDBOG ORDFORKLRING...31 K VEJLEDNING.doc - 2 af

3 1 VEJLEDNING F K-YTEMET Vejledningen giver sulerende olysninger til, hvordan de enkelte K-krav kan forstås, og hvilke forhold PBL Teknik har overvejet i forbindelse med etablering/revision og drift af K-systemet. K-systemet har til formål at sikre, at elsikkerheden oretholdes, såvel ved den færdige installation som under udførelsen af installationsarbejdet. Dette kan betyde, at der kan være forhold hos den enkelte virksomhed, som medfører, at vejledningens tekst ikke er fyldestgørende. I disse tilfælde vil det alene være K-kravene, som de er beskrevet i ikkerhedsstyrelsens Retningslinjer vedrørende sikkerhedskvalitetsstyringssystem kaitel 3, som vil blive lagt til grund for en vurdering af PBL Tekniks Ksystem. Formål og indhold: For at onå og oretholde virksomhedsautorisation skal PBL Teknik udarbejde et K-system, der ofylder de krav, der er defineret som K-krav. Kravet forligter PBL Tekniks ledelse til at udarbejde, indføre og vedligeholde et dokumenteret K-system i henhold til de angivne K-krav, samt at aktiviteterne udføres i henhold til systemet. Ved udarbejdelsen af systemet skal PBL Teknik tage aktivt stilling til alle krav. fhængig af virksomhedsformen, organisationen, antallet af autoriserede, ogavetyer med videre kan kravene til dokumentationens omfang dog variere. Ved ændringer i organisationen, nye ogavetyer og etablering af nye afdelinger, skal PBL Tekniks ledelse vurdere, om systemet fortsat afsejler PBL Tekniks aktuelle situation. Endvidere skal PBL Teknik være omærksom å afklaring af ansvarsforhold, når flere autoriserede arbejder å samme anlæg. PBL Teknik er en enkelt-mandsvirksomhed.t. men har som mål at ansætte 5 ersoner inden for de næste tre år, derfor er K-ystemet udarbejdet efter en virksomhedstye 1.2, hvor samtlige medarbejdere refererer direkte til PBL Tekniks direktør Peder Bloch-Larsen. Virksomhedstye 1.2: Peder Bloch-Larsen K VEJLEDNING.doc - 3 af

4 2 EVULERING F K-YTEMET K-systemets egnethed til onåelse af den krævede elsikkerhed skal evalueres. Evaluering skal foretages mindst én gang årligt. Evalueringen skal dokumenteres. Evalueringen skal sikre, at PBL Tekniks K-system er tilasset PBL Teknik, samt at systemet til enhver tid er egnet til at onå den krævede elsikkerhed. Evalueringen af K-systemet er ledelsens vurdering af, om det indførte K-system fortsat lever o til K-kravene. Evalueringen omfatter en vurdering af, om systemet å korrekt vis afsejler PBL Tekniks hverdag, om det følges i dagligdagen, samt om det aktivt medvirker til at forbedre elsikkerheden. En evaluering af PBL Tekniks K-system skal foretages mindst én gang årligt. Evaluering bør også gennemføres efter, at der er sket væsentlige ændringer i PBL Tekniks system, ogaver eller ydre forhold. Disse ændringer kan for eksemel være: organisatoriske ændringer (eksemelvis orettelse/nedlæggelse af afdelinger). ændringer i forretningsstrategien. ændringer i K-systemet. vækst i form af flere ansatte, nye ogavetyer med videre. samarbejde med andre virksomheder om konkrete rojekter/ogaver. interne audit har afsløret, at der er væsentlige afvigelser. der har været alvorlige uheld eller risiko for alvorlige uheld. der har været åtale eller lignende, som burde have været forhindret gennem K-systemet. PBL Teknik er en enkeltmandsvirksomhed og beskæftiger kun én elmedarbejder, som er autoriseret og somsamtidig er PBL Tekniks øverst ansvarlige leder. Vejledning Evalueringsskema og raorter findes i filen K Procedure.xls å faneblad 2 K Evaluering. lle raorter der udarbejdes gemmes under dette faneblad, så det er nemt at finde i fremtiden. Når raorten er udarbejdet, skal det rintes ud og arkiveres i K Procedurehåndbogen under afs. 2. Dokumenter som bør indgå i evalueringen kan nævnes: raorter fra intern audit. møde- og beslutningsreferat fra sidste evaluering. registreringer fra "Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl". status å korrigerende handlinger. Disse kan være identificeret gennem "Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl" eller initieret af ledelsen. fejl eller åtale i forbindelse med anlægstilsyn. eventuel åtale fra ikkerhedsstyrelsen. modtagne kundeklager, som har eller kunne have medført en reduceret elsikkerhed. registreringer fra foretagne tilsyn. registreringer fra "Eftersyn og afrøvning". stærkstrømsbekendtgørelsen. øvrige lovgivning og anvisninger, som har indflydelse å elsikkerheden. Ved evaluering skal følgende vurderes: om K-systemet er effektivt til at oretholde elsikkerheden. om de ressourcer, som PBL Teknik bruger til drift og vedligeholdelse af systemet er assende. om der er aktiviteter, eller der er lanlagt aktiviteter, som ikke er indeholdt i K-systemet. om resultat af evalueringen: sørge for, at der iværksættes aktiviteter, som sikrer, at systemet ofylder K-kravene. tildele de tilstrækkelige ressourcer til drift og vedligeholdelse af systemet. K VEJLEDNING.doc - 4 af

5 3 DEN UTORIEREDE LEDELEMÆIGE BEFØJELER Peder Bloch-Larsen tager alene ansvar for eget arbejde. Peder Bloch-Larsen ledelsesmæssige beføjelser vil ikke blive yderligere dokumenteret, så længe dette forhold består uændret. De ledelsesmæssige beføjelser skal altid være klart definerede og dokumenterede for den autoriserede, som ikke samtidig er øverste ansvarlig leder. Tilsvarende gælder for så vidt angår den autoriseredes ansvar. Dette kan ske å en eller flere af følgende måder: stillingsbeskrivelse. ansvarsfordelingslan. organisationsdiagram. PBL Teknik beskæftiger kun en autoriseret, som samtidig udgør PBL Tekniks øverste ledelse. Yderligere dokumentation for den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, vil ikke blive udarbejdet, så længe dette forhold består uændret. Link til 3 Beføjelser K VEJLEDNING.doc - 5 af

6 4 DELGERING F NVR OG BEFØJELER VEDRØRENDE INTRUKTION OG TILYN Peder Bloch-Larsen foretager al instruktion og tilsyn. Delegering er ikke foretaget. Da PBL Teknik er under ostart og forventer at komme til at ansætte flere elektrikere i nærmeste fremtid samt en overmontør, vil delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn bliver forberedt. PBL Teknik skal sikre, at den autoriserede foretager delegering til de medarbejdere, som leder det autorisationskrævende installationsarbejde i de enkelte afdelinger. Den autoriserede er ansvarlig for, at den medarbejder, der modtager delegeringen, er kvalificeret i forhold til delegeringens omfang. Den autoriserede er ansvarlig for at vurdere medarbejderens kvalifikationer i relation til delegering. Vurderingen skal dokumenteres. Delegeringen skal være skriftlig og tilasset den enkelte medarbejders kvalifikationer i forhold til ogavetyer og komleksitet. ftalen skal acceteres ved underskrift af både den autoriserede, virksomhedens ledelse samt den medarbejder, der modtager delegeringen. Delegering kan kun ske til medarbejdere, der er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Dokumentation for delegering skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn i skemaet under faneblad 4 Delegering i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter. Medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen, der arkiveres i K- Procedurehåndbog under afsnit 4 Delegering. PBL Teknik sikrer, at ansvaret for instruktion og tilsyn i forhold til den enkelte ogave til enhver tid entydigt kan fastslås. Virksomheden skal sikre, at delegering foretages, inden ogaven åbegyndes, samt at alle betingelser, som er knyttet til en delegering, er ofyldt. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn har til formål at sikre: at autorisationskrævende elarbejde kan udføres, også hvis den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at instruere hver enkelt elmedarbejder samt ersonligt at føre tilsyn med det udførte arbejde. at ansvaret for tilsyn og instruktion ligger hos den erson, der i dagligdagen leder arbejdet og medarbejderne. Det bør derfor vurderes, om den autoriserede har mulighed for selv at foretage nødvendig tilsyn og instruktion af alle medarbejdere. åfremt denne vurdering viser, at den autoriserede ikke har mulighed for selv at foretage nødvendig instruktion og tilsyn, skal der enten ansøges om ersonlig autorisation for relevante medarbejdere eller ske delegering efter reglerne herfor. nsvarsforhold Ved en delegering af ansvar for instruktion og tilsyn overføres den autoriseredes ansvar overfor myndighederne for tilsyn og instruktion til den medarbejder, der har modtaget delegeringen. Den autoriserede kan dog ikke gennem en delegering fraskrive sig det fulde ansvar. Det overordnede ansvar for autorisationskrævende elarbejde vil således altid være hos den autoriserede. Er ansvaret delegeret til en medarbejder, som ikke har den tilstrækkelige faglige kometence, vil ansvaret for udførelse af instruktion og K VEJLEDNING.doc - 6 af

7 tilsyn således fortsat være den autoriseredes. Den autoriserede har endvidere ansvaret for, at formkravene til aftalen om delegering er ofyldt. Krav om ledelsesmæssige beføjelser. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn må kun ske til medarbejdere, der ved deres organisatoriske lacering, er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. En medarbejder kan dog godt være laceret i mere end én afdeling/funktion og således kun som en del af sit ansættelsesforhold være underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Det forudsættes således, at den der modtager delegeringen i alle forhold, der vedrører autorisationskrævende arbejde, er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Eksemelvis kan en autoriseret kun delegere ansvar til en overordnet, hvis denne overordnede samtidig er laceret i den del af organisationen, som er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, når der udføres autorisationskrævende arbejde. Forholdet skal tydeligt fremgå af den autoriseredes stillingsbeskrivelse eller lignende. ftale om delegering kan alene indgås med den autoriserede. åfremt den autoriserede i virksomheden erstattes med en anden, ohører aftalen om delegering. Hvis en medarbejder skifter ledelsesmæssigt tilhørsforhold, for eksemel til en anden autoriseret, skal der indgås ny aftale om delegering. åfremt den autoriserede forlader virksomheden, ohæves alle delegeringer foretaget af den autoriserede. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne orienteres om bortfald af delegering. Hvornår bør der delegeres? Delegering bør have et reelt indhold og bør begrænses til det absolut nødvendige. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at instruktion og tilsyn gennemføres af den autoriserede, eventuelt ved at der tilknyttes flere autoriserede til virksomheden. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage delegering. Det kan for eksemel være tilfældet, hvis den daglige styring varetages af en anden end den autoriserede, for eksemel å en byggelads. Der kan også være tilfælde, hvor den autoriserede ikke kan give instruktion eller føre tilsyn å grund af fravær, som kan skyldes ferie, sygdom eller lignende. Ved ferie eller sygdom af begrænset længde, bør det dog tilstræbes, at arbejdet lanlægges således, at det kun i begrænset omfang er nødvendigt at instruere og føre tilsyn. Ved længerevarende sygdom, ferier, udstationering å rojekter eller lignede, bør det tilstræbes, at der autoriseres en anden erson til at varetage forligtelserne vedrørende instruktion og tilsyn. Der skal dog mindst foretages delegering. Delegering af instruktion og tilsyn med eget arbejde. Delegering, der er begrænset til instruktion og tilsyn med eget arbejde, bør kun forekomme, hvis den, der modtager delegering, samtidig har ansvar for instruktion og/eller tilsyn med arbejde udført af andre medarbejdere. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn vedrørende arbejde udført af montører, der udfører selvstændigt arbejde, bør ikke forekomme. Virksomheden er ansvarlig for, at montøren gennem uddannelse og træning er i stand til at gennemføre selvstændigt arbejde med et minimum af instruktion og tilsyn. Det skal fremgå af registreringerne vedrørende medarbejderens uddannelse/træning, at instruktion og tilsyn ikke skønnes nødvendigt ud fra den autoriseredes kendskab til medarbejderens faglige kometence. K VEJLEDNING.doc - 7 af

8 Krav om delegering Der vil være krav om delegering, hvis virksomheden er odelt i afdelinger eller funktioner, hvor den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at give instruktion og føre tilsyn. Omvendt må tilsyn og instruktion ikke foretages af en anden end den autoriserede, uden at kravene til delegering er ofyldt. Kravet om delegering kan være aktuelt hvis: antallet af medarbejdere er så stort, at den autoriserede ikke har mulighed for at instruere medarbejderne, inden arbejdet åbegyndes, afhængig af den enkelte medarbejders kvalifikationer og den aktuelle ogave. hvis antallet af enkeltogaver er stort eller ogaverne geografisk er så sredte eller komlicerede, at den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at føre det fornødne tilsyn. de ledelsesmæssige beføjelser i øvrigt er overført til en mellemleder (overmontør, afdelingsleder eller lignende), der varetager alle normalt forekomne ledelsesmæssige ogaver i en afdeling, funktion eller et rojekt. den autoriserede i øvrigt er belastet af andre ogaver, der vanskeliggør varetagelsen af forligtelsen til at give instruktion og føre tilsyn i fornødent omfang. Kravet behøver ikke at være aktuelt hvis: den autoriserede ersonligt varetager de ledelsesmæssige ogaver i alle afdelinger, der udfører autorisationskrævende installationsogaver, og hvor den autoriserede samtidig ersonligt varetager ansvar for instruktion og tilsyn. Krav til medarbejderen Medarbejderen, der modtager en delegering, skal være fagligt kometent til at varetage forligtelsen vedrørende instruktion og tilsyn indenfor de områder, som delegeringen omfatter. Den faglige kometence skal være å niveau med den faglige kometence, der kræves for at få autorisation. Gennem delegeringens omfang, secificeres de områder, hvor medarbejderen har en faglig kometence, som af den autoriserede vurderes til at være å niveau med den autoriseres. Den autoriserede skal, inden en delegering foretages, vurdere medarbejderens kvalifikationer. Dokumentation for denne vurdering skal foreligge. Der skal som minimum foreligge en vurdering af medarbejderen indenfor følgende områder, idet vurderingen skal være relateret til delegeringens omfang: Kendskab til relevant lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen. Teoretisk og raktisk uddannelse og træning. Herunder deltagelse i relevant efteruddannelse, eventuelt "sidemandsolæring" sammen med den autoriserede. Faglig baggrund og kendskab til det område delegeringen sker inden for (eksemelvis institutions-, bolig-, landbrugs- eller industriinstallationer). nciennitet i virksomheden med henblik å kendskab til virksomhedens arbejdsogaver og medarbejdere og deres raktiske og teoretiske baggrund og erfaring. Medarbejderens fysiske og organisatoriske lacering i forhold til delegeringens omfang og afgrænsninger. Medarbejderens kendskab til virksomhedens K-system. Endvidere bør følgende forhold indgå i vurderingen: Medarbejderens samarbejdsevner og ersonlige autoritet i forhold til virksomhedens øvrige elmedarbejdere. Medarbejderens interesse for og evne til administrativt arbejde. K VEJLEDNING.doc - 8 af

9 Medarbejderens menneskelige egenskaber i øvrigt. En erson, der kan autoriseres, formodes umiddelbart at ofylde kravene om kendskab til lovgivningen, stærkstrømsbekendtgørelsen, samt kravene til teoretisk og raktisk uddannelse. Den autoriseredes vurdering af alle kravene skal dog dokumenteres, idet det ikke kan forudsættes, at alle krav automatisk er ofyldt, selv om ersonen kan autoriseres. Omærksomheden henledes å, at der for medarbejdere, der har modtaget delegering, kan være særlige uddannelses- og efteruddannelsesbehov. Krav til "ftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn" Det er et krav, at aftalen skal være skriftlig, samt at den er underskrevet af medarbejderen, den autoriserede og en reræsentant for virksomhedens ledelse. Hvor den autoriserede samtidig er en del af virksomhedens ledelse, underskriver den autoriserede samtidig såvel som autoriseret og som virksomhed. f aftalen skal fremgå: Den autoriseredes navn. Medarbejderens navn. Medarbejderens organisatoriske lacering i virksomheden samt laceringen af eventuelle medarbejdere omfattet af delegeringen. Omfang i form af instruktion og/eller tilsyn. Delegeringens omfang i relation til: o ogave o tidsmæssig begrænsning o afdeling o geografi o rojekt (byggelads, rojekt eller lignende) o medarbejdere Beføjelser og bemyndigelser som er tilknyttet aftalen. amarbejdsrelationer i relation til organisationen og den autoriserede. Raortering/kommunikation med hensyn til forhold, der vedrører elsikkerheden. Ved underskrift af aftalen bekræfter arterne, at de er bekendt med aftalens indhold, samt at aftalen er indgået i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse. Den autoriserede bekræfter ved underskrift af aftalen, at han har vurderet medarbejderens kometence i forhold til delegeringens omfang. Bemyndigelse Uanset delegering af ansvar for instruktion og tilsyn kan virksomheden eller den autoriserede bemyndige medarbejdere til at tegne virksomheden i alle andre forhold end instruktion og tilsyn. e evt. afs./faneblad 7 Bemanding. Procedure skema ftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn Dokumentation for delegering skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn i skemaet under faneblad 4 Delegering i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter og medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen der arkiveres i K-Procedurehåndbog under afsnit 4 Delegering. K VEJLEDNING.doc - 9 af

10 5 FTLEGENNEMGNG Kravet skal sikre, at PBL Teknik ved indgåelse af aftaler om autorisationskrævende arbejde, ikke binder sig til løsninger, der er i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er et krav, at der foreligger en dokumenteret rocedure, der sikrer, at den autoriserede, eller den erson som den autoriserede har bemyndiget dertil, kan foretage gennemgang af aftaler, inden virksomheden forligter sig til at gennemføre en ogave. ftaler/kontrakter (aftale om arbejde eller rojekter) indgås alene af Peder Bloch-Larsen. Ved skriftlige aftaler signerer Peder Bloch-Larsen å aftale/rojektgrundlag for gennemgang. lle aftaler der har økonomisk eller sikkerhedsmæssig karakter, skal noteres ned med dato og tid, samt hvad aftalen indeholder. Kunden skal til enhver tid gøres omærksom å konsekvensen af aftalen. Link til 5 ftalegennemgang K VEJLEDNING.doc - 10 af

11 6 TYRING F INDKØB Indkøb af varer og tjenesteydelser, der kan have indflydelse å elsikkerheden, er alene ålagt Peder Bloch-Larsen. PBL Teknik har beskrevet rocedure for indkøb. Denne rocedure skal sikre, at varer og tjenesteydelser, der indkøbes og som kan have indflydelse å elsikkerheden, har en sådan standard, at virksomheden kan leve o til lovgivningsmæssige forligtelser vedrørende elsikkerheden. Proceduren skal endvidere sikre, at den autoriserede har mulighed for at vurdere de indkøbte varer og tjenesteydelser i forhold til den åtænkte anvendelse og elsikkerheden. Da PBL Teknik er under ostart og forventer at komme til at ansætte flere elektrikere i nærmeste fremtid samt en overmontør, vil styring af indkøb bliver forberedt. Dokumentation for styring af indkøb skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om indkøb under faneblad 6 Indkøb i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter og medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen der arkiveres i K-Procedurehåndbog under afsnit 6 Indkøb. K VEJLEDNING.doc - 11 af

12 7 BEMNDING F OPGVER Formålet med kravet er at sikre, at der udarbejdes grundlag for bemanding af ogaver. Grundlaget skal sikre, at bemanding af ogaver finder sted å en måde, så de krav, ogaven stiller, kan honoreres af medarbejderen. PBL Teknik er ansvarlig for, at der foreligger et grundlag for bemanding af ogaver under hensyntagen til ogavens komleksitet og medarbejderens kometence. Peder Bloch-Larsen har ansvaret for at bemande de ogaver, som vedkommende er ansvarlig for. Peder Bloch-Larsen kan stille konkrete krav til medarbejdernes uddannelse, træning, færdigheder og erfaring i relation til den konkrete ogave. åfremt Peder Bloch-Larsen har bemyndiget medarbejdere til at foretage bemanding, skal der foreligge dokumenterede rocedurer for bemanding. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Grundlag for bemanding af ogaver. Procedure for bemanding (kun såfremt medarbejdere er bemyndiget til at bemande) Følgende dokumentation skal foreligge i virksomhedens sagsmaer: Eventuel bemyndigelse af medarbejdere til at foretage bemanding, se ordliste: Bemyndigelse. skal der udarbejdes dokumenterede rocedurer for bemanding. Proceduren for bemanding skal tage stilling til: forholdsregler med hensyn til at orientere den autoriserede om bemanding af en ogave. anvendelse af grundlaget for bemanding. eventuelle begrænsninger i anvendelsen af rocedure for bemanding (ogavetyer, komleksitet med videre) Procedure I afs./faneblad 7 Bemanding er der autogenereret et dokument med ogavebemandingen i form af en oversigt, der r. ogavetye som PBL Teknik udfører, beskriver hvilke medarbejdere, der kan udføre ogavetyen. Dette gøres å baggrund af den ansattes uddannelse og træning, for at ændre den ansatte kometence, skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den ågældende ansatte. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Bemandingsskemaet under faneblad 7 Bemanding, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 7 Bemanding og den gamle makuleres. Instruktionsskemaet under faneblad 8 Instruktioner, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 8 Instruktioner og den gamle makuleres. Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 10 Tilsyn og den gamle makuleres. Uddannelse og Træning skemaet under faneblad 12 Uddannelse, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 12 Uddannelse og den gamle makuleres. K VEJLEDNING.doc - 12 af

13 8 INTRUKTIONER Kravet skal sikre, at PBL Teknik og Peder Bloch-Larsen vurderer behovet for instruktion inden og under arbejdets udførelse, og at denne instruktion tilasses den enkelte medarbejders færdigheder og arbejdets komleksitet. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Vurdering af behov for instruktion. Denne vurdering skal være ajourført. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: ogavens komleksitet. vurdering af medarbejderens faglige kometence, i forhold til ogavens komleksitet. Peder Bloch-Larsen er forligtet til at ajourføre eventuelt grundlag for vurdering af den enkelte medarbejders behov for instruktion i forhold til ogavetyer og komleksitet baseret å erfaringer med medarbejderens selvstændige arbejde. Vurderingen bør endvidere fastsætte, under hvilke forhold instruktionen gives, samt hvorledes elmedarbejderen kan få sulerende instruktion. Eksemelvis at instruktionen gives å faste møder, i forbindelse med udlevering af ogaver eller tilsvarende. ammenhæng med øvrige K-krav: Vurderingen af nødvendig instruktion i forbindelse med arbejde udført af den enkelte elmedarbejder, å basis af ogavetyen og dennes komleksitet, udgør en del af grundlaget for bemanding af ogaven. Vurderingen hænger endvidere nøje sammen med behovet for tilsyn og medarbejderens uddannelse og træning. Link til 8 Instruktion K VEJLEDNING.doc - 13 af

14 Procedure Ved vurderingen af behov for instruktion, vil det være hensigtsmæssigt at klassificere de almindeligt forekomne ogaver i kategorier, samt at vurdere de enkelte medarbejderes behov for instruktion indenfor de enkelte kategorier. Instruktionsbehov skemaet er autogenereret udfra en matematisk algoritme, å baggrund af elmedarbejderens uddannelse, træning samt bemanding. For at kunne ændre instruktionsniveauet skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den å gældende ansatte. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Bemandingsskemaet under faneblad 7 Bemanding, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 7 Bemanding og den gamle makuleres. Instruktionsskemaet under faneblad 8 Instruktioner, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 8 Instruktioner og den gamle makuleres. Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 10 Tilsyn og den gamle makuleres. Uddannelse og Træning skemaet under faneblad 12 Uddannelse, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 12 Uddannelse og den gamle makuleres. Der er indført en Instruktionskode (klassificering) af medarbejderens behov for instruktion. åledes at den uudannede og utrænede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at der gennemføres en grundig instruktion, mens den erfarne og uddannede medarbejder tildeles en kode, der betyder, at instruktion ikke nødvendigvis skal gennemføres, eller kun gennemføres i begrænset omfang. Efterhånden som en medarbejder onår en bedre uddannelse og større erfaring kan kombinationen af medarbejder/ogavetye justeres. Her skal eksemelvis lærlinge medregnes som elmedarbejdere, hvor der løbende skal justeres å kombinationen af medarbejder/ogavetye og behov for instruktion. Hvis der er behov for instruktion af en elmedarbejder, skal der udarbejdes en skriftlig rocedure og instruktion, se afs. 9 Instruktioner. K VEJLEDNING.doc - 14 af

15 9 KRIFTLIGE PROCEDURE OG INTRUKTIONER Formålet er at sikre, at alle PBL Tekniks ogavetyer gennemgås for at vurdere behovet for skriftlige instruktioner. Vurderingen skal dokumenteres. Der skal også foreligge en dokumentation for vurderingen i tilfælde, hvor det vurderes, at der ikke er behov for en skriftlig instruktion. Hvis det af Peder Bloch-Larsen skønnes, at der skal foreligge en skriftlig anvisning for at sikre, at en ogave udføres korrekt, skal der udarbejdes en skriftlig instruktion. En skriftlig instruktion kan være: tegning over installationens udførelse. nøglediagram. aktivitetslan. leverandøranvisninger. PBL Tekniks egne instruktioner. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Dokumentation for vurdering af behov for skriftlige rocedurer/instruktioner (PBL Teknik er forligtet til at vedligeholde vurderingen af behovet). Oversigt over skriftlige rocedurer/instruktioner. Behovet for skriftlig vejledning tager udgangsunkt i ogavernes komleksitet og skal ses i sammenhæng med: medarbejdernes uddannelse, træning og erfaring afs. 8 Instruktioner. en assende ogavebemanding afs. 7 Bemanding. den lanlagte mundtlige instruktion. og det lanlagte tilsyn. Jo mere erfaren en medarbejderstab PBL Teknik råder over, des mindre vil behovet for skriftlig vejledning være. Der kan imidlertid være ogaver, som efter virksomhedens ofattelse, skal udføres å en ganske bestemt måde, som også de erfarne medarbejdere skal følge. Peder Bloch-Larsen skal vurdere og fastlægge den "blanding" af medarbejderkometencer, mundtlig instruktion og tilsyn, der vil blive anvendt i virksomheden i forbindelse med de forskellige ogavetyer. I lyset af dette skal de beslutte omfanget af skriftlig vejledning samt sørge for udarbejdelse af denne vejledning. K VEJLEDNING.doc - 15 af

16 Procedure Hvis en ogave eksemelvis udføres sjældent, udarbejdes en skriftlig instruktion for at sikre, at ogaven udføres korrekt hver gang. Og man anvender Procedure & Instruktion skemaet under faneblad 9 Procedure & Instruktioner. Den skriftlige instruktioner og rocedure udarbejdes efter den anviste skabelon i afs. 17 Procedurehåndbog. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Procedure & Instruktion skemaet under faneblad 9 Procedure & Instruktioner, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 9 Procedure & Instruktioner. Proceduren under faneblad 17 Procedurehåndbog, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 17 Procedurehåndbog. K VEJLEDNING.doc - 16 af

17 10 TILYN Formålet er at sikre, at den autoriserede vurderer behovet for tilsyn med arbejdets udførelse, og at dette tilsyn tilasses den enkelte medarbejders færdigheder og arbejdets komleksitet. Det er Peder Bloch-Larsen, der har ansvaret for, at der føres tilsyn, samt at tilsynet afasses i forhold til ogavens komleksitet og den konkrete medarbejder. Elmedarbejdere er også eventuelle lærlinge. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet. Dokumentation for vurdering af behov for tilsyn. Dokumentationen skal være relateret til virksomhedens ogavetyer, med angivelse af behov for tilsyn i forhold til medarbejderkvalifikationer. Dokumentationen for vurdering af behov skal være odateret i forhold til virksomhedens ogavetyer. Der er et krav, at systemet indeholder en odateret vurdering af behov for tilsyn af forskellige autorisationskrævende ogaver, kombineret med medarbejdernes kvalifikationer. Vurdering af behov for tilsyn skal ses i sammenhæng med bemanding af ogaver, instruktion, skriftlige instruktioner, uddannelse og træning af medarbejdere. Der er indført en form for klassificering af medarbejderens behov for tilsyn. For eksemel således at den uudannede og utrænede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at der føres et omfattende tilsyn, mens den erfarne og uddannede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at tilsyn kun føres i begrænset omfang. Efterhånden som en medarbejder onår en bedre uddannelse og større erfaring kan kombinationen af medarbejder/ogavetye justeres. Her skal eksemelvis lærlinge medregnes som elmedarbejdere, hvor der løbende skal justeres å kombinationen af medarbejder/ogavetye og behov for tilsyn. Ved ansættelse af nye medarbejdere bør de tildeles en kode, der sikrer, at der føres et grundigt tilsyn. Når Peder Bloch-Larsen har fået et godt kendskab til medarbejderens kometencer fastlægges det reelle behov for tilsyn. Dette vil også være gældende for vikaransatte medarbejdere. Ved større rojekter registreres gennemførte tilsyn, man anvender Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn Tilsynsskemaet arkiveres sammen med nlægs-arbejdsseddel. En oversigt over ogavetye/medarbejdere og tilsynsbehov kan findes under faneblad 10 Tilsyn kemaet autogenereres udfra en matematiske algoritme, å baggrund af elmedarbejderens uddannelse, træning samt bemanding. For at kunne ændre instruktions niveauet skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den ågældende ansatte. K VEJLEDNING.doc - 17 af

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer

Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer Kontrol af SikkerhedsKvalitetsstyringssystemer Baggrund For at opnå virksomhedsautorisation for arbejde på faste elinstallationer skal virksomheden indføre et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS-system).

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

SikkerhedsKvalitetsStyringssystem SKS

SikkerhedsKvalitetsStyringssystem SKS E L - I N S T A L L A T I O N E R SikkerhedsKvalitetsStyringssystem SKS Dokumentansvarlig: Herluf Riis Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2 8000 Århus C Tlf. 87 30 22 00 Fax 87 30 27 31 Dir 87 30

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Ledoc. Version 2.3 JM. Grundopsætning og drift af system

Ledoc. Version 2.3 JM. Grundopsætning og drift af system Ledoc Grundopsætning og drift af system Velkommen til Ledoc Denne brugervejledning finder du under www.ledoc.dk Indtast brugernavn og Password. Dit brugernavn er: Dit kodeord

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 November 2011. Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Håndbog for styring af arbejdsmiljø MSE A/S Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde Bilag 1-2 til 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 1 Bilag 1 GES-ordningen Godkendelsesordningerne der fungerer i Fredericia og Kalundborg kaldes "Godkendelse af Entreprenørers Sikkerhedsarbejde"

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016 KRAVSPECIFIKATION For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016 23-03-2016 Side 0 af 4 Indholdsfortegnelse KRAVSPECIFIKATION... 0 1. Indledning... 1 2. Organisation... 1 3. Ordregivers materiale

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere