NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP Afsnit T. (Teknikere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)"

Transkript

1 LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE 4 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE KAPITEL 2. ARBEJDSTID, LØN OG ANCIENNITET M.V 2 ARBEJDSTID 3 LØN 4 PRAKTIKANTER 5 TEKNISKE TEGNERE/ASSISTENTER OG TEKNISKE DESIGNERE 6 KONSERVERINGSTEKNIKERE, BAC. SCIENT. CON. -, -, MASKINTEKNIKERE, MILJØTEKNIKERE, MILJØTEKNOLOGER, PRODUKTIONS ELEKTRONIKTEKNOLOGER 7 BYGNINGSKONSTRUKTØRER 8 ELEKTROINSTALLATØRER OG INSTALLATØRER 9 ANCIENNITET KAPITEL 3. TILLÆG TIL LØN 10 TILLÆG VEDRØRENDE SÆRLIG STILLING 11 TILLÆG FOR MIDLERTIDIG TJENESTE I 12 TILLÆG TIL 2 KABELMESTRE I NUtJK. 13 TILLÆG TIL INSTALLATIONSMESTRE 14 SÆRLIGT TILLÆG TIL MEDICO-, RØNTGEN-, OENTALTEKNIKERE OG TELEMEOICINTEKNIKERE. 15 VAGTTILLÆG I KANGERLUSSUAQ 16 INDIVIDUELT TILLÆG 17 RÅDIGHEDSTJENESTE 18 UDKALDEGODTGØRELSE 19 OVERTIDSBETALING HØJERE STILLING BYGGE- OG IT-& ASA/ØPS J.nr /562/ af 27

2 KAPITEL 4. PENSIONSBESTEMMELSER ORDINÆRT PENSIONSBIDRAG EKSTRAORDINÆRT PENSIONSBIDRAG KAPITEL 5. SÆRLIGE ANSÆTTELSESVILKÅR TIL- OG FRATRÆDELSESFRIREJSER FERIEREJSETILLÆG FRIREJSE I GRØNLAND REJSEFORSIKRING (REJSEULYKKES- OG BAGAGEFORSIKRING) FLYTTEGODTGØRELSE HERUNDER FLYTTEFORSIKRING BOLIGER MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER, HERUNDER DAGPENGE, NATTILLÆG OG UDSTYRSGODTGØRELSE TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE KAPITEL 6. TJENESTEFRIHED, FERIE OG SÆRLIGE PLIGTER TJENESTEFRIHED OG FRIDAGE FERIE OG FERIEGODTGØRELSE TJENESTEFRIHED VED BARNS FØRSTE SYGEDAG ANDEN TJENESTEFRIHED VED BARNS SYGDOM NÆRE PÅRØRENDES ALVORLIGE SYGDOM OG/ELLER DØD OG BEGRAVELSE GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION OFFENTLIGE HVERV (BORGERLIGT OMBUD) TJENESTEFRIHED I FORBINDELSE MED EFTERUDDANNELSE SÆRLIGE PLIGTER KAPITEL 7. LØNUDBETALING, LØN UNDER GRAVIDITET, SYGDOM MV UDBETALING AF LØN M.V LØN UNDER SYGDOM, MILITÆRTJENESTE OG EFTERLØN ERSTATNING SENIORORDNING KAPITEL 8. ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR OPSIGELSESVARSEL AFSKEDIGELSESNÆVN KAPITEL 9. OVERGANGSBESTEMMELSER OG GYLDIGHEDSPERIODE OVERGANGSREGLER OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSPERIODE BILAG 1... AFTALE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND OM GODTGØRELSE FOR MERARBEJDE.... BILAG 2... PROTOKOLLAT OG VEJLEDDNING OM YDELSE AF TILLÆG FOR KVALIFIKATIONER OG FUNKTIONER TIL INSTALLATØRER ANSAT VED NUKISSIORFIIT af 27

3 BILAG 3 AFTALE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND OM... RÅDIGHEDSVAGTTJENESTE FRA HJEMMET FOR TEKNIKERE VED... A/S BOLIGSELSKABET INI S FILIALKONTOR I NUUK.... BILAG 4... PROTOKOLLAT TIL OVERENSKOMST MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND... OM... TILLIDSREPRÆSENTANTER.... BILAG 5... PARAGRAFTILLÆGSOVERSIGT 1 OVERSIGT OVER PARAGRAFTILLÆG TIL BYGNINGSKONSTRUKTØRER BILAG 6... PARAGRAFTILLÆGSOVERSIGT 2 OVERSIGT OVER PARAGRAFTILLÆG TIL TEKNIKERE BORTSET FRA BYGNINGKONSTRUKTØRER... BILAG 7... PROTOKOLLAT TIL OVERENSKOMSTEN MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG TEKNISK LANDSFORBUND OM VAGTTILLÆG FOR VARETAGELSE AF VINTERTJENESTE I NUUK VED KOMMUNEQUARFIK SERMERSOOQ.... BILAG 8... AFTALE VEDRØRENDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESFONDEN... BILAG 9 DAGPENGE-UDSTYRSGODTGØRELSE 3 af 27

4 KAPITEL 1. ANSÆTTELSE 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter: a) bygningskonstruktører, der er uddannet efter de indtil 1970 gældende regler for uddannelse på bygningskonstruktørskole, b) tekniske tegnere, tekniske assistenter, tekniske designere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, landmålingsteknikere, IT- & elektronikteknologer, miljøteknikere, miljøteknologer og praktikanter, jf. stk. 3. c) Elektroinstallatører og installatører, der har bestået den i Ministeriet for offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 187 af 15. maj 1962, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 359 af 3. juli 1974 og senest ændret ved bekendtgørelse nr. 791 af 20. august 2009, bekendtgørelse nr. 17 af 21. januar 1975 omhandlende elektroinstallatørprøve af 1952, og bekendtgørelse nr. 120 af 22. februar d) Konserveringsteknikere og bac.scient.con. uddannet fra konservatorskolen eller anden tilsvarende uddannelse, og ansatte, som udfører arbejde, der forudsætter konserveringsteknikeruddannelsen, som ansættes i Grønlands Selvstyre, INI A/S, Nukissiorfiit, TELE Greenland A/S og kommunernes tjeneste i Grønland. Stk. 2. Sådanne ansatte omtales i det følgende som teknikere, hvad angår generelle bestemmelser. Stk. 3. Ved tekniske tegnere og tekniske assistenter samt tekniske designere forstås personer, som udfører tekniske tegninger eller enklere konstruktioner efter forbillede, målskitse, opmåling eller givne instruktioner, og som - har gennemgået den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som teknisk tegner, eller - har gennemgået den af Selvstyret godkendte uddannelse som teknisk assistent i Grønland, eller 4 af 27

5 - har gennemgået den af Undervisningsministeriet godkendte uddannelse som teknisk assistent eller teknisk designer eller - har svendebrev som håndværker inden for bygnings-, håndværkereller metalarbejderfag, eller - er i besiddelse af en praktisk eller teoretisk uddannelse, der kan sidestilles hermed. Tekniske tegnere/assistenter og tekniske designere, som udelukkende eller i det væsentlige er beskæftiget med rentegning af eksisterende tegninger, kalkering, optrækningsarbejde eller andet rutinemæssigt arbejde, er dog ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd fra stat, Selvstyre, kommuner og koncessionerede virksomheder. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til Teknisk Landsforbund. KAPITEL 2. Arbejdstid, løn og anciennitet m.v. 2 Arbejdstid Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til gennemsnitligt 2080 timer årligt. Stk. 2. Med hensyn til rejsetid henvises til de til enhver tid gældende Aftale om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd om Rejsetid. 3 Løn Teknikere aflønnes pr. 1. april 2012 på basis af nedenstående trin og anciennitet. 5 af 27

6 4 Praktikanter Praktikanter under uddannelse til teknisk designer aflønnes med 68% af lønnen på trin 1 i henhold til 5: , , ,74 5 Tekniske tegnere/assistenter og Tekniske designere Tekniske tegnere, tekniske assistenter og tekniske designere aflønnes med virkning fra 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , og flg.år , , ,97 6 af 27

7 6 Konserveringsteknikere, Bac.scient.con.-, landmålings-, byggemaskinteknikere, miljøteknikere, miljøteknologer, produktions- og IT-& elektronikteknologer Nævnte teknikere aflønnes med virkning fra 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , og flg.år , , ,45 7 Bygningskonstruktører Bygningskonstruktører aflønnes med virkning fra 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , og flg.år , , ,26 7 af 27

8 8 Elektroinstallatører og installatører Elektroinstallatører og installatører aflønnes pr. 1. april 2014 på basis af nedenstående trin og anciennitet. Trin Anciennitet år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , og flg.år , , ,05 9 Anciennitet Ancienniteten regnes normalt efter det antal år, hvori teknikeren efter bestået eksamen har været beskæftiget som tekniker i eller uden for det offentliges tjeneste, idet eventuel tvungen militærtjeneste medtages ved beregningen. Ancienniteten beregnes dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder. Stk. 2. Hvis forholdene taler derfor, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 8 af 27

9 Stk. 3. Ved direkte overgang fra ansættelse under én offentlig institution i Grønland til en anden indenfor denne overenskomst område bevares rettigheder baseret på ansættelsesanciennitet. Kapitel 3. Tillæg til løn 10 Tillæg vedrørende særlig stilling Udover lønnen, jf. 5-8, ydes der til de enkelte stillinger de tillæg, der er fastsat i bilag 5 og 6 s oversigter over paragraftillæg. Paragraftillægget honorerer stillingens særlige karakter samt en rådighedsforpligtigelse på 30 timer i kvartalet. Stk. 2. Ved ansættelse i stillinger, der ikke er optaget i bilag 5 og bilag 6, og som i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at de ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 5-8 nævnte lønninger, kan der indgås aftale mellem overenskomstparterne om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 3. Ved ansættelse i stillinger med tilknyttet paragraftillæg indplaceres teknikeren på satsgruppens laveste satsnummer. Teknikeren følger satsgruppens satsnummerforløb. Tidligere optjent paragraftillægsanciennitet efter denne overenskomst medregnes ved genindplacering eller ved overgang til anden satsgruppe. Stk. 4. En medarbejder, der modtager tillæg efter stk. 1, kan efter forhandling og udfra en konkret vurdering få tillæg i henhold til stk af 27

10 11 Tillæg for midlertidig tjeneste i højere stilling En Tekniker, der fungerer i en højere stilling i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng uden afbrud i form af sygdom og/eller ferie, ydes et funktionsvederlag. Stk. 2. Vederlag efter stk. 1 udgør forskellen mellem den for teknikerens egen løn, og den løn teknikeren ville opnå ved ansættelse i den højere stilling. 12 Tillæg til 2 kabelmestre i NUUK Til 2 kabelmestre i Nuuk ydes et særligt ureguleret tillæg på 1.630,00 kr. pr. måned. 13 Tillæg til installationsmestre Installationsmestre ydes et særligt ureguleret tillæg på 3.550,00 kr. pr. måned. 14 Særligt tillæg til medico-, røntgen-, dentalteknikere og telemedicinteknikere Medico-, røntgen-, dentalteknikere og telemedicinteknikere ydes et særligt tillæg på kr ,00 kr. pr. måned. 10 af 27

11 15 Vagttillæg i Kangerlussuaq Ved deltagelse i den for 4 montører eksisterende vagtordning i Kangerlussuaq med turnus på en uge ad gangen uden for normal arbejdstid ydes installatører et vagttillæg på kr. 750,00 pr. fulde uge, i hvilken der er vagt. stk. 2. Ved udkald under turnus ydes normal overarbejdsbetaling jf Individuelt tillæg Med virkning fra 1. april 2006 ydes til ansatte i henhold til nærværende overenskomst i de grønlandske kommuner et ikke pensionsgivende ureguleret månedligt tillæg på kr. 360 pr. måned. Stk. 2. Puljen til individuelle tillæg til ansatte i Hjemmestyret er ophørt pr. 17. september Allerede tildelte tillæg bevares jf. 45, stk Rådighedstjeneste Installatører ydes, når de pålægges rådighedstjeneste uden for normal arbejdstid, følgende betaling pr. vagtdøgn: Mandag - fredag Lørdag Søn- og helligdag : 350,00 kr. : 450,00 kr. : 500,00 kr. Stk. 2. Eventuelt tilkald på vagten honoreres med sædvanlig overtids- betaling, jf. 19, for den faktisk medgåede tid. 11 af 27

12 Stk. 3. Installatører, som oppebærer vagttillæg i henhold til 15, er ikke omfattet af stk. 1 og Udkaldegodtgørelse Installatører, som - uden at være pålagt rådighedstjeneste - udkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes betaling herfor som for overarbejde, jf. 19, dog mindst for 2 timer. Stk. 2. For arbejde ud over 2 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt time. Der kan for flere udkald inden for 2 timer kun ydes overtidsbetaling for 2 timer. 19 Overtidsbetaling Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Stk. 2. For beordret og kontrolleret overarbejde ydes der overarbejdsbetaling, der pr. time udgør teknikerens sædvanlige årsløn, jf. 5-8, incl. tillæg efter 11 og eventuelt installationsmestertillæg, med tillæg af 50 % divideret med Stk. 3. I tilfælde, hvor der ikke ydes overtidsbetaling ydes tjenestefrihed. Tjenestefriheden fastsættes til samme varighed som det præsterede merarbejde med tillæg af 50 %. Stk. 4. Teknikere, som er omfattet af 10, stk. 1, er ikke omfattet af stk. 1, 2 og 3. For sådanne teknikere honoreres merarbejde i henhold til bilag af 27

13 Kapitel 4. Pensionsbestemmelser 20 Ordinært pensionsbidrag Som bidrag til bygningskonstruktørers pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 7 nævnte løn. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i bygningskonstruktørens løn et beløb på 5 % af den i 7 nævnte løn. Pensionsindbetalingen sker til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening. Stk. 2. Tekniske designere og tekniske assistenter, som pr. 1. april 1979 var omfattet af en af Finansministeriet godkendt pensionsordning, og som på dette tidspunkt havde etableret en pensionsordning, eller som inden ansættelsen havde etableret anden af Finansministeriet godkendt pensionsordning, kan fortsætte i pensionsordningen under ansættelsen i henhold til nærværende overenskomst. Stk. 3. Som bidrag til de i stk. 2 nævnte tekniske designeres og tekniske assistenters pensionering betaler arbejdsgiveren 10 % af den i 5 nævnte løn. Endvidere tilbageholder arbejdsgiveren i pågældendes løn et beløb på 5 % af den i 5 nævnte løn. Pensionsindbetalingen sker til Teknisk Landsforbunds Pensionsforening. Stk. 4. Som bidrag til øvrige teknikeres pensionering indbetaler arbejdsgiveren 10% af den i 5, 6 og 8 nævnte løn. Arbejdsgivers bidrag er 2/3 og teknikerens bidrag 1/3 heraf. Pensionsindbetalingen sker til PFA Soraarneq. Stk. 5. Pensionsbidragene indbetales efter reglerne i 39 af arbejdsgiveren til PFA Soraarneq/Teknisk Landsforbunds pensionsforening. Stk. 6. Der tilkommer ud over de i stk. 1, 3 og 4 nævnte pensionsbidrag ikke teknikeren nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. 13 af 27

14 21 Ekstraordinært pensionsbidrag Kan en tekniker ikke opnå en under hensyn til sin alder tilfredsstillende pensionsordning, kan der træffes aftale om tilbageholdelse af et ekstraordinært pensionsbidrag over en nærmere fastsat periode. Dette ekstraordinære pensionsbidrag indbetales i overensstemmelse med reglerne i 20, stk. 5 og 39. Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 22 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til teknikeren, når der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 27, stk. 1, 1) og 3). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: 1) Fratræden, hvis der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og hvis der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse eller er blevet udbetalt ferierejsetillæg i det pågældende kalenderår. 2) Teknikerens død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillet - opnår retten til frirejse. 3) Fratræden ved pensionering. 4) I ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved opsigelse, kan der herudover ydes fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. 14 af 27

15 Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige teknikerens ægtefælle - eller dermed ligestillet - og børn under 18 år, som indgår i teknikerens husstand. En sådan familiefrirejse skal såvidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen og vice versa. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn og vice versa. Stk. 7. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene udgifter mellem bopæl og tjenestested og vice versa, jf. stk Ferierejsetillæg Med virkning fra 1. april 2014 ydes der efter ansøgning et særligt ferierejsetillæg på kr ,00 hvis teknikeren ikke i kraft af 44, sin ægtefælle eller dermed ligestillet opnår ret til feriefrirejse i det pågældende år. Stk. 2. Optjeningen af ferierejsetillægget sker månedsvis og forholdsmæssigt med virkning fra ansættelsesdatoen. Optjeningsperioden går fra 1. april til 31. marts. Stk. 3. Ferierejsetillægget kommer til udbetaling med lønnen for april måned. Rettelsesblad 23, stk af 27

16 24 Frirejse i Grønland Ved ansøgt eller beordret forflyttelse i Grønland ydes frirejse fra bopælen til det ny tjenestested. 25 Rejseforsikring (rejseulykkes- og bagageforsikring) Under rejser i Grønland samt mellem Grønland og Danmark i medfør af overenskomstens bestemmelser er teknikeren - men ikke evt. familie - omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. 26 Flyttegodtgørelse herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 27 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: 1) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller 2) at der ikke anvises bolig, eller 3) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. 16 af 27

17 Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1, 1) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemmestyrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1, 3), betaler boligbidrag efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 28 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyrets og kommunernes tjeneste. 29 Tidsbegrænset ansættelse En stilling kan i konkrete tilfælde opslås til besættelse for en tidsbegrænset periode, idet der i så fald ydes til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, uanset at stillingen er aftalt til at vare mindre end 3 år. Øvrige løn- og ansættelsesbestemmelser følger overenskomstens almindelige bestemmelser. Kapitel 6. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter 30 Tjenestefrihed og fridage Der ydes tjenestefrihed og fridage efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 17 af 27

18 31 Ferie og feriegodtgørelse Teknikeren har ret til ferie efter reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12.november 2001 om ferie, idet der i henhold til landstingslovens 2 er aftalt de nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. For teknikere, som i henhold til 14, stk. 2 i førnævnte landstingslov vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen. Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2006 optjenes 1 særlig feriedag pr. optjeningsår. Feriedagene optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie, dvs. første gang til afholdelse i ferieafholdelsesåret 2007/08. Stk. 4. Såfremt den særlige feriedage jf. stk. 3 ikke er afviklet inden for ferieafholdelsesåret, kan den efter aftale mellem den ansatte og ledelsen overføres til det følgende ferieafholdelsesår. Hvis der ikke indgås en sådan aftale, udbetales den særlige feriedage kontant. Stk. 5. Den kontante udbetaling efter stk. 4. samt udbetaling af feriegodtgørelse eller opsat feriegodtgørelse pr. optjent særlig feriedag udgør 8/2080 af årslønnen pr. feriedag 32 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives teknikeren adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. 18 af 27

19 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter, at: 1) det er barnets første sygedag, 2) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, 3) forholdene på tjenestestedet tillader det, og 4) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 33 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Der gives adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0-16 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. 34 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse har teknikeren ret til fri rejse og tjenestefrihed efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste. 19 af 27

20 35 Graviditet, barsel og adoption Ansatte har ret til tjenestefrihed med løn, i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts Offentlige hverv (borgerligt ombud) Der gives teknikeren adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 37 Tjenestefrihed i forbindelse med efteruddannelse Der kan i fornødent omfang ydes teknikeren kortvarig tjenestefrihed med løn for deltagelse i kursus eller anden form for efteruddannelse, der er relevant for ansættelsen, ligesom der kan ydes tilskud til hel eller delvis dækning af mulige kursusudgifter m.v., jf. gældende praksis. 38 Særlige pligter Teknikeren, som ansættes fra Danmark, er på begæring forpligtet til i forbindelse med tiltrædelsen at deltage i kurser. Hvis teknikeren som følge heraf nødsages til at skifte bopæl, ydes fri kost og logi eller dagpenge efter de for tjenestemænd i Danmark til enhver tid gældende regler. Herudover refunderes rejseudgifter med billigste, offentlige befordringsmiddel. 20 af 27

21 Stk. 2. Før ansættelsen udfylder teknikeren et oplysningsskema om helbredsforhold. Blanket til brug herfor udleveres af arbejdsgiveren. Kapitel 7. Lønudbetaling, løn under graviditet, sygdom mv. 39 Udbetaling af løn m.v. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler vedkommende arbejdsgiver såvel sit som den ansattes pensionsbidrag til pensionsordningen, jf. 20. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. Stk. 3. Udbetaling af variable ydelser, såsom overarbejdsbetaling m.v. afregnes efter de satser, der er gældende på udbetalingstidspunktet. Afregningen sker for den månedsperiode, der skifter den 21. i en måned, idet udbetalingen finder sted ved udgangen af den efterfølgende kalendermåned. 40 Løn under sygdom, militærtjeneste og efterløn Reglerne i funktionærloven om løn under fravær på grund af sygdom, afskedigelse som følge af sygdom og militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse for de i henhold til nærværende overenskomst ansatte teknikere. 21 af 27

22 Stk. 2. Hvis en tekniker afskediges på grund af langvarig sygdom, skal arbejdsgiveren snarest efter raskmeldingen søge at genansætte den afskedigede. 41 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler for sådanne ejendele tilhørende teknikeren eller dennes familie, der mistes eller beskadiges under tjenesten, herunder rejser til, i eller fra Grønland. 42 Seniorordninger i eksisterende stillinger Pkt.1 Generelt Bestemmelserne gælder for overenskomstansatte, der er omfattet af nærværende overenskomst. Pkt.2 Gyldighedsområde Denne aftale fastsætter rammerne inden for hvilke, der kan indgås individuelle aftaler gældende for den enkelte medarbejder fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 55 år. Stk. 2. En individuel aftale skal tilgodese såvel hensynet til at fastholde medarbejderen som til arbejdspladsens tarv. Pkt.3 Lokal aftaleret Vilkårene for den individuelle senioraftale aftales mellem medarbejderens arbejdssted og den forhandlingsberettigede organisation/tillidsrepræsentant. 22 af 27

23 Pkt.4 Seniorordninger i eksisterende stillinger Seniorordninger i eksisterende stillinger er aftaler om reduktion af arbejdstid herunder fritagelse for vagter. De kan efter konkret aftale indeholde ét eller flere af følgende elementer: Den ansattes timetal kan nedsættes med et antal timer om året uden tilsvarende nedgang i udbetalt løn, ligesom pensionsindbetalingen fortsætter uændret. Den ansattes timetal nedsættes med et antal timer med tilsvarende reduktion i udbetalt løn, dog sker fortsat indbetaling af arbejdsgivers pensionsbidrag for det fulde timetal. Den ansatte kan i nærmere angivet omfang fritages for vagter. Pkt.5 Seniorstillinger Arbejdsgiver kan oprette en egentlig seniorstilling. Dette vil eksempelvis kunne forekomme i de tilfælde, hvor arbejdsgiver fortsat ønsker at drage nytte af en seniormedarbejders opnåede faglige erfaring og kompetence, men hvor parterne er enige om, at den pågældende ikke længere skal have egentlige personaleledelsesopgaver. Stk. 2. I de tilfælde, hvor det aftales at oprette en egentlig seniorstilling uden personaleledelsesopgaver, kan der - efter konkret aftale mellem arbejdspladsen og den ansatte samt mellem overenskomstens parter - indgås aftale om vilkår, der indeholder følgende elementer: Vilkår som i hidtidig stilling, dog med fradrag for eventuelle tillæg. Nedsat tid med eller uden tilsvarende reduktion af løn og pension. Stk. 3. Aftalen kan indgås for en forud fastsat periode. Stk. 4. De udgifter, der er forbundet med etableringen af en sådan egentlig seniorstilling, afholdes af arbejdsgiver. 23 af 27

24 Kapitel 8. Ansættelsesforholdets ophør 43 Opsigelsesvarsel Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler finder anvendelse. Stk. 2. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når en ansat meddeles uansøgt afsked jf. stk. 2, underrettes Teknisk Landsforbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis sagsbehandlingsloven eller kriminalloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder arbejdsgiveren tavshedsbelagte oplysninger orienteres organisationen herom. 44 Afskedigelsesnævn Skønner Teknisk Landsforbund, at en afskedigelse af en ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller i arbejdsgiverens forhold, kan Teknisk Landsforbund inden for en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med overenskomstparten. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan spørgsmålet inden for en frist af 1 måned efter forhandlingen af Teknisk Landsforbund kræves gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat nævn. 24 af 27

25 Nævnet består af en repræsentant valgt af hver af parterne samt en af Landsdommeren udpeget formand. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan foretage afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en begrundet kendelse. I det tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller arbejdsgiverens forhold, kan arbejdsgiveren pålægges at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis både den ansatte og arbejdsgiveren ikke ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan det pålægges arbejdsgiveren at betale den pågældende en erstatning. Erstatningens størrelse fastsættes af nævnet. Størrelsen fastsættes afhængig af sagens omstændigheder og den ansattes anciennitet hos arbejdsgiveren. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 2. Bestemmelsen om afskedigelsessagens eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af ansatte, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i arbejdsgiverens tjeneste i mindst 2 år før afskedigelsen, eller ved opsigelse af ansatte, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 2 år. Kapitel 9. Overgangsbestemmelser og gyldighedsperiode 45 Overgangsregler For teknikere, der pr. 30. november 1991 var ansat på ikke-hjemmehørende vilkår i henhold til overenskomsterne af 24. april 1987 mellem Det offentlige Aftalenævn og Teknisk Landsforbund, for henholdsvis bygningskonstruktører, tekniske designere m.v. og installatører, gælder fortsat bestemmelserne i de nævnte overenskomster vedrørende: 25 af 27

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere