Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RS), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen (HLH) onsdag, redaktør Thomas Kehlet (TKE) torsdag kl Peter Houlberg Salomonsen (PHS) referent Tema: Kredsstruktur Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - informationsmøder - politiske udmeldinger - møder med skoleforeningerne - sparekatalog (bilag tilsendt personligt) - kontingent afklaring (bilag) - Evaluering af lockout (bilag) B. Nye HB-medlemmer introforløb C. Frie Skolers Ledere (bilag fremsendt direkte til HBs medlemmer sen aften den 14. maj) D. Konstituering E. Vedtægtsarbejde F. HKC G. Møde med skoleforeninger og DfL. 3. Organisationsudvalg 4. Arbejdsmiljøudvalg 5. Uddannelsespolitisk udvalg A. Mentorordning 6. Kursusudvalg A. Den nye TR uddannelse 7. Strukturudvalget A. Indstilling om samlet ny kredsstruktur. 8. Flere i Fællesskab 1

2 A. Hvervning på skoler uden TR 9. Indkomne forslag A. Ansøgning om kursus fra RB (bilag) 10. Foreningens økonomi 11. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 12. Personsager. 13. Eventuelt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden HLK ønskede et punkt dagsordensat om børnehaveklasseledernes årsmøde. Punktet behandles under organisationsudvalget. Med denne ændring blev dagsordenen godkendt. Temadelen om kredsstruktur samt indstillingerne fra strukturudvalget blev behandlet samlet og under punkt 2. Forretningsudvalg. 2. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - informationsmøder - politiske udmeldinger - møder med skoleforeningerne - sparekatalog (bilag tilsendt personligt) - kontingent afklaring (bilag) - Evaluering af lockout (bilag) Møder med skoleforeningerne Formanden orienterede om, at der er kommet uformelle invitationer fra skoleforeninger, der ønsker at mødes for blandt andet at drøfte de nye vilkår på arbejdstidsområdet. Foreningen vil naturligvis mødes med skoleforeningerne, og der tænkes blandt andet på disse møder at gøre en indsats for at få fokus på lærerprofessionen og på klasserumsledelse. Helt generelt er det nødvendigt med større opmærksomhed på, hvad det egentlig er for en skole, vi ønsker i Danmark. Er det en skole som den, der praktiseres i Kina eller Singapore, vi ønsker, eller har vi vore egne målsætninger ikke mindst for det frie skoleområde? 2

3 RN gjorde opmærksom på en aviskronik skrevet af Steen Hildebrandt, hvor han opfordrer lærere til, nu hvor arbejdstidsvilkårene er ændret, at kræve god ledelse på skolerne. Det kunne være en alternativ indgangsvinkel for foreningen til den nye situation. Næstformanden var af den holdning, at foreningen skal gøre op med tendensen til at tale lærerne ned. Opmærksomheden skal i stedet forsøges rettet hen imod, hvad vi kan, og hvad vi er rigtigt gode til. Formanden orienterede her videre om kursussamarbejdet med Danmarks Privatskoleforening. Det er en lidt usædvanlig konstruktion, idet der ikke er lignende samarbejder med andre skoleforeninger. I det hele taget kræver de ændrede forhold og ikke mindst det forøgede følsomhed, som følge af lockouten, at vi revurdere vores samarbejde med skoleforeningerne. Der er således en hel del overvejelser forud for møder med skoleforeningerne. Sparekatalog (bilag udsendt personligt) HWI gennemgik det udarbejdede notat vedr. samlede besparelser i Frie Skolers Lærerforening. I besparelserne indgår følgende usikkerhedsmomenter: Det endelige lånebeløb med sikkerhed i foreningens faste ejendom samt det kommende års medlemsudvikling. Det samlede sparemål udgør ca. 1,4 mio. i 2013 og 5,5 mio. kr. for både 2014 og Sekretariatet gennemgået af HWI Der var tilslutning til de foreslåede besparelser via manglende genbesættelse af ledige stillinger, kantinen, reducerede bladudgivelser (fra 16 numre årligt til 11), afvikling af kalendere, rejseudgifter samt afvikling af julegaver. Hertil kommer yderligere besparelser på i 2013 samt ca. 1,1-1,3 mio og Arbejdet med dette iværksættes straks af chefgruppen. Det politiske niveau gennemgået af formanden De foreslåede besparelser på det politiske område vil via færre kredse og dermed færre HBmedlemmer, andre strukturbesparelser, færre to-dages HB møder, rep.møde hvert andet år medføre besparelser på kr. i 2013 samt 1,6 mio. i 2014 samt 3,0 mio. i Samlet medfører ovenstående, at der udover de ikke udmøntede besparelser på sekretariatet - skal spares yderligere kr. 2013, 1 mio. i 2014, mens der ikke er yderligere sparekrav for nærværende for I det videre arbejde vil bl.a. indgå følgende forslag: medlemskab af foreninger varighed, gaver, forplejning og, underholdning til repræsentantskabsmøde besparelser på arrangementer for særlige grupper betaling for vurdering af tjenesteboliger medlemskursus Der udarbejdes endeligt budgetforslag til behandling på HB mødet i juni møde Kontingent afklaring (bilag). 3

4 HWI orienterede om, at der er brug for en hurtig afklaring af, hvad vi skal gøre ved blandt andet de forholdsvist mange medlemmer, der har meldt sig ind lige omkring tidspunktet for konflikten. Der er i en række tilfælde brug for undtagelser eller fortolkninger fra foreningens bestemmelser vedrørende kontingent. Fx er der ny-indmeldte, der kommer fra DLF, og som betaler af på et lån i DLF. Skal de til FSL betale forhøjet kontingent? Og vi må forudse, at der kommer en del nye medlemmer til august, hvor nyuddannede får arbejde. Skal de også betale forhøjet kontingent? Herudover er der ex-dlf ere, der har sagt nej til lån, skal disse betale forhøjet kontingent? Endelig er der en række udmeldelses-problemstillinger. Hvis fx en lærer har fået arbejde uden for overenskomsten, er udmeldelsesfristen så stadig 6 måneder? Og er der brug for dokumentation for overgang til fx medlemskab af DLF? Spørgsmålet om friholdelse for betaling af det ekstra kontingent frem til repræsentantskabsmødet blev indgående drøftet, og spørgsmålet blev efterfølgende bragt til afstemning. Model 1: Alle ny-indmeldte fra DLF og Uddannelsesforbundet friholdes frem til repræsentantskabsmødet. Model 2: Alle ny-indmeldte efter 1. marts frem til repræsentantskabsmødet i november friholdes. Model 2, hvem stemmer for: 8. Imod: 4. Vedtaget, alle nye medlemmer friholdes frem til repræsentantskabet. KIT er ansvarlig for kommunikation omkring dette, og for klart at kommunikere til denne gruppe, at friholdelsen for konfliktkontingent kun er gældende frem til repræsentantskabsmødet. Vedtagelsen indebærer følgende omkring udmeldelse, indmeldelse og konfliktkontingent: Udmeldelse Beslutning: 1. Hvis man bare melder sig ud eller melder sig ud for at gå til gule fagforeninger eller lign.: Fuldt kontingent + 200/md i hele perioden. 2. Hvis man melder sig ud pga nyt arbejde og dokumenterer at man har meldt sig ind i OK-bærende org.: 200/md i hele perioden. Formelt set vil der være tale om en nedsættelse af kontingentet iht 16.4 samtidig med at rådgivning mv overgår til den nye organisation. Dokumentationen kan være et indmeldelsesbrev og/eller en kvittering for indbetalt kontingent. Beløbet kan betales månedsvist eller i én betaling efter medlemmets eget valg. Indmeldelse Beslutning: 3. Nyindmeldte, som var ansat på det frie skoleområde 28/2 2013: + 200/md frem til rep.mødet. 4. Nyindmeldte som også er nyansatte: Intet konfliktkontingent frem til rep.mødet. Det skal klart formidles, at kontingentet må formodes at blive forhøjet for alle fra og med 1. januar Dette besluttes i givet fald på rep.mødet i november. FU afklarer forholdene for overflytninger med DLF og Uddannelsesforbundet. 5. Nyindmeldte, nyansatte, nyuddannede: Som 4 ovenfor, men først efter 3 mdr Konfliktkontingent, andet (frem til rep.mødet) 6. Dobbeltorganiserede, fuldt kontingent: + 100/md 7. Dobbeltorganiserede, nedsat kontingent: + 50/md 8. Studerende: + 12/md 4

5 Formanden efterlyste en nærmere analyse af medlemmerne i FSL, dvs. en slags beskrivelse af, hvordan et typisk medlemsforløb i FSL ser ud. Hvornår indmelder man sig, hvor lang tid er man medlem osv. HWI står for en sådan analyse og beskrivelse, der præsenteres på HBmødet i juni. Evaluering af lockouten (bilag). Formanden er af den holdning, at medlemmerne skal kunne give udtryk for, hvad de mener om foreningens håndtering af konflikten. Derudover vil der være mulighed for, at foreningen kan lære af en sådan evaluering. Evaluering kan finde sted på tre niveauer, i HB, i kredsene og på sekretariatet. På HB-niveau kan følgende emner blive inddraget i en evaluering: LC-samarbejdet, Fondens størrelse, det kommunikationsmæssige, dvs. har vi været dygtige nok til at kommunikere i forløbet? Herudover kunne inddrages spørgsmål om ledernes stilling i foreningen, relationerne til skoleforeningerne samt det interne samarbejde i HB? På kredsniveau må spørgsmålet primært være dette: Hvordan har medlemmerne oplevet konflikten? Men også, hvordan har kredsens interne samarbejde fungeret? På sekretariatet kan evalueres, hvordan lockouten har været håndteret. Der blev suppleret med, at kredsene kunne evaluere samarbedet med DLF på kredsniveau. Et andet emne kunne være samarbejdet FSL-kredsene imellem. Formanden mente, at det er afgørende, at en undersøgelse sker elektronisk, og at udgangspunktet skal være keep it simple med et lavt antal spørgsmål. En ekstern leverandør bruges, og udgiften skal minimeres. En undersøgelse skal gennemføres på denne side af sommerferien. Kredstilhørsforhold skal fremgå af besvarelserne, så også kredsene kan bruge resultatet af evalueringen i sit arbejde. B. Nye HB-medlemmers introforløb Der er planlagt et introforløb for de tre nye HB-medlemmer, og det foreslås, at de to dage på sekretariatet afholdes efter sommerferien. Dette tilsluttede HB sig. For hele HB er lavet en kompetenceudviklingsplan, som tages op på det kommende HB-møde. C. Frie Skolers Ledere FU har afholdt et møde med det nye triumvirat i Frie Skolers Ledere om ledernes stilling i foreningen og om de udmeldelser af Frie Skolers Ledere, som har vist sig her oven på lockouten. Et notat er fremsendt direkte til HBs medlemmer sen aften den 14. maj. Udgangspunktet har fra FU s side været, at det er FU s holdning, at der er gode perspektiver i, at ledere er en del af foreningen, men omvendt er det holdningen, at hvis en ledernes bestyrelse ønsker løsrivelse, så er det holdningen, at så vil vi i FSL ikke stå i vejen for det. Der er dog en række problemstillinger forbundet med en løsrivelse. 5

6 Formanden er af den holdning, at vi skal vælge mellem at have en lederfraktion, der er stærkt reduceret i antal medlemmer, eller at støtte en løsrivelse. Det sidste risikerer at kunne medføre en stigning i antallet af konflikter på skolen, hvilket ingen har interesse i. Omvendt er det vigtigt at respektere et ønske fra ledernes bestyrelse om løsrivelse. RN fremhævede det vigtige i at få delt fonden, så eventuelle fremtidige konflikter ikke vil indebære, at ledere finansierer læreres konflikt og omvendt. Næstformanden mente, at det grundlæggende er ærgerligt, hvis drøftelsen ender med løsrivelse. Mht. spørgsmålet om fondsdeling, så er det naturligt, at fonden skilles i to, når nu der er ønske om løsrivelse. Der blev spurgt ind til, hvornår en løsrivelse kunne finde sted. Et HB-medlem efterlyste en nærmere granskning af årsager til udmeldelser. Er vurderingen, at det primært skyldes spørgsmålet om kontingent? Formanden oplyste, at der ikke opereres med en egentlig deadline. Der er ikke erfaringer med en lignende løsrivelse fra andre organisationer. Omstændighederne har indtil nu altid været anderledes. Mht. baggrunden for ønsket om selvstændighed er vurderingen, at lockouten sandsynligvis har fungeret som en katalysator, ikke som den egentlige årsag. RN beskrev de mangeartede årsager til de aktuelle udmeldelser. Gennemgående er der tale om, at FSL s retorik under konflikten er blevet opfattet som et udtryk for manglende respekt for ledernes ledelsesret og måde at lede skolerne på. Der er således langtfra kun tale om udmeldelser pga. betaling af ekstra konfliktkontingent. Der blev af flere HB-medlemmer gjort opmærksom på, at FSL s retorik under konflikten ikke havde båret præg af at være angreb på lederne, men som et forsvar for forhandlingsretten ude på skolerne, og at et sådant forsvar også er til fordel for lederne. Formanden ridsede op, at der dels indtil nu er drøftet spørgsmålet om forhandlingsretten og dels ledernes forhold. Mht. ledernes forhold, så har formanden gjort sig store anstrengelser for ikke at kritisere lederne, men at gå efter det saglige. Lederne bør i processen gives kredit for, at de ønsker at tage deres del af lånet med sig i løsrivelsen. RN forklarede mht. retorikken, at mange af ledermedlemmerne har sammenkædet FSL s retorik med DLF s mere aggressive retorik, og at dette har været en anstødssten, der har bevirket de mange udmeldelser. Formanden konkluderede, at der i behandlingen på HB-mødet har været mange indlæg og mange forbehold, men at HB er indstillet på, at der arbejdes videre med processen, som beskrevet i indstillingen. Indstilling Opkrævningen af konfliktkontingent til ledermedlemmer udsættes til ultimo juni FU bemyndiges til at kunne optage et lån på vegne af Frie Skolers Ledere til betaling af ledermedlemmernes konfliktkontingent FU bemyndiges til at drøfte FS Lederes ønske om en selvstændig lederforening med bestyrelsen for FS Ledere og LC. Indstillingen er vedtaget, og der arbejdes videre med processen. 6

7 Formanden orienterede om en særlig problemstilling omkring de 500 kr. i konfliktkontingent for souscheferne, som under konflikten har været en del af ledelsen, men som nu står til at skulle betale de 500 kr., mens de egentlige ledere får udsat betalingen. Dette kan blive opfattet som et problem af souscheferne. Flere HB-medlemmer vurderede, at souschefer ikke vil betragte et girokort til dem på de 500 kr. som et problem. Betalingen effektueres derfor. RN kvitterede for det respektfulde forløb indtil nu omkring ledernes ønske om løsrivelse, både ift. FU og ift. HB. Formanden kvitterede for en sober debat i HB om et ømtåleligt emne. D. Konstituering Der er på forhånd udsendt et oplæg om konstituering med ønsker om deltagelse i de forskellige udvalg. HB konstituerede sig, og den endelige liste over konstituering udsendes særskilt. Der var enkelte hængepartier, så den endelige konstituering konfirmeres på juni-mødet. Tema: Kredsstuktur Der gennemføres først en overordnet drøftelse, hvorefter indstillingerne behandles. Formanden præsenterer først hele arbejdet omkring ændringen af kredsstrukturen. Derefter vil der være afklarende spørgsmål, der så bliver afløst af arbejde i grupper, hvor enkelte punkter vil blive diskuteret efterfulgt af plenum. Formanden orienterede om, at der hidtil egentlig ikke har været den store interesse fra medlemmernes side i spørgsmålet om, hvordan strukturen skal være. Bladet har lavet undersøgelser, der har vist, at spørgsmålet om struktur ikke har rangeret højt på medlemmernes dagsorden. Men konflikten og den megen aktivitet i kredsene har sandsynligvis ændret dette. Processen har været sådan, at udgangspunktet har været de opgaver, som kredsene skal løse. Med konflikten har arbejdet taget den drejning, at økonomi er blevet et centralt element. Der kan være mange følelser forbundet med en forandringsproces som denne. Det vil være meget vigtigt, at HB er så enige som overhovedet muligt i kredsstrukturforslaget, for hvis ændringen ikke sker, så må der træffes andre indgribende beslutninger af økonomiske årsager. Diskussionen om struktur kan spores helt tilbage til kampen om næstformandsposten i 2008, hvor den ene kandidat talte for fælles kredse, mens den anden kandidat talte for at bevare særskilte kredse, som besluttet ifm. fusionen mellem EL og FGL. Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev besluttet, at der skulle arbejdes videre hen imod en struktur med fælles kredse. Der blev formuleret fire opmærksomhedspunkter. Synlighed, kort afstand mellem medlem og politisk valgte, netværksdannelse samt fokus på det enkelte medlem og medlemshvervning. Der er på den baggrund etableret et strukturudvalg, der har arbejdet før, under og efter lockouten. Dette arbejde munder ud i de indstillinger, der er lavet til dette HB-møde. Formanden gennemgik her de enkelte indstillinger og baggrundspapirer. 7

8 Indstillingen om arbejdsopgaver er allerede vedtaget på et tidligere HB-møde. Det nye er skalopgaverne samt formandens indsats ift. kredsenes fremtidige løsning af disse skal-opgaver. Kredsene skal fremover stå for dele af TR-uddannelsen, stå for hjælp til skoler, der ønsker at vælge TR, stå for medlemshvervning samt deltage i det lokalpolitiske liv. Der blev spurgt ind til, hvad sidste punkt kan indebære. Formanden uddybede med, at der er tale om lokale emner, der har med de frie skoler at gøre, og som ikke typisk bliver taget op mere centralt i foreningen. Antallet af kredse og grænsedragninger har været drøftet indgående i strukturudvalget. Særligt afgrænsningen på Sjælland har været i fokus. Der blev spurgt ind til, om antal medlemmer har været prioriteret over antal skoler. Formanden oplyste, at geografiske hensyn samt en nogenlunde ligelig fordeling af medlemmer har været højt prioriteret. Også demografiske forhold med tendensen til urbanisering har været inddraget i arbejdet. Der har ikke været tale om hensyntagen til, hvor nuværende politisk valgte arbejder eller bor. Formanden roste i øvrigt processen i strukturudvalget, der har været særdeles konstruktiv og saglig. Der blev af flere i HB efterlyst en højere prioritering af antallet af skoler i kredsene, idet arbejdsmængden for KB i høj grad er afhængig af antallet af skoler og tillidsrepræsentanter. Formanden replicerede, at det ikke har vejet tungt, hvor mange skoler, der er i hver kreds, men at det kan være et relevant kriterie at inddrage.. Indstilling 3 er lavet på en måde, så næstformandsposten opgraderes. Dette er helt bevidst af hensyn til at skabe en vej mod at blive kredsformand. Økonomi-funktionen foreslås flyttet til Aarhus, hvorved der kan drages fordel af stordriftsfordele. Det er ikke hensigten, at det lokale råderum for økonomiske dispositioner dermed skal begrænses. Der har mht. frikøb været forskellige modeller bragt i spil i strukturudvalget. Blandt andet har været drøftet en model, hvor hver kreds selv kan beslutte dels det samlede frikøb og dels sammensætningen af frikøb. De hidtidige meget forskellige honorarordninger foreslås erstattet af kun ét honorar, og det er et honorar, der er møntet på dem, der mister undervisningstillæg. Næstformanden nævnte, at modellen for frikøb kan være en slags forsøgsordning, som så evalueres efter en rum tid, hvorefter en ny model kan besluttes i HB. Kredsøkonomien foreslås ændret på en måde, så tilskuddet er tredelt. Dels et tilskud, der skal dække de basisudgifter, der er nødvendige for at opretholde en kreds, dels et tilskud afhængig af antal skoler og medlemmer, dvs. aktivitetsbestemt, og dels et tilskud afhængig af geografiske forhold. Der blev rejst spørgsmålet, om tilskud B er 50 % afhængig af antal skoler og 50 % afhængig af antal medlemmer. Det blev bekræftet af formanden, der dog oplyste, at denne vægtning selvfølgelig kan diskuteres og ændres. 8

9 Der blev gennemgået forslaget til fremtidig mulighed for overførsel af overskud i kredsene fra et år til det næste. Der er tale om en begrænsning ift. den nuværende ordning, så ophobning af midler i kredsene reduceres. Der er foreslået forskellige modeller for kørselsordninger, og det afspejler, at strukturudvalget har drøftet dette spørgsmål uden at nå til enighed om en indstilling. Formanden sluttede sin præsentation af med, at det ikke var det oprindelige ønske, at der skulle ske besparelser i omegnen af to mio. kr., men at lockouten har afstedkommet dette. Hvis der er ønsker, der afstedkommer større kredsudgifter, så er det nødvendigt, at de holdes inden for kredsenes fremtidige økonomi. Der blev gjort opmærksom på, at det, der bliver besluttet, fx vedr. honorarer, vil være gældende på tværs af kredsene. Herefter blev forslaget diskuteret i tre grupper. Gruppe 1 var Monica, Henrik H., Minna og Finn. Gruppe 2 var Henrik W., Søren, Annie, Ricky, Rud og Lars. Gruppe 3 var Uffe, Anders, Hanne, Rikke og Hans Erik. Formanden samlede op i plenum og foreslog, at pointerne fra de tre grupper bliver opsamlet af strukturudvalget, der så laver nye indstillinger til HB-mødet i juni. Næstformanden ønskede, at den allerede vedtagne indstilling om kan- og skal-opgaver ændres, så medlemsmøder figurerer under skal-opgaver. Udvalget ændrer det og indstiller på ny i juni til HB-mødet. Kredsinddelingen bør vægte kreds 1, 2 og 8-grænsedragningen af hensyn til skole-antal, da der er rigtig mange skoler i kreds 1, mens der er få skoler i kreds 2 og 8. Strukturudvalget justerer dette, så der bliver større lighed mellem antallet af skoler, og en ny indstilling om kredsstruktur laves til juni-mødet. Ift. kredsøkonomi blev foreslået, at KB-frikøbet laves, så kredsformand får minimum 20 % frikøb og at 20 % fordeles mellem de øvrige tre KB medlemmer. Formanden problematiserede, at fleksibilitet er fint, men at der alligevel vil være meget begrænsede muligheder for fleksibilitet i og med, at der kun er 20 % til fordeling blandt tre personer. Der var et bredt ønske om fleksibilitet, så fordelingen af de 40 minus 20 % er op til kredsens beslutning. Et andet problem handler om kostskoletillæggets relation til de nye arbejdstidsvilkår i Udfaldet af dette kan have betydning for, om der skal være mulighed for KB-honorar til efterskolelærere, der vælges til kredsbestyrelsen. Udvalget undersøger dette og inkluderer spørgsmålet i en ny indstilling. Der blev nævnt, at der er brug for præcisering af, at der også fremover skal være 2 suppleanter i hver af de nye kredsbestyrelser. Mht. kredsøkonomi, så foreslås, at x og y i B-tilskuddet ændres, så antal skoler vægtes højere end antal medlemmer. A-tilskuddet ændres, så det udgør en højere procentdel end det foreslåede af den samlede kredsøkonomi. Der skal være midler til KB-frikøb samt de øvrige faste kredsudgifter. Det blev drøftet, om der både skal justeres i vægtningen mellem x og y i tilskud B og justeres ift. kredsgrænserne. Der er tilslutning til at justere begge dele. 9

10 Der var ikke ønske om at ændre på hverken det særlige tilskud eller overførselsbetingelserne. Det blev foreslået, at alle i KB kører til høj takst, mens tillidsrepræsentanter og medlemmer, der kører langt færre kilometer, kører til lav takst. I hvert fald vil det netop på dette punkt være hensigtsmæssigt, at der afregnes ens på tværs af kredsene. Strukturudvalget laver en ny indstilling. Formanden pointerede, at vi nu har et grov-udkast til nye kredse, og derfor kan organisationsudvalget gå i gang med at lave udkast til vedtægtsændringer. Strukturudvalget mødes igen og laver nye indstillinger til HB-mødet i juni. E. Vedtægtsarbejde Arbejdet med nye vedtægter vil være omfattende, dels pga. ny kredsstruktur og dels pga. konflikten, hvor der har vist sig behov for en del vedtægtsændringer. De nuværende vedtægter bærer præg af at være fusionsvedtægter, og der er brug for, at der tages højde for en række problemstillinger. Som følge af de mange og grundlæggende ændringer, vil der være tale om et snævert samarbejde mellem sekretariatet og organisationsudvalget. Et udkast skal foreligge lige efter sommerferien. JPH udarbejder et oplæg forud for Organisationsudvalgets drøftelse. F. HKC Centret er kåret til årets kursuscenter. Der blev udtryk megen glæde oiver dette fra HB s side. Der har været afholdt møde med direktørparret om økonomi og behovet for fremtidigt overskud. G. Møde med skoleforeninger og DfL Der har været afholdt møde med DfL og skoleforeningerne, hvor næstformanden har deltaget. Der er planlagt et arrangement, hvor politisk valgte på bestyrelsesniveau samt ansatte i 15 organisationer mødes under overskriften Bevægelser. Mødet finder sted på DfL og foregår fredag den 13. september. Formanden deltager, og næstformanden melder tilbage, at vi vil være deltagere fra FSL. Der blev af næstformanden orienteret om det kommende Folkemøde på Bornholm, hvor der til sommer vil være flere organisationer i vores telt. Der vil igen i år være morgen-arrangementer i teltet. De første repræsentanter fra FSL vil tage til Bornholm onsdag, dvs. dagen før de første arrangementer. Ønsker om overnatning skal koordineres med BLL. 3. Organisationsudvalg Der har været afholdt møde med børnehaveklasselederne, og der blev udtrykt forståelse for, at formanden på det netop afholdte årsmøde desværre ikke kunne deltage. Økonomien i årsmødet blev drøftet, og næste års årsmøde skal arrangeres inden for en nærmere udstukket økonomisk ramme. 4. Arbejdsmiljøudvalg 10

11 Næste møde er om 14 dage. Formanden orienterede om, at det nylige lovindgreb med statstjenestemændenes arbejdstidsregler indebærer, at sovevagter, hvis den såkaldte Jæger-dom skal følges, skal have fuld tid. Det undersøges, om dette skal forfølges. 5. Uddannelsespolitisk udvalg Lockouten har betydet, at udvalget har aflyst et møde. A. Mentorordning Ordningen kører, og 9 ud af 10 par melder tilbage, via mentor at der er tale om vellykkede processer. Der er ved at blive lavet en midtvejsevaluering, og den skal bruges til i HB at beslutte, om ordningen skal fortsætte i næste skoleår. Udvalget holder møde i starten af juni og vil lave en indstilling til HB om, hvorvidt mentorordningen skal fortsætte, herunder vedr. de økonomiske forhold. 6. Kursusudvalg A. Den nye TR uddannelse Udvalget har arbejdet med en ny TR-uddannelse, hvor TR 1 flyttes til kredsen. Indholdet er præsentation samt gensidig afklaring af, hvad der forventes af TR-uddannelsen. Herudover skal kredsens opbygning og arbejde gennemgås. Endelig skal Den danske Model samt Flere i Fællesskab gennemgås. Indholdet på TR 2, 3, 4 og 5 blev gennemgået. Reduktionen af omfanget af TR-uddannelsen gør det muligt at lave en række temadage, fx 10, rundt i landet, hvor primært arbejdstidsreglerne gennemgås. Der vil blandt andet være fokus på tillidsrepræsentantens nye rolle ift. arbejdstid. Der er lavet en beregning på den samlede udgift. Formanden kvitterede for et fornuftigt arbejde i en overgangsfase. Næste år skal der jo igen tænkes nyt. Mht. Flere i Fællesskab er det vigtigt, at der fokuseres på TR s rolle ift. projektet frem for en mere overordnet beskrivelse af projektet og dets formål. Det skal være meget konkret. På TR-E kunne være et punkt om foreningens holdning til de nye arbejdstidsregler. Det kunne overvejes at placere TR-E på en skole. Der blev spurgt ind til muligheden for, at også suppleanter deltager, fx i TR-E. Formanden svarede, at det er særdeles gavnligt, når TR og suppleant begge kan deltage i arrangementer, men det er samtidig meget dyrt, og af den grund er det kun TR, der deltager i TR-uddannelsen. Udvalget ønsker at afholde et ekstra møde i slutningen af juni for at få den sidste planlægning af TR-uddannelsen på plads. Indstilling: Implementering af de nye arbejdstidsregler gennemføres som 10 temadage 11

12 for tillidsrepræsentanter fordelt over hele landet. Temadagene afvikles i januar/februar 2014 med ca. 60 deltagere pr temadag. Vedtaget. 7. Strukturudvalget A. Indstilling om samlet ny kredsstruktur. Punkter er behandlet under punkt 2. Forretningsudvalg, hvor det blev besluttet at udskyde endelig beslutning til juni-mødet. 8. Flere i Fællesskab A. Hvervning på skoler uden TR Næstformanden orienterede om, at der er en fejl i indstillingen under punkt 4 i metode. Der skal stå Foreningens formand/næstformand i stedet for konsulent. Det foreslås mht. opgaven med valg af TR, at de skoler, hvor der er flest medlemmer, men ingen TR, udvælges, da det vurderes, at der er bedst chancer for, at det er på disse skoler, der vælges en TR. Anden opgave i indstillingen er at få eksisterende TR, der ikke har gennemført TRuddannelsen, til at gennemføre TR-uddannelsen. Tredje opgave handler om at anerkende TR, der har virket i 5, 10, 15 eller 20 år. Det foreslås, at de modtager et brev med tak for indsatsen. Også medlemmerne på skolen modtager et brev, hvor der gøres opmærksom på TR s mangeårige indsats. Ideen om markering af 5-20 års jubilæum blev drøftet, og det blev blandt andet foreslået at få produceret nåle i forskellige farver. Der bliver arbejdet videre med ideen om noget til at marker og påskønne mangeårig indsats. Der blev efterlyst en status på, i hvilket omfang kredsene når at gennemføre de tiltag på skolerne, som er en udløber af Flere i Fællesskab. Det blev drøftet, om næstformand og formand har tid til deltagelse i møder på skoler om blandt andet rekruttering af TR. Formand og næstformand nævnte, at de vil prioritere sådanne opgaver højt. Fokus er ved at ændre sig fra kun at være på tillidsrepræsentanter til at være på de enkelte medlemmer, og prioriteringen fra formand og næstformand om sådanne møder er et udtryk for det ændrede fokus. Mht. status på kredsformændenes opringninger oplyser næstformanden, at det allerede er evalueret, men vil blive behandlet på næste HB-møde, hvor der vil være et større punkt under Flere i Fællesskab. Der var den indvending, at flere kredsformænd ikke har nået at kontakte alle nye medlemmer, dvs. gennemføre projektet herom fra før lockouten, og nu foreslås en ny mængde henvendelser fra kredsformand. Der blev modsat argumenteret for, at de fleste kredsformænd vist enten telefonisk eller pr. mail har nået at kontakte de ny-indmeldte, hvorfor den nye opgave vurderes realistisk. 12

13 Næstformanden gjorde opmærksom på, at der er tale om en proces, og at ikke alt skal klares nu og her af kredsene. Indstilling: Projekt flere i fællesskab, se bilag Vedtaget. 9. Indkomne forslag A. Ansøgning om kursus fra RB (bilag) RB har ansøgt om støtte til delvis finansiering af en lederuddannelse i FTF-regi. FU har drøftet det og foreslår, at der besluttes støtte til de første fire moduler, dvs. det første år, mens de sidste moduler bliver behandlet og eventuelt besluttet på et senere tidspunkt. Der blev af et HB-medlem gjort opmærksom på, at en sådan uddannelse er meget arbejdskrævende, og at HB-medlemmer skal passe på sig selv. Formanden var principielt enig, men mener, at HB skal støtte uddannelsen, da den også vil være gavnlig for HB-arbejdet. Der skal ganske vist behandles HB s kompetenceudvikling på næste HB-møde, men RB har frist for ansøgning nu i starten af juni, og derfor er det nødvendigt med en beslutning på dette maj-møde. Kursets første år er hermed bevilget. RB kvitterede. 10. Foreningens økonomi Dette er allerede behandlet under punkt 2. Forretningsudvalg. 11. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand Formanden har været til NLS-møde, hvor Anders Bondo forklarede om konflikten. GLformanden forklarede bevæggrundene for GL s beslutning om at indgå en aftale. Næstformanden har været til FTF-formandsmøde, hvor Annette Wilhelmsen holdt et oplæg, der også kom ind på regeringsindgrebet på lærerområdet. Formand og næstformand tager med LP til USA for at se på skovdrift. Der er tætpakket program, og derfor kan forudsiges, at der vil være nogen forsinkelse på mail-svar og lignende. B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: Kredsen har konstitueret sig. Af økonomiske grunde genovervejes deltagelse i et fælles møde i efteråret for efterskolelærere. Kreds 2: Kredsen har evalueret indsatsen under konflikten. Evalueringen mundede ud i en række kritikpunkter, der også handlede om andet end konflikten. Blandt andet blev efterlyst HB- 13

14 dagordener, der skal udsendes til KB, så også KB er orienteret. Også spørgsmålet om kredsøkonomi har været drøftet. Kredsen konstituerede sig derefter uændret ift. sidste år. Kreds 3: Kredsen har konstitueret sig. Der eksperimenteres med Skype-møder, så kørselsudgifter reduceres. Kreds 4: Ny konstituering, hvor Kirsten Benner er blevet næstformand. Der er lige nu fokus på et antal skoler, hvor der ud over TR ikke er andre medlemmer. Disse skoler besøges for at få flere medlemmer. Kreds 5: Kredsen har evalueret lockouten, og der efterlyses mere topstyring. Der er valgt ny i KB, Marianne Spanggaard. Kreds 6: Mette er ny kasserer i KB. Kredsen har drøftet aktivitetsniveauet for næste skoleår set i lyset af kredsens økonomi. Kreds 7: Kredsen har endnu ikke det fulde overblik over økonomien her efter lockouten. Der er fokus på de netværk, der er etableret under konflikten. Kreds 8: Genkonstituering har fundet sted. Spørgsmålet om topstyring har været drøftet, og kun en enkelt skole har efterlyst mere topstyring under lockouten. Øvrige skoler har fundet det værdifuldt, at kredsene har kunnet beslutte selv. Kreds 9: Der er to nye i kredsbestyrelsen. Lene Mikkelsen er ny næstformand, og Inga Fries er det andet nye KB-medlem. Der overvejes udsendelse af KB-nyhedsbrev. Kreds 10: Der er under konflikten lavet en facebook-side, som fortsat vil blive brugt. Lene Ackermann ønsker at stoppe som næstformand til fordel for Rikke Friis. Kredsens arbejde under konflikten bliver evalueret. Kredsøkonomien viser fortsat overskud, og kredsweekenden i september på HKC gennemføres. 14

15 Kreds 11: I slutningen af april har der været generalforsamling med 150 deltagere. Søren Brink Kristensen er nyt medlem af KB. Kredsfrikøb fordeles fremover ligeligt mellem KB-medlemmer. Der er etableret netværk under lockouten, og disse bevares fremover. Der har været kritik af, at medlemmer på skoler uden TR har følt sig underinformeret. Dette er der blevet taget hånd om fremadrettet. Fra flere skoler er der melding om kommende valg af TR. Kredsøkonomien er der endnu ikke det fulde overblik over, men der er selvfølgelig tale om en reduceret økonomi som følge af lockouten. Frie Skolers Ledere: Der har været afholdt generalforsamling, hvor tre nye er valgt til bestyrelsen. En ny uddannelse for ledere på frie grundskoler og efterskoler er ved at blive planlagt. Christina er tilbage som sekretariatschef efter endt barselsorlov. Formanden kvitterede for indbydelsen til at medvirke ved generalforsamlingen i Frie Skolers Ledere. C. Sekretariatet Arbejdsbelastningen har været meget stor de seneste måneder, og der er nu gjort op, hvordan ferie og frihed bliver udbetalt, afholdt og overført. Der blev efterlyst en nærmere opgørelse over, hvor meget ekstraarbejde, lockouten har medført. HWI laver en sådan opgørelse. Udbetaling af lockoutstøtte har krævet meget tid og opmærksomhed. Der kommer stadig henvendelser om for lidt og for meget udbetalt konfliktstøtte. Blandt andet er der en problemstilling omkring de fritstillede. Der er alt i alt kun tale om et meget lille antal deciderede fejl. Der er langt flere henvendelser fra medlemmer, der har fået for meget udbetalt, end medlemmer, der har fået for lidt udbetalt. Opkrævninger forventes udsendt i den kommende uge. 12. Personsager. Formanden orienterede om, at der er to lockout-sager, der behandles i LC. Der er rejst en sag om opsigelse af en TR begrundet i skolens økonomi. Uanset skolens økonomiske situation forfølger foreningen sagen. Det blev oplyst, at nogle fynske efterskoler set ud til at have problemer med at tiltrække elever til næste skoleår. På Sjælland er meldingen, at det ser sværere ud end tidligere, så der er ikke ventelister på skolerne længere. 15

16 13. Eventuelt. Intet. 16

17 Bilag 1: INDSTILLING Frie Skolers Lærerforening Flere i fællesskab Dato Fra styregruppen: Monica Lendal Jørgensen, Britta Juul Jensen Afbud: Henrik Wisbech Sted: Sekretariatet Start: Slut: Projekt flere i fællesskab - indstilling Da tillidsrepræsentanten er nøglepersonen ude på den enkelte skole, og der fortsat er mange skoler, som ikke har en tillidsrepræsentant, ønsker projektgruppen, at der gøres en løbende indsats for at nå målet om at alle skoler, som har muligheder for at vælge tillidsrepræsentant også gør det. Erfaring har vist, at personlig kontakt til vores medlemmer også i forbindelse med valg af tillidsrepræsentant har stor effekt, idet det skaber mulighed for dialog. Det er imidlertid lige så vigtigt, at foreningen kan fastholde sine tillidsrepræsenter længst muligt. Derfor tror projektgruppen, at anerkendelse af tillidsrepræsentanten er et af mange tiltag til, at tillidsrepræsentant føler sig set og anerkendt og det af både foreningen og sine medlemmer. For at bestride rollen som tillidsrepræsentant og for at være en kompetent repræsentant for foreningen forudsætter det viden og indsigt og derfor deltagelse i TR- uddannelsen. Flere i fællesskab indstiller derfor til, at vi i maj 2013, kan sende nedenstående til vores tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, og at der efterfølgende er opfølgning af foreningens kredsformand, formand eller næstformand. Konsulenterne kan også hjælpe med opfølgningen. Der udarbejdes materiale til brug for møderne på skolerne. Skoler med kontaktpersoner MÅL 15 skoler med kontaktpersoner vælger tillidsrepræsentant. METODE 1. Kredsvise lister over skoler med kontaktpersoner, hvor der er mindst fem medlemmer. 2. Brev til kontaktpersonen og medlemmerne på skolen om fordelene ved at have TR. 3. Telefonisk kontakt. Kredsformanden ringer efter cirka 3-4 uger til kontaktpersonen, for at høre hvordan brevet er blevet modtaget. Det primære formål er, at få medlemmerne til at vælge TR. Og hvis der er interesse for det etablere et besøg (cirka 1 time), hvor emnet er, hvad de får ved at vælge TR. Alternativt kan en konsulent hjælpe kredsformanden med at ringe til kontaktpersonen. 4. Besøg på skoler: Kredsformand eller konsulent 5. Power-point: Der laves overordnede slides, som kan bruges og tales ud fra, som man måtte ønske det. 17

18 Brev sendes ud i maj 2013 og opfølgning kan ske sidst i juni og efter sommerferien. Tillidsrepræsentanter uden uddannelse MÅL 20 tillidsrepræsentanter tilmelder sig uddannelsen efter sommerferien. METODE 1. Kredsvise lister over tillidsrepræsentanter, der ikke har deltaget i uddannelsen for tillidsrepræsentanter. 2. Brev sendes til tillidsrepræsentanter, der er valgt inden for de sidste fire år. 3. Telefonisk kontakt. Konsulent eller kredsformand ringer efter kort tid, hvis ikke tillidsrepræsentanten har tilmeldt sig uddannelsen, for at følge op på henvendelsen. Brev sendes i maj 2013 og opfølgning sker i maj og juni. Anerkendelse af TR s arbejde ved 5, 10, 15, 20. år MÅL Tillidsrepræsentanten føler sig set og værdsat af formanden og foreningen. METODE 1. Personligt brev til tillidsrepræsentanten med underskrift fra formanden. 2. Medlemmerne på skolen modtager hilsen fra FSL, som gør opmærksom på, at de har haft en tillidsrepræsentant i x år. pr. mail. Brev og mail sendes i maj

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere