PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005"

Transkript

1 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af

2 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING F K-YTEMET EVULERING F K-YTEMET DEN UTORIEREDE LEDELEMÆIGE BEFØJELER DELGERING F NVR OG BEFØJELER VEDRØRENDE INTRUKTION OG TILYN FTLEGENNEMGNG TYRING F INDKØB BEMNDING F OPGVER INTRUKTIONER KRIFTLIGE PROCEDURE OG INTRUKTIONER TILYN EFTERYN OG FPRØVNING UDDNNELE OG TRÆNING (Individuel Kometence Vurdering) UDTYR PROCEDURE VED ELIKKERHEDMÆIGE FEJL K-UDIT DOKUMENTTYRING PROCEDUREHÅNDBOG ORDFORKLRING...31 K VEJLEDNING.doc - 2 af

3 1 VEJLEDNING F K-YTEMET Vejledningen giver sulerende olysninger til, hvordan de enkelte K-krav kan forstås, og hvilke forhold PBL Teknik har overvejet i forbindelse med etablering/revision og drift af K-systemet. K-systemet har til formål at sikre, at elsikkerheden oretholdes, såvel ved den færdige installation som under udførelsen af installationsarbejdet. Dette kan betyde, at der kan være forhold hos den enkelte virksomhed, som medfører, at vejledningens tekst ikke er fyldestgørende. I disse tilfælde vil det alene være K-kravene, som de er beskrevet i ikkerhedsstyrelsens Retningslinjer vedrørende sikkerhedskvalitetsstyringssystem kaitel 3, som vil blive lagt til grund for en vurdering af PBL Tekniks Ksystem. Formål og indhold: For at onå og oretholde virksomhedsautorisation skal PBL Teknik udarbejde et K-system, der ofylder de krav, der er defineret som K-krav. Kravet forligter PBL Tekniks ledelse til at udarbejde, indføre og vedligeholde et dokumenteret K-system i henhold til de angivne K-krav, samt at aktiviteterne udføres i henhold til systemet. Ved udarbejdelsen af systemet skal PBL Teknik tage aktivt stilling til alle krav. fhængig af virksomhedsformen, organisationen, antallet af autoriserede, ogavetyer med videre kan kravene til dokumentationens omfang dog variere. Ved ændringer i organisationen, nye ogavetyer og etablering af nye afdelinger, skal PBL Tekniks ledelse vurdere, om systemet fortsat afsejler PBL Tekniks aktuelle situation. Endvidere skal PBL Teknik være omærksom å afklaring af ansvarsforhold, når flere autoriserede arbejder å samme anlæg. PBL Teknik er en enkelt-mandsvirksomhed.t. men har som mål at ansætte 5 ersoner inden for de næste tre år, derfor er K-ystemet udarbejdet efter en virksomhedstye 1.2, hvor samtlige medarbejdere refererer direkte til PBL Tekniks direktør Peder Bloch-Larsen. Virksomhedstye 1.2: Peder Bloch-Larsen K VEJLEDNING.doc - 3 af

4 2 EVULERING F K-YTEMET K-systemets egnethed til onåelse af den krævede elsikkerhed skal evalueres. Evaluering skal foretages mindst én gang årligt. Evalueringen skal dokumenteres. Evalueringen skal sikre, at PBL Tekniks K-system er tilasset PBL Teknik, samt at systemet til enhver tid er egnet til at onå den krævede elsikkerhed. Evalueringen af K-systemet er ledelsens vurdering af, om det indførte K-system fortsat lever o til K-kravene. Evalueringen omfatter en vurdering af, om systemet å korrekt vis afsejler PBL Tekniks hverdag, om det følges i dagligdagen, samt om det aktivt medvirker til at forbedre elsikkerheden. En evaluering af PBL Tekniks K-system skal foretages mindst én gang årligt. Evaluering bør også gennemføres efter, at der er sket væsentlige ændringer i PBL Tekniks system, ogaver eller ydre forhold. Disse ændringer kan for eksemel være: organisatoriske ændringer (eksemelvis orettelse/nedlæggelse af afdelinger). ændringer i forretningsstrategien. ændringer i K-systemet. vækst i form af flere ansatte, nye ogavetyer med videre. samarbejde med andre virksomheder om konkrete rojekter/ogaver. interne audit har afsløret, at der er væsentlige afvigelser. der har været alvorlige uheld eller risiko for alvorlige uheld. der har været åtale eller lignende, som burde have været forhindret gennem K-systemet. PBL Teknik er en enkeltmandsvirksomhed og beskæftiger kun én elmedarbejder, som er autoriseret og somsamtidig er PBL Tekniks øverst ansvarlige leder. Vejledning Evalueringsskema og raorter findes i filen K Procedure.xls å faneblad 2 K Evaluering. lle raorter der udarbejdes gemmes under dette faneblad, så det er nemt at finde i fremtiden. Når raorten er udarbejdet, skal det rintes ud og arkiveres i K Procedurehåndbogen under afs. 2. Dokumenter som bør indgå i evalueringen kan nævnes: raorter fra intern audit. møde- og beslutningsreferat fra sidste evaluering. registreringer fra "Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl". status å korrigerende handlinger. Disse kan være identificeret gennem "Procedure ved sikkerhedsmæssige fejl" eller initieret af ledelsen. fejl eller åtale i forbindelse med anlægstilsyn. eventuel åtale fra ikkerhedsstyrelsen. modtagne kundeklager, som har eller kunne have medført en reduceret elsikkerhed. registreringer fra foretagne tilsyn. registreringer fra "Eftersyn og afrøvning". stærkstrømsbekendtgørelsen. øvrige lovgivning og anvisninger, som har indflydelse å elsikkerheden. Ved evaluering skal følgende vurderes: om K-systemet er effektivt til at oretholde elsikkerheden. om de ressourcer, som PBL Teknik bruger til drift og vedligeholdelse af systemet er assende. om der er aktiviteter, eller der er lanlagt aktiviteter, som ikke er indeholdt i K-systemet. om resultat af evalueringen: sørge for, at der iværksættes aktiviteter, som sikrer, at systemet ofylder K-kravene. tildele de tilstrækkelige ressourcer til drift og vedligeholdelse af systemet. K VEJLEDNING.doc - 4 af

5 3 DEN UTORIEREDE LEDELEMÆIGE BEFØJELER Peder Bloch-Larsen tager alene ansvar for eget arbejde. Peder Bloch-Larsen ledelsesmæssige beføjelser vil ikke blive yderligere dokumenteret, så længe dette forhold består uændret. De ledelsesmæssige beføjelser skal altid være klart definerede og dokumenterede for den autoriserede, som ikke samtidig er øverste ansvarlig leder. Tilsvarende gælder for så vidt angår den autoriseredes ansvar. Dette kan ske å en eller flere af følgende måder: stillingsbeskrivelse. ansvarsfordelingslan. organisationsdiagram. PBL Teknik beskæftiger kun en autoriseret, som samtidig udgør PBL Tekniks øverste ledelse. Yderligere dokumentation for den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, vil ikke blive udarbejdet, så længe dette forhold består uændret. Link til 3 Beføjelser K VEJLEDNING.doc - 5 af

6 4 DELGERING F NVR OG BEFØJELER VEDRØRENDE INTRUKTION OG TILYN Peder Bloch-Larsen foretager al instruktion og tilsyn. Delegering er ikke foretaget. Da PBL Teknik er under ostart og forventer at komme til at ansætte flere elektrikere i nærmeste fremtid samt en overmontør, vil delegering af ansvar og beføjelser vedrørende instruktion og tilsyn bliver forberedt. PBL Teknik skal sikre, at den autoriserede foretager delegering til de medarbejdere, som leder det autorisationskrævende installationsarbejde i de enkelte afdelinger. Den autoriserede er ansvarlig for, at den medarbejder, der modtager delegeringen, er kvalificeret i forhold til delegeringens omfang. Den autoriserede er ansvarlig for at vurdere medarbejderens kvalifikationer i relation til delegering. Vurderingen skal dokumenteres. Delegeringen skal være skriftlig og tilasset den enkelte medarbejders kvalifikationer i forhold til ogavetyer og komleksitet. ftalen skal acceteres ved underskrift af både den autoriserede, virksomhedens ledelse samt den medarbejder, der modtager delegeringen. Delegering kan kun ske til medarbejdere, der er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Dokumentation for delegering skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn i skemaet under faneblad 4 Delegering i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter. Medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen, der arkiveres i K- Procedurehåndbog under afsnit 4 Delegering. PBL Teknik sikrer, at ansvaret for instruktion og tilsyn i forhold til den enkelte ogave til enhver tid entydigt kan fastslås. Virksomheden skal sikre, at delegering foretages, inden ogaven åbegyndes, samt at alle betingelser, som er knyttet til en delegering, er ofyldt. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn har til formål at sikre: at autorisationskrævende elarbejde kan udføres, også hvis den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at instruere hver enkelt elmedarbejder samt ersonligt at føre tilsyn med det udførte arbejde. at ansvaret for tilsyn og instruktion ligger hos den erson, der i dagligdagen leder arbejdet og medarbejderne. Det bør derfor vurderes, om den autoriserede har mulighed for selv at foretage nødvendig tilsyn og instruktion af alle medarbejdere. åfremt denne vurdering viser, at den autoriserede ikke har mulighed for selv at foretage nødvendig instruktion og tilsyn, skal der enten ansøges om ersonlig autorisation for relevante medarbejdere eller ske delegering efter reglerne herfor. nsvarsforhold Ved en delegering af ansvar for instruktion og tilsyn overføres den autoriseredes ansvar overfor myndighederne for tilsyn og instruktion til den medarbejder, der har modtaget delegeringen. Den autoriserede kan dog ikke gennem en delegering fraskrive sig det fulde ansvar. Det overordnede ansvar for autorisationskrævende elarbejde vil således altid være hos den autoriserede. Er ansvaret delegeret til en medarbejder, som ikke har den tilstrækkelige faglige kometence, vil ansvaret for udførelse af instruktion og K VEJLEDNING.doc - 6 af

7 tilsyn således fortsat være den autoriseredes. Den autoriserede har endvidere ansvaret for, at formkravene til aftalen om delegering er ofyldt. Krav om ledelsesmæssige beføjelser. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn må kun ske til medarbejdere, der ved deres organisatoriske lacering, er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. En medarbejder kan dog godt være laceret i mere end én afdeling/funktion og således kun som en del af sit ansættelsesforhold være underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Det forudsættes således, at den der modtager delegeringen i alle forhold, der vedrører autorisationskrævende arbejde, er underlagt den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser. Eksemelvis kan en autoriseret kun delegere ansvar til en overordnet, hvis denne overordnede samtidig er laceret i den del af organisationen, som er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, når der udføres autorisationskrævende arbejde. Forholdet skal tydeligt fremgå af den autoriseredes stillingsbeskrivelse eller lignende. ftale om delegering kan alene indgås med den autoriserede. åfremt den autoriserede i virksomheden erstattes med en anden, ohører aftalen om delegering. Hvis en medarbejder skifter ledelsesmæssigt tilhørsforhold, for eksemel til en anden autoriseret, skal der indgås ny aftale om delegering. åfremt den autoriserede forlader virksomheden, ohæves alle delegeringer foretaget af den autoriserede. Virksomheden skal sikre, at medarbejderne orienteres om bortfald af delegering. Hvornår bør der delegeres? Delegering bør have et reelt indhold og bør begrænses til det absolut nødvendige. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at instruktion og tilsyn gennemføres af den autoriserede, eventuelt ved at der tilknyttes flere autoriserede til virksomheden. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage delegering. Det kan for eksemel være tilfældet, hvis den daglige styring varetages af en anden end den autoriserede, for eksemel å en byggelads. Der kan også være tilfælde, hvor den autoriserede ikke kan give instruktion eller føre tilsyn å grund af fravær, som kan skyldes ferie, sygdom eller lignende. Ved ferie eller sygdom af begrænset længde, bør det dog tilstræbes, at arbejdet lanlægges således, at det kun i begrænset omfang er nødvendigt at instruere og føre tilsyn. Ved længerevarende sygdom, ferier, udstationering å rojekter eller lignede, bør det tilstræbes, at der autoriseres en anden erson til at varetage forligtelserne vedrørende instruktion og tilsyn. Der skal dog mindst foretages delegering. Delegering af instruktion og tilsyn med eget arbejde. Delegering, der er begrænset til instruktion og tilsyn med eget arbejde, bør kun forekomme, hvis den, der modtager delegering, samtidig har ansvar for instruktion og/eller tilsyn med arbejde udført af andre medarbejdere. Delegering af ansvar for instruktion og tilsyn vedrørende arbejde udført af montører, der udfører selvstændigt arbejde, bør ikke forekomme. Virksomheden er ansvarlig for, at montøren gennem uddannelse og træning er i stand til at gennemføre selvstændigt arbejde med et minimum af instruktion og tilsyn. Det skal fremgå af registreringerne vedrørende medarbejderens uddannelse/træning, at instruktion og tilsyn ikke skønnes nødvendigt ud fra den autoriseredes kendskab til medarbejderens faglige kometence. K VEJLEDNING.doc - 7 af

8 Krav om delegering Der vil være krav om delegering, hvis virksomheden er odelt i afdelinger eller funktioner, hvor den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at give instruktion og føre tilsyn. Omvendt må tilsyn og instruktion ikke foretages af en anden end den autoriserede, uden at kravene til delegering er ofyldt. Kravet om delegering kan være aktuelt hvis: antallet af medarbejdere er så stort, at den autoriserede ikke har mulighed for at instruere medarbejderne, inden arbejdet åbegyndes, afhængig af den enkelte medarbejders kvalifikationer og den aktuelle ogave. hvis antallet af enkeltogaver er stort eller ogaverne geografisk er så sredte eller komlicerede, at den autoriserede ikke har mulighed for ersonligt at føre det fornødne tilsyn. de ledelsesmæssige beføjelser i øvrigt er overført til en mellemleder (overmontør, afdelingsleder eller lignende), der varetager alle normalt forekomne ledelsesmæssige ogaver i en afdeling, funktion eller et rojekt. den autoriserede i øvrigt er belastet af andre ogaver, der vanskeliggør varetagelsen af forligtelsen til at give instruktion og føre tilsyn i fornødent omfang. Kravet behøver ikke at være aktuelt hvis: den autoriserede ersonligt varetager de ledelsesmæssige ogaver i alle afdelinger, der udfører autorisationskrævende installationsogaver, og hvor den autoriserede samtidig ersonligt varetager ansvar for instruktion og tilsyn. Krav til medarbejderen Medarbejderen, der modtager en delegering, skal være fagligt kometent til at varetage forligtelsen vedrørende instruktion og tilsyn indenfor de områder, som delegeringen omfatter. Den faglige kometence skal være å niveau med den faglige kometence, der kræves for at få autorisation. Gennem delegeringens omfang, secificeres de områder, hvor medarbejderen har en faglig kometence, som af den autoriserede vurderes til at være å niveau med den autoriseres. Den autoriserede skal, inden en delegering foretages, vurdere medarbejderens kvalifikationer. Dokumentation for denne vurdering skal foreligge. Der skal som minimum foreligge en vurdering af medarbejderen indenfor følgende områder, idet vurderingen skal være relateret til delegeringens omfang: Kendskab til relevant lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen. Teoretisk og raktisk uddannelse og træning. Herunder deltagelse i relevant efteruddannelse, eventuelt "sidemandsolæring" sammen med den autoriserede. Faglig baggrund og kendskab til det område delegeringen sker inden for (eksemelvis institutions-, bolig-, landbrugs- eller industriinstallationer). nciennitet i virksomheden med henblik å kendskab til virksomhedens arbejdsogaver og medarbejdere og deres raktiske og teoretiske baggrund og erfaring. Medarbejderens fysiske og organisatoriske lacering i forhold til delegeringens omfang og afgrænsninger. Medarbejderens kendskab til virksomhedens K-system. Endvidere bør følgende forhold indgå i vurderingen: Medarbejderens samarbejdsevner og ersonlige autoritet i forhold til virksomhedens øvrige elmedarbejdere. Medarbejderens interesse for og evne til administrativt arbejde. K VEJLEDNING.doc - 8 af

9 Medarbejderens menneskelige egenskaber i øvrigt. En erson, der kan autoriseres, formodes umiddelbart at ofylde kravene om kendskab til lovgivningen, stærkstrømsbekendtgørelsen, samt kravene til teoretisk og raktisk uddannelse. Den autoriseredes vurdering af alle kravene skal dog dokumenteres, idet det ikke kan forudsættes, at alle krav automatisk er ofyldt, selv om ersonen kan autoriseres. Omærksomheden henledes å, at der for medarbejdere, der har modtaget delegering, kan være særlige uddannelses- og efteruddannelsesbehov. Krav til "ftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn" Det er et krav, at aftalen skal være skriftlig, samt at den er underskrevet af medarbejderen, den autoriserede og en reræsentant for virksomhedens ledelse. Hvor den autoriserede samtidig er en del af virksomhedens ledelse, underskriver den autoriserede samtidig såvel som autoriseret og som virksomhed. f aftalen skal fremgå: Den autoriseredes navn. Medarbejderens navn. Medarbejderens organisatoriske lacering i virksomheden samt laceringen af eventuelle medarbejdere omfattet af delegeringen. Omfang i form af instruktion og/eller tilsyn. Delegeringens omfang i relation til: o ogave o tidsmæssig begrænsning o afdeling o geografi o rojekt (byggelads, rojekt eller lignende) o medarbejdere Beføjelser og bemyndigelser som er tilknyttet aftalen. amarbejdsrelationer i relation til organisationen og den autoriserede. Raortering/kommunikation med hensyn til forhold, der vedrører elsikkerheden. Ved underskrift af aftalen bekræfter arterne, at de er bekendt med aftalens indhold, samt at aftalen er indgået i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse. Den autoriserede bekræfter ved underskrift af aftalen, at han har vurderet medarbejderens kometence i forhold til delegeringens omfang. Bemyndigelse Uanset delegering af ansvar for instruktion og tilsyn kan virksomheden eller den autoriserede bemyndige medarbejdere til at tegne virksomheden i alle andre forhold end instruktion og tilsyn. e evt. afs./faneblad 7 Bemanding. Procedure skema ftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn Dokumentation for delegering skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om delegering af ansvar for instruktion og tilsyn i skemaet under faneblad 4 Delegering i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter og medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen der arkiveres i K-Procedurehåndbog under afsnit 4 Delegering. K VEJLEDNING.doc - 9 af

10 5 FTLEGENNEMGNG Kravet skal sikre, at PBL Teknik ved indgåelse af aftaler om autorisationskrævende arbejde, ikke binder sig til løsninger, der er i strid med stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er et krav, at der foreligger en dokumenteret rocedure, der sikrer, at den autoriserede, eller den erson som den autoriserede har bemyndiget dertil, kan foretage gennemgang af aftaler, inden virksomheden forligter sig til at gennemføre en ogave. ftaler/kontrakter (aftale om arbejde eller rojekter) indgås alene af Peder Bloch-Larsen. Ved skriftlige aftaler signerer Peder Bloch-Larsen å aftale/rojektgrundlag for gennemgang. lle aftaler der har økonomisk eller sikkerhedsmæssig karakter, skal noteres ned med dato og tid, samt hvad aftalen indeholder. Kunden skal til enhver tid gøres omærksom å konsekvensen af aftalen. Link til 5 ftalegennemgang K VEJLEDNING.doc - 10 af

11 6 TYRING F INDKØB Indkøb af varer og tjenesteydelser, der kan have indflydelse å elsikkerheden, er alene ålagt Peder Bloch-Larsen. PBL Teknik har beskrevet rocedure for indkøb. Denne rocedure skal sikre, at varer og tjenesteydelser, der indkøbes og som kan have indflydelse å elsikkerheden, har en sådan standard, at virksomheden kan leve o til lovgivningsmæssige forligtelser vedrørende elsikkerheden. Proceduren skal endvidere sikre, at den autoriserede har mulighed for at vurdere de indkøbte varer og tjenesteydelser i forhold til den åtænkte anvendelse og elsikkerheden. Da PBL Teknik er under ostart og forventer at komme til at ansætte flere elektrikere i nærmeste fremtid samt en overmontør, vil styring af indkøb bliver forberedt. Dokumentation for styring af indkøb skal fremgå af K-systemet. Man finder aftale om indkøb under faneblad 6 Indkøb i K-Procedurehåndbog. Den skal underskrives af begge arter og medarbejderen skal have en koi og PBL Teknik skal have originalen der arkiveres i K-Procedurehåndbog under afsnit 6 Indkøb. K VEJLEDNING.doc - 11 af

12 7 BEMNDING F OPGVER Formålet med kravet er at sikre, at der udarbejdes grundlag for bemanding af ogaver. Grundlaget skal sikre, at bemanding af ogaver finder sted å en måde, så de krav, ogaven stiller, kan honoreres af medarbejderen. PBL Teknik er ansvarlig for, at der foreligger et grundlag for bemanding af ogaver under hensyntagen til ogavens komleksitet og medarbejderens kometence. Peder Bloch-Larsen har ansvaret for at bemande de ogaver, som vedkommende er ansvarlig for. Peder Bloch-Larsen kan stille konkrete krav til medarbejdernes uddannelse, træning, færdigheder og erfaring i relation til den konkrete ogave. åfremt Peder Bloch-Larsen har bemyndiget medarbejdere til at foretage bemanding, skal der foreligge dokumenterede rocedurer for bemanding. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Grundlag for bemanding af ogaver. Procedure for bemanding (kun såfremt medarbejdere er bemyndiget til at bemande) Følgende dokumentation skal foreligge i virksomhedens sagsmaer: Eventuel bemyndigelse af medarbejdere til at foretage bemanding, se ordliste: Bemyndigelse. skal der udarbejdes dokumenterede rocedurer for bemanding. Proceduren for bemanding skal tage stilling til: forholdsregler med hensyn til at orientere den autoriserede om bemanding af en ogave. anvendelse af grundlaget for bemanding. eventuelle begrænsninger i anvendelsen af rocedure for bemanding (ogavetyer, komleksitet med videre) Procedure I afs./faneblad 7 Bemanding er der autogenereret et dokument med ogavebemandingen i form af en oversigt, der r. ogavetye som PBL Teknik udfører, beskriver hvilke medarbejdere, der kan udføre ogavetyen. Dette gøres å baggrund af den ansattes uddannelse og træning, for at ændre den ansatte kometence, skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den ågældende ansatte. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Bemandingsskemaet under faneblad 7 Bemanding, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 7 Bemanding og den gamle makuleres. Instruktionsskemaet under faneblad 8 Instruktioner, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 8 Instruktioner og den gamle makuleres. Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 10 Tilsyn og den gamle makuleres. Uddannelse og Træning skemaet under faneblad 12 Uddannelse, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 12 Uddannelse og den gamle makuleres. K VEJLEDNING.doc - 12 af

13 8 INTRUKTIONER Kravet skal sikre, at PBL Teknik og Peder Bloch-Larsen vurderer behovet for instruktion inden og under arbejdets udførelse, og at denne instruktion tilasses den enkelte medarbejders færdigheder og arbejdets komleksitet. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Vurdering af behov for instruktion. Denne vurdering skal være ajourført. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: ogavens komleksitet. vurdering af medarbejderens faglige kometence, i forhold til ogavens komleksitet. Peder Bloch-Larsen er forligtet til at ajourføre eventuelt grundlag for vurdering af den enkelte medarbejders behov for instruktion i forhold til ogavetyer og komleksitet baseret å erfaringer med medarbejderens selvstændige arbejde. Vurderingen bør endvidere fastsætte, under hvilke forhold instruktionen gives, samt hvorledes elmedarbejderen kan få sulerende instruktion. Eksemelvis at instruktionen gives å faste møder, i forbindelse med udlevering af ogaver eller tilsvarende. ammenhæng med øvrige K-krav: Vurderingen af nødvendig instruktion i forbindelse med arbejde udført af den enkelte elmedarbejder, å basis af ogavetyen og dennes komleksitet, udgør en del af grundlaget for bemanding af ogaven. Vurderingen hænger endvidere nøje sammen med behovet for tilsyn og medarbejderens uddannelse og træning. Link til 8 Instruktion K VEJLEDNING.doc - 13 af

14 Procedure Ved vurderingen af behov for instruktion, vil det være hensigtsmæssigt at klassificere de almindeligt forekomne ogaver i kategorier, samt at vurdere de enkelte medarbejderes behov for instruktion indenfor de enkelte kategorier. Instruktionsbehov skemaet er autogenereret udfra en matematisk algoritme, å baggrund af elmedarbejderens uddannelse, træning samt bemanding. For at kunne ændre instruktionsniveauet skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den å gældende ansatte. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Bemandingsskemaet under faneblad 7 Bemanding, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 7 Bemanding og den gamle makuleres. Instruktionsskemaet under faneblad 8 Instruktioner, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 8 Instruktioner og den gamle makuleres. Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 10 Tilsyn og den gamle makuleres. Uddannelse og Træning skemaet under faneblad 12 Uddannelse, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 12 Uddannelse og den gamle makuleres. Der er indført en Instruktionskode (klassificering) af medarbejderens behov for instruktion. åledes at den uudannede og utrænede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at der gennemføres en grundig instruktion, mens den erfarne og uddannede medarbejder tildeles en kode, der betyder, at instruktion ikke nødvendigvis skal gennemføres, eller kun gennemføres i begrænset omfang. Efterhånden som en medarbejder onår en bedre uddannelse og større erfaring kan kombinationen af medarbejder/ogavetye justeres. Her skal eksemelvis lærlinge medregnes som elmedarbejdere, hvor der løbende skal justeres å kombinationen af medarbejder/ogavetye og behov for instruktion. Hvis der er behov for instruktion af en elmedarbejder, skal der udarbejdes en skriftlig rocedure og instruktion, se afs. 9 Instruktioner. K VEJLEDNING.doc - 14 af

15 9 KRIFTLIGE PROCEDURE OG INTRUKTIONER Formålet er at sikre, at alle PBL Tekniks ogavetyer gennemgås for at vurdere behovet for skriftlige instruktioner. Vurderingen skal dokumenteres. Der skal også foreligge en dokumentation for vurderingen i tilfælde, hvor det vurderes, at der ikke er behov for en skriftlig instruktion. Hvis det af Peder Bloch-Larsen skønnes, at der skal foreligge en skriftlig anvisning for at sikre, at en ogave udføres korrekt, skal der udarbejdes en skriftlig instruktion. En skriftlig instruktion kan være: tegning over installationens udførelse. nøglediagram. aktivitetslan. leverandøranvisninger. PBL Tekniks egne instruktioner. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet: Dokumentation for vurdering af behov for skriftlige rocedurer/instruktioner (PBL Teknik er forligtet til at vedligeholde vurderingen af behovet). Oversigt over skriftlige rocedurer/instruktioner. Behovet for skriftlig vejledning tager udgangsunkt i ogavernes komleksitet og skal ses i sammenhæng med: medarbejdernes uddannelse, træning og erfaring afs. 8 Instruktioner. en assende ogavebemanding afs. 7 Bemanding. den lanlagte mundtlige instruktion. og det lanlagte tilsyn. Jo mere erfaren en medarbejderstab PBL Teknik råder over, des mindre vil behovet for skriftlig vejledning være. Der kan imidlertid være ogaver, som efter virksomhedens ofattelse, skal udføres å en ganske bestemt måde, som også de erfarne medarbejdere skal følge. Peder Bloch-Larsen skal vurdere og fastlægge den "blanding" af medarbejderkometencer, mundtlig instruktion og tilsyn, der vil blive anvendt i virksomheden i forbindelse med de forskellige ogavetyer. I lyset af dette skal de beslutte omfanget af skriftlig vejledning samt sørge for udarbejdelse af denne vejledning. K VEJLEDNING.doc - 15 af

16 Procedure Hvis en ogave eksemelvis udføres sjældent, udarbejdes en skriftlig instruktion for at sikre, at ogaven udføres korrekt hver gang. Og man anvender Procedure & Instruktion skemaet under faneblad 9 Procedure & Instruktioner. Den skriftlige instruktioner og rocedure udarbejdes efter den anviste skabelon i afs. 17 Procedurehåndbog. Følgende dokumentation udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen: Procedure & Instruktion skemaet under faneblad 9 Procedure & Instruktioner, udskrives og sættes i K-Procedurehåndbogen under afs. 9 Procedure & Instruktioner. Proceduren under faneblad 17 Procedurehåndbog, udskrives og sættes i K- Procedurehåndbogen under afs. 17 Procedurehåndbog. K VEJLEDNING.doc - 16 af

17 10 TILYN Formålet er at sikre, at den autoriserede vurderer behovet for tilsyn med arbejdets udførelse, og at dette tilsyn tilasses den enkelte medarbejders færdigheder og arbejdets komleksitet. Det er Peder Bloch-Larsen, der har ansvaret for, at der føres tilsyn, samt at tilsynet afasses i forhold til ogavens komleksitet og den konkrete medarbejder. Elmedarbejdere er også eventuelle lærlinge. Følgende dokumentation skal foreligge i K-systemet. Dokumentation for vurdering af behov for tilsyn. Dokumentationen skal være relateret til virksomhedens ogavetyer, med angivelse af behov for tilsyn i forhold til medarbejderkvalifikationer. Dokumentationen for vurdering af behov skal være odateret i forhold til virksomhedens ogavetyer. Der er et krav, at systemet indeholder en odateret vurdering af behov for tilsyn af forskellige autorisationskrævende ogaver, kombineret med medarbejdernes kvalifikationer. Vurdering af behov for tilsyn skal ses i sammenhæng med bemanding af ogaver, instruktion, skriftlige instruktioner, uddannelse og træning af medarbejdere. Der er indført en form for klassificering af medarbejderens behov for tilsyn. For eksemel således at den uudannede og utrænede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at der føres et omfattende tilsyn, mens den erfarne og uddannede medarbejder tildeles en kode, der sikrer, at tilsyn kun føres i begrænset omfang. Efterhånden som en medarbejder onår en bedre uddannelse og større erfaring kan kombinationen af medarbejder/ogavetye justeres. Her skal eksemelvis lærlinge medregnes som elmedarbejdere, hvor der løbende skal justeres å kombinationen af medarbejder/ogavetye og behov for tilsyn. Ved ansættelse af nye medarbejdere bør de tildeles en kode, der sikrer, at der føres et grundigt tilsyn. Når Peder Bloch-Larsen har fået et godt kendskab til medarbejderens kometencer fastlægges det reelle behov for tilsyn. Dette vil også være gældende for vikaransatte medarbejdere. Ved større rojekter registreres gennemførte tilsyn, man anvender Tilsynsskemaet under faneblad 10 Tilsyn Tilsynsskemaet arkiveres sammen med nlægs-arbejdsseddel. En oversigt over ogavetye/medarbejdere og tilsynsbehov kan findes under faneblad 10 Tilsyn kemaet autogenereres udfra en matematiske algoritme, å baggrund af elmedarbejderens uddannelse, træning samt bemanding. For at kunne ændre instruktions niveauet skal man gå til afs./faneblad 12 Uddannelse og odatere data for den ågældende ansatte. K VEJLEDNING.doc - 17 af

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Turliste månedlig. Turliste daglig. Løn/særlige ydelser

Turliste månedlig. Turliste daglig. Løn/særlige ydelser Side 1 af 5 Formål At tjenestefordele efter gældende regler under hensyntagen til personalets ønsker og behov. Gyldighedsområde Proceduren omhandler den månedlige turliste samt løbende rettelser i tjenestelisten,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere