Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RS), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen (HLH) onsdag, redaktør Thomas Kehlet (TKE) torsdag kl Peter Houlberg Salomonsen (PHS) referent Tema: Kredsstruktur Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - informationsmøder - politiske udmeldinger - møder med skoleforeningerne - sparekatalog (bilag tilsendt personligt) - kontingent afklaring (bilag) - Evaluering af lockout (bilag) B. Nye HB-medlemmer introforløb C. Frie Skolers Ledere (bilag fremsendt direkte til HBs medlemmer sen aften den 14. maj) D. Konstituering E. Vedtægtsarbejde F. HKC G. Møde med skoleforeninger og DfL. 3. Organisationsudvalg 4. Arbejdsmiljøudvalg 5. Uddannelsespolitisk udvalg A. Mentorordning 6. Kursusudvalg A. Den nye TR uddannelse 7. Strukturudvalget A. Indstilling om samlet ny kredsstruktur. 8. Flere i Fællesskab 1

2 A. Hvervning på skoler uden TR 9. Indkomne forslag A. Ansøgning om kursus fra RB (bilag) 10. Foreningens økonomi 11. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand B. Øvrige HB-medlemmer C. Sekretariatet 12. Personsager. 13. Eventuelt. Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden HLK ønskede et punkt dagsordensat om børnehaveklasseledernes årsmøde. Punktet behandles under organisationsudvalget. Med denne ændring blev dagsordenen godkendt. Temadelen om kredsstruktur samt indstillingerne fra strukturudvalget blev behandlet samlet og under punkt 2. Forretningsudvalg. 2. Forretningsudvalg A. OK13 herunder: - informationsmøder - politiske udmeldinger - møder med skoleforeningerne - sparekatalog (bilag tilsendt personligt) - kontingent afklaring (bilag) - Evaluering af lockout (bilag) Møder med skoleforeningerne Formanden orienterede om, at der er kommet uformelle invitationer fra skoleforeninger, der ønsker at mødes for blandt andet at drøfte de nye vilkår på arbejdstidsområdet. Foreningen vil naturligvis mødes med skoleforeningerne, og der tænkes blandt andet på disse møder at gøre en indsats for at få fokus på lærerprofessionen og på klasserumsledelse. Helt generelt er det nødvendigt med større opmærksomhed på, hvad det egentlig er for en skole, vi ønsker i Danmark. Er det en skole som den, der praktiseres i Kina eller Singapore, vi ønsker, eller har vi vore egne målsætninger ikke mindst for det frie skoleområde? 2

3 RN gjorde opmærksom på en aviskronik skrevet af Steen Hildebrandt, hvor han opfordrer lærere til, nu hvor arbejdstidsvilkårene er ændret, at kræve god ledelse på skolerne. Det kunne være en alternativ indgangsvinkel for foreningen til den nye situation. Næstformanden var af den holdning, at foreningen skal gøre op med tendensen til at tale lærerne ned. Opmærksomheden skal i stedet forsøges rettet hen imod, hvad vi kan, og hvad vi er rigtigt gode til. Formanden orienterede her videre om kursussamarbejdet med Danmarks Privatskoleforening. Det er en lidt usædvanlig konstruktion, idet der ikke er lignende samarbejder med andre skoleforeninger. I det hele taget kræver de ændrede forhold og ikke mindst det forøgede følsomhed, som følge af lockouten, at vi revurdere vores samarbejde med skoleforeningerne. Der er således en hel del overvejelser forud for møder med skoleforeningerne. Sparekatalog (bilag udsendt personligt) HWI gennemgik det udarbejdede notat vedr. samlede besparelser i Frie Skolers Lærerforening. I besparelserne indgår følgende usikkerhedsmomenter: Det endelige lånebeløb med sikkerhed i foreningens faste ejendom samt det kommende års medlemsudvikling. Det samlede sparemål udgør ca. 1,4 mio. i 2013 og 5,5 mio. kr. for både 2014 og Sekretariatet gennemgået af HWI Der var tilslutning til de foreslåede besparelser via manglende genbesættelse af ledige stillinger, kantinen, reducerede bladudgivelser (fra 16 numre årligt til 11), afvikling af kalendere, rejseudgifter samt afvikling af julegaver. Hertil kommer yderligere besparelser på i 2013 samt ca. 1,1-1,3 mio og Arbejdet med dette iværksættes straks af chefgruppen. Det politiske niveau gennemgået af formanden De foreslåede besparelser på det politiske område vil via færre kredse og dermed færre HBmedlemmer, andre strukturbesparelser, færre to-dages HB møder, rep.møde hvert andet år medføre besparelser på kr. i 2013 samt 1,6 mio. i 2014 samt 3,0 mio. i Samlet medfører ovenstående, at der udover de ikke udmøntede besparelser på sekretariatet - skal spares yderligere kr. 2013, 1 mio. i 2014, mens der ikke er yderligere sparekrav for nærværende for I det videre arbejde vil bl.a. indgå følgende forslag: medlemskab af foreninger varighed, gaver, forplejning og, underholdning til repræsentantskabsmøde besparelser på arrangementer for særlige grupper betaling for vurdering af tjenesteboliger medlemskursus Der udarbejdes endeligt budgetforslag til behandling på HB mødet i juni møde Kontingent afklaring (bilag). 3

4 HWI orienterede om, at der er brug for en hurtig afklaring af, hvad vi skal gøre ved blandt andet de forholdsvist mange medlemmer, der har meldt sig ind lige omkring tidspunktet for konflikten. Der er i en række tilfælde brug for undtagelser eller fortolkninger fra foreningens bestemmelser vedrørende kontingent. Fx er der ny-indmeldte, der kommer fra DLF, og som betaler af på et lån i DLF. Skal de til FSL betale forhøjet kontingent? Og vi må forudse, at der kommer en del nye medlemmer til august, hvor nyuddannede får arbejde. Skal de også betale forhøjet kontingent? Herudover er der ex-dlf ere, der har sagt nej til lån, skal disse betale forhøjet kontingent? Endelig er der en række udmeldelses-problemstillinger. Hvis fx en lærer har fået arbejde uden for overenskomsten, er udmeldelsesfristen så stadig 6 måneder? Og er der brug for dokumentation for overgang til fx medlemskab af DLF? Spørgsmålet om friholdelse for betaling af det ekstra kontingent frem til repræsentantskabsmødet blev indgående drøftet, og spørgsmålet blev efterfølgende bragt til afstemning. Model 1: Alle ny-indmeldte fra DLF og Uddannelsesforbundet friholdes frem til repræsentantskabsmødet. Model 2: Alle ny-indmeldte efter 1. marts frem til repræsentantskabsmødet i november friholdes. Model 2, hvem stemmer for: 8. Imod: 4. Vedtaget, alle nye medlemmer friholdes frem til repræsentantskabet. KIT er ansvarlig for kommunikation omkring dette, og for klart at kommunikere til denne gruppe, at friholdelsen for konfliktkontingent kun er gældende frem til repræsentantskabsmødet. Vedtagelsen indebærer følgende omkring udmeldelse, indmeldelse og konfliktkontingent: Udmeldelse Beslutning: 1. Hvis man bare melder sig ud eller melder sig ud for at gå til gule fagforeninger eller lign.: Fuldt kontingent + 200/md i hele perioden. 2. Hvis man melder sig ud pga nyt arbejde og dokumenterer at man har meldt sig ind i OK-bærende org.: 200/md i hele perioden. Formelt set vil der være tale om en nedsættelse af kontingentet iht 16.4 samtidig med at rådgivning mv overgår til den nye organisation. Dokumentationen kan være et indmeldelsesbrev og/eller en kvittering for indbetalt kontingent. Beløbet kan betales månedsvist eller i én betaling efter medlemmets eget valg. Indmeldelse Beslutning: 3. Nyindmeldte, som var ansat på det frie skoleområde 28/2 2013: + 200/md frem til rep.mødet. 4. Nyindmeldte som også er nyansatte: Intet konfliktkontingent frem til rep.mødet. Det skal klart formidles, at kontingentet må formodes at blive forhøjet for alle fra og med 1. januar Dette besluttes i givet fald på rep.mødet i november. FU afklarer forholdene for overflytninger med DLF og Uddannelsesforbundet. 5. Nyindmeldte, nyansatte, nyuddannede: Som 4 ovenfor, men først efter 3 mdr Konfliktkontingent, andet (frem til rep.mødet) 6. Dobbeltorganiserede, fuldt kontingent: + 100/md 7. Dobbeltorganiserede, nedsat kontingent: + 50/md 8. Studerende: + 12/md 4

5 Formanden efterlyste en nærmere analyse af medlemmerne i FSL, dvs. en slags beskrivelse af, hvordan et typisk medlemsforløb i FSL ser ud. Hvornår indmelder man sig, hvor lang tid er man medlem osv. HWI står for en sådan analyse og beskrivelse, der præsenteres på HBmødet i juni. Evaluering af lockouten (bilag). Formanden er af den holdning, at medlemmerne skal kunne give udtryk for, hvad de mener om foreningens håndtering af konflikten. Derudover vil der være mulighed for, at foreningen kan lære af en sådan evaluering. Evaluering kan finde sted på tre niveauer, i HB, i kredsene og på sekretariatet. På HB-niveau kan følgende emner blive inddraget i en evaluering: LC-samarbejdet, Fondens størrelse, det kommunikationsmæssige, dvs. har vi været dygtige nok til at kommunikere i forløbet? Herudover kunne inddrages spørgsmål om ledernes stilling i foreningen, relationerne til skoleforeningerne samt det interne samarbejde i HB? På kredsniveau må spørgsmålet primært være dette: Hvordan har medlemmerne oplevet konflikten? Men også, hvordan har kredsens interne samarbejde fungeret? På sekretariatet kan evalueres, hvordan lockouten har været håndteret. Der blev suppleret med, at kredsene kunne evaluere samarbedet med DLF på kredsniveau. Et andet emne kunne være samarbejdet FSL-kredsene imellem. Formanden mente, at det er afgørende, at en undersøgelse sker elektronisk, og at udgangspunktet skal være keep it simple med et lavt antal spørgsmål. En ekstern leverandør bruges, og udgiften skal minimeres. En undersøgelse skal gennemføres på denne side af sommerferien. Kredstilhørsforhold skal fremgå af besvarelserne, så også kredsene kan bruge resultatet af evalueringen i sit arbejde. B. Nye HB-medlemmers introforløb Der er planlagt et introforløb for de tre nye HB-medlemmer, og det foreslås, at de to dage på sekretariatet afholdes efter sommerferien. Dette tilsluttede HB sig. For hele HB er lavet en kompetenceudviklingsplan, som tages op på det kommende HB-møde. C. Frie Skolers Ledere FU har afholdt et møde med det nye triumvirat i Frie Skolers Ledere om ledernes stilling i foreningen og om de udmeldelser af Frie Skolers Ledere, som har vist sig her oven på lockouten. Et notat er fremsendt direkte til HBs medlemmer sen aften den 14. maj. Udgangspunktet har fra FU s side været, at det er FU s holdning, at der er gode perspektiver i, at ledere er en del af foreningen, men omvendt er det holdningen, at hvis en ledernes bestyrelse ønsker løsrivelse, så er det holdningen, at så vil vi i FSL ikke stå i vejen for det. Der er dog en række problemstillinger forbundet med en løsrivelse. 5

6 Formanden er af den holdning, at vi skal vælge mellem at have en lederfraktion, der er stærkt reduceret i antal medlemmer, eller at støtte en løsrivelse. Det sidste risikerer at kunne medføre en stigning i antallet af konflikter på skolen, hvilket ingen har interesse i. Omvendt er det vigtigt at respektere et ønske fra ledernes bestyrelse om løsrivelse. RN fremhævede det vigtige i at få delt fonden, så eventuelle fremtidige konflikter ikke vil indebære, at ledere finansierer læreres konflikt og omvendt. Næstformanden mente, at det grundlæggende er ærgerligt, hvis drøftelsen ender med løsrivelse. Mht. spørgsmålet om fondsdeling, så er det naturligt, at fonden skilles i to, når nu der er ønske om løsrivelse. Der blev spurgt ind til, hvornår en løsrivelse kunne finde sted. Et HB-medlem efterlyste en nærmere granskning af årsager til udmeldelser. Er vurderingen, at det primært skyldes spørgsmålet om kontingent? Formanden oplyste, at der ikke opereres med en egentlig deadline. Der er ikke erfaringer med en lignende løsrivelse fra andre organisationer. Omstændighederne har indtil nu altid været anderledes. Mht. baggrunden for ønsket om selvstændighed er vurderingen, at lockouten sandsynligvis har fungeret som en katalysator, ikke som den egentlige årsag. RN beskrev de mangeartede årsager til de aktuelle udmeldelser. Gennemgående er der tale om, at FSL s retorik under konflikten er blevet opfattet som et udtryk for manglende respekt for ledernes ledelsesret og måde at lede skolerne på. Der er således langtfra kun tale om udmeldelser pga. betaling af ekstra konfliktkontingent. Der blev af flere HB-medlemmer gjort opmærksom på, at FSL s retorik under konflikten ikke havde båret præg af at være angreb på lederne, men som et forsvar for forhandlingsretten ude på skolerne, og at et sådant forsvar også er til fordel for lederne. Formanden ridsede op, at der dels indtil nu er drøftet spørgsmålet om forhandlingsretten og dels ledernes forhold. Mht. ledernes forhold, så har formanden gjort sig store anstrengelser for ikke at kritisere lederne, men at gå efter det saglige. Lederne bør i processen gives kredit for, at de ønsker at tage deres del af lånet med sig i løsrivelsen. RN forklarede mht. retorikken, at mange af ledermedlemmerne har sammenkædet FSL s retorik med DLF s mere aggressive retorik, og at dette har været en anstødssten, der har bevirket de mange udmeldelser. Formanden konkluderede, at der i behandlingen på HB-mødet har været mange indlæg og mange forbehold, men at HB er indstillet på, at der arbejdes videre med processen, som beskrevet i indstillingen. Indstilling Opkrævningen af konfliktkontingent til ledermedlemmer udsættes til ultimo juni FU bemyndiges til at kunne optage et lån på vegne af Frie Skolers Ledere til betaling af ledermedlemmernes konfliktkontingent FU bemyndiges til at drøfte FS Lederes ønske om en selvstændig lederforening med bestyrelsen for FS Ledere og LC. Indstillingen er vedtaget, og der arbejdes videre med processen. 6

7 Formanden orienterede om en særlig problemstilling omkring de 500 kr. i konfliktkontingent for souscheferne, som under konflikten har været en del af ledelsen, men som nu står til at skulle betale de 500 kr., mens de egentlige ledere får udsat betalingen. Dette kan blive opfattet som et problem af souscheferne. Flere HB-medlemmer vurderede, at souschefer ikke vil betragte et girokort til dem på de 500 kr. som et problem. Betalingen effektueres derfor. RN kvitterede for det respektfulde forløb indtil nu omkring ledernes ønske om løsrivelse, både ift. FU og ift. HB. Formanden kvitterede for en sober debat i HB om et ømtåleligt emne. D. Konstituering Der er på forhånd udsendt et oplæg om konstituering med ønsker om deltagelse i de forskellige udvalg. HB konstituerede sig, og den endelige liste over konstituering udsendes særskilt. Der var enkelte hængepartier, så den endelige konstituering konfirmeres på juni-mødet. Tema: Kredsstuktur Der gennemføres først en overordnet drøftelse, hvorefter indstillingerne behandles. Formanden præsenterer først hele arbejdet omkring ændringen af kredsstrukturen. Derefter vil der være afklarende spørgsmål, der så bliver afløst af arbejde i grupper, hvor enkelte punkter vil blive diskuteret efterfulgt af plenum. Formanden orienterede om, at der hidtil egentlig ikke har været den store interesse fra medlemmernes side i spørgsmålet om, hvordan strukturen skal være. Bladet har lavet undersøgelser, der har vist, at spørgsmålet om struktur ikke har rangeret højt på medlemmernes dagsorden. Men konflikten og den megen aktivitet i kredsene har sandsynligvis ændret dette. Processen har været sådan, at udgangspunktet har været de opgaver, som kredsene skal løse. Med konflikten har arbejdet taget den drejning, at økonomi er blevet et centralt element. Der kan være mange følelser forbundet med en forandringsproces som denne. Det vil være meget vigtigt, at HB er så enige som overhovedet muligt i kredsstrukturforslaget, for hvis ændringen ikke sker, så må der træffes andre indgribende beslutninger af økonomiske årsager. Diskussionen om struktur kan spores helt tilbage til kampen om næstformandsposten i 2008, hvor den ene kandidat talte for fælles kredse, mens den anden kandidat talte for at bevare særskilte kredse, som besluttet ifm. fusionen mellem EL og FGL. Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev besluttet, at der skulle arbejdes videre hen imod en struktur med fælles kredse. Der blev formuleret fire opmærksomhedspunkter. Synlighed, kort afstand mellem medlem og politisk valgte, netværksdannelse samt fokus på det enkelte medlem og medlemshvervning. Der er på den baggrund etableret et strukturudvalg, der har arbejdet før, under og efter lockouten. Dette arbejde munder ud i de indstillinger, der er lavet til dette HB-møde. Formanden gennemgik her de enkelte indstillinger og baggrundspapirer. 7

8 Indstillingen om arbejdsopgaver er allerede vedtaget på et tidligere HB-møde. Det nye er skalopgaverne samt formandens indsats ift. kredsenes fremtidige løsning af disse skal-opgaver. Kredsene skal fremover stå for dele af TR-uddannelsen, stå for hjælp til skoler, der ønsker at vælge TR, stå for medlemshvervning samt deltage i det lokalpolitiske liv. Der blev spurgt ind til, hvad sidste punkt kan indebære. Formanden uddybede med, at der er tale om lokale emner, der har med de frie skoler at gøre, og som ikke typisk bliver taget op mere centralt i foreningen. Antallet af kredse og grænsedragninger har været drøftet indgående i strukturudvalget. Særligt afgrænsningen på Sjælland har været i fokus. Der blev spurgt ind til, om antal medlemmer har været prioriteret over antal skoler. Formanden oplyste, at geografiske hensyn samt en nogenlunde ligelig fordeling af medlemmer har været højt prioriteret. Også demografiske forhold med tendensen til urbanisering har været inddraget i arbejdet. Der har ikke været tale om hensyntagen til, hvor nuværende politisk valgte arbejder eller bor. Formanden roste i øvrigt processen i strukturudvalget, der har været særdeles konstruktiv og saglig. Der blev af flere i HB efterlyst en højere prioritering af antallet af skoler i kredsene, idet arbejdsmængden for KB i høj grad er afhængig af antallet af skoler og tillidsrepræsentanter. Formanden replicerede, at det ikke har vejet tungt, hvor mange skoler, der er i hver kreds, men at det kan være et relevant kriterie at inddrage.. Indstilling 3 er lavet på en måde, så næstformandsposten opgraderes. Dette er helt bevidst af hensyn til at skabe en vej mod at blive kredsformand. Økonomi-funktionen foreslås flyttet til Aarhus, hvorved der kan drages fordel af stordriftsfordele. Det er ikke hensigten, at det lokale råderum for økonomiske dispositioner dermed skal begrænses. Der har mht. frikøb været forskellige modeller bragt i spil i strukturudvalget. Blandt andet har været drøftet en model, hvor hver kreds selv kan beslutte dels det samlede frikøb og dels sammensætningen af frikøb. De hidtidige meget forskellige honorarordninger foreslås erstattet af kun ét honorar, og det er et honorar, der er møntet på dem, der mister undervisningstillæg. Næstformanden nævnte, at modellen for frikøb kan være en slags forsøgsordning, som så evalueres efter en rum tid, hvorefter en ny model kan besluttes i HB. Kredsøkonomien foreslås ændret på en måde, så tilskuddet er tredelt. Dels et tilskud, der skal dække de basisudgifter, der er nødvendige for at opretholde en kreds, dels et tilskud afhængig af antal skoler og medlemmer, dvs. aktivitetsbestemt, og dels et tilskud afhængig af geografiske forhold. Der blev rejst spørgsmålet, om tilskud B er 50 % afhængig af antal skoler og 50 % afhængig af antal medlemmer. Det blev bekræftet af formanden, der dog oplyste, at denne vægtning selvfølgelig kan diskuteres og ændres. 8

9 Der blev gennemgået forslaget til fremtidig mulighed for overførsel af overskud i kredsene fra et år til det næste. Der er tale om en begrænsning ift. den nuværende ordning, så ophobning af midler i kredsene reduceres. Der er foreslået forskellige modeller for kørselsordninger, og det afspejler, at strukturudvalget har drøftet dette spørgsmål uden at nå til enighed om en indstilling. Formanden sluttede sin præsentation af med, at det ikke var det oprindelige ønske, at der skulle ske besparelser i omegnen af to mio. kr., men at lockouten har afstedkommet dette. Hvis der er ønsker, der afstedkommer større kredsudgifter, så er det nødvendigt, at de holdes inden for kredsenes fremtidige økonomi. Der blev gjort opmærksom på, at det, der bliver besluttet, fx vedr. honorarer, vil være gældende på tværs af kredsene. Herefter blev forslaget diskuteret i tre grupper. Gruppe 1 var Monica, Henrik H., Minna og Finn. Gruppe 2 var Henrik W., Søren, Annie, Ricky, Rud og Lars. Gruppe 3 var Uffe, Anders, Hanne, Rikke og Hans Erik. Formanden samlede op i plenum og foreslog, at pointerne fra de tre grupper bliver opsamlet af strukturudvalget, der så laver nye indstillinger til HB-mødet i juni. Næstformanden ønskede, at den allerede vedtagne indstilling om kan- og skal-opgaver ændres, så medlemsmøder figurerer under skal-opgaver. Udvalget ændrer det og indstiller på ny i juni til HB-mødet. Kredsinddelingen bør vægte kreds 1, 2 og 8-grænsedragningen af hensyn til skole-antal, da der er rigtig mange skoler i kreds 1, mens der er få skoler i kreds 2 og 8. Strukturudvalget justerer dette, så der bliver større lighed mellem antallet af skoler, og en ny indstilling om kredsstruktur laves til juni-mødet. Ift. kredsøkonomi blev foreslået, at KB-frikøbet laves, så kredsformand får minimum 20 % frikøb og at 20 % fordeles mellem de øvrige tre KB medlemmer. Formanden problematiserede, at fleksibilitet er fint, men at der alligevel vil være meget begrænsede muligheder for fleksibilitet i og med, at der kun er 20 % til fordeling blandt tre personer. Der var et bredt ønske om fleksibilitet, så fordelingen af de 40 minus 20 % er op til kredsens beslutning. Et andet problem handler om kostskoletillæggets relation til de nye arbejdstidsvilkår i Udfaldet af dette kan have betydning for, om der skal være mulighed for KB-honorar til efterskolelærere, der vælges til kredsbestyrelsen. Udvalget undersøger dette og inkluderer spørgsmålet i en ny indstilling. Der blev nævnt, at der er brug for præcisering af, at der også fremover skal være 2 suppleanter i hver af de nye kredsbestyrelser. Mht. kredsøkonomi, så foreslås, at x og y i B-tilskuddet ændres, så antal skoler vægtes højere end antal medlemmer. A-tilskuddet ændres, så det udgør en højere procentdel end det foreslåede af den samlede kredsøkonomi. Der skal være midler til KB-frikøb samt de øvrige faste kredsudgifter. Det blev drøftet, om der både skal justeres i vægtningen mellem x og y i tilskud B og justeres ift. kredsgrænserne. Der er tilslutning til at justere begge dele. 9

10 Der var ikke ønske om at ændre på hverken det særlige tilskud eller overførselsbetingelserne. Det blev foreslået, at alle i KB kører til høj takst, mens tillidsrepræsentanter og medlemmer, der kører langt færre kilometer, kører til lav takst. I hvert fald vil det netop på dette punkt være hensigtsmæssigt, at der afregnes ens på tværs af kredsene. Strukturudvalget laver en ny indstilling. Formanden pointerede, at vi nu har et grov-udkast til nye kredse, og derfor kan organisationsudvalget gå i gang med at lave udkast til vedtægtsændringer. Strukturudvalget mødes igen og laver nye indstillinger til HB-mødet i juni. E. Vedtægtsarbejde Arbejdet med nye vedtægter vil være omfattende, dels pga. ny kredsstruktur og dels pga. konflikten, hvor der har vist sig behov for en del vedtægtsændringer. De nuværende vedtægter bærer præg af at være fusionsvedtægter, og der er brug for, at der tages højde for en række problemstillinger. Som følge af de mange og grundlæggende ændringer, vil der være tale om et snævert samarbejde mellem sekretariatet og organisationsudvalget. Et udkast skal foreligge lige efter sommerferien. JPH udarbejder et oplæg forud for Organisationsudvalgets drøftelse. F. HKC Centret er kåret til årets kursuscenter. Der blev udtryk megen glæde oiver dette fra HB s side. Der har været afholdt møde med direktørparret om økonomi og behovet for fremtidigt overskud. G. Møde med skoleforeninger og DfL Der har været afholdt møde med DfL og skoleforeningerne, hvor næstformanden har deltaget. Der er planlagt et arrangement, hvor politisk valgte på bestyrelsesniveau samt ansatte i 15 organisationer mødes under overskriften Bevægelser. Mødet finder sted på DfL og foregår fredag den 13. september. Formanden deltager, og næstformanden melder tilbage, at vi vil være deltagere fra FSL. Der blev af næstformanden orienteret om det kommende Folkemøde på Bornholm, hvor der til sommer vil være flere organisationer i vores telt. Der vil igen i år være morgen-arrangementer i teltet. De første repræsentanter fra FSL vil tage til Bornholm onsdag, dvs. dagen før de første arrangementer. Ønsker om overnatning skal koordineres med BLL. 3. Organisationsudvalg Der har været afholdt møde med børnehaveklasselederne, og der blev udtrykt forståelse for, at formanden på det netop afholdte årsmøde desværre ikke kunne deltage. Økonomien i årsmødet blev drøftet, og næste års årsmøde skal arrangeres inden for en nærmere udstukket økonomisk ramme. 4. Arbejdsmiljøudvalg 10

11 Næste møde er om 14 dage. Formanden orienterede om, at det nylige lovindgreb med statstjenestemændenes arbejdstidsregler indebærer, at sovevagter, hvis den såkaldte Jæger-dom skal følges, skal have fuld tid. Det undersøges, om dette skal forfølges. 5. Uddannelsespolitisk udvalg Lockouten har betydet, at udvalget har aflyst et møde. A. Mentorordning Ordningen kører, og 9 ud af 10 par melder tilbage, via mentor at der er tale om vellykkede processer. Der er ved at blive lavet en midtvejsevaluering, og den skal bruges til i HB at beslutte, om ordningen skal fortsætte i næste skoleår. Udvalget holder møde i starten af juni og vil lave en indstilling til HB om, hvorvidt mentorordningen skal fortsætte, herunder vedr. de økonomiske forhold. 6. Kursusudvalg A. Den nye TR uddannelse Udvalget har arbejdet med en ny TR-uddannelse, hvor TR 1 flyttes til kredsen. Indholdet er præsentation samt gensidig afklaring af, hvad der forventes af TR-uddannelsen. Herudover skal kredsens opbygning og arbejde gennemgås. Endelig skal Den danske Model samt Flere i Fællesskab gennemgås. Indholdet på TR 2, 3, 4 og 5 blev gennemgået. Reduktionen af omfanget af TR-uddannelsen gør det muligt at lave en række temadage, fx 10, rundt i landet, hvor primært arbejdstidsreglerne gennemgås. Der vil blandt andet være fokus på tillidsrepræsentantens nye rolle ift. arbejdstid. Der er lavet en beregning på den samlede udgift. Formanden kvitterede for et fornuftigt arbejde i en overgangsfase. Næste år skal der jo igen tænkes nyt. Mht. Flere i Fællesskab er det vigtigt, at der fokuseres på TR s rolle ift. projektet frem for en mere overordnet beskrivelse af projektet og dets formål. Det skal være meget konkret. På TR-E kunne være et punkt om foreningens holdning til de nye arbejdstidsregler. Det kunne overvejes at placere TR-E på en skole. Der blev spurgt ind til muligheden for, at også suppleanter deltager, fx i TR-E. Formanden svarede, at det er særdeles gavnligt, når TR og suppleant begge kan deltage i arrangementer, men det er samtidig meget dyrt, og af den grund er det kun TR, der deltager i TR-uddannelsen. Udvalget ønsker at afholde et ekstra møde i slutningen af juni for at få den sidste planlægning af TR-uddannelsen på plads. Indstilling: Implementering af de nye arbejdstidsregler gennemføres som 10 temadage 11

12 for tillidsrepræsentanter fordelt over hele landet. Temadagene afvikles i januar/februar 2014 med ca. 60 deltagere pr temadag. Vedtaget. 7. Strukturudvalget A. Indstilling om samlet ny kredsstruktur. Punkter er behandlet under punkt 2. Forretningsudvalg, hvor det blev besluttet at udskyde endelig beslutning til juni-mødet. 8. Flere i Fællesskab A. Hvervning på skoler uden TR Næstformanden orienterede om, at der er en fejl i indstillingen under punkt 4 i metode. Der skal stå Foreningens formand/næstformand i stedet for konsulent. Det foreslås mht. opgaven med valg af TR, at de skoler, hvor der er flest medlemmer, men ingen TR, udvælges, da det vurderes, at der er bedst chancer for, at det er på disse skoler, der vælges en TR. Anden opgave i indstillingen er at få eksisterende TR, der ikke har gennemført TRuddannelsen, til at gennemføre TR-uddannelsen. Tredje opgave handler om at anerkende TR, der har virket i 5, 10, 15 eller 20 år. Det foreslås, at de modtager et brev med tak for indsatsen. Også medlemmerne på skolen modtager et brev, hvor der gøres opmærksom på TR s mangeårige indsats. Ideen om markering af 5-20 års jubilæum blev drøftet, og det blev blandt andet foreslået at få produceret nåle i forskellige farver. Der bliver arbejdet videre med ideen om noget til at marker og påskønne mangeårig indsats. Der blev efterlyst en status på, i hvilket omfang kredsene når at gennemføre de tiltag på skolerne, som er en udløber af Flere i Fællesskab. Det blev drøftet, om næstformand og formand har tid til deltagelse i møder på skoler om blandt andet rekruttering af TR. Formand og næstformand nævnte, at de vil prioritere sådanne opgaver højt. Fokus er ved at ændre sig fra kun at være på tillidsrepræsentanter til at være på de enkelte medlemmer, og prioriteringen fra formand og næstformand om sådanne møder er et udtryk for det ændrede fokus. Mht. status på kredsformændenes opringninger oplyser næstformanden, at det allerede er evalueret, men vil blive behandlet på næste HB-møde, hvor der vil være et større punkt under Flere i Fællesskab. Der var den indvending, at flere kredsformænd ikke har nået at kontakte alle nye medlemmer, dvs. gennemføre projektet herom fra før lockouten, og nu foreslås en ny mængde henvendelser fra kredsformand. Der blev modsat argumenteret for, at de fleste kredsformænd vist enten telefonisk eller pr. mail har nået at kontakte de ny-indmeldte, hvorfor den nye opgave vurderes realistisk. 12

13 Næstformanden gjorde opmærksom på, at der er tale om en proces, og at ikke alt skal klares nu og her af kredsene. Indstilling: Projekt flere i fællesskab, se bilag Vedtaget. 9. Indkomne forslag A. Ansøgning om kursus fra RB (bilag) RB har ansøgt om støtte til delvis finansiering af en lederuddannelse i FTF-regi. FU har drøftet det og foreslår, at der besluttes støtte til de første fire moduler, dvs. det første år, mens de sidste moduler bliver behandlet og eventuelt besluttet på et senere tidspunkt. Der blev af et HB-medlem gjort opmærksom på, at en sådan uddannelse er meget arbejdskrævende, og at HB-medlemmer skal passe på sig selv. Formanden var principielt enig, men mener, at HB skal støtte uddannelsen, da den også vil være gavnlig for HB-arbejdet. Der skal ganske vist behandles HB s kompetenceudvikling på næste HB-møde, men RB har frist for ansøgning nu i starten af juni, og derfor er det nødvendigt med en beslutning på dette maj-møde. Kursets første år er hermed bevilget. RB kvitterede. 10. Foreningens økonomi Dette er allerede behandlet under punkt 2. Forretningsudvalg. 11. Meddelelser fra: A. Formand/næstformand Formanden har været til NLS-møde, hvor Anders Bondo forklarede om konflikten. GLformanden forklarede bevæggrundene for GL s beslutning om at indgå en aftale. Næstformanden har været til FTF-formandsmøde, hvor Annette Wilhelmsen holdt et oplæg, der også kom ind på regeringsindgrebet på lærerområdet. Formand og næstformand tager med LP til USA for at se på skovdrift. Der er tætpakket program, og derfor kan forudsiges, at der vil være nogen forsinkelse på mail-svar og lignende. B. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: Kredsen har konstitueret sig. Af økonomiske grunde genovervejes deltagelse i et fælles møde i efteråret for efterskolelærere. Kreds 2: Kredsen har evalueret indsatsen under konflikten. Evalueringen mundede ud i en række kritikpunkter, der også handlede om andet end konflikten. Blandt andet blev efterlyst HB- 13

14 dagordener, der skal udsendes til KB, så også KB er orienteret. Også spørgsmålet om kredsøkonomi har været drøftet. Kredsen konstituerede sig derefter uændret ift. sidste år. Kreds 3: Kredsen har konstitueret sig. Der eksperimenteres med Skype-møder, så kørselsudgifter reduceres. Kreds 4: Ny konstituering, hvor Kirsten Benner er blevet næstformand. Der er lige nu fokus på et antal skoler, hvor der ud over TR ikke er andre medlemmer. Disse skoler besøges for at få flere medlemmer. Kreds 5: Kredsen har evalueret lockouten, og der efterlyses mere topstyring. Der er valgt ny i KB, Marianne Spanggaard. Kreds 6: Mette er ny kasserer i KB. Kredsen har drøftet aktivitetsniveauet for næste skoleår set i lyset af kredsens økonomi. Kreds 7: Kredsen har endnu ikke det fulde overblik over økonomien her efter lockouten. Der er fokus på de netværk, der er etableret under konflikten. Kreds 8: Genkonstituering har fundet sted. Spørgsmålet om topstyring har været drøftet, og kun en enkelt skole har efterlyst mere topstyring under lockouten. Øvrige skoler har fundet det værdifuldt, at kredsene har kunnet beslutte selv. Kreds 9: Der er to nye i kredsbestyrelsen. Lene Mikkelsen er ny næstformand, og Inga Fries er det andet nye KB-medlem. Der overvejes udsendelse af KB-nyhedsbrev. Kreds 10: Der er under konflikten lavet en facebook-side, som fortsat vil blive brugt. Lene Ackermann ønsker at stoppe som næstformand til fordel for Rikke Friis. Kredsens arbejde under konflikten bliver evalueret. Kredsøkonomien viser fortsat overskud, og kredsweekenden i september på HKC gennemføres. 14

15 Kreds 11: I slutningen af april har der været generalforsamling med 150 deltagere. Søren Brink Kristensen er nyt medlem af KB. Kredsfrikøb fordeles fremover ligeligt mellem KB-medlemmer. Der er etableret netværk under lockouten, og disse bevares fremover. Der har været kritik af, at medlemmer på skoler uden TR har følt sig underinformeret. Dette er der blevet taget hånd om fremadrettet. Fra flere skoler er der melding om kommende valg af TR. Kredsøkonomien er der endnu ikke det fulde overblik over, men der er selvfølgelig tale om en reduceret økonomi som følge af lockouten. Frie Skolers Ledere: Der har været afholdt generalforsamling, hvor tre nye er valgt til bestyrelsen. En ny uddannelse for ledere på frie grundskoler og efterskoler er ved at blive planlagt. Christina er tilbage som sekretariatschef efter endt barselsorlov. Formanden kvitterede for indbydelsen til at medvirke ved generalforsamlingen i Frie Skolers Ledere. C. Sekretariatet Arbejdsbelastningen har været meget stor de seneste måneder, og der er nu gjort op, hvordan ferie og frihed bliver udbetalt, afholdt og overført. Der blev efterlyst en nærmere opgørelse over, hvor meget ekstraarbejde, lockouten har medført. HWI laver en sådan opgørelse. Udbetaling af lockoutstøtte har krævet meget tid og opmærksomhed. Der kommer stadig henvendelser om for lidt og for meget udbetalt konfliktstøtte. Blandt andet er der en problemstilling omkring de fritstillede. Der er alt i alt kun tale om et meget lille antal deciderede fejl. Der er langt flere henvendelser fra medlemmer, der har fået for meget udbetalt, end medlemmer, der har fået for lidt udbetalt. Opkrævninger forventes udsendt i den kommende uge. 12. Personsager. Formanden orienterede om, at der er to lockout-sager, der behandles i LC. Der er rejst en sag om opsigelse af en TR begrundet i skolens økonomi. Uanset skolens økonomiske situation forfølger foreningen sagen. Det blev oplyst, at nogle fynske efterskoler set ud til at have problemer med at tiltrække elever til næste skoleår. På Sjælland er meldingen, at det ser sværere ud end tidligere, så der er ikke ventelister på skolerne længere. 15

16 13. Eventuelt. Intet. 16

17 Bilag 1: INDSTILLING Frie Skolers Lærerforening Flere i fællesskab Dato Fra styregruppen: Monica Lendal Jørgensen, Britta Juul Jensen Afbud: Henrik Wisbech Sted: Sekretariatet Start: Slut: Projekt flere i fællesskab - indstilling Da tillidsrepræsentanten er nøglepersonen ude på den enkelte skole, og der fortsat er mange skoler, som ikke har en tillidsrepræsentant, ønsker projektgruppen, at der gøres en løbende indsats for at nå målet om at alle skoler, som har muligheder for at vælge tillidsrepræsentant også gør det. Erfaring har vist, at personlig kontakt til vores medlemmer også i forbindelse med valg af tillidsrepræsentant har stor effekt, idet det skaber mulighed for dialog. Det er imidlertid lige så vigtigt, at foreningen kan fastholde sine tillidsrepræsenter længst muligt. Derfor tror projektgruppen, at anerkendelse af tillidsrepræsentanten er et af mange tiltag til, at tillidsrepræsentant føler sig set og anerkendt og det af både foreningen og sine medlemmer. For at bestride rollen som tillidsrepræsentant og for at være en kompetent repræsentant for foreningen forudsætter det viden og indsigt og derfor deltagelse i TR- uddannelsen. Flere i fællesskab indstiller derfor til, at vi i maj 2013, kan sende nedenstående til vores tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner, og at der efterfølgende er opfølgning af foreningens kredsformand, formand eller næstformand. Konsulenterne kan også hjælpe med opfølgningen. Der udarbejdes materiale til brug for møderne på skolerne. Skoler med kontaktpersoner MÅL 15 skoler med kontaktpersoner vælger tillidsrepræsentant. METODE 1. Kredsvise lister over skoler med kontaktpersoner, hvor der er mindst fem medlemmer. 2. Brev til kontaktpersonen og medlemmerne på skolen om fordelene ved at have TR. 3. Telefonisk kontakt. Kredsformanden ringer efter cirka 3-4 uger til kontaktpersonen, for at høre hvordan brevet er blevet modtaget. Det primære formål er, at få medlemmerne til at vælge TR. Og hvis der er interesse for det etablere et besøg (cirka 1 time), hvor emnet er, hvad de får ved at vælge TR. Alternativt kan en konsulent hjælpe kredsformanden med at ringe til kontaktpersonen. 4. Besøg på skoler: Kredsformand eller konsulent 5. Power-point: Der laves overordnede slides, som kan bruges og tales ud fra, som man måtte ønske det. 17

18 Brev sendes ud i maj 2013 og opfølgning kan ske sidst i juni og efter sommerferien. Tillidsrepræsentanter uden uddannelse MÅL 20 tillidsrepræsentanter tilmelder sig uddannelsen efter sommerferien. METODE 1. Kredsvise lister over tillidsrepræsentanter, der ikke har deltaget i uddannelsen for tillidsrepræsentanter. 2. Brev sendes til tillidsrepræsentanter, der er valgt inden for de sidste fire år. 3. Telefonisk kontakt. Konsulent eller kredsformand ringer efter kort tid, hvis ikke tillidsrepræsentanten har tilmeldt sig uddannelsen, for at følge op på henvendelsen. Brev sendes i maj 2013 og opfølgning sker i maj og juni. Anerkendelse af TR s arbejde ved 5, 10, 15, 20. år MÅL Tillidsrepræsentanten føler sig set og værdsat af formanden og foreningen. METODE 1. Personligt brev til tillidsrepræsentanten med underskrift fra formanden. 2. Medlemmerne på skolen modtager hilsen fra FSL, som gør opmærksom på, at de har haft en tillidsrepræsentant i x år. pr. mail. Brev og mail sendes i maj

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere