ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar Sagsnr.: 15/12524 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Temaet for sagen er, at Økonomiudvalget fastlægger den fremadrettede model for direktionens roller, opgaver og ansvar. Det er afgørende for enhver organisation, at der er tilstrækkelig og kvalificeret ledelse. God ledelse har stor betydning for at det er en god arbejdsplads, at den daglige drift kører og at organisationen udvikler sig i den ønskede retning. Der er fremlagt en særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 vedrørende proces for justering af organisationen. Årsagen er, at fastlæggelsen af roller, opgaver og ansvar i direktionen, og mellem direktionens tre medlemmer, vil skulle dække hele den kommunale administration og hele direktionens arbejdsfelt, uanset hvilken organisering der i øvrigt vælges. Direktionen skal kunne løfte alle direktionsopgaverne og have en vis indsigt i alle kommunens kerneydelser. Tilsvarende skal direktionsmodellen kunne fungere, uanset hvilken politisk udvalgsstruktur der er. Rammerne for direktionsmodellen Rammen for forslaget til direktionens fremtidige roller, opgaver og ansvar er at direktionen består af tre direktører - en kommunaldirektør og to direktører. Direktørerne refererer til Kommunaldirektøren. Enhedsdirektion med tværgående opgaver og entydigt linjeansvar Oplægget til den fremtidige direktionsmodel indebærer en tredeling af roller, opgaver og ansvar, således: At direktionen arbejder som en enhedsdirektion At direktørerne har ansvar for et antal tværgående opgaver At direktørerne har et entydigt linjeansvar for et antal referenceområder. Direktionens samlede opgavefelt kan illustreres som vist i nedenstående figur.

2 Arbejdet som Enhedsdirektion Direktionen fungerer som en samlet enhed, hvor alle direktører har et ansvar for den overordnede udvikling, helhedstænkning og den tværgående udvikling af den samlede kommunale organisation, indenfor de politisk fastsatte rammer og mål. Allerød Kommune er en politisk ledet organisation. Direktionen har derfor som enhed en meget væsentlig opgave i at understøtte, omsætte og formidle den politiske prioriterede udvikling i Allerød Kommune. Direktionen skal således med et helhedsorienteret, koordinerende og tværfagligt fokus: Omsætte de politiske visioner og mål til overordnede strategier, politikker, handlinger og rammer for den administrative organisation Understøtte, rådgive og servicere det politiske niveau i sin helhed Udvikle en effektiv kommune, der præsterer resultater i overensstemmelse med de politiske prioriteringer Skabe balance mellem central styring og decentral ledelse Sikre kvalitetsudvikling, optimal ressourceudnyttelse, effektiv økonomistyring og -rapportering Skabe løbende fornyelse, omstilling og organisations- og medarbejderudvikling, så Allerød Kommune til stadighed kan honorere Byrådets og borgernes krav og forventninger om helhed, effektivitet, høj faglighed og serviceorienteret indstilling Udvikle Allerød Kommune som en attraktiv arbejdsplads med en kultur præget af engagement, dynamik og stolthed hos medarbejderne, med udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag Markedsføre og positionere Allerød Kommune som en attraktiv kommune. Samtidig har direktionen et samlet ansvar for at sikre, at sager der forelægges til politisk behandling, er forvaltningsmæssigt afstemt ud fra en faglig, juridisk og økonomisk helhedsvurdering. Tværgående opgaver

3 Mange af direktionens opgaver vil have tværgående karakter, der forudsætter involvering af kompetencer og enheder på tværs af organisationen. Det kan fx være: større anlægsprojekter hvor både faglighed, planforhold, økonomi, jura mv. spiller en væsentlig rolle. arbejdet med struktur på skole- og dagtilbudsområdet og ældreområdet ledelsesudvikling, arbejdet med at videreudvikle kommunens styring, tværgående samarbejde, kompetenceudvikling mv. Af hensyn til prioriteringen af hvad der er vigtigst, vil direktionen have til opgave for hver Byrådsperiode at fastlægge et antal tværgående administrative indsatsområder, som direktionen har ansvar for bliver løftet i organisationen. Indsatsområderne revideres årligt og godkendes af Økonomiudvalget. Samlet set gælder for de tværgående opgaver, at de løbende vil ændre sig, i takt med at der er behov for at fokusere på en bestemt side af organisationens daglige drift, eller at de politiske målsætninger ændrer sig. Ansvarsområderne for de enkelte indsatsområder kan fordeles mellem de enkelte direktionsmedlemmer, således at en direktør er særlig ansvarlig for at drive udviklingen på et eller flere af de udvalgte strategiske indsatsområder. Linjeansvar Direktionen og de enkelte direktører er bindeled mellem den politiske og den øvrige administrative organisation. Direktørerne er både en del af enhedsdirektionen, men den enkelte direktør har samtidig et særligt ledelsesansvar for et antal referenceområder. Det er direktøren der har det overordnede ledelsesansvar for disse referenceområder, mens det daglige direkte faglige, personalemæssige og økonomiske driftsansvar, er delegeret til afdelingsog stabschefer. Direktørerne understøtter cheferne i både faglige, økonomiske og personalemæssige spørgsmål. For at løfte dette linjeansvar, skal direktørerne derfor have en vis faglig indsigt i referenceområderne. Den administrative organisering fastlægges som led i den planlagte organisationsjustering og her vil eventuelle justeringer i direktørernes referenceområde ligeledes kunne foretages. Arbejdsdelingen i direktionen Det vil være hensigtsmæssigt at have en nogenlunde ligelig fordeling af opgaverne mellem direktionens medlemmer. Både ud fra hvor stor den samlede opgavemængde vil være og hvor komplekse referenceområderne er fagligt og økonomisk. Det betyder, at en opdeling af direktørernes referenceområder fx i en teknikforvaltning og en velfærdsforvaltning vil indebære, at velfærdsforvaltningen vil udgøre en meget stor del af kommunens samlede opgaver, ikke mindst økonomisk. Arbejdsdelingen i direktionen skal også tage højde for, at kommunaldirektøren har det overordnede administrative ansvar for kommunens økonomi, planlægning og organisation, med direkte reference til borgmesteren. Herunder sikre strategi- og perspektivudvikling for helheden i Allerød Kommune, samt

4 økonomisk rådgivning til Økonomiudvalget og Byrådet, med det fornødne overblik og retning i planlægningen. Derudover vil kommunaldirektøren ofte være involveret i de store tværgående opgaver og særlige sager der opstår løbende. Arbejdsmængden for en direktør knytter sig ikke alene til hvor mange referenceområder den enkelte direktør har, eller hvor mange udvalg direktøren servicerer. Opgaven med at være en del af enhedsdirektionen vil være betydelig for alle i direktionen, ligesom det også vil have stor betydning, hvor mange større tværgående opgaver direktøren skal varetage. En betydelig del af direktionens opgaver vil således ikke alene være knyttet til bestemte fagudvalg. Samtidig skal direktionen evne og sikre, at organisationen kan understøtte og servicere den til enhver tid værende udvalgsstruktur. Forslag til direktionens opgavefordeling Forslaget til direktionens opgavedeling tager særligt udgangspunkt i: At der skal skabes en ligelig fordeling af opgaverne mellem direktørerne. At kommunaldirektøren varetager en række særlige ansvarsområder overfor Borgmesteren og Byrådet, samt typisk vil være involveret i de særligt store sager. At velfærdsområderne ikke samles hos en enkelt direktør. Med udgangspunkt i disse overvejelser, foreslår direktionen nedenstående fordeling af ansvarsområder og betjening af politiske udvalg. Nuværende politiske organisation Kommunaldirektør Morten Knudsen Byrådet Økonomiudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Direktør Agnete Thomsen Klima- og Miljøudvalget Teknik- og Planudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Direktør NN Børn- og Skoleudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalg Ansvarsområder Overordnet administrativt ansvar for kommunens økonomi, planlægning og organisation. Beskæftigelsesindsats Erhvervspolitik Integration Miljøbeskyttelse Trafik Vandløb Vejvæsen Bygge- og boligforhold Planloven Forsyningsvirk. Rekreative områder Klima Folkeoplysning Dagpleje Daginstitutioner Folkeskolen og ungdomsskolen Specialundervisning Fritidstilbud Klubber SSP Sundhed Hjemmeplejen Plejecentre

5 Danskuddannelse til voksne udlændinge Ungdommens uddannelsesvejledning Biblioteker Museumsforhold Teater- og biografforhold Musikskoler Idræt Handicap Psykiatri Omsorgstandplejen Særlige tværgående opgaver Flygtninge Beskæftigelsesreform Organisationsjustering Planstrategi Ejendomsstrategi Anlægsprojekter Lang proces Ny struktur på ældreområdet. Folkeskolereform Fordelene ved modellen er især: a) At områderne med personsager er fordelt på 2 direktører og ikke 3, hvilket gør koordineringen af fx de specialiserede sociale områder kan varetages lettere. b) At snitfladerne mellem Kultur- og Idræt samt Teknik- og Planområdet kan varetages af samme direktør. c) At de fagområder, der varetages af NN, er dem der samlet set er mindst erfaring med hos de to andre direktører. Fordelingen af ansvarsområder og opgaver i direktionen vil kunne ændre sig over tid. Både fordi udvalgsstrukturen fx vil kunne ændre sig og fordi der vil kunne ske rokader. Dette kan også medvirke til at styrke direktørernes individuelle kompetenceudvikling og opmærksomheden på helhedssynet i direktionens arbejde. Samtidig kan det medvirke til at gøre direktørstillingerne mere attraktive. Derfor er det hensigtsmæssigt at Økonomiudvalget bemyndiger direktionen til at foretage tilpasninger af fordelingen af tværgående opgaver og linjeansvar internt i direktionen, i takt med at opgaverne og behovene for ledelse ændrer sig over tid, indenfor den overordnede ramme som direktionsmodellen opstiller. Kommunaldirektøren anbefaler: At den fremlagte direktionsmodel Enhedsdirektion med tværgående opgaver og entydigt linjeansvar godkendes. At forslaget til direktionens opgavefordeling godkendes. At direktionen bemyndiges til at foretage tilpasninger af fordelingen af tværgående opgaver og linjeansvar internt i direktionen, i takt med at opgaverne og behovene for ledelse ændrer sig over tid. Nej

6 Kommunaldirektørens forslag godkendt. Ingen ØKONOMIUDVALGET Organisationsjustering Sagsnr.: 15/12524 Punkttype Tema Beslutning Økonomiudvalget har givet kommunaldirektør Morten Knudsen i opdrag at komme med oplæg til en proces for justering af den administrative organisering i Allerød Kommune. Temaet for punktet er: 1. Beslutning om de overordnede principper for den administrative organisering og styring, som pejlemærker for den videre proces. 2. Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse og implementering af organisationsjusteringen. Fastlæggelsen af roller, ansvar og opgaver internt i direktionen behandles i separat punkt. Sagsbeskrivelse 1. Forslag til overordnede principper for organisationsjusteringen I det følgende opstilles en række ideer til hvilke overordnede principper den administrative organisering og styring kunne tilrettelægges efter. Principperne vil være pejlemærker for den videre proces med at udarbejde et egentligt forslag til justeringen af organisationen. Formålet med denne proces er at give både ledere og MED-udvalg mulighed for at deltage i idégenereringen omkring organisationsjusteringen, uden at beslutningerne er truffet på forhånd. Nuværende organisation Allerød Kommunes nuværende administrative struktur er fra 2011 og blev etableret med henblik på at foretage en tilpasning af den administrative organisation til de politiske mål og økonomiske rammer, som blev udtrykt i budget , samt at styrke og tydeliggøre ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser i den administrative organisation. Organiseringen er baseret på en direktionsmodel og hovedprincippet om Central styring, decentral ledelse. Princippet betyder, at der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i

7 forvaltningen og virksomhederne. Direktionen udgøres af en kommunaldirektør og to direktører. Forvaltningen udgøres af 3 stabe og 7 afdelinger. Organisationen har en klar referencelinje fra direktion til afdelinger og stabe samt en klar referencelinje fra afdelinger til de virksomheder, der refererer til den enkelte afdeling/stab. Den administrative organisation er løbende tilpasset og det aktuelle organisationsdiagram er vedlagt som bilag. I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse af den kommende organisationsjustering skal det afklares, om den nuværende organisationsstruktur skal fastholdes i en justeret version, tilpasset nye politiske og økonomiske vilkår, eller om der skal vælges en ny og anderledes organisationsstruktur, der lægger op til andre måder at arbejde på hvad angår ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser. Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere udtrykt bred enighed om, at kommunens administrative organisation skal justeres, men under hensyntagen til kommunens kultur og traditioner. Kommunaldirektørens anbefaling er derfor, at det kommende arbejde med organisationsjusteringen tager afsæt i den nuværende struktur, så den fremtidige organisering fortsat understøtter en stram økonomistyring og klare referencelinjer, men samtidig skal styrke organisationens udviklingskraft, så der kommer fokus på stærkere udvikling af det tværgående samarbejde og øget dialog med og inddragelse af borgere, ledere og medarbejdere. Organisering er mere end struktur Selve organisationsstrukturen er ikke det eneste, der har betydning for, om en organisation fungerer. Hvor organisationsstruktur har fokus på arbejdsdeling og koordinering, handler organisering i praksis både om struktur, styring, kultur og mennesker. Et væsentligt element i Økonomiudvalgets drøftelse af ønsker til den fremtidige organisering er derfor hvilke principper, der skal være gældende for den fremtidige organisation, og hvilke udfordringer, der særligt skal adresseres. Med ansatte i kommunen, utallige faglige kompetenceområder og mange geografiske lokaliteter, er der brug for arbejdsdeling og tværgående koordinering, ikke mindst af hensyn til borgere, som er i kontakt med forskellige dele af organisationen. Der kan gøres en del for at optimere dette via organisationens struktur, men det kan ikke stå alene. Den menneskelige faktors betydning for organisationer er central, da organisering også handler om ledelse, kompetencer, kultur, adfærd mv. Værdigrundlaget Resultater gennem dialog er rodfæstet i kulturen og indfanger det forhold, at der fortsat skal kunne skabes rammer for dialog horisontalt og vertikalt, samt ikke mindst ift. borgerne.

8 I en proces hvor organisationen skal justeres, er det derfor væsentligt, at der også er en opmærksomhed på, hvilke principper der skal være gældende for justeringen af organisationen. Til brug for Økonomiudvalgets indledende drøftelse er der i det følgende skitseret forslag til centrale overordnede principper for den fremtidige organisering. Principper for overordnet styring og organisering Det gældende princip for styring og organisering i Allerød Kommune hedder Central styring, decentral ledelse. Princippet betyder, at der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i forvaltningen og i virksomhederne. Princippet indebærer, at der for de udførende led fastsættes konkrete mål, som enheden skal styre efter, indenfor de politisk besluttede mål og budgetter. Dette medfører et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne til at lede enheden effektivt og målrettet den kerneopgave, som skal løses. Den planlagte justering af organisationen vil naturligt tage udgangspunkt i, hvad der skal være de fremadrettede principper for organisering og styring i Allerød Kommune (herefter benævnt styringsprincip ). Styringsprincippet skal skabe sammenhæng for borgere og virksomheder. Det betyder, at organisationen skal skabe helhed for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer. Sammenhæng i opgaveløsningen giver større livskvalitet for borgerne, særligt når det er borgere, der har kontakt til mange dele af kommunen. Styringsprincippet skal understøtte bæredygtige områder med tydelighed i ansvar og opgaver. Det betyder, at organiseringen skal opbygges ud fra princippet om tydelighed i ansvars- og opgavefordeling, samtidig med, at der skal etableres så bæredygtige faglige miljøer som muligt. Dette peger i retning af en flad struktur med få ledelsesniveauer, så der er korte beslutningsveje med få ledelseslag mellem direktionen og de medarbejdere, der i hverdagen har kontakten til borgere og virksomheder. Styringsprincippet skal skabe resultater for borgerne. Det betyder, at alle medarbejdere har fokus på slutproduktet for borgerne, fremfor organisationens interne arbejdsdeling og struktur. Opgaveløsningen tager udgangspunkt i den faglige viden og evidens, men samtidig skal der være opmærksomhed på muligheder for at tilpasse opgaveløsningen til den enkelte borgers behov og ønsker. Styringsprincippet skal bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. Det er således både en forudsætning, og en forpligtelse, i ansvars- og opgavefordelingen i organisationen, at der er fokus på fortsat udvikling af ledere og medarbejdere. God ledelse og dygtige medarbejdere, giver gode resultater for borgerne.

9 Kommunaldirektørens anbefaling er, at der i forbindelse med organisationsjusteringen sker en revitalisering af kommunens overordnede styringsprincip om Central styring, decentral ledelse, under hensyntagen til kommunens kultur og traditioner, og under hensyntagen til ovenstående præciseringer af styringsprincippet. De overordnede principper for organisationsjusteringen kunne derfor sammenfattende være: Allerød Kommunes organisering og styring er indrettet efter princippet om Central styring, decentral ledelse. Allerød Kommune ønsker derved: At skabe helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer At skabe tydelig sammenhæng mellem Byrådets visioner og målsætninger, og den service borgerne oplever. At skabe et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne, til at lede enheden hensigtsmæssigt, indenfor de politisk fastsatte mål og rammer. At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. 2. Forslag til proces og tidsplan for organisationsjusteringen Processen for organisationsjusteringen foreslås opdelt i 3 faser; en idéfase, en beslutningsfase og en implementeringsfase. Formålet med faseopdelingen er at tydeliggøre hvornår der er mulighed for at komme med input til organiseringen og hvornår der skal tages stilling til et konkret forslag. Idéfase (8. september 17. november 2015) Økonomiudvalget den 8. september: Beslutning om de overordnede principper for organisationsjusteringen pba diskussionsoplæg fra Forvaltningen, samt godkendelse af tidsplan. Drøftelse i Chefgruppen, Hovedudvalget, og lederforum Idéfasen afsluttes og Direktionen udarbejder oplæg til organisationsjusteringen til brug for beslutningsfasen. Beslutningsfase (17. november 8. december 2015) Økonomiudvalget orienteres om det udarbejdede oplæg til organisationsjusteringen på møde den 17. november 2015 Høring af MED-udvalg og Hovedudvalg i perioden 18. november til 27. november 2015 Kommentering af chefer og virksomhedsledere Direktionen færdiggør oplæg til organisationsjustering Beslutning i Økonomiudvalget den 8. december 2015 Orientering på Rådhusmøde, Lederforum og MED udvalg Implementeringsfase fra 8. december 2015 og frem Organisationsjusteringen træder i kraft den 1. januar Implementeringsplan udarbejdes konkret på baggrund af endelig beslutning om organisationsjustering.

10 Organisationsjusteringen evalueres efter 1 år. Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget: 1. Beslutter de foreslåede overordnede principper for kommunens organisering og styring, som pejlemærker for det videre arbejde med organisationsjusteringen. 2. Godkender tidsplanen for organisationsjusteringen. Kommunaldirektør Morten Knudsen vil på Økonomiudvalgsmødet d. 17. november 2015 fremlægge et udkast til organisationsjustering til drøftelse. Endelig organisering godkendes af Økonomiudvalget på møde den 8. december Den justerede organisation forventes at træde i kraft d. 1. januar 2016.

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. NOTAT - UDKAST Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Organisationsjustering og strategisk fokus Økonomiudvalget vedtog

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

NOTAT. Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører. Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140

NOTAT. Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører. Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører Dato: 25-11-2010/14-12-2010/04-01-2011 Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune 2. udgave, opdateret november 2012 1 Forord Dialogbaseret aftalestyring skal skabe grundlaget for, at de politiske og administrative mål tydeliggøres,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør. 9. oktober 2015

Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør. 9. oktober 2015 Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør 9. oktober 2015 1. Baggrund Allerød Kommune søger en ny direktør med særligt ansvar for Børne- og skoleområdet samt Sundheds- og velfærdsområdet. Allerød

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4

Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3. Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4. De ydre rammer for ledelse...4 Ledelsesgrundlag Indhold Ledelsesgrundlag for Silkeborg Kommune...3 Rammerne for ledelse i Silkeborg Kommune...4 De ydre rammer for ledelse...4 De indre rammer for ledelse...5 Ledelsesorganisationen er

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014

Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014 Hvidovre, 18. maj 2014 Notat til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse Justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. aug. 2014 Resume Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2014, at der

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

NOTAT. Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012. 1. Det tekniske område. Allerød Kommune. 1.1 Indledning. 1.2 Overordnede rammer

NOTAT. Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012. 1. Det tekniske område. Allerød Kommune. 1.1 Indledning. 1.2 Overordnede rammer NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012 Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notatet beskriver beslutningsgrundlaget

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Notat til dagsordenpunkt

Notat til dagsordenpunkt Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Økonomi- og Planudvalget den 16. november 2011 Emne Organisationstilpasning edoc sagsnummer 1253-68538 edoc dokumentnummer 2011-49956 Dato 11-11-2011 Administrativ

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Sammen, på tværs og fremad

Sammen, på tværs og fremad Sammen, på tværs og fremad LOG - Odder Kommunes ledelses- og organisationsgrundlag Forord Odder Kommune er en politisk ledet organisation. Det vil sige, at alle beslutninger i princippet skal godkendes

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Allerød Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Allerød Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 29. april 2015 1. Baggrund Allerød Kommune søger en ny kommunaldirektør, som med strategisk udsyn kan se Allerøds mange muligheder for fortsat

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013

Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013 Kommunaldirektøren Ref. HEK Sagsnr. 230890 Brevid:1614468 Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013 Forslag til justering af ledelsesansvar og organisation i 2013

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Overordnet beskrivelse Grundidéen i plansystemet er, at der er en lige linje fra vision over politikker, målsætninger og indsatsområder til budget.

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune søger en afdelingsleder med souscheffunktion til Maglebjergskolen med tiltrædelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Projektbeskrivelse for gennemførelse af evaluering af den administrative struktur

Projektbeskrivelse for gennemførelse af evaluering af den administrative struktur Projektbeskrivelse for gennemførelse af evaluering af den administrative struktur 1. Baggrund Sammenlægningsudvalget for Ny Næstved Kommune godkendte den 16. januar 2006 oplæg til den administrative organisering

Læs mere

Besøg 02. februar Fra kommunesammenlægningen til Holbæk i fællesskab

Besøg 02. februar Fra kommunesammenlægningen til Holbæk i fællesskab Besøg 02. februar 2016 Fra kommunesammenlægningen til Holbæk i fællesskab >Emner i oplægget - Kommunalreformen - Udviklingen af lokaldemokrati - Ny velfærd Holbæk i Fællesskab - Spørgsmål og refleksion

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere