Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Brian Bastiansen (BB) til kl BB deltog i stedet for Rud Nielsen. Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Malene Weis Stranddorf (MWS) referent. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget A. Indstilling om karensfrihed for dobbeltorganiserede B. Indstilling om forligsnævnsbemanding C. Indstilling om ny udvalgsstruktur D. Indstilling om foreningen mener i foråret. E. Opfølgning på møder for medl. u. TR. F. Status på medlemssituationen efter nytår. 3. Uddannelsespolitisk udvalg 4. Flere i Fællesskab (FiF) 5. Organisationsudvalget 6. Kursusudvalg 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling af aflysning af temadag B. Indstilling af afholdelse af AMR/TR møder C. Indstilling om en styrket indsats for AMR arbejdet 8. Indkomne forslag 9. Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: A. Formand B. Næstformand C. Øvrige HB-medlemmer

2 D. Sekretariatet 11. Personsager 12. Eventuelt Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Nye punkter: 2G Indstilling om hvervefolder 2H Indstilling om Danmarks Indsamling 2I Ny kredsstruktur 2J Spørgsmål om nye arbejdstidsregler 2K Supplerende arbejdsløshedsforsikring 3A Orientering om status på Folkemødet Punkt 11 behandles inden frokost, således at BB kan deltage. 2. Forretningsudvalget A. Indstilling om karensfrihed for dobbeltorganiserede Formanden gennemgik udvalgets indstilling. HB har efter dommen i den faglige voldgift besluttet, at skoleassistenter har en længere periode end normalt til at få bragt deres medlemskab bragt i orden. Der opstår flere og flere problemer i forhold til medlemmer, der burde have været dobbeltorganiserede. Baggrunden for udvalgets forslag er, at en del af de dobbeltansatte medlemmer oplever, at deres ansættelsesgrad skifter. Dermed kan deres grænsedragning til enten FSL eller BUPL eller FSL/BUPL dobbeltmedlemsskab skifte, og registreringerne er ikke altid ajourført, idet de ansatte selv skal orientere FSL om ansættelsesændringerne. Teknisk vil sådanne fejlregistreringer medføre, at de registreres her, oplyser deres ansættelsesdato, og dermed får karens, hvis orienteringen til os ikke har været rettidig. Medlemmerne har imidlertid været medlem af en fagforening (BUPL), og der er alene tale om et orienteringsproblem. Et HB-medlem spurgte, om problemstillingen er afklaret med BUPL. Formanden oplyste, at det vil det blive. Det indstilles, at nyindmeldte medlemmer, der henføres til gruppen af dobbeltorganiserede, og som har været medlem af BUPL, fritages for karens iht. vedtægternes 6, stk. 3. Vedtaget Formanden blev spurgt, om der er overvejelser om indgåelse af en dobbeltorganiseringsaftale med Dansk Magisterforening (DM). Formanden orienterede om, at dette pt. ikke er under overvejelse. FSL forsøger at komme i dialog med DM om DM s udmeldelsesvarsel, idet DM har 3 måneders udmeldelsesvarsel. Dette giver problemer for ansatte, der ønsker at melde sig ind

3 i FSL, men som er medlem af DM. FSL s henvendelse til DM om løsning af dette problem er efter en længere periode fortsat ubesvarede. B. Indstilling om forligsnævnsbemanding Formanden gennemgik udvalgets indstilling. Baggrunden for forslaget er, at HB (på februarmødet 2013) diskuterede om formand og næstformand skal deltage i forligsnævnsmøder. På den baggrund har forretningsudvalget drøftet bemandingen i forbindelse med forligsnævnsbehandling. På den ende side er det ikke hensigtsmæssigt, at en politiker deltager i den sidste ende af en sagsbehandling, idet sagen på dette tidspunkt allerede har været undergivet en lang behandling. På den anden side er det ønsket, at forligsnævnsbehandlingen ikke bliver for juridisk. Det indstilles, at der ikke foretages nogen ændring af besætningen ved møder i Forligsnævnene. Vedtaget C. Indstilling om ny udvalgsstruktur Næstformanden gennemgik udvalgets indstilling, der er beskrevet nærmere i et særskilt notat (bilag). Udfordringen er, at der bliver færre politikere til at sidde i udvalgene. Det kunne derfor på den ene side overvejes, om man skal gå tilbage til den gamle model, hvor der var et større antal udvalg, og hvor hvert HB-medlem sad i to udvalg bortset fra udvalgsformændene. På den anden side har HB den sidste periode haft et færre antal udvalg, således at hvert HB-medlem kun sad i ét udvalg. Det har betydet, at man kunne hellige sig arbejdet i dette ene udvalg fuldt ud. Forslaget er et rammeforslag, der vil betyde, at der udover Hovedbestyrelsen nedsættes følgende 4 udvalg: Forretningsudvalget (4 personer), Arbejdsmiljøudvalg (3 personer), Uddannelsespolitisk udvalg (4 personer) og Flere i Fællesskab (3 personer). Der er i notatet givet eksempler på udvalgsopgaver. Dette er gjort for at illustrere, hvor de opgaver skal løses, som tidligere har ligget i et af de udvalg, som ikke er med i det nye forslag. Hvis forslaget vedtages, skal der efterfølgende laves nye kommissorier, så alle opgaver sikres løst. Der udspandt sig en debat om forslaget. Et HB-medlem anførte, at der bliver færre og færre på sekretariatet, der har en lærerbaggrund. Det er i dag meget vanskeligt at blive ansat som konsulent på sekretariatet, hvis man har en lærerbaggrund. Efter medlemmets opfattelse risikeres det derfor, at mere og mere af det politiske arbejde bliver skubbet over på konsulenterne, som for det meste ikke har en lærerbaggrund. Kursuslederen på TR-uddannelsen bør f.eks. have en lærerbaggrund. HBmedlemmet mener derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at gå tilbage til den gamle model med flere udvalg, så man sidder i to udvalg med mindre man er udvalgsformand. Formanden anførte, at han ikke er enig i disse betragtninger. Det overordnede formål med den ny kredsstruktur er, at HB-medlemmer skal kunne komme tættere på medlemmerne. Spørgsmålet om muligheden for at ansætte konsulenter med lærerbaggrund har ikke nødvendigvis sammenhæng med antallet af udvalg. De nye udvalg skal være politiske udvalg. Mange beslutninger, der i dag forberedes i udvalgene, bliver også behandlet i Forretningsudvalget, og dermed bliver mange forslag behandlet i to udvalg. Næstformanden anførte, at der udover udvalgene også kan laves ad hoc grupper, hvor der f.eks. er samarbejde mellem et antal HB-medlemmer og konsulenter. Sådanne grupper er der fortsat mulighed for at nedsætte.

4 Et HB-medlem anførte, at kursisterne på TR-grunduddannelsen anfører, at det er rart, at det er det samme HB-medlem, der er til stede til alle tre internatkurser. Flere HB-medlemmer anførte, at der også kan uddelegeres konkrete opgaver til enkelte HBmedlemmer, der kan undersøge og forberede en sag. Et HB-medlem anførte, at det er bedst, at man kun sidder i ét udvalg, idet det giver større mulighed for at fordele opgaverne ligeligt i udvalget, når alle kun sidder i ét udvalg. Der vil endvidere være mulighed for at involvere almindelige kredsbestyrelsesmedlemmer i opgaver. Det kan også være positivt, at flere eller alle HB-medlemmer kan deltage i TR-uddannelsen som kursusledere. Et HB-medlem foreslog et andet navn til Flere i Fællesskab. Et HB-medlem anførte, at HB-medlemmer ikke vil have overskud til at gå ind i et ad-hoc udvalg udover det almindelige udvalgsarbejde. Et HB-medlem anførte, at der kan være perspektiver i den nye struktur, men at der bør overvejes forskellige justeringer af forslaget. F.eks. har Organisationsudvalget også haft opgaver, der kunne have karakter af hvervning. Flere i Fællesskab kunne f.eks. hedde Organisationsudvalget, og arbejdet med organisationen og vedtægter flyttes til Flere i Fællesskab / Organisationsudvalget. Der er tale om interne foreningsmæssige forhold. Formanden konstaterede, at der er enighed om, at politisk arbejde udføres af HB, men at det kan diskuteres, hvad politik er. Det er en balance, hvad der er administrativt arbejde, og hvad der er politisk arbejde. Hvis flere HB-medlemmer er kursusledere, møder kursisterne også flere HB-medlemmer. Det har været tanken med forslaget, at der skulle være tre ben: Det faglige ben (Forretningsudvalget), det uddannelsespolitiske og det arbejdsmiljømæssige. Men hvor skulle foreningens interne arbejde så ligge? Flere i Fællesskab (FIF) er pt. foreningens vigtigste udvalg med blandt andet den opgave at forklare medlemmerne, hvad de får for kontingentet. En kommende stor vigtig opgave for FIF bliver f.eks., hvordan foreningen servicerer medlemmer på skoler uden TR. For så vidt angår ledermedlemmet, så er ledermedlemmet fortsat fuldgyldigt medlem af HB, og ledermedlemmet kan med fuld berettigelse sidde i alle udvalg dog måske ikke i Flere i Fællesskab. Et HB-medlem anførte, at det er vigtigt, at de forslag, som HB skal tage stilling til, er gennemarbejdede i et udvalg. De forslag, der kun er behandlet i FU, kan det være vanskeligt for de øvrige medlemmer af HB at debattere og tage stilling til. Næstformanden anførte, at FIF også skal være et politisk udvalg. Hvis f.eks. Minikurserne bliver en succes, så skal dette projekt køre videre et i andet regi og ikke fortsat høre under Flere i Fællesskab. Et HB-medlem anførte, at der også er meget politisk arbejde i Kursusudvalget. F.eks. vægtningen mellem emnerne og indholdet i de forskellige moduler. Dette bliver jævnligt diskuteret. Der blev endvidere spurgt, hvorfor der skal være forskel på TR-uddannelsen (vil høre under FU) og AMR-uddannelsen (vil høre under Arbejdsmiljøudvalget). Formanden anførte, at det f.eks. vil være HB, der skal beslutte hvilke emner, der skal være på TR-uddannelsen og vægtningen af emnerne. Når HB har vedtaget de overordnede rammer og emner, vil det være et administrativt spørgsmål præcis hvor meget tid, de enkelte emner skal have. Denne opgave kan varetages af underviserne / konsulenterne.

5 Det er korrekt, at FU leverer flere indstillinger end de øvrige udvalg. Det hænger imidlertid sammen med, at der er i FU sidder to fuldtidsfrikøbte politikere. Det er derfor klart, at der også kommer flere indstillinger fra FU end fra de udvalg, hvor medlemmerne er frikøbt i mindre omfang. Et HB-medlem anførte, at debatten i HB bliver anderledes, når indstillingen kommer fra et udvalg, end når indstillingen kommer fra FU, idet HB-medlemmerne er dybt inde i stoffet i de indstillinger, de selv har arbejdet med. Formanden foreslog, at der ikke stemmes om forslaget i forbindelse med dette HB-møde. Forslaget har nu været debatteret og kan være under yderligere overvejelse til næste møde, hvor punktet kommer på igen. HB tilsluttede sig dette. Det indstilles, at den i bilaget skitserede udvalgsstruktur vedtages. Udskydes til næste møde. D. Indstilling om Foreningen mener i foråret Formanden orienterede om, at baggrunden for forslaget er, at det pga. bladets færre udgivelser samt den forestående kredsstrukturændring ikke kan lade sig gøre, at alle udvalgsformænd samt formanden for lederne skriver en foreningen mener inden maj måned. Da der samtidig skal afholdes kredsvalg i alle nye kredse, skønnes det mest hensigtsmæssigt, at der i dette forår udelukkende skrives Foreningen mener af formandsskabet og formanden for FSLedere. Til efteråret genoptages den sædvanlige modus, med mindre HB beslutter at ændre denne. Der udspandt sig i forlængelse heraf en debat om de kommende valgkampe i de nye kredse. Et HB-medlem spurgte til muligheden for at lave indlæg mv. på henholdsvis hjemmesiden og i bladet. Både HB-medlemmer, kredsmedlemmer og andre kan bruge bladet til indlæg herunder i forbindelse med de kommende valg til de nye kredsbestyrelser. Der vil komme et temanummer om valget. Der udspandt sig en debat om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at man offentliggør, om man stiller op. Det vil kunne afholde andre fra at stille op til valg. Formanden finder ikke, at der er noget odiøst i, at man offentliggør, om man stiller op eller ej. Et HB-medlem opfordrede til, at man offentliggør sit kandidatur, så snart man har besluttet sig, fordi der kan opstå et vakuum, hvis alle er tilbageholdende med at meddele, at de stiller op. Det indstilles, at formanden skriver tre Foreningen mener i foråret, næstformanden to og FSLederes formand én. Vedtaget E. Opfølgning på møder for medlemmer uden TR Der er i går blevet udsendt en mail til alle medlemmer, der ikke har en TR, om at de vil blive inviteret til et møde i kredsen om de nye arbejdstidsregler. Denne mail skal ikke forveksles med den kampagne, der har kørt vedrørende skoler med flere end 5 medlemmer, hvor der opfordres til at vælge en TR. Her tilbydes der også et møde.

6 Møderne skal afholdes efter uge 9. Der ønskes en orientering om, hvor langt kredsene er med at planlægge møderne. Et HB-medlem spurgte, hvem der står for at udarbejde indbydelse, og hvilke regler der gælder for kørselsgodtgørelse. Et HB-medlem oplyste, at denne indsats også kan betyde, at nogle skoler vælger en TR. Flere HB-medlemmer spurgte til, hvem mailen er sendt til? Hvordan kan det enkelte HBmedlem finde ud af, hvilke skoler i den pågældende kreds, der har medlemmer, der ikke har en TR. HWI undersøger nærmere. Formanden fandt, at det ikke var relevant med en fælles indbydelse, idet der kan være lokale kredsmæssige forhold, som skal fremhæves i indbydelsen. Vedrørende kørselsgodtgørelse bruges kredsens gældende retningslinjer. F. Status på medlemssituationen efter nytår HWI orienterede om, at der er udsendt en oversigt med udgangen af december over hvor mange medlemmer, der betaler kontingent. Pr. 1. september var tallet Pr. 1. januar var tallet Differencen på 375 er et nettotal, der udtrykker, hvor mange færre medlemmer, der betaler kontingent. Situationen er fortsat alvorlig, men der er ikke grund til panik i forhold til det antal medlemmer, der er budgetteret med. Formandsskabet svarer på alle henvendelser personligt og deltager i alle de møder, de bliver bedt om. Formanden har f.eks. lige inden juleferien deltaget i to møder på skoler. En opdateret udgave af Notat om udmeldelser fra vil blive lagt ud. Notatet indeholder en nærmere analyse af medlemsudviklingen. Der vil også være gjort op, hvis der er skoler, hvor der er flere udmeldelser end 3 med begrundelsen utilfredshed eller ingen begrundelse. Et HB-medlem anførte, at flere medlemmer har haft uheldige oplevelser og følt sig afvist, når de har kontaktet sekretariatet om betaling af hele kontingentet / opnåelse af rabat. Et HB-medlem spurgte til hvordan ind- og udmeldelsesmønsteret normalt er på dette tidspunkt af året. HWI oplyste, at der over en årrække har været en jævn stigning i antallet af medlemmer, så der er uden tvivl tale om et andet mønster end normalt. Et HB-medlem oplyste, at flere tillidsrepræsentanter har efterspurgt, hvordan man gør brug af rabatordningen. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan den benyttes. (Orientering herom er efterfølgende lagt på hjemmesiden). HB har tidligere debatteret, at der både er fordele og ulemper ved rabatordningen, og derfor har der været tilbageholdenhed med at reklamere for rabatordningen. Der vil blive omtale i bladet af rabatordningen. Hvis man har betalt fuldt kontingent for januar og samtidig ønsker at gøre brug af rabatordningen, vil der blive modregnet i februar måneds kontingent.

7 Formanden orienterede om, at sekretariatet pt. er bagud i medlemsadministrationen, og det bør overvejes, om det skal meldes klarere ud, at besvarelser pt. tager længere tid end normalt. Der er forhåbentlig ekstraordinært mange udmeldelser i december, fordi mange udmeldelser er blevet effektueret pr. december pga. de 6 måneders udmeldelsesvarsel. Der udspandt sig en debat om, i hvilket omfang foreningen skal orientere om antallet af udmeldelser. På den ene side skal der helst ikke florere forkerte historier om et stort antal udmeldelser. På den anden side skal medlemmerne heller ikke høre for meget om udmeldelser. Forhåbentlig vil situationen blive stabiliseret de kommende måneder. Situationen følges tæt, og HB vil løbende blive holdt orienteret. G. Indstilling om hvervefolder Formanden orienterede om, at hvervefolderen skal genoptrykkes, idet der ikke er flere foldere. Folderen er blevet rettet til og vil blive udsendt til gennemsyn. Indstilling Det indstilles, at der trykkes en hvervefolder inden for en økonomisk ramme på kr. Der udarbejdes endvidere en folder på engelsk. Vedtaget. H. Indstilling om Danmarks Indsamling (DI) Formanden orienterede om, at der er DI den 1. februar Der er afsat i alt kr. i budgettet til humanitære formål. Der skal tages stilling til, om der skal doneres et beløb til DI, og om det beløb, der doneres, skal være så stort, at foreningens navn kommer til at fremgå af rulleteksten på skærmen. Det indstilles, at Danmarks Indsamling støttes med kr. Vedtaget I. Ny kredsstruktur Der er udsendt en mail med forslag til beregning af kredstilskud for så vidt angår opgørelse af medlemmer, der ikke betaler almindeligt kontingent (ledige, pensionister og studerende). Det er blevet forslået, at der indføres begrebet kontingentmedlemmer. Forslaget vil indebære en administrativ lettelse, og der er kun en marginal forskel i resultatet. Dog bør man måske overveje, om ordningen også skal gælde de lærerstuderende, der alle vil være i den nye kreds 5 (Fyn). Hvis metoden også anvendes på denne gruppe medlemmer, kunne det overvejes, om denne kreds kan ansøge den særlige pulje om midler, hvis kredsen vil lave arrangementer for denne særlige gruppe medlemmer. HB kan tage stilling til denne problemstilling efterfølgende. HB tilsluttede sig beregningsmodellen. Der er rejst spørgsmål om, hvor håndfast 14-dages fristen for afholdelse af konstituerende møde i KB skal tages. Der var enighed om, at fristen kan tolkes som 14 arbejdsdage. Der udspandt sig en debat om de geografiske placeringer af de stiftende generalforsamlinger. Det blev præciseret, at det er sekretariatet, der står for den praktiske afvikling af arrangementet herunder forplejning mv. J. Spørgsmål om nye arbejdstidsregler Formanden orienterede om, at et kredsbestyrelsesmedlem har skrevet til FSL og opfordret til, at FSL laver et forslag til en lokalaftale om arbejdstid eller andet forslag til, hvordan de nye regler konkret kan udmøntes. Det er formandens opfattelse, at FSL for det første ingen hjemmel har til at lave et sådant forslag. Ulempen ved at gøre dette vil endvidere være, at forenin-

8 gen risikerer få ansvaret for, hvorledes en sådan aftale kommer til at fungere. Endvidere vil der være risiko for, at der stilles nogle kriterier op, der er dårligere end det, der kunne være opnået enighed om lokalt. Det er pt. oplevelsen, at FSL er meget længere fremme i overvejelserne end en del skoler. Det er sikkert korrekt, at en del skoleledere har brug for hjælp til at tage beslutning om udmøntning af de nye arbejdstidsregler, men det er ikke oplagt, at det er i FSL, at de skal søge rådgivning. DLF har valgt en tilgang, der indebærer fuld tilstedeværelse, hvilket betyder, at der skal indrettes lærerarbejdspladser. DLF mener, at en evt. fravigelse af dette kun kan lade sig gøre, ved at der indgås en kollektiv aftale mellem TR og lederen, der gælder alle ansatte. FSL er ikke nødvendigvis enig i denne betragtning. Men det synliggør den problemstilling, at hvis foreningen melder ud, at reglerne skal forstås på en bestemt måde eller kommer med andre generelle anbefalinger, så bliver man bundet af en sådan anbefaling og det kan besværliggøre livet for TR og ikke mindst medlemmerne. Der udspandt sig en debat om forslaget. Et HB-medlem spurgte, om man kunne lave et par forskellige versioner i stil med Grønhøjmodellen, der i sin tid beskrev tre forskellige typer af efterskoler. Foreningen har i så fald eventuelt mulighed for at påvirke, i hvilken retning udviklingen skal gå. Et HB-medlem anførte, at det var farligt, at melde noget ud, før man har nogle erfaringer med anvendelsen af de nye regler. FSL s grundlæggende holdning er, at vi aldrig skulle have haft disse regler. Når man først har nogle erfaringer, vil det være nemmere, at fremhæve de gode skoler, hvor de nye regler er kommet til at fungere godt. Næstformanden henviste til, at TR erne jo ikke har ret til at lave lokalaftaler, og de TR er der ikke kan få lavet aftaler kan ikke bruge en model eller anbefaling. Det er heller ikke en løsning blot at videreføre de hidtil gældende lokalaftaler, fordi skelettet bag lokalaftalen fra august 2014 vil være væk, og der derfor ikke længere eksisterer nogle udfyldende regler. FSL har kun én anbefaling pt. Det er hvor mange timer, der bør afsættes til TR-arbejdet. Dette er faktisk med til at frustrere mange TR er, idet en del TR er ikke får så mange timer, som FSL anbefaler. TR kan sidde tilbage med en følelse af ikke at have gjort arbejdet godt nok. Så snart der er en anbefaling, vil man sammenligne sig i forhold til en sådan anbefaling. Hvis der sættes anbefalinger op nu, risikerer man endvidere at gøre kravopstillingen til OK15 meget svær. Formanden udarbejder et svar på den konkrete henvendelse. K. Supplerende arbejdsløshedsforsikring HWI orienterede om, at foreningen nu har undersøgt, hvad der er af muligheder, og der er indgået et svar fra forsikringsmægleren. Et eventuelt forsikringstilbud vil imidlertid kræve en relativ stor volumen, før et forsikringsselskab vil gå ind i det. Der ønskes derfor en drøftelse af, i hvilket omfang HB-medlemmerne vurderer, at medlemmerne vil tegne en sådan forsikring. Hvis man skal løftes fra dagpenge til næsten fuld løn, vil det koste i størrelsesordenen 500 kr. om måneden. Dette beløb vil kunne trækkes fra i skat, og nettobeløbet vil derfor være ca. 300 kr. månedligt. Dette er forsikringsselskabets forventning til, hvordan en ordning vil kunne sammensættes med den nødvendige volumen. På baggrund af HB-medlemmernes tilkendegivelser arbejdes videre med forslaget.

9 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Orientering om status på Folkemødet Næstformanden orienterede om de foreløbige overvejelser om Folkemødet. FSL har telt sammen med de andre underviserorganisationer og BUPL. Fredag får FSL mulighed for at afvikle deres eget arrangement. Der er endvidere mulighed for at holde noget søndag formiddag, og det tænkes, at det skal være et arrangement, hvor alle medlemmer inviteres. Næstformanden orienterede om de foreløbige overvejelser om fredagens arrangement. Der vil snart skulle sendes indbydelser ud. Som tidligere år vil der endvidere være fælles hygge og netværk organisationerne imellem. Derudover arbejdes der med en morgenopsang. Det er tanken, at dem, der deltager fra FSL, på skift skal ud og deltage i de debatter, der er andre steder på Folkemødet. Der vil komme en indstilling herom til næste møde. Der udestår endvidere spørgsmål om, hvor mange der skal deltage, og om det er FSL eller kredsene, der skal finansiere transport, ophold mv. Sidste år blev der brugt ca kr. i alt. Budgettet afhænger af hvad der kommer af udgifter til oplægsholdere mv. B. Orientering om lukning af læreruddannelsen Holbæk Næstformanden orienterede om, at foreningen har modtaget en henvendelse fra Lærerstuderendes Landskreds (LL) i anledning af, at læreruddannelsen Holbæk planlægges nedlagt fra sommeren LL anmoder om støtte f.eks. ved at der linkes til en underskriftsindsamling eller andet. Der ønskes en drøftelse i HB, idet FSL normalt ikke vil forholde sig til spørgsmål om lukning af en konkret læreruddannelse. Næstformanden finder, at FSL kan anbefale, at der bør være en høj kvalitet i undervisningen, og at uddannelsen derved vil kunne gøres så attraktiv, at den kan tiltrække studerende. HB tilsluttede sig næstformandens linje. 4. Flere i Fællesskab (FiF) Næstformanden orienterede om status på minikurserne. Der er i alt cirka 400 tilmeldinger. Det første minikursus afholdes mandag d. 13. januar. Der er sendt oplæg ud til, hvad der kan siges som velkomst. Der bliver sendt deltagerlister ud, hvor deltagerne bedes krydse sig af, blandt andet med henblik på evaluering af, hvor mange af de tilmeldte der rent faktisk dukker op til arrangementet og med henblik på den efterfølgende evaluering. 5. Organisationsudvalget 6. Kursusudvalg 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling om aflysning af temadag MR orienterede om, at udvalget har holdt møde i går. Temadagen bliver ikke regnet som en kursusdag. Den er mere tænkt som en inspirationsdag. I stedet vil man lave en efteruddannelsesdag, som normalt ligger i efteråret. Da det ikke er sandsynligt, at AMR og TR får mulighed for at deltage i to arrangementer i samme korte periode, indstilles det, at dagene aflyses. Det indstilles, at temadagene 2014 i marts/april aflyses. Vedtaget B. Indstilling om afholdelse af AMR/TR møder Dette punkt hænger sammen med punkt C. På HB s decembermøde blev det drøftet, at FSL skal opfordre til øget samarbejde mellem AMR og TR. De nye krav om tilstedeværelse på skolerne vil i højere grad betyde, at AMR af egen drift skal påse, at arbejdsmiljømæssige krav

10 overholdes. Der er brug for, at det gøres klart, hvad henholdsvis TR s og AMR s rolle er. Det foreslås, at FSL betaler for møderne, og at skolerne således ikke skal betale noget. Af samme grund kan møderne ikke være en del af AMR-uddannelsen. Der udspandt sig en debat om indstillingen, herunder om AMR s rolle vil ændre sig i forbindelse med de nye arbejdstidsregler. Formanden vurderer, at AMR s rolle vil ændre sig, selvom arbejdsbeskrivelsen ikke bliver ændret. Arbejdsmiljølovgivningen bliver det yderste hegn mod de arbejdsmiljømæssige påvirkninger af de nye arbejdstidsregler. Emner som indretning af lærerarbejdspladser og psykisk arbejdsmiljø vil formentlig komme mere i fokus, og AMR bliver fremadrettet i højere grad nødt til at agere aktivt på området. Der udspandt sig endvidere en debat om indstillingens budgetmæssige konsekvenser, samt om der skal være mulighed for deltagelse af ikke-medlemmer, der er AMR f.eks. pedeller mod egenbetaling. Et HB-medlem anførte, at foreningen traditionelt har brugt mange penge på at uddanne TR er. Der bør måske fremadrettet i højere grad også anvendes midler til at uddanne AMR er. Der udspandt sig derefter en debat om, hvor håndfast FSL skal være i retorikken om, at AMR skal være en lærer. Det indstilles, at der afholdes 8 temadage for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i marts/april fra kl Dagene holdes på frie skoler. Deltagerne skal ikke betale for arrangementet. Der afsættes kr. til arrangementet til dækning af lokaleudgifter og sandwich + vand, transportudgifter og vikarudgifter. Undervisere: konsulenter fra FSL. Vedtaget C. Indstilling om en styrket indsats for AMR arbejdet MR orienterede om, at udvalget har arbejdet med at kortlægge, hvordan AMR pt. serviceres af foreningen på alle niveauer: Det sker i form af undervisning, temadage, nyhedsbreve, politisk deltagelse i Bar U&F, udgivelse af skriftligt materiale, pjecer mv. Når der anmeldes en AMR til sekretariatet, skrives der i medlemssystemet en slutdato på, og når denne dato nås, slettes man som AMR fra medlemssystemet. Udvalget foreslår, at man registreres i medlemssystemet uden slutdato. Udvalget har endvidere overvejet om foreningen fremover i højere grad skal være mere politiske i forhold til rådgivningen af AMR er, således at de i højere grad opfordres til at være aktive og udfarende. FSL kan endvidere overveje at opruste kursusindsatsen for AMR er. Næstformanden opfordrede til, at der foretages en nærmere vurdering, inden det besluttes at fjerne tidsbegrænsningen i medlemssystemet. Det kan vise sig at være en ulempe, hvis et medlem tror, at vedkommende er AMR, uden at det formelle valg er på plads. Måske vil det være bedre, at der sendes en reminder, så det sikres, at der afholdes valg. Et HB-medlem anførte, at det alene er Arbejdstilsynet, der påser, om der er sket korrekt valg af AMR. HB anmodede udvalget om at udarbejde en skriftlig oversigt over dels hvad foreningen allerede gør for AMR erne og dels forslag til hvad foreningen derudover kunne overveje at gøre.

11 Udvalget vil opfordre kredsbestyrelserne til at lave et opsøgende arbejde på skolerne med henblik på, at det bliver kortlagt, hvem der er valgt som AMR og med henblik på at få de valgte AMR er korrekt registreret i medlemssystemet. D. Arbejdsmiljøarbejdet i DUS MR orienterede om, at forretningsudvalget i DUS har udsendt opfordring til arbejdsmiljøgruppen om, at der udarbejdes en pixiudgave af materialet om lærerarbejdspladser. De har desuden opfordret til, at arbejdsmiljøgruppen systematisk koordinerer, opsamler og informerer hinanden om arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, således at organisationer ikke spilles ud mod hinanden f.eks. i forhold til kravene til lærerarbejdspladser. 8. Indkomne forslag 9. Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: A. Formand Der er afholdt møde med Dansk Musiker Forbund (DMF) inden jul. DMF var ikke afvisende overfor en eventuel dobbeltorganiseringsaftale. Nogle af de medlemmer, der melder sig ud nu, har ikke råd til at være medlem to steder. Der afventes besked fra DMF senere på måneden. FSL har meldt sig ind i skolens venner. Kontingentet er 1000 kr. årligt. Der er ved at blive udarbejdet spørgsmål/svar (FAQ) om de nye arbejdstidsregler, der vil blive lagt på hjemmesiden. Der vil blive teasere på forsiden, men når man vil videre til de underliggende oplysninger, vil der blive krævet en kode, som kun medlemmer kan få. Alle medlemmer vil få en mail med en førstegangskode, som man selv kan ændre efterfølgende. Der var lige inden jul møde med Dansk Friskoleforening (DF). Der har været hårde meningsudvekslinger om udlægningen af de nye arbejdstidsregler. Mødet blev rundet af med, at foreningerne er enige om at se fremad. DF har ment deres udtalelser som en provokation. B. Næstformand Der er et initiativ i gang vedrørende møde organisationerne imellem i stil med det, der blev afholdt på Den frie Lærerskole i Ollerup i september. Formandsskabet forholder sig sammen med den uddannelsespolitiske konsulent til Pisaundersøgelsen, rapporten fra Produktivitetskommissionen og analyser fra Kraka. C. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: Kreds 2: Kredsen har holdt fællesmøde med kreds 9 og kreds 8 om den nye kredsstruktur. Kredsen afholder snart et pensionsarrangement og muligvis et socialt arrangement. Kreds 3: Kredsen har arbejdet med at kortlægge hvilke skoler i kredsen, der ikke har en TR, og det er uddelegeret til kb-medlemmer, hvem der tager kontakt til hvilke skoler. Der er lavet indbydelse til netværksmøder for TR er om de nye arbejdstidsregler. Der er planlagt et fællesmøde for lærere og skoleledere om de nye arbejdstidsregler, som desværre afholdes samtidig med næste HB-møde.

12 Kreds 4: Kredsen ser nu ud til klare sig i mål økonomisk. Der er planlagt kredsbestyrelsesmøde med kreds 11. Kreds 5: Kredsen har sit andet netværksmøde i næste uge. Emnet er arbejdstid. Kredsen har evalueret temadagen om de nye arbejdstidsregler. Der udspandt sig i den anledning en debat om indholdet af temadagen. Det kan konstateres, at deltagernes forudgående viden og overvejelser er på meget forskellige niveauer, og nogle vil derfor opleve, at de ikke får så meget nyt. Man bliver imidlertid nødt til at have et koncept for temadagen, hvor alle overvejelser bliver gennemgået. Kreds 6: Kredsen fortsætter samarbejdet med Frie Skolers Ledere om fællesmøder om de nye arbejdstidsregler. Der har meldt sig yderligere en kandidat til posten som kredsformand i den nye kreds. Kreds 7: Der er en sygemelding i kredsbestyrelsen. Der er ingen suppleanter. Kredsen afholder et arrangement med de andre sjællandske kredse med temaet arbejdsglæde. Der er netværksmøder, der kører fint. Kredsen afholder et afslutningsarrangement den 4. april. Kreds 8: Der har været problemer med, et KB-medlem ikke er TR men suppleant - og som derfor ikke kan få fri til at deltage i temadagen. Det er løst ved, at kredsen betaler. Kreds 9: Kreds 10: Der afholdes kredsbestyrelsesmøde i næste uge. Der har været en konkret sag med personforveksling. Kreds 11: De er fortrøstningsfulde i forhold til implementering af de nye arbejdstidsregler. Det sidste KBmøde afholdes med kreds 4. 3 ud af 4 KB-medlemmer stiller ikke op til valg. Der er blevet stillet spørgsmål ved, om alle lærere kan opfylde kriterierne for at få udbetalt dagpenge i forbindelse med de to dage i ferien, hvor der på grund af lockouten ikke er optjent ferie. Sagen undersøges nærmere i A-kassen. Frie Skolers Ledere: D. Sekretariatet HWI orienterede om, at der den 17. december har været et nyt besøg fra Arbejdstilsynet. Det var et heldagsbesøg. Fokus var på arbejdspres og mobning. Der var to tilsynsførende, der havde to gruppesamtaler. Dels med en gruppe konsulenter og dels med en gruppe med administration/kantine. Derudover var der en samtale med sikkerhedsgruppen. Mette, der er AMR, var desværre sygemeldt, og blev efter aftale med Arbejdstilsynet erstattet af konsulenternes TR. Derefter var der en samtale med ledelsesgruppen. Til sidst en afrapportering. Det blev blandt andet konkluderet, at alle er glade for at være på sekretariatet. Der er ikke længere mobningsproblemer. Til gengæld kan Arbejdstilsynet stadig se et arbejdspresproblem. Ikke i konsulentgruppen men i den administrative gruppe - særligt i økonomifunktionen. Der bliver derfor et nyt besøg af AT, men det er ikke endeligt aftalt endnu.

13 Det er presset, at der er en langtidssygemeldt i økonomifunktionen, og det er vanskeligt at sætte en vikar ind, da der er tale om specialiserede opgaver, som kun den ene medarbejder varetager. Der arbejdes med sagen i form af revisorbistand til akutte opgaver. Vedrørende rabatordningen og medlemshenvendelser generelt: Der er et voldsomt antal henvendelser, og henvendelserne er meget arbejdskrævende. Der er et utal af varianter under temaet konfliktbidrag, kontingent og medlemskab. Medlemsadministrationen er i perioder bagud. Der er en del, der har efterspurgt rabatordningen, og det giver meget arbejde. Men det er positivt, at rabatordningen bliver efterspurgt. Schweizerkniven er nu blevet lavet i kæmpestørrelse. Den kan rulles sammen, så den ikke fylder mere end et aflangt plakatrør. Den skal kunne hænge. Den kan medbringes til arrangementer, møder osv. 11. Personsager udeladt af eksternt referat 12. Eventuelt Referat: Malene Weis Stranddorf

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer NOTAT 21-03-2017 Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer Forord: Dette notat er udfærdiget med henblik på, at synliggøre de vakante opgaver, der opstår i kredsens nærmeste

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Tid: 9.00-13-00 Sted: Birk Centerpark 4,Herning Indkaldte: Jette Dahl Helle Ringsmose Sanne Christensen Linda Ernstsen Marianne

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 9.2.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-1 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 20. januar 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13.-14. april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 13.4.2016 kl. 16.00 Slut: 14.4.2016 kl. 16.15 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X X NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 Velkommen til dette års generalforsamling

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere