Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB) til torsdag kl. 11, Kim Hansen (KH), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP) til torsdag kl. 11, Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Torben Christensen Skov (TCS), Mogens Lorentzen (ML) fra onsdag kl Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen deltog onsdag, Malene Weis Stranddorf (MWS) referent, Mikkel Hvid (MHV), journalist Temadel onsdag: Bente Sorgenfrey Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet. 3. Personsager. 4. Forretningsudvalg. A. OK13 herunder afstemningsprocedure B. Repræsentantskabsmødet 2012, herunder oplæg om struktur. C. Indstilling om fremtidig struktur for Rep. møde afholdelse. D. Indstilling til Rep. mødet om ny kredsstruktur. E. Evaluering af udvalgsstruktur. F. Frikøb og plustidsaftaler. G. Møder med skoleforeningerne. H. Frit lejde for nye skoler til 1. november drøftelse (intet bilag). I. Drøftelse og orientering om velfærdstiltag (intet bilag). J. Drøftelse af sociale taxametre på de frie skoler (mundtligt oplæg ved URO). 5. Organisationsudvalg. A. Vedtægtsændringer B. Evaluering af pensionistkurset 6. Arbejdsmiljøudvalg. A. Kontakt til beskæftigelsesministeren B. FSL udbyder to arbejdsmiljødage om året 1

2 7. Uddannelsespolitisk udvalg. A. Det Nationale Videncenter B. Program for medlemskurset C. TALIS D. Lærernes dag E. Kompetencefond F. Mentorordning G. Høringssvar 8. Kursusudvalg. A. Evaluering af KB kursus. B. Materialer til TR2 og Indkomne forslag. A. humanitære midler - Efterskolen i Ladakh - Værestedet Fisken 10. Foreningens økonomi. 11. Eventuelt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden. Nyt punkt 4K Journalistiske artikler til den skriftlige beretning. Nyt punkt 8C TR-suppleantkurser Nyt punkt 8D Indhold på TR-E 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand Formanden orienterede om mødet med børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Man diskuterede blandt andet finanslovsforslaget, der indeholder besparelser for de frie skoler, og sociale taxametre. Næstformanden orienterede om stormøderne om Ny Nordisk Skole, der afholdes rundt om i landet. Næstformanden har deltaget i stormødet, der blev afholdt i Næstved. På møderne tales generelt om grundskoler og ikke kun om folkeskoler. Man vil meget gerne have deltagelse fra den frie skoleverden i debatterne. Der udspandt sig i den anledning en debat, idet FSL ikke fik mulighed for at deltage i dialoggruppen for Ny Nordisk Skole. Der var dog opbakning i HB til, at den manglende deltagelse i dialoggruppen ikke bør være årsag til, at man ikke engagerer sig i projektet. Dialoggruppen lægger meget vægt på, at forslag til ændringer skal komme fra de professionelle (lærere, pædagoger mv.) og ikke fra ministeriet. B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: 3 af kredsens skoler er gået konkurs i år. Det er indtrykket, at elever fra de konkursramte skoler i et vist omfang er kommet til andre skoler. 2

3 Kredsen afholder i næste uge det årlige arbejdsmiljøarrangement under overskriften Det gode skoleliv. Arrangementet er i samarbejde med de andre sjællandske kredse. Kreds 2: Kreds 1-4 arrangerer sammen medlemstræf i december med blandt andet Steffen Brandt på programmet. Kredsen har udsendt aktivitetskalender og refleks, og det er blevet godt modtaget. Kreds 3: Kredsen har valgt i år at udsende en kop med en QR-kode i stedet for en traditionel aktivitetskalender. Kreds 4: Kredsen er godt i gang med at etablere netværk for kredsens tillidsrepræsentanter. Det arbejdes lige nu med et arbejdsmiljøarrangement i oktober, men det har vist sig vanskeligt at få fat i AMR erne på skolerne. Det har givet kredsen anledning til at overveje, om alle AMR erne er korrekt registreret i medlemssystemet. Man vil arbejde videre med denne problemstilling. Kreds 5: Kredsen arrangerer i samarbejde med kreds 6 et introkursus for nyuddannede og nyansatte ikke-læreruddannede. Derudover Det gode skoleliv jfr. ovenfor. Kreds 6: Jfr. ovenfor arrangement for nyansatte samt Det gode skoleliv Kreds 7: Det gode skoleliv jfr. ovenfor. Der ser ud til at blive stor tilslutning i København og foreløbig knap så stor i Næstved. Kredsen har udsendt kredsfolder. Kredsen har endvidere arrangeret netværksmøder. Der opleves mange positive tilbagemeldinger på opringningerne til nye medlemmer, og der tales om det på skolerne. Kreds 8: Kredsen er ved at arrangere kursus i mindfulness. Kreds 9: Kredsen har afholdt møde om efterløn og tilbagetrækningsreformen. Der er planlagt TR-møde om lokalaftaler. De tyske skolers netværk er meget velfungerende. De vil nu udarbejde en beskrivelse af funktionen for deres fælles-tr. Der er kommet 5 nye skoler i kredsen. Kreds 10: Kredsen har fået 3 nye skoler. Kredsen har afholdt møde om psykisk arbejdsmiljø. Senere på måneden afholdes TR-træf og kredsweekend. På programmet er blandt andet MF Annette Vilhelmsen, der skal tale om Ny nordisk fri skole. Kreds 11: Der er kommet 6 nye skoler i kredsen. 3

4 KB har haft en debat om rundringningerne til nye medlemmer. Man diskuterede opringningen i forhold til TR s rolle på skolen. Man diskuterede endvidere, om arbejdet kan fordeles på hele KB, eller om det kun skal være KB-formanden, der ringer. I forlængelse heraf udspandt sig der en debat om, hvor hurtigt foreningen skal arrangere nyskole-møderne. Det blev endvidere diskuteret, i hvilket omfang foreningen skal opsøge sager i modsætning til den hidtidige praksis, hvor foreningen som udgangspunkt kun fører de sager, som medlemmerne selv henvender sig om. Der var opbakning til, at den hidtidige praksis fortsættes. Frie Skolers Ledere: Frie Skolers Ledere har fået 55 nye ledere. Det er noget færre, end der plejer at være, og det er positivt. Der arrangeres møder i hele landet for de nye ledere om lederrollen på de frie skoler. Der arrangeres også individuelle møder med nye skoleledere. Der afholdes regionale møder om lederløn. Hvordan er lederlønnen skruet sammen mv. Man har holdt møde med ledige ledere, hvor der kom ideer frem til initiativer for ledige ledere. Dette vil nu blive behandlet i bestyrelsen. C. Sekretariatet. Der er nu forhandlet en aftale på plads med Lån & Spar Bank om tilbuddet til medlemmerne om Lån & Spar Bank som loyalitetsbank. Aftalen træder i kraft den 1. oktober Der vil blive informeret om tilbuddet i bladet, på hjemmesiden og i nyhedsbreve. 4. Forretningsudvalg. A. OK13 herunder afstemningsprocedure. Aftalekrav: Formanden gennemgik kravene, baggrunden for udvælgelsen af kravene, prioriteringen af kravene samt hvilke alternative krav, der kunne overvejes. Der udspandt sig i den forbindelse en debat om fordele og ulemper ved bevarelse af reguleringsordningen. Formanden orienterede endvidere om, at flere skoleorganisationer nu bakker op om, at der er behov for et nyt lønsystem, samt at det er vigtigt at få en løsning på problemet ved de kommende aftaleforhandlinger. For så vidt angår arbejdsmiljø udspandt der sig en debat om mulighederne for at forpligte skoleorganisationerne til at sætte fokus på arbejdsmiljø. Der var endvidere en debat om den arbejdstidsaftale, DLF har indgået i Aarhus Kommune. De indstillede krav blev vedtaget ML orienterede om ledernes aftalekrav. Orientering om status på lokale løntillæg: Formanden orienterede om, at foreningen fra Fordelingssekretariatet har modtaget tal for lokale løntillæg på grundskolerne pr. april Der er udarbejdet en kredsvis oversigt over udmøntningsprocenterne på skolerne. Nogle af tallene ser mærkelige ud og vil blive undersøgt nærmere. Det ser ud som om, at 62 skoler udmønter mindre end det, der pligtmæssigt skal udmøntes. FSL forventer, at det er ministeriet, der foretager nærmere undersøgelser af, om reglerne er overholdt. Derudover vil sekretariatet nærmere undersøge, om de lønaftaler, foreningen har indgået, konkret bliver overholdt. Det blev præciseret hvilke oplysninger TR kan få ved henvendelse til sekretariatet. Konfliktstøtte: Formanden orienterede om baggrunden for indstillingen. HB skal på et efterfølgende møde tage stilling til konfliktberedskabet. 4

5 Det indstilles, at konfliktstøtten udgør kr kr. (i grundbeløb ), hvilket udgør kr. pr. dag. Der ydes støtte i fem dage/uge. Afstemningsprocedure: Formanden orienterede om, at foreningen endnu ikke har modtaget tilbud fra systemudvikleren. Punktet behandles derfor på HB s oktobermøde. B. Repræsentantskabsmødet 2012, herunder oplæg om struktur. Tidsplan og dagsorden: Formanden gennemgik tidsplanen for repræsentantskabsmødet. Der sørges for frokost fredag. Der meldes ud fra sekretariatet herom. Formanden gennemgik herefter dagsorden. Dirigenter: Mariann Skovgaard og JPH indstilles. De lige kredse stiller forslag til stemmetællere. Indberettes skriftligt til sekretariatet. Der var opbakning til, at formanden udarbejder udkast til resolution, der støtter de ledige. Forslag fra HB s side vil være vedtægtsændringer, forslag i forbindelse med kredsstrukturen samt fremtidig struktur for repræsentantskabsmødets afholdelse. Valg af næstformand. Næstformanden genopstiller, og hun er foreløbig eneste kandidat. Valg af revisor og suppleant: Gerda Hjørne stiller op til den ledige plads efter Niels Laugesen. Svend Erik Nathan (Frie Skolers Ledere) stiller op som suppleant for Gerda Hjørne. Debat med uddannelsespolitiske ordførere: Formanden orienterede om, at det endnu er uafklaret, hvem bliver ordstyrer. Formanden arbejder videre i henhold til beslutning fra august-mødet. Formanden gennemgik forslagene til debatpunkter i forbindelse med debat med de uddannelsespolitiske ordførere. Der skal være plads til justeringer efter aftale med ordstyreren. Politikerne får kun de overordnede problemstillinger, og oplysning om hvor lang tid de får til det indledende oplæg. De konkrete spørgsmål er til ordstyreren. Debatområderne i forbindelse med repræsentantskabsmødet bliver: - "De frie skoler i det danske uddannelsesbillede", - "Lærerrollen" og - "Overgangen fra de frie grundskoler til ungdomsuddannelserne" med spørgsmål som fremgår af bilag C. Fremtidig struktur for repræsentantskabsmødets afholdelse. Formanden redegjorde nærmere for forslaget. Der er fordele og ulemper ved forslaget, og der har været flere modeller i spil. Afviklingen af repræsentantskabsmødet som et endagsmøde er nærmere beskrevet i bilag, der er rundsendt. Der udspandt sig en debat om forslaget. Det skønnes, at besparelsen hvert andet år bliver kr. Der blev rejst spørgsmål om antallet af repræsentantskabsmedlemmer i stedet skal skæres ned, eventuelt i forbindelse med at der vedtages en ny kredsstruktur. Der blev 5

6 endvidere rejst spørgsmål om børnekulturprisen skal uddeles hvert år eller om beløbet i stedet skal sættes op, hvis prisen kun uddeles hvert andet år. Ændringen af strukturen for repræsentantskabsmødets afholdelse kræver ikke vedtægtsændring. HB tilsluttede sig, at beslutningen om ændring af strukturen for repræsentantskabsmødet fremsættes som et almindeligt forslag på mødet i år. Af hensyn til budgetlægning skal en ændret struktur fra 2014 besluttes allerede i år. Der var opbakning til, at Børnekulturprisen fortsat uddeles hvert år. Repræsentantskabsmødet afholdes i lige årstal som et endagsmøde og i ulige år som et todagesmøde. Ordningen indføres fra 2013 og gælder de ordinære repræsentantskabsmøder. Børnekulturprisen uddeles hvert år. Beslutningen forelægges som forslag for repræsentantskabet i år. D. Indstilling til Repræsentantskabsmødet om ny kredsstruktur. Formanden redegjorde nærmere for forslaget. Tanken er, at indholdet af kredsenes arbejde bør styre den fremtidige kredsstruktur. Der udspandt sig en debat om indstillingen. Et HB-medlem fremførte, at det er en stor bekymring i baglandet, hvis forslaget i sidste ende skal stemmes igennem eventuelt med et stort mindretal. Et HB-medlem fremførte, at man aldrig vil opnå enighed om forslag til ny kredsstruktur, og at man derfor lige så godt kan tage skridtet fuldt ud på det kommende repræsentantskabsmøde med henblik på stiftende generalforsamlinger i foråret Flere HB-medlemmer tilsluttede sig ønsket om en hurtigere proces. Heroverfor blev det fra flere medlemmer fremført, at ting tager tid, og at fusionen mellem FGL og EL i sin tid også tog flere år. Et HB-medlem fremførte, at man med det indstillede forslag trods alt kommer det skridt nærmere, at det slås fast, at der skal være tale om fælles kredse. Flere HB-medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt. Hvis der træffes beslutning om fælles kredse, kan man efterfølgende se mere konkret på hvilke opgaver, der skal ligge i kredsene. Flere HB-medlemmer fremførte, at baglandet har efterspurgt et mere konkret forslag. Formanden anførte, at der ikke er tid nok til at lave et gennemarbejdet forslag allerede i år. Der er mange praktiske forhold, der i givet skal afklares, hvis der skal etableres en ny kredsstruktur. Alle forhold også praktiske bør være gennemarbejdet inden repræsentantskabet skal tage stilling til en ny kredsstruktur. Formanden anførte, at det er klart, at der kan blive stemt imod forslaget. Allerede nu tegner der sig imidlertid et billede af, at der er både tilhængere og modstandere fra de forskellige skoleformer. Det vil dog være ærgerligt, hvis modstandere alene kommer fra én skoleform og tilhængere alene kommer fra en anden skoleform. Et HB-medlem spurgte til om kort afstand betyder kort geografisk afstand. Hertil anførte formanden, at hvis der skrives kort geografisk afstand vil man indirekte allerede have taget stilling til, at der også bør være mange kredse. Derfor er det meget bevidst, at 6

7 der ikke står geografisk. Med det indstillede forslag bliver der ikke lukket nogen døre. Flere HB-medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt og henviste til, at det er mindst lige så vigtigt, at man som medlem kan komme i telefonisk og elektronisk kontakt med de valgte. Et HB-medlem spurgte til sætningen med udgangspunkt i eksisterende ressourcer. Der er bekymring i baglandet for, om der er tale om skjulte besparelser. Hertil anførte formanden, at forudsætningerne hele tiden ændrer sig. Foreningens økonomi er konstant afhængig af antal medlemmer. Forslaget forholder sig alene til, at en eventuel ny kredsstruktur ikke må blive dyrere. Der er på forhånd ingen intentioner om besparelser, men foreningens medlemstal vil aldrig kunne forudses. Flere HB-medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt. Hvis forslaget bliver vedtaget på repræsentantskabsmødet skal HB i forbindelse med december-mødet tage stilling til den videre proces. Forslag til Repræsentantskabet om ny kredsstruktur: Hovedbestyrelsen pålægges på Repræsentantskabsmødet i 2013 at fremlægge forslag til en ændret forenings-/kredsstruktur, som med udgangspunkt i eksisterende ressourcer og fælles kredse tilgodeser foreningens fremtidige krav om: - Synlighed - Kort afstand mellem medlem og politisk valgte - Netværksdannelse - Fokus på det enkelte medlem og medlemshvervning I det næste år arbejder hovedbestyrelsen og kredsbestyrelserne med de praktiske og konkrete forhold omkring foreningens fremtidige opgaveløsning og organisation, sådan at der i forslaget tages højde for alle aspekter af foreningens politiske virke. Det tilsigtes, at en eventuel ny forenings-/ kredsstruktur kan træde i kraft i august 2014 med stiftende generalforsamlinger i foråret samme år. E. Evaluering af udvalgsstruktur. Formanden redegjorde nærmere for forretningsudvalgets indstilling. Der er både svagheder og styrker ved den gældende struktur. Fordelen er, at man som HB-medlem kun kommer til at arbejde med et område, som man kommer til at kende godt. På anden anden side giver strukturen udfordringer i forhold til konstitueringen, idet nyvalgte HB-medlemmer måske reelt ikke har valgfrihed i forhold til, hvilket område man ønsker at arbejde med. HB tilsluttede sig, at der ikke foretages ændringer i udvalgsstrukturen på nuværende tidspunkt. F. Frikøb og plustidsaftaler. Formanden redegjorde for forretningsudvalgets indstilling. Der er flere aspekter i problemstillingen. For eksempel også om man som HB-medlem kan have aflønnede bijob. Et HB-medlem oplyste, at kredsbestyrelsen mente, at hvis man som lærer kan arbejde 110 % i henhold til plustidsreglerne, så bør man også kunne gøre dette i en situation, hvor man er 7

8 delvis lærer og delvis frikøbt. Ordningen om plustid fremgår af overenskomsten og er derfor anerkendt af foreningen. Flere HB-medlemmer fremførte, at man skal tænke læreransættelsen og frikøbet som én samlet stilling, der tilsammen skal give 100 %. Der er en meget vigtig signalværdi i, at foreningen kæmper for en arbejdstid på 100 %. Man har tradition for denne linje i FSL, og det har aldrig været hensigten, at man som HB-medlem skulle over 100 %. Et HB-medlem spurgte om man kunne overveje en form for bagatelgrænse ud over de 100 %. Det blev fremført, at der er tale om en diskussion, der tidligere har været indgående drøftet. I den forbindelse er det blevet fremført, at man som KB- og HB-medlem også er lærer og skal have sin gang på skolen og mulighed for at deltage i skolens pædagogiske aktiviteter. Man skal også have rimelig mulighed for at kunne fungere som lærer efter at man har været HBmedlem. Nogle linjefag indebærer, at man f.eks. en gang imellem skal starte med en 1. klasse, hvor man typisk har mange timer. I en sådan situation kan det være vanskeligt at undgå overtid. Et HB-medlem anførte, at man må sondre imellem, at man fra starten af skoleåret indgår en plustidsaftale og dermed planlægger situationen i modsætning til den situation, hvor der i løbet af året kommer uforudsete opgaver til. Der var enighed om, at man som KB-/HB-medlem ikke bør planlægge med overtid. Det er i øvrigt aftalt, at man orienterer i HB/KB, hvis man et konkret år ender med overtid på grund af uforudsete opgaver eller lignende. Der var ikke opbakning til at indføre en fast bagatelgrænse. Det blev endvidere fremført, at der i øjeblikket er meget negativ omtale af fagbevægelsen. Hvis HB- eller KB-medlemmer kunne indgå en plustidsaftale ville det kunne tages som udtryk for, at frikøbet generelt er for højt. Det blev heroverfor anført, at man kunne argumentere for, at der er forskel på et KB-medlem, der har et lille frikøb, og et HB-medlem der kan have omkring halv tid som frikøb. Det indstilles, at man ikke kan være frikøbt til HB og/eller KB, når man samtidig har indgået en plustidsaftale med skolen. FU udarbejder forslag til en hovedbestyrelsesog en kredsbestyrelsesinstruks til HB-mødet i december. Formanden besvarer den konkrete forespørgsel. Der var enighed om, at de aktuelle aftaler respekteres og ophører senest med udgangen af dette skoleår. I forlængelse heraf orienterede formanden om en henvendelse fra en TR. På vedkommendes skole er en kollega blevet langtidssygemeldt. Det er kun TR, der har kompetence til at tage nogle af den sygemeldtes timer. Det er en meget lille skole. Vedkommende spørger derfor, om der kan laves plustidsaftale. Der var tilslutning til, at foreningen i svaret til den pågældende giver udtryk for at skolen og TR må løse den konkrete situation lokalt. Svaret skal dog ikke indeholde en opfordring til at lave plustidsaftaler. G. Møder med skoleforeningerne. Formanden orienterede om, at Efterskoleforeningen også finder, at det er en god ide, at der afholdes fællesmøde mellem HB og Efterskoleforeningens bestyrelse. Aprilmødet 2013 er blevet foreslået, men det vil være om tirsdagen. Opbakning til møde den 16. april fra kl

9 Der arbejdes videre med et møde med Dansk Friskoleforenings bestyrelse. H. Frit lejde for ansatte på nye skoler. Formanden orienterede om, at det ikke har været muligt at beramme alle ny-skole-møderne inden udgangen af oktober. Det giver ikke mening, at FSL afholder hvervemøde men samtidig må meddele, at der vil være karens, hvis man melder sig ind. FU foreslår på den baggrund, at de ansatte på disse skoler får dispensation fra karensreglerne. Ansatte på nystartede skoler kan melde sig ind i foreningen indtil den 1. januar 2013 uden at de får karens. I. Drøftelse og orientering om velfærdstiltag. Formanden orienterede om velfærdsinitiativet, der har som formål at skabe opmærksomhed om behovet for en varig løsning for de ledige, der rammes af ophør af dagpengeretten. FSL deltager ikke i arbejdsgrupperne. Regeringen har siden velfærdsinitiativets start imidlertid nu fremlagt en akutpakke, og det er derfor vanskeligt for arbejdsgrupperne at få samlet opbakning til en stor demonstration på Slotspladsen. Man taler nu i stedet om at lave nogle andre mindre initiativer op til folketingets åbning. Man overvejer en masse forskellige initiativer eksempelvis støttevideoer, Facebook-initiativer, annoncekampagner, verdens største ansøgning mv. Det er på nuværende tidspunkt meget svært at vide, hvad der konkret kommer til at stå i annoncer, paroler mv. Projekterne bliver i vidt omfang styret af de store organisationer, og FSL vil have svært ved at få indflydelse, selvom foreningen er medarrangør. Foreningens navn vil dog i hvert fald fremgå sammen med de andre arrangører. Hvis FSL skal gå med vil det koste omkring kr. (overslag), men der er stillet forslag om andre finansieringsmodeller, der måske vil gøre det billigere for FSL at deltage som medarrangør. Der blev stillet spørgsmål til, om foreningen eventuelt vil kunne støtte initiativet uden at det sker som medarrangør. HB tilsluttede sig på baggrund af debatten, at det er en god sag at støtte, og formanden har mandat til at gå videre inden for ovennævnte beløbsramme. HB vil løbende blive orienteret. J. Drøftelse af sociale taxametre på de frie skoler. Formanden orienterede om diskussionen om sociale taxametre. Emnet er blandt andet blevet nævnt i forbindelse med mødet med børne- og undervisningsminister Antorini og i forbindelse med møde med MF Annette Vilhelmsen. Emnet var genstand for debat. Formanden afsluttede debatten med at konstatere, at der har været tale om en god debat, og at drøftelserne vil fortsætte på næste HB-møde, hvor der endvidere vil være en gennemgang af tilskudssystemet. K. Journalistiske artikler til den skriftlige beretning. Formanden orienterede om, at første udkast til de journalistiske artikler til den skriftlige beretning nu foreligger. Artiklerne uddyber og illustrerer nogle af de forhold, der omtales i beretningen. Artiklerne er rundsendt. Artiklerne blev gennemgået og kommenteret enkeltvis. 5. Organisationsudvalg. A. Vedtægtsændringer HLK gennemgik forslagene til vedtægtsændringer. Forslagene fremgår af bilag, der er rundsendt. 9

10 I 3, stk. 1, litra f, ændres blade til blad. 1, stk. 2, i kredsvedtægterne skal alligevel ikke ændres. Det bør afklares, om vedtægtsændringerne skal sættes til afstemning samlet eller som flere forslag. HB tilsluttede sig, at der er tale om et samlet forslag. Spørgsmålet afklares endeligt med dirigenterne. B. Evaluering af pensionistkurset THM orienterede om kurset. Kurset gik godt, og der var en god debat om budgettet og om spørgsmålet om eventuel delvis egenbetaling som der langt overvejende var tilslutning til kunne være en mulighed. Udvalget orienterede om, at Kostskolestævnet er planlagt, og at programmet er sendt ud. Udvalget har den 6. november planlagt et arrangement for ledige medlemmer af FSL. 6. Arbejdsmiljøudvalg. A. Kontakt til beskæftigelsesministeren MR redegjorde for baggrunden for indstillingen, der er inspireret af mødet med Antorini. FSL s forretningsudvalg kontakter Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med henblik på et møde om blandt andet fordelingen af midlerne i Fonden for forebyggelse og fastholdelse. Udvalget laver et udkast.. B. FSL udbyder to arbejdsmiljødage om året MR redegjorde for udvalgets overvejelser. FSL deltager fortsat i det fælles arbejdsmiljøarbejde med skoleforeningerne ved at udbyde, planlægge og administrere i alt to temadage/kursusdage om året.. Udvalget orienterede om, at der mangler arbejdsgiverrepræsentation på vores område i BAR U&F. Dette kan eventuelt drøftes på kontaktgruppemøderne. 7. Uddannelsespolitisk udvalg. A. Det Nationale Videncenter FP orienterede om, at der er opstået tumult i Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS), idet tilskudsansøgningen til NVFS er blevet trukket af UC Lillebælt. Der er derfor aftalt et ekstraordinært møde den 25. september fra kl på Vartov. Det er vigtigt, at FSL deltager. HB gav udtryk for stor opbakning til Videncentret. Det er fortsat vigtigt, at der findes et sted, hvor viden om de frie skoler samles. B. Program for medlemskurset Næstformanden orienterede om, at programmet for medlemskurset ligger på hjemmesiden og er sendt ud. C. TALIS Næstformanden orienterede om, at også nogle frie skoler er udtrukket til at deltage i undersøgelsen. Det er en problemstilling, om de ansatte får tid til at deltage i undersøgelsen. Der blev peget på løsningsmuligheder. FSL har været med i en følgegruppe, så spørgsmålene i undersøgelsen er mere tilpassede de frie skoler. 10

11 D. Lærernes dag Næstformanden orienterede om, at 5. oktober er FN's internationale lærerdag. Foreningen har sendt en opfordring ud til de skoler, hvor lederne er medlem, om at deltage i markeringen af Lærernes dag. Der er yderligere omtale på hjemmesiden. HB bør overveje, om foreningen skal gå mere ind i projektet næste år. E. Kompetencefond ML orienterede om, at midlerne for 2012 nu er udmeldt. Efterskoler søger i efterskoleforeningen. Grundskoler søger i Fordelingssekretariatet. For så vidt angår grundskoler kan skolen kun ansøge, hvis man ikke har modtaget midler sidste år. Der er kun meldt 80 % af puljen ud. De sidste 20 % meldes ud senere. F. Mentorordning Næstformanden orienterede om status på projektet. Der er foreløbig 5 mentees, der har meldt sig. Fristen er 1. oktober. Der må gerne gøres reklame for ordningen. Projektet kan evt. omtales i forbindelse med telefonsamtalerne med nye medlemmer. G. Høringssvar Næstformanden orienterede om udkast til høringssvar til lovforslag om ændring af folkeskoleloven vedrørende indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve. Høringssvaret er rundsendt som bilag. HB deler bekymringen om, hvorvidt en censor og en lærer altid vil kunne dække alle fagområderne, og om fagligheden i de enkelte fag vil kunne lide under prøveformen. 8. Kursusudvalg. A. Evaluering af KB kursus. Punktet drøftes på oktober mødet. B. Materialer til TR2 og 4. SVH orienterede om, at materialer til TR2 er tilgængelig i skolekom. Det er i vidt omfang op til de enkelte kredsbestyrelser, hvordan og med hvilket konkret indhold TR 2 skal afvikles. Der er forskelligt materiale til inspiration, både omkring samarbejdsaftalen og erfaringsudvekslingen. Kredsen kan også vælge at invitere en erfaren TR. Programmet ligger fast, men ellers vælger KB selv indholdet. Materialer til TR4 behandles i HB på oktober mødet. C. TR-suppleantkursus. SVH orienterede om udvalgets indstilling. HB må gerne komme med forslag til indholdet på kurset for de erfarne TR-suppleanter. Udvalget har allerede fået forespørgsler på, hvornår datoerne er. Der var opbakning til delingen mellem erfarne og nyvalgte tr-suppleanter. TR suppleantkursus. Der afvikles et kursus for nyvalgte den 26. november 2012 og et kursus for erfarne den 23. oktober Der budgetteres med 30 personer på hvert hold. D. TR-E AM orienterede om, at udvalget arbejder med emnet Forhandling. Der skal være tale om et videregående kursus for mere erfarne forhandlere. Der er overslag på kr. for 2 gange 1½ dages kursus. Der var opbakning til, at udvalget kan arbejde videre med ideen. En samlet indstilling skal forelægges HB, herunder økonomi i forhold til det vedtegne budget. 11

12 TR-grunduddannelsen Et HB-medlem spurgte til hvor mange nyvalgte TR ere, der ikke har mulighed for at deltage i grunduddannelsen i år. Hvor mange står på venteliste? Kurset var overtegnet inden tilmeldingsfristen. Afklares med sekretariatet. 9. Indkomne forslag. A. Humanitære midler. Formanden redegjorde for ansøgningerne. Der er en årlig pulje på kr. Der er i årets løb uddelt midler til 4 andre formål. Der er kr. tilbage for indeværende år. Efterskolen i Ladakh ansøger om midler, der skal dække skolepenge til de første elever på skolen. Projektet bevilges kr. Værestedet Fisken Bulgarien ansøger om midler til dækning af løbende omkostninger til projektets interne skolebibliotek. Projektet bevilges kr. 10. Foreningens økonomi. HWI gennemgik halvårsregnskab for første halvår af Halvårsregnskab og sammendrag af regnskabet er udsendt som bilag. Der er visse forbehold, når der er tale om et halvårsregnskab, idet visse poster periodiseres. På indtægtssiden ligger regnskabet fint på lige over 50 %. På udgiftssiden afholdes f.eks. kursusaktiviteter i stort omfang i efteråret. Det er derfor forventeligt, at der i første halvår kun er brugt 19 %. Der er ikke umiddelbart noget i regnskabet, der ser alarmerende ud. Der blev spurgt til en konkret udgiftspost, der vil blive undersøgt nærmere. Der blev orienteret om status på energiforbedringer på Ravnsøvej. 11. Eventuelt. Intet Referat: Malene Weis Stranddorf 12

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Aarhus, den 24. februar 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 10.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF AB (barselsorlov), AK, JK

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE

ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE Roskilde, den 26. november 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde Tirsdag den 24. november kl. 8.15 11.15 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde Deltageroversigt: Peter Hansen (PH) X Tina Svarre Hasselager

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere