Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB) til torsdag kl. 11, Kim Hansen (KH), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP) til torsdag kl. 11, Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Torben Christensen Skov (TCS), Mogens Lorentzen (ML) fra onsdag kl Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen deltog onsdag, Malene Weis Stranddorf (MWS) referent, Mikkel Hvid (MHV), journalist Temadel onsdag: Bente Sorgenfrey Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet. 3. Personsager. 4. Forretningsudvalg. A. OK13 herunder afstemningsprocedure B. Repræsentantskabsmødet 2012, herunder oplæg om struktur. C. Indstilling om fremtidig struktur for Rep. møde afholdelse. D. Indstilling til Rep. mødet om ny kredsstruktur. E. Evaluering af udvalgsstruktur. F. Frikøb og plustidsaftaler. G. Møder med skoleforeningerne. H. Frit lejde for nye skoler til 1. november drøftelse (intet bilag). I. Drøftelse og orientering om velfærdstiltag (intet bilag). J. Drøftelse af sociale taxametre på de frie skoler (mundtligt oplæg ved URO). 5. Organisationsudvalg. A. Vedtægtsændringer B. Evaluering af pensionistkurset 6. Arbejdsmiljøudvalg. A. Kontakt til beskæftigelsesministeren B. FSL udbyder to arbejdsmiljødage om året 1

2 7. Uddannelsespolitisk udvalg. A. Det Nationale Videncenter B. Program for medlemskurset C. TALIS D. Lærernes dag E. Kompetencefond F. Mentorordning G. Høringssvar 8. Kursusudvalg. A. Evaluering af KB kursus. B. Materialer til TR2 og Indkomne forslag. A. humanitære midler - Efterskolen i Ladakh - Værestedet Fisken 10. Foreningens økonomi. 11. Eventuelt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden. Nyt punkt 4K Journalistiske artikler til den skriftlige beretning. Nyt punkt 8C TR-suppleantkurser Nyt punkt 8D Indhold på TR-E 2. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand Formanden orienterede om mødet med børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Man diskuterede blandt andet finanslovsforslaget, der indeholder besparelser for de frie skoler, og sociale taxametre. Næstformanden orienterede om stormøderne om Ny Nordisk Skole, der afholdes rundt om i landet. Næstformanden har deltaget i stormødet, der blev afholdt i Næstved. På møderne tales generelt om grundskoler og ikke kun om folkeskoler. Man vil meget gerne have deltagelse fra den frie skoleverden i debatterne. Der udspandt sig i den anledning en debat, idet FSL ikke fik mulighed for at deltage i dialoggruppen for Ny Nordisk Skole. Der var dog opbakning i HB til, at den manglende deltagelse i dialoggruppen ikke bør være årsag til, at man ikke engagerer sig i projektet. Dialoggruppen lægger meget vægt på, at forslag til ændringer skal komme fra de professionelle (lærere, pædagoger mv.) og ikke fra ministeriet. B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: 3 af kredsens skoler er gået konkurs i år. Det er indtrykket, at elever fra de konkursramte skoler i et vist omfang er kommet til andre skoler. 2

3 Kredsen afholder i næste uge det årlige arbejdsmiljøarrangement under overskriften Det gode skoleliv. Arrangementet er i samarbejde med de andre sjællandske kredse. Kreds 2: Kreds 1-4 arrangerer sammen medlemstræf i december med blandt andet Steffen Brandt på programmet. Kredsen har udsendt aktivitetskalender og refleks, og det er blevet godt modtaget. Kreds 3: Kredsen har valgt i år at udsende en kop med en QR-kode i stedet for en traditionel aktivitetskalender. Kreds 4: Kredsen er godt i gang med at etablere netværk for kredsens tillidsrepræsentanter. Det arbejdes lige nu med et arbejdsmiljøarrangement i oktober, men det har vist sig vanskeligt at få fat i AMR erne på skolerne. Det har givet kredsen anledning til at overveje, om alle AMR erne er korrekt registreret i medlemssystemet. Man vil arbejde videre med denne problemstilling. Kreds 5: Kredsen arrangerer i samarbejde med kreds 6 et introkursus for nyuddannede og nyansatte ikke-læreruddannede. Derudover Det gode skoleliv jfr. ovenfor. Kreds 6: Jfr. ovenfor arrangement for nyansatte samt Det gode skoleliv Kreds 7: Det gode skoleliv jfr. ovenfor. Der ser ud til at blive stor tilslutning i København og foreløbig knap så stor i Næstved. Kredsen har udsendt kredsfolder. Kredsen har endvidere arrangeret netværksmøder. Der opleves mange positive tilbagemeldinger på opringningerne til nye medlemmer, og der tales om det på skolerne. Kreds 8: Kredsen er ved at arrangere kursus i mindfulness. Kreds 9: Kredsen har afholdt møde om efterløn og tilbagetrækningsreformen. Der er planlagt TR-møde om lokalaftaler. De tyske skolers netværk er meget velfungerende. De vil nu udarbejde en beskrivelse af funktionen for deres fælles-tr. Der er kommet 5 nye skoler i kredsen. Kreds 10: Kredsen har fået 3 nye skoler. Kredsen har afholdt møde om psykisk arbejdsmiljø. Senere på måneden afholdes TR-træf og kredsweekend. På programmet er blandt andet MF Annette Vilhelmsen, der skal tale om Ny nordisk fri skole. Kreds 11: Der er kommet 6 nye skoler i kredsen. 3

4 KB har haft en debat om rundringningerne til nye medlemmer. Man diskuterede opringningen i forhold til TR s rolle på skolen. Man diskuterede endvidere, om arbejdet kan fordeles på hele KB, eller om det kun skal være KB-formanden, der ringer. I forlængelse heraf udspandt sig der en debat om, hvor hurtigt foreningen skal arrangere nyskole-møderne. Det blev endvidere diskuteret, i hvilket omfang foreningen skal opsøge sager i modsætning til den hidtidige praksis, hvor foreningen som udgangspunkt kun fører de sager, som medlemmerne selv henvender sig om. Der var opbakning til, at den hidtidige praksis fortsættes. Frie Skolers Ledere: Frie Skolers Ledere har fået 55 nye ledere. Det er noget færre, end der plejer at være, og det er positivt. Der arrangeres møder i hele landet for de nye ledere om lederrollen på de frie skoler. Der arrangeres også individuelle møder med nye skoleledere. Der afholdes regionale møder om lederløn. Hvordan er lederlønnen skruet sammen mv. Man har holdt møde med ledige ledere, hvor der kom ideer frem til initiativer for ledige ledere. Dette vil nu blive behandlet i bestyrelsen. C. Sekretariatet. Der er nu forhandlet en aftale på plads med Lån & Spar Bank om tilbuddet til medlemmerne om Lån & Spar Bank som loyalitetsbank. Aftalen træder i kraft den 1. oktober Der vil blive informeret om tilbuddet i bladet, på hjemmesiden og i nyhedsbreve. 4. Forretningsudvalg. A. OK13 herunder afstemningsprocedure. Aftalekrav: Formanden gennemgik kravene, baggrunden for udvælgelsen af kravene, prioriteringen af kravene samt hvilke alternative krav, der kunne overvejes. Der udspandt sig i den forbindelse en debat om fordele og ulemper ved bevarelse af reguleringsordningen. Formanden orienterede endvidere om, at flere skoleorganisationer nu bakker op om, at der er behov for et nyt lønsystem, samt at det er vigtigt at få en løsning på problemet ved de kommende aftaleforhandlinger. For så vidt angår arbejdsmiljø udspandt der sig en debat om mulighederne for at forpligte skoleorganisationerne til at sætte fokus på arbejdsmiljø. Der var endvidere en debat om den arbejdstidsaftale, DLF har indgået i Aarhus Kommune. De indstillede krav blev vedtaget ML orienterede om ledernes aftalekrav. Orientering om status på lokale løntillæg: Formanden orienterede om, at foreningen fra Fordelingssekretariatet har modtaget tal for lokale løntillæg på grundskolerne pr. april Der er udarbejdet en kredsvis oversigt over udmøntningsprocenterne på skolerne. Nogle af tallene ser mærkelige ud og vil blive undersøgt nærmere. Det ser ud som om, at 62 skoler udmønter mindre end det, der pligtmæssigt skal udmøntes. FSL forventer, at det er ministeriet, der foretager nærmere undersøgelser af, om reglerne er overholdt. Derudover vil sekretariatet nærmere undersøge, om de lønaftaler, foreningen har indgået, konkret bliver overholdt. Det blev præciseret hvilke oplysninger TR kan få ved henvendelse til sekretariatet. Konfliktstøtte: Formanden orienterede om baggrunden for indstillingen. HB skal på et efterfølgende møde tage stilling til konfliktberedskabet. 4

5 Det indstilles, at konfliktstøtten udgør kr kr. (i grundbeløb ), hvilket udgør kr. pr. dag. Der ydes støtte i fem dage/uge. Afstemningsprocedure: Formanden orienterede om, at foreningen endnu ikke har modtaget tilbud fra systemudvikleren. Punktet behandles derfor på HB s oktobermøde. B. Repræsentantskabsmødet 2012, herunder oplæg om struktur. Tidsplan og dagsorden: Formanden gennemgik tidsplanen for repræsentantskabsmødet. Der sørges for frokost fredag. Der meldes ud fra sekretariatet herom. Formanden gennemgik herefter dagsorden. Dirigenter: Mariann Skovgaard og JPH indstilles. De lige kredse stiller forslag til stemmetællere. Indberettes skriftligt til sekretariatet. Der var opbakning til, at formanden udarbejder udkast til resolution, der støtter de ledige. Forslag fra HB s side vil være vedtægtsændringer, forslag i forbindelse med kredsstrukturen samt fremtidig struktur for repræsentantskabsmødets afholdelse. Valg af næstformand. Næstformanden genopstiller, og hun er foreløbig eneste kandidat. Valg af revisor og suppleant: Gerda Hjørne stiller op til den ledige plads efter Niels Laugesen. Svend Erik Nathan (Frie Skolers Ledere) stiller op som suppleant for Gerda Hjørne. Debat med uddannelsespolitiske ordførere: Formanden orienterede om, at det endnu er uafklaret, hvem bliver ordstyrer. Formanden arbejder videre i henhold til beslutning fra august-mødet. Formanden gennemgik forslagene til debatpunkter i forbindelse med debat med de uddannelsespolitiske ordførere. Der skal være plads til justeringer efter aftale med ordstyreren. Politikerne får kun de overordnede problemstillinger, og oplysning om hvor lang tid de får til det indledende oplæg. De konkrete spørgsmål er til ordstyreren. Debatområderne i forbindelse med repræsentantskabsmødet bliver: - "De frie skoler i det danske uddannelsesbillede", - "Lærerrollen" og - "Overgangen fra de frie grundskoler til ungdomsuddannelserne" med spørgsmål som fremgår af bilag C. Fremtidig struktur for repræsentantskabsmødets afholdelse. Formanden redegjorde nærmere for forslaget. Der er fordele og ulemper ved forslaget, og der har været flere modeller i spil. Afviklingen af repræsentantskabsmødet som et endagsmøde er nærmere beskrevet i bilag, der er rundsendt. Der udspandt sig en debat om forslaget. Det skønnes, at besparelsen hvert andet år bliver kr. Der blev rejst spørgsmål om antallet af repræsentantskabsmedlemmer i stedet skal skæres ned, eventuelt i forbindelse med at der vedtages en ny kredsstruktur. Der blev 5

6 endvidere rejst spørgsmål om børnekulturprisen skal uddeles hvert år eller om beløbet i stedet skal sættes op, hvis prisen kun uddeles hvert andet år. Ændringen af strukturen for repræsentantskabsmødets afholdelse kræver ikke vedtægtsændring. HB tilsluttede sig, at beslutningen om ændring af strukturen for repræsentantskabsmødet fremsættes som et almindeligt forslag på mødet i år. Af hensyn til budgetlægning skal en ændret struktur fra 2014 besluttes allerede i år. Der var opbakning til, at Børnekulturprisen fortsat uddeles hvert år. Repræsentantskabsmødet afholdes i lige årstal som et endagsmøde og i ulige år som et todagesmøde. Ordningen indføres fra 2013 og gælder de ordinære repræsentantskabsmøder. Børnekulturprisen uddeles hvert år. Beslutningen forelægges som forslag for repræsentantskabet i år. D. Indstilling til Repræsentantskabsmødet om ny kredsstruktur. Formanden redegjorde nærmere for forslaget. Tanken er, at indholdet af kredsenes arbejde bør styre den fremtidige kredsstruktur. Der udspandt sig en debat om indstillingen. Et HB-medlem fremførte, at det er en stor bekymring i baglandet, hvis forslaget i sidste ende skal stemmes igennem eventuelt med et stort mindretal. Et HB-medlem fremførte, at man aldrig vil opnå enighed om forslag til ny kredsstruktur, og at man derfor lige så godt kan tage skridtet fuldt ud på det kommende repræsentantskabsmøde med henblik på stiftende generalforsamlinger i foråret Flere HB-medlemmer tilsluttede sig ønsket om en hurtigere proces. Heroverfor blev det fra flere medlemmer fremført, at ting tager tid, og at fusionen mellem FGL og EL i sin tid også tog flere år. Et HB-medlem fremførte, at man med det indstillede forslag trods alt kommer det skridt nærmere, at det slås fast, at der skal være tale om fælles kredse. Flere HB-medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt. Hvis der træffes beslutning om fælles kredse, kan man efterfølgende se mere konkret på hvilke opgaver, der skal ligge i kredsene. Flere HB-medlemmer fremførte, at baglandet har efterspurgt et mere konkret forslag. Formanden anførte, at der ikke er tid nok til at lave et gennemarbejdet forslag allerede i år. Der er mange praktiske forhold, der i givet skal afklares, hvis der skal etableres en ny kredsstruktur. Alle forhold også praktiske bør være gennemarbejdet inden repræsentantskabet skal tage stilling til en ny kredsstruktur. Formanden anførte, at det er klart, at der kan blive stemt imod forslaget. Allerede nu tegner der sig imidlertid et billede af, at der er både tilhængere og modstandere fra de forskellige skoleformer. Det vil dog være ærgerligt, hvis modstandere alene kommer fra én skoleform og tilhængere alene kommer fra en anden skoleform. Et HB-medlem spurgte til om kort afstand betyder kort geografisk afstand. Hertil anførte formanden, at hvis der skrives kort geografisk afstand vil man indirekte allerede have taget stilling til, at der også bør være mange kredse. Derfor er det meget bevidst, at 6

7 der ikke står geografisk. Med det indstillede forslag bliver der ikke lukket nogen døre. Flere HB-medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt og henviste til, at det er mindst lige så vigtigt, at man som medlem kan komme i telefonisk og elektronisk kontakt med de valgte. Et HB-medlem spurgte til sætningen med udgangspunkt i eksisterende ressourcer. Der er bekymring i baglandet for, om der er tale om skjulte besparelser. Hertil anførte formanden, at forudsætningerne hele tiden ændrer sig. Foreningens økonomi er konstant afhængig af antal medlemmer. Forslaget forholder sig alene til, at en eventuel ny kredsstruktur ikke må blive dyrere. Der er på forhånd ingen intentioner om besparelser, men foreningens medlemstal vil aldrig kunne forudses. Flere HB-medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt. Hvis forslaget bliver vedtaget på repræsentantskabsmødet skal HB i forbindelse med december-mødet tage stilling til den videre proces. Forslag til Repræsentantskabet om ny kredsstruktur: Hovedbestyrelsen pålægges på Repræsentantskabsmødet i 2013 at fremlægge forslag til en ændret forenings-/kredsstruktur, som med udgangspunkt i eksisterende ressourcer og fælles kredse tilgodeser foreningens fremtidige krav om: - Synlighed - Kort afstand mellem medlem og politisk valgte - Netværksdannelse - Fokus på det enkelte medlem og medlemshvervning I det næste år arbejder hovedbestyrelsen og kredsbestyrelserne med de praktiske og konkrete forhold omkring foreningens fremtidige opgaveløsning og organisation, sådan at der i forslaget tages højde for alle aspekter af foreningens politiske virke. Det tilsigtes, at en eventuel ny forenings-/ kredsstruktur kan træde i kraft i august 2014 med stiftende generalforsamlinger i foråret samme år. E. Evaluering af udvalgsstruktur. Formanden redegjorde nærmere for forretningsudvalgets indstilling. Der er både svagheder og styrker ved den gældende struktur. Fordelen er, at man som HB-medlem kun kommer til at arbejde med et område, som man kommer til at kende godt. På anden anden side giver strukturen udfordringer i forhold til konstitueringen, idet nyvalgte HB-medlemmer måske reelt ikke har valgfrihed i forhold til, hvilket område man ønsker at arbejde med. HB tilsluttede sig, at der ikke foretages ændringer i udvalgsstrukturen på nuværende tidspunkt. F. Frikøb og plustidsaftaler. Formanden redegjorde for forretningsudvalgets indstilling. Der er flere aspekter i problemstillingen. For eksempel også om man som HB-medlem kan have aflønnede bijob. Et HB-medlem oplyste, at kredsbestyrelsen mente, at hvis man som lærer kan arbejde 110 % i henhold til plustidsreglerne, så bør man også kunne gøre dette i en situation, hvor man er 7

8 delvis lærer og delvis frikøbt. Ordningen om plustid fremgår af overenskomsten og er derfor anerkendt af foreningen. Flere HB-medlemmer fremførte, at man skal tænke læreransættelsen og frikøbet som én samlet stilling, der tilsammen skal give 100 %. Der er en meget vigtig signalværdi i, at foreningen kæmper for en arbejdstid på 100 %. Man har tradition for denne linje i FSL, og det har aldrig været hensigten, at man som HB-medlem skulle over 100 %. Et HB-medlem spurgte om man kunne overveje en form for bagatelgrænse ud over de 100 %. Det blev fremført, at der er tale om en diskussion, der tidligere har været indgående drøftet. I den forbindelse er det blevet fremført, at man som KB- og HB-medlem også er lærer og skal have sin gang på skolen og mulighed for at deltage i skolens pædagogiske aktiviteter. Man skal også have rimelig mulighed for at kunne fungere som lærer efter at man har været HBmedlem. Nogle linjefag indebærer, at man f.eks. en gang imellem skal starte med en 1. klasse, hvor man typisk har mange timer. I en sådan situation kan det være vanskeligt at undgå overtid. Et HB-medlem anførte, at man må sondre imellem, at man fra starten af skoleåret indgår en plustidsaftale og dermed planlægger situationen i modsætning til den situation, hvor der i løbet af året kommer uforudsete opgaver til. Der var enighed om, at man som KB-/HB-medlem ikke bør planlægge med overtid. Det er i øvrigt aftalt, at man orienterer i HB/KB, hvis man et konkret år ender med overtid på grund af uforudsete opgaver eller lignende. Der var ikke opbakning til at indføre en fast bagatelgrænse. Det blev endvidere fremført, at der i øjeblikket er meget negativ omtale af fagbevægelsen. Hvis HB- eller KB-medlemmer kunne indgå en plustidsaftale ville det kunne tages som udtryk for, at frikøbet generelt er for højt. Det blev heroverfor anført, at man kunne argumentere for, at der er forskel på et KB-medlem, der har et lille frikøb, og et HB-medlem der kan have omkring halv tid som frikøb. Det indstilles, at man ikke kan være frikøbt til HB og/eller KB, når man samtidig har indgået en plustidsaftale med skolen. FU udarbejder forslag til en hovedbestyrelsesog en kredsbestyrelsesinstruks til HB-mødet i december. Formanden besvarer den konkrete forespørgsel. Der var enighed om, at de aktuelle aftaler respekteres og ophører senest med udgangen af dette skoleår. I forlængelse heraf orienterede formanden om en henvendelse fra en TR. På vedkommendes skole er en kollega blevet langtidssygemeldt. Det er kun TR, der har kompetence til at tage nogle af den sygemeldtes timer. Det er en meget lille skole. Vedkommende spørger derfor, om der kan laves plustidsaftale. Der var tilslutning til, at foreningen i svaret til den pågældende giver udtryk for at skolen og TR må løse den konkrete situation lokalt. Svaret skal dog ikke indeholde en opfordring til at lave plustidsaftaler. G. Møder med skoleforeningerne. Formanden orienterede om, at Efterskoleforeningen også finder, at det er en god ide, at der afholdes fællesmøde mellem HB og Efterskoleforeningens bestyrelse. Aprilmødet 2013 er blevet foreslået, men det vil være om tirsdagen. Opbakning til møde den 16. april fra kl

9 Der arbejdes videre med et møde med Dansk Friskoleforenings bestyrelse. H. Frit lejde for ansatte på nye skoler. Formanden orienterede om, at det ikke har været muligt at beramme alle ny-skole-møderne inden udgangen af oktober. Det giver ikke mening, at FSL afholder hvervemøde men samtidig må meddele, at der vil være karens, hvis man melder sig ind. FU foreslår på den baggrund, at de ansatte på disse skoler får dispensation fra karensreglerne. Ansatte på nystartede skoler kan melde sig ind i foreningen indtil den 1. januar 2013 uden at de får karens. I. Drøftelse og orientering om velfærdstiltag. Formanden orienterede om velfærdsinitiativet, der har som formål at skabe opmærksomhed om behovet for en varig løsning for de ledige, der rammes af ophør af dagpengeretten. FSL deltager ikke i arbejdsgrupperne. Regeringen har siden velfærdsinitiativets start imidlertid nu fremlagt en akutpakke, og det er derfor vanskeligt for arbejdsgrupperne at få samlet opbakning til en stor demonstration på Slotspladsen. Man taler nu i stedet om at lave nogle andre mindre initiativer op til folketingets åbning. Man overvejer en masse forskellige initiativer eksempelvis støttevideoer, Facebook-initiativer, annoncekampagner, verdens største ansøgning mv. Det er på nuværende tidspunkt meget svært at vide, hvad der konkret kommer til at stå i annoncer, paroler mv. Projekterne bliver i vidt omfang styret af de store organisationer, og FSL vil have svært ved at få indflydelse, selvom foreningen er medarrangør. Foreningens navn vil dog i hvert fald fremgå sammen med de andre arrangører. Hvis FSL skal gå med vil det koste omkring kr. (overslag), men der er stillet forslag om andre finansieringsmodeller, der måske vil gøre det billigere for FSL at deltage som medarrangør. Der blev stillet spørgsmål til, om foreningen eventuelt vil kunne støtte initiativet uden at det sker som medarrangør. HB tilsluttede sig på baggrund af debatten, at det er en god sag at støtte, og formanden har mandat til at gå videre inden for ovennævnte beløbsramme. HB vil løbende blive orienteret. J. Drøftelse af sociale taxametre på de frie skoler. Formanden orienterede om diskussionen om sociale taxametre. Emnet er blandt andet blevet nævnt i forbindelse med mødet med børne- og undervisningsminister Antorini og i forbindelse med møde med MF Annette Vilhelmsen. Emnet var genstand for debat. Formanden afsluttede debatten med at konstatere, at der har været tale om en god debat, og at drøftelserne vil fortsætte på næste HB-møde, hvor der endvidere vil være en gennemgang af tilskudssystemet. K. Journalistiske artikler til den skriftlige beretning. Formanden orienterede om, at første udkast til de journalistiske artikler til den skriftlige beretning nu foreligger. Artiklerne uddyber og illustrerer nogle af de forhold, der omtales i beretningen. Artiklerne er rundsendt. Artiklerne blev gennemgået og kommenteret enkeltvis. 5. Organisationsudvalg. A. Vedtægtsændringer HLK gennemgik forslagene til vedtægtsændringer. Forslagene fremgår af bilag, der er rundsendt. 9

10 I 3, stk. 1, litra f, ændres blade til blad. 1, stk. 2, i kredsvedtægterne skal alligevel ikke ændres. Det bør afklares, om vedtægtsændringerne skal sættes til afstemning samlet eller som flere forslag. HB tilsluttede sig, at der er tale om et samlet forslag. Spørgsmålet afklares endeligt med dirigenterne. B. Evaluering af pensionistkurset THM orienterede om kurset. Kurset gik godt, og der var en god debat om budgettet og om spørgsmålet om eventuel delvis egenbetaling som der langt overvejende var tilslutning til kunne være en mulighed. Udvalget orienterede om, at Kostskolestævnet er planlagt, og at programmet er sendt ud. Udvalget har den 6. november planlagt et arrangement for ledige medlemmer af FSL. 6. Arbejdsmiljøudvalg. A. Kontakt til beskæftigelsesministeren MR redegjorde for baggrunden for indstillingen, der er inspireret af mødet med Antorini. FSL s forretningsudvalg kontakter Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med henblik på et møde om blandt andet fordelingen af midlerne i Fonden for forebyggelse og fastholdelse. Udvalget laver et udkast.. B. FSL udbyder to arbejdsmiljødage om året MR redegjorde for udvalgets overvejelser. FSL deltager fortsat i det fælles arbejdsmiljøarbejde med skoleforeningerne ved at udbyde, planlægge og administrere i alt to temadage/kursusdage om året.. Udvalget orienterede om, at der mangler arbejdsgiverrepræsentation på vores område i BAR U&F. Dette kan eventuelt drøftes på kontaktgruppemøderne. 7. Uddannelsespolitisk udvalg. A. Det Nationale Videncenter FP orienterede om, at der er opstået tumult i Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS), idet tilskudsansøgningen til NVFS er blevet trukket af UC Lillebælt. Der er derfor aftalt et ekstraordinært møde den 25. september fra kl på Vartov. Det er vigtigt, at FSL deltager. HB gav udtryk for stor opbakning til Videncentret. Det er fortsat vigtigt, at der findes et sted, hvor viden om de frie skoler samles. B. Program for medlemskurset Næstformanden orienterede om, at programmet for medlemskurset ligger på hjemmesiden og er sendt ud. C. TALIS Næstformanden orienterede om, at også nogle frie skoler er udtrukket til at deltage i undersøgelsen. Det er en problemstilling, om de ansatte får tid til at deltage i undersøgelsen. Der blev peget på løsningsmuligheder. FSL har været med i en følgegruppe, så spørgsmålene i undersøgelsen er mere tilpassede de frie skoler. 10

11 D. Lærernes dag Næstformanden orienterede om, at 5. oktober er FN's internationale lærerdag. Foreningen har sendt en opfordring ud til de skoler, hvor lederne er medlem, om at deltage i markeringen af Lærernes dag. Der er yderligere omtale på hjemmesiden. HB bør overveje, om foreningen skal gå mere ind i projektet næste år. E. Kompetencefond ML orienterede om, at midlerne for 2012 nu er udmeldt. Efterskoler søger i efterskoleforeningen. Grundskoler søger i Fordelingssekretariatet. For så vidt angår grundskoler kan skolen kun ansøge, hvis man ikke har modtaget midler sidste år. Der er kun meldt 80 % af puljen ud. De sidste 20 % meldes ud senere. F. Mentorordning Næstformanden orienterede om status på projektet. Der er foreløbig 5 mentees, der har meldt sig. Fristen er 1. oktober. Der må gerne gøres reklame for ordningen. Projektet kan evt. omtales i forbindelse med telefonsamtalerne med nye medlemmer. G. Høringssvar Næstformanden orienterede om udkast til høringssvar til lovforslag om ændring af folkeskoleloven vedrørende indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve. Høringssvaret er rundsendt som bilag. HB deler bekymringen om, hvorvidt en censor og en lærer altid vil kunne dække alle fagområderne, og om fagligheden i de enkelte fag vil kunne lide under prøveformen. 8. Kursusudvalg. A. Evaluering af KB kursus. Punktet drøftes på oktober mødet. B. Materialer til TR2 og 4. SVH orienterede om, at materialer til TR2 er tilgængelig i skolekom. Det er i vidt omfang op til de enkelte kredsbestyrelser, hvordan og med hvilket konkret indhold TR 2 skal afvikles. Der er forskelligt materiale til inspiration, både omkring samarbejdsaftalen og erfaringsudvekslingen. Kredsen kan også vælge at invitere en erfaren TR. Programmet ligger fast, men ellers vælger KB selv indholdet. Materialer til TR4 behandles i HB på oktober mødet. C. TR-suppleantkursus. SVH orienterede om udvalgets indstilling. HB må gerne komme med forslag til indholdet på kurset for de erfarne TR-suppleanter. Udvalget har allerede fået forespørgsler på, hvornår datoerne er. Der var opbakning til delingen mellem erfarne og nyvalgte tr-suppleanter. TR suppleantkursus. Der afvikles et kursus for nyvalgte den 26. november 2012 og et kursus for erfarne den 23. oktober Der budgetteres med 30 personer på hvert hold. D. TR-E AM orienterede om, at udvalget arbejder med emnet Forhandling. Der skal være tale om et videregående kursus for mere erfarne forhandlere. Der er overslag på kr. for 2 gange 1½ dages kursus. Der var opbakning til, at udvalget kan arbejde videre med ideen. En samlet indstilling skal forelægges HB, herunder økonomi i forhold til det vedtegne budget. 11

12 TR-grunduddannelsen Et HB-medlem spurgte til hvor mange nyvalgte TR ere, der ikke har mulighed for at deltage i grunduddannelsen i år. Hvor mange står på venteliste? Kurset var overtegnet inden tilmeldingsfristen. Afklares med sekretariatet. 9. Indkomne forslag. A. Humanitære midler. Formanden redegjorde for ansøgningerne. Der er en årlig pulje på kr. Der er i årets løb uddelt midler til 4 andre formål. Der er kr. tilbage for indeværende år. Efterskolen i Ladakh ansøger om midler, der skal dække skolepenge til de første elever på skolen. Projektet bevilges kr. Værestedet Fisken Bulgarien ansøger om midler til dækning af løbende omkostninger til projektets interne skolebibliotek. Projektet bevilges kr. 10. Foreningens økonomi. HWI gennemgik halvårsregnskab for første halvår af Halvårsregnskab og sammendrag af regnskabet er udsendt som bilag. Der er visse forbehold, når der er tale om et halvårsregnskab, idet visse poster periodiseres. På indtægtssiden ligger regnskabet fint på lige over 50 %. På udgiftssiden afholdes f.eks. kursusaktiviteter i stort omfang i efteråret. Det er derfor forventeligt, at der i første halvår kun er brugt 19 %. Der er ikke umiddelbart noget i regnskabet, der ser alarmerende ud. Der blev spurgt til en konkret udgiftspost, der vil blive undersøgt nærmere. Der blev orienteret om status på energiforbedringer på Ravnsøvej. 11. Eventuelt. Intet Referat: Malene Weis Stranddorf 12

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere