Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl. 13:00 Slut: kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke Friis Sørensen (RFS), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Hansen (HEH), Ricky Bennetzen (RB), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Minna Riis (MR) indtil torsdag kl. 15, Annie Storm (AST), Rud Nielsen (RNI) Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen deltog onsdag, Peter Houlberg Salomonsen (PHS) referent Temadel torsdag morgen: LærerLog Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget (FU) a. Status på medlemssituationen. b. Drøftelse af afskedigelser de senere år. c. Spørgsmål ang. nye arbejdstidsregler i. Status på LærerLog d. OK 15 i. Drøftelse af krav i forbindelse med OK15 e. Repræsentantskabsmødet i. Skriftlig beretning ii. Vedtægtsændringsforslag f. Indstilling af udvalgskommissorier g. Indstilling af samlet politikpapir h. Indstilling og drøftelse af budget 2015 i. Drøftelse af ledernes forhold j. Etablering af p/s for HKC. k. Gennemgang af program for KB kursus og besættelse af workshops l. HB møder foråret 2016 m. Foreningsmødet i Ollerup n. Hvad er vi medlem af og hvorfor? URO o. Indstilling af HB s forretningsorden 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) 4. Uddannelse og profession (U&P) a. Nationale Videncenter for Frie Skoler 5. Medlem og forening (M&F) a. Indstilling af medlemsindsats b. Indstilling om indsats for TR 1

2 Evt. 6. Indkomne forslag a. Udveksling med lærer i Ghana b. Studietur til USA 7. Foreningens økonomi a. Regnskab 13 (gennemgås onsdag eftermiddag) 8. Meddelelser fra: a. Formand b. Næstformand c. Øvrige HB medlemmer d. Sekretariat e. HKC s bestyrelse 9. Personsager Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Nyt punkt 2 p om kredsstruktur. Nyt punkt 4 b fra U&P med indstilling om mentorordning. Nyt punkt 4 c fra U&P med indstilling om folkemøde. Nyt punkt 5 c fra M&F med indstilling om produktion af videoklip med formanden. Nyt punkt 5 d fra M&F om fordeling af datoer for minikurser. Nyt punkt 7 b med indstilling fra kredsene 1,2,3, 4 og 5 om finansiering af et efterskoletræf. 2. Forretningsudvalget (FU) a.status på medlemssituationen. Der er lavet en opgørelse over medlemsudviklingen. Pr. 7. august er der tale om en nettotilgang den første uge af måneden på ca. 50 medlemmer. Dette er positivt, men det er vigtigt at fastholde nettotilgang de kommende måneder. Overordnet er der klart en udfordring med medlemstallet, idet et stort antal medlemmer har udmeldt sig i løbet af Årsagerne til udmeldelse er meget forskellige. Et HB-medlem efterlyste, at medlemstallet bliver sat i relation til det samlede antal ansatte på de frie skoler. Det er sandsynligt, at sidstnævnte antal stiger for tiden, og det gør udfordringen 2

3 med at fastholde og rekruttere endnu mere markant. Der er helt klart et stort organiseringspotentiale. Der foregik en indledende drøftelse af udfordringer og muligheder for fastholdelse og rekruttering. Formanden konkluderede, at der ligger store muligheder i som forening at arbejde med at være attraktiv og skabe værdi ift. lærernes daglige jobmæssige udfordringer. Det er her, der skal sættes ind og udvikles fremover. Drøftelserne fortsættes under punktet om M&F. b. Drøftelse af afskedigelser de senere år Der er lavet en opgørelse over udviklingen i antal afskedigelser. Vi kan konkludere, at ca. 3 % af de ansatte lærere og børnehaveklasseledere rent faktisk bliver fyret set over et år. Det er et meget højt tal. Mere end afskedigelser i alt set over fem år. Det er tankevækkende, at der er forholdsmæssigt flere afskedigelser på efterskoler end på grundskoler. Der blev efterlyst en opgørelse af vores organiseringsgrad. Opgaven rummer en række udfordringer, men der er brug for et tal. Ser vi på baggrundene for afskedigelser, så må vi sige, at når der er tale om økonomi, så er der i mange tilfælde tale om rettidig omhu manglende elever fører til afskedigelser. Som baggrund må vi også sige, at sammenlignes der med folkeskolen, så eksisterer der jo på vores område ingen mulighed for omplacering. Skolerne må i stedet afskedige. Afsnittet om skoleledere er mere kortfattet end de øvrige afsnit, og det skyldes, at vi har færre informationer tilgængeligt på lederområdet end på lærerområdet. Men igen, der er tale om flere afskedigelser på efterskoler end på frie grundskoler. Det er bekymrende, at også mange tillidsrepræsentanter bliver afskediget. Umiddelbart giver kortlægningen et billede af, at kurven er knækket, men omvendt indikerer de nyeste tal en ny stigning i antal afskedigelser. Der skal årligt laves en sådan opgørelse, så udviklingen fremover kan følges. c. Spørgsmål ang. nye arbejdstidsregler i. Status på LærerLog LærerLog gik i luften 7. juli, og foreløbig er der pæn interesse. LærerLog er temadel torsdag morgen, så mere tekniske spørgsmål må vente på dette. Der blev spurgt til, hvorvidt der dækkes kørsel til møder, der omhandler præsentation af LærerLog. Praksis er forskellig fra kreds til kreds, men det blev konstateret, at det bør den ikke være. Det er vedtaget, at der køres til lav takst til alle medlemsmøder. HLH orienterede om en sag på en konkret skole, hvor ledelsen har meldt ud, at deltagelse i lejrskoler afregnes timemæssigt med antal timer aftalt med den enkelte lærer. Der har ikke kunnet opnås enighed med TR om en aftale med et antal timer. De individuelle aftaler rummer præcist det samme antal timer som i den aftale, der ikke kunne opnås enighed om med TR. Vi er nu involveret i sagen og står fast rent principielt omkring aftaleretten. 3

4 d. OK 15 i. Drøftelse af krav i forbindelse med OK15 Efter debatten på HB-møde før sommerferien er der lavet en gennemskrivning af kravene. Kravene blev gennemgået ét-for-ét. Der er to afdelinger, generelle krav, der forhandles tværgående i staten, og de specielle krav, der kun er gældende på vores område. Kravene blev gennemgået og debatteret, men refereres ikke her. Indstilling: De reviderede krav beskrevet i særligt bilag Vedtaget. Formanden laver et revideret papir, der af HB-medlemmerne kan uddeles til kredsbestyrelsernes drøftelse. Udleverede papirer skal dog indsamles straks efter brug og makuleres pga. fortrolighed. e. Repræsentantskabsmødet i. Skriftlig beretning Der er på forhånd udsendt et udkast til den skriftlige beretning. Formanden opfordrede til, at rent formuleringsmæssige forslag og kommentarer sendes til formanden på mail, mens der her sker en politisk drøftelse. Udkastet til skriftlig beretning blev herefter drøftet og rettet til. ii. Vedtægtsændringsforslag Der er på forhånd udsendt et bilag. Der er dels tale om forslag til tekniske og dels mere indholdsmæssige ændringer. Et HB-medlem efterlyste muligheden for som leder at blive pensionist-medlem. Det arbejdes der videre med, og nyt vedtægtsændringsforslag kommer på næste HB-møde. I 5 foreslås en formulering, der muliggør at det af hovedbestyrelsen vedtagne midlertidige konfliktkontingent kan være gældende helt frem til at næste budgetår starter, og ikke som nu kun frem til næste repræsentantskabsmøde. Baggrunden for forslaget er erfaringen med fastsættelse af kontingent i 2013, hvor processen var uhensigtsmæssig, hvor der i en periode skete kontingentforhøjelse efterfulgt af reduktion, hvorefter kontingentet igen blev hævet. Det skal undgås fremover. Den nye formulering gælder kun ift. lovlige konflikter, dvs. ift. konflikter i relation til overenskomstforhandlinger. Fristen på en uge for anmeldelse af valg af TR blev drøftet. Formuleringen overvejes igen, og der foreslås ny formulering på næste HB-møde. I 12 stk. 8 foreslås, at kandidatlister skal være sekretariatet i hænde frem for Hovedbestyrelsen. I stk. 9 præciseres, hvem FU består af. Dermed vedtægtsbestemmes FU fra nu af. Herudover en række mindre betydelige forslag til ændringer, der alle blev accepteret. 4

5 Det skal afklares, hvad der præcist skal stå om antal revisorer. Dette har betydning for flere paragraffer. Nyt oplæg behandles på september-mødet. f. Indstilling af udvalgskommissorier Der er 3 nye udvalg samt FU. FU s kommissorium er ændret lidt og er særdeles kortfattet. Formanden foreslår en sammenskrivning foretaget af FU, hvorefter der sker en indstilling herom på næste HB-møde. Indstilling: FU s kommissorium tilføjes følgende arbejdsopgaver: Vedtægtsændringer, målsætning for politiske strategier, tovholder på aftaleforhandlinger og opfølgning på kredsenes skal-opgaver. Vedtaget, dog laves ny samlet indstilling om kommissorier til næste HB-møde. g. Indstilling af samlet politikpapir Formanden udtrykte tilfredshed med, at rigtigt mange dele af politikpapiret er indbygget i forslagene til udvalgskommissorier. På den måde er politik-papiret i gang med at blive ført ud i livet. Et HB-medlem problematiserede, at der i papiret stadig fremgår en kalender. Formanden ændrer formuleringen. Politikpapiret er et internt papir, der skal virke som en guideline for det, vi fremover skal fokusere på og arbejde med. Papiret arbejdes igennem igen og skal præsenteres for sekretariatet. h. Indstilling og drøftelse af budget 2015 HWI gennemgik forslaget til budget 2015 til HB s 2. behandling. Der er kommet en indstilling fra A&A om finansiering af AMR-aktiviteter for kr. Formanden foreslår, at indstillingen behandles på næste HB-møde, men at der budgetmæssigt afsættes midlerne. Der er fra A&A et ønske om yderligere kr. til afholdelse af TR-kursus. Dette sættes også ind i budgettet, mens indstillingen behandles på næste HB-møde. Budgettet opskrives med udgifter på kr som følge af ovenstående samt kr jf. det udsendte bilag, således at der efter 2. behandlingen budgetteres med et overskud på kr FU arbejder videre med budgettet frem mod en endelig indstilling på septembermødet. i. Drøftelse af ledernes forhold Der er bestyrelsesmøde sammen med KB-seminaret, og derfor vil der være et punkt om ledernes forhold til det næste HB-møde. Der er blevet igangsat en proces mellem DLF og FSL, som omhandler ledernes fremtidige forhold. Det er meningen, at der arbejdes frem mod en løsning, som kan præsenteres på LC s 5

6 repræsentantskabsmøde i januar Også Uddannelsesforbundet og Handelskolelærerne skal inddrages. j. Etablering af P/S for HKC. HB skal underskrive stiftelsesdokumenterne, der på forhånd er udsendt. Vedtægterne for såvel P/S som ApS kan til hver en tid ændres af HB på generalforsamlingen i de respektive selskaber. Ejerformen er et partnerselskab. Reglerne følger af selskabsloven, og er stort set som for aktieselskaber, mens der er skattemæssige forskelle. Papirerne blev underskrevet. k. Gennemgang af program for KB kursus og besættelse af workshops Formanden står for workshop A. RJO vil gerne stå for workshop B om netværk. HWI afholder workshop C og næstformanden workshop D. Der blev efterlyst en workshop for kredskasserere. Workshop E ryger ud og bliver erstattet af workshop for kredskasserere. I anden runde er der kun fire workshops. HLH melder tilbage til TKR, der så kan udsende mulighederne til deltagerne i KB-kurset. Deltagerne skal bare på kurset melde sig til to workshops. l. HB møder foråret 2016 Der er udsendt en liste for Et HB-medlem foreslog, at august-mødet fremover lægges senere i august. Mødet kan lægges ugen efter. Dette er der opbakning til. Som konsekvens kan september-mødet ændres til at være et endagsmøde. Der laves en ny liste, der præsenteres på HB-mødet i september. m. Foreningsmødet i Ollerup Som sidste år er der nedsat et udvalg på tværs af en række foreninger, der arbejder med næste foreningsmøde. Der er lavet forslag om indholdspunkter, og det ser interessant ud emnemæssigt. Det er fredag den 12. september. Hvor mange pladser skal vi reservere? Tilbagemelding til næstformanden. Formanden gjorde her opmærksom på, at HB bør være varsom med at reservere vinterferie, da der skal forhandles overenskomst til vinter. HB kan blive indkaldt med kort varsel. n. Hvad er vi medlem af og hvorfor? URO Dette punkt flyttes af tidsmæssige årsager til september-mødet. o. Indstilling af HB s forretningsorden 6

7 Punktet var egentlig sat på tidligere HB-møde, men blev udsat. Der er rettet datoer og småting. Det udsendte var ikke den korrekte version. Blandt andet skal rettes, at hvert HB-medlem godt kan være medlem af flere end et udvalg. Der skal også rettes omkring en formulering om andre fortrolige oplysninger ift. HB-referater i interne hhv. eksterne udgaver. Formanden retter i papiret, der herefter er godkendt. 3. Arbejdsliv og miljø (A&A) Første modul af TR-uddannelsen startes op før næste HB-møde. JLE kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller andet. 4. Uddannelse og profession (U&P) a. Nationale Videncenter for Frie Skoler Der har i sidste uge været afholdt et møde pga. opsigelse fra centerlederens side. Centret har kun få initiativer i gang. Der blev på mødet formuleret forskellige scenarier for centrets fremtid, men det endte ikke ud i en beslutning, også fordi alle interessenter ikke var til stede på det indkaldte møde. Der er møde 25. august i Frie Skolers Forum (hvori FSL ikke deltager), hvor muligheder for centrets fremtid bliver drøftet. FSL vil gerne fortsætte det tætte samarbejde med de andre interessenter i et andet regi. b. Indstilling om mentorordningen Der har ikke vist sig tilstrækkelig interesse for at være mentee, hvorfor ordningen foreslås afskaffet. Formanden foreslog et alternativ, hvor ordningen tilbydes en gang mere, og viser der sig igen ingen interesse, så afvikles ordningen. Dvs. vi prøver en sidste gang. Erfaringen hos lederne er dog helt parallel, dvs. der er ikke interesse for at være mentee. Indstilling vedr. mentorordningen: Mentorordningen fortsætter som planlagt frem til årsskiftet, men derefter afsluttes projektet, da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning fra de nye læreres side. Vi overvejer, om vi kan tilbyde de meget engagerede mentorer en anden rolle i foreningssammenhæng. Vedtaget. c. Indstilling om folkemødet Der er lavet et oplæg om FSL s deltagelse i folkemødet. Oplægget indebærer, at 7 ud af 11 fra HB kan deltage i Folkemødet. Indstilling om Folkemødet 2015: 7

8 Det indstilles, at foreningens formand, næstformand og formanden for kreds 7 deltager. Derudover kan hvert af udvalgene A&A og U&P sende 2 repræsentanter til folkemødet. For at det kan lade sig gøre, foreslås det, at der afsættes kr i budget 2015 til Folkemødet. Vedtaget. 5. Medlem og forening (M&F) a. Indstilling af medlemsindsats Næstformanden gennemgik det udsendte papir, hvor nogle initiativer allerede er igangsat, mens andre kræver beslutning i HB. Det overordnede formål er at arbejde for, at nye lærere bliver organiseret, og at eksisterende medlemmer fastholdes. Vi skal arbejde hen imod, at man som lærer på en fri skole helt naturligt er medlem af FSL. Der er onsdag lavet en HB-indstilling, som behandles i forlængelse af gennemgangen af den foreslåede indsats. Der foreslås annoncer i TRIO-bladene, hvor minikurserne promoveres. Der laves plakat med minikurserne. Plakaterne sendes til alle tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner. Formand og næstformand går offensivt i medierne for at synliggøre foreningen. Men også andre HB-medlemmer opfordres til at deltage i den politiske debat. Et HB-medlem foreslog en konkurrence, hvor medlemmer opfordres til at bidrage med materiale til branding af lærerprofessionen. Der arbejdes videre med dette i M&F og KIT. Et HB-medlem foreslår, at antal afskedigelser bruges i hvervearbejdet. Men det skal omtales på en hensigtsmæssig måde for at kunne bruges offensivt. Der er foreslået Skype-konferencer/videoindslag, hvor medlemmer kan komme i kontakt med formanden. Det blev besluttet fortrinsvist at bruge ressourcerne face-to-face, men at der kan arbejdes videre med tankerne. Det er foreslået at lave chat-ordninger, hvor medlemmer kan chatte med en konsulent fra sekretariatet. Blandt andre LP har gode erfaringer med dette. Formanden støtter dette og ønsker en forsøgsordning med aftenåbent på sekretariatet. Dette tilføjes papiret, og HWI arbejder videre med dette. Et HB-medlem mente, at behovet for kontakt hos medlemmer måske primært ligger på tidspunkter, hvor lærerne nu arbejder på skolen, dvs. om eftermiddagen. Måske ligger behovet, selv med nye arbejdstidsregler, ikke om aftenen? MHV præsenterede materialet til brug på møder på nyoprettede skoler. Dels et oplæg med PowerPoint slides og dels mapper med materiale til udlevering på møder. Mapperne er tillige sendt til de tillidsrepræsentanter, der har bedt om materialet til brug ift. nyansatte lærere på skolen. Vedtaget. 8

9 Formanden bad HB tilkendegive, hvor langt hvert HB-medlem er nået i processen med at aftale møder på nyoprettede skoler. Kreds 1 har kun en enkelt nyoprettet skole. Møde er endnu ikke aftalt. Kreds 2 havde en enkelt nyoprettet skole, der dog ikke blev til noget alligevel. Kreds 3 har endnu ikke aftalt møder. Kreds 4 havde en enkelt nyoprettet skole, der dog ikke blev til noget alligevel. Kreds 5 har endnu ikke aftalt møder. Kreds 6 har 5 nyoprettede skoler. Møder er endnu ikke aftalt. Kreds 7 har 8 nyoprettede skoler. Møder er endnu ikke aftalt. Kreds 8 havde fire nyoprettede skoler, hvor ingen dog alligevel blev til noget. Punktet sættes på dagsordenen igen på september-mødet. b. Indstilling om indsats på skoler uden TR Her behandles forslaget om indsats på eksisterende skoler uden tillidsrepræsentant. Der er behov for at komme ud på de skoler, hvor lærerne ikke har valgt en tillidsrepræsentant. Formanden er tilfreds med forslaget, men det er ekstremt ressourcekrævende. Produktion af en korrekt liste over skoler uden TR er dog en stor udfordring. Og i stedet for den foreslåede indsats foreslår han en prioriteret liste, hvor skoler med stort organiseringspotentiale fremgår. Et HB-medlem problematiserede tidshorisonten, der er alt for stram. Og ift. kontingentsatsen er timingen et problem, for vi får formentlig først nye medlemmer fra 1. januar, hvor kontingentet nedsættes, ikke før. Et andet HB-medlem bakkede op om produktion af en prioriteret liste. Dette vil navnlig være nyttigt i de kredse, hvor opgaven er størst. Næstformanden forklarede, at der skal være lavet aftaler hurtigt, men at selve møderne kan afholdes mellem efterårsferien og Juleferien. Målet er dels at pleje eksisterende medlemmer og dels at overbevise ikke-medlemmer om værdien af medlemskab. Dvs. målet er både fastholdelse og rekruttering. Og herudover at få flere TR. Formanden foreslog, at kredsene kontakter de medlemmer, der sidste år stod som TR, og hører, om vedkommende stadig er TR, om en kollega er valgt til posten, eller de ingen TR har. Baggrunden er problemer med registreringen på sekretariatet. Et HB-medlem problematiserede, at skoler, der er gået konkurs, stadig figurerer i medlemssystemet. Det skal rettes. Et HB-medlem foreslog, at vi arbejder videre med ideen om, at flere skoler kan dele TR. 9

10 Et andet HB-medlem problematiserede, at kredsene korrigerer listerne pga. den nye kredsstruktur. Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder en oversigt, der er så korrekt som muligt. Punkt e) skal ændres, så der står 5 eller flere medlemmer. Det bliver sekretariatet, der aftaler tidspunkter for møderne. Der blev her drøftet spørgsmålet om kørselsgodtgørelse til kredsarrangementer for medlemmer. Praksis er tilsyneladende forskellig fra kreds til kreds. Forskellige fortolkninger af bestemmelserne besluttet på sidste repræsentantskabsmøde om nye kredse og vilkårene for disse blev vendt. Formanden konkluderede, at en beslutning om, at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmer til kredsarrangementer, kræver en HB-indstilling herom og efterfølgende HB-beslutning. Der skal være ensartede vilkår i kredsene. Formanden foreslog, at der laves et præsentations- eller salgs kursus for HB med en professionel instruktør. Det kunne laves som en udvidet temadel fx i foråret. Det var der bred opbakning til, og det undersøges, om det kan lægges allerede i oktober, så kredsformændene er klædt bedre på ift. opgaven med at afholde møder på skoler uden TR i perioden mellem efterårsferien og juleferien. Det undersøges, om mødet kan lægges 9. oktober. Formanden og HWI undersøger nærmere. Der skal arbejdes videre med et system, der kan vise effekten af indsatsen, og gerne på kredsniveau. Det blev nævnt, at en målsætning kunne være medlemmer 1. maj En målsætning om organisationsgraden kunne være 80 % på et ikke nærmere fastsat tidspunkt. Måske har UNI-C oplysninger, der kan bruges til at beregne organiseringsgrad? c. Indstilling om produktion af video med formanden. Næstformanden orienterede om baggrunden for indstillingen, at hensigten er at bruge videoklip i nyhedsbreve, og at sådanne kan bruges at TR på møder på skolerne, fx ifm. møder i faglige klubber. Foreningens formand (i samarbejde med KIT) undersøger muligheden for at lave videoklip i forbindelse med udsendelse af forskellige budskaber/nyhedsbreve. Vedtaget. d. Hvem byder velkommen på de kommende minikurser? Næstformanden har lavet en oversigt over de 12 afholdelser af minikurser, som HB bedes skrive sig på under HB-mødet, så det sikres, at der er personer, der byder velkommen. Andre KBmedlemmer kan byde velkommen, hvis kredsformanden er forhindret. Oplysning om, hvem der byder velkommen, gives til PHS. Også lederne er velkomne på minikurserne. 6. Indkomne forslag a. Udveksling med lærer i Ghana 10

11 Der er tale om en underbygget ansøgning med budget, og skolen bakker op. Formanden foreslår, at vi støtter med kr. Det indstilles, at der ydes kr. til lærerudveksling med Ghana. Vedtaget, men der ydes kr. b. Studietur til USA Det blev besluttet ikke at støtte studieturen. 7. Foreningens økonomi a. Regnskab 13 (gennemgået før beslutningsprotokollen) Præsentationen af regnskaber for 2013 sker først på denne side af sommerferien, fordi der har været afstemningsproblemer i processen grundet skatteforhold. En række andre regnskabspligtige organisationer og virksomheder har oplevet lignende forløb omkring skatteforhold med forsinkelser af de færdige regnskaber som konsekvens. Foreningens revisorer gennemgik regnskaber for Først blev regnskabet for Hornstrup Kursuscenter gennemgået. Resultatet er et underskud på ca kr. Der har i 2013 været mange annulleringer af reservationer, hvilket vurderes at hænge sammen med konflikten i foråret Der vil fremover, som følge af den ændrede konstruktion omkring HKC, blive visse ændringer i måden, der aflægges regnskab på. Regnskabet for Ravnsøvej viser et underskud på ca. 3 mio. kr. Underskuddet kan betragtes som foreningens husleje. Fremover vil der ikke være et selvstændigt regnskab for ejendommen. I stedet vil der blive tale om en del af det samlede regnskab. Det samme vil blive tilfældet for bladet. I begge tilfælde vil udgifter og indtægter vedr. de to områder kunne identificeres og udskilles. Bladets regnskab viser et resultat på ca kr. (af foreningens kontingentindtægter overføres hvert år ca. 3 mio. kr. til bladet). Regnskabet for Frie Skolers Lærerforening skal underskrives af den nu-siddende bestyrelse. Der er reelt tale om en blank revisorerklæring, men der fremgår dog en erklæring omkring A- skat, hvilket hænger sammen med de i indledningen beskrevne afstemningsmæssige problemer grundet Skats oprettelse af en såkaldt skattekonto. Og netop i 2013 har foreningen pga. konflikten haft et helt usædvanligt stort antal transaktioner, og det er dette sammenfald, der har afstedkommet problemerne. Påtegningen fra de valgte revisorer er blank. Resultatet for Frie Skolers Lærerforening er et overskud på 3,4 mio. kr. Der var en række mere tekniske spørgsmål, som revisorerne besvarede. Regnskaberne for 2013 viser ift en klar forværring af foreningens økonomi, hvilket naturligvis skyldes konflikten. Regnskaberne blev underskrevet af HB. 11

12 b. Indstilling om efterskoletræf Der er en indstilling fra fem kredse. Der blev forklaret, at der tidligere har været arrangeret et sådant træf med deltagelse af efterskolelærere. Der foreslås videreførelse af en god tradition. Det vurderes, at der kan blive tale om 100 deltagere. Indstillingen er, at der bevilges kr. fra den pulje, der er afsat til tværgående arrangementer for de nævnte kredse. De kr. er en ramme, som de nævnte kredse kan disponere inden for. Et HB-medlem støttede ideen, men foreslog, at det udbydes som et landsdækkende arrangement. Der kunne så ydes kørselsgodtgørelse. Vedtaget med en ramme på kr. Arrangementet udbydes til alle efterskolelærere i landet. Og der ydes kørselsgodtgørelse. HB skal præsenteres for et program. 8. Meddelelser fra: a. Formand BUPL har meddelt, at de vil køre en sag om undervisningsassistenter. Der er tale om en generel sag, der rejses over for skoleforeningerne. b. Næstformand Næstformanden orienterede om det netop overståede pensionistkursus, hvor der var masser af engagement. Der var opbakning til, at også pensionisterne bærer en del af byrden kontingentmæssigt. Næstformanden genopstiller til næstformandsposten. c. Øvrige HB medlemmer Kreds 1. I Hjørring har man for nogle år siden nedlagt en række mindre kommuneskoler. Nu kommer tilsyneladende en ny runde. Der er dog ikke sat navne på endnu. Dansk Friskoleforening deltager også i debatten om det. Kredsformanden er blevet spurgt, om kredsen dækker vikarudgifter forbundet med deltagelse i CFU. Kredsformanden undersøger nærmere, om der er tale om repræsentation af foreningen, hvorefter han vender tilbage om problemstillingen. Der laves et arrangement for nye lærere i kredsen. Det lægges i september, hvor der først vil være tale om præsentation af foreningen, hvorefter der vil være underholdning. Til sidstnævnte del vil der også komme eksisterende medlemmer. Tilmelding er snart åben. Kreds 2. Der skulle i sidste uge have været arrangement om LærerLog, men det blev udsat pga. for få tilmeldinger. Kredsen har arbejdet med budget. Kreds 3. Kredsen har siden sidste HB-møde besøgt 4 skoler. Der er på tegnebrættet herudover 2 medlemsmøder ude på skoler og 2 møder om LærerLog. Netværk er opstartet. Kreds 4. Der er 20 tilmeldte til arrangement om LærerLog. Kreds 5. Kredsformanden har været på besøg på en skole. Der er arrangeret møde om Lærer- Log. 12

13 Kreds 6. En skole er omdannet, og medlemmerne hører nu under DLF. En skole er gået konkurs. Der er et møde på vej på en skole, hvor kredsformanden skal fortælle om den nye arbejdstid og LærerLog. Kreds 7. Et KB-medlem er stoppet pga. nyt job i udlandet. Der er etableret tre netværk i kredsen. Der er medlemsmøde på vej om LærerLog. Kreds 8. Deltog ikke torsdag efter kl. 15. Lederne. Der har været et moderat antal sager her i sommer. Der er sendt invitationer ud til alle nye ledere om etablering af ledernetværk. Der er i slutningen af måneden bestyrelsesmøde. d. Sekretariat Ny organisering er på trapperne, og der kommer snart interne opslag. Der er opslået en stilling som kommunikationschef med ansøgningsfrist 1. september. e. HKC s bestyrelse HWI oplyste, at der er bestyrelsesseminar medio september. 9. Den nye kredsstruktur Dette er sidste HB-møde, hvor punktet automatisk er på. Hvis det skal på fremover, så kræver det, at et HB-medlem ønsker emnet sat på det pågældende HB-mødes dagsorden. Intet. Intet. 10. Personsager 11. Evt. Referat: Peter Houlberg Salomonsen 13

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

tillidsrepræsentanternes muligheder for at gennemdrøfte forskellige spørgsmål med medlemmerne.

tillidsrepræsentanternes muligheder for at gennemdrøfte forskellige spørgsmål med medlemmerne. Retningslinier for klubber for sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd. Vejledning vedrørende oprettelse af klubber for sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd. (Revideret juni 2007) 1.1 Lovgrundlaget for klubber

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: april 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13.-14. april 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 13.4.2016 kl. 16.00 Slut: 14.4.2016 kl. 16.15 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN

Tema (kl ): Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. september 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Start: 14.9.2016 kl. 13.00 Slut: 15.9.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom)

NB: Der er den 21.6 fra kl mulighed for at få hænderne helt ned i den nye hjemmeside Tilmelding er påkrævet (invitation i SkoleKom) Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 21.06.2017 kl. 13.00 Slut: 22.06.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS

- Tema: Regnskabsaflæggelse og generalforsamling i HKC P/S og HKC ApS Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19. og 20. maj 2016 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19. maj 2016 kl. 10.15 Slut: 20. maj 2016 kl. 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh

Temadel B, 17.8 kl : 2) FTF status og perspektiver v. Bente Sorgenfrey og Jens Kragh Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 16.08.2017 kl. 13.00 Slut: 17.08.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5.

*OBS: Efter møde på Trapholt den 10.5 køres til HKC for overnatning og fortsat møde 11.5. Mødedagsorden: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: Sted: Trapholt, Kolding (10/5) / HKC (11/5)* Start: 10.05.2017 kl. 13.00 (frokost fra kl. 12) Slut: 11.05.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016

Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kredsbestyrelsens beretning, Frie Skolers Lærerforening kreds 3, april 2016 Velkommen til dette års generalforsamling

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Indkomne forslag til repræsentantskabet

Indkomne forslag til repræsentantskabet Indkomne forslag til repræsentantskabet Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER FC SKANDERBORG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MAJ 2016 kl. 19.00 SKANDERBORG PARK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering og fremtid Underskuddets

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere