NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP Afsnit T. (Teknikere)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)"

Transkript

1 LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE 4 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE KAPITEL 2. ARBEJDSTID, LØN OG ANCIENNITET M.V 2 ARBEJDSTID 3 LØN 4 PRAKTIKANTER 5 TEKNISKE TEGNERE/ASSISTENTER OG TEKNISKE DESIGNERE 6 KONSERVERINGSTEKNIKERE, BAC. SCIENT. CON. -, -, MASKINTEKNIKERE, MILJØTEKNIKERE, MILJØTEKNOLOGER, PRODUKTIONS ELEKTRONIKTEKNOLOGER 7 BYGNINGSKONSTRUKTØRER 8 ELEKTROINSTALLATØRER OG INSTALLATØRER 9 ANCIENNITET KAPITEL 3. TILLÆG TIL LØN 10 TILLÆG VEDRØRENDE SÆRLIG STILLING 11 TILLÆG FOR MIDLERTIDIG TJENESTE I 12 TILLÆG TIL 2 KABELMESTRE I NUtJK. 13 TILLÆG TIL INSTALLATIONSMESTRE 14 SÆRLIGT TILLÆG TIL MEDICO-, RØNTGEN-, OENTALTEKNIKERE OG TELEMEOICINTEKNIKERE. 15 VAGTTILLÆG I KANGERLUSSUAQ 16 INDIVIDUELT TILLÆG 17 RÅDIGHEDSTJENESTE 18 UDKALDEGODTGØRELSE 19 OVERTIDSBETALING HØJERE STILLING BYGGE- OG IT-& ASA/ØPS J.nr /562/ af 27

2 KAPITEL 4. PENSIONSBESTEMMELSER ORDINÆRT PENSIONSBIDRAG EKSTRAORDINÆRT PENSIONSBIDRAG KAPITEL 5. SÆRLIGE ANSÆTTELSESVILKÅR TIL- OG FRATRÆDELSESFRIREJSER FERIEREJSETILLÆG FRIREJSE I GRØNLAND REJSEFORSIKRING (REJSEULYKKES- OG BAGAGEFORSIKRING) FLYTTEGODTGØRELSE HERUNDER FLYTTEFORSIKRING BOLIGER MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER, HERUNDER DAGPENGE, NATTILLÆG OG UDSTYRSGODTGØRELSE TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE KAPITEL 6. TJENESTEFRIHED, FERIE OG SÆRLIGE PLIGTER TJENESTEFRIHED OG FRIDAGE FERIE OG FERIEGODTGØRELSE TJENESTEFRIHED VED BARNS FØRSTE SYGEDAG ANDEN TJENESTEFRIHED VED BARNS SYGDOM NÆRE PÅRØRENDES ALVORLIGE SYGDOM OG/ELLER DØD OG BEGRAVELSE GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION OFFENTLIGE HVERV (BORGERLIGT OMBUD) TJENESTEFRIHED I FORBINDELSE MED EFTERUDDANNELSE SÆRLIGE PLIGTER KAPITEL 7. LØNUDBETALING, LØN UNDER GRAVIDITET, SYGDOM MV UDBETALING AF LØN M.V LØN UNDER SYGDOM, MILITÆRTJENESTE OG EFTERLØN ERSTATNING SENIORORDNING KAPITEL 8. ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR OPSIGELSESVARSEL AFSKEDIGELSESNÆVN KAPITEL 9. OVERGANGSBESTEMMELSER OG GYLDIGHEDSPERIODE OVERGANGSREGLER OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSPERIODE BILAG 1... AFTALE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND OM GODTGØRELSE FOR MERARBEJDE.... BILAG 2... PROTOKOLLAT OG VEJLEDDNING OM YDELSE AF TILLÆG FOR KVALIFIKATIONER OG FUNKTIONER TIL INSTALLATØRER ANSAT VED NUKISSIORFIIT af 27

3 BILAG 3 AFTALE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND OM... RÅDIGHEDSVAGTTJENESTE FRA HJEMMET FOR TEKNIKERE VED... A/S BOLIGSELSKABET INI S FILIALKONTOR I NUUK.... BILAG 4... PROTOKOLLAT TIL OVERENSKOMST MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND... OM... TILLIDSREPRÆSENTANTER.... BILAG 5... PARAGRAFTILLÆGSOVERSIGT 1 OVERSIGT OVER PARAGRAFTILLÆG TIL BYGNINGSKONSTRUKTØRER BILAG 6... PARAGRAFTILLÆGSOVERSIGT 2 OVERSIGT OVER PARAGRAFTILLÆG TIL TEKNIKERE BORTSET FRA BYGNINGKONSTRUKTØRER... BILAG 7... PROTOKOLLAT TIL OVERENSKOMSTEN MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND OM VAGTTILLÆG FOR VARETAGELSE AF VINTERTJENESTE I NUUK VED KOMMUNEQUARFIK SERMERSOOQ.... BILAG 8... AFTALE VEDRØRENDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESFONDEN... BILAG 9 DAGPENGE-UDSTYRSGODTGØRELSE 3 af 27

4 KAPITEL 1. ANSÆTTELSE 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter: a) bygningskonstruktører, der er uddannet efter de indtil 1970 gældende regler for uddannelse på bygningskonstruktørskole, b) tekniske tegnere, tekniske assistenter, tekniske designere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, landmålingsteknikere, IT- & elektronikteknologer, miljøteknikere, miljøteknologer og praktikanter, jf. stk. 3. c) Elektroinstallatører og installatører, der har bestået den i Ministeriet for offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 187 af 15. maj 1962, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 359 af 3. juli 1974 og senest ændret ved bekendtgørelse nr. 791 af 20. august 2009, bekendtgørelse nr. 17 af 21. januar 1975 omhandlende elektroinstallatørprøve af 1952, og bekendtgørelse nr. 120 af 22. februar d) Konserveringsteknikere og bac.scient.con. uddannet fra konservatorskolen eller anden tilsvarende uddannelse, og ansatte, som udfører arbejde, der forudsætter konserveringsteknikeruddannelsen, som ansættes i Grønlands Selvstyre, INI A/S, Nukissiorfiit, TELE Greenland A/S og kommunernes tjeneste i Grønland. Stk. 2. Sådanne ansatte omtales i det følgende som teknikere, hvad angår generelle bestemmelser. Stk. 3. Ved tekniske tegnere og tekniske assistenter samt tekniske designere forstås personer, som udfører tekniske tegninger eller enklere konstruktioner efter forbillede, målskitse, opmåling eller givne instruktioner, og som - har gennemgået den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som teknisk tegner, eller - har gennemgået den af Selvstyret godkendte uddannelse som teknisk assistent i Grønland, eller 4 af 27

5 - har gennemgået den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som teknisk assistent eller teknisk designer eller - har svendebrev som håndværker inden for bygnings-, håndværkereller metalarbejderfag, eller - er i besiddelse af en praktisk eller teoretisk uddannelse, der kan sidestilles hermed. Tekniske tegnere/assistenter og tekniske designere, som udelukkende eller i det væsentlige er beskæftiget med rentegning af eksisterende tegninger, kalkering, optrækningsarbejde eller andet rutinemæssigt arbejde, er dog ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra stat, Selvstyre, kommuner og koncessionerede virksomheder. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til Teknisk Landsforbund. KAPITEL 2. Arbejdstid, løn og anciennitet m.v. 2 Arbejdstid Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til gennemsnitligt 2080 timer årligt. Stk. 2. Med hensyn til rejsetid henvises til de til enhver tid gældende Aftale om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd om Rejsetid. 3 Løn Teknikere aflønnes pr. 1. april 2012 på basis af nedenstående trin og anciennitet. 5 af 27

6 4 Praktikanter Praktikanter under uddannelse til teknisk designer aflønnes med 68% af lønnen på trin 1 i henhold til 5: , , ,74 5 Tekniske tegnere/assistenter og Tekniske designere Tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere aflønnes med virkning fra 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , og flg.år , , ,97 6 af 27

7 6 Konserveringsteknikere, Bac.scient.con.-, landmålings-, byggemaskinteknikere, miljøteknikere, miljøteknologer, produktions- og IT-& elektronikteknologer Nævnte teknikere aflønnes med virkning fra 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , og flg.år , , ,45 7 Bygningskonstruktører Bygningskonstruktører aflønnes med virkning fra 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , og flg.år , , ,26 7 af 27

8 8 Elektroinstallatører og installatører Elektroinstallatører og installatører aflønnes pr. 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , og flg.år , , ,05 9 Anciennitet Ancienniteten regnes normalt efter det antal år, hvori teknikeren efter bestået eksamen har været beskæftiget som tekniker i eller uden for det offentliges tjeneste, idet eventuel tvungen militærtjeneste medtages ved beregningen. Ancienniteten beregnes dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder. Stk. 2. Hvis forholdene taler derfor, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 8 af 27

9 Stk. 3. Ved direkte overgang fra ansættelse under én offentlig institution i Grønland til en anden indenfor denne overenskomst område bevares rettigheder baseret på ansættelsesanciennitet. Kapitel 3. Tillæg til løn 10 Tillæg vedrørende særlig stilling Udover lønnen, jf. 5-8, ydes der til de enkelte stillinger de tillæg, der er fastsat i bilag 5 og 6 s oversigter over paragraftillæg. Paragraftillægget honorerer stillingens særlige karakter samt en rådighedsforpligtigelse på 30 timer i kvartalet. Stk. 2. Ved ansættelse i stillinger, der ikke er optaget i bilag 5 og bilag 6, og som i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at de ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 5-8 nævnte lønninger, kan der indgås aftale mellem overenskomstparterne om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 3. Ved ansættelse i stillinger med tilknyttet paragraftillæg indplaceres teknikeren på satsgruppens laveste satsnummer. Teknikeren følger satsgruppens satsnummerforløb. Tidligere optjent paragraftillægsanciennitet efter denne overenskomst medregnes ved genindplacering eller ved overgang til anden satsgruppe. Stk. 4. En medarbejder, der modtager tillæg efter stk. 1, kan efter forhandling og udfra en konkret vurdering få tillæg i henhold til stk af 27

10 11 Tillæg for midlertidig tjeneste i højere stilling En Tekniker, der fungerer i en højere stilling i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng uden afbrud i form af sygdom og/eller ferie, ydes et funktionsvederlag. Stk. 2. Vederlag efter stk. 1 udgør forskellen mellem den for teknikerens egen løn, og den løn teknikeren ville opnå ved ansættelse i den højere stilling. 12 Tillæg til 2 kabelmestre i NUUK Til 2 kabelmestre i Nuuk ydes et særligt ureguleret tillæg på 1.630,00 kr. pr. måned. 13 Tillæg til installationsmestre Installationsmestre ydes et særligt ureguleret tillæg på 3.550,00 kr. pr. måned. 14 Særligt tillæg til medico-, røntgen-, dentalteknikere og telemedicinteknikere Medico-, røntgen-, dentalteknikere og telemedicinteknikere ydes et særligt tillæg på kr ,00 kr. pr. måned. 10 af 27

11 15 Vagttillæg i Kangerlussuaq Ved deltagelse i den for 4 montører eksisterende vagtordning i Kangerlussuaq med turnus på en uge ad gangen uden for normal arbejdstid ydes installatører et vagttillæg på kr. 750,00 pr. fulde uge, i hvilken der er vagt. stk. 2. Ved udkald under turnus ydes normal overarbejdsbetaling jf Individuelt tillæg Med virkning fra 1. april 2006 ydes til ansatte i henhold til nærværende overenskomst i de grønlandske kommuner et ikke pensionsgivende ureguleret månedligt tillæg på kr. 360 pr. måned. Stk. 2. Puljen til individuelle tillæg til ansatte i Hjemmestyret er ophørt pr. 17. september Allerede tildelte tillæg bevares jf. 45, stk Rådighedstjeneste Installatører ydes, når de pålægges rådighedstjeneste uden for normal arbejdstid, følgende betaling pr. vagtdøgn: Mandag - fredag Lørdag Søn- og helligdag : 350,00 kr. : 450,00 kr. : 500,00 kr. Stk. 2. Eventuelt tilkald på vagten honoreres med sædvanlig overtids- betaling, jf. 19, for den faktisk medgåede tid. 11 af 27

12 Stk. 3. Installatører, som oppebærer vagttillæg i henhold til 15, er ikke omfattet af stk. 1 og Udkaldegodtgørelse Installatører, som - uden at være pålagt rådighedstjeneste - udkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes betaling herfor som for overarbejde, jf. 19, dog mindst for 2 timer. Stk. 2. For arbejde ud over 2 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt time. Der kan for flere udkald inden for 2 timer kun ydes overtidsbetaling for 2 timer. 19 Overtidsbetaling Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Stk. 2. For beordret og kontrolleret overarbejde ydes der overarbejdsbetaling, der pr. time udgør teknikerens sædvanlige årsløn, jf. 5-8, incl. tillæg efter 11 og eventuelt installationsmestertillæg, med tillæg af 50 % divideret med Stk. 3. I tilfælde, hvor der ikke ydes overtidsbetaling ydes tjenestefrihed. Tjenestefriheden fastsættes til samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. Stk. 4. Teknikere, som er omfattet af 10, stk. 1, er ikke omfattet af stk. 1, 2 og 3. For sådanne teknikere honoreres merarbejde i henhold til bilag af 27

13 Kapitel 4. Pensionsbestemmelser 20 Ordinært pensionsbidrag Som bidrag til bygningskonstruktørers pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 7 nævnte løn. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i bygningskonstruktørens løn et beløb på 5 % af den i 7 nævnte løn. Pensionsindbetalingen sker til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening. Stk. 2. Tekniske designere og tekniske assistenter, som pr. 1. april 1979 var omfattet af en af Finansministeriet godkendt pensionsordning, og som på dette tidspunkt havde etableret en pensionsordning, eller som inden ansættelsen havde etableret anden af Finansministeriet godkendt pensionsordning, kan fortsætte i pensionsordningen under ansættelsen i henhold til nærværende overenskomst. Stk. 3. Som bidrag til de i stk. 2 nævnte tekniske designeres og tekniske assistenters pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 5 nævnte løn. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i pågældendes løn et beløb på 5 % af den i 5 nævnte løn. Pensionsindbetalingen sker til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening. Stk. 4. Som bidrag til øvrige teknikeres pensionering indbetaler arbejdsgiveren 10% af den i 5, 6 og 8 nævnte løn. Arbejdsgivers bidrag er 2/3 og teknikerens bidrag 1/3 heraf. Pensionsindbetalingen sker til PFA Soraarneq. Stk. 5. Pensionsbidragene indbetales efter reglerne i 39 af arbejdsgiveren til PFA Soraarneq/Teknisk Landsforbunds pensionsforening. Stk. 6. Der tilkommer ud over de i stk. 1, 3 og 4 nævnte pensionsbidrag ikke teknikeren nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. 13 af 27

14 21 Ekstraordinært pensionsbidrag Kan en tekniker ikke opnå en under hensyn til sin alder tilfredsstillende pensionsordning, kan der træffes aftale om tilbageholdelse af et ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Dette ekstraordinære pensionsbidrag indbetales i overensstemmelse med reglerne i 20, stk. 5 og 39. Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 22 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til teknikeren, når der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 27, stk. 1, 1) og 3). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: 1) Fratræden, hvis der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og hvis der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse eller er blevet udbetalt ferierejsetillæg i det pågældende kalenderår. 2) Teknikerens død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillet - opnår retten til frirejse. 3) Fratræden ved pensionering. 4) I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved opsigelse, kan der herudover ydes fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. 14 af 27

15 Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige teknikerens ægtefælle - eller dermed ligestillet - og børn under 18 år, som indgår i teknikerens husstand. En sådan familiefrirejse skal såvidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen og vice versa. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn og vice versa. Stk. 7. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene udgifter mellem bopæl og tjenestested og vice versa, jf. stk Ferierejsetillæg Med virkning fra 1. april 2014 ydes der efter ansøgning et særligt ferierejsetillæg på kr ,00 hvis teknikeren ikke i kraft af 44, sin ægtefælle eller dermed ligestillet opnår ret til feriefrirejse i det pågældende år. Stk. 2. Optjeningen af ferierejsetillægget sker månedsvis og forholdsmæssigt med virkning fra ansættelsesdatoen. Optjeningsperioden går fra 1. april til 31. marts. Stk. 3. Ferierejsetillægget kommer til udbetaling med lønnen for april måned. Rettelsesblad 23, stk af 27

16 24 Frirejse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. 25 Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring) Under rejser i Grønland samt mellem Grønland og Danmark i medfør af overenskomstens bestemmelser er teknikeren - men ikke evt. familie - omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 26 Flyttegodtgørelse herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 27 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: 1) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller 2) at der ikke anvises bolig, eller 3) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. 16 af 27

17 Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, 1) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemmestyrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, 3), betaler boligbidrag efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 28 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyrets og kommunernes tjeneste. 29 Tidsbegrænset ansættelse En stilling kan i konkrete tilfælde opslås til besættelse for en tidsbegrænset periode, idet der i så fald ydes til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, uanset at stillingen er aftalt til at vare mindre end 3 år. Øvrige løn- og ansættelsesbestemmelser følger overenskomstens almindelige bestemmelser. Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter 30 Tjenestefrihed og fridage Der ydes tjenestefrihed og fridage efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 17 af 27

18 31 Ferie og feriegodtgørelse Teknikeren har ret til ferie efter reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12.november 2001 om ferie, idet der i henhold til landstingslovens 2 er aftalt de nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. For teknikere, som i henhold til 14, stk. 2 i førnævnte landstingslov vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen. Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2006 optjenes 1 særlig feriedag pr. optjeningsår. Feriedagene optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie, dvs. første gang til afholdelse i ferieafholdelsesåret 2007/08. Stk. 4. Såfremt den særlige feriedage jf. stk. 3 ikke er afviklet inden for ferieafholdelsesåret, kan den efter aftale mellem den ansatte og ledelsen overføres til det følgende ferieafholdelsesår. Hvis der ikke indgås en sådan aftale, udbetales den særlige feriedage kontant. Stk. 5. Den kontante udbetaling efter stk. 4. samt udbetaling af feriegodtgørelse eller opsat feriegodtgørelse pr. optjent særlig feriedag udgør 8/2080 af årslønnen pr. feriedag 32 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives teknikeren adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. 18 af 27

19 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter, at: 1) det er barnets første sygedag, 2) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, 3) forholdene på tjenestestedet tillader det, og 4) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 33 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Der gives adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0-16 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. 34 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse har teknikeren ret til fri rejse og tjenestefrihed efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 19 af 27

20 35 Graviditet, barsel og adoption Ansatte har ret til tjenestefrihed med løn, i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts Offentlige hverv (borgerligt ombud) Der gives teknikeren adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 37 Tjenestefrihed i forbindelse med efteruddannelse Der kan i fornødent omfang ydes teknikeren kortvarig tjenestefrihed med løn for deltagelse i kursus eller anden form for efteruddannelse, der er relevant for ansættelsen, ligesom der kan ydes tilskud til hel eller delvis dækning af mulige kursusudgifter m.v., jf. gældende praksis. 38 Særlige pligter Teknikeren, som ansættes fra Danmark, er på begæring forpligtet til i forbindelse med tiltrædelsen at deltage i kurser. Hvis teknikeren som følge heraf nødsages til at skifte bopæl, ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjenestemænd i Danmark til enhver tid gældende regler. Herudover refunderes rejseudgifter med billigste, offentlige befordringsmiddel. 20 af 27

21 Stk. 2. Før ansættelsen udfylder teknikeren et oplysningsskema om helbredsforhold. Blanket til brug herfor udleveres af arbejdsgiveren. Kapitel 7. Lønudbetaling, løn under graviditet, sygdom mv. 39 Udbetaling af løn m.v. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler vedkommende arbejdsgiver såvel sit som den ansattes pensionsbidrag til pensionsordningen, jf. 20. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. Stk. 3. Udbetaling af variable ydelser, såsom overarbejdsbetaling m.v. afregnes efter de satser, der er gældende på udbetalingstidspunktet. Afregningen sker for den månedsperiode, der skifter den 21. i en måned, idet udbetalingen finder sted ved udgangen af den efterfølgende kalendermåned. 40 Løn under sygdom, militærtjeneste og efterløn Reglerne i funktionærloven om løn under fravær på grund af sygdom, afskedigelse som følge af sygdom og militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse for de i henhold til nærværende overenskomst ansatte teknikere. 21 af 27

22 Stk. 2. Hvis en tekniker afskediges på grund af langvarig sygdom, skal arbejdsgiveren snarest efter raskmeldingen søge at genansætte den afskedigede. 41 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler for sådanne ejendele tilhørende teknikeren eller dennes familie, der mistes eller beskadiges under tjenesten, herunder rejser til, i eller fra Grønland. 42 Seniorordninger i eksisterende stillinger Pkt.1 Generelt Bestemmelserne gælder for overenskomstansatte, der er omfattet af nærværende overenskomst. Pkt.2 Gyldighedsområde Denne aftale fastsætter rammerne inden for hvilke, der kan indgås individuelle aftaler gældende for den enkelte medarbejder fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 55 år. Stk. 2. En individuel aftale skal tilgodese såvel hensynet til at fastholde medarbejderen som til arbejdspladsens tarv. Pkt.3 Lokal aftaleret Vilkårene for den individuelle senioraftale aftales mellem medarbejderens arbejdssted og den forhandlingsberettigede organisation/tillidsrepræsentant. 22 af 27

23 Pkt.4 Seniorordninger i eksisterende stillinger Seniorordninger i eksisterende stillinger er aftaler om reduktion af arbejdstid herunder fritagelse for vagter. De kan efter konkret aftale indeholde ét eller flere af følgende elementer: Den ansattes timetal kan nedsættes med et antal timer om året uden tilsvarende nedgang i udbetalt løn, ligesom pensionsindbetalingen fortsætter uændret. Den ansattes timetal nedsættes med et antal timer med tilsvarende reduktion i udbetalt løn, dog sker fortsat indbetaling af arbejdsgivers pensionsbidrag for det fulde timetal. Den ansatte kan i nærmere angivet omfang fritages for vagter. Pkt.5 Seniorstillinger Arbejdsgiver kan oprette en egentlig seniorstilling. Dette vil eksempelvis kunne forekomme i de tilfælde, hvor arbejdsgiver fortsat ønsker at drage nytte af en seniormedarbejders opnåede faglige erfaring og kompetence, men hvor parterne er enige om, at den pågældende ikke længere skal have egentlige personaleledelsesopgaver. Stk. 2. I de tilfælde, hvor det aftales at oprette en egentlig seniorstilling uden personaleledelsesopgaver, kan der - efter konkret aftale mellem arbejdspladsen og den ansatte samt mellem overenskomstens parter - indgås aftale om vilkår, der indeholder følgende elementer: Vilkår som i hidtidig stilling, dog med fradrag for eventuelle tillæg. Nedsat tid med eller uden tilsvarende reduktion af løn og pension. Stk. 3. Aftalen kan indgås for en forud fastsat periode. Stk. 4. De udgifter, der er forbundet med etableringen af en sådan egentlig seniorstilling, afholdes af arbejdsgiver. 23 af 27

24 Kapitel 8. Ansættelsesforholdets ophør 43 Opsigelsesvarsel Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler finder anvendelse. Stk. 2. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når en ansat meddeles uansøgt afsked jf. stk. 2, underrettes Teknisk Landsforbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis sagsbehandlingsloven eller kriminalloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder arbejdsgiveren tavshedsbelagte oplysninger orienteres organisationen herom. 44 Afskedigelsesnævn Skønner Teknisk Landsforbund, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller i arbejdsgiverens forhold, kan Teknisk Landsforbund inden for en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med overenskomstparten. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan spørgsmålet inden for en frist af 1 måned efter forhandlingen af Teknisk Landsforbund kræves gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat nævn. 24 af 27

25 Nævnet består af en repræsentant valgt af hver af parterne samt en af Landsdommeren udpeget formand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan foretage afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en begrundet kendelse. I det tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller arbejdsgiverens forhold, kan arbejdsgiveren pålægges at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis både den ansatte og arbejdsgiveren ikke ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan det pålægges arbejdsgiveren at betale den pågældende en erstatning. Erstatningens størrelse fastsættes af nævnet. Størrelsen fastsættes afhængig af sagens omstændigheder og den ansattes anciennitet hos arbejdsgiveren. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 2. Bestemmelsen om afskedigelsessagens eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af ansatte, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i arbejdsgiverens tjeneste i mindst 2 år før afskedigelsen, eller ved opsigelse af ansatte, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 2 år. Kapitel 9. Overgangsbestemmelser og gyldighedsperiode 45 Overgangsregler For teknikere, der pr. 30. november 1991 var ansat på ikke-hjemmehørende vilkår i henhold til overenskomsterne af 24. april 1987 mellem Det offentlige Aftalenævn og Teknisk Landsforbund, for henholdsvis bygningskonstruktører, tekniske designere m.v. og installatører, gælder fortsat bestemmelserne i de nævnte overenskomster vedrørende: 25 af 27

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12

Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 Kapitel 4. Pensionsbestemmelser... 12 20 Ordinært pensionsbidrag... 12 21 Ekstraordinært pensionsbidrag... 13 Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår... 14 22 Til- og fratrædelsesfrirejser... 14 23 Ferierejsetillæg...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 10. Til- og fratrædelsesfrirejser... 8 11. Frirejse i Grønland... 10 12. Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring)... 10 13. Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter

Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-Il *8 JULI Z015 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de

Læs mere

KAPITEL 4. PENSIONSBESTEMMELSER...

KAPITEL 4. PENSIONSBESTEMMELSER... 19 OVERTIDSBETALING... 11 KAPITEL 4. PENSIONSBESTEMMELSER... 12 20 ORDINÆRT PENSIONSBIDRAG... 12 21 EKSTRAORDINÆRT PENSIONSBIDRAG... 13 KAPITEL 5. SÆRLIGE ANSÆTTELSESVILKÅR... 13 22 TIL- OG FRATRÆDELSESFRIREJSER...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister) OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTrr - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTrr - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTrr - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 ~ FEB. 21113 OVERENSKOMST mellem Afsnit M. (Maskinmestre) ~Taa1akkersuisut og Maskinmestrenes Forening for maskinmestre i Grønland. Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere