Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at Odense Kommunes administration af reglerne om tilsyn i plejehjem/-centre i 2007 ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommunes administration af reglerne om tilsyn i plejehjem/- centre i 2008 har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i sagen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /343 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: T ELEFAX: EAN- NR SE- NR Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Du har gjort gældende, at kommunen i 2007 ikke har gennemført mindst et årligt anmeldt og et årligt uanmeldt tilsynsbesøg, og at kommunalbestyrelsesmedlemmer har deltaget i tilsynsbesøgene efter 11. juli 2007, hvilket efter din opfattelse er i strid med 5 i bekendtgørelse om tilsyn med plejehjem og i plejeboliger. TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Du henviser i den forbindelse til tilsynsrapporter på Odense Kommunes hjemmeside. Følgende fremgår blandt andet af Odense Kommunes Årsrapport vedrørende tilsynsbesøg og embedslægetilsyn på plejehjem/-centre i Odense Kommune 2007 af 1. juli 2008:

2 ( ) Efter lov om social service 151 er byrådet forpligtet til at føre tilsyn med plejeboliger. Konkret sker dette ved, at der gennemføres mindst ét anmeldt tilsyn og ét uanmeldt tilsyn årligt på hvert plejecenter/-hjem. Herudover gennemfører Embedslægen et årligt uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter/-hjem. Den 1/ blev loven om det kommunale tilsyn på plejehjem/-centre skærpet, hvorefter der blev defineret specificerede minimumskrav til indholdet i tilsynene, som desuden fremover ikke måtte gennemføres med politisk deltagelse. Som følge af lovændringen besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at gennemføre og afslutte alle anmeldte tilsyn i 2007 efter det hidtidige koncept og efterfølgende overgå til nyt koncept efter lovgivning pr. 1/ De uanmeldte tilsyn for 2007 blev først afsluttet i marts 2008 grundet ny leverandør på området, som forvaltningen først skrev kontrakt med pr. 1/ Der har været afholdt såvel anmeldt som uanmeldt tilsyn på alle plejecentre/-hjem, som Odense Kommune ejer, driver eller har driftsoverenskomst med. Undtaget herfra er Skt. Klemensparkens Plejecenter, som er lukket med henblik på ombygning. Et tilsynsudvalg har besluttet at aflægge et anmeldt tilsynsbesøg på ét dagcenter. Organisering og gennemførelse af tilsynene De anmeldte tilsynsbesøg er gennemført af: 2 medlemmer af Odense Byråd 2 medlemmer af Ældrerådet i Odense Kommune 1 medlem af Handicaprådet og 1 sekretær fra Ledelsessekretariatet Ældre- og Handicapforvaltningen. Den praktiske gennemførelse af tilsynet er aftalt i tilsynsudvalget og herefter koordineret med plejehjemmene/-centrene eller dagcentret. Beboere og pårørende inviteres dels pr. brev til beboerne og dels ved opslag på institutionerne. Alle tilsyn på plejehjem/-centre er foregået kl eller kl på hverdage. Tilsynsbesøget på dagcentret har fundet sted tidligere på dagen. De uanmeldte tilsynsbesøg er gennemført af: Odense Kommunes leverandør: Kommunernes Revision, som Ældre- og Handicapforvaltningen efter tilbudsgivning skrev kontrakt med i Tid og sted for afviklingen af tilsynene blev aftalt mellem Ældre- og Handicapforvaltningens tilsynsenhed og Kommunernes Revision og var ikke kendt af andre. Alle plejehjem/-centre, undtagen Skt. Klemensparkens Plejecenter (som er lukket på SIDE 2

3 grund af ombygning), har været besøgt én gang. Dog blev et enkelt plejecenter besøgt 2 gange. Afrapportering Ved de anmeldte tilsyn udarbejdedes tilsynsrapporter, som blev underskrevet af formanden for tilsynsudvalget. Rapporterne fra de uanmeldte tilsyn blev udarbejdet af Kommunernes Revision. Rapporterne har været sendt til kommentering for faktuelle fejl hos centrelederne/forstanderne samt til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Bruger- og Pårørenderådene. Tilsynsrapporterne blev efterfølgende sendt til tilsynsudvalget, medlemmerne af Ældre- og Handicapudvalget, direktør, sekretariatschef, driftschef i Odense Kommunale Ældrepleje, funktionscheferne samt centerlederne. Sidstnævnte var ansvarlig for videreformidling til beboerne og bruger-pårørenderådet. Rapporterne er delvist lagt på Odense Kommunes hjemmeside, men på grund af spørgsmål fra centerlederne om anonymitet i rapporterne fra de anmeldte besøg, har forvaltningen herefter undladt dette indtil spørgsmålet er afklaret juridisk. I tilknytning til det uanmeldte tilsynsbesøg er der udarbejdet et skema, der samler op på tilsynets iagttagelser. Dette skema indgår i rapporten. Udover plejehjem/-centre har der været afholdt anmeldt tilsynsbesøg på ét dagcenter, som benyttes af borgere i Odense Kommune. Det drejer sig om Havedal Dagcenter. Embedslægeinstitutionen har aflagt tilsynsbesøg på 30 plejehjem/- centre. (Rapporten er endnu ikke modtaget) De anmeldte tilsynsbesøg Der har i 2007 været afholdt anmeldt tilsyn på 30 plejehjem/- centre og ét dagcenter i Odense Kommune. Skt. Klemensparkens Plejecenter er ikke besøgt på grund af lukning. ( ) De uanmeldte tilsynsbesøg De uanmeldte tilsynsbesøg er i 2007 for første gang gennemført af kommunens eksterne leverandør, KR Rådgivning. Opbygningen af rapporterne fra disse tilsyn er i den forbindelse ændret væsentligt for dermed at give et informativt, gennemskueligt og hurtigt overblik over situationen på de enkelte plejecentre. Tilsynet er i samme forbindelse tilpasset de nye lovmæssige krav pr. den 1/7 2007, jf. lov om social service 151. Tilsynene er fagligt funderet og derfor gennemført af en sygeplejefaglig specialkonsulent. Ud over det faglige skøn har den tilsynsførende også kontrolleret, at procedurer og ydelser udføres i overensstemmelse med de formulerede krav i lovgivningen og kommunen. Ved tilsynene er anvendt tre forskellige kategorier: Godkendt, mangler og fejl, til at beskrive den overordnede vurdering af plejecentrets skriftlige arbejdsgrundlag og de leverede ydelser. SIDE 3

4 Tilsynsresultatet er præsenteret i disse tre kategorier, hvor kategori 3 udløser et opfølgende besøg. I perioden september 2007 til marts 2008 har der således været aflagt 30 ordinære uanmeldte tilsyn på 30 plejehjem/- centre samt 1 ekstraordinært på grund af henvendelse fra en medarbejder. 1 plejehjem har ikke fået besøg på grund af lukning. Tilsynsbesøgene har fundet sted på forskellige tidspunkter i dagtimerne og alle tilsyn er afviklet på hverdage. Dagcentret Havedal har ikke haft uanmeldt tilsynsbesøg. Den tilsynsførende har tilstræbt at tale med mindst 10 % af beboerne på alle plejecentre efter en stikprøve udvælgelse og tilsvarende antal kontaktpersoner samt interview af plejecentrenes ledelser. I 2007 har det ikke været muligt systematisk at gennemføre de uanmeldte besøg før de anmeldte tilsynsbesøg på grund af omlægning af begge tilsynsformer. Dette vil blive tilstræbt i 2008 med henblik på at skabe kvalitetsudvikling på baggrund af anbefalingerne i både de anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. ( ) Odense Kommunes Ældre- og Handicapudvalg indstillede i sit møde den 26. august 2008 til, at byrådet godkendte Årsrapport vedrørende tilsynsbesøg og embedslægetilsyn på plejehjem/-centre i Odense Kommune i Odense Kommunes Byråd godkendte i byrådsmøde den 10. september 2008 Årsrapport vedrørende tilsynsbesøg og embedslægetilsyn på plejehjem/-centre i Odense Kommune i Odense Kommune har den 17. december 2008 afgivet udtalelse i sagen i form af følgende protokolleret byrådsbeslutning af den 3. december 2008: ( ) Klage over manglende plejehjemstilsyn i 2007 samt politisk deltagelse i tilsyn efter 11/ i Odense Kommune. SAGSRESUMÉ ( ). Statsforvaltningen har udbedt sig byrådets udtalelser om kommunens administration af tilsynsreglerne. Reglerne om tilsyn på plejehjem fastlægges med ét årligt anmeldt tilsyn og ét årligt uanmeldt tilsyn. Alle anmeldte og uanmeldte tilsyn på plejecentre i Odense Kommune for 2007 er gennemført. Ældre- og Handicapforvaltningen har i den forbindelse handlet logisk og rationelt i forhold til lovændringen om tilsyn på plejecentre af 1/ SIDE 4

5 samt overgang til ekstern leverandør på de uanmeldte tilsyn pr. 1/ Årsrapporten for tilsyn på plejehjem i 2007, hvori der er redegjort for tilsynsområdet, blev godkendt af Odense Byråd på mødet den 10/ Tilsynene på plejecentre i Odense Kommune i 2008 gennemføres i overensstemmelse med lov om social service, 151. INDSTILLING Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender redegørelsen om tilsyn på plejehjem/-centre i Odense Kommune for TIDLIGERE UDVALGSBESLUTNINGER Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen. ( ) Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger: BESLUTNING Godkendt. SAGSFREMSTILLING ( ) Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, administrerer reglerne om tilsyn på plejehjem, jf. 151 i lov om social service, således at kommunen i overensstemmelse med loven gennemfører ét årligt anmeldt tilsyn og ét årligt uanmeldt tilsyn. Den 1/ blev loven om tilsyn på plejehjem og plejecentre ændret. Som konsekvens heraf må politikerne i Ældre- og Handicapudvalget, som i mange år havde været formænd for kommunens tilsynsudvalg, ikke fremover deltage i tilsynene. Tidsfristen, fra kommunen blev bekendt med lovændringen, til denne trådte i kraft, var meget kort. Da lovændringen også medførte en fuldstændig nedlæggelse af kommunens daværende tilsynsudvalg og udformning samt vedtagelse af nyt koncept for opgaven, var det ikke muligt at gennemføre de anmeldte tilsyn på dette område i henhold til loven i 2. halvår Politisk ønskede man ikke at afbryde et tilsynsforløb på plejecentrene, hvorfor alle de anmeldte tilsyn i 2007 blev gennemført i henhold til det hidtidige koncept. Den 7/ besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at de uanmeldte tilsyn på plejecentre i Odense Kommune pr. 1/ skulle gennemføres af en ekstern uvildig leverandør. Pr. 1/ indgik Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, kontrakt med kommunernes Revision A/S om opgaven. SIDE 5

6 I perioden fra den 7/ / udarbejdede og vedtog Ældre- og Handicapforvaltningen et nyt koncept for uanmeldte tilsyn. Opgaven med det uanmeldte tilsyn blev i samarbejde med Indkøbskontoret i Odense Kommunes Borgmesterforvaltningen konkurrenceudsat. Da Kommunernes Revision, som vandt opgaven, påbegyndte de uanmeldte tilsyn pr. 1/9 2007, stod det klart, at alle uanmeldte tilsyn i 2007 ikke kunne nås på grund af den fremskredne tidsramme. Derfor blev nogle tilsyn først gennemført primo Tilsynsrapporterne for de anmeldte tilsyn for 2007 har midlertidigt været fjernet fra hjemmesiden med henblik på revidering. Dette skyldtes, at forvaltningsledelsen, på baggrund af en konkret sag, den 14/ besluttede, at der ikke længere må fremgå navne på personalet i tilsynsrapporterne. Alle tilsynsrapporter for 2007 kan nu læses på Odense Kommunes hjemmeside. Årsrapporten for tilsyn på plejehjem i Odense Kommune i 2007 er behandlet og godkendt af Odense Byråd på mødet den 10/ Det fremgår af rapporten, hvorledes tilsynene er blevet gennemført i Årsrapporten findes ligeledes på hjemmesiden. Tilsynene på Plejecentre i Odense Kommune i 2008 er planlagt og gennemføres i overensstemmelse med lov om social service 151. ( ) Følgende fremgår blandt andet af Odense Kommunes Årsrapport vedrørende kommunale tilsynsbesøg og embedslægetilsyn på plejecentre i Odense Kommune i 2008 af 22. september 2009: ( ) 1.1 Uanmeldte tilsyn Der er aflagt 30 uanmeldte tilsynsbesøg, som er gennemført af Odense Kommunes leverandør. ( ) Alle plejecentre har været besøgt én gang. ( ) 1.2 Anmeldte tilsyn Der er aflagt 30 anmeldte tilsyn, som er gennemført af konsulent fra Ældre- og Handicapforvaltningens myndighedsafdeling. Alle plejecentre har været besøgt én gang. ( ) Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, senest ændret ved 1, i lov nr af 27. december 2009). SIDE 6

7 Følgende fremgår af dagældende 151, stk. 2, i lov om social service (serviceloven lov nr. 573 af 24. juni 2005 ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2006, der senest er ændret ved lovbekendtgørelse nr. 868 af 10. september 2009), der trådte i kraft den 1. januar 2007: 151. Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Følgende fremgår af dagældende 151, stk. 5, i serviceloven, der trådte i kraft den 1. juli 2007, jf. 1, i lov nr. 543 af 6. juni 2007: 151 Stk. 5. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om tilsyn efter stk Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke må deltage i den faktiske udførelse af tilsynet. Den 11. juli 2007 trådte 5 i bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. i kraft, der er sålydende: 5. Kommunalbestyrelsens medlemmer må ikke deltage i tilsynsbesøgene. Statsforvaltningen har noteret sig, at Odense Kommune i 2007 havde 30 plejehjem/-centre. Statsforvaltningen kan konstatere, at Odense Kommune i 2007 har gennemført anmeldte tilsyn på 30 plejehjem/- centre i Odense Kommune. Desuden kan statsforvaltningen konstatere, at der i kommunens anmeldte tilsyn på plejehjem/-centre har deltaget medlemmer af Odense Byråd efter lovændringen, der trådte i kraft den 11. juli Statsforvaltningen kan videre konstatere, at Odense Kommune i perioden september 2007 til marts 2008 har gennemført 30 uanmeldte tilsyn på 30 plejehjem/-centre, og at nogle af de uanmeldte tilsyn således er gennemført efter udgangen af SIDE 7

8 Statsforvaltningen har noteret sig, at lovgivningen om det kommunale tilsyn på plejehjem/-centre blev ændret den 1. juli 2007, således at der blev stillet minimumskrav til indholdet af tilsynene, og pr. 11. juli 2007 måtte tilsynene ikke længere have politisk deltagelse. Statsforvaltningen har videre noteret sig, at Odense Kommune i 2007 har omlagt kommunens tilsynsformer for både anmeldte såvel som uanmeldte tilsynsbesøg i kommunens plejehjem/-centre som følge af lovændringerne om tilsyn på plejehjem/-centre af 1. og 11. juli Statsforvaltningen har noteret sig Odense Kommunes oplysning om, at det grundet den meget korte tidsfrist, fra kommunen blev bekendt med lovændringen til denne trådte i kraft, ikke var muligt for kommunen at gennemføre de anmeldte tilsyn på dette område i henhold til loven uden politisk deltagelse i 2. halvår af 2007, fordi lovændringen indebar en fuldstændig nedlæggelse af kommunens daværende tilsynsudvalg og udformning samt vedtagelse af nyt koncept for opgaven. Endvidere har statsforvaltningen noteret sig, at Odense Kommune overgik til ekstern leverandør på de uanmeldte tilsyn pr. 1. september 2007, ligesom kommunen som følge af lovændringen har udarbejdet et nyt koncept for uanmeldte tilsyn. Statsforvaltningen har noteret sig Odense Kommunes oplysning om, at kommunen grundet de korte frister, hvormed de pågældende lovændringer trådte i kraft, har haft vanskeligt ved at opfylde tidsfristerne for ændring af kommunens tilsyn med plejehjem/-centre, hvilket har betydet, at ikke alle uanmeldte tilsyn i 2007 kunne nås, og derfor blev nogle tilsyn først gennemført primo Statsforvaltningen kan konstatere, at Odense Kommune i 2008 i overensstemmelse med lovgivningen har gennemført ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn på samtlige kommunens 30 plejehjem/-centre, og at der ikke i tilsynene har været politisk deltagelse. Statsforvaltningen har noteret sig Odense Kommunes oplysning om, at tilsynsrapporterne for 2007 kun delvist har været lagt på kommunens hjemmeside, og de har midlertidigt været fjernet med henblik på revidering, og at alle tilsynsrapporter og årsrapporten for 2007 siden 17. december 2008 har kunnet læses på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningen finder, at Odense Kommunes administration af reglerne om tilsyn i plejehjem/-centre i 2007 ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. SIDE 8

9 Begrundelsen er, at der efter den 11. juli 2007 har deltaget medlemmer af Odense Byråd i de anmeldte tilsyn for 2007 i plejehjem/-centre, og at ikke alle uanmeldte tilsyn for 2007 i plejehjem/-centre er gennemført i Statsforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i sagen. I øvrigt: Kopi af dette brev er sendt til Odense Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet. (www.statsforvalting.dk) Med venlig hilsen Ingelise Jellesen Kontorchef /Rikke Hinrichsen fuldmægtig SIDE 9

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. 20-03- 2007 Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere